Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 12.04.2016 kl. 08:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)


127.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

 


Til toppen


128.   Sygefraværsrapport, 1.2015-4.2015


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at OPUS-sygefraværsrapport for årsperioden 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2015 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Direktionen har godkendt en ny rapportskabelon til rapportering af sygefraværet i Køge Kommune, og der rapporteres nu for første gang i den nye skabelon (se bilag 1).
Den nye skabelon giver bl.a. følgende fordele:

 • Mulighed for at indbygge flere nøgletal om sygefraværet, herunder især data om fordelingen og udviklingen på langtids- og korttidsfraværet helt ned på afdelingsniveau.
 • Mulighed for at vise sygefraværet i dage og ikke kun i procent.

Sygefraværet ved udgangen af 4. kvartal 2015 udgør 5,6 % samlet for Køge Kommune. I forhold til året før (forrige 12 måneder) ses en mindre stigning på 0,1 %-point.

Ad tabel 1:
I vedhæftede sygefraværsrapport (bilag 1) vises fraværsprocenter den seneste
årsperiode (12 måneder) for hver forvaltning (da opgørelsen er pr. december 2015, er der tale om gammel forvaltningsstruktur).

Ligeledes vises fraværsprocenten de forrige 12 måneder (dvs. året før) samt desuden fraværet i sidste hele kalenderår (2014, som dermed er lig året før denne gang). Det bemærkes, at fraværet er faldet det seneste år i Fælles- og Kulturforvaltningen samt i Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice. Samtidig er der sket stigninger i øvrige forvaltninger, især i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Desuden vises andel af medarbejdere uden sygefravær de seneste 12 måneder, opgørelse over fraværet målt i dage samt antal årsværk. Desuden vises antal personer den seneste måned (december 2015). Det bemærkes, at der er stor forskel på andelen af medarbejdere uden sygefravær – fra 41 % i Teknik- og Miljøforvaltningen til 22 % i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Ad tabel 2:
Her vises fordelingen af fraværet på hhv. korttids- og langtidsfravær vist i 5 forskellige intervaller. Der er sket et fald det sidste år i andelen af fraværet, der tilhører perioder over 91 dage, fra 16 % til 14 %. Det gør sig gældende i alle forvaltninger, undtagen Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor der er sket en stigning fra 0 % til 24 %. Samtidig er der sket en stigning i det mellemlange fravær (31-90 dage) fra 19% til 23%. Derudover er der sket et mindre fald i 2-7 dages fraværet fra 33 % til 30 %. Især bemærkes et pænt fald i andelen for korttidsfraværet i Teknik- og Miljøforvaltningen. I de øvrige forvaltninger er der sket mindre forskydninger i fordelingen af fraværet.

Ad tabel 3:
Her vises først fordelingen af antal sygefraværsperioder inden for de forskellige intervalperioder og derefter den gennemsnitlige længde (sygefraværsdage). Der vises desuden en estimeret fraværsløn, som er baseret på et gennemsnit af timelønnen for den konkrete enhed. Dermed er det et estimat på, hvad fraværet koster, uden dog at tage højde for refusion, vikarudgifter m.m. Det ses, at der i 2015 har været 65 perioder over 91 sygedage, som har haft en gennemsnitlig længde på 122,6 dage. Heraf har størstedelen af perioderne været i de personaletunge forvaltninger, mens Fælles- og Kulturforvaltningen ingen perioder har haft. Den gennemsnitlige længde af perioderne går fra 111 sygefraværsdage i Social- og Sundhedsforvaltningen til 131,9 dage i gennemsnit i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Ad figur 1 og 2:
Øverst i rapporten vises i figur 1 det månedsvise opgør af sygefraværet. Her ses, at sygefraværet det seneste kvartal er lidt lavere end året før for hhv. oktober og december, mens sygefraværet i november var højere end både sidste år og for 2 år siden. I figur 2 vises udviklingen i sygefraværet opgjort med 12 måneders historik hver måned de sidste 2 år. Her ses en jævn stigende tendens, som dog er faldet lidt siden i sommer og er stagneret med et uændret sygefravær de seneste 5 måneder.

Videre proces
Personaleafdelingen udsender forvaltnings- og afdelingsrapporter til alle afdelingschefer. Opgørelse for Køge Kommune publiceres desuden på Kjukken sammen med de øvrige sygefraværsrapporter for tidligere perioder.

I løbet af foråret implementeres den nye rapportskabelon for alle ledere og administrative medarbejdere.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Til efterrretning.
Bilag

Til toppen


129.   Personalepolitiske tiltag og nøgletal, december 2015


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Personalepolitiske tiltag og nøgletal pr. december 2015 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Til understøttelse af Økonomiudvalgets rolle som personaleudvalg udarbejdes to gange om året Personalepolitiske tiltag og nøgletal til beskrivelse af den personalepolitiske situation i Køge Kommune. Nøgletallene giver indblik i den løbende personalesituation i Køge Kommune i sammenligning med andre kommuner. Rapporten sendes til orientering i Direktionen/Lederforum, Hoved-MED-udvalget og Økonomiudvalget. Nøgletallene pr. december 2015 belyser lønudviklingen, personaleomsætningen, uansøgte afskedigelser, arbejdsskader samt reaktioner fra Arbejdstilsynet. Derudover belyses denne gang, som fokus, udviklingen i antal ansatte over tid for udvalgte store personalegrupper i Køge Kommune. Der redegøres desuden for personalepolitiske tiltag i 2. halvår 2015.

Udvikling i antal ansatte
Opgørelsen viser, at samlet set er der over 5 år sket et fald i antal fuldtidsårsværk på ca. 280 årsværk. Det samme fald er sket i antal personer. På børne- og ungdomsområdet er der sket fald inden for alle områder, især er antallet af dagplejere faldet. Dog er der det sidste år sket stigning i antal medarbejdere inden for det pædagogiske område, både for pædagogisk personale og pædagogmedhjælpere. På social- og sundhedsområdet er der sket fald for social- og sundhedspersonalet de seneste 5 år. Samtidig er der sket en stigning i antallet af medarbejdere ansat som syge- og sundhedspersonale. På det tekniske område er der sket fald i antallet af specialarbejdere, mens der er sket en mindre stigning i antallet af medarbejdere inden for Teknisk Service.

Lønudvikling
Lønudviklingen fra juni 2014 til juni 2015 var på 2,7 % for alle personalegrupper i Køge Kommune (imod 2,8 % i landets kommuner som helhed og 2,8 % i omegnskommunerne). Dermed ligger Køge Kommune fortsat på niveau med gennemsnittet for landets kommuner. Køge Kommunes samlede gennemsnitsløn ligger fortsat over landet og omegnskommunerne, idet forskellen dog fortsat indsnævres. For de fleste personalegrupper følger tendensen for lønudviklingen i Køge Kommune omegnskommunerne og øvrige kommuner. Dog ses denne gang en højere lønudvikling for lærere, specialarbejdere og medarbejdere inden for Teknisk Service. For dagplejere, pædagogisk uddannede ledere, hjemmevejledere, samt syge- og sundhedspersonalet (både medarbejdere og ledere) ses en lavere lønudvikling.

Personaleomsætning
Ekstern afgang for Køge Kommune fra juni 2014 til juni 2015 var 16 % - imod en ekstern afgang på 15 % for hele landet og 16 % for omegnskommunerne. Afgangen i Køge Kommune er dermed fortsat på niveau med gennemsnittet for resten af landet. Tilgangen til Køge Kommune udgør for alle overenskomster 15 % (imod 15 % for hele landet og 16 % for omegnskommuner). Antal månedslønnede medarbejdere (fuldtid) i Køge Kommune er også denne gang faldet, denne gang et fald på 3 årsværk efter stigning i antal årsværk tidligere år. På administrationsområdet ses et fald i antal chefer samt antal fuldtidspersoner inden for kontor & it.

På børne- og ungdomsområdet er der sket fald på skoleområdet, der oplever en stor personaleomsætning (både for medarbejdere og ledere), mens det pædagogiske område har oplevet store stigninger. På social- og sundhedsområdet ses store fald i antal årsværk på social- og sundhedsområdet, mens syge- og sundhedspersonalet har oplevet stor tilgang. På det tekniske område er der generelt sket en afgang, der er større end tilgangen.

Uansøgt afsked
I 2. halvår 2015 har der været 52 uansøgte afskedigelser til fratrædelse i perioden, hvilket er samme niveau som 2. halvår 2014. Dog ses samlet på årsbasis en stigende tendens, da der samlet er 118 uansøgte afskedigelser til fratrædelse i 2015. I 2014 var der 109 og 2013 62 fratrædelser. Der ses et fald i uansøgt afsked grundet besparelser men en stigning i antallet grundet sygdom, som udgør mere end halvdelen af fratrædelserne i 2015.  

Arbejdsskader
Der ses en tiltagende stigning i antallet af anmeldte arbejdsskader fra 2013 til 2015. Fra 185 i 2013, 209 i 2014 til 260 i 2015. Børne- og Ungeforvaltningen kan notere et fald i antal anmeldte arbejdsskader i 2015, mens anmeldelsestallet er stigende for de øvrige forvaltninger, især i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Størstedelen af de anmeldte arbejdsskader vedrører skader relateret til fysiske uheld, der har medført former for ledskred og forstuvninger eller overfladiske skader, mens en mindre del har medført knoglebrud. En stor del af disse skader er opstået som følge af fald, men derudover skyldes en væsentlig del af disse anmeldelser ulykker i forbindelse med personforflytning eller –håndtering. Antallet af anmeldte skader relateret til personforflytninger vidner om, at der fortsat er brug for fokus på den ergonomiske arbejdsmiljøindsats. Chok som skadesårsag udgør en ikke ubetydelig del af anmeldelserne. Disse årsager dækker over ulykker, der vedrører vold, trusler og vidner til udadreagerende adfærd.

Reaktioner fra Arbejdstilsynet
Der er samlet set sket en stigning i antallet af reaktioner fra Arbejdstilsynet, herunder navnlig i forhold til antallet af påbud, fra 11 i 2014 til 15 i 2015. 12 af reaktionerne er efterkommet, mens 3 reaktioner er afgivet sidst på året, hvorfor der endnu er frist for efterkommelse af påbuddene.

Det bemærkes, at de personalepolitiske nøgletal dækker et øjebliksbillede for en enkelt periode, hvorfor udviklingen bør følges over flere perioder for at kunne tage højde for sæsonudsving og særlige forhold i en periode.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Nøgletalsrapporten publiceres på Kjukken sammen med tidligere udgaver af rapporten.
Beslutning
Til efterrretning.
Bilag

Til toppen


130.   Årsrapport 2015 for Køge Havn


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at årsrapport og revisionsprotokollat for Køge Havn 2015 godkendes.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd skal i henhold til § 9, stk. 3 i lov om havne, godkende regnskabet for Køge Havn.

Havnebestyrelsen i Køge Havn har fremsendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2015. Havnebestyrelsen har uden bemærkninger godkendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2015 den 25. februar 2016.

Regnskabet for Køge Havn 2015 udviser et samlet overskud på 9.167.346 kr. mod 6.956.179 kr. i 2014. Egenkapitalen udgør 95.403.068 kr. ultimo 2015 mod en primo saldo på 84.962.197 kr. Af revisionsprotokollen fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, og regnskabet er forsynet med en blank påtegning.

Økonomi

Køge Kommunes ejerandel udgør 100 % i Køge Havn. Ultimo 2015 er der givet kommunegaranti for 61.228.277 kr.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


131.   Takster for 2016 på forsyningsområdet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. taksterne for 2016 vedrørende spildevand 2016 i Køge Afløb A/S godkendes,
 2. kompetencen til at godkende takster for Køge Afløb A/S uddelegeres til Teknik- og Miljøforvaltningen.
Baggrund og vurdering

Bestyrelsen i KLAR Forsyning (tidligere Energiforsyningen) skal hvert år træffe beslutning om takster og bidrag for spildevandsforsyningen (Køge Afløb A/S). Takster og bidrag skal overholde det prisloft, der er fastsat af Forsyningssekretariatet i medfør af vandsektorloven § 6.

Med prisloftet fastsættes en samlet indtægtsramme for selskabet. Prisloftet for 2016 er fastsat af Forsyningssekretariatet til 41,39 kr. pr. kubikmeter inklusive afgifter, men eksklusive moms. Bestyrelsen har på møde i december 2015 fastsat vandafledningsbidraget til 34,83 kr. pr. kubikmeter inklusive afgifter, men eksklusive moms, jf. vedlagte bilag.  

Som udgangspunkt skal Byrådet én gang årligt godkende vand- og spildevandsselskabernes takster og bidrag i henhold til betalingsloven § 3. Byrådets rolle i den forbindelse er alene at godkende eller afvise de fastsatte takster, under hensyntagen til selskabets prisloft.

Med en maksimum takst på 34,83 kr. overholder Køge Afløb A/S det fastsatte prisloftet på 41,39 kr. pr. kubikmeter. På den baggrund anbefales det, at taksterne for Køge Afløb A/S godkendes.

Det anbefales endvidere, at Byrådet i lighed med takstgodkendelsen på vandforsyningsområdet fremadrettet uddelegerer takstgodkendelsen på spildevandsforsyningsområdet til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Økonomi
Taksterne har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler at kompetencen til godkendelse delegeres til Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Til toppen


132.   Garantistillelse for lån til Køge Afløb og Køge Vand i 2016


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Køge Kommune stiller garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2016 på op til 82,2 mio. kr. i Køge Afløb A/S og op til 60,0 mio. kr. i Køge Vand A/S. 
Baggrund og vurdering

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S har anmodet Køge Kommune om at stille en garanti for lån til finansiering af planlagte anlægsinvesteringer i 2016. Konkret har Køge Vand A/S et forventet lånebehov på 60,0 mio. kr., mens Køge Afløb A/S har et forventet lånebehov på 82,2 mio. kr. Garantistillelsen giver mulighed for at optage lån hos KommuneKredit, som tilbyder markedets billigste lånefinansiering. Kommunen opkræver i henhold til byrådsbeslutning garantiprovision på 1,5 % årligt af lånets restgæld.

Køge Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen stille kommunal garanti for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S til finansiering af selskabernes anlægsinvesteringer, uden det belaster kommunens låneramme.

Såfremt kommunen stiller garanti, påtænker Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S at optage lånene hos KommuneKredit. Konkret tilrettelægges låntagningen således, at der i investeringsåret 2016 etableres en såkaldt opbygningskredit, som omlægges til langfristede lån, når det endelige lånebehov for 2016 er kendt.

Økonomi

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S er kommunalt ejede forsyningsselskaber, og den økonomiske risiko ved garantistillelse er derfor begrænset.

Garantiprovisionen er fastsat til 1,5 pct. årligt af restgælden.

Køge Kommune har stillet årlige garantier for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S i KommuneKredit siden 2010. Garantistillelsen udgjorde ultimo 2015 udgjorde 386,4 mio. kr.

Køge Kommune har i 2015 modtaget i alt 4,2 mio. kr. i garantiprovision fra Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S. Kommunens indtægter fra garantiprovision vil stige som følge af den nye garantistillelse. Garantiprovisionen afhænger af, i hvilket omfang forsyningsselskaberne udnytter lånerammen.

Indtægterne fra garantiprovision vil blive indarbejdet i budget 2017-20, såfremt garantistillelsen godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


133.   Herfølge Bydelsplan - endelig godkendelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Herfølge Bydelsplan vedtages endeligt.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget vedtog den 9. februar 2016 at sende forslag til Herfølge Bydelsplan i tre ugers høring i bydelsplanens følgegruppe. Bydelsplanen har været i høring i perioden 17. februar 2016 - 9. marts 2016.

Der er indkommet ét samlet høringssvar fra følgegruppen bag bydelsplanen. Følgegruppen har taget positivt imod planen, da de genkender deres egne bidrag i processen. Følgegruppen har en forventning om at blive inddraget i væsentlige tiltag i Herfølge efter vedtagelsen af bydelsplanen, f.eks. i forbindelse med prioriteringer af de skitserede tidsplaner.

Der er udarbejdet et høringsnotat, i hvilket der redegøres for høringssvaret samt Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger.

Udkast til Herfølge Bydelsplan har været til behandling i alle fagudvalg i januar måned. Fagudvalgenes høringssvar fremgår ligeledes af høringsnotatet.

Herfølge Bydelsplan er en helhedsorienteret strategisk plan, der viser en retning for Herfølges udvikling med fokus på fysisk planlægning men med inddragelse af forslag indenfor kultur og fritid samt sundhed. Den overordnede vision er at udvikle Herfølge til en sammenhængende stationsby med forbindelser mellem by, natur og mennesker. Der er ingen lovmæssige bindinger til processen. De enkelte ønsker til fremtiden i planen skal følges op af kommende beslutninger, planer mv.

Bydelsplanen har en form og et indhold, der ikke vil binde de enkelte fagudvalg, men med det store arbejde, der har involveret flere forvaltninger på tværs, var det naturligt, at også fagudvalgene behandlede bydelsplanen. Derudover er det intentionen, at bydelsplanen skal række ud i kommunens øvrige forvaltninger og være med til at sætte retning for tiltag og investeringer inden for sundheds-, social-, planlægnings-, kultur- og fritids, ejendoms- og drifts- samt skoleområderne.

Økonomi
Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


134.   Dagligvarebutik i Herfølge


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. kommunen overfor Listegroup Development fastholder, at eventuel igangsættelse af lokalplanlægning for ny dagligvarebutik i Herfølge afventer vedtagelse af bydelsplan Herfølge samt den efterfølgende afklaring med Erhvervsstyrelsen,
 2. der udarbejdes et kommuneplantillæg, der hindrer etablering af en ny dagligvarebutik på hjørnet af Vordingborgvej og Billesborgvej, hvis der kan planlægges for det nye butikscenter jf. bydelsplanen.
Baggrund og vurdering

Listegroup Development arbejder på at etablere en dagligvarebutik i Herfølge. Da dette er en mulighed ifølge den gældende kommuneplan, skal kommunen, jf. planlovens § 13, stk. 3 snarest udarbejde et forslag til lokalplan og derefter fremme sagen mest muligt. Efter lovens praksis vil det sige, at et planforslag skal være offentliggjort et år efter projektet er modtaget.

Den 27. november 2015 sendte Listegroup et brev med anmodning om, at Køge Kommune igangsætter lokalplanlægning for en ny dagligvarebutik på hjørnet af Vordingborgvej og Billesborgvej i Herfølge. Inden da var der gennem længere tid dialog om et skitseprojekt, der kan danne grundlag for en lokalplan. Køge Kommune har anerkendt, at området ligger inden for kommuneplanens rammer til butiksformål, men har haft bemærkninger til især projektets beliggenhed og til den trafikale løsning. I løbet af september 2015 nærmede sig en løsning i forhold til beliggenhed, og dermed et udgangspunkt for at udarbejde lokalplanforslag.

Arbejdet med Bydelsplan Herfølge førte til, at vi i oktober 2015 måtte melde tilbage til Listegroup, at opstart af lokalplanlægningen skulle afvente den endelige vedtagelse af bydelsplanen. Baggrunden for dette er, at forvaltningen ser en klar sammenhæng mellem en ny dagligvarebutik på Billesborgvej og bydelsplanens delprojekt om at udbygge et kombineret stations- og butikscenter i skoven lige nord for byen - mellem Vordingborgvej og jernbanen. Hvis bydelsplanens vedtages med dette projekt, vil kommunens næste skridt være en drøftelse med Erhvervsstyrelsen, så vi hurtigt kan få afklaret, om projektet kan realiseres.

Udfordringen ligger i, at butikker ifølge den gældende planlov og kommuneplan primært skal ligge i bymidten. Uden for bymidten i Herfølge kan der kun planlægges for butikker til lokal forsyning (1.000 m²) mindst 500 meter fra bymidten. Derfor kan det foreslåede butikscenter i bydelsplanen ikke umiddelbart lade sig gøre. Én mulighed kan være, at der via kommune- og lokalplanlægning skabes mulighed for centret med Erhvervsstyrelsens accept – og imod normal praksis. En anden model er at afvente eventuelt nye muligheder i en ændret planlov, hvor det kan komme på tale at ændre på den metode, der fastlægger bymidten. Indtil videre har der ikke været statslige udmeldinger, der tyder på, at begrebet bymidte skal afskaffes.

Selv om vedtagelse af bydelsplanen er trukket ud til april 2016 er det forvaltningens vurdering, at vi kan efterleve planlovens § 13, stk. 3 om at fremme et projekt, der er i overensstemmelse med kommuneplanen. Et forslag til lokalplan kan således være udarbejdet i november 2016, hvis det ikke lykkes at bane vejen for bydelsplanens nye butikscenter. Hvis bydelsplanen vedtages med butikscentret, og hvis Byrådet samtidig vil hindre en ny dagligvarebutik på Billesborgvej, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, så kommunen ikke er forpligtet til at fremme sagen via en ny lokalplan. Selv om det bliver muligt at ændre planlægningen i Herfølge og etablere det nye butikscenter, kan de eksisterende butikker forblive på de nuværende adresser, men de vil ikke kunne udvides.

I forbindelse med, at bydelsplan Herfølge har været i høring i følgegruppen, har Listegroup sendt deres bemærkninger om planens indhold og processen. Se vedhæftede brev. Forvaltningen deler ikke synspunkterne om, at borgerne ikke er hørt, eller at processen for Bydelsplanen er i strid med Planloven. Deltagelse i følgegruppen har fra start været åben, og alle borgere har haft mulighed for at deltage. Resultaterne har løbende kunnet ses på en særlig hjemmeside www.koegebydelsplan.dk, og den endelige bydelsplan ligger på kommunens hjemmeside. Bydelsplanen er ikke omfattet af planloven, men udgør alene kommunens strategiske overvejelser om en fremtidig udviklingsretning for Herfølge midtby. Efterfølgende vil bydelsplanen blive fulgt op af særligt kommuneplanlægning og for nogle projekters vedkommende også lokalplanlægning. For begge planer gælder, at de vil opfylde procedurerne, der fremgår af planloven.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Ad 1 og 2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


135.   Genopretning af kommunens ejendomme 2016 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives anlægsbevilling på 8,163 mio. kr. til udførelse af vedligeholdelsesopgaver på de kommunale og selvejende bygninger,      
 2. prioritering af opgaver godkendes, idet akut renovering af teknisk anlæg på Herfølge Svømmehal indgår i prioriteringen 3,0 mio. kr.,
 3. der tages stilling til finansiering af yderligere 5 mio. kr. til renovering af Herfølge Svømmehal,
 4. orientering om bruttolisten med opgaver til prioriteringslisten tages til efterretning.

Ejendoms- og Driftsudvalget 30-03-2016

Indstillingens ad:

 1. Godkendt.
 2. Godkendt.
  Vedr. pkt. 2 er der en økonomisk ramme på 3,5 mio. kr., der går til vandbehandlingsanlæg og forlængelse af 25 meter bassin i nævnte rækkefølge. Under forudsætning af at de 3,5 mio. kr. ikke er nok, så indkaldes til ekstraordinært møde hurtigst muligt.
 3. Ikke godkendt.
 4. Taget til efterretning.
Baggrund og vurdering

Nærværende anlægsprojekt omfatter løbende genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme herunder også de selvejende institutioner.

Der tages udgangspunkt i tilstandsrapporter, som løbende ajourføres og de løbende tilsyn, som er sket igennem 2015.

Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renoveringer samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5:

Prioritet 1: Sikkerhed og myndighedskrav.

Prioritet 2: Risiko for følgeskader.

Prioritet 3: Forebyggende vedligehold.

Prioritet 4: Æstetik, komfort.

Prioritet 5: Brugerønsker.

Mængden af prioritet 1 og 2 opgaver er så stor, at der i 2016 ikke forventes udført prioritet 3 og 4 opgaver.

Prioriteringen er sket på tværs af fagforvaltningsområderne. Der er  - som sidste år - afsat en samlet pulje på 2 mio. kr. til imødekommelse af bygningsmæssige ønsker fra institutioner på tværs af forvaltningerne.

Endvidere samordnes genopretningsopgaverne med energibesparende foranstaltninger, som finansieres af låneoptag og ansøges særskilt.

Til orientering, og for at give et samlet overblik for 2016, medtages på den vedhæftede prioriteringsliste opgaver, som er finansieret af driftsbevillinger på 9,3 plus 11,0 mio. kr. samt opgaver, som er finansieret af anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til selvejende haller.

Økonomiudvalget besluttede den 8. marts 2016 at sende sagen tilbage til Ejendoms- og Driftsudvalget med henblik på at inddrage renoveringsbehov i Herfølge Svømmehal i prioriteringen.

Køge Svømme Klub (KSK) lejer ejendommen af Køge Kommune. KSK har foreslået en afhjælpningsplan med særligt fokus på de to ting, der vil kunne medføre en øjeblikkelig lukning af svømmehallen. Den ene er, hvis sandfiltrene går i stykker, og den anden er, hvis bassinet eller vandledninger i jord til bassinet bliver utætte. KSK har endvidere konstateret, at det "lange" bassin mangler cirka 5 cm i at være de 25 meter, som kræves for at kunne afvikle konkurrencer i bassinet. Afhjælpningsplanen indeholder derfor også en forlængelse af bassinet til 25 meter. Endelig indeholder afhjælpningsplanen renovering af gulve ved bassiner samt ny støjdæmpning  i lofterne. KSK har oplyst, at afhjælpningsplanen kan realiseres for ca. 6,4 mio. kr. i håndværkerudgifter.

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået den af KSK foreslåede afhjælpningsplan og skønner, at den samlede udgift inkl. omkostninger vil beløbe sig til ca. 8 mio. kr. Forvaltningen vurderer endvidere, at en realisering af KSK's afhjælpningsplan indebærer risici for, at bassinet eller vandledninger i jord til bassinet bliver utætte. Hvis dette sker, kan afhjælpning indebære yderligere omkostninger på mellem 1 og 16 mio. kroner.

Der er på prioriteringslisten for genopretning 2016 afsat 3,85 mio. kr. til tagrenovering på Vemmedrupskolen. Størstedelen af dette arbejde foreslås udsat til 2017, således at der i 2016 kun anvendes ca. 0,85 mio. kr. til gennemførelse af tiltag til at hindre vandindtrængning i bygningen. Den resterende del af tagrenoveringen, herunder ventilering af tagrum, kan udføres i 2017. De resterende 3,0 mio. kroner anvendes til renovering af Herfølge Svømmehal.

Den resterende del af renovering af Herfølge Svømmehal (5,0 mio. kr.) foreslås afholdt via en ikke-finansieret anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb eller udskudt til senere år.

Forvaltningen anbefaler endvidere, at lejeaftalen mellem Køge Kommune og KSK tages op til drøftelse mellem parterne.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 8,163 mio. kr. til genopretning af kommunens ejendomme i 2016. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet.

Økonomisk Afdeling bemærker endvidere, at der jf. indstillingspunkt 3, at der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet.

Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales, idet Ejendoms- og Driftsudvalgets indstilling om en økonomisk ramme på 3,5 mio. kr. der går til vandbehandlingsanlæg og forlængelse af 25 meters bassin i nævnte rækkefølge videreføres. Det anbefales endvidere, at såfremt de 3,5 mio. kr. ikke er nok, så indkaldes Ejendoms- og Driftsudvalget hurtigst muligt.

Ad 3: Anbefales ikke godkendt.

Ad 4: Anbefales.

Bilag

Til toppen


136.   Ombygning af Ungecentret på Boholtevej - anlægsregnskab


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for ombygning af Ungecentret på Boholtevej godkendes.

Ejendoms- og Driftsudvalget 30-03-2016
Godkendt.

Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 4,8 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 23. september 2014 til Ombygning af Ungecentret på Boholtevej.

I forhold til anlægsbevillingen udviser regnskabet et mindreforbrug på 109.966 kr.

Byrådet besluttede at ombygge Boholtevej 85, således at Projektcenter Køge Bugts aktiveringsopgaver i det private lejemål på Vordingborgvej samt Ungecentrets aktiviteter kan samles på Boholtevej, hvor Ungecentret har været lokaliseret igennem 3 år.

Ombygningen af Boholtevej 85 indeholder både nogle byggetekniske ændringer som etablering af nye kontorer til medarbejdere fra Vordingborgvej og Strandpromenaden samt fælles arealer, hvor brugerne kan skrive ansøgninger og arbejde selvstændigt med uddannelsesplaner og jobsøgning.

Derudover indeholder projektet en teknisk del, hvor tekniske forhold er bragt i overensstemmelse med gældende lovgivning jf. bygningsreglementet.

Brandmyndighederne har i forbindelse med projektet krævet en ekstra brandvej ind til bygningen. Brandvejen er etableret sammen med en parkeringsplads syd for bygningen. Udgiften til brandvej og parkeringsplads er indeholdt i de samlede anlægsudgifter.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at anlægsprojekt Ombygning af Ungecentret på Boholtevej er gennemført i det omfang Byrådet har godkendt.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:

Udvikling af aktiveringsindsatsen - ombygning af Ungecentret på Boholtevej

Anlægsbevilling

Rådighedsbeløb

Forbrug

Anlægsudgifter

4.800.000 kr.

4.800.000 kr.

4.690.034 kr.

Mindreforbrug

-109.966 kr.

-109.966 kr.

 

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget på 109.966 kr., som i forhold til bevilling og rådighedsbeløb udgør 2,3 %, tilgår kassen.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Til toppen


137.   Fælles beredskabspolitik i Østsjællands Beredskab


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at den fælles beredskabspolitik godkendes.

Baggrund og vurdering

I henhold til Beredskabslovens § 25 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Beredskabsplaner skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog som minimum 1 gang i hver kommunal valgperiode.

I forbindelse med det nye fælles beredskab er trådt i kraft, vil der blive arbejdet med helhedsorienteret beredskabsplanlægning i alle kommuner. For at Østsjællands Beredskab hurtigt og sikkert kan agere i forhold til beredskabsplanerne i alle 8 kommuner, er det en fordel, at beredskabsplanerne følger samme skabelon. Kommunerne bestemmer selv ambitionsniveauet i forhold til information, krisestyring, delplaner mv. i egen beredskabsplan.  

Beredskabskommissionen godkendte på den 17. februar 2016 en fælles skabelon for beredskabspolitik. Beredskabspolitikken skal nu godkendes af Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, før den kan effektueres.  

Hvis den godkendes, vil Østsjællands Beredskab efterfølgende fremsende et forslag til et program for, hvordan beredskabsplanlægningen forventes at blive implementeret i kommunerne i form af henholdsvis en hovedplan (beredskabsplan) og en række delplaner. I programmet er der taget hensyn til, at kommunerne selv kan formulere deres eget ambitionsniveau. Programmet skal godkendes af den administrative ledelse i kommunerne, inden det sættes i gang. Indtil de nye beredskabsplaner er udarbejdet og godkendt, gælder de enkelte kommuners tidligere beredskabsplaner fortsat.

Køge Kommunes gældende beredskabspolitik blev godkendt af Byrådet den 25. februar 2014, sag nr. 46.

Det nu foreliggende forslag til fælles beredskabspolitik svarer med enkelte tilpasninger til den nye situation. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer derfor, at vedtagelsen af den nye politik ikke i sig selv indebærer nogen form for ændring i den måde, beredskabet i Køge Kommune tilrettelægges på.

Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
Beslutning

Anbefales.

Bilag

Til toppen


138.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning

Intet.


Til toppen


139.   Eventuelt


Beslutning
 • Der blev orienteret om, at ministeriet har besluttet at transformerstationen kommer til at ligge i Bjæverskov. 

 • Der blev orienteret om ændringer i udbudsloven pr. 1. januar 2017.

Til toppen


140.   Præsentation af strategi (Lukket punkt)


Fraværende
Dora Olsen (O)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


141.   Byrådets budgetseminar den 21. april (Lukket punkt)Til toppen


142.   Salg af parcelhusgrund Svalevænget, Ejby (Lukket punkt)Til toppen


143.   Salg af parcelhusgrund Spættevænget, Ejby (Lukket punkt)Til toppen


144.   Salg af parcelhusgrund Spættevænget, Ejby (Lukket punkt)Til toppen


145.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Tofter, Bjæverskov (Lukket punkt)Til toppen


146.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)Til toppen


147.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 13.04.16