Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 28.04.2020 kl. 15:45 i over Skype


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


115.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


116.   Markedsføringsbidrag


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. der drøftes et ekstraordinært markedsføringsbidrag til Connect Køge
  2. såfremt det besluttes at yde et ekstraordinært markedsføringsbidrag drøfter finansiering og udmøntning
  3. orientering om igangsættelse af en hurtig analyse af Coronakrisens betydning for de forskellige dele af erhvervslivet tages til efterretning.

Økonomiudvalget 21-04-2020
Ad 1 - 2: Sagen udsættes til der foreligger en ansøgning fra Connect Køge.

Ad 3: Taget til efterretning og analysen igangsættes indenfor Økonomiudvalgets budget.

Baggrund og vurdering

Sagen genoptages i Økonomiudvalget efter modtagelse af uddybende ansøgning fra Connect Køge. Ansøgningen er vedlagt. Connect Køge oplyser, at pakke 1 har førsteprioritet. Forvaltningen bemærker, at der vil være følgeudgifter for ETK, og at Connect Køge oplyser at der indenfor det ansøgte beløb er afsat midler hertil.

Ekstraordinært markedsføringstilskud
Coronakrisen har pludselig ændret vilkårene for store dele af samfundet, herunder al handel og turisme.

Regeringen og Folketinget forsøger med store brede hjælpepakker at holde hånden under så mange virksomheder og arbejdspladser som muligt, men alligevel er situationen svær og truende for mange.

Der er dog også nogle muligheder, idet folk stadig har behov for at handle og danskerne stadig skal holde ferie, men for at de lokale forretninger og virksomheder kan få en større del af den indenlandske handel og turisme, så har Connect Køge ønske om at øge markedsføringsindsatsen.

Det indstilles, at det drøftes hvorvidt der skal tilføres Connect Køge et ekstraordinært markedsføringsbidrag i 2020 der kan medvirke til at understøtte turisme og handel i Køge Kommune under og efter Corona-krisen.

Der foreligger ingen skriftlig ansøgning fra Connect Køge og dermed heller inden beskrivelse af de konkrete tiltag Connect Køge ønsker at gennemføre. Såfremt der gives et ekstraordinært markedsføringsbidrag, så er det forvaltningens anbefaling at den præcise anvendelse af midlerne aftales beskrevet nærmere fra Connect Køges side og efterfølgende afklares med forvaltningen, så det sikres, at et øget markedsføringsbidrag gives til aktiviteter som ligger indenfor rammerne af kommunalfuldmagten og som kommunen derfor lovligt kan give støtte til.

Connect Køge kan i samarbejde med de forskellige handelsforeninger og andre herefter stå for den praktiske gennemførelse af indsatsen.

Finansieringen af en ekstraordinær markedsføringsindsats kan både komme fra et bidrag fra Køge Kommune og fra andre – fx Connect Køge.

Det er forvaltningens anbefaling, at det tillige besluttes, at midlerne skal anvendes i 2020. Såfremt der ved årsskiftet er ikkeforbrugte midler tilbageføres disse til Køge Kommune.

Analyse
Forvaltningen har i øvrigt igangsat en hurtig analyse af, hvilke udfordringer krisen påfører også de andre dele af erhvervslivet.

Analysen er igangsat sammen med kommunerne Århus, Ålborg og Roskilde samt Konsulentvirksomheden Iris Group og det er aftalt, at parterne på baggrund af analysen sammen udarbejder anbefalinger til, hvad man lokalt kan igangsætte af aktiviteter for at imødegå de akutte udfordringer.

Det er muligt, at flere kommuner vil tilslutte sig initiativet og der vil i løbet af denne uge blive fastlagt en tidsplan, men parterne er fra starten enige om, at det skal gå hurtigt.

Analysen og arbejdet med anbefalinger koster 91.450 kr. og betales af driftskontoen Erhvervsudvikling. Når analysen med anbefalinger er afsluttet, vil den blive forelagt til politisk orientering og drøftelse.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der ikke er afsat midler i budget 2020 til ekstraordinært markedsføringsbidrag, hvorfor et markedsføringsbidrag skal gives som en tillægsbevilling der påvirke kassebeholdningen negativt.
Beslutning

Ad 1: Først blev et forslag om at give 790.000 kr. sat til afstemning. Et flertal på 6 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Bent Sten Andersen (O), Niels Rolskov (Ø), Thomas Kielgast (F) og Jeppe Lindberg (I) stemmer imod. Et mindretal på 3 (Flemming Christensen (C), Ken Kristensen (V) og Mette Jorsø (V) stemmer for. Forslaget anbefales herefter ikke.  

Herefter anbefaler et enigt Økonomiudvalget , at der gives et ekstraordinært markedsføringsbidrag på 500.000 kr. til Connect Køge. Økonomiudvalget anbefaler, at Connect Køge selv finansierer resten af initiativerne i hjælpepakke 1. Herorun prioriteres ikke, men ansøgning om mulighed for støtte kan fremsendes til Kultur- og Idrætsudvalget. 

Økonomiudvalget anbefaler i øvrigt, at Connect Køges ansøgning om hjælpepakke 2 drøftes efter sommerferien.

Ad 2: Økonomudvalget anbefaler, at markedsføringstilskuddet  betinges af at Connect Køge anvender midlerne i 2020. Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at markedsføringsbidraget finansieres af kassen.

Ad 3: Taget til efterretning og analysen igangsættes indenfor Økonomiudvalgets budget.

Bilag

Til toppen


117.   Underskriftsblad - Økonomiudvalget (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.04.20