Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 02.10.2018 kl. 11:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)

Afbud:

Bent Sten Andersen, (O)
Thomas Kielgast, (F)

311.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


312.   Vindmøller i den Strategiske Energiplan og Forslag til Kommuneplan 2017


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Klima- og Planudvalg, at udvalgene drøfter den strategiske energiplans indsatsområder om opstilling af vindmøller i Køge Kommune og indarbejdelse af disse indsatser i Forslag til Kommuneplan 2017.

Der er mulighed for at stille spørgsmål på forhånd.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog i 2016 en strategisk energiplan, der indeholder 16 indsatsområder, der skal reducere Køge Kommunes CO2-udslip med 75 % eller 360.000 ton/året.

For at nå denne målsætning er der tre indsatsområder (6, 7 og 8), der vedrører opstilling af vindmøller i Køge Kommune:

 • Indsats 6:
  At opsætte land-vindmøller med en samlet kapacitet på 21 MW, svarende til 7 vindmøller på 3 MW med forventet årlig produktion på godt 40.000 MWh og en CO2-reduktion på ca. 31.900 ton / år
 • Indsats 7:
  At opsætte 3-4 møller på molerne ved havnen med en samlet kapacitet på 9-12 MW og en forventet årlig produktion på 24.000 – 35.000 MWh og en CO2-reduktion på ca. 22.000 ton / år
 • Indsats 8:
  At opsætte kystnære vindmøller med en samlet kapacitet på 23 MW med en forventet årlig produktion på 65.000 MWh og en CO2-reduktion på ca. 45.800 ton / år.

Den samlede CO2 reduktion, hvis de ovennævnte indsatsområder realiseres, er ca. 100.000 ton CO2/året eller 20 % af den samlede emission i kommunen.

For at realisere indsatsområde 6 og 7 er det en forudsætning, at der udpeges interesseområder for vindmøller i kommuneplanen. Gennem et samarbejde mellem Agenda21 udvalgets vindmøllegruppe, Det Grønne Hus, Energiklyngecenteret og Roskilde Universitet, er der foretaget en screening af mulige interesseområder til placering af vindmøller på land, som efterfølgende er indarbejdet i Forslag til Kommuneplan 2017.

Der blev screenet for:

 • Buffer omkring beboelse (henholdsvis 400 meter/600 meter)
 • Buffer omkring større infrastruktur: jernbane, motorvej, hovedvej (henholdsvis 100 meter/150 meter)
 • Fredede områder
 • Åbeskyttelseslinjer
 • Søbeskyttelseslinjer
 • Skovbyggelinjer.

Det resulterede i 11 områder, hvor der i princippet kunne rejses store vindmøller. På 3 af disse lokationer var der imidlertid kun plads til en enkelt mølle, hvilket i udgangspunktet anses som uønsket, 3 områder var indenfor planlagte, fremtidige byudviklingsområder og 2 områder blev vindforholdene vurderet som uegnede til vindmøller pga. ruheden i landskabet dvs. skov, bakker mv.

De 3 resterende potentielle interesseområder blev behandlet i Miljøvurderingen i Forslag til Kommuneplan, hvori vurderingen var at møllerne kan rejses i de pågældende områder, hvis der indtænkes afbødende foranstaltninger i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og miljøkonsekvensrapporter for de enkelte projekter.

I forbindelse med høringen af Forslag til Kommuneplan 2017 vedtog Klima- og Planudvalget nedenstående overordnede procesplan for vindmøller i Køge Kommune:

Overordnet procesplan:

 • 2018: 
  Afklaring af interesserede/potentielle ansøgere (herunder brev til Klar Forsyning, kontakt til Køge Erhvervshavn, vindmøllegruppen, industrielle investorer etc.)
 • 2018: 
  Undersøgelse og afklaring modeller for folkelig deltagelse
 • 2019: 
  Beslutning om igangsættelse af projekt
 • 2019: 
  Revision af VVM og udarbejdelse af lokalplan
 • 2020: 
  Offentlighedsfase
 • 2021: 
  Etableringsfase
 • 2022: 
  Drift.

Teknik- og Miljøforvaltningen har fulgt op på første punkt og taget kontakt til potentielle parter i en eventuelt kommende vindmølleprojektansøgning. Der har efterfølgende været afholdt møder med 2 af disse interessenter (KLAR forsyning og HOFOR), da de ønskede yderligere information om muligheder for at deltage i et eventuelt kommende vindmølleprojekt, hvis interesseområderne vedtages i den endelige Kommuneplan 2017. Køge Havn er ligeledes blevet orienteret om interesseområdet på molerne. Køge Havn har svaret, at de tager forbehold for, at de frit kan drive havnedrift under møllerne.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 02.10.18