Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 01.10.2019 kl. 09:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)

264.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


265.   Sygefravær


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at status på sygefraværet for Køge Kommune ved udgangen af 2. kvartal 2019 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Hvert kvartal opgør Køge Kommune sygefraværet for alle månedslønnede medarbejdere. Det sker for at følge udviklingen og etablere et udgangspunkt for konkrete indsatser.

Væsentlige resultater og tendenser
Det samlede sygefravær for Køge Kommune ligger på 5,3%. Fraværet er siden 2010 faldet fra et niveau lige under 7,0% og har de sidste 2½ år ligget under 5,5%.

Samlet set er sygefraværet faldende på de store velfærdsområder på børne- og ungeområdet. Det gælder både dagtilbud og skoler, ligesom der også ses et større fald i sygefraværet på familieområdet. På dagtilbudsområdet ligger sygefraværet på det laveste niveau i de næsten 10 år, Køge Kommune har systematisk fulgt op på sygefraværet.

Efter et fald i sygefraværet over de senere år på ældre- og sundhedsområdet, har området en stigning i fraværet over det seneste år. Det bemærkes, at social- og sundhedspersonalet i opgørelsen fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor for 2018, lå på niveau med landsgennemsnittet og under gennemsnittet for ni sammenligningskommuner, mens lærere og pædagogisk personale lå under såvel landsgennemsnit som gennemsnittet for sammenligningskommunerne.

Øvrige resultater

  • Stigningerne i sygefraværet på ældre- og sundhedsområdet skyldes primært langtidssygdom. Dog er den gennemsnitlige længde af langtidsfraværet faldende samlet for Køge Kommune.
  • Det korte og mellemlange fravær falder ligeledes, et fald på ca. 8% i antal fraværsperioder i forhold til året før.

Vedhæftet findes bilag med sygefraværsopgørelse for Køge Kommune. Derudover er vedhæftet en opgørelse over top 15/bund 15 sygefravær for institutioner/organisationsenheder samt bilag med opgørelse af fraværet 8 år tilbage.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


266.   Drøftelse af reglerne for indkaldelse af stedfortræder til byråd og udvalg


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter de gældende regler for indkaldelse af stedfortræder til byråd og udvalg - herunder om de giver anledning til at overveje en eventuel ændring af de regler, som byrådet har fastsat i kommunens styrelsesvedtægt om varigheden af fravær for at indkalde stedfortræder. 
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget har ønsket at drøfte om det eventuelt skal overvejes at ændre i de regler for indkaldelse af stedfortræder til byråd og udvalg, som byrådet har fastsat i kommunens styrelsesvedtægt, blandt andet begrundet i en overvejelse om muligheden for at indkalde stedfortræder ved fravær ifm. varetagelse af andet offentligt hverv.

Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet et notat om de overordnede regler for indkaldelse af stedtræder.

Reglerne fremgår af den kommunale styrelseslov og byrådet har kun i meget begrænset omfang mulighed for at fravige lovens bestemmelser i kommunens styrelsesvedtægt.

Således kan byrådet alene træffe en generel beslutning om varigheden af det fravær, som kan begrunde stedfortræderindkaldelse.

Byrådet kan ikke ændre de i loven fastsatte grunde til lovligt fravær eller beslutte, at den forventede varighed af et fravær, som kan begrunde stedfortræderindkaldelse, skal være kortere for visse lovlige fraværsgrunde end for andre.

I § 15, stk. 2 i den kommunale styrelseslov er der fastsat en bestemmelse, som giver byrådet mulighed for i styrelsesvedtægten at beslutte, at borgmesteren indkalder stedfortræder til byrådet ved lovligt fravær, selvom fraværet forventes at være kortere end 1 måned.

Køge Byråd har i § 3 i kommunens styrelsesvedtægt besluttet, at borgmesteren indkalder stedfortræder til byrådet, når borgmesteren får kendskab til, at et byrådsmedlem har lovligt fravær i en periode på mindst 7 dage.

I § 28, stk. 2 i den kommunale styrelseslov er der endvidere fastsat en bestemmelse, som giver byrådet mulighed for i styrelsesvedtægten at beslutte, at valggruppen kan beslutte, at et andet medlem indtræder i et udvalg ved lovligt fravær, selvom fraværet forventes at være kortere end 1 måned.   

Køge Byråd har i § 10, stk. 1 i kommunens styrelsesvedtægt besluttet, at valggruppen kan beslutte at indkalde stedfortræder til et udvalg, når et udvalgsmedlem har lovligt fravær i mindst 7 dage.

Byrådet kan ikke beslutte, at fraværets varighed skal være længere end en måned før borgmesteren skal indkalde stedfortræder til byrådet - og før valggruppen kan beslutte at indkalde stedfortræder til et udvalg.

Byrådet kan vælge at fastholde de nuværende regler om en fraværslængde på 7 dage, beslutte at fastsætte en fraværslængde, der er kortere end 7 dage eller beslutte at forøge fraværslængden til op til 30 dage.

Ønskes der en udvidet mulighed for indkaldelse af stedfortræder kan der eksempelvis i § 3 i kommunens styrelsesvedtægt fastsættes en bestemmelse om, at "I henhold til § 15, stk. 2, 2. pkt. fraviges bestemmelsen i styrelseslovens § 15, stk. 2, således at borgmesteren i de nævnte fraværssituationer indkalder stedfortræder for et medlem ved medlemmets lovlige forfald, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned".

Ligeledes vil der i § 10, stk. 1 i kommunens styrelsesvedtægt kunne fastsættes en bestemmelse om, at "I henhold til § 28, stk. 2, 2. pkt. fraviges bestemmelsen i styrelseslovens § 28, stk. 2, således at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem, ved medlemmets lovlige forfald, indtræder i udvalget, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned".

Det vil i praksis betyde, at stedfortræder skal indkaldes til byrådet ved ethvert lovligt fravær - uanset fraværets længde - og at stedfortræder kan indkaldes til udvalg uanset fraværets længde.

Længden af fraværet der udløser stedfortræderindkaldelse behøver ikke være den samme i udvalg som til Byrådet.

Økonomi

Hvis byrådet beslutter at fastsætte en fraværslængde, der er mere end de nugældende 7 dage, må der forventes at være færre situationer, hvor der skal/kan indkaldes stedfortræder og udbetales forholdsmæssigt vederlag til stedfortræderen.

Hvis byrådet beslutter at fastsætte en fraværslængde, der er mindre end de nugældende 7 dage må der forventes at værre flere situationer, hvor der skal/kan indkaldes stedfortræder og udbetales forholdsmæssigt vederlag til stedfortræderen.

Beslutning
Drøftet, idet de nuværende regler fastholdes.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


267.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


268.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


269.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


270.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 01.10.19