Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 20.10.2020 kl. 09:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


282.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


283.   Garantistillelse - Lidemark Forsamlingshus


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der tages stilling til om

 1. der skal gives kommunegaranti til Lidemark Forsamlingshus på 0,2 mio. kr. og samtidig deponeres tilsvarende
 2. Lidemark Forsamlingshus skal fritages for at betale garantiprovision.
Baggrund og vurdering

Forsamlingshusets bestyrelse ønsker at udskifte forsamlingshusets slidte og forurenende oliefyr med en luft-til-vand varmepumpe.

Formålet er at reducere forsamlingshusets udgifter til olieforbrug og samtidig opnå en væsentlig reduktion i CO2 udledningen.

Gennemførelsen af projektet forudsætter finansiering, og bestyrelsen anmoder derfor Køge Kommune om at stille garanti for et 10-årigt grønt lån i Kommunekredit.

Af praktiske grunde udskiftes energikilden samtidig med nedrivning og genopførelse af det udhus, hvor energikilden er placeret. Det nuværende udhus er uisoleret og i dårlig stand. Udskiftning af udhuset er fuldt finansieret ved et tilskud fra Landsbyfonden på 86.000 kr. og belaster ikke forsamlingshusets fremtidige økonomi.

For så vidt angår udskiftning af energikilden har bestyrelsen indhentet tilbud, der omfatter nedtagning og bortkørsel af det gamle fyr og olietanken, samt installation og tilslutning af varmepumpen til det eksisterende centralvarmeanlæg.

Det bedste tilbud på denne del af projektet lyder på 110.000 kr.

Bestyrelsen ønsker som udgangspunkt at optage et samlet lån på 200.000 kr., der dækker udskiftningen af energikilde samt indfrielse af et eksisterende realkreditlån, der stammer fra en tidligere ombygning. Restgælden udgør ca. 75.000 kr.

Sidstnævnte del af finansieringen er med henblik på at opnå en gunstigere afdragsprofil og derved frigøre midler til nødvendige forbedringstiltag og den løbende vedligeholdelse af den bedagede forsamlingshusbygning.

Der er endvidere indregnet en mindre buffer til eventuelle uforudsete udgifter ved projektet.

Ifølge en beregning fra VVS-leverandøren vil forsamlingshuset kunne opnå en årlig omkostningsbesparelse ved udskiftning af energikilden på omkring 15.000 kr.

Indfrielsen af realkreditlånet vil frigøre ca. 17.000 kr. årligt i terminsydelser. 

Ved en 10-årig afdragsprofil vil de årlige ydelser udgøre omkring 20.000 kr. ifølge Kommunekredits låneberegner.

Kommunen er ikke forpligtet til at opkræve garantiprovision i dette tilfælde, idet Lidemark Forsamlingshus ikke er omfattet af EU's statsstøtteregler. Såfremt Byrådet alligevel ønsker at opkræve garantiprovision, da vil den blive fastsat på baggrund af en kreditvurdering af forsamlingshuset.

Forsamlingshusets drift og likviditet forventes således forbedret med godt 10.000 kr. årligt fremover.

Køge Byråd har i januar 2019 godkendt at foreninger kan søge Byrådet om kommunegaranti. Proceduren er derefter at administrationen indhenter et tilbud fra Kommunekredit, idet foreningerne ikke selv kan indhente et tilbud og udarbejder derefter en sagsfremstilling til politisk beslutning (tilbud fra Kommunekredit er vedhæftet som bilag 1). Foreningen kan desuden indhente lignende tilbud fra øvrige banker, som vil fremgå af sagsfremstillingen. Foreningen forpligter sig til efterfølgende at tage det billigste tilbud.

For at give kommunegaranti skal Køge Kommune deponere et tilsvarende beløb. Deponeringen bliver efterfølgende frigivet med en 1/10 del om året i 10 år.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at såfremt kommunen stiller garanti på 0,2 mio. kr. skal kommunen samtidig deponere et tilsvarende beløb. Beløbet bliver efterfølgende frigivet med 1/10 del om året over 10 år. Dette forringer kommunens likviditet tilsvarende i perioden.
Beslutning

Ad 1: Kommunegaranti med medfølgende deponering anbefales.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler at der ikke opkræves garantiprovision.

Bilag

Til toppen


284.   Bevilling til kunstgræsbane i Herfølge - anlægsbevilling


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til kunststofbane i Herfølge i 2020
 2. der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til kunststofbane i Herfølge i 2021 under forudsætning af byrådets godkendelse i forbindelse med 2. behandling af budget 2021-24.
Kultur- og Idrætsudvalget 05-10-2020
Ad 1-2: Godkendt.
Baggrund og vurdering

Byrådet afsatte som en del af budgetforliget for 2020-2023 2 mio. kr. til en kunststofbane på den eksisterende opvisningsbane i Herfølge.

".....Med tilførsel af yderligere to millioner kroner sikres, at Herfølge Stadion fremstår som et moderne og tidssvarende stadion. De to millioner overføres til Herfølge Boldklub som et tilskud til en kunststofbane på den eksisterende opvisningsbane, til glæde for breddeidrætten."

Under forudsætning af Byrådets godkendelse i forbindelse med 2. behandling af budget 2021-24 er der afsat 0,5 mio. kr. til kunststofbane i Herfølge i 2021.

Herfølge Boldklub har i mail af 14. september og 24. september 2020 søgt om frigivelse af ovennævnte bevillinger på henholdsvis 2,0 mio. kr. og 0,5 mio. kr.

Forvaltningen bemærker, at de bevilgede 2 mio. kr. bliver til en udbetaling på 2,4 mio. kr., og de 0,5 mio. kr. bliver til en udbetaling på 0,6 mio.kr. efter tillæg af moms i henhold til den kommunale momsudligningsordning.

Foreningen forventer at projektet løber op i 3,1 mio. kr. Det resterende beløb finansieres via bl.a. egne midler og lån.

Arbejdet forventes påbegyndt i november måned, og det forventes, at arbejdet afsluttes i april 2021 med pålægning af græstæppe. 

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til kunststofbane i Herfølge, finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb i 2020, og at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb i 2021 under forudsætning af Byrådets godkendelse i forbindelse med 2. behandling af budget 2021-24.

Ansøgninger fra Herfølge Boldklub er vedhæftet.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling for samlet 2,5 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb med 2 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 (KIU 110). Det forudsætter, at Byrådet til 2. behandlingen af budgettet godkender rådighedsbeløbet for 2021 på 0,5 mio. kr.
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Bilag

Til toppen


285.   Brug af sociale medier på Børne- og Uddannelsesforvaltningens område


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende, at dagtilbud, skoler og institutioner på Børne- og Uddannelsesforvaltningens område igen gives tilladelse til at administrere sider på sociale medier.

Skoleudvalget 07-10-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget.

Børnevalget 07-10-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget behandlede den 14. april 2020 den fremtidige brug af sociale medier i lyset af de krav, Persondataforordningen stiller til offentlige myndigheder. Økonomiudvalget godkendte, at Køge Kommunes officielle sociale medier fortsætter som hidtil, og at billetsælgende institutioner fortsat kan administrere sider på sociale medier, mens det afventes, hvilken databehandleraftale, Datatilsynet får etableret med Facebook. Økonomiudvalget besluttede samtidig, at andre institutioner, skoler, dagtilbud m.v. ikke kan administrere sider på sociale medier.

Børneudvalget og Skoleudvalget blev den 6. maj 2020 forelagt Økonomiudvalgets beslutning. Børneudvalget anbefalede, at politikken omkring anvendelse af Facebook på børneområdet blev genovervejet. Skoleudvalget anbefalede, at politikken på skole- og sfo-området blev genovervejet.

I sagsfremstillingen til Økonomiudvalgets behandling blev det beskrevet, at baggrunden for at udelade institutioner fra brug af sociale medier skal findes i den særligt skærpende omstændighed, der er tale om, når børn fotograferes/filmes til brug på sociale medier, bl.a. at forældrene skal give samtykke hver gang et barn fotograferes. Dertil kommer Børne- og Uddannelsesforvaltningens kommunikationsstrategi, der tilsiger, at fremtidig kommunikation mellem forældre og børn skal foregå via Aula.

Aula kan imidlertid kun bruges til kommunikation med forældre, der allerede har barn indskrevet i dagtilbuddet/skolen, mens de sociale medier kan bruges til ekstern kommunikation, hvor eventuelt kommende forældre og andre interesserede kan søge oplysninger, og hvor institutioner/skoler har mulighed for branding til en større målgruppe. For flere institutioner på Børne- og Uddannelsesforvaltningens område er muligheden for at tiltrække børn/elever/forældre via de sociale medier af væsentlig betydning. Det gælder fx 10. klassecenteret, der skal tiltrække elever i konkurrence med andre uddannelsesinstitutioner, der alle benytter sociale medier. 10. klassecenteret er således i samme situation som billetsælgende institutioner, der med Økonomiudvalgets beslutning fik tilladelse til at administrere sider på sociale medier.

Med udgangspunkt i Børneudvalgets og Skoleudvalgets anmodning om genovervejelse af beslutningen, anbefaler Børne- og Uddannelsesforvaltningen, at skoler, dagtilbud og institutioner fortsat skal have mulighed for at administrere sider på sociale medier.

Juridisk Afdeling og KL kan ikke anbefale, at kommunen benytter Facebook uden nærmere overvejelser, hvorfor kommunens officielle side og billetsælgende institutionernes sider følger en række anbefalinger. Forvaltningen foreslår derfor, at skoler, dagtilbud og institutioner skal være omfattet af samme vilkår og regler som billetsælgende institutioner, så muligheden for at informere og brande - "at sælge billetter" - bevares.

Aula vil således skulle bruges til intern kommunikation med elever og forældre, mens de sociale medier bruges til ekstern kommunikation med information om skolen/institutionen, fx om aktiviteter og satsninger, og i branding-øjemed.

Skoler, dagtilbud mv. har i forvejen hjemmesider, men disse kan ikke tiltrække det samme antal besøgende som på sociale medier, hvor bl.a. deling af opslag kan bidrage til at nå en større læserskare.

Krav til institutioners/dagtilbuds/skolers administration af sociale medier
Såfremt skoler, dagtilbud og institutioner får tilladelse til igen at administrere sider på de sociale medier, vil de retningslinjer for administration af sociale medier, som samtidig blev godkendt af Økonomiudvalget den 14. april 2020, også være gældende for skoler og dagtilbud mv. (se bilag). Hertil kommer en række yderligere krav og anbefalinger. Det betyder:

 • Skoler, dagtilbud og institutioner vil blive anbefalet udelukkende at bringe fotos, hvor børnene ikke kan genkendes.
 • Hvis der bringes fotos, hvor børnene kan genkendes, skal der indhentes samtykke fra forældre hver gang et billede eller video med et barn benyttes. Samtykket skal journaliseres på en måde, så det til enhver tid kan fremsøges. Det skal være tydeligt hvilket samtykke, der gælder for hvert specifikt foto  og for hvert barn på fotos med flere børn. Det skal sikres, at der er mulighed for at samtykket kan trækkes tilbage.
 • For hvert opslag skal det nøje overvejes, hvorvidt indholdet kan være til skade eller gene for den person, det omhandler, herunder om personen kan føle sig krænket over opslaget. Er dette tilfældet, bringes opslaget ikke.
 • Derudover skal der ske daglig monitorering af kommentarsporet på sociale medier. Personoplysninger, der ikke bør offentliggøres på sociale medier slettes med det samme. Chatfunktion og beskedindbakke skal være slået fra.
 • på Facebook-sider indsættes de samme retningslinjer, som på Køge Kommunes officielle side og kulturinstitutionernes sider.

Forvaltningen vil udarbejde et uddybende sæt retningslinjer til skoler, dagtilbud  og institutioner, som vil blive suppleret med konkrete procedurer for samtykke, journalisering, tilbagetrækning mv.

Børne- og Uddannelsesforvaltningens kommunikationsstrategi vil ved førstkommende ajourføring blive konsekvensrettet, så det fremgår, at kommunikation med egne forældre/elever sker via Aula, mens ekstern kommunikation også kan ske via sociale medier.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


286.   Prækvalifikation - boligsocial helhedsplan 2021-2024


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at drøfte og godkende prækvalifikation til boligsocial helhedsplan 2021-2024.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 14-09-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte i september 2017 Boligsocial helhedsplan for boligområderne Ellemarken, Karlemoseparken, Søparken og Hastrupparken for perioden 2017-2021.

Den nuværende Boligsociale helhedsplanen har to overordnede fokusområder; "tryghed" og "social arv" samt fire underliggende hovedindsatsområder:

 • Tryghed og trivsel.
 • Kriminalpræventive indsatser.
 • Uddannelse og beskæftigelse.
 • Forebyggelse og forældreansvar.

Boligsocial helhedsplan 2021-2024
De fire boligområder ønsker at ansøge om ny fælles helhedsplan, når den nuværende udløber 30. august 2021.

Boligsocialt Fællessekretariat har i samarbejde med Køge Kommune udarbejdet prækvalifikationsansøgning, der skal indsendes til Landsbyggefonden 30. september 2020 for godkendelse. Prækvalifikationen er bl.a. udarbejdet på baggrund af dialogmøder og sparring med afdelingsbestyrelserne i boligområderne.

Godkendes Prækvalifikations-ansøgningen i Landsbyggefonden i oktober/november kan arbejdet med en egentlig hovedansøgning herefter påbegyndes.
Den endelige hovedansøgning for ny boligsocial helhedsplan indsendes til Landsbyggefonden mats/april 2021.

Ramme for ansøgning af midler
Midlerne til ny boligsocial helhedsplan søges iht. den fastlagte ramme under parallelsamfundsaftalen fra december 2018.

I forlængelse af "Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030", indgik Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti  aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund. Samt aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. for perioden 2019-2026.

Der er i forlængelse heraf sket en reduktion af midlerne på landsplan med 100 mio. kr. årligt. Det betyder, at de mest udsatte boligområder (§91A) bevillingsmæssigt prioriteres.
Der er følgende lokale krav ifm. Landsbyggefondens bevillinger:

 • Entydig ledelse – lokale bestyrelser er fortsat platform for samarbejde, koordinering, målretning og monitorering.
 • Udarbejdelse af strategisk samarbejdsaftale.
 • Udarbejdelse af delaftaler.
 • Fleksibel/overordnet beskrivelse af indsatser (målstyring og mulighed for løbende tilpasning af indsats).
 • Løbende monitorering af udviklingen i områderne
 • Kommuner og boligorganisationer har adgang til data. Løbende udvikling af indikatorer, mulighed for at trække nyere data og måle på progression.

I den kommende helhedsplan er der fire nye indsatsområder:

 1. Uddannelse og livschancer.
 2. Beskæftigelse.
 3. Kriminalitetsforebyggelse.
 4. Sammenhængskraft og medborgerskab.

Der ønskes at arbejde med alle fire indsatsområder. Endemålet - et socialt løft til de fire boligområder til gavn for trivslen og trygheden i hele Køge Kommune.

Prækvalifikation-ansøgningen skal fortsat understøtte det gode samarbejde som er opbygget under den nuværende helhedsplan mellem kommune, boligselskaber, politi og civilsamfund, og tager udgangspunkt i at udvikle og forankre de eksisterende indsatser.

Organisering
Ansvaret og ejerskabet for helhedsplanen ligger hos boligselskaberne i tæt samspil med Køge Kommune. "Fællessekretariat", administreret af Boligselskabet Sjælland, skal sikre koordinering, klar opgave- og ansvarsfordeling samt god kommunikation mellem de mange samarbejdsparter og på tværs af de fire boligområder.

Bestyrelsen for Boligsocial helhedsplan samt Boligsocialt Forum har i den nuværende helhedsplan sikret yderligere sammenhæng i den boligsociale indsats.
Denne organisatoriske ramme kan omtænkes i den kommende helhedsplan.

Økonomi

I den indeværende helhedsplansperiode bidrager Køge Kommune med 2 mio. kr. over en 4-årig periode. Det forventes at medfinancierings-niveauet i den kommende boligsociale helhedsplan er det samme.

Prækvalifikationsansøgningen er ikke økonomisk bindende for parterne i kommunen og boligorganisationerne.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Til toppen


287.   Godkendelse af ferieplan for skoleåret 2021/2022 og 2022/2023


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller overfor Skoleudvalget:

 1. at ferieplan for skoleåret 2021/2022 og 2022/2023 med skolebestyrelsernes ændringsforslag godkendes.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

     2. at første skoledag i skoleåret 2021/2022 bliver den 9. august 2021, samt at første skoledag i skoleåret 2022/2023 bliver den 8. august 2022.

Skoleudvalget 07-10-2020
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering
Forslag til ferieplan for de kommende to skoleår har været i høring i skolebestyrelserne. Der er kommet høringssvar fra Alkestrupskolen, Asgård Skole, Borup Skole, Ejby Skole, Ellemarkskolen, Kirstinedalsskolen, Hastrupskolen, Herfølge Skole, Holmebækskolen, Skovboskolen og Vemmedrupskolen.

Ud af de 11 skoler kan 3 godkende forslaget umiddelbart. Otte skoler forslår at første dag efter sommerferien i skoleåret 2021/2022 bliver mandag den 9. august 2021 og første skoledag efter sommerferien i skoleåret 2022/2023 bliver mandag den 8. august 2022.

Skolebestyrelserne anfører, at seks uger i forvejen er en lang sommerferie for mange børn, så den bør ikke forlænges. Samtidig giver det en bedre opstart på skoleåret med en hel skoleuge, så klasserne får tid til at komme rigtig i gang både fagligt og socialt.

Flertallet af skolebestyrelserne foreslår, at de ekstra feriedage placeres i forlængelse af juleferien. Bestyrelserne vurderer, at mange børn vil være glade for nogle rolige dage ovenpå jul og nytår.

Juleferien i skoleåret 2021/2022 kommer herefter til at ligge fra onsdag den 22. december 2021 – tirsdag den 4. januar 2022 (begge dage inkl.).

Juleferien i skoleåret 2022/2023 kommer herefter til at ligge fra torsdag den 22. december 2022 – tirsdag den 3. januar 2023 (begge dage inkl.).

Skolebestyrelsen på Kirstinedalsskolen bemærker, at de ønsker vinterferien i Køge rykket til uge syv i stedet for uge otte, idet mange ansatte bor i kommuner, hvor der er ferie i uge syv, hvilket betyder, at de ikke har ferie samtidig med deres børn. Derud over er der mange aktiviteter for børn i uge syv.

Forvaltningen kan anbefale skolebestyrelsernes forslag om at afkorte sommerferien og forlænge juleferien i begge skoleår.

Sagen sendes videre til Byrådet med henblik på beslutning om første skoledag efter sommerferien ifølge folkeskolelovens § 14a.
Økonomi
Ferieplanen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Ad 2: Anbefales.

Bilag

Til toppen


288.   EU-projekt ”A helping Hand – steering at risk youth towards a brighter future”


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at udvalget

 1. tager orientering om tilskud fra EU’s uddannelsesprogram Erasmus+ til et kompetenceudviklingsprojekt til efterregning

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 14-09-2020

 1. Taget til efterretning.
 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Der er efter fagudvalgets behandling af sagen fjernet indstillingspunkt 2 idet bevillingen indgår i det vedtaget budget for 2021.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune og CAMPUS Køge er leadpartner i et uddannelsesprojekt med Køge Handelsskole, EUC Sjælland, SOSU-ZBC Sjælland og Ungecentrum. Projektet er støttet af EU’s uddannelsesprogram Erasmus+ og har fået bevilliget et maksimalt tilskud på EUR 51.875 (378.688 kr.) Projektet kører fra den 31. december 2020 til 30. december 2022.

Projektet er et kompetenceudviklingsprojekt som skal give ledere, undervisere og administrativt personale blandt de 5 institutioner input til nye redskaber til at forebygge frafaldsproblematikker, opbygge fælles studiecentre og stimulere unge mennesker til at gennemføre deres uddannelser via ung-til-ung, mentor indsatser m.v. Konsortiet bygger oven på to tidligere EU-projekter, hvor gruppen over de sidste fire år har rejst og lært i Norge, Finland, Holland (2 gange), England og Sverige. En tur til Østrig blev fremrykket til forår 2021 grundet COVID-19.

Projektet er støttet under ”Mobility of learners and staff”. Det bevilgede beløb fra EU er relateret til et antal mobiliteter (rejser), der skal gennemføres.

Hvis parterne gennemfører færre rejser, vil indtægten fra EU blive mindre. 80 % af det bevilgede beløb fra EU bliver forudbetalt mens de sidste 20 % kan udbetales efter aflæggelse af det endelige regnskab. Evt. overskud eller underskud i projektet skal derfor overføres fra 2021 til 2022, hvorefter det endelige projektregnskab kan opgøres.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker at budgettet til afholde udgifter for 378.688 kr. og tilsvarende indtægter til projektet indgår i det vedtaget budget for 2021. Projektet påvirker således ikke det budgetteret servicerammen og kommunens kassebeholdning.
Beslutning

Anbefales.


Til toppen


289.   Udgiftsneutral bevilling - Sommerpakke til botilbud til dagsture og udendørs aktiviteter


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at udvalget

 1. tager orientering om særtilskud fra Social- og Indenrigsministeriet til dagsture og udendørsaktiviteter m.v. til borgere på botilbud til efterretning

 2. overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der i 2020 gives en bevilling på indtægt -204.000 kr. og en tillægsbevilling på udgift 204.000 kr. til socialområdet til dagsture og udendørsaktiviteter m.v. til borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 14-09-2020
 1. Taget til efterretning.
 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Folketinget har som led i Aftale om sommerpakken af 19. juni 2020 besluttet at give et særtilskud til kommunerne med henblik på, at borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud kan tilbydes øgede muligheder for dagsture og udendørs aktiviteter som følge af situationen med COVID 19 og den lange periode med få eller ingen udadrettede aktiviteter.

Særtilskuddet på i alt 20,0 mio. kr. i 2020 fordeles til kommunerne på baggrund af befolkningstal og vil blive udbetalt den 1. september 2020. Køge Kommunes andel af tilskuddet udgør 204.000 kr.

Tilskuddet giver borgere i botilbud mulighed for at komme på dagsture resten af 2020. Det kan f.eks. være besøg på udendørs seværdigheder herunder guidede ture, ture til stranden eller en tur i forlystelses- og oplevelsesparker.

Midlerne anvendes til at dække botilbuddenes udgifter forbundet med dagsturene/ aktiviteterne, som f.eks. transport, bespisning og entrebilletter, ekstra personaleressourcer samt ekstra udgifter forbundet med at overholde de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer på dagsturene.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en udgiftsneutral indtægtsbevilling på -204.000 kr. og en udgiftsbevilling på 204.000 kr. Bevillingen er udgiftsneutral og påvirker således ikke servicerammen og kommunes kassebeholdning.

Beslutning

Ad 2: Anbefales.


Til toppen


290.   Fastsættelse af affaldsgebyrer for 2021


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at nye affaldsgebyrer, jf. vedlagte bilag, gældende fra 1. januar 2021, godkendes.

Klima- og Planudvalget 8-10-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Affaldsgebyrerne foreslås hovedsageligt ændret/tilføjet i det omfang, at der er tale om nye beholderstørrelser og nye tømmefrekvenser. Herudover har erfaringer fra implementering af nye affaldsordninger for både én- og flerfamilieboliger desuden givet anledning til at foretage ændringer i gebyrstørrelserne.

Udviklingen i markedspriserne på papir, pap, plast, glas og metal er desværre fortsat med at udvikle sig i en uheldig retning, således at der også af denne årsag er behov for genberegning af affaldsgebyrerne.

Endelig er ændringerne i omkostningsfordeling som følge af bortfald af erhvervsaffaldsgebyret pr. 1. januar 2019 ikke tidligere blevet indarbejdet i gebyrberegningerne, idet affaldsgebyrerne i det væsentligste er søgt holdt i ro fra 2019 til 2020.

De i bilaget viste gebyrstørrelser er beregnet ud fra dels kendte priser på tømning af beholdere og containere samt behandlingspriser på modtageanlæggene, dels de nuværende (genanskaffelses)priser på minicontainere og større containere, samt Teknik- og Miljøforvaltningens bedste skøn over levetider for beholdere og containere, fyldningsgrader og densiteter for de forskellige affaldsfraktioner og forventninger til udvikling i behandlingspriser i de nærmeste par år.

For en havebolig, som har den mellemste størrelse af beholder til mad- og restaffald (240 L), betyder de nye gebyrer for 2021 en stigning i det samlede affaldsgebyr på 535 kr., inkl. moms - fra 3.742,50 kr. i 2020 til 4.277,50 kr. i 2021.

For en bolig med fælles affaldsløsning vil der også være tale om en stigning, men stigningen vil afhænge stærkt af den konkrete sammensætning af antal boliger, antal og størrelse af beholdere og tømmefrekvenser. Stigningen i de faste gebyrer (det vil sige gebyrer, som ikke er volumen-afhængige) vil være på 37,50 kr., inkl. moms. Men hertil kommer som sagt en stigning som følge af generelle stigninger i gebyrer for containere til især papir og pap (på grund af faldende priser på materialerne).

Som noget nyt foreslås det at indføre "særgebyrer" i følgende tilfælde:

 • Containere til genanvendelige materialer, som indeholder så store mængder af fejlsorteret affald, at det er nødvendigt at tømme dem som restaffald.
 • Nedgravede beholdere, som skal tømmes ekstraordinært, d.v.s. uden for planlagte tømninger.

Alle beløb er inkl. moms.

Økonomi

Affaldsområdet er gebyrfinansieret, og ændring af gebyrstørrelserne påvirker derfor ikke kommunens økonomi.

Kommunikation
De nye affaldsgebyrer vil blive offentliggjort via Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning

 Anbefales.

Bilag

Til toppen


291.   Forslag til lokalpan 1095 - Daginstitution og idræt ved Ravnsborg


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1095 - Daginstitution og idræt ved Ravnsborg og kommuneplantillæg nr. 10 - vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i seks uger.

Klima- og Planudvalgets 8-10-2020
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 2. april 2020 at igangsætte lokalplanlægningen for en ny daginstitution ved Ravnsborg på baggrund af Teknik- og Ejendomsudvalgets beslutning den 13. februar 2020.

I Kommuneplan 2017 er området udlagt til idrætsformål. Der er derfor sideløbende med udarbejdelse af lokalplanforslaget udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 10, hvor også muligheder for dagtilbud, ny hal og tumlesal indarbejdes. Med kommuneplantillægget ændres den samlede bebyggelsesprocent indenfor området fra 10 % til 30 %.

Lokalplanforslaget udlægger et sammenhængende byggefelt, hvor den nye bebyggelse skal placeres. Under lokalplanudarbejdelsen har Ravnsborghallen ønsket, at hallens byggefelt udvides mod nord for at kunne tilbygge Ravnsborgshallen med plads til flere badmintonbaner samt rum til foreninger. Ønsket er imødekommet i lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget bestemmer, at de kommende bygninger må bygges i op til 10 meter, og at den ydre fremtræden matcher områdets eksisterende byggeri med hensyn til farve- og materialevalg.

Med lokalplanen sikres et udlæg til parkering, der dækker hele områdets parkeringsbehov for besøgende til området både i hverdagen og ved større arrangementer. Samtidig udlægges areal til veje og stier, der sikrer tryg færdsel for både de bløde trafikanter, bilister og varelevering mm. til daginstitutionen og fritidsaktiviteter inde og ude.

Områdets træer og stedets grønne karakter har betydning for områdets brugere og naboer, som et rekreativt grønt frirum i det sydlige Køge - Hastrupområdet, og lokalplanen har derfor også et formål om at bevare de grønne rum, træer og beplantning.

Med lokalplanen udlægges byggefelt, hvor en ny padelbane er etableret. Hvis flytning af padelbanerne ikke kan undgås, ønsker padelcenteret en placering af padelbanerne nord ud for Ravnsborghallens motionscenter og hovedindgang. Padelcenteret har desuden foreslået at arbejde for, at kun én af de to padelbaner flyttes. Med lokalplanen inddrages en del af de eksisterende boldbaner, som udlæg til anden anvendelse. Med lokalplanen skal det samtidig sikres, at det resterende areal til boldbaner opretholdes.

I forbindelse med igangsættelse af lokalplanen er indholdet af startredegørelsen sendt til berørte naboer, foreninger m.fl. Der er i forhøringsperioden indkommet 7 høringssvar. Høringssvarene har især været rettet mod opmærksomhed på parkering og færdsel til og inden for lokalplanområdet. Forvaltningen har vurderet, at med etablering af ca. 20 ekstra parkeringspladser kan parkeringsbehovet dækkes. Disse kan etableres ved optimering af den nordlige parkeringsplads.

Der er udarbejdet et høringsnotat (se bilag), i hvilket der kort redegøres for høringssvarene samt Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger i lokalplanforslaget.

Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, da de væsentligste miljøgener er vurderet i forbindelse med tidligere miljørapporter for lokalplanområdet.

Økonomi
Udarbejdelse af lokalplanforslag og kommuneplantillæg har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 6 uger er passende. Der afholdes borgermøde tirsdag den 3. november 2020 kl. 19-21 om lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg. Mødet annonceres på Køge Kommunes hjemmeside. På baggrund af seneste udvikling af COVID-19- situationen arbejdes der på at afholde mødet både fysisk og digitalt.
Beslutning

Anbefales.

Bilag

Til toppen


292.   Fremadrettet rengøringsindsats for COVID-19-rengøring


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget, at det beskrevne fremadrettede rengøringsniveau for COVID-19-rengøring tages til efterretning.

Teknik- og Ejendomsudvalget 8-10-2020
Taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Genåbning af skoler og dagtilbud i april krævede hurtig handling fra Køge Kommunes rengøringsafdeling. ETK Rengøring fik ganske få dage til at sikre, at alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer blev overholdt.

Det betød, at rengøringsniveauet blev sat relativt højt, og at ETK Rengøring fik ekstra rengørings- og serviceopgaver på de 125 institutioner. Dertil betød det, at ETK Rengøring gik fra en bemanding på 45 medarbejdere til 115 medarbejdere på kun et par måneder.

Efter et halvt år ser vi nu ind i en fase, hvor vi skal finde det fremadrettede rengøringsniveau i Køge Kommune. Alle har fået nogle erfaringer med corona-tiltagene og ekstra håndvask og afspritning er blevet en del af hverdagen.

På baggrund af det sidste halve års erfaringer har Teknik- og Miljøforvaltningen haft dialog med skoleområdet, dagtilbudsområdet og kulturområdet om, hvordan det fremadrettede rengøringsniveau skal se ud. Dialogen har især gået på, hvordan mange af de ekstra serviceopgaver, som ETK Rengøring har stået for det sidste halve år, kan varetages af lokalitetens brugere. Det gælder bl.a. ekstra desinficering af kontaktpunkter, tøjvask samt afvaskning af legetøj og legeredskaber. Angående sidstnævnte er ETK Rengøring i løbende dialog med dagtilbudsområdet for at finde løsninger (fx maskiner), der letter dette arbejde. På den måde ville ETK rengøring kunne koncentrere sig om selve kerneopgaven: Rengøring af kommunens institutioner.

Vurderingen er, at ETK Rengørings bemanding vil kunne gå fra 115 medarbejdere til 83 medarbejdere, hvis det fremadrettede rengøringsniveau tager højde for, at lokalitetens brugere i høj grad selv håndterer de ekstra serviceopgaver.

Forvaltningens vurdering er, at Køge Kommune med dette rengøringsniveau fortsat overholder alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og at kommunens rengøringsniveau fortsat vil ligge over middel i forhold til andre sjællandske kommuner.

Forvaltningen følger løbende situationen og er hele tiden opmærksomme på nye retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne.

Notat om den fremadrettede rengøringsindsats er vedhæftet som bilag.

Økonomi

For 2021 er der afsat 1,2 mio. kr. pr. måned til ekstra COVID-19-rengøring. Det vil sige i alt 13,4 mio. kr. om året. Der vil altså være en udvidelse i forhold til normalt rengøringsniveau på 47 procent.

Det forventes, at merudgifterne for ekstra rengøring vil blive dækket helt eller delvist af Staten.

I starten af perioden, hvor der blev sat alt ind på at sikre en god rengøring var udgiften helt oppe på 3,2 mio. kroner om måneden for den ekstra COVID-19-rengøring.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


293.   Høringssvar til Regional Udviklingsstrategi 2020-2024


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at det udarbejdede høringssvar til Region Sjællands Regionale Udviklingsstrategi 2020-2024 godkendes.

Baggrund og vurdering

Regionsrådet har sendt udkast til den Regionale Udviklingsstrategi 2020-2024 for Region Sjælland i offentlig høring frem til den 21. oktober 2020.
Strategien sætter en ny, offensiv dagsorden for udviklingen af hele Region Sjællands geografi. På centrale regionale områder som grøn omstilling, infrastruktur, uddannelse, udvikling af yderområderne og de grænseoverskridende samarbejder lægger strategien op til tætte partnerskaber med aktører i og uden for Region Sjælland. 
 
Om strategien
Den nye regionale udviklingsstrategi danner ramme for udvikling af geografien og omfatter Region Sjællands opgaver inden for regional udvikling.
 
Strategien er blevet udarbejdet i tæt samspil med Erhvervshus Sjælland, de 17 kommuner i regionen og andre centrale aktører. Formålet er at sikre, at der er sammenhæng i indsatserne og et fælles billede af de potentialer og udfordringer, der er for udviklingen af Region Sjælland.
 
Strategien er bygget op om de fire temaer:

 • Den attraktive region.
 • Den kompetente region.
 • Den sammenhængende region.
 • Den grønne og bæredygtige region.

Indenfor hvert tema er der udpeget tre indsatsområder og to strategiske mål for udviklingen i og af regionen.

I det vedlagte forslag til Køge Kommunes høringsvar er der særlig fokus på det tema, som omhandler den grønne og bæredygtige region og det positive fokus på, at der skal fart på den grønne omstilling.

Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


294.   Bevilling til salg af boligarealer


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på -61.800.000 kr. og et rådighedsbeløb på -7.410.000 kr. til dækning af indtægterne for salget af 1. etape af boligarealerne i Køge Nord.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 16. juni 2020 at sælge 1. etape af de udbudte boligarealer i Køge Nord til Casa Nord og NREP.

Der er nu underskrevet endelige købsaftaler på salget af arealerne. Efter endelig opgørelse af projekternes byggeretsmeter udgør den samlede salgspris 61.800.000 kr. ekskl. moms.

Det blev ved Byrådets behandling af sagen besluttet at søge salget bevillingsmæssigt berigtiget, når de endelige købsaftaler var indgået.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på 61,8 mio. kr. og rådighedsbeløb på 7,410 mio. kr. til salg af areal i 2020. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansieringen sker af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet til salgsindtægter vedr. erhvervsformål (ØU 55), idet budgettet til salgsindtægter vedrørende boligformål (ØU52) er indfriet.

Beslutning

Anbefales.


Til toppen


295.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


296.   Eventuelt


Beslutning

Intet.


Til toppen


297.   Salg af grund (Lukket punkt)Til toppen


298.   Investorforespørgsel (Lukket punkt)Til toppen


299.   Eventuelt køb af areal (Lukket punkt)Til toppen


300.   Oplæg 2 (Lukket punkt)Til toppen


301.   Oversigt over natbevillinger i Køge Kommune i 2019 (Lukket punkt)Til toppen


302.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


303.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


304.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 12.01.22