Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 18.05.2021 kl. 08:30 i Byrådsstue Niels Juel / Virtuelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


172.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.


Til toppen


173.   Procesplan for gennemførelse af Seniorrådsvalg 2021


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter og anbefaler valgformen for afholdelse af seniorrådsvalg.

Ældre- og Sundhedsudvalget 02-03-2021
 1. Anbefales.
 2. Lene Møller Nielsen (A) og Kirsten Larsen (C) udpeges.
Økonomiudvalget 16-03-2021
Sagen sendes retur til Ældre- og Sundhedsudvalget til fornyet behandling.

Ældre- og Sundhedsudvalget 06-04-2021
Udsat.

Ældre- og Sundhedsudvalget 04-05-2021
Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at valget til Seniorrådet afvikles som fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget, og fremsender sagen til Økonomiudvalget med henblik på drøftelse af muligheden for finansiering i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse.

Det er for Ældre- og Sundhedsudvalget en forudsætning, at Seniorrådet sørger for tilforordnede til valget.

Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 6. april 2021 at udsætte sagen om afholdelse af seniorrådsvalg med henblik på afholdelse af møde med Seniorrådet.

Baggrunden for sagen er, at Ældre- og Sundhedsudvalget på sit møde den 2. marts 2021 anbefalede, at Seniorrådsvalget skulle afvikles som et fremmødevalg. Under ”økonomiske konsekvenser” stod, at udgifterne til valget ville være 250.000 kr., og at udgifterne skulle afholdes under Økonomiudvalget.

Udgifter til Seniorrådsvalg ligger – på samme måde som udgifter til selve Seniorrådet – under Økonomiudvalgets område.

I forbindelse med, at sagen blev sendt videre til Økonomiudvalget, blev forvaltningen opmærksom på, at der ikke var afsat særskilt budget til Seniorrådsvalget og at udgifterne på 250.000 kr. til et fremmødevalg ikke kunne afholdes indenfor budgettet. Det blev derfor i punktet til Økonomiudvalget tilføjet, at udgiften skulle indarbejdes i 2. Økonomiske Redegørelse.

Det var en fejl, at det ikke af sagen den 2. marts klart fremgik, at der kunne være en finansieringsudfordring ved et fremmødevalg.

Den 21. april og den 29. april er der blevet afholdt møde i valgbestyrelsen for Seniorrådet med henblik på at drøfte valgformen.

På denne baggrund skal Ældre- og Sundhedsudvalget drøfte og anbefale valgformen for afholdelse af seniorrådsvalg.

Økonomi

Der er ikke afsat særskilt budget til seniorrådsvalg.

Udgifterne til et valg, hvor stemmesedlen sendes til borgeren og hvor der er mulighed for enten at returnere stemmesedlen med posten eller at aflevere den på et valgsted i forbindelse med kommunevalget, vil være:

Udtræk til vælgerlister af KMD

6.800 kr.

Annoncering

30.000 kr.

Diæter m.v. til valgbestyrelse

3.000 kr.

Samlet

39.800 kr.

Hertil kommer portoudgifter m.v. til KMD i forbindelse med udsendelse af valgmateriale (ca. 70.000 kr.) og portoudgifter til frankerede svarkuverter (ca. 25.000 kr.) Udgifterne til porto kan være vanskeligt at opgøre, da de afhænger af, hvor mange borgere der benytter de frankerede svarkuverter. Ved sidste Seniorrådsvalg blev udgifter til porto afholdt over det generelle budget til porto. Inklusiv portoudgifter er de samlede udgifter 134.800 kr. Valgmaterialet udarbejdes af forvaltningen, i modsætning til valget i 2017, hvor materialet blev udarbejdet af eksterne konsulenter.

Udgifter til fremmødevalg vil være:

Udarbejdelse og udsendelse af stemmekort af KMD 

57.200 kr.

Indretning af valgstederne

5.000 kr.

Diæter til valgtilforordnede

97.600 kr.

Forplejning m.v. til valgtilforordnede 

16.000 kr.

Annoncering

30.000 kr.

Diæter m.v. til valgbestyrelse

3.000 kr.

Samlet

207.600 kr.

I forhold til diæter tager forvaltningen udgangspunkt i, at der er 3 valgtilforordnede på hvert valgsted, og at de honoreres med 1.200 kr. svarende til de diæter, der udbetales i forbindelse med kommunalvalget, og at der er 1 administrativ medarbejder på hvert valgsted, der honoreres med 2.500 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte af Seniorrådsvalg afholdes som fremmødevalg. Udgifterne finansieres i 2. Økonomiske Redegørelse.

Bilag

Til toppen


174.   Årsrapport og revisionsprotokollat 2020 for Køge Havn


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at årsrapport og revisionsprotokollat for Køge Havn 2020 godkendes.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd skal i henhold til § 9, stk. 3 i lov om havne, godkende regnskabet for Køge Havn.

Havnebestyrelsen i Køge Havn har fremsendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2020.

Havnebestyrelsen har uden bemærkninger godkendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2020 den 29. marts 2021.

Regnskabet for Køge Havn 2020 udviser et samlet overskud på 11.782.658 kr. mod 12.568.662 kr. i 2019. Egenkapitalen udgør 159 mio. kr. ultimo 2020 mod 146,4 mio. kr. i 2019.

Af revisionsprotokollatet fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, og regnskabet er forsynet med en blank påtegning.

Økonomi

Køge Kommunes ejerandel udgør 100 % i Køge Havn. Ultimo 2020 er der givet kommunegaranti for 100.995.000 kr. mod 106.566.000 kr. i 2019.

Kommunikation
Køge Havn skal have besked om Byrådets behandling af årsrapport 2020.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


175.   Lejerbo Køge Bugt afdeling Søparken - Konvertering af lån


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. låneomlægningen af lån med kommunegaranti for Lejerbo afd. Søparken godkendes
 2. vedståelse af eksisterende kommunegaranti overføres til nyt lån
 3. låneomlægning af lån uden garanti godkendes
 4. kommunen fortsat giver garanti på tidligere afgivet kommunale garantier på tidligere lån for afd. Søparken.
Baggrund og vurdering

Lejerbo, afdeling Søparken, beliggende Nylandsvej, Køge, søger om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af et nuværende lån hos Jyske Realkredit til et nyt lån, da renten er lav.

Lån 1 - konvertering af lån, med kommunegaranti
I forbindelse med Søparkens omlægning af fast forrentet kontantlån med hovedstol 9.372.000 kr., til et nyt fast forrentet kontantlån med hovedstol 8.949.000 kr., søger de Køge Kommune om, at få overført kommunegarantien på 100 % til det nye lån jf. § 10, stk. 2 i bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri.

Oversigt over eksisterende og ny belåning

Lånetype/ afdragsform

Hovedstol i kr.

Obligationsrestgæld i kr.

Nutidsværdi i kr.

Rente i %

Restløbetid i år

Lån, der skal indfries

9.372.000

9.362.336

9.243.389

1,1

19,25

Nyt lån

8.949.000

9.640.721

8.925.366

0,78

19

Ændringer (- betyder besparelse)

-423.000

278.385

-318.023

-0,32

-0,25

Fordele ved konverteringen:

 • Årligbesparelse på 9.543 kr.
 • Renten falder med 0,32 %
 • Nutidsværdien falder med 318.023 kr.

I forbindelse med omlægningen, søger Søparken om vedståelse af kommunegaranti på 100 % for det nye lån. Det svarer til en vedståelse på 9.640.721 kr. af obligationsrestgælden, og er hermed 278.385 kr. mere end oprindeligt.

Lån 2 - konvertering af lån, uden kommunegaranti
Lejerbo, afdeling Søparken ønsker godkendelse af yderligere konvertering på eksisterende lån, hvor der ikke er kommunegaranti.

Dette betyder omlægning af fast forrentet kontantlån med hovedstol 45.155.000 kr., til et nyt fast forrentet kontantlån med hovedstol 43.044.000 kr.

Oversigt over eksisterende og ny belåning

Lånetype/ afdragsform

Hovedstol i kr.

Obligationsrestgæld i kr.

Nutidsværdi i kr.

Rente i %

Restløbetid i år

Lån, der skal indfries

45.155.000

45.108.438

44.573.081

1,1

19,25

Nyt lån

43.044.000

46.371.128

42.966.212

0,78

19

Ændringer (- betyder besparelse)

-2.111.000

1.262.690

-1.606.869

-0,32

-0,25

Fordele ved konverteringen:

 • Årligbesparelse på 50.328 kr.
 • Renten falder med 0,32 %
 • Nutidsværdien falder med 1.606.869 kr.

Søparken er opført i år 1974. Offentlig ejendomsværdi er vurderet til 164 mio. kr. Køge Kommunes obligationsrestgælds garanti er pr. den 31. december 2020 96,19 mio.kr.

Når et lån omlægges, beder kreditforeningerne altid om, at garantistiller godkender at tidligere afgivet garantier fortsat er gældende. Derfor søges derfor vedståelse, af garanti på tidligere afgivet lån med garanti 73,71 %, med hovedstol 135 mio. kr.

Økonomi

Der søges om vedståelse af kommunegaranti på 100 % for det nye lån, hvilket betyder en garantiforøgelse på 278.385 kr. i forhold til obligationsrestgælden.

Det er frivilligt, hvorvidt en kommune ønsker at garantere for lånet. Køge Kommunes praksis er, at der ikke stilles garanti for afdragsfrie lån.

Køge Kommune har pt. stillet garanti for Søparken, som betyder, at der er en risiko for udbetaling af garantierne, hvis afdelingen går konkurs. Ultimo 2020 var garantierne på i alt 96,19 mio. kr.

Beslutning

Ad 1-4: Godkendt.


Til toppen


176.   Uddeling af Louise og Eckardt Druses legat 2021


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der i 2021 uddeles 3 legater á 15.000 kr.
 2. Borgmesterkontoret (Staben) bemyndiges til fremover at træffe beslutning om antal legater á 15.000 kr., der kan uddeles på baggrund af regnskabets resultat.
Baggrund og vurdering

Ifølge bestemmelserne i det gavebrev Louise og Echardt Druse udstedte den 27. august 1962, i forbindelse med overdragelse af ejendommen Vestergade 1-3 til Køge Kommune, skal der en gang om året uddeles legatportioner til elever på Køge Gymnasium af det overskud, der eventuelt er fra driften af ejendommen.

Legatportionerne har tidligere været på 10.000 kr. og afhængig af overskuddet har der været uddelt 3 og 5 portioner. I 2019 blev der uddelt 5 legatportioner af 15.000 kr. og i 2020 år vedtog Økonomiudvalget, at legatet fremover skulle hæves til 15.000 kr. 

Elever fra Gymnasium, der kan søge, skal opfylde følgende krav:

1. Være bosiddende i Køge Kommune

2. Komme fra vanskelige økonomiske kår og have gjort sig fortjent til en understøttelse i deres første studietid

3. Skal gå i 3. gymnasieklasse eller 2. HF.

Det er Køge Gymnasium, der udvælger eleverne efter ansøgning.

Der er tradition for, at uddeling af legaterne sker til translokationen på Køge Gymnasium.

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet vedlagte regnskab for 2020. Ejendommen har et positivt driftsresultat på 418.599,14 kr., men et beregnet resultat (underskud) på 1.290.722,86 kr. hvilket skyldes anlægsudgifter i 2019 på 2.060.409,18 kr. til renovering af Det Grønne Hus. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler en udlodning på i alt 45.000 kr.

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.


Til toppen


177.   Afholdelse af fagudvalgsmøde og økonomiudvalgsmøder i 2021


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at fagudvalgsmøder og økonomiudvalgsmøder i resten af 2021 kan afholdes som fysiske møder, virtuelle møder og hybridmøder.

Baggrund og vurdering

På nuværende tidspunkt afgøres det fra gang til gang om møder i fagudvalg og Økonomiudvalg afholdes fysisk, virtuelt eller som hybridmøde.

Ved godkendelse af dette punkt er det op til medlemmerne selv, i de enkelte fagudvalg og Økonomiudvalg,  om de møder op fysisk eller deltager virtuelt ved de resterende møder i 2021.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Anbefales.

 


Til toppen


178.   Køge Kommunes Handicappolitik


Indstilling

Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børneudvalget, at 

 1. Køge Kommunes Handicappolitik – Tryghed, tillid og fællesskab, godkendes

        Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at 

     2. den godkendte handicappolitik tages til efterretning.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 12-04-2021

 1. Godkendt.
 2. Godkendt.
Børneudvalget 05-05-2021
Ad. 1 og 2. Godkendt.
Baggrund og vurdering

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børneudvalget igangsatte i efteråret 2020 en proces for udvikling af en ny handicappolitik i Køge Kommune, der tager udgangspunkt i det hele levede liv for personer med handicap i Køge Kommune.

På baggrund af en inddragende proces, hvor 18 forskellige borgere og familier med handicap er blevet interviewet og 118 personer har deltaget på 6 temaopdelte online workshops (heriblandt borgere med handicap, pårørende, repræsentanter fra foreninger og civilsamfundet, Køge Kommunes Handicapråd samt kommunale medarbejdere og ledere), er der udarbejdet et udkast til ny handicappolitik for Køge Kommune, der i marts måned har været sendt i høring i Handicaprådet.

Handicaprådets høringssvar
Handicaprådet har fremsendt følgende høringssvar:

”Handicaprådet vil gerne udtrykke sin store tilfredshed med den gode og omfattende proces, der ligger bag ved den nye handicappolitik. Den fremstår med tydelige indsatsområder og et tydeligt aftryk fra de mange workshops og interview. Der er ingen tvivl om, at der fra forvaltningen er langt et stort og kompetent stykke arbejde. Det er en proces der tjener til inspiration til det videre arbejde frem mod en konkret handleplan. Netop handleplanen er den afgørende test for handicappolitikken, så rådet har meget få bemærkninger til selve politikken:

 • Der savnes lidt mere om inklusion fx under job og uddannelse. Der står støtte, men der er en forskel.
 • På side 10 står der i overskriften “Styrkede skole og specialtilbud” men der står ikke noget om at sørge for god kvalitet af den undervisning og igen på side 12 “ tidlig forebyggelse og indsats” - her kunne man også skrive noget om høj kvalitet.

Det er en flot politik, som vi i Køge kan være stolte af, hvis den følges op af handlinger.”

Endeligt udkast til handicappolitik
Forvaltningen har indarbejdet Handicaprådets bemærkninger i endeligt udkast til ny Handicappolitik for Køge Kommune. Den ny handicappolitik skal erstatte den eksisterende handicaphandleplan fra 2009 og sætte retningen for Køge Kommunes visioner og ambitioner på handicapområdet de kommende år.

Handicappolitikken indeholder en overordnet vision, et værdigrundlag samt 7 temaer med en tilknyttet handicappolitisk vision for arbejdet med hvert tema. Temaerne er udvalgt på baggrund af de mange input fra borgere og pårørende såvel som på baggrund af FN’s Handicapkonvention samt forskning og viden på handicapområdet.

Endeligt udkast til Køge Kommunes Handicappolitik - Tryghed, tillid og fællesskab, er vedlagt som bilag 1. I bilag 2 er vedlagt en tilgængeligheds-version af handicappolitikken i word, der er egnet til synshandicappede. 

Videre proces
Godkendes indstillingen, sendes Køge Kommunes Handicappolitik til orientering i byrådet.

Handicappolitikken føres ud i livet gennem handleplaner, der udmønter temaerne i handicappolitikken gennem konkrete indsatser. Udkast til handleplaner behandles i særskilt dagsordenspunkt.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 2: Anbefales.

Bilag

Til toppen


179.   Forslag til lokalplan 1061 - Herfølge Kohave, boligområde


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1061 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Klima- og Planudvalget 06-05-2021
Anbefalet, dog ønsker udvalget, at der indtegnes en stiforbindelse langs det sydlige skel.
Baggrund og vurdering

Lokalplan 1061 skal muliggøre en bebyggelse bestående af åben-lav og tæt-lav bebyggelse i landskabelige omgivelser. Samtidig planlægges der for tilhørende veje, passende parkeringsforhold samt friarealer, der forholder sig til den eksisterende topografi og de vandlidende arealer, der findes på lokalplanområdet og i omgivelserne. I friarealerne planlægges der for klimavenlige løsninger med naturlig biodiversitet.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om byggematerialer, veje/stier samt bestemmelser om udformning og beplantning af friarealerne og håndtering af overfladevand.
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

Området består af tidligere landbrugsmarker, som har ligget brak i nogle år, omgivet af dyrkede marker i et blødt kulturlandskab med øer af samlet vegetation og store og små fugtige lavninger. Kommende friarealer skal tage udgangspunkt i landskabets eksisterende topografi, og det samme gælder for udarbejdelsen af regnvandsophobninger og bassiner indenfor området. Lokalplanen har et særligt fokus på naturbaserede klimaløsninger i forbindelse med håndtering af overfladevand.

Lokalplanområdet ligger ca. 1 km fra den centrale del af Herfølge omkring Billesborgvej. Området ligger som den sydligste bebyggelse i det østlige Herfølge og udgør ca. 8 ha ejet af Køge Kommune.

Mod vest løber Tessebøllevej, som er den overordnende vej til lokalplanområdet. Lokalplanområdet 1061 skal dele adgangsvejen "Svanelunden"  fra Tessebøllevej til lokalplanområdet med boligområdet nord for lokalplanområdet.

I den forbindelse skal "Svanelunden" forlænges mod øst med ca. 40 meter for at skabe vejadgang for den østligste boligvej. Samtidig skal "Svanelunden" udvides i bredden mod syd med etablering af fortov og rabat for at kunne betjene den øgede trafik på vejen.

Lokalplanområdet er på gamle kort over området betegnet som "Herfølge Kohave", hvilket skal give inspiration til området og de fremtidige vejnavne i lokalplanområdet.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 50 åben/lav boliger med en bebyggelsesprocent på 30 og maks. højde på 8,5 meter og maks. 40 tæt/lav boliger med en bebyggelsesprocent på 40, maks. 2 etager og maks. højde på 8,5 meter. Alle boliger i lokalplanområdet skal opføres med saddeltag uden valm eller med "flade" tage/ensidig taghældning. Boligerne skal fortrinsvis opføres i naturmaterialer som tegl og træ, som patinerer smukt og har lang holdbarhed.

Friarealer er bundet sammen af stibånd gennem området med mulighed for at fortsætte ud i kommunens øvrige stisystemer i overensstemmelse med intentionerne i Herfølge Bydelsplan 2016. Friarealerne er fælles for alle boligerne i området og er offentlige tilgængelige. På sigt vil friarealerne mod nord-øst opleves som sammenhængende med den skovrejsning, der planlægges for længere mod nord-øst.

Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Økonomi
Sagen har ingen direkte betydning for Køge Kommunes økonomi.
Kommunikation
Der afholdes borgermøde den 24. maj 2021, kl. 19-20. Mødet forventes afholdt digitalt og annonceres på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning

Anbefales, idet der indtegnes stiforbindelse langs det sydlige skel.

Bilag

Til toppen


180.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1097 for boliger på Skovvang og Degnegyden, Ejby


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan 1097 for boliger på Skovvang og Degnegyden, Ejby, vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Klima- og Planudvalget 06-05-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 2. marts 2021 at sende forslag til Lokalplan 1097 for boliger på Skovvang og Degnegyden, Ejby, i offentlig høring i fire uger. Der er indkommet fem høringssvar.

Lokalplanen opdeler området i to delområder. Delområde 1 rummer de tre eksisterende boliger på Degnegyden og fastholdes til åben-lav boligbebyggelse. Delområde 2 rummer den ejendom, hvor der tidligere har ligget Ejby Lilleskole og SFO. Dette delområde udlægges til tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen fastlægger bygningshøjder på op til 8,5 meter i maks. 1½ etage og en bebyggelsesprocent på maks. 30. Vejadgang skal ske fra de eksisterende vejadgange fra Skovvang og Degnegyden.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 4. marts - 2. april 2021. Der er indkommet fem indsigelser og kommentarer til lokalplanforslaget, der omhandler følgende synspunkter:

 • Movia ønsker, at lokalplanen sikrer stiforbindelse til busholdeplads på Dalbyvej.
 • Ejere af de eksisterende boliger på Degnegyden ønsker, at delområde 1 undtages for flere bestemmelser.

Der er udarbejdet et høringsnotat, hvor der redegøres for alle høringssvarene samt Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen. Indsigelserne er ligeledes vedhæftet i deres fulde længde.

Forvaltningen har vurderet, at de ændringer, der er foretaget på baggrund af høringssvarene ikke er væsentlige i forhold til planlovens krav om fornyet høring.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


181.   Levetidsforlængende indsats for Beredskabsstation i Lellinge - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til genoprettende vedligehold af Beredskabsstationen i Lellinge.

Teknik- og Ejendomsudvalget 08-04-2021
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-04-2021
Et flertal på 8 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Jeppe Lindberg (I), Thomas Kampmann (C), Thomas Kielgast (F), Bent Sten Andersen (O), Mette Jorsø (B) og Ken Kristensen (V) i Økonomiudvalget beder Teknik- og Ejendomsudvalget om at genoptage behandlingen af sagen, idet de 5,5 mio. kr. ønskes anvendt til beredskabsstation.

Niels Rolskov (Ø) tager forbehold.

Teknik- og Ejendomsudvalget 06-05-2021
Anbefales.

Niels Rolskov (Ø) stemmer imod forslaget, da man ikke mener, det er sandsynliggjort, at renoveringen af brandstationen ikke kan gøres for 4 mio. kr.

Baggrund og vurdering

Nedenstående tekst er ændret efter Økonomiudvalgets behandling af sagen på mødet den 20. april 2021.

Byrådet har på budget 2021 afsat et rådighedsbeløb under TEU 148 på 5,5 mio. kr. til genopretning af Beredskabsstationen i Lellinge.

Formålet med projektet er en levetidsforlængende indsats (primært genoprettende vedligehold af bygningernes klimaskal). De afsatte midler skal anvendes, så ejendommen vil kunne benyttes til formålet i yderligere 5-10 år, og der er derfor ikke tale om en modernisering eller ombygning af Beredskabsstationen.

På ejendommen er der 4 bygninger samt pavilloner, der benyttes til ophold og hvile for medarbejderne af Beredskabet:

 • Bygning 1 (garage og mandskabsbygning, brandslukning).
 • Bygning 3 (anvendes som parkering for personalets biler samt til depot for Køge Kommune).
 • Bygning 4 (garage, miljø og dykker).
 • Bygning 5 (vognport, saltspredere).

Bygning 1 og 4 benyttes af Beredskabet, Bygning 3 deles mellem Beredskabet og kommunen og Bygning 5 benyttes af kommunen.

Der har i foråret 2021 været afholdt projektgruppemøder, hvor repræsentanter fra brugerne (ETK Brand & Redning samt Falck) er deltagere. På disse møder er drøftet den del af projektet, der vedrører bygning 1 og 4, samt den del der handler om udskiftning af pavilloner.

Projektet forventes gennemført i to parallelle spor, hvor det ene har fokus på genoprettende vedligehold af bygningerne og det andet på udskiftning af pavillonerne.

Teknik- og Ejendomsudvalget har den 8. april 2021 anbefalet, at der gives anlægsbevilling til gennemførelse af et projekt, der omfatter alle bygninger på ejendommen, samt udskiftning af pavilloner.

Økonomiudvalget har den 20. april 2021 behandlet sagen, og sendt den tilbage til Teknik- og Ejendomsudvalget med en anbefaling om, at hele bevillingen anvendes på de bygninger, der benyttes i forbindelse med Beredskabet (bygning 1 og 4), samt udskiftning af pavilloner.

I konsekvens heraf udsættes genopretning af bygning 3 og 5 og sættes på prioriteringslisten for genopretning 2022.

Idet det forudsættes, at der opnås anlægsbevilling i maj 2021, fortsættes projektgruppemøderne med brugerne med henblik på at udarbejde et projekt, der i videst muligt omfang tilgodeser brugernes krav og ønsker. Det forventes, at der gennemføres udbud af byggearbejderne på bygning 1 og 4 i sommeren 2021, og at arbejderne gennemføres med byggestart i august/september, og at de er afsluttet inden årets udgang.

Samtidig vil den parallelle proces med udskiftning af opholds- og hvilepavillonerne blive gennemført. Det er forventningen, at udskiftning vil være gennemført i løbet af sommeren 2020.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 5,5 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2021 (TEU 148). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Anbefales.

Niels Rolskov (Ø) stemmer imod forslaget, da Enhedslisten ikke mener, det er sandsynliggjort, at renoveringen af brandstationen ikke kan gøres for 4 mio. kr.


Til toppen


182.   Østsjællands Beredskab - Likvidationsopgørelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at likvidationsopgørelsen godkendes.

Baggrund og vurdering

Østsjællands Beredskab I/S blev opløst pr. 31. december 2019. Opløsningen skete på grundlag af en overdragelsesaftale godkendt i hver af af de 8 oprindelige ejerkommuner og efterfølgende godkendt i Ankestyrelsen. Køge Byråd behandlede sagen den 25. juni 2019.

I overdragelsesaftalen, med bilag, fastlægges det bl.a., hvilke aktiver og passiver, den enkelte kommune overtager ved opløsningen af ØSB. 

Revisionsfirmaet PWC har efter drøftelser med bl.a. Køge Kommune sendt den endelige Likvidationsopgørelse i maj 2021. Det fremgår af opgørelsen, at seks af de otte kommuner skal indbetale til boet, mens to kommuner (Roskilde og Stevns) modtager penge fra boet. Køge Kommune skal samlet indbetale 827.000 kr. Dette beløb er sammensat af følgende poster:

 Andel af egenkapital 

            449.000 kr. 

 Feriepenge/modtagne aktiver

          - 804.000 kr.

 Mellemværende Køge Kommune 

          - 250.000 kr.

 Likvidationsomkostninger

          - 222.000 kr.

 At betale 

          - 827.000 kr.

Mellemværendet mellem Køge Kommune og ØSB i forhold til finansieringen af fordyrelsen af Køges oprindelige Falck-kontrakt er med likvidationsopgørelsen løst på tilfredsstillende vis. Det er sikret, at Køge Kommune ikke betaler mere for ”ildløs”, end kommunen ville have gjort, hvis ØSB havde udnyttet mulighederne for at forlænge kontrakten.

Den oprindelige Falck-kontrakt vedrørende Køge Kommune ville i 2019 have haft en pris på 13.668.904 kr., mens Køge Kommune som en del af den obligatoriske betaling til ØSB har betalt 13.349.627 kr. for løsning af "ildløs"-opgaven. Forskellen på 319.000 kr. indbetales til fællesskabet, som herefter fordeler beløbet til alle 8 kommuner efter ejerandele, hvoraf Køges udgør 69.000 kr. Samlet set er beløbet herefter 250.000 kr. 

Økonomi

I sagen til Byrådet den 25.juni 2019 blev det anført, at opløsningen af ØSB forventedes at medføre en udgift til Køge Kommune, og at der på driftsbudgettet var afsat midler hertil. De afsatte midler udgjorde 1,3 mio. kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er overført midler fra drift til anlæg i forbindelse med overførselssagen fra 2020 til 2021. Til orientering afregnes mellemregningen af denne anlægsbevilling. 

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


183.   HMN Naturgas I/S - udlodning


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udlodning af midler fra HMN Naturgas I/S sker over en ti-årig periode.

Baggrund og vurdering

Den 22. april 2021 besluttede repræsentantskabet i HMN I/S at udlodde 502 mio. kr. til ejerkommunerne i 2021. Selskabet er under afvikling og har en egenkapital på 682 mio. kr. Når ikke alle midler udloddes på nuværende tidspunkt, skyldes det, at der fastholdes en reserve til eventuel skadeløsholdelse, en igangværende konkurrencesag samt reserve til drift og uforudsete udgifter.

Køge Kommunes ejerandel udgør 2,6353 pct., hvilket giver et provenu til Køge Kommune på 13.229.206 kr. før modregning.

Ifølge det vedlagte notat fra KL modregnes kommunerne med 20 pct., hvis beløbet deponeres, og udbetalingen sker over en ti-årig periode og 60 pct., hvis nettoprovenuet ikke deponeres og i stedet ønskes udbetalt med det samme.

Ved at binde provenuet til udbetaling over en periode på ti år, vil Køge Kommune således årligt få udbetalt ca. 1,058 mio. kr., svarende til samlet 10,6 mio. kr. Udbetales midlerne med det samme, vil kommunen få udbetalt ca. 5,3 mio. kr. Midlerne kan fremadrettet anvendes frit. 

Det anbefales, at udbetalingen sker over en ti-årig periode. 

Økonomi

Udlodningen medfører et provenu til Køge Kommune på 13.229.206 kr. Der skal dog tages højde for modregningsreglerne, jf. ovenfor.

Økonomisk Afdeling oplyser, at de bevillingsmæssige konsekvenser vil blive håndteret i 3. Økonomiske redegørelse.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


184.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning

Intet.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (B)

Til toppen


185.   Eventuelt


Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (B)

Til toppen


186.   Videresalg af ubebygget grund i Ll. Skensved (Lukket punkt)Til toppen


187.   Almene boliger (Lukket punkt)Til toppen


188.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


189.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


190.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 20.05.21