Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 29.09.2020 kl. 08:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


278.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


279.   2. behandling af budget 2021-24


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller budget 2021-24 til andenbehandling i Økonomiudvalget og Byrådet, herunder at 

  1. vælge mellem statsgaranti eller selvbudgettering i 2021, jf. bilag 1
  2. det godkendes, at ændringer indarbejdes i budgetforslag 2021-24 jf. afstemningslisten. Afstemningslisten er vedlagt i bilag 2A
  3. det godkendes, at de valgte hensigtserklæringer i bilag 2B er retningsgivende for udmøntningen af de pågældende bevillinger. "Aftale om budget 2021-24" for Forligspartierne og Venstre er vedhæftet i bilag 3A og 3B
  4. det godkendes, at budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med Byrådets andenbehandling
  5. takster for 2021, jf. bilag 7, godkendes, idet det dog samtidig godkendes, at tilpasning af taksterne som følge af beslutningerne i andenbehandlingen indarbejdes administrativt
  6. skattesatser tages til efterretning
  7. service- og anlægslofter tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Byrådet førstebehandlede budgetforslaget for 2021-24 den 1. september 2020. Andenbehandling af Budget 2021-24 finder sted i Byrådet den 6. oktober 2020. 

Forligspartierne bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, De Konservative, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Enhedslisten - de Rød-Grønne (herefter benævnt Forligspartierne eller A, B, C, F, I, O og Ø) har den 16. september 2020 indgået forlig om budget 2021-2024 (Bilag 3A). Venstre (herefter benævnt V) har udarbejdet en alternativ "Aftale om budget 2021-24", som er angivet i bilag 3B.

De tekniske, administrative og politiske ændringsforslag er listet i afstemningslisten, der er vedlagt som Bilag 2A. Afstemningslisten er opdelt i Drift, Afledt drift, Drift i øvrigt, Anlæg og Finansiering. Derudover er der i år hensigtserklæringer fra både Forligspartierne og V. Da hensigtserklæringerne indeholder bindende beskrivelser af anvendelsen af udvalgte bevillinger er det nødvendigt at stemme om dem, jf. bilag 2B. 

Der vil ske en tilpasning af taksterne som konsekvens af Byrådets andenbehandling af budget 2021-24. Det foreløbige takstblad er vedlagt som Bilag 7. 

I det følgende kommenteres de enkelte indstillingspunkter:

Ad 1: Statsgaranti eller selvbudgettering
Direktionen anbefaler, at der vælges statsgaranti i valget mellem selvbudgettering eller statsgaranti i 2021, jf. Bilag 1. Bilag 1 er et opdateret notat på baggrund af den nye tilskudsmodel fra KL, men opdateringen har ikke givet anledning til at ændre direktionens anbefaling. I budgetforslag 2021-24 er der budgetteret med valg af statsgaranti i 2021-24. Det bemærkes, at både budgetforliget for Forligspartierne og V indeholder valg af statsgaranti.

Opdateringen af tilskudsmodellen har ikke medført ændringer i budgetåret 2021, og kun marginale ændringer i overslagsårene 2022-24. Ændringerne indarbejdes i næste års budgetlægning.

Ad 2: Ændringsforslag 
De tekniske, administrative og politiske ændringsforslag er indarbejdet i afstemningslisten i bilag 2A

Resultatopgørelsen inkl. ændringsforslag fra Forligspartiernes og V er vedlagt som Bilag 4A hhv. 4B. Tilsvarende er anlægsplanen for Forligspartierne og V vedhæftet som henholdsvis bilag 6A og 6B.

Ad 3: ”Aftale om budget 2021-24”
Forligspartierne har fremsendt hensigtserklæring til budget 2021-24 som er vedlagt som Bilag 3A. Tilsvarende er hensigtserklæringer fra V
vedlagt i bilag 3B. En samling af hensigtserklæringer til afstemning findes i bilag 2B.

Ad 4: Budgetbemærkninger
I budgetbemærkningerne beskrives de enkelte budgetposter. Budgetbemærkningerne er udsendt med budgetmaterialet den 20. august 2020. Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med indholdet af andenbehandlingen af budgettet og udsendes sammen med det trykte budget. Det bemærkes, at budgetbemærkningerne ikke er bindende, men udelukkende beskriver basisforudsætningerne for budgettet.

I Køge Kommune gives bevillingerne på udvalgsniveau. Bevillingsoversigten for Forligspartierne inkl. ændringsforslag i forliget er vedlagt som bilag 5A og bevillingsoversigten for V er vedhæftet som bilag 5B.

Ad 5: Takster
Køge Kommunes takstblad for 2021-24 fremsendes til godkendelse. Takstbladet er opdateret i forhold til det fra 1. behandlingen med takster for erhverv på Køge Marina i henhold til byrådssag den 22. september 2020. Takstbladet er vedlagt som Bilag 7, idet det bemærkes, at taksterne opdateres frem mod det trykte budget.

Ad 6: Skattesatser
Budgetforslag 2021-24 og ændringsforslaget fra Forligspartierne til budgetforslaget indeholder ikke ændringer i skattesatserne i forhold til 2020.

De indarbejdede skattesatser udgør: 

Skattesatser 2020 og 2021
Kommunal indkomstskat 24,90 procent
Kirkelig ligning 0,87 procent
Kommunal grundskyld (almindelige ejendomme) 21,038 promille
Kommunal grundskyld (produktionsjord) 6,238 promille
Dækningsafgift af forretningsejendomme 0 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendomme (forskelsværdi) 8,75 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendomme (grundværdi) 10,519 promille

Ad 7: Service- og anlægsloft
Servicedriftsudgifterne i Forligspartiernes budgetforslag udgør 2.910 mio. kr. i 2021 og 2.916 mio. kr. i budgetforslaget fra V. Dette er henholdsvis 26 mio. kr. over KL's beregning af Køge Kommunes tekniske andel af servicerammen i Økonomiaftalen for forligspartierne og 32 mio. kr. over for budgetforslaget fra V. Tilsvarende udgør de skattefinansierede anlæg, som er omfattet af anlægsrammen i Forligspartiernes budgetforlag 239 mio. kr. i 2021 og i budgetforslaget fra V 228 mio. kr. Dette er henholdsvis 13 mio. kr. og 2 mio. kr. over KL's beregning af Køge Kommunes tekniske andel af serviceanlægsrammen i Økonomiaftalen.  

Såfremt de endelige kommunale budgetter overskrider den aftalte serviceramme kan Regeringen tilbageholde op til 3 mia. kr. i bloktilskud. Tilsvarende kan Regeringen ved en overskridelse af anlægsrammen tilbageholde op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet som budgetsanktion på anlægsområdet.

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler statsgaranti

Ad 2: Anbefales, jf afstemningslisten i bilag 2A

Ad 3: Anbefales, jf. afstemningslisten i bilag 2B

Ad 4-5: anbefales.

Ad 6-7: anbefales taget til efterretning.

 

 

Bilag

Til toppen


280.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.

Til toppen


281.   Underskriftsblad - ØU


Indstilling

Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse samt at protokollen for dette møde er oplæst og godkendt.

Beslutning

Underskrevet digitalt.

 


Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 01.07.21