Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 29.01.2019 kl. 08:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Lene Møller Nielsen, (A)

33.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Marie Stærke (A), Flemming Christensen (C) og Mette Jorsø (V) er inhabile i behandlingen af sag 46.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


34.   Finansiel politik for Køge Kommune 2019-22


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at den finansielle politik for Køge Kommune drøftes og godkendes.

Økonomiudvalget 15-01-2019
Sagen udsættes til næste møde.

Baggrund og vurdering

Den finansielle politik vedtages typisk for en fireårig periode, og den eksisterende politik blev vedtaget i januar 2013. Det er derfor blevet tid til at give politikken et serviceeftersyn.

En revideret finansiel politik 2019-22 er vedlagt som bilag.

Der er to hovedformål med Køge Kommunes finansielle politik, nemlig at sætte rammerne for forvaltningen af dels kommunens gæld (pasiver), dels kommunens formue (aktiver):

Lån og gældspleje
På passivsiden er formålet med den finansielle politik at fastsætte rammerne for kommunens gældspleje, herunder fordelingen mellem fast og variabelt forrentede lån.

Kommunens samlede gæld, der udelukkende er optaget i danske kroner, udgør aktuelt ca. 1,16 mia. kr. Heraf udgør den skattefinansierede gæld ca. 283 mio. kr., mens gælden vedrørende de kommunale ældreboliger, som finansieres af huslejeindtægter fra beboerne og statslig ydelsesstøtte, er på ca. 288 mio. kr. Gælden vedrørende jorddepotet udgør ca. 590 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er 57 % af kommunens skattefinansierede gæld inkl. jorddepotet fastforrentet. I henhold til kommunens finansielle politik er der mulighed for at anvende visse finansielle instrumenter. Det eneste finansielle instrument, som i praksis anvendes, er almindelige renteswaps og kun i begrænset omfang. Renteswaps anvendes hvor to parter ønsker at bytte rentebetaling, så man f.eks. omdanner et variabelt lån til en fast rente, og dermed skaber sikkerhed for de fremtidige renteudgifter. Renteswaps kan således betragtes som et alternativ til fastforrentede lån. Ultimo 2018 havde kommunen fire renteswaps.

Det er forvaltningens anbefaling, at der ikke ændres på principperne for lån og gældspleje på det skattefinansierede område i den finansielle politik. Det betyder bl.a., at det fastholdes, at andelen af fastforrentede lån minimum skal udgøre 50 % af hensyn til at sikre en forudsigelig udvikling i ydelserne.

Herudover anbefales det, at Køge Jorddepot fortsat er omfattet af den finansielle politik med samme risikoprofil som det skattefinansierede område. Jorddepotet skal "hvile i sig selv" og bør ikke have en mere risikobetonet låneprofil med højere andel af variabel rente end Køge Kommune som helhed. I marts 2014 blev det besluttet at omlægge lån for 400 mio. kr. med variabel rente til et 25-årigt lån med et renteloft på 3,5 %. Et sådant lån betragtes som fastforrentet.

Derudover udgør gælden et træk på en kassekredit på i alt 234 mio. kr. med variabel rente.

Samlet set anbefaler forvaltningen ingen principielle ændringer af kommunens politik vedr. gældspleje, hvorfor der ikke er ændringer i den vedlagte finansielle politik 2019-22 i forhold til den gældende finansielle politik.

Likviditet og formuepleje
På aktivsiden er formålet med den finansielle politik at fastlægge rammerne for en investeringspolitik, som sikrer en konsistent håndtering af risici ved placering af kommunens likvide midler, som består af:

    1. Formuepleje

    2. Daglige likvide midler

Ad 1): Formueplejen
Formueplejen består pt. af to investeringspuljer, der ultimo 2018 havde en værdi af henholdsvis godt 538 mio. kr. og 81 mio. kr. Sidstnævnte pulje er kun midlertidig til håndtering af deponerede midler, og er således reserveret til at frigive udlodning af midler fra Køge Holding A/S samt midler fra salg af HMN.

Køge Kommune har indgået en kapitalforvaltningsaftale med Jyske Bank, hvor pengeinstituttet tager beslutning om ændringer af aktivsammensætningen ud fra de fastlagte investeringsrammer i den finansielle politik.

De seneste år har der været faldende afkast af de investerede midler, og Jyske Bank forventer væsentligt lavere fremtidige afkast end de historiske afkast. Dette hænger sammen med det fortsat meget lave renteniveau. Ensidig investering i obligationer kan desuden være en risiko i forbindelse med stigende renter.

På Økonomiudvalgets temamøde 8. januar 2019 redegjorde Jyske Bank for, hvordan en åbning for investering i aktier ville kunne reducere risiko og samtidig øge det forventede afkast af Køge Kommunes investeringsportefølje. Aktier kan falde i værdi i det enkelte år, men har historisk givet højere afkast end obligationer.

Økonomiudvalget tilkendegav en villighed til at åbne for muligheden for at investere i aktier i begrænset omfang under forudsætning af, at investeringerne sker på et etisk forsvarligt grundlag.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at der åbnes for investering i op til 10 pct. aktier, og i den forbindelse fortsætter den nuværende politiks pålæg til Jyske Bank som kapitalforvalter om, at der alene investeres i selskaber, hvor det kan dokumenteres, at de driver forretning på en måde, der ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner, normer vedrørende miljø, menneskerettigheder og forretningsetik.

Ad 2): Likvide Midler
Der er en såkaldt modpartsrisiko ved at have kontante beløb stående i banken, dvs. en risiko for at banken ikke kan betale sine forpligtelser. Set i lyset af at Jyske Bank er udpeget til at være en af 7 såkaldte SIFI-er (systemisk vigtige finansielle institutter), der er underlagt særlige skrappe kapitalkrav, må kommunens modpartsrisiko anses for at være begrænset.

På den baggrund anbefales det, at loftet for likvide indeståender i Jyske Bank fastholdes på 25 mio. kr., således at der opnås mere fleksibilitet i den daglige økonomistyring.

Forvaltningens anbefalinger på baggrund af temadrøftelsen i Økonomiudvalget er indarbejdet i vedlagte forslag til revideret finansiel politik.

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


35.   Åbning af Køge Nord Station den 31. maj 2019


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter, om Køge Kommune skal fejre åbningen af stationen for byens borgere.

Økonomiudvalget 15-01-2019
Udsat til næste møde.
Baggrund og vurdering

Køge Nord Station åbner den 31. maj 2019. Det er Banedanmark, der er ansvarlig for åbningsarrangementet og derfor tager sig af den officielle del, hvor et tog fra København og Ringsted mødes på Køge Nord Station. Kongehuset er også inviteret til at være med ved åbningen.

Stationsåbningen er en historisk begivenhed for Køge Kommune, og borgmesteren har ønsket en drøftelse af, om åbningen skal festliggøres for byens borgere, herunder rammer og ambitionsniveau.

Økonomi

Da der er reduceret væsentligt i Borgmesterkontoret, og da det falder sammen med 2 valg, så vil det være nødvendigt med ekstern bistand til at gennemføre en evt. festliggørelse.

Turisme- og Markedsføringskontoen for 2019 har et budget på 726.980. De 528.000 er forhåndsdisponeret, så der resterer 188.890 kr.

Forvaltningen oplyser, at der vil være mulighed for at indhente ekstern finansiering.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at åbningen skal fejres.

Arrangementet målrettes kommunens borgere samt mulige kommende borgere.

Der forventes eksterne medfinansiering, ligesom Connect Køge kontaktes for afdækning af muligheden for medvirken.

Markedsføringskontoen bidrager med maks. 75.000 kr.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


36.   Det nordiske venskabsbysamarbejde


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. Køge Kommune, som en konsekvens af at Kristianstad udtræder af det nordiske venskabsbysamarbejde, ligeledes vælger at udtræde af det eksisterende samarbejde efter mødet i Kristianstad i maj 2019
 2. drøftelser om etablering af et eventuelt andet samarbejde, som skal fastholde nogle af de eksisterende relationer, genoptages efter venskabsbymødet i maj.
Baggrund og vurdering

Det fremgår af referatet fra sidste års venskabsbymøde i Esbo, at Kristianstad på borgmestermødet meddelte, at venskabsbymødet i 2019 er det sidste, som kommunen deltager i. Kristianstad ønsker at flytte fokus til internationale samarbejder i en mere projektorienteret retning.

Af referatet fremgår ligeledes, at Køge Kommune, på baggrund af udmeldingen fra Kristianstad, vil tage en drøftelse af kommunens fremtidige involvering i samarbejdet.

Kristianstad vil forventelig snart sende en invitation til at deltage i venskabsmødet den 7. - 10. maj 2019, og det vil derfor være formålstjenligt, at Økonomiudvalget (som venskabsbyudvalg) drøfter udvalgets holdning til det fremadrettede nordiske samarbejde.

I forhold til det nordiske venskabsbysamarbejde kan det kort oplyses, at samarbejdet har en lang og traditionsrig historie bag sig. Det blev indledt umiddelbart efter 2. verdenskrig mellem Køge, Kristianstad i Sverige og Kongsberg i Norge. Senere blev samarbejdet udvidet med Skagafjördur i Island og Esbo i Finland.

Intentionen var, at samarbejdet skulle bygge på den fælles nordiske kultur og historie - og de skandinaviske sprog. Island havde dansk som første fremmedsprog i folkeskolen og Esbo var geografisk placeret i den svensktalende del af Finland.

Meget har ændret sig siden venskabsbysamarbejdet blev etableret. Det internationale fokus og samarbejde er i højere grad rettet mod EU end mod et nordisk samarbejde. Dialogen på venskabsbymøderne foregår i større og større omfang på engelsk, da størstedelen af deltagerne fra Island og Finland ikke kan kommunikere på et skandinavisk sprog.

Den strukturelle forskel mellem de fem venskabsbyer er på flere områder blevet mere synlig. Specielt i forholdet til den mindre Skagafjördur Kommune i Nordisland med ca. 4.000 indbyggere og den efterhånden store Esbo Kommune med ca. 250.000 indbyggere, der har udviklet sig til at være en forstad til Helsinki.

Kristianstad, Kongsberg og Køge kommuner er mere sammenlignelige i størrelse, kultur og struktur. Det er da også primært mellem disse tre kommuner, at der har været fælles aktiviteter og arrangementer mellem de egentlige venskabsbymøder.

Økonomi
Der vil være en besparelse ved at udtræde af venskabsbysamarbejdet, men samtidig vil der være en udgift ved at træde ind i et nyt samarbejde, som pt. er uafklaret.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


37.   Udgiftsneutral bevilling - hjemløshed


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -2.835.267 kr. og en tillægsbevilling på udgift 2.835.267 kr., fordelt på regnskabsårene 2018-2021, til gennemførelse af projektet "Forebyggelse af hjemløshed med særligt fokus på unge".

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 14-01-2019
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Socialstyrelsen har bevilget Køge Kommune 2.835.267 kr. til at udføre projektet "Forebyggelse af hjemløshed med særligt fokus på unge”. Ansøgningen om tilskud til projektet er imødekommet. Projektperioden er 1. november 2018 til 31. december 2021.

Formålet med projektet er at investere i en omlægning mod en mere forebyggende og helhedsorienteret indsats på hjemløseområdet og udvikle kommunernes brug af potentialeberegninger som grundlag for omlægning til en mere effektiv og koordineret indsats.

Projektet fokuserer på en omlægning af Køge Kommunes indsats på hjemløseområdet mod en Housing First-indsats. Centrale elementer i omlægningen vil derfor være:

 • Dataindsamlingen
 • Kompetenceudvikling indenfor Housing First-tilgang og metoder
 • Udarbejdelse af aftaler og arbejdsgange i forhold til tværfaglige og koordinerede indsatser
 • Samarbejdsaftaler og dialog med eksterne samarbejdspartnere som boligselskaber og forsorgshjem
 • Dialog med uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv skal bidrage til at skabe muligheder for uddannelse og beskæftigelse til målgruppen
 • Udbygning af økonomirådgivning, evt. gennem en CSR-ordning (virksomheders sociale ansvar).

I projektperioden skal der ske en systematisk dataindsamling, som skal bidrage til at målrette indsatsen og skabe et oplyst grundlag for beslutninger om en evt. forankring af indsatsen efter projektperiodens ophør. Der er i forbindelse med ansøgningerne udarbejdet en SØM-beregning, som er en prognose, da den baserer sig på erfaringer fra en lang række tidligere indsatser af lignende karakter i andre områder eller lande. SØM står for Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, og beregner det økonomiske nettoresultat for det offentlige ved en given social indsats. Modellen består overordnet af to dele - en beregningsramme og en vidensdatabase med blandt andet effektviden. Prognosen er forbundet med en betydelig usikkerhed. Den systematiske dataindsamling vil derfor løbende bidrage til at kvalificere SØM-prognosen for Køge Kommunes indsatser, såvel som bidrage med flere danske erfaringer til vidensdatabasen.

Efter den oprindelige plan skulle Køge Kommune have modtaget svar vedrørende de ansøgte satspuljemidler i oktober 2018, hvorfor der også er ansøgt om midler til opstart af projektet efteråret i 2018. Men da bevillingsskrivelsen først er modtaget i Køge Kommune i december, anbefaler forvaltningen at der søges om at få overført de 211.837 kr., som skulle være anvendt på opstartsaktiviteter til 2019, hvor projektet starter op.

Økonomi

Socialstyrelsens bevilling er udgiftsneutral for den samlede periode 2018 - 2021.

Det samlede tilskud til Køge Kommune er fordelt på følgende måde i projektperioden:

2018 (2 måneder):   211.837 kr.
2019 (12 måneder): 823.629 kr.
2020 (12 måneder): 859.174 kr.
2021 (12 måneder): 940.627 kr.

Tilskudsbeløbene i årene 2019 til 2021 tildeles under forudsætning af finanslovens vedtagelse i de pågældende år med de forventede beløb.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en udgiftsneutral indtægtsbevilling på -2.835.267 kr. og en udgiftsbevilling på 2.835.267 kr. fordelt på regnskabsårene 2018-2021 til gennemførelse af projektet: "Forebyggelse af hjemløshed med særligt fokus på unge".

Bevillingen er udgiftsneutral, hvorfor denne ikke påvirker Køge Kommunes kassebeholdning.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


38.   Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at

 1. godkende, at de senest udmeldte ministermål indarbejdes i beskæftigelsesplan 2019
 2. godkende beskæftigelsesplan 2019
 3. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at beskæftigelsesplan 2019 godkendes.
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 14-01-2019
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

De ansvarlige for indsatsen i Jobcentret og Ungecentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats og i den forbindelse udmelder beskæftigelsesministeren en række indsatsområder til at understøtte den overordnede retning for arbejdet med den aktive beskæftigelsesindsats.

På Social - og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. december 2018 blev beskæftigelsesplanen for 2019 drøftet og det blev besluttet at anbefale den overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Den 11. december 2018 fremsendte beskæftigelsesministeren brev ud til samtlige kommuner med revideret udmelding af ministermålene for 2019. Ministermålet vedr. socialt bedrageri og fejludbetalinger udgår og i stedet er tilføjet et mål for om at flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Forvaltningen har derfor revideret beskæftigelsesplanen og indarbejdet de senest udmeldte mål og indsatsområder fra beskæftigelsesministeren.

For 2019 er der udmeldt følgende indsatsområder/mål, som er indarbejdet i beskæftigelsesplanen:

 • Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 • Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være i selvforsørgelse
 • Flere jobparate på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
 • Udsatte ledige skal have en indsats
 • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Derudover er indarbejdet fire lokale indsatsområder:

 • Øget fokus på sygedagpengeområdet, så flere fastholdes i job og ikke mister kontakten med arbejdsmarkedet
 • Øget fokus på jobafklaring og indsatsen under jobafklaring
 • Øget fokus på ledighedsydelse
 • Øget fokus på de unge, som har brug for en særlig indsats for at kunne få en uddannelse.

Der er formuleret konkrete resultatmål for de enkelte indsatsområder, som der kan følges op på i løbet af året. For de fire lokale indsatsområder er der i alt formuleret to resultatmål.

Beskæftigelsesplanen skal godkendes i Økonomiudvalg og Byråd, og efterfølgende sendes til til Arbejdsmarkedskontor Øst til orientering i det regional arbejdsmarkedsråd (RAR).

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1-3: Anbefales.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


39.   Garantistillelse for Køge Afløb og Køge Vand i 2019


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune stiller garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2019 på op til 8,4 mio. kr. i Køge Vand A/S og op til 32,5 mio. kr. i Køge Afløb A/S. 
Baggrund og vurdering
Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S har anmodet Køge Kommune om at stille en garanti for lån til finansiering af planlagte anlægsinvesteringer i 2019. Konkret har Køge Vand A/S et forventet lånebehov på 8,4 mio. kr., mens Køge Afløb A/S har et forventet lånebehov på 32,5 mio. kr. Garantistillelsen giver mulighed for at optage lån hos KommuneKredit, som tilbyder markedets billigste lånefinansiering. Kommunen opkræver i henhold til byrådsbeslutning garantiprovision af lånets restgæld. Den garantiprovision som kommunen opkrævede i 2018 var på 5,9 mio. kr. (1 %).

Køge Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen stille kommunal garanti for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S til finansiering af selskabernes anlægsinvesteringer, uden det belaster kommunens låneramme.

Såfremt kommunen stiller garanti, påtænker Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S at optage lånene hos KommuneKredit. Konkret tilrettelægges låntagningen således, at der i investeringsåret 2019 etableres en såkaldt opbygningskredit, som omlægges til langfristede lån, når det endelige lånebehov for 2020 er kendt.

Økonomi

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S er kommunalt ejede forsyningsselskaber, og den økonomiske risiko ved garantistillelse er derfor begrænset.

Garantiprovisionen er fastsat til 1,0 pct. årligt af restgælden.

Køge Kommune har stillet årlige garantier for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S i KommuneKredit siden 2010. Garantistillelsen udgjorde ultimo december 2018 560,2 mio. kr.

Køge Kommune har i 2020 budgetteret med 6,1 mio. kr. i garantiprovision. Kommunens indtægter fra garantiprovision vil stige som følge af den nye garantistillelse. Garantiprovisionen afhænger af, i hvilket omfang forsyningsselskaberne udnytter lånerammen.

Indtægterne fra garantiprovision vil blive indarbejdet i budget 2020-23, såfremt garantistillelsen godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales, idet der gives garantistillelse til de bedst opnåelige lån.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


40.   Revision af Masterplan for Køge Nord


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

 1. igangsætter revision af Masterplan for Køge Nord
 2. godkender proces for udarbejdelse og inddragelse. 
Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog i februar 2016 Masterplan for Køge Nord. Helhedsplanen beskriver et grønt og bæredygtigt byområde, som består af tre områder – stationsområdet omkring Køge Nord Station, erhvervsområdet langs Egedesvej og boligområdet derimellem. Byrådets vision om en bæredygtig og grøn bydel med de overordnede målsætninger fastholdes i revisionen af Masterplanen. De grundlæggende principper for håndtering af regnvand vil ligeledes fortsat danne grundlaget for den videre planlægning i Køge Nord.
Masterplanen rummer overordnede principper for byudviklingen, som ikke er planlagt i detaljen, blandt andet hvorledes der kan opnås en mangfoldighed i både arkitektur, boligsammensætning m.m. På baggrund af masterplanen er indhentet konkret viden på flere områder, hvilket giver anledning til ønsker om justering i forhold til den overordnede disponering af Køge Nord området. Se bilag 1.

Køge Nord området er et trafikalt knudepunkt på godt og ondt. Transportsystemet skaber en helt unik tilgængelighed for alle transportformer. Det betyder dog samtidig også mange støjkilder. Køge Bugt Motorvejen er den primære støjkilde i Køge Nord, men infrastrukturen omkring det eksisterende Skandinavisk Transportcenter med adgang via Egedesvej for modulvogntog, og selve transport- og logistikvirksomhederne er ligeledes støjkilder, som der skal tages højde for i planlægningen for boliger i Køge Nord. Det er teknisk set muligt at bygge boliger uden en afskærmning af motorvejen, men det stiller særlige krav og store begrænsninger for byggeriet. Fx er det ikke muligt at bygge tæt/lav umiddelbart bag etageboligerne, som det beskrives i Masterplanens boligcirkler. Flyttes boligcirklerne længere væk fra motorvejsstøjen åbnes flere muligheder for udformning af bebyggelsen, med mulighed for at bygge i overensstemmelse med helhedsplanens grundprincipper om variation i forhold til boligtyper, tætheder mv.
I revision af Masterplanen skal der derfor arbejdes med boligklyngernes voluminer og afskærmende effekt baseret på konkret placering i forhold til støjkilder.

Med en revision af Masterplanen er det ønsket at skabe et mere sammenhængende byområde omkring Køge Nord Station og Ølsemagle landsby, samt at forbinde erhvervsområdet STC III mere direkte til det eksisterende transportcenter med en bedre afskærmning mellem bolig og erhverv. Det giver anledning til at flytte den centralt beliggende del af erhvervsområdet og skabe en landskabelig jordvold som afskærmning mellem transportcenter og boligområde. Revisionen af Masterplanen afgrænses mod vest af denne jordvold, hvis konkrete placering identificeres i masterplanrevisionen. Således er der tale om en revision af boligområdet på arealerne nord for Ølsemagle landsby og mellem landsbyen og stationen.

Den ændrede geografi for boligområdet giver anledning til, revision af det lokale vejnet som en del af masterplanrevisionen. Principperne for parkering og bilfri by tages ligeledes op til revision i forhold til boligområdets delområder.

Masterplanrevisionen forventes udarbejdet i løbet af ca. 6 måneder, med følgende overordnede plan for udarbejdelse og inddragelse.

Tids- og procesplan 2019

Januar - Igangsætning og indgåelse af aftale med rådgivere. 
COBE, som har udarbejdet Masterplanen for Køge Nord, tilknyttes projektet med Schønherr og Envidan som specialrådgivere på landskab og klimasikring.

Februar-Marts - Udarbejdelse af forslag

April - orientering og inddragelse

Temamøde i Økonomiudvalget den 9. april, kl. 8.30
Møde med Følgegruppen for Køge Nord den 23. april, kl. 19

Maj - orientering og tilretning
Orienteringsmøde for Byrådsmedlemmer den 21. maj, kl. 15 – 16.30
Orientering/information til alle borgere i forbindelse med åbning af Køge Nord Station den 31. maj

Juni - aflevering 

August - Politisk behandling
Økonomiudvalget den 13. august
Godkendelse i Byrådet den 27. august

Masterplanen vil efterfølgende blive indarbejdet i kommuneplantillæg og lokalplaner for Køge Nord-området i takt med behovet. Der afholdes i den forbindelse borgermøder.

Første borgermøde om lokalplan for boliger nord for Ølsemagle forventes afholdt ultimo 2019.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune 
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


41.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


42.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


43.   Planlægning for ny dagligvarebutik (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


44.   Status på voldgiftsager (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


45.   Betalingsparkering (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


46.   Erklæring (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


47.   Eventuel ændring af vederlag til formand og næstformand i børn- og ungeudvalget (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


48.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


49.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 30.01.19