Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 02.02.2016 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)

40.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Jette W. Jørgensen (Ø) deltager som stedfortræder for Niels Rolskov (Ø).

Trine Hastrup (V) deltager som stedfortræder for Palle Svendsen (V).

Fraværende
Niels Rolskov (Ø)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


42.   Holmebækhuse - låneoptag og huslejestigning i forbindelse med renovering


Indstilling

Fælles- og kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. låneoptagelse på 18.297.000 kr. til finansiering af 20-årigt kreditforeningslån med afdrag til renovering godkendes,
 2. huslejestigning på 7,8 % i forbindelse med låneoptag godkendes.
Baggrund og vurdering
Køge almennyttige Boligselskab, afdeling Holmebækhuse, beliggende Holmebækhuse, Herfølge har på afdelingsmøde besluttet at påbegynde projekt som indebærer en komplet renovering af badeværelser og vandinstallationer.
Det vurderes af afdelingen, at renoveringen skal igangsættes idet at der kommer flere og flere fugtskader med store omkostninger til følge for afdelingen. Afdelingen bruger p.t. ca. 1.000.000 kr. årligt på udbedringer af skader og genhusninger.

Projektet finansieres af et 20 årigt kreditforeningslån efter reglerne i almenboliglovens § 29, som forudsættes tilbagebetalt via huslejestigningen.
I låneoptagelsen er indregnet byggesagshonorar på 546.211 kr. inkl. moms jf. driftsbekendtgørelsen § 31. Honoraret udgør 3,125 % af de samlede udgifter.

Huslejetillægget vil ligge mellem 224 - 530 kr. Det svarer til at det mindste lejemål på 37,63 m2 vil stige fra 2.872 kr. til 3.096 kr. pr. måned. Det største lejemål på 105,49 m2 vil stige fra 6.794 kr. til 7.324 kr. pr. måned.
Lejeforhøjelse som følge af forbedringsarbejde skal jf. lov om leje af almene boligers § 10, stk. 3, godkendes af Økonomiudvalget, hvis stigningen er på 5 % eller derover.

Køge almennyttige Boligselskab oplyser, at renoveringen er enstemmigt godkendt af organisationsbestyrelsen den 10. juni 2015. Den 17. juni 2015 var renoveringen på ekstraordinært afdelingsmøde og blev godkendt med 101 for, 18 mod og 7 ugyldige stemmer.

Køge Kommune skal ved projektets afslutning have det afsluttende byggeregnskab.
Økonomi
Der søges ikke om kommunegaranti i forbindelse med låneoptag.
Kommunikation
Køge almennyttige Boligselskab skal orienteres om Økonomiudvalgets beslutning.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Niels Rolskov (Ø)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


43.   Retningslinjer for tabt arbejdsfortjeneste til byrådets medlemmer


Indstilling
I forlængelse af Økonomiudvalgets drøftelse den 19. januar 2016 indstiller Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice til Økonomiudvalg og Byråd, at vedlagte forslag til "Retningslinjer for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer" godkendes.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har haft den praksis, at reglerne om tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer er administreret sådan, at der alene er blevet udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for de møder og aktiviteter, som kommunen er forpligtet til i henhold til styrelseslovens bestemmelser.

For de møder og aktiviteter, hvor styrelsesloven giver mulighed for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste under forudsætning af at Byrådet beslutter det, er der ikke blevet udbetalt tabt arbejdsfortjeneste.

I 2015 har fire byrådsmedlemmer fået udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mod at blive reguleret i det faste vederlag.

Forvaltningen har oplevet flere situationer, hvor det ville have været hensigtsmæssigt, at der var truffet en politisk beslutning og fastsat regler for udbetaling og administration af tabt arbejdsfortjeneste til byrådets medlemmer.

Endvidere har BDO i delberetningen for regnskabsåret 2014 anbefalet, at arbejdet med skriftlige forretningsgange vedrørende tabt arbejdsfortjeneste prioriteres, da erfaringer viser, at sådanne er med til at mindske usikkerhed og sikre en ensartet praksis.

Reglerne om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste har ikke til formål at sikre, at der ydes fuld erstatning til samtlige aktiviteter, som byrådsmedlemmet deltager i. Byrådsmedlemmer, der vælger tabt arbejdsfortjeneste, reduceres alene med 20.000 kr. årligt. De pågældende byrådsmedlemmer får fortsat størstedelen af det faste vederlag. Dette vederlag formodes derfor, udover mødeforberedelse, at skulle dække de aktiviteter, der ikke modtages tabt arbejdsfortjeneste for.

Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning i forbindelse med møder, kurser, seminarer mv. under visse forudsætninger. Forudsætningerne fremgår af vedlagte forslag til retningslinjer.

Herudover kan Byrådet beslutte at yde erstatning for nærmere beskrevne aktiviteter, som byrådsmedlemmet ikke har et krav på at få erstatning for. Hvilke aktiviteter det drejer sig om fremgår ligeledes af vedlagte forslag til retningslinjer.

Endelig er der en række møder og aktiviteter, hvortil der ikke lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Forslaget til retningslinjer for tabt arbejdsfortjeneste medfører:

1. At det er Byrådet, der tager stilling til eventuelle anmodninger fra byrådsmedlemmer, der måtte ønske tabt arbejdsfortjeneste ud over møde- og transporttid begrundet i, at karakteren af vedkommendes arbejde gør, at byrådsmedlemmet lider tab derudover, jf. punkt 1 i forslag til retningslinjer.

2. At området under litra c (kurser, konferencer, årsmøder m.v.) udvides i forhold til praksis i dag, så der gives adgang til tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i kurser fra udvalgte kursusudbydere forudsat, at hele Byrådet eller udvalget er inviteret til at deltage i kurset, jf. punkt 4 i forslag til retningslinjer.

3. At udbetaling af eventuel tabt arbejdsfortjeneste til kurser, konferencer, årsmøder m.v., udover dem der er nævnt under punkt 4 i forslaget, afgøres i Byrådet efter konkrete anmodninger.

4. At kompetencen til at træffe beslutning i afgørelser, i forhold til punkt 3 ovenfor, delegeres fra Byrådet til Økonomiudvalget, idet styrelsesloven giver mulighed for at delegere denne kompetence til Økonomiudvalget.

5. At der alene udbetales tabt arbejdsfortjeneste for "andre kommunale hverv", når Byrådet særskilt har truffet beslutning herom og dette er protokolleret, jf. punkt 7 i forslag til retningslinjer.

6. At de under punkt 9 i forslag til retningslinjer foreslåede krav til dokumentation for henholdsvis lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende er gældende i Køge Kommune.

7. At de under punkt 10 i forslag til retningslinjer foreslåede krav til indberetning og kontrol, i forbindelse med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, er gældende i Køge Kommune.

Økonomi
Såfremt forslaget godkendes vil det i nogen omfang betyde øgede udgifter til aktiviteter under litra c (kurser, konferencer, årsmøder m.v.). Byrådssekretariatet vurderer, at den øgede udgift vil kunne afholdes indenfor den afsatte budgetramme til vederlag m.v. til Byrådet. 
Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Niels Rolskov (Ø)
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


44.   Advokatbistand - fast ejendom


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at forvaltningens forslag om at indhente tilbud på advokatbistand i sager om fast ejendom godkendes.
Baggrund og vurdering

I 2014 indhentede Køge Kommune tilbud på generelle advokatydelser med henblik på at indgå en central aftale med et stort advokatfirma. Dermed kunne man dels opnå en fast tilknytning til ét advokatfirma med en bredere vifte af specialistadvokater med deraf følgende stor kompetencetryghed og en fast lavere pris og dels trække på en række gratis serviceydelser i form af bl.a. hot-line telefonisk rådgivning, paradigmesamling og deltagelse i kurser.

Der blev på den baggrund indgået aftale med Lett Advokatfirma. Området for aftalen omfatter ikke fast ejendom, der varetages af lokalt advokatfirma.

På den baggrund foreslås det, at Køge Kommune indhenter tilbud fra en antal lokale advokatfirmaer på fast ejendoms-området med henblik på at afprøve, om den nuværende ydelse er konkurrencedygtig. Som grundlag for afprøvningen vil der blive udarbejdet en beskrivelse af den ydelse, der ønskes tilbud på, og de krav, der stilles til advokatfirmaet, så kommunen har sikkerhed for, at opgaven kan løftes.

Køge Kommune anvender ekstern advokat ved følgende typer sager inden for fast ejendom:

 • Erhvervssalg.
 • Specialsager - f.eks. kommunens salg til Køge Kyst.
 • Strategiske opkøbsaftaler.
 • Servicetjek på salgsaftale-skabelonerne til salg af parcelhusgrunde.
 • Lejeaftaler - erhvervsudlejning.

Tidsplan:
Marts 2016: Anmodning om tilbud udsendes.

April/maj 2016: Økonomiudvalget træffer beslutning om valg af advokatfirma til kommunens sager vedr. fast ejendom.

Bemærk, at der ikke er krav om gennemførelse af et EU-udbud, da der er tale om en "bilag II B-ydelse".

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Niels Rolskov (Ø)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


45.   Godkendelse af Helhedsplan for Køge Nord


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at helhedsplanen for Køge Nord godkendes.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 1. december 2015, at helhedsplanen for Køge Nord skulle færdiggøres i overensstemmelse med Byrådets vision og kommuneplantillæg nr. 5 samt på baggrund af tilkendegivelser fra dialogmødet den 25. oktober 2015. Den fremlagte helhedsplan er færdiggjort.

Helhedsplanen for Køge Nord beskriver en grøn og bæredygtig forstad med en stor mangfoldighed. Helhedsplanen har en stor fleksibilitet med 11 klynger. De nye boligområder vest for Nordstjernen består af 800-1.100 boligenheder. Helhedsplanen beskriver retningslinjer for, hvorledes der kan opnås en mangfoldighed i både arkitektur, boligsammensætning m.m. Der vil i forbindelse med den fremtidige detaljerede planlægning, og de senere udbud af de enkelte byggefelter, tages stilling til antal af boliger, krav til arkitektur, bæredygtighed samt til boformer.

På dialogmødet blev der peget på, at stationsområdet kunne blive oplevet øde og forladt, når de fremtidige kontorbygninger blev tomme efter arbejdstids ophør. Det blev foreslået, at Køge Kommune skulle overveje muligheden for at tillade at opføre boliger tæt på stationen. Helhedsplanen anviser muligheden for etablering af boliger i kombination med stationen øst for Nordstjernen. 

Udbygningen af Køge Nord vil ske over en længere årrække, og det må forventes, at der allerede fra stationens åbning i december 2018 vil være ønsker og krav om tilgængelighed til servicefunktioner for både nye beboere og pendlere, som f.eks. kiosk, mindre dagligvarehandel og toiletfaciliteter. Helhedsplanen viser tillige, at der tættest på stationen reserveres plads til opførelse af midlertidige servicefunktioner, og at der gives mulighed for at udleje dette areal efter en nærmere planlægning.

Der vil indenfor de næste måneder blive udarbejdet forslag til organisering og budget for udviklingen af det samlede Køge Nord-område.

Økonomi
Helhedsplanen vil ikke umiddelbart betyde økonomiske udgifter for Køge Kommune. På sigt skal der påregnes udgifter i forbindelse med byggemodning m.v.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Niels Rolskov (Ø)
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


46.   Boligbyggeprogram 2016


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. det vedlagte scenarie for boligudbygningen i Køge Kommune 2016-2027 godkendes og anvendes som forudsætning for den videre budgetlægning,
 2. der på baggrund af boligbyggeprogrammet igangsættes udarbejdelse af forslag til lokalplan for Møllebækvej Syd i Herfølge,
 3. der igangsættes udarbejdelse af forslag til ny lokalplan for Kildebjergs Agre og Tofter i Bjæverskov.

Baggrund og vurdering

Hvert år i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens befolkningsprognose opdaterer Teknik- og Miljøforvaltningen en oversigt over den forventende boligudbygning i de kommende 12 år (boligbyggeprogrammet). Antallet af nye boliger har en væsentlig indvirkning på befolkningsudviklingen i kommunen og dermed også på de kommunale budgetter og den løbende kapacitetstilpasning af de kommunale servicetilbud.

Boligbyggeprogrammet viser hvor mange nye boliger, fordelt på boligtyper, der forventes indflyttet i hvert enkelt kalenderår i prognoseperioden. Boligbyggeprogrammet tager afsæt i:

 • Allerede kendte, konkrete byggeprojekter.
 • Boligrummeligheden i lokalplanlagte, fremtidige boligområder.
 • Boligrummeligheden på arealer, der er udlagt til boligformål i finger- og kommuneplan.
 • Boligrummeligheden på arealer, der forventes eller ønskes udlagt i kommuneplanen.

Frem til 2022 kan de forudsatte boliger i boligbyggeprogrammet realiseres indenfor de gældende kommuneplanrammer, og for de førstkommende boliger foreligger tillige godkendte lokalplaner. Det bemærkes dog, at mange af de forudsatte boliger afspejler forvaltningens aktuelle forventninger, hvorfor der kan ske justeringer som følge af projekternes konkretisering. Derudover forudsætter boligprojekterne godkendelse i forbindelse med den nærmere planlægning, typisk i forbindelse med politisk behandling af lokalplanforslag.

Tekniske justeringer
I boligbyggeprogrammet foretages en række afvejninger på baggrund af den tilgængelige viden om de enkelte byggeprojekter og de enkelte arealers planlægningsmæssige status. Siden sidste år har forvaltningen foretaget en række justeringer og tilføjelser, hvor følgende særligt kan fremhæves:

 • Nyt boligprojekt ved Åhavnen/Toldbodvej giver mulighed for ca. 28 nye rækkehuse. I første omgang opføres ca. 14 boliger med mulighed for yderligere 14 boliger senere i perioden. Forarbejder til lokalplanforslag er igangsat.
 • Nyt projekt for byomdannelse i Nørregade medfører ca. 8 nye boliger.
 • En eksisterende udstykningsmulighed i Ll. Skensved ændres på baggrund af dialog med grundejer fra 17 parcelhuse til 60 rækkehuse. Ændringen er i overensstemmelse med kommuneplanen, men forudsætter udarbejdelse af lokalplan.
 • Lidt større andel rækkehuse i den endelige lokalplan for Ravnsborg Syd medfører i alt 9 flere boliger.
 • Etape II af etageboligprojektet ved Boholteparken er fremrykket og konkretiseret på baggrund af dialog med bygherre. I det konkrete projekt indgår også rækkehuse. Projektet kan realiseres med den gældende lokalplan.
 • Pleje- og specialboligudbygningen er justeret i overensstemmelse med aktuelle forventninger fra Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Samlet set forventes nu indflytning i 3.603 boliger over de kommende 12 år mod 3.367 boliger i sidste års boligbyggeprogram.

Afledt planlægning
Flere af boligprojekterne forudsætter nærmere planlægning, og aktuelt er der behov for igangsættelse af to nye lokalplaner:

 1. Den nordligste del af området syd for Fremtidens parcelhuse i Herfølge, som i boligbyggeprogrammet betegnes Møllebækvej Syd. I første omgang foreslås det at udarbejde lokalplan for den nordligste del af området, som forventeligt vil kunne rumme ca. 80 parcel- og rækkehuse svarende til den forventede efterspørgsel frem til ca. 2021.
 2. For Kildebjergs Agre/Tofter i Bjæverskov foreligger allerede en vedtaget lokalplan med ret præcise bestemmelser om bl.a. taghældninger. I området er der blevet meddelt flere dispensationer fra disse bestemmelser, og på den baggrund bør der udarbejdes en ny lokalplan for området. Det undersøges samtidig, om en mulig etape 2 i lokalplanen samtidig kan konkretiseres. Aktuelt er der i området mulighed for salg af ca. 20 byggegrunde, inden der skal foretages yderligere byggemodning. 
Økonomi
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv, men det bemærkes, at jo flere boliger der lægges ind i boligbyggeprogrammet des større vil behovet være for kapacitetstilpasninger på de kommunale serviceområder.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Niels Rolskov (Ø)
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


47.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Intet.
Fraværende
Niels Rolskov (Ø)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


48.   Eventuelt


Beslutning
KL - Økonomisk konference i april. Udsendes til Økonomiudvalget.
Fraværende
Niels Rolskov (Ø)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


49.   Den aktuelle økonomiske situation og budget 2017-20 (Lukket punkt)


Fraværende
Niels Rolskov (Ø)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


50.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)


Fraværende
Niels Rolskov (Ø)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


51.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Niels Rolskov (Ø)
Palle Svendsen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 03.02.16