Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 10.10.2017 kl. 10:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Trine Hastrup, (V)

353.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt, idet Flemming Christensen (C) meddelte, at han er inhabil i behandlingen af sag nr. 361.

Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


354.   2. behandling af budget 2018-21


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller budget 2018-21 til andenbehandling i Økonomiudvalg og Byråd, herunder at 

 1. valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 besluttes,  
 2. det godkendes, at tekniske og politiske ændringer indarbejdes i budgetforslag 2018-21 jf. afstemningslisten. Afstemningslisten er vedlagt i bilag 2, 
 3. ”Aftale om budget 2018-21” fra forligsparterne godkendes. Budgetaftalen er vedlagt i bilag 3A,
 4. det godkendes, at budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med Byrådets andenbehandling,
 5. den 10 - årige anlægsplan tages til efterretning jf. afstemningslisten,
 6. takster for 2018 jf. bilag 1, godkendes, idet det dog samtidig godkendes, at eventuelle tekniske korrektioner herunder tilpasning af taksterne som følge af beslutningerne i andenbehandlingen indarbejdes administrativt,
 7. balanceordning vælges som P-ordning i 2018,
 8. skattesatser tages til efterretning,
 9. service- og anlægslofter drøftes med henblik på mulighed for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse.
Økonomiudvalget 03-10-2017
Ad 1: Statsgaranti anbefales godkendt.

Ad 2: Anbefales som anført i bilag 2.

Ad 3: Anbefales godkendt.

Ad 4: Anbefales godkendt.

Ad 5: Anbefales til efterretning.

Ad 6: Anbefales godkendt.

Ad 7: Balanceordning anbefales.

Ad 8: Anbefales taget til efterretning.

Ad 9: Drøftet. Punktet genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde 10. oktober 2017.

Baggrund og vurdering

Byrådet førstebehandlede budgetforslaget for 2018-21 den 5. september 2017. I henhold til styrelseslovens § 38 skal der gå mindst 3 uger mellem første- og andenbehandlingen af budgettet. Det fremgår endvidere af lovgivningen, at andenbehandlingen af budgettet skal ske senest den 15. oktober. Andenbehandling af Budget 2018-21 finder sted i Økonomiudvalget den 3. oktober 2017 og i Byrådet den 10. oktober 2017.

Mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet er der kommet supplerende oplysninger, der giver anledning til tekniske korrektioner til det fremsendte budgetforslag. Materialet er udsendt som supplerende materiale den 5. september og vedlagt som bilag 9. Herudover har et flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti samt Dansk Folkeparti (herefter benævnt C, V, A, F, O samt forligspartierne) den 19. september 2017 indgået forlig om budget 2018-21 (Bilag 3A).

Der er endvidere indsendt ændringsforslag til budgetforslaget fra Enhedslisten (Bilag 3B).

De tekniske korrektioner og de politiske ændringsforslag er listet i afstemningslisten, der er vedlagt som bilag 2. Afstemningslisten er opdelt i A. Drift, B. Anlæg og C. Finansiering. Alle tre kategorier er underopdelt i ”Tekniske Korrektioner” og ”Politiske ændringsforslag”. Det bemærkes, at enkelte poster har flyttet udvalg i forhold til forliget, så de harmonerer med Styrelsesvedtægten.

Eventuelle tekniske korrektioner og tilpasning af taksterne som konsekvens af Byrådets andenbehandling af budget 2018-21 indarbejdes administrativt, jf. punkt 6. 

I det følgende kommenteres de enkelte indstillingspunkter: 

Ad 1: Statsgaranti eller selvbudgettering
Direktionen anbefaler, at der træffes beslutning om valg af selvbudgettering eller statsgaranti i 2018. I budgetforslag 2018-21 er der budgetteret med valg af statsgaranti i 2018-21. Der henvises i øvrigt til notat udsendt den 27. september 2017, jf. bilag 7, hvori direktionen anbefaler valg af statsgaranti.

Ad 2: Teknisk-administrative korrektioner samt politiske ændringsforslag
Der er efter førstebehandlingen fremkommet supplerende oplysninger, der giver anledning til teknisk-administrative korrektioner udsendt 5. september som supplerende budgetmateriale. Korrektionerne er indarbejdet i afstemningslisten, bilag 2, og indgår desuden i såvel forligspartiernes som Enhedslistens budgetforslag.

Resultatopgørelsen inkl. forligsparternes ændringsforslag er vedlagt som bilag 4. Se yderligere under punktet ”Økonomi”.

Ad 3: ”Aftale om budget 2018-21”
Forligspartierne har fremsendt hensigtserklæring til budget 2018-21: ”Aftale om budget 2018-21”. Budgetaftalen er vedlagt som bilag 3.A.

Ad 4: Budgetbemærkninger
I budgetbemærkningerne beskrives de enkelte budgetposter. Budgetbemærkningerne er udsendt med budgetmaterialet den 23. august 2017. Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med indholdet af andenbehandlingen af budgettet og udsendes sammen med det trykte budget. Det bemærkes, at budgetbemærkningerne ikke er bindende, men udelukkende beskriver basisforudsætningerne for budgettet.

I Køge Kommune gives bevillingerne på udvalgsniveau. Bevillingsoversigten inkl. forligsparternes ændringsforslag er vedlagt som bilag 5.

Ad 5: Anlægsplan
Forligspartiernes anlægsplan er vedlagt som bilag 6.A mens Enhedslistens anlægsplan er vedlagt som bilag 6.B. I begge anlægsplaner er indarbejdet 3,7 mio. kr. vedr. genhusning af Vemmedrupskolen, besluttet af Byrådet den 19. september 2017. I forligspartiernes budgetforslag indgår 3,6 mio. kr. til byggemodning i Køge Idrætspark to gange, dels i anlægsplanen, dels i resultatopgørelsen. De er udelukkende medtaget 1 gang i afstemningslisten, jf bilag 2.

Ad 6: Takster
Køge Kommunes takstblad for 2018-21 fremsendes til godkendelse. Takstbladet er identisk med takstbladet fra 1. behandlingen af budgettet og er vedlagt som bilag 1.

Ændringsforslag som del af 2. behandlingen kan give anledning til ændret PL-fremskrivning og til takstændringer, som indarbejdes administrativt til det trykte budget.

Ad 7: Balanceordning vælges som P-ordning i 2018.
Ved indførelse af betalingsparkering skal kommunen i forbindelse med budgetlægningen vælge mellem to forskellige ordninger til modregning af indtægterne i bloktilskuddet, jf. lov nr. 592 af 14. juni 2011 om betalingsparkering. I den almindelige ordning opnås et fradrag pr. borger, og i den anden ordning fradrages de faktiske udgifter til ordningen - medmindre der er overskud, idet der da ikke kan modregnes. Sidstnævnte kaldes "balanceordningen", og den anbefales jf. bilag 8.

Ad 8: Skattesatser
Budgetforslag 2018-21 og ændringsforslaget fra forligsparterne til budgetforslaget indeholder ikke ændringer i skattesatserne i forhold til 2017.

De indarbejdede skattesatser udgør: 

Skattesatser

2017 og 2018

Kommunal indkomstskat

24,9 procent

Kirkelig ligning

0,87 procent

Kommunal grundskyld (almindelige ejendomme)
Kommunal grundskyld (produktionsjord)

21,038 promille
6,238 promille

Dækningsafgift af forretningsejendomme

0 promille

Dækningsafgift af offentlige ejendomme (forskelsværdi)

8,75 promille

Dækningsafgift af offentlige ejendomme (grundværdi)

10,519 promille

Ad 9: Service- og anlægsloft
Serviceudgifterne i forligspartiernes budgetforslag udgør 2.640 mio. kr. i 2018. Dette er 27 mio. kr. mere end KL's beregning af Køge Kommunes tekniske andel af servicerammen i Økonomiaftalen. Tilsvarende udgør de skattefinansierede anlæg omfattet af anlægsrammen 213 mio. kr. i 2018 i budgetforslaget. Køge Kommunes forholdsmæssige beregnede andel udgør mellem 175 og 180 mio. kr. afhængig af forudsætninger om indbyggertal, og dermed ligger budgetforslaget 33-38 mio. kr. over.

KL's seneste prognose fra 2. borgmestermøde venter at kommunerne samlet set ligger 1,4 mia. kr. over på anlæg og 0,1 mia. kr. over på service i de nuværende forventninger til budgetlægningen for 2018.

Såfremt det endelige budget overskrider den aftalte serviceramme kan Regeringen tilbageholde op til 3 mia. kr. i bloktilskud. Tilsvarende kan Regeringen ved en overskridelse af anlægsrammen tilbageholde op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet som budgetsanktion på anlægsområdet.

Ved politisk ønske om at bidrage til den samlede aftaleoverholdelse kunne en handlemulighed være at tage renoveringen af Vemmedrupskolen ud af anlægsplanen i 2018, idet det fortsat er uklart, hvad renoveringen kommer til at koste ligesom det er uklart hvilket år midlerne skal anvendes i.

Opmærksomheden henledes dog på, at en eventuel sanktion på regnskab 2018 må forventes udmålt i forhold til det i budgettet oprindeligt indregnede anlægsniveau. Hertil kommer at der pt forventes et væsenligt overførselsniveau fra 2017 til 2018 der for en stor dels vedkommende forventes anvendt i 2018. Regnskab 2018 forventes derfor allerede at overskride det budgetterede anlægsniveau.

Økonomi

Forligspartiernes budgetforslaget 2018-2021, der fremsendes til 2. behandlingen, overholder rammerne i kommunens økonomiske politik.

For det første udgør driftsoverskuddet 4,4% af serviceudgifterne i 2018, hvilket er højere end de minimum 3 %, som den økonomiske politik foreskriver. For det andet udgør den gennemsnitlige kassebeholdning i budgetforslaget til 2. behandlingen 256 mio. kr. ved udgangen af 2021. Det skal ses i forhold til. at den økonomiske politik foreskriver en kassebeholdning på minimum 150 mio. kr.

Budgetforslag 2018-21 inklusiv de tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag indeholder et skattefinansieret bruttoanlægsniveau på 213,7 mio. kr. i 2018 inkl. ekstraordinære udgifter i forbindelse med skimmelsvamp på Vemmedrupskolen.

Den samlede resultatopgørelse findes i bilag 4.

Beslutning

Ad 1: Statsgaranti anbefales godkendt.

Ad 2: Anbefales som anført i bilag 2.

Ad 3: Anbefales godkendt.

Ad 4: Anbefales godkendt.

Ad 5: Anbefales til efterretning.

Ad 6: Anbefales godkendt.

Ad 7: Balanceordning anbefales.

Ad 8: Anbefales taget til efterretning.

Ad 9: Drøftet. 

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


355.   KØS' tagrenovering - anlægsregnskab


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at anlægsregnskab for KØS' tagrenovering godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget 02-10-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægstilskuddet på i alt 4,5 mio. kr., som for Køge Kommune udgør netto 3,735 mio. kr. efter fradrag i den kommunale momsudligningsordning.

Anlægstilskuddet er givet til KØS' renovering af tag og lysforhold samt forprojekt vedr. sikkerheds- og klimaforhold. Tagrenoveringen forventes afsluttet i oktober 2017, mens enkelte andre dele af projektet udestår til færdiggørelse primo 2018.

At der allerede nu aflægges anlægsregnskab er med baggrund i, at bevillingen er givet som et anlægstilskud, der er overført til KØS i december 2016.

Kultur- og Økonomiforvaltningen vurderer, at anlægstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med baggrund og vilkår for anlægstilskuddet.

Økonomi

Anlægsregnskab (i hele kr., ekskl. moms):

KØS' tagrenovering m.m. 

Anlægsbevilling

Rådighedsbeløb

Forbrug

Anlægsudgifter

3.735.000

3.735.000

3.735.000

Økonomisk Afdeling bemærker, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb er forbrugt 100 %, da projektet er kørt som en tilskudssag.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


356.   Udviklingen af nyt kulturhustilbud - anlægsregnskab


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at anlægsregnskab for udviklingen af nyt kulturhustilbud godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget 02-10-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevilling på 2,5 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 20. december 2011.

Anlægsbevillingen er anvendt til gennemførelse af arkitektkonkurrence samt relevante forundersøgelser for nyt kulturhus. Mindreforbruget på 114.831 kr. skyldes, at udviklingen blev sat i stå under hensyntagen til bl.a. gennemførelsen af arkæologiske forundersøgelser.

Kultur- og Økonomiforvaltningen vurderer, at projektet i øvrigt er gennemført i overensstemmelse med baggrund og vilkår for anlægsbevillingen.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstillet i hele kr., ekskl. moms):

Udviklingen af nyt kulturhustilbud    

Anlægsbevilling

Rådighedsbeløb

Forbrug

Anlægsudgifter

 2.500.000

2.500.000

 2.385.169

Mindreforbrug

-114.831 

-114.831 

 

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget på 114.831 kr. svarer til 4,6 % i forhold til anlægsbevilling og samlet rådighedsbeløb.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


357.   Skema C – Køge almennyttige Boligselskab, Lynggården afdeling 1618, udskiftning af vinduer, murede vinduesoverliggere og omlægning af dræn.


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. godkendt låneoptag uden kommunal garanti på 2.500.000 kr. indarbejdes i Skema C,

 2. merforbrug på 1.566.415 kr. godkendes,

 3. Skema C – en samlet anskaffelsessum og låneramme på 23.916.415 kr. uden kommunal garanti, godkendes.

Baggrund og vurdering

DAB har på vegne af Køge almennyttige Boligselskab, fremsendt Skema C til godkendelse for en samlet anskaffelsessum på 23.916.415 kr. Renoveringen er sket efter almenboliglovens § 91 med fuld ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden (LBF).

Byrådet godkendte den 22. juni 2010 Skema B med en anskaffelsessum på 19.850.000 kr.

Arbejdet blev igangsat, men som processen med udskiftning af vinduerne skred frem, blev der konstateret svigt i karnapperne. En tilstandsrapport viste, at karnapperne var udført uhensigtsmæssigt, hvilket førte til byggeskader. LBF tilkendegav overfor DAB, at den del af skaden der skyldtes vandindtrængning i tagkonstruktionen, kunne tilskrives byggeskade. En udbedring af skaden blev opgjort til at koste 2.500.000 kr. I januar 2012 søgte DAB, på vegne af Køge almennyttige Boligselskab, Køge Kommunes om at godkende en udvidelse af anlægsrammen på 2.500.000 kr. - uden kommunal garanti.

Byrådet godkendte den 27. marts 2012 et ekstra låneoptag på 2.500.000 kr. støttet af LBF og uden kommunal garanti.

DAB har på vegne af Køge almennyttige Boligselskab, Lynggården afdeling 1618, Herfølge, afsluttet arbejdet med renovering af vinduer m.m. og i denne forbindelse indarbejdet det ekstra låneoptag på 2.500.000 kr. i skema C.

DAB søger nu om Byrådets godkendelse af merforbrug på 1.566.415 kr. som den samlede anskaffelsessum øges med i forhold til allerede godkendte sum fra Skema B og det ekstra låneoptag på 2.500.000 kr.

DAB oplyser, at merforbrug på 1.566.415 kr. dækker over en lang række af mindre uforudsete håndværkerudgifter, der ikke var medtaget i udbuddet. Eksempelvis kan nævnes udgifter til pumpebrønde med sandfang – samt tilslutning af disse, tørløbsledninger, tillæg for ovenlys og bundtrin ved hoveddøre.

Merforbrug på 1.566.415 kr. svarer til en merudgift på 7 %. Administrationen har modtaget redegørelse fra DAB for merforbrug. DAB har oplyst, at merforbruget ikke påvirker huslejen yderligere.

Administrationen kan i den forbindelse oplyse, at der sideløbende denne sag med udskiftning af vinduer mv., har være en anden sag vedrørende renovering af karnapperne. Denne sag er afsluttet i februar 2017 med et mindreforbrug på 1.513.490 kr. Det er administrationens vurdering, at nogle af merudgifterne på 1.566.415 kr. kan henføres til mindreforbruget på 1.513.490 kr.

Det er administrationens vurdering, at Køge Kommune burde have være inddraget på et langt tidligere tidspunkt - før merarbejde blev igangsat. Ifølge LBF's vejledning om renoveringsstøtte kan merarbejde udover 2 % godkendes, forudsat at der foreligger en grundig dokumentation for afholdelsen af sådanne merudgifter. Køge Kommune har via mail fra LBF den 24. marts 2017 fået bekræftet, at LBF har taget merudgiften til efterretning.

Den samlede anskaffelsessum inkl. moms Skema C

Udgift i kr.

 

Udgifter som blev godkendt ved skema B

Ekstra godkendt låneoptag

Udgifter som ønskes godkendt ved skema C

Afvigelse som søges godkendt

Håndværkerudgifter

16.811.000

2.500.000

21.145.224

1.834.224

Omkostninger

2.933.000

 

2.672.191

-260.809

Gebyr - byggetilladelse, 1. og 5 års eftersyn

106.000

 

99.000

-7.000

I alt

19.850.000

2.500.000

23.916.415

1.566.415

LBF har, af midler der er overført til landsdispositionsfonden, givet tilsagn om fuld ydelsesstøtte til lån til finansieringen.

Der optages 30-årige Realkreditlån på 23.916.415 kr. uden kommunal garanti.

Beboerbetalingsprocenten er den samme ved Skema C som ved Skema A = 4,7 % p.a. Da anskaffelsessummen nu er højere, vil beboerbetalingen alt andet lige også bliver højere.

Boligorganisationen har fået tilsagn fra LBF om, at afdelingen Lynggåden fritages for indbetaling til boligorganisationens dispositionsfond, når de oprindelige lån med støtte udløber. Fritagelsen er betinget af, at de sparede beløb bruges til renovering og forbedringer i afdelingen samt genopretning af økonomien. Tilsagnet gælder indtil afdelingen igen er på økonomisk god fode - og kan vare i hele lånets løbetid.

Fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden betyder, at renoveringen kan udføres uden huslejestigninger.

Økonomi

Der søges ikke om kommunal garanti. Beslutningen har ingen økonomisk konsekvens for kommunen.

Kommunikation

Køge almennyttige Boligselskab samt Landsbyggefonden skal orienteres om Byrådsbeslutning.

Overskridelsen ligger over det acceptable og Køge Kommune henstiller til, at der i fremtiden vil være mere dialog før merarbejde igangsættes.

Beslutning
Ad 1-3: Anbefales.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


358.   DAB, Boligselskabet Tinggården - Låneoptag


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at låneoptagelsen på 18.291.000 kr., til finansiering af 30-årigt kreditforeningslån med afdrag til nyt tag, godkendes.
Baggrund og vurdering

DAB, afdeling Boligselskabet Tinggården, beliggende Tinggården 1-89, i Herfølge, har på afdelingsmøde besluttet at påbegynde et projekt, som indebærer udskiftning af tage i Tinggårdens del 2.

Tinggården er opført i 1978 og sidste del i 1983. Bebyggelsen består af 196 leje enheder. Der er en kontant ejendomsværdi på 116.000.000 kr. I henhold til låneopgørelse fra kreditforeningen er der inden det nye låneoptag en restgæld i ejendommen på 56.987.122 kr., hvoraf 16.648.591 kr. er med kommunal garanti.

Afdelingen ønsker at udskifte taget, da det nuværende er nedslidt.

Det samlede projekt løber op i 34.000.000 kr. Projektet er opdelt i to etaper. Første etape af projektet forventes gennemført i 2019/2020 og beløber sig til 18.291.000 kr., som finansieres af et 30-årigt kreditforeningslån uden kommunal garantistillelse efter reglerne i almenboliglovens § 29, som forudsættes tilbagebetalt via huslejestigningen. Projektet vil give en huslejestigning på 3,09 %. Huslejetillægget vil ligge mellem 59,72 - 276,90 kr. Det svarer til at det mindste lejemål på 22,46 m2 vil stige fra 1.933 til 1.992,72 kr. pr. måned. Det største lejemål på 115,11 m2 vil stige fra 8.955 til 9.231,70 pr. måned. Næste etape af projektet gennemføres i år 2026.

Afdelingen godkendte enstemmigt projektet på et afdelingsmøde den 30. maj 2017, og enstemmigt godkendt på bestyrelsesmøde den 15. juni 2017.

Økonomi

Der søges ikke om kommunegaranti i forbindelse med låneoptag.

Kommunikation

DAB skal orienteres om Økonomiudvalgets beslutning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


359.   Politik for aktivt ejerskab - om kommunens rolle som selskabsejer


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Politik for aktivt ejerskab godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 03-10-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Kommunes Ejerstrategi 2014-2017 for virksomheder inden for Teknik- og Miljøområdet M.M udløber ved årets udgang og skal revideres.

Teknik- og Miljøforvaltningen har som en del af arbejdet set på, hvordan kommunen i endnu højere grad kan sætte retning og følge op over for sine selskaber og sikre, at det enkelte selskab lever op til kommunens forventninger som ejer.

Med udgangspunkt her i har forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til Politik for et aktivt ejerskab for selskaber indenfor Teknik- og Miljøområdet omfattende følgende selskaber:

 • KARA/NOVEREN (ARGO) I/S 
 • Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) I/S 
 • Østsjællands Beredskab I/S 
 • HMN Naturgas I/S 
 • MOVIA I/S 
 • Køge Jorddepot 
 • Køge Holding A/S og underliggende selskaber, herunder KLAR Forsyning A/S 
 • SEAS/NVE a.m.b.a 
 • Køge Havn (kommunal selvstyrehavn).

Politikken beskriver kommunens overordnede mål for sine selskaber, og hvilke styringsredskaber kommunen har i forhold til at forfølge sine mål. Politikken beskriver i øvrigt kort kommunens forskellige roller i forhold til sine selskaber, idet kommunen typisk både er ejer, myndighed, kontraktpart og den, der udpeger bestyrelsesmedlemmer.

Forankring af ejerrollen
Ejerrollen i forhold til det enkelte selskab forankres som udgangspunkt fortsat i enten Økonomiudvalget eller Teknik- og Miljøudvalget, medmindre vægtige grunde taler for noget andet.

Såfremt et medlem af "ejerudvalget" samtidig sidder i eller er suppleant til selskabets bestyrelse, skal der efter konkret vurdering tages stilling til, hvorvidt vedkommende er inhabil i sager, der vedrører ejerskabet af selskabet. Dette med henblik på at sikre adskillelse af rollerne.

Ejerstrategi
Kommunens interesser som ejer kan kollidere med selskabets interesser, fx hvis det enkelte selskab har flere ejere, eller at det enkelte selskab (i større eller mindre grad) agerer på markedsvilkår.

Politikken er en overordnet ramme, der skal skabe mulighed for, at kommunens målsætninger med det enkelte selskab bliver gennemført. Derudover skal politikken sikre sammenhængskraft mellem selskabet og kommunen. Det sikres bl.a. ved, at der udarbejdes en ejerstrategi for de omfattede selskaber, som kommunen ejer fuldt ud. I fællesejede selskaber skal der tilstræbes en fælles ejerstrategi med de øvrige ejere. I modsat fald skal kommunen udarbejde en selvstændig ejerstrategi. Ejerstrategierne for de selskaber, som kommunen ejer fuldt ud, eller den selvstændige ejerstrategi skal mindst tages op til overvejelse én gang i hver byrådsperiode. Med ejerstrategien tilkendegiver kommunen sine holdninger og forventninger til selskabet, og er dermed retningsgivende for selskabets bestyrelse og direktion.  

Formuleringen af eksplicitte forventninger skal understøtte, at selskaberne drives effektivt, at selskabet så vidt muligt bidrager til at opfylde relevante politiske beslutninger i Køge Kommune, og bidrage til at facilitere og strukturere Byrådets opsyn med selskabet og dets udvikling.

Inspiration til skabelon til ejerstrategi fremgår af bilaget.

Bestyrelsesmedlemmer
Politikken behandler, hvordan kommunen udpeger bestyrelsesmedlemmer, og hvordan de understøttes.

Det fremgår bl.a., at bestyrelsesmedlemmet så vidt muligt bør udvælges på baggrund af kvalifikationer med henblik på at sikre, at bestyrelsen grundlæggende besidder de nødvendige kompetencer, der skal sikre en forsvarlig og effektiv ledelse af selskabet.

Som en del af introduktionsprogrammet for nyvalgte byrådsmedlemmer lægges der endvidere op til, at forvaltningen afholder en temadag for bestyrelsesmedlemmer udpeget af Byrådet om rollen og ansvar som bestyrelsesmedlem.

Strategikonsulent
Politikken er næste skridt i retning af at styrke kommunens rolle som selskabsejer og aktive ejerrolle. Som en del heraf vil implementeringen af politikken organisatorisk blive understøttet af strategikonsulenten med støtte fra Staben, Økonomisk Afdeling, Den Grønne Ambassadør samt relevante enheder fra hver af de ressortområder, som selskaberne hører under.

Strategikonsulenten refererer organisatorisk til Teknik- og Miljødirektøren. 

Politiken har været i høring i direktionen i kommunens egne selskaber, det vil sige KLAR Forsyning som repræsentant for selskaberne under Køge Holding A/S og hos Køge Kommunale Selvstyrehavn.

Økonomi
Udgifter til implementering af politikken afholdes inden for de eksisterende budgetmæssige rammer.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


360.   Diæter til politiske tilforordnede til Kommunalvalget den 21. november 2017


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der tages stilling til diætens beløb.
Baggrund og vurdering

Valgstyrere og de tilforordnede vælgere får diæter for deres deltagelse i forbindelse med afstemningen den 21. november 2017.

Diæterne gives som udgangspunkt efter reglerne i den kommunale styrelseslov og er også som udgangspunkt af samme størrelse som de diæter, der gives efter den kommunale styrelseslov. Diætsatsen for hverv, der beslaglægger højst 4 timer ydes 415 kr. (2017-niveau) pr. dag. Hvis hvervet beslaglægger mere end 4 timer ydes der dobbelt af det gældende diætbeløb -  830 kr. (2017-niveau).

Ved en ændring i 2012 i valgloven (lov nr. 1252 af 18. december 2012) fik kommunalbestyrelsen imidlertid mulighed for fremover at beslutte:

 1. der ikke ydes diæter for virksomhed i forbindelse med valg eller
 2. at de diæter, der ydes, udgør et andet - højere eller lavere - beløb end hvad der følger af reglerne i den kommunale styrelseslov.

Kommunalbestyrelsen er herved ikke bundet af bestemmelsen om, at der for dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte diætbeløb. Diæterne kan pr. dag dog højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til reglerne i den kommunale styrelseslov er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed - d.v.s. højst 2.075 kr. pr. dag.

Beslutning herom skal træffes af Kommunalbestyrelsen og kan ikke delegeres til et udvalg eller kommunens forvaltning.

Ydes der diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere, kan de pågældende ikke frasige sig modtagelse af diæter. Diæterne er endvidere personlige. Kommunalbestyrelsen kan derfor ikke aftale med de pågældende valgstyrere og/eller tilforordnede vælgere, at kommunen helt eller delvis skal overføre diæterne direkte til 3. part, f.eks. den pågældende partiorganisation, en velgørende organisation eller lignende.

Køge Kommune har hidtil udbetalt diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere med en diæt på mere end 4 timer - 830 kr. (2017-niveau).

Økonomi

Der deltager 200 valgstyrere og tilforordnede vælgere, og der er dækning på valgkontoen for ydelse af diætbeløbet på 830 kr. pr. dag.

Hvis Økonomiudvalget og Byrådet beslutter at yde et større beløb pr. person, skal der samtidig gives en tillægsbevilling på beløbet.

Beslutning
Anbefales af diætbeløbet fastsættes til 1.200 kr. 
Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


361.   Endelig vedtagelse af lokalplan 1068 - boliger ved Køge Å


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 1068  - boliger ved Køge Å vedtages endeligt med de ændringer/tilføjelser samt redaktionelle rettelser, der fremgår af høringsnotatet.

Teknik- og Miljøudvalget 03-10-2017
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag, der tager hensyn til de indkomne indsigelser vedr. indbliksgener.

Baggrund og vurdering

Lokalplanen  giver mulighed for etablering af ca. 32 lejligheder fordelt på 3 forskellige etagebebyggelser.

Der må maks. opføres 4.000 m2 på grunden, og etagebebyggelsen må opføres i maks. 3 etager og en højde på 12 meter. Facader udføres med saddeltag med facader i tegl som primært materiale kombineret med træ. Bebyggelsens udenomsarealer udlægges til halv private opholdsrum med mulighed for offentlig passage og private terrasser.

Til bebyggelsen etableres der parkeringsareal langs togbanen, og stiadgangen over "Höllingers Bro", som  fortsættes hen langs åen med forbindelse op til Fændediget og byens øvrige stisystem i stationsområdet. Bebyggelsens friarealer udlægges med offentlig adgang.

Lokalplan 1068 har været i offentlig høring fra den 22. juni - 31. august 2017. I perioden er der indkommet 9 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget, som er behandlet i vedhæftede høringsnotat. De fleste indsigelser omhandler bl.a. følgende synspunkter/spørgsmål:

1. Naboerne til lokalplanområdet er bekymrede for projektets bygningshøjde og de medfølgende skyggepåvirkninger det vil give deres boliger. Samtidig føler de sig klemt med hensyn til indbliksgener fra altaner og vinduer i den kommende bebyggelse på byggefelt B3.

Ad 1. Såfremt man reducerer etagehøjden på byggefelt B3 til 2 etager og evt. øger etagehøjden på byggefelt B1 til 4 etager vil det medføre, at bebyggelsen på byggefelt B1 vil øges til 15 meter. Dette vil bryde markant med den omgivende bebyggelse på begge sider af åen. Desuden vurderes det, at de indbyrdes dagslysforhold imellem længerne vil blive forringet og gå på kompromis med krav om dagslysforhold i den nye bebyggelse, med mindre man øger afstanden og dermed rykker hele bebyggelsen længere mod vest.    

2. Der er en generel utilfredshed med, at lokalplanområdet skal bebygges, og at ny bebyggelse kan strække sig længere mod åen end den eksisterende parkeringsplads. Herunder at å-beskyttelseslinien bør respekteres, og området udlægges til offentlig park.

Ad 2. Der er søgt om dispensation fra åbeskyttelseslinien til realisering af boligprojekt. Den 26. september 2017 er der givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, jf. samme lovs § 65 til gennemførelse af bebyggelsen.

3. Der er borgere, der påpeger en manglende trafikløsning på Fændediget. Trafikløsningen bør indgå i lokalplanforslaget, således at der er vished for en brugbar løsning før projektet etableres. Ligeså er der spørgsmål til cykel-/gangsti's forløb over lokalplanområdet. Herunder spørgsmål til krydsning af Fændediget og tilkobling til eks. stisystem i Køge.

Ad 3. Det er ikke hensigtsmæssigt, at lokalplanen indeholder vejarealet ved Fændediget. Hvis vejarealet fastlægges i lokalplanen, er det vanskeligt at justere færdselsforholdene, hvis omgivelserne ændres. Det vil sige, at der fremover skal søges dispensation, hvis stier, fodgængerfelter osv. skal justeres i forhold til udviklingen. Derudover skal vejanlægget udføres, inden kommunen kan give ibrugtagningstilladelse til byggeriet.

Ingen af de ovenfor beskrevne indsigelser har givet anledning til ændringer i lokalplanforslaget bestemmelser.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Der har været afholdt borgermøde onsdag den 16. august 2017.
Beslutning

Nyt bilag med en ekstra indsigelse blev udleveret og vedhæftes referatet.

Et flertal på 4 (Mette Jorsø (V), Torben Haack (F), Dora Olsen (O), Marie Stærke (A) anbefaler, at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag, der tager hensyn til de indkomne indsigelser vedr. indbliksgener. Sagen anbefales sendt tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på behandling af nyt lokalplanforslag inden genfremsættelse i Økonomiudvalget og  Byrådet.   

Enhedslisten ønsker udarbejdet en ny lokalplan der tager hensyn til tidligere fremsatte mindretalsudtalelse i forhold til høring af lokalplanen.

Fraværende
Flemming Christensen (C)
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


362.   Endelig vedtagelse af lokalplan 1080 - rækkehuse på Søsvinget


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1080 for rækkehuse på Søsvinget vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Teknik- og Miljøudvalget 03-10-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 20. juni 2017 at sende forslag til lokalplan 1080 for rækkehuse på Søsvinget i offentlig høring i perioden 28. juni - 5. september 2017. Der er indkommet 4 høringssvar i høringsperioden.

Høringssvarene indeholder bl.a. indsigelse fra grundejerforeningen PSGF, som er nabo til lokalplanområdet. Grundejerforeningen indsiger mod en bestemmelse, som reducerer et planlagt beplantningsbælte. Lokalplanen stiller krav om etablering af et levende hegn med en bredde på 2 meter langs skel ind mod Grundejerforeningen PSGF. I den gældende rammelokalplan 4-18 for boliger ved Sandholmsgård er der udlagt et beplantningsbælte med samme placering, men med en minimumsbredde på 5 meter. Grundene inden for Grundejerforeningen PSGF er udstykket og solgt på grundlag af rammelokalplan 4-18.

Beplantningsbæltet er reduceret i forhold til den gældende lokalplan som følge af et ønske om at placere rækkehuse tættere på skel mod vest end udgangspunktet i den gældende lokalplan, hvor bebyggelsen er samlet langs Søsvinget. Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at hovedformålet med beplantningsbæltet er at hindre indbliksgener, og at et levende hegn på 2 meter bestående af buskbeplantning er tilstrækkeligt til dette, da lokalplanen fastsætter bestemmelse om, at bebyggelse inden for den vestlige del af lokalplanområdet ikke må være højere end 1 etage.

Høringssvarene indeholder desuden:  

 • Ønske om flere almene boliger i Køge
 • Indsigelse mod lokalplanens mulighed for bebyggelse i op til 2,5 etage langs Søsvinget
 • Ønske om ny belægning og øget fartbegrænsning på Søsvinget
 • Ønske om præcisering af forpligtigelser for den ny bebyggelses grundejerforening i forhold til vedligeholdelse af fælles friarealer, snerydning mv.

Der er udarbejdet et høringsnotat (se bilag 1), i hvilket der redegøres for høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Med vedtagelse af lokalplanen muliggøres opførelse af en rækkehusbebyggelse med ca. 30 rækkehuse på Søsvinget i Hastrup.

Økonomi
Lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


363.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Intet.
Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


364.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


365.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


366.   Fremtidig drift af 10. klasse (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


367.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


368.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.11.17