Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 18.09.2018 kl. 08:15 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Bent Sten Andersen, (O)
Ken Kristensen, (V)

287.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


288.   Bevilling til EU-projekt EABIC (Education and Business in Cooperation)


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en udgiftsneutral bevilling til Arbejdsmarkedsafdelingen i forbindelse med EU-projekt ”EABIC”, på henholdsvis

  1. en indtægtsbevilling på -352.000 kr. (-47.200,00 Euro)
  2. en udgiftsbevilling på 352.000 kr. (47.200,00 Euro)
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 10-09-2018
1. Tiltrådt.
2. Tiltrådt.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune er leadpartner i et uddannelsesprojekt med Køge Handelsskole, EUC Sjælland, ZBC Sjælland og UUV Køge Bugt. Projektet er støttet af EU’s uddannelsesprogram Erasmus+ og har fået bevilliget et maksimalt tilskud på 47.200 Euro. Projektet kører fra den 1. september 2018 til 31. august 2020.

Projektet er et kompetenceudviklingsprojekt som skal give ledere, undervisere og administrativt personale blandt de 5 institutioner viden om hvordan man i andre europæiske lande arbejder med inddragelsen af erhvervslivet i grundskolen og hvordan dette påvirker de unges valg af uddannelse. Projektet er støttet under ”Mobility of learners and staff”, og projektets tilskud skal anvendes til at personale fra de 5 institutioner kan besøge institutioner i udlandet for at lære om, hvordan man kan koble erhvervslivet på folkeskolen og dermed stimulere unge mennesker til at træffe de rigtige valg når man går videre og i højere grad vælge en erhvervsuddannelse.

Det bevilgede beløb fra EU er relateret til et antal mobiliteter (rejser) der skal gennemføres. Hvis parterne gennemfører færre rejser, vil indtægten fra EU blive mindre. 80 % af det bevilgede beløb fra EU bliver forudbetalt mens de sidste 20 % kan udbetales efter aflæggelse af det endelige regnskab. Eventuelt overskud eller underskud i projektet skal derfor overføres fra 2018 til 2019 og 2019 til 2020, hvorefter det endelige projektregnskab kan opgøres.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en udgiftstillægsbevilling på 352.000 kr. og en indtægtstillægsbevilling på -352.000 kr. Bevillingerne er udgiftsneutrale og påvirker ikke kassebeholdningen.
Beslutning
Ad 1-2: Anbefales.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


289.   Status "Dig, trivsel og sundhed"


Indstilling
Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget, at tage status på "Dig, trivsel og sundhed" til efterretning.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 10-09-2018
Taget til efterretning.
Baggrund og vurdering

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har den 13. august 2018 efterspurgt status på "Dig, trivsel og sundhed".

Køge Byråd iværksatte i 2015 "Dig, trivsel og sundhed" for at videreføre og udbrede metoden fra projekt "Sund Zone" til hele Køge Kommune.

Køge Kommune ansatte pr. 1. marts 2015 en fuldtidsmedarbejder i "Dig, trivsel og sundhed" med særligt fokus på understøttelse af særligt sårbare borgere (psykisk sårbare, fysisk immobile, enlige på overførelsesindkomst, ikke etnisk danske, m.fl.).

Der er tale om en håndholdt, opsøgende indsats - særligt i de udsatte boligområder. Indsatsen understøtter bl.a. beboernes egne ressourcer til at indgå i meningsfulde fællesskaber, etablering af lokale sundhedsfremmetilbud, og brobygning til forenings- og netværksskabende aktiviteter via en bred vifte af samarbejdspartnere.

"Dig, trivsel og sundhed" tager afsæt i en anerkendende og ressourceorienteret tilgang med fokus på hjælp-til-selvhjælp og det "Dobbelte KRAM". Det "Dobbelte KRAM” kombinerer de vigtigste faktorer for både borgernes mentale sundhed, fysiske helbred og oplevelse af trivsel i hverdags- og arbejdsliv. Det vil sige, at ”Det Dobbelte KRAM” supplerer de velkendte KRAM-faktorer, Kost — Rygning — Alkohol — Motion og Søvn med et mentalt sundheds-KRAM: Kompetencer — Relationer — Accept — Mestring, der handler om evnen til at tackle modstand og belastninger i livet.

Ved at arbejde forebyggende på begge fronter øges borgernes mulighed for sundhed og trivsel. Indsatsen har fokus på at sætte ind overfor "ulighed i sundhed", som er en betegnelse for, at dem med de færreste ressourcer også er dem, der er mindst sunde.

Erfaringer og resultater
"Dig, trivsel og sundhed" har ført registrering over indsats og kontakt med borgerne, og har haft forløb med 315 borgere i perioden april 2015 til august 2018, hvilket svarer til 2-3 nye forløb om ugen. I alt 1.486 gange har medarbejderen haft samtaler/kontakt. Forløbene har primært omhandlet mental sundhed, trivsel (bl.a. søvn) og mestring af sygdom – herunder kost.

Flere kvinder (82 pct.) end mænd er i kontakt med "Dig, trivsel og sundhed", ligesom flere danske borgere (64 pct.) benytter sig af tilbuddet end borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Ca. 90 pct. af borgerne henvises efter en til flere samtaler med medarbejderen i "Dig, trivsel og sundhed" til en meget bred vifte af forløb. Herunder forenings- og netværksskabende aktiviteter i og udenfor boligområderne, relevante sundheds- og behandlingsforløb mv. Samtidig brobygges der til fx. Jobcenter, Borgerservice, advokatvagt, SSP mv.

Sideløbende med den opsøgende, håndholdte og individuelle borgerkontakt har den opsøgende medarbejder i en ca. 3-årig periode opstartet 17 lokale sundhedsfremmetilbud i Hastrupparken, Ellemarken, Søparken samt Karlemoseparken. Særligt i 2017 og 2018 har medarbejderen i stigende grad faciliteret, rekrutteret samt haft instruktørrollen i lokale sundhedsfremmende gruppeaktiviteter som fx NADA-forløb, Mindfullness, MediYoga, "Lær at tackle kroniske smerter", Sund madlavning, pårørende cafeér mv.

Dette er sket i tæt samarbejde med den boligsociale helhedsplan i Køge, hvor "Dig, trivsel og sundhed" er indskrevet under delaftalen "Tryghed og trivsel i form af 25 % af årsværket. Medarbejderen understøtter samtidig aktiviteter under delaftalerne "Forebyggelse og forældreansvar" samt "Uddannelse og beskæftigelse".

I forbindelse med NADA-forløb har 30 deltagere besvaret WHO-5 spørgeskema, både før og efter forløbet. Målingen viser, at deltagernes trivsel øges til det dobbelte efter 6-ugers NADA behandling.

"Dig, trivsel og sundhed" registrerer samtidig logbog for alle de borgere, der har ønsket et decideret forløb af kortere eller længere varighed. Logbogen indeholder ikke en oversigt over de mange borgere, som medarbejderen dagligt er i mere uformel kontakt og dialog med omkring sundhed og trivsel (se bilag for logbog).

Økonomi

Det skal påpeges, at det er en forudsætning at nærværende indsats skal bidrag til den Boligsocial Helhedsplan 2017-2021 med 125.000 kr. pr. år i form af medarbejdertimer, jf. Køge Byråd 26. september 2017.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


290.   Østsjællands Beredskab - Regnskab 2017


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. Østsjællands Beredskabs regnskab 2017 godkendes
  2. underskud på 0,6 mio. kr. afregnes med interessentkommunernes i 2018 jf. fællesskabets vedtægter § 4.3 (Køge Kommunes andel udgør 123.038 kr.)
  3. restbudget for 2017 til ikke afsluttede CSR projekter (brandkadetter og ildfugle) på i alt 121.000 kr. overføres til budget 2018. 
Baggrund og vurdering

Østsjællands Beredskabs regnskab 2017 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskabet viser et underskud på 0,6 mio.kr. som jf. fællesskabets vedtægter skal afregnes med interessentkommunerne i 2018.

Driftsresultatet medfører et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært:

  • Et betydeligt merforbrug på kerneopgaven i forbindelse med beredskabets indsats ved stormene Urd og Ingolf. Dette merforbrug opvejes dog af tilsvarende merindtægter under kerneopgaven, da det blev aftalt, at de afholdte udgifter til forebyggende indsats ved storm skal afregnes med den kommune, der bestiller opgaven.
  • At Beredskabskommissionen har besluttet at bruge ekstern bistand til at indfri fællesskabets strategi omkring ensartning og udbud af brandkontrakter.
  • At der i 2017 fortsat har været en række ekstraordinære udgifter i forbindelse med opstart af det fælles beredskab herunder bl.a. ekstra mandetimer i forbindelse med vagtcentral, staffering af køretøjer og beklædning samt en ekstraregning til forsikringspræmie vedr. 2016, da alle biler ved selskabets start ikke var registreret korrekt. Der er tale om engangsudgifter, som ikke vil have effekt i kommende regnskabsår.
  • At der er mindre indtægter på salg af kurser end forventet. Beredskabskommissionen besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2017, at beredskabet skulle lave en ekstra indsats for at sælge kurser til flere interessentkommuner med en forventet merindtægt på 1 mio. kr. Der er gennemført en salgskampagne og taget kontakt til alle kommuner, men til trods for konkurrencedygtige priser, er det ikke lykkes at sælge flere kurser, da de pågældende kommuner ikke har ønsket at skifte leverandør. Dette er indregnet i budget 2019 og frem.

På grund af usikkerhed omkring hvordan fællesskabet ville udmønte sin strategi om ensartning og besparelser, er der ikke foretaget anlægsinvesteringer i hverken 2016 eller 2017. Anlægsaktiver, herunder leasede aktiver, er i 2017 er nedskrevet med 5,9 mio. kr. og uden nye investeringer betyder det en negativ udvikling af egenkapitalen, da der slides på materiel uden at der samtidig foretages nye investeringer, der kan øge selskabets aktivmasse.

Driftsunderskuddet samt øvrige bevægelser på aktiver og passiver betyder, at fællesskabets egenkapital ved udgangen af 2017 er 3,2 mio. kr. hvilket er 5,6 mio. kr. lavere end primo 2017.

I resultatet indgår mindreforbrug på projektmidler til CSR projekter (brandkadetter og ildfugle) på i alt 121.000 kr. Projekterne finansieres af særskilt betaling fra kommuner og boligselskaber. Projekterne er endnu ikke afsluttet og restbudget for 2017 søges derfor overført til 2018. 

Regnskabet er påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger. Årsrapport og revisionsberetning er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Det fremgår af vedtægterne § 4.3 at: ”I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab opgøres eventuelle differencer (over- eller underskud), som indregnes i a conto betalingerne i året efter det pågældende regnskabsår. Differencerne fordeles mellem interessentkommunerne i forhold til fordelingsnøgle(r) i året for oparbejdelse af differencen…”

Dette betyder, at underskud på 0,6 mio.kr. skal afregnes med interessentkommunerne i 2018. Underskuddet fordeles efter andel af obligatorisk bidrag, og opkræves ved udgangen af 2. kvartal 2018. Køge Kommunes andel heraf udgør 123.038 kr.

Der er ikke afsat midler i budgettet til dækning af merudgiften. Beløbet medtages som merudgift i 4. Økonomiske Redegørelse.

Beslutning
Ad 1-3: Anbefales.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


291.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


292.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


293.   Salg af areal (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


294.   Østsjællands Beredskab - Godkendelse af budget 2019-2022 (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


295.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


296.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 18.09.18