Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 19.04.2022 kl. 15:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Mette Wigand Bode, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


106.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


107.   Overgivelse af regnskab 2021 til revisionen


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Regnskab 2021 overgives til revisionen.

Baggrund og vurdering

Årsregnskabet 2021 med tilhørende bemærkninger m.v. skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, jf. styrelseslovens § 45. Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at aflæggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af Kommunalbestyrelsen til revisionen inden den 1. maj i året efter årsregnskabet. Den endelige politiske godkendelse af regnskabet skal ske senest ved udgangen af august måned, når revisionsberetningen foreligger.

Samlet vurdering af regnskabsresultatet

Det samlede resultat på det skattefinansierede område udviser et overskud på 27,8 mio. kr. Dette er 293,2 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I vurderingen af resultatet skal der tages højde for overførsler fra 2021 til efterfølgende regnskabsår som udgør 234 mio. kr. på det skattefinansierede område. Korrigeres der herfor er regnskabsresultatet et mindreforbrug på 59,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært politisk beslutning om at udskyde anlæg for i alt 75,7 mio. kr. hvor 44,9 mio. kr. vedrører projekter fra 2021.  

Driftsudgifter
Den største post i regnskabet er driftsudgifterne på 4,1 mia. kr. Her udgør mindreforbruget 111,3 mio. kr. inkl. forsyningsområdet. Beløbet indeholder regnskabstekniske poster på -15,5 mio. kr. vedr. Covid-19, 24,2 mio. kr. vedr. feriepenge samt 4,1 mio. kr. vedr. kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter. Når der tages højde herfor, er der et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 98,54 mio. kr. Hovedforklaringerne på mindreforbruget er:

 • 44,5 mio. kr. er opsparing og tidsforskudt forbrug på institutioner og i forvaltninger, der overføres til 2022.
 • 47,7 mio. kr. er lavere udgifter end ventet primært til indkomstoverførsler pga. lav ledighed, og de overføres til 2022 til en pulje til forventet efter- og midtvejsregulering af indkomstoverførslerne samt til Covid-19 udgifter og flygtninge.
 • 4 mio. kr. er bl.a. mindreforbrug på forsyningen, og regulerer mellemværendet med kommunen, som lægges i kassen.
 • 2 mio. er overskud på serviceområdet, der overføres til 2022 og anvendes til opgradering af IT-sikkerhed.

Driftsudgifterne har, ligesom i 2020, været præget af Covid-19, om end i noget mindre omfang. Der er afholdt ekstraordinære udgifter for 29 mio. kr., hvoraf 9,4 mio. kr. er blevet kompenseret af Staten.

Anlægsudgifter
Kommunens nettoanlægsudgifter udgjorde 156,9 mio. kr. i 2021. Det er 196,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært tidsforskydninger.

Der er overført anlæg for netto 139,5 mio. kr. fra 2021 til 2022, hvilket gør at overførselsniveauet er 26,5 mio. kr. mindre end sidste regnskabsår, hvilket primært skyldes Byrådets beslutning på byrådsmødet den 15. februar 2022 om at udskyde anlæg for i alt 75,7 mio. kr. hvor 44,9 mio. kr. vedrører projekter fra 2021. Hertil overføres der 4,7 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende Beredskabet.

På jordforsyningsområdet har der været indtægter for 88,9 mio. kr., hvilket er 3,6 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret og 48,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Mindreindtægten på 48,2 mio. overføres, idet der er tale om tidsforskydninger af salg af grunde som kan henføres til yderligere arkæologisk undersøgelser i Køge Nord og lokalplansændringer i Bjæverskov.

Udgifterne på jordforsyningsområdet udgør 45,1 mio. kr., hvilket er 11,9 mio. mindre end oprindeligt budgetteret og 50,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelser på de større anlægsarbejder vedrørende byggemodning, som derved bliver tidsforskudt.

Jorddepotet
Jorddepotet er et selvstændigt område i kommunens økonomi, der skal balancere på langt sigt. Alle udgifter til Jorddepotet finansieres af låneoptag samt salgsindtægter ved deponering af jord.

I 2021 har der været nettoanlægsindtægter for i alt -4,4 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og merindtægt på 10,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreindtægten kan primært forklares ved, at der er modtaget mindre jord i depotet. Den samlede mindreindtægt ligger inden for den afsatte anlægsbevilling, der er givet til projektet og hermed er der tale om tidsforskydninger.

Øvrige forsyningsvirksomheder
Øvrige forsyningsvirksomheder – renovation - udviser i 2021 en samlet nettoindtægt på 4,8 mio. kr., hvilket er 1,9 mio. kr. mere end det korrigerede budget og 0,2 mio. kr. mindre end oprindelige budget.

Mellemregning med forsyningsområdet udgør ultimo 2021 et tilgodehavende for kommunen på 42,8 mio. kr.

Økonomi
Fremgår af ovenstående.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


108.   Delegationssag 2022 - Økonomiudvalget


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Delegationsplan 2022 for Økonomiudvalget godkendes. 
Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte delegationsplanerne for Økonomiudvalget samt alle stående udvalg senest den 26. juni 2018. Med en ny byrådsperiode skal det nye Byråd i Køge godkende delegationsplanerne med de ændringer, der er foretaget siden 2018.

Formålet med delegationsplaner
Byrådet kan, som det øverste organ i kommunen, behandle og træffe beslutning i alle kommunens sager. Undtaget er alene nogle særlige områder, hvor det i loven er bestemt, at et udvalg har kompetencen.

Når der i en lov står, at ”kommunalbestyrelsen” træffer afgørelse – det står i talrige love – betyder det normalt ikke, at Byrådet nødvendigvis selv skal i aktion. Dette kan af gode grunde ikke lade sig gøre i praksis, da der dagligt træffes et stort antal beslutninger inden for mange forskellige områder, og derfor kan Byrådet, medmindre andet er bestemt i loven, uddelegere beslutningskompetencen.

Byrådet kan delegere til både udvalg og forvaltning; men Byrådet har som det øverste organ fortsat ansvaret for, at opgaverne bliver løst. Det har også ansvaret for afgørelsernes rigtighed. Når Byrådet delegerer kompetence, må det derfor sørge for de nødvendige retningslinjer.

Det er derfor nødvendigt at have en såkaldt delegationsplan i kommunen, hvoraf det fremgår, hvornår forvaltningen alene kan træffe beslutning i sager, og hvornår henholdsvis fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal være med til at træffe beslutningen. Delegationsplanerne er altså oversigter over, hvorledes lovgivningens krav til Byrådets opgaveløsning i praksis kan udføres.

Køge Kommunes delegationsplaner
Delegationsplanerne skal behandles i de enkelte fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Når de er endeligt godkendt af Byråd, vil delegationsplanerne blive offentliggjort. Der vil altid senere kunne blive behandlet nye sager om ændringer i delegationsplanerne, hvis forvaltning, fagudvalg eller Byrådet finder behov for det.

Delegationsplanerne er struktureret efter lovområder. Inden for de enkelte lovområder er der kun henvist til kapitler og paragraffer, hvis det er nødvendigt.

Sagen til det enkelte fagudvalg er opbygget sådan, at delegationsplanen er vedlagt som bilag. Af bilaget fremgår nye tilføjelser markeret med farven blå. Det kan fx være en ny lovgivning, eller forslag om ændret kompetencefordeling mellem udvalg og forvaltning. Ændringer eller sletning i delegationsplanen er markeret med rødt. Fx hvis en lov er ophævet eller skal flyttes til et andet sted i delegationsplanen. Der vedlægges bilag, som giver en generel indføring i formålet med delegering og de overordnede rammer for delegationsplaner, herunder definition af delegation, afgræsninger og typer af delegering. 

Tidligere politiske godkendte ændringer i delegationer fra 2018-2021 oplistes nedenfor:
Vedrørende Økonomiudvalget

 • Den 26. april 2021 tog Byrådet til efterretning, at borgmesteren fortsætter med at træffe formandsbeslutninger i Covid-19 relaterede sager, hvor påbuddet mv. er udstedt af sundhedsmyndighederne, og Byrådet godkendte samtidig, at Økonomiudvalget kan træffe beslutninger som følge af Covid-19 pandemien. 
 • Den 25. maj 2021 godkendte Byrådet, at Borgmesterkontoret (staben) bemyndiges til fremover at træffe beslutning om antal legater á 15.000 kr., der kan uddeles på baggrund af regnskabets resultat. 
 • Den 22. juni 2021 godkendte Byrådet, at forvaltningen får delegation til at behandle simple sager om godkendelse af ændringer i bestyrelser og direktioner, hvor politiet ikke har bemærkninger, og sager om alkoholbevilling og ny bestyrer, hvor ansøger har lav gæld, som ikke stammer fra restaurationsdrift, og som politiet ikke har bemærkninger til. 

Ændringerne herover er altså allerede besluttet af Byrådet, men de er dog endnu ikke blevet indskrevet i delegationsplanen, og der er derfor her blot tale om en orientering til det nye Køge Byråd om ændringerne.  

Ændringer i delegationer fra 2018-2021 (Bilag er alene vedlagt, hvor det giver mening):

 • HR-afdelingen har sendt konkrete ønsker til ændringer
  • Redaktionelle ændringer som følge af navnskift, udgåede titler og behov for præciseringer i forbindelse med orlov og særlige aftaler.
  • Præciseringer i forhold til ansættelses- og afskedigelseskompetence, ansættelse og lønfastsættelse på cheflønaftalen og om orienteringer, der skal gives til direktøren for Kultur- og Økonomiforvaltningen. 
  • Omskrivning af det tidligere afsnit om "lønforhandlinger".
 • Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt konkrete ønsker til ændringer
  • Der er sendt forslag til ændringer vedrørende anlægsprojekter på ejendomsområdet, genopretning og energispareprojekter, da det er forvaltningens opfattelse, at forslagene passer bedre ind i forvaltningens reelle arbejdsgange og opgavefordeling mellem forvaltning og udvalg (se bilag).
  • Der er sendt forslag til ændringer på området for køb og salg af fast ejendom.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. 
Kommunikation
Delegationsplanerne offentliggøres på intranet og på Køge Kommunes hjemmeside, når Byrådet har godkendt dem. 
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


109.   Delegationssag 2022 - Generelle bestemmelser


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Delegationsplan 2022 vedrørende afsnittet "Generelle bestemmelser" godkendes. 
Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte delegationsplanerne for Økonomiudvalget samt alle stående udvalg senest den 26. juni 2018. Med en ny byrådsperiode skal det nye Byråd i Køge godkende delegationsplanerne med de ændringer, der er foretaget siden 2018.

Formålet med delegationsplaner
Byrådet kan som det øverste organ i kommunen behandle og træffe beslutning i alle kommunens sager. Undtaget er alene nogle særlige områder, hvor det i loven er bestemt, at et udvalg har kompetencen.

Når der i en lov står, at ”kommunalbestyrelsen” træffer afgørelse – det står i talrige love – betyder det normalt ikke, at Byrådet nødvendigvis selv skal i aktion. Dette kan af gode grunde ikke lade sig gøre i praksis, da der dagligt træffes et stort antal beslutninger inden for mange forskellige områder, og derfor kan Byrådet, medmindre andet er bestemt i loven, uddelegere beslutningskompetencen.

Byrådet kan delegere til både udvalg og forvaltning; men Byrådet har som det øverste organ fortsat ansvaret for, at opgaverne bliver løst. Det har også ansvaret for afgørelsernes rigtighed. Når Byrådet delegerer kompetence, må det derfor sørge for de nødvendige retningslinjer.

Det er derfor nødvendigt at have en såkaldt delegationsplan i kommunen, hvoraf det fremgår, hvornår forvaltningen alene kan træffe beslutning i sager, og hvornår henholdsvis fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal være med til at træffe beslutningen. Delegationsplanerne er altså oversigter over, hvorledes lovgivningens krav til Byrådets opgaveløsning i praksis kan udføres.

Køge Kommunes delegationsplaner
Delegationsplanerne skal behandles i de enkelte fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Når de er endeligt godkendt af Byrådet, vil delegationsplanerne blive offentliggjort. Der vil altid senere kunne blive behandlet nye sager om ændringer i delegationsplanerne, hvis forvaltning, fagudvalg eller Køge Byråd finder behov for det.

Delegationsplanerne er struktureret efter lovområder. Inden for de enkelte lovområder er der kun henvist til kapitler og paragraffer, hvis det er nødvendigt.

Sagen til det enkelte fagudvalg er opbygget sådan, at delegationsplanen er vedlagt som bilag. Af bilaget fremgår nye tilføjelser markeret med farven blå. Det kan fx være en ny lovgivning, eller forslag om ændret kompetencefordeling mellem udvalg og forvaltning. Ændringer eller sletning i delegationsplanen er markeret med rødt. Fx hvis en lov er ophævet eller skal flyttes til et andet sted i delegationsplanen. Der vedlægges bilag, som giver en generel indføring i formålet med delegering og de overordnede rammer for delegationsplaner, herunder definition af delegation, afgræsninger og typer af delegering. 

Ændringer som følge af ny lovgivning fra 2018-2021:
Den 25. maj 2018 blev persondataloven erstattet af de nye databeskyttelsesregler, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Der er derfor behov for at skrive dette ind og slette det tidligere anførte om den nu forældede persondatalov.

Tidligere politiske godkendte ændringer i delegationer fra 2018-2021 oplistes nedenfor:

Den 26. maj 2021 godkendte Byrådet følgende (se vedlagte bilag til orientering)

  • Informationssikkerhedspolitikken godkendes for en toårig periode
  • Godkendelse af uændret Informationssikkerhedspolitik delegeres til direktionen
  • Godkendelse af ændret Informationssikkerhedspolitik delegeres til Økonomiudvalget.

Ændringen af 26. maj 2021 er altså allerede besluttet af Byrådet, men den er dog endnu ikke blevet indskrevet i delegationsplanen, og der er derfor her blot tale om en orientering til det nye Byråd om ændringen.  

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. 
Kommunikation
Delegationsplanerne offentliggøres på intranet og på Køge Kommunes hjemmeside, når Byrådet har godkendt dem. 
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


110.   Sygefraværsopgørelse for 4. kvartal 2021


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orientering om udviklingen i sygefraværet ved udgangen af 4. kvartal 2021 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Hvert kvartal opgør Køge Kommune sygefraværet for de sidste 12 måneder for alle månedslønnede medarbejdere. Det sker for at følge udviklingen og for at etablere et udgangspunkt for eventuelle konkrete indsatser. 

Tallene er inklusive sygemeldinger i forbindelse med arbejdsskader, nedsat tjeneste m.m., ligesom sygemeldinger i forbindelse med Covid-19-epidemien indgår i rapporteringen.

Overordnede resultater for 2021
Sygefraværet for Køge Kommunes medarbejdergrupper bærer for det seneste år – på linje med de omkringliggende kommuner – præg af, at Danmark har været gennem en epidemi. 

Det samlede sygefravær for alle medarbejdergrupper ligger på 6,3 % i 2021, hvilket er 0,7 procentpoint højere end året før. Se bilag 1 for uddybning.

De sidste tre måneder af 2021 viser en stigende tendens i sygefraværet, når man sammenligner med samme kvartal i 2020. Det ser dog ud til, at udviklingen er stagneret i december måned. Se bilag 2 for uddybning. Det kan oplyses, at de omkringliggende kommuner i december 2021 havde et fravær, der lå en smule over Køge Kommune.

Stigningen ses blandt andet på det administrative område, efter en længere periode med lavt sygefravær i forbindelse med hjemmearbejde. Der ses desuden stigninger på børne- og ungeområdet, idet man her har oplevet en del Covid-19-sygdom blandt både børn og personale. Ældre- og sundhedsområdet ligger fortsat på et højt niveau i det samlede sygefravær. Se bilag 1 for uddybning.

Covid-19 udgør en stor del af det stigende sygefravær. Der er dog i perioden, som følge af ny lovgivning, sket ændringer i registrering af sygefravær i forbindelse med Covid-19, hvorfor det er vanskeligt helt at konkludere, at årsagerne til stigningerne alene skyldes Covid-19. 

Vedhæftet findes desuden bilag 3, der viser udviklingen i sygefraværet på tværs af kommunen de sidste 8 år.

Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


111.   Ansøgning om tilskud til Køge Festuge 2022


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til

 1. ansøgningen om et tilskud på 500.000 kr. ekskl. moms
 2. hvordan Teknik- og Ejendomsudvalgets udgifter på 140.040 kr. ekskl. moms skal finansieres.
Baggrund og vurdering

Foreningen Køge Festival søger om et tilskud på 500.000 kr. ekskl. moms til dækning af scene, lys og lydomkostninger på festpladsen.

Køge Festuge holdes i uge 35, men med et ændret setup i år med opsætning af scene mandag og opsætning af lys og lyd og opbygning af hele festpladsen tirsdag. Festen afvikles onsdag, torsdag, fredag og lørdag.

På baggrund af de sidste 2 års Covid-19 situation, vil Køge Festuge kun blive afholdt på Torvet, og ikke som de de sidste år, også på Kulturtorvet.

Programmet er p.t. under udarbejdelse, men der er bl.a. lavet aftale med A rush of Coldplay, Electric Guitars, Scarlette Pleasure, Hjalmar, Zididada, Kat, Gasbox, Sømændene og Dizzi mizz Lizzi. Campus+ 2022 uddannelsernes dag vil blive afholdt om fredagen.

Foreningen Køge Festival oplyser til støtte for deres ansøgning, at bestyrelsen mere end nogen sinde brænder for at lave en fest for hele byen, og at de forsøger at inkludere så mange medier som muligt, da Køge Festuge er en fest, som kommer langt ud over kommunens grænser, f.eks. via ugeavisen kommer de ud til ca. 60.000 hustande på Sjælland. Køge Festuge har tillige over 21.000 følgere på Facebook.

Foreningerne og den frivillige arbejdskraft er en vigtig del af Køge Festuge, og Foreningen Køge Festival oplyser videre, at foreningerne, der bakker op omkring festugen, stiller med ca. 700 personer, og bestyrelsens venner og bekendte overstiger 100 personer, der også frivilligt hjælper til, og at overskud fra festugen vil som altid bliver fordelt i forhold til præsterede timer foreningerne har ydet.

Køge Kommune plejer at levere følgende ydelser:

 • Sikring af personel.
 • Diverse afspærringer.
 • Opstilling af skraldespande + tømning.
 • Manuel renholdelse.

Disse ydelser beløber sig til 140.040 kr. ekskl. moms.

Økonomi

Kultur- og Økonomiforvaltningen oplyser, at der kun er dækning på Turisme- og Markedsføringskontoen til ydelse af 225.000 kr. ekskl. moms, som er det beløb Økonomiudvalget tidligere har ydet til Køge Festuge, og at Teknik- og Ejendomsudvalgets udgift på 140.040 kr. ikke kan afholdes af puljen for særlige arrangementer, som er på 169.000 kr. og som pt. drøftes i Teknik- og Ejendomsudvalget. 

Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget besluttede at yde et tilskud på 225.000 kr. ekskl. moms. 

Ad 2: Sagen videresendes til Teknik- og Ejendomsudvalget.


Til toppen


112.   Folkeafstemning 1. juni 2022


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. godkende vedlagte forslag til fordeling af  valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede med udpegning af i alt 142 personer, hvilket er 58 færre end ved sidste valg. 20 tilforordnede skæres væk og 38 tilforordnede erstattes med administrativt personale
 2. det besluttes hvilke valggrupper der udpeger de 4 supplerende til modtagelse af brevstemmer i plejeboliger, ældreboliger m.v. samt i vælgerens eget hjem
 3. Lone Deleuran og Dorthe Nilsson fra Borgerservice udpeges til, sammen med de politiske tilforordnede, at modtage brevstemmer i plejehjem, ældreboliger m.v. samt i vælgerens eget hjem
 4. mindre partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet, hver kan udpege en supplerende tilforordnet i lighed med tidligere valg
 5. tage stilling til, om diæten skal fastholdes på 1.200 kr.
 6. godkende, at der gives en tillægsbevilling til driftsudgifter på 1,4 mio.kr. til Økonomiudvalget finansieret af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget, at

7. de politiske tilforordnede, med undtagelse af de 5 valgstyrere på hvert valgsted, ikke deltager i optællingen af stemmer fra kl. 20.00
8. der ikke serveres alkohol på afstemningsstederne under valghandlingen og den efterfølgende optælling.

Baggrund og vurdering

I følge bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget af 3. marts 2022, der også indeholder folkeafstemninger, skal Kommunalbestyrelsen udpege valgstyrere og tilforordnede vælgere til at bistå folkeafstemningen den 1. juni 2022.

Der er 16 valgsteder i Køge Kommune, og der skal udpeges 80 valgstyrere, hvoraf 16 udpeges til valgstyrerformænd og et antal tilforordnede vælgere.

Ad 1) Valgstyrerformænd, valgstyrer og tilforordnede
Partierne har haft udfordringer med at udpege det fornødne antal tilforordnede ved de sidste valg. Det foreslås derfor, at antallet af politiske tilforordnende reduceres med 58 personer, hvoraf 20 skæres væk og 38 erstattes med administrativt personale. Det betyder, at der samlet skal udpeges 145 politiske tilforordnede inkl. valgstyrere.

Det vil som ved de tidligere valg være muligt at de tilforordnede - undtagen valgstyrerne - kan deltage en halv dag.

Vedlagte forslag forudsætter, at byrådsgrupperne fordeler valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere på baggrund af deres repræsentation i Byrådet, og fordelingen sker efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode).

Ad 2) Tilforordnede til modtagelse af brevstemmer i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivning, herunder plejeboliger m.v. og i ældreboliger samt i vælgerens eget hjem
I følge samme bekendtgørelse skal der også udpeges et antal tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer sammen med udpegede medarbejdere fra Borgerservice.

Ansatte knyttet til den vedkommende boform og personer, der er ansat til at yde personlig og praktisk hjælp i hjemmet m.m. samt hjemmesygeplejersker og andre aktivt udøverende i hjemmesygeplejerskeordningen, kan ikke udpeges som stemmemodtager. Det gælder uanset, om vedkommende er ansat i kommunen eller hos en privat leverandør kommunen har antaget.

Det anbefales at der udpeges 4 tilforordnede. Såfremt den d’Hondske metode ønskes anvendt vil det være 3 til valggruppe 1, 1 til enten valggruppe 2 eller valggruppe 1 (lodtrækning) og 0 til valggruppe 3 og 4.

Ad 3) Udpege 2 administrative til, sammen med de politiske tilforordnede, at modtage brevstemmer i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivning, herunder plejeboliger m.v og i ældreboliger samt i vælgerens eget hjem
Kommunen skal udpege 2 administrative tilforordnede fra Borgerservice til sammen med de politiske tilforordnede at modtage brevstemmer, jf. ovenfor

Ad 4) Mindre partiers udpegning af supplerende tilforordnede vælgere
Indenrigs- og Boligministeriet henstiller, at der tages hensyn til de mindre partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet, når de tilforordnede vælgere udpeges. 

Forvaltningen foreslår, at de partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet hver kan udpege en tilforordnet vælger. Disse udpeges udover det under 1) angivne antal.

Ad 5) Diæter
Der ydes diæter for hvervet som valgstyrere og tilforordnede.

Byrådet fastsatte i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2017, EP-valget og 
Folketingsvalget i 2019 samt Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2021 diæten til 1.200 kr.

Diæterne gives som udgangspunkt efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Diæterne udgør 440 kr. pr. dag (2022 niveau) for mødevirksomhed under 4 timer og 880 kr. pr. dag (2022-niveau) for mødevirksomhed over 4 timer.

Ved en ændring i 2012 i valgloven fik Kommunalbestyrelsen mulighed for fremover at beslutte, at

A) der ikke ydes diæter for virksomhed i forbindelse med valg

B) at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb - højere eller lavere end hvad der følger af reglerne i den kommunale styrelseslov. Diæterne kan pr. dag dog højst udgøre det femdobbelte af det beløb, som i henhold til reglerne i den kommunale styrelseslov er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed - d.v.s. højst 2.200 kr. pr dag. Beslutning herom skal træffes af Kommunalbestyrelsen og kan ikke delegeres til et udvalg eller kommunens forvaltning.

Ad 7) Optællingen kl. 20.00
Da optællingen kun er ja og nej stemmer, er der ikke behov for den samme bemanding, som under valghandlingen. Det foreslås derfor at de politiske tilforordnede - undtagen de 5 valgstyrere på hvert valgsted, der skal underskrive afstemningsbogen - ikke deltager i optællingen og dermed kan forlade valgstedet kl. 20.00.

Ad 8) Der serveres ikke alkohol på afstemningsstederne
I følge Køge Kommunes medarbejderpolitik serveres der ikke alkohol i arbejdstiden på Køge Kommunes arbejdspladser. Det foreslås, at folkeafstemningen og de fremtidige valg følger denne bestemmelse, således at der ikke serveres alkohol på afstemningsstederne under valghandlingen og den efterfølgende optælling.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. vedrørende udgifter til folkeafstemningen den 1. juni 2022. Der er ikke afsat budget til folkeafstemningen, hvorfor tillægsbevillingen vil påvirke kassebeholdningen negativt samt forværre servicerammen med 1,4 mio. kr.

Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Afventer.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales

Ad 5: Anbefales, at diæten fastsættes til 1.200 kr. 

Ad 6: Anbefales.

Ad 7: Godkendt.

Ad 8: Godkendt af et flertal på 7 (Bent Sten Andersen (O), Thomas Kielgast (F), Mette W. Bode (V), Ken Kristensen (V), Marie Stærke (A), Thomas Kampmann (C) og Mette Jorsø (B). 2 (Erik Swiatek (A) og Niels Rolskov (Ø) stemmer imod.

Bilag

Til toppen


113.   Konsulentforbrug


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager opgørelsen af konsulentudgifter på driftsområdet til efterretning, jf. bilag 1.
Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres opgørelsen over konsulentforbruget på driftsområdet.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget på Økonomiudvalgets område fremgår af tabellerne i bilag 1. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2020 og 2021.

I bilaget vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentydelser for mere end 25.000 kr. for hhv. 2020 og 2021. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentydelser (hvor anden ekstern myndighed eller lignende har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i
udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 8 kategorier:

 • It-konsulenter.
 • Rekruttering, intern uddannelse og HR.
 • Økonomi og effektivisering.
 • Organisationsanalyser.
 • Medie og journalist.
 • Mentor.
 • Bygge- og anlægsrådgivning.
 • Advokater og revisorer.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af konsulenter er baseret på Regeringen og KL's afgrænsning af konsulentudgifter for både 2020 og 2021, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalysesystem ud fra de kriterier som er aftalt mellem Regeringen og KL.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


114.   Konsulentforbrug (Samlet)


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orientering om konsulentudgifter til efterretning.

Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres den samlede opgørelse over konsulentforbruget i Køge Kommune på drifts- og anlægsområdet for 2020 og 2021.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget fremgår af tabellerne i bilag 1-10. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2020 og 2021.

I bilag 1 vises det samlede konsulentforbrug på driftsområdet fordelt på udvalg samt på anlægsområdet. I bilag 2-10 er der en liste for hvert udvalg samt anlæg, over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentydelser for mere end 25.000 kr. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentydelser (hvor anden ekstern myndighed e.l. har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i
udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 8 kategorier:

 • It-konsulenter.
 • Rekruttering, intern uddannelse og HR.
 • Økonomi og effektivisering.
 • Organisationsanalyser.
 • Medie og journalist.
 • Mentor.
 • Bygge- og anlægsrådgivning.
 • Advokater og revisorer.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af konsulenter er baseret på Regeringens og KL's afgrænsning af konsulentudgifter, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalysesystem ud fra de kriterier, som er aftalt mellem Regeringen og KL.

Oversigterne for de enkelte fagudvalg har desuden været til orientering i fagudvalgene, herunder opgørelsen for anlægsområdet, som er forelagt kommunens ansvarlige, politiske udvalg – Teknik og Ejendomsudvalget, så de kan følge forbruget og dermed vurdere, om arbejdet sker tilfredsstillende.

Direktionen anbefaler, på den baggrund, at opgørelsen af Køge Kommunes konsulentudgifter tages til efterretning.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


115.   Køge Kommunes Kontrolgruppes Årsberetning 2021


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager Køge Kommunes Kontrolgruppes Årsberetning 2021 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for år 2000 at oprette en kontrolgruppe, der skulle modvirke misbrug af offentlige midler. Køge Kommune var en af de første kommuner i Danmark, der oprettede en kontrolgruppe i den form, som den kendes i dag.
Gruppen består af to medarbejdere.

Kontrolgruppens overordnede formål er at forebygge og stoppe udbetalingen af uretmæssige ydelser gennem tværgående kontrol og helhedsorienteret sagsbehandling.

Kontrolgruppen samarbejder endvidere med kommunens KILE-indsats (Kriminalpræventive Indsatser, Løsladelser og Exit), der i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi har fokus på bandekriminalitet.

Fordeling af sager i 2021:
Kontrolgruppen behandlede i 2021 i alt 342 sager opstået f.eks. således:

 • Undringer fra kolleger i kommunens forvaltninger.
 • Eksterne anmeldelser fra f.eks. borgere i kommunen, Udbetaling Danmark, Skattestyrelsen, andre kommuner mv.
 • Sygedagpengeaktioner.
 • Virksomhedskontroller.
 • Den Fælles Dataenhed.

Disse punkter vil også danne rammen for Kontrolgruppens fokuspunkter i 2022.

Økonomi

Det samlede resultat for 2021 viser, at der er genereret en fremadrettet besparelse på de kommunale områder (der blandt andet dækker økonomisk friplads, kontanthjælp og sygedagpenge) på 10.725.879 kr. og et tilbagebetalingskrav på 2.452.438 kr. - i alt 13.178.317 kr.

Ses der på både kommunale som ikke-kommunale (børnetilskud, boligstøtte, SU, SKAT m.m.) ydelsesområder har kontrolgruppen 2021 genereret en fremadrettet besparelse på 12.123.213 kr. og et tilbagebetalingskrav på 4.185.208 kr. Det giver i alt et resultat på 16.308.421 kr.

Beslutning

Taget til efterretning. Kontrolgruppen inviteres til et kommende temamøde.

Bilag

Til toppen


116.   Tennisbaner - anlægsbevilling


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til etablering af nye tennisbaner
 2. de afsatte midler flyttes fra Kultur- og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget.

Kultur- og Idrætsudvalget 07-03-2022
Ad 1 og 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Teknik- og Ejendomsudvalget 07-04-2022
Ad 1. og 2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

I budget 2022-25 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2022 til etablering af nye tennisbaner.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil foranledige etablering af to kunstgræsbaner og et nyt lysanlæg inden for den afsatte ramme i 2022. Banerne etableres på de nuværende grusbaner på Køge Idrætspark. Lysanlægget vil omfatte alle otte udendørsbaner på Køge Idrætspark. Udskiftning af lysanlægget vil forbedre forholdene og være energibesparende.

De afsatte midler forventes anvendt ud fra følgende fordeling med forbehold for usikkerheder omkring prisstigninger m.v.:

Omlægning af baner     550.000-675.000 kr. 
Nyt lysanlæg     300.000-350.000 kr.
Byggesagsudgifter        50.000-100.000 kr.
Uforudsete udgifter      125.000-175.000 kr.
Samlet udgifter                1.300.000 kr.

 Den videre proces omfatter:

 1. Dialog med Køge Tennisklub om deres behov/ønsker til baner og lysanlæg, deres placering samt afklaring af det mest hensigtsmæssige tidspunkt for ombygning (1. kvartal 2022).
 2. Indhentning af konkrete tilbud (1. kvartal 2022).
 3. Anlægsfase  (gerne inden eller kort efter udendørssæsonen, men afhænger bl.a. af entreprenørens kalender og klubbens ønsker).
 4. Ibrugtagning (afhænger af ovenstående).
Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 1,3 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2022 (KIU 120). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning. Bevillinger søges flyttes fra Kultur- og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget og er derved udgiftsneutral.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

De afsatte 1,3 mio. kr. til etablering af tennisbaner flyttes fra Kultur og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget, således at økonomien til ombygning er placeret hos den udførende part.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.


Til toppen


117.   Ansøgning om anlægsbevilling til opførelse af dagtilbud i Køge Nord


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 42,675 mio. kr. til opførelsen af et dagtilbud på Ølsemaglevej 55.

Teknik - og Ejendomsudvalget 07-04-2022
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

I budget 2022 er der på anlægsforslag TEU 133D (Dagtilbud 80 børn ved Rishøjvej/Ølsemaglevej) afsat et rådighedsbeløb på 41,7 mio. kr. til opførelse af et dagtilbud på Ølsemaglevej 55, mens 1,0 mio. kr. er afsat på Pulje, dagtilbud, Ekstra kapacitet.

Teknik- og Miljøforvaltningen bemærker, at der grundet prisstigninger i byggebranchen må forventes tilbudspriser, der overstiger det afsatte rådighedsbeløb med op mod 25-30%, som håndteres jf. aftale i forbindelse med Byrådets anlægsprioritering 15. februar 2022.

Det forventes, at der opføres et nyt dagtilbud i et nyt byggeri med 5 vuggestue- og børnehavegrupper (svarende til ca. 80 børn) med tilhørende produktionskøkken til levering af mad til alle grupper.

I forbindelse med opførelsen forventes det, at der etableres ca. 30 nye parkeringspladser, som supplement til de pladser, der i forvejen er i området.

Dagtilbuddet etableres på Ølsemaglevej 55 på et areal (knap 14.000 m²) der er udlagt til offentlige formål. Det forventes, at dagtilbuddet vil udnytte cirka halvdelen af det samlede areal.

Den anden halvdel skal forblive som fællesareal for områdets beboere og institutioner. Det forventes i forbindelse med opførelsen af dagtilbuddet, at der på det grønne areal etableres lege- og opholdsarealer til gavn for alle institutioner i området.

På grund af den store efterspørgsel på dagtilbudspladser i den nordlige del af kommunen, forventer forvaltningen, at byggeriet gennemføres i totalentreprise og som modulbyggeri, idet dette forventes at medføre en kortere byggetid og dermed tidligere ibrugtagning.

Tidsplanen skitseres således:

 • Anlægsbevilling april 2022.
 • Rådgiverudbud april og maj 2022.
 • Projektering maj-august 2022.
 • Udbudsperiode september 2022.
 • Anstilling og forberedende arbejder oktober 2022.
 • Byggeopstart november 2022.
 • Byggeperiode december-maj 2023.
 • Aflevering juli 2023.
 • Ibrugtagning august 2023.
Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 42,675 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb på i alt 41,7 mio. kr. i 2022 og 2023 (TEU 133D) og 0,975 mio. kr. i 2022 (TEU 133A), som samtidigt omplaceres til projektet. Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


118.   Orientering om forsøgsordning om frie bymidter - Borup


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget beslutter, om kommunen skal sende en interessetilkendegivelse om at deltage i forsøgsordningen om frie bymidter.

Klima- og Planudvalget 07-04-2022
Klima- og Planudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at Køge Kommune sender sin interessetilkendegivelse til at deltage i forsøgsordningen.
Baggrund og vurdering

Folketinget har vedtaget en forsøgsordning med frie bymidter, der skal understøtte det kommunale og lokale arbejde med at skabe levende bymidter. I alt 10 kommuner får mulighed for at deltage i ordningen, der er målrettet bymidterne i de mindre og mellemstore byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere.

Hensigten er, at kommunerne skal have størst mulig frihed til at arbejde med nytænkende og innovative projekter og samarbejdsformer. Eksempler på eksisterende bindinger og lovgivning kan være grænsen mellem, hvad det offentlige og private kan finansiere, fx istandsættelse og brug af tidligere offentlige bygninger i forbindelse med samlokalisering af offentlige og private funktioner eller tilvejebringelse af ny hjemmel i lovgivningen til at afprøve den forpligtende samarbejdsform BID (Business Improvement District), hvor et flertal af de lokale aktører i et konkret afgrænset område efter en lokal afstemning kan forpligte mindretallet til at indgå i og bidrage økonomisk til udviklingen af lokalområdet.

Kommuner, der indgår i forsøgsordningen, forpligter sig til i samarbejde med lokale aktører at etablere velfærdscentre med lokale velfærdsfunktioner, der kan understøtte bylivet. Det kan fx være borgerservice, sundhedsfunktioner, kulturskoler, fritidsaktiviteter, biblioteker mv.

I mange bymidter er der brug for et fysisk løft i form af forskønnelse af bygninger og bymiljøer, og det kan være en stor udgift for den enkelte kommune. Derfor er der til de 10 bymidter i forsøgsordningen afsat i alt 130 mio. kr. til medfinansiering af fornyelse og etablering af lokale velfærdsfunktioner i bymidten. Kommunen skal selv bidrage med 40 %.

I vedhæftede bilag kan der læses mere om udvælgelseskriterier og proces.

Senest den 25. april 2022 skal kommunerne tilkendegive, om de har interesse i at deltage. I juni 2022 offentliggøres de 10 kommuner, der er udvalgt til at udarbejde en kvalificeret ansøgning, som skal indgives i januar 2023. Forsøgsordningen løber i perioden januar 2024 – januar 2029.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at forsøgsordningen om frie bymidter falder helt i tråd med de målsætninger, som kommunen og Borup-borgerne har formuleret i Byplan Borup fra 2017. For at understøtte detailhandelen er det strategien at flytte andre funktioner ind i butikscentret; fx foreningslokaler, kultur og kommunale funktioner. Samtidig er der forslag om fysisk forskønnelse af centret – og forslag om brede samarbejder blandt byens interessenter.

Hvis Byrådet ønsker at afsætte midler til bymidten i Borup, kunne den aktuelle forsøgsordning i 2024-29 være en passende anledning til en styrket indsats.

En evt. ansøgning skal udarbejdes i samarbejde med relevante forvaltninger i relation til kravet om et velfærdscenter.

Økonomi
Sagen har ingen direkte konsekvenser for kommunens økonomi. I tilfælde af, at kommunen kommer til at indgå i forsøgsordningen, skal der udarbejdes et budget med 40 % kommunal medfinansiering, ligesom der skal afsættes medarbejderressourcer til opgaven.
Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at sende interesse-tilkendegivelse.

Bilag

Til toppen


119.   Nedsættelse af en politisk følgegruppe for det nye byudviklingsområde i Hastrup Øst


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til, om der skal nedsættes en politisk følgegruppe for det nye byudviklingsområde i Hastrup Øst.

Baggrund og vurdering

På Økonomiudvalgsmøde den 8. februar 2022 satte udvalget gang i arbejdet med en helhedsplan for det nye byudviklingsområde i Hastrup Øst. Teknik- og Miljøforvaltningen er i samarbejde med ejere og lejere godt i gang med arbejdet.

 For at sikre det politiske ejerskab og kendskab til det nye byudviklingsområde Hastrup Øst har ejerne foreslået, at der nedsættes en politisk følgegruppe. Følgegruppen startes hurtigst muligt og samles med jævne mellemrum, så længe det giver mening for projektet og politikerne. Hvilke og hvor mange politikere, der deltager, er op til Økonomiudvalget at beslutte.

Relevante temaer for den politiske følgegruppe kan for eksempelvis være trafik, herunder Orkestervejs forlængelse under jernbanen, behov for og placering af f.eks. daginstitution, boligantal og rækkefølgeplanen. Derudover vil der afholdes periodevise statusmøder, hvor vi kan drøfte konkrete problemstillinger i projektet.

Forløbet med følgegruppen kunne rumme følgende konkrete møder:

 • Primo maj - Præsentation og drøftelse af Orkestervej,
 • Den 18. maj 2022 - Markvandring med Klima- og Planudvalget,
 • Den 23. maj 2022 - Borgermøde,
 • Ultimo maj - Bæredygtighedsworkshop og 
 • Månedlige statusmøder.

Forvaltningens vurdering
Teknik- og Miljøforvaltningen har allerede afsat tid til politisk involvering i den eksisterende tids- og procesplan for projektet, herunder et temamøde i Økonomiudvalget den 10. maj, et borgermøde den 23. maj 2022 samt politisk behandling af hhv. forslag og endelig helhedsplan i juni og september 2022. Herefter forventes projektet at glide over i kommuneplantillæg og lokalplanlægning, hvor der skal udarbejdes ny tidsplan med plads til politisk deltagelse. 

Som udgangspunkt forholder forvaltningen sig positive overfor øget politisk involvering i projektet, såfremt Økonomiudvalget vurderer, at der er et behov.

Følgegruppens arbejde og beslutninger skal forankres i projektet, og det vil derfor kræve ressourcer af forvaltningen, der skal stå for planlægning, servicering og facilitering af ekstra aktiviteter end planlagt. Såfremt udvalget vælger at nedsætte en følgegruppe, kan det få betydning for tids- og procesplanen for helhedsplanen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at nedsætte en følgegruppe. Fra politisk hold deltager Ken Kristensen (V), Mette Jorsø (B), Marie Stærke (A), Thomas Kampmann (C), Niels Rolskov (Ø) og Lene Møller Nielsen (A).


Til toppen


120.   Erhvervstilfredshedsanalyse 2022


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget, at spørgerammen, som er planlagt til udsendelse til udvalgte virksomheder, godkendes.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 06-04-2022
Godkendt.

Klima- og Planudvalget 07-04-2022
Godkendt.

Baggrund og vurdering

På baggrund af de senere års score på Dansk Industris Erhvervsservicemåling, har forvaltningen valgt at udføre en analyse, der er målrettet de virksomheder som rent faktisk har været i kontakt med Køge Kommune indenfor de seneste 12 måneder. Forvaltningen har sammensat en spørgeramme, som forventes at give tilbagemeldinger der viser, hvilke områder indsatsen skal målrettes efter.

Formålet med undersøgelsen er således, at få et overblik over hvordan virksomhederne oplever forvaltningens erhvervsservice, og give input til hvad der kan forbedres.  

Spørgsmålene skal bidrage til, at:

 • Blive klogere på hvad virksomhederne forstår ved erhvervsservice.
 • Tilvejebringe oplysninger om virksomhederne der kan bidrage til optimeringer i Teknik- og Miljøforvaltningens ydelser og service.
 • Tilvejebringe oplysninger, der kan forstærke det tværgående samarbejde i forvaltningen.
 • Få indsigt i virksomhedernes efterspørgsel på ydelser og service i Teknik- og Miljøforvaltningen (fordelt på fagområder).
 • Få indtryk af virksomhedernes forventninger og tilfredshed med ydelser og service i Teknik- og Miljøforvaltningen (fordelt på fagområder).
Økonomi

Dansk Erhvervsfremme hjælper med analysen, og det koster ca. 40.000 kr. Udgiften afholdes indenfor forvaltningens budget til én indgang.

Kommunikation

Forvaltningen udsender en pressemeddelelse lige op til udsendelsen af spørgerammen til virksomhederne.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


121.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


122.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.

Til toppen


123.   Areal til udvidelse af varegård (Lukket punkt)Til toppen


124.   Boliger til flygtninge fra Ukraine (Lukket punkt)Til toppen


125.   Fornyelse af alkoholbevilling (Lukket punkt)Til toppen


126.   Fornyelse af alkoholbevilling - udvidet åbningstid (Lukket punkt)Til toppen


127.   Ansøgning om udvidet åbningstid (Lukket punkt)Til toppen


128.   Spare- og effektiviseringsforslag til B2023 fra medlemmer af byrådet (Lukket punkt)Til toppen


129.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


130.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


131.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 20.04.22