Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Den 16.06.2020 kl. 15:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


214.   Godkendelse af dagsordenTil toppen


215.   Budgetstrategi- og vejledning 2021-24 - revideret


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den reviderede Budgetstrategi- og vejledning 2021-24 godkendes.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget drøftede den 9. juni, sag nr. 194, behovet for ændring af budgetstrategien hvor sparekravene til udvalgene revideres. Et flertal i Økonomiudvalget ønskede at såvel sparekravene relateret til de faglige analyser som sparekravene relateret til de løbende forbedringer udgår af den kommende budgetlægning.

Økonomiudvalget besluttede endvidere at der indkaldes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 16. juni 2020 med henblik på at behandle en revideret budgetvejledning- og strategi.

Efter Økonomiudvalgets behandling behandles sagen i Byrådet samme aften.

Vedlagt er forslag til revideret "Budgetstrategi- og vejledning til budget 2021-24".

I forhold til den gældende budgetstrategi og vejledning som vedtaget på Byrådets møde den 28. april er der udelukkende lavet ændringer med henblik på at udelade ovennævnte to typer af sparekrav.

Det bemærkes at de to tidligere godkendte bilag vedr. mærkning af anlæg og fremskrivningsnotat fortsat er gældende ligesom det fortsat er besluttet af Byrådet, at der i det administrative oplæg til anlægsplan indarbejdes en pulje til moderniseringer på 8 mio. kr. pr. år.

Økonomi
Intet.
Bilag

Til toppen


216.   Indsatser mod kriminalitet og utryghed i Ellemarken


Indstilling
Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter mulige initiativer for at fremme samarbejdet om kriminalitetsbekæmpelse og trygheden i Boligområdet Ellemarken. 

Økonomiudvalget 09-06-2020
Udsat til 16. juni 2020.
Baggrund og vurdering

Køge har i varierende omfang været præget af grupper, der skaber utryghed og udøver kriminalitet i byen. Det har over tid ført til massive fælles indsatser. Der har været lagt mange ressourcer i samarbejdet mellem politi, kommune, boligselskaber og andre civilsamfundsaktører.

Situationen i Ellemarken er lige nu præget af uro og utryghed. Meget af det hænger sammen med gamle konflikter. Udover alle de initiativer, der er i forvejen, så kalder situationen på yderligere handlinger. På tværs af sektorer og hver for sig.

Med henblik på at arbejde for at bekæmpe kriminalitet og fremme trygheden i området har borgmesteren og repræsentanter fra forvaltningen afholdt møder med forskellige interessenter, herunder boligselskaber og politi. Den 10. juni 2020 er der desuden møde i Bestyrelsen for Helhedsplanen, hvor situationen også drøftes.

Møderne har bl.a. ført til, at det er aftalt med boligselskabet DAB/KAB, at der igangsættes et arbejde for at skabe fælles aktiviteter med kommune, den boligsociale Helhedsplan og politi. Der er også aftalt bilaterale aktiviteter, der igangsættes.  

Der er samtidig en forståelse med politiet om, at der skal yderligere fokus og samarbejde om situationen og udviklingen i Ellemarken. Der er også aftalt et antal fælles konkrete indsatser. 

Forslag til kommunale handlinger på kort sigt 
Det overordnede mål er, at der på kort sigt skal skabes et forstærket og fornyet fokus på tryghed, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet. Det gælder om at få den store gruppe, der er omkring eller over 18 år i gang med aktiviteter, der peger mod en fremtid baseret på uddannelse og job. Samtidig skal der tages forebyggende skridt i forhold til de yngre, der kan være på vej i en uhensigtsmæssig retning.       

Borgmesteren har bedt forvaltningen om at komme med forslag til initiativer, der med kort varsel kan iværksættes. Der kan peges på følgende forslag til kommunale initiativer – både kriminalitetsbekæmpende og forebyggende:  

 • Etablering af fremskudt indsats bestående af medarbejdere/repræsentanter fra boligselskab, helhedsplan, politi og kommune.
  På baggrund af møder med blandt andet politi, boligselskab og helhedsplan er der en fælles forståelse om at styrke tilstedeværelsen.
 • Øget helhedsorienteret fokus fra kontrolgruppen, politi og andre myndigheder på den personkreds, der færdes i området (Al Capone).
 • Familiecenteret, Ungecentrum, Jobcenter, virksomhedskonsulenter, UUV, forebyggende rådgiver og SSP. Placering i Ellehuset og gerne sammen med Helhedsplanen og repræsentanter fra boligselskabet.  
 • Re-etablering af task-force modellen med henblik på gennemgang af personkreds med relation til Ellemarken. Beskæftigelse og social mentor.
 • Øget myndighedsfokus fra Familiecenteret og sundhedsfaglige medarbejder på børn med relationer til task force personkreds.
 • Ungdomsklubben iværksætter et opsøgende arbejde i lokalområdet, gerne i samarbejde med Helhedsplanen.
 • Matrikelløse sommerferieaktiviteter på tværs af boligområderne.

Der skal udarbejdes en endelig handlingsplan i en gruppe bestående af repræsentanter fra de relevante forvaltninger/afdelinger sammen med de eksterne parter.  Handlingsplanen fremlægges på Økonomiudvalgets 1. møde i august 2020. 

Ressourcer til initiativer
Meget kan løses ved at dedikere ressourcer til indsatsen i en periode. For at sætte ekstra fart på det tværgående kommunale arbejde i boligområdet ville det være hensigtsmæssigt, hvis der afsættes økonomiske ressourcer til 2 medarbejdere, der forankres i den fælles fremskudte indsats: 

 • En til at sikre sammenhængende forløb og exit ud af miljøet gennem uddannelse og arbejde. Herunder skal vedkommende understøtte arbejdet med den helhedsorienterede task-forceindsats. 
 • En til at forstærke det forebyggende SSP arbejde med de unge under 18 år med det formål at igangsætte aktiviteter sammen med foreninger, klubber m.m.

De ekstraordinære ressourcer gives for 2 år, hvorefter indsatserne evalueres. I den kommende handlingsplan fremlægges desuden mulige yderligere udgifter til initiativer og aktiviteter. 

Økonomi
Der er ikke i budget 2020 afsat midler til initiativer, som beskrevet. Ekstra initiativer i 2020 skal gives som en tillægsbevilling, der påvirker kassebeholdningen negativt.
Udgifter der rækker ud over 2020 kan indgå i budgetarbejdet for de kommende år.

Til toppen


217.   Risikobaseret dimensionering for Køge Kommune (RBD)


Indstilling

ETK Brand & Redning indstiller til Beredskabskommission Køge, Økonomiudvalget og Byrådet, at udvalgene godkender den nye risikobaserede dimensionering (RBD) af det kommunale redningsberedskab og tager notat fra Beredskabsstyrelsen samt notat fra ETK Brand og Redning til efterretning.

Beredskabskommission Køge behandler sagen den 16. juni 2020, Kommissionens beslutning vil foreligge til mødet.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med opstart af et selvstændigt beredskab, er der udarbejdet en ny risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab i Køge Kommune.

Den risikobaserede dimensionering modsvarer det nuværende serviceniveau med få ændringer, som indsatsledervagtordningen og vandforsyning til brandslukning.

Redningsberedskabets opgaver er defineret i beredskabsloven.

For at kunne leve op til lovgivningen er det vigtigt, at et talstærkt mandskab med de rette kompetencer og materiel på et tidligt tidspunkt møder på skadestedet for at begrænse skaderne mest muligt. Ligeledes må det generelt antages, at jo senere indsatsmandskabet indsættes, jo større omfang/konsekvens vil ulykken få for mennesker, dyr og værdier.

ETK Brand & Redning har med udgangspunkt i den tidligere godkendte risikoidentifikation i løbet af foråret 2020 foretaget en revurdering af denne på basis af teoretiske og aktuelle fakta fra konkrete hændelser.

Vejledende udtalelse fra Beredskabsstyrelsen
Den 19. maj 2020 blev den risikobaserede dimensionering (RBD) godkendt af Køge Kommunes beredskabskommission.

RBD’en sendes efter godkendelse af Beredskabskommission forbi Beredskabsstyrelsen, som herefter kommer med en vejledende udtalelse. Der gøres opmærksom på, at udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen udelukkende er vejledende. Den endelige godkendelse af planen sker af Byrådet. 

Køge Kommune modtog Beredskabsstyrelsens vejledende udtalelse den 8. juni 2020.

I udtalelsen vurderer beredskabsstyrelsen først og fremmest, at ETK Brand og Redning kan ”iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende hændelser”. Herudover kommer Beredskabsstyrelsen med diverse anbefalinger, præciseringer og vejledninger i forhold til planen for ETK Brand og Redning.

ETK Brand og Redning har efterfølgende udarbejdet et notat, der gennemgår de vejledninger, beredskabsstyrelsen nedfælder i deres notat. Herunder gives en uddybning af indsatslederstrukturen, idet ETK Brand og Redning gør opmærksom på, at indsatslederen for de tre kommuner i gennemsnit vil skulle køre 480 alarmer om året svarende til 1,3 udrykninger pr. døgn. Hvis indsatslederen ikke kan forlade skadestedet, vil bagvagten blive tilkaldt til en eventuel sekundær hændelse, ligesom indsatsleder og bagvagt kan afløse hinanden ved længerevarende hændelser.

Derudover understreges det desuden, at både indsatsleder, bagvagt samt chefvagt har et uddannelsesniveau på minimum indsatslederniveau.

ETK Brand og Redning skriver desuden i notatet, at Beredskabskommissionen arbejder videre med beredskabsstyrelsens anbefalinger og vejledninger.

Beredskabsstyrelsens udtalelse af 8. juni 2020 er vedlagt, samt ETK Brand & Rednings bemærkninger i forhold til udtalelsen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Bilag

Til toppen


218.   EventueltTil toppen


219.   Underskriftsblad - Økonomiudvalget (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 12.05.21