Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 09.04.2019 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Bent Sten Andersen, (O)
Ken Kristensen, (V)

109.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Punkt nr. 122 - budgetanalyser behandles først.
Beslutning

Godkendt.

Der var afbud fra Bent Sten Andersen (O) og Ken Kristensen (V).

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


110.   Årsrapport 2018 for Køge Havn


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at årsrapport og revisionsprotokollat for Køge Havn 2018 godkendes.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd skal i henhold til § 9, stk. 3 i lov om havne, godkende regnskabet for Køge Havn.

Havnebestyrelsen i Køge Havn har fremsendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2018.

Havnebestyrelsen har uden bemærkninger godkendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2018 den 25. februar 2019.

Havnebestyrelsen har pr. 30. januar 2018, godkendt optagelse af byggekredit på 100 mio.kr til finansiering af havneudvidelsen. Dette medfører, en højere kommunegaranti.

Regnskabet for Køge Havn 2018 udviser et samlet overskud på 11.600.124 kr. mod 11.174.819 kr. i 2017. Egenkapitalen udgør 133.044.155 kr. ultimo 2018 mod en primo saldo på 120.495.674 kr. i 2017.

Af revisionsprotokollatet fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, og regnskabet er forsynet med en blank påtegning.

Økonomi

Køge Kommunes ejerandel udgør 100 % i Køge Havn. Ultimo 2018 er der givet kommunegaranti for 145.271.000 kr. mod 48.966.000 kr. i 2017.

Kommunikation
Køge Havn skal have besked om Byrådets behandling af årsrapport 2018.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


111.   Forslag til ændring af Køge Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. juni 2019 (1. behandling)


Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet behandler forslag til

  1. Ændringer i Køge Kommunes styrelsesvedtægt gældende fra 1. juni 2019:
    a) § 23, stk. 8 ændres, så formanden for Børn- og unge-udvalget vederlægges med 10,95 % af borgmesterens vederlag fra den 1. juni 2019   
    b) Der indsættes ny § 10, stk. 2, således at der gives valggruppen mulighed for at indkalde stedfortræder til udvalgsmøder i forbindelse med inhabilitet
  2. Endvidere indstiller borgmesteren, at der træffes beslutning om, at næstformanden for Børn- og unge-udvalget fra den 1. januar 2020 vederlægges med 2,30% af borgmesterens vederlag.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget har den 29. januar 2019 tilkendegivet et ønske om at øge vederlaget til henholdsvis formand og næstformand i børn- og unge-udvalget med 25 %.

Børn- og unge udvalget er et lovbestemt udvalg, der træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge - herunder anbringelse udenfor hjemmet.

ad. 1a: ændring af vederlag til formanden for børn- og unge-udvalget

Beslutning om vederlag til udvalgsformænd fastsættes i kommunens styrelsesvedtægt. I den nugældende styrelsesvedtægt, § 23, stk. 8, er vederlaget fastsat til 8,75 % af borgmesterens vederlag. En stigning på 25 % betyder, at formanden for børn- og ungeudvalget fremover vederlægges med 10,95 % af borgmesterens vederlag - i alt ca. 112.000 kr. årligt. Beløbsmæssigt er der tale om en stigning på ca. 23.000 kr. pr. år.   

ad. 1b: mulighed for at indkalde stedfortræder til udvalgsmøder i forbindelse med inhabilitet

I henhold til § 28, stk. 3 i den kommunale styrelseslov kan Byrådet i styrelsesvedtægten fastsætte, at den valggruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i en sag, der skal behandles af udvalget, har mulighed for at indkalde stedfortræder ved sagens behandling i udvalget.

Byrådet har ikke i den nuværende styrelsesvedtægt fastsat en sådan bestemmelse, men forvaltningen vurderer, at det vil formålstjenligt at give denne mulighed for udvalgene i lighed med bestemmelsen i styrelseslovens § 14, stk. 3, hvor de enkelte kandidatlister har mulighed for at kræve stedfortræder indkaldt til at deltage i en sags behandling i Byrådet, når et medlem må forventes at blive erklæret inhabilt.

Forvaltningen foreslår bestemmelsen indsat som ny § 10, stk. 2 i styrelsesvedtægten således:

§ 10, stk. 2: I henhold til § 28, stk. 3 i styrelsesloven kan den valggruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabil i forhold til en sag, der skal behandles af udvalget, bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling.   

Ad. 2: Ændring af vederlag til næstformanden for Børne- og ungeudvalget

Beslutning om vederlag til næstformænd i Børn- og unge-udvalg kan lovgivningsmæssigt ikke fastsættes som et næstformandsvederlag, men alene som et medlemsvederlag. Medlemsvederlag fastsættes ikke i kommunens styrelsesvedtægt, men som en byrådsbeslutning, der gælder fra starten af et kalenderår. Det nuværende medlemsvederlag til næstformanden er fastsat til 1,85 %. En stigning på 25 % betyder, at næstformanden for Børn- og ungeudvalget fra den 1. januar 2020 vederlægges med 2,30 % af borgmesterens vederlag - i alt ca. 20.000 pr. år kr. Beløbsmæssigt er der tale om en stigning på ca. 5.000 pr. år.    

Såfremt Byrådet beslutter stigningen på 25 % i vederlag til formand og næstformand er der anvendt 305 % af den lovbestemte ramme på 315 % til vederlæggelse af udvalgsformænd og næstformænd.

Det skal bemærkes, at det alene er indstillingens punkt 1a og 1b, der handler om en ændring af styrelsesvedtægten og derfor skal gennemgå to behandlinger i Byrådet. Indstillingens punkt 2 er en almindelig byrådsbeslutning, som kun skal gennemgå en behandling.

Som bilag er vedlagt styrelsesvedtægt med de foreslåede ændringer markeret med rødt - samt en oversigt over ændret anvendelse af puljen til vederlag. 

Økonomi

Udgift til øget vederlæggelse af formanden for Børn- og unge-udvalget er ca. 23.000 kr. årligt og til næstformanden ca. 5.000 kr. år - i alt ca. 28.000 kr.

Udgiften til øget vederlæggelse af formanden vil i 2019 være ca. 13.500 (7/12 af 23.000 kr.).

Der vil ikke være nogen udgift til øget vederlæggelse af næstformanden i 2019.

Udgiften kan i 2019 afholdes indenfor Økonomiudvalgets ramme.

Den videre finansiering - fra 1. januar 2020 - drøftes i forbindelse med fastlæggelse af budget 2020.

Beslutning

Ad 1a-b: Anbefales oversendt til 2. behandling.

Ad 2: Anbefales.

Thomas Kielgast (F) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


112.   Havvindmøller i Køge Bugt - anmodning til Køge Vind A/S


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget, at KLAR Forsyning anmodes om, sammen med forvaltningen, at undersøge muligheden for at tage del i HOFORs Havvindmølleprojekt i Køge Bugt.

Klima- og Planudvalget 04-04-2019
Anbefales.

Klima- og Planudvalget vil gerne fungere som følgegruppe for projektet.

Baggrund og vurdering

Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) planlægger at undersøge mulighederne for at opføre to havvindmølleparker i henholdsvis Øresund og Køge Bugt, og har netop fået Energistyrelsens tilladelse til at lave forundersøgelser i de to områder. Formålet med forundersøgelserne er at indsamle data og analyser til brug for en vurdering af projekternes potentiale, herunder også potentielle påvirkning på miljø, natur, flytrafik m.v.

Vindmølleparken i Køge Bugt ligger ca. 20 km. stik øst for Køge. Der ville kunne etableres 25-63 220 m. høje vindmøller.

Der er mange muligheder for Køge Kommunes engagement i projektet, og et oplagt bud vil være, at Køge Kommune via Køge Vind A/S investerer i og på borgernes vegne ejer 1 eller flere af havvindmøllerne. Setup'et er kendt, og foruden en forventet betydelig klimagevinst og bidrag til den grønne omstilling i Køge Kommune, viser erfaringer fra bl.a. Samsø Kommune, at der kan være tale om en fornuftig investering med god rentabilitet.

Forvaltningen har drøftet ideen med HOFOR og med Køge Vind A/S (KLAR Forsyning). Køge Vind A/S synes interesseret og er indstillet på, sammen med forvaltningen, at undersøge muligheden for deltagelse i projektet nærmere. Økonomiudvalget skal dog, som ejerudvalg for Køge Vind A/S, formelt anmode selskabet om at tage del i arbejdet, og sammen med forvaltningen undersøge mulighederne for deltagelse i projektet.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Beslutning

Godkendt. 

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


113.   Klima- og Planudvalget - studietur 2019


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

  1. Klima- og Planudvalgets planlagte studietur tages til efterretning
  2. studieture fremover delegeres til forvaltningerne, med mindre de aftalte rammer overskrides.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 5. januar 2018, sag nr. 4, at afholde en studietur til Holland sammen med medlemmerne af Teknik- og Ejendomsudvalget. På grund af mange afbud fra udvalgets medlemmer blev planerne imidlertid ændret, således at der i stedet skulle planlægges studietur i indeværende år. Tidspunktet for dette er nu fastlagt til dagene 22. til 24. maj 2019.

Emnet for studieturen er naturforvaltning og byplanlægning, og destinationen er Skåne med besøg i Ystad og venskabsbyen Kristianstad, der med en kæmpeindsats har skabt et seværdigt vådområde med et rigt plante- og dyreliv, det såkaldte Vattenrike.

Som gammel købstad, med havn og sin beliggenhed ud til Østersøen minder Ystad på mange måder om Køge.  Emnet vil her være byplanlægning i den gamle by og udvikling af Hamnstaden med videre. Studieturens program er under forberedelse og ikke endeligt på plads endnu.

Studieture arrangeres en gang i valgperioden for de stående udvalg, deltagerkredsen er udvalgets medlemmer samt to embedsmænd med et budget på maks. 10.000 kr. pr. deltager.

Økonomi

Den samlede udgift til studieturen vil kunne holdes indenfor de fastsatte rammer for studieture.

Foreløbigt budget og skitseprogram for studieturen fremgår af vedlagte bilag. Programmet er under udarbejdelse, og ændringer derfor kan forekomme.

Beslutning

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


114.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


115.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


116.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


117.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


118.   Salg af erhvervsgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


119.   Startredegørelse for lokalplan (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


120.   Startredegørelse for lokalplan (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


121.   Henvendelse om etablering af erhvervsområde (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


122.   Budgetanalyser (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


123.   Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


124.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


125.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 10.04.19