Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 12.11.2019 kl. 09:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


297.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Torben Haack (F) deltog i stedet for Thomas Kielgast (F), som har afbud fra kommunale hverv fra torsdag i sidste uge til onsdag i denne uge - altså 7 dage.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


298.   Connect Køges Årsrapport og Årsberetning 2018


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at orientering om Connect Køges Årsrapport og Årsberetning 2018 drøftes og tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Ifølge driftsaftalen imellem Køge Kommune og Fonden Connect Køge 2018-2020 skal Connect Køge hvert år udarbejde og fremsende årsrapport og årsberetning til Køge Kommune.

Årsrapporten er lovbestemt og skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og give et retvisende billede af fondens aktiver, passiver, finansielle stilling samt af resultatet af fondens aktiviteter i regnskabsåret. Vi har modtaget link til årsrapporten den 18. september 2019.

Årsberetningen skal som minimum indeholde oplysninger om omfanget og resultaterne af de aktiviteter, som Connect Køge har udført på baggrund af samarbejdsaftalen med Køge Kommune.  Vi modtog udkast til årsberetning den 20. marts 2019.

Årsrapporten 2018:
Årsrapporten er udarbejdet af Addere Revision, godkendt af Connect Køges bestyrelse og viser overskud efter skat på 178.477 kr. samt en egenkapital på 2.393.230 kr. Årsrapporten beskriver desuden Connect Køges håndtering af principperne i god fondsledelse og af bestyrelsens kompetencer.

Årsberetningen 2018:
Årsberetningen beskriver dels, hvordan Connect Køge har taget fat på at opbygge en organisation, der kan sikre at fonden lever op til sit formål om at videreudvikle rammerne for erhvervslivet og turismen i Køge Kommune og dels hvordan fonden har arbejdet med erhvervsservice og turisme har levet op til driftsaftalen med Køge Kommune.

Således har Connect Køge fx videreført iværksætteraktiviteterne omkring Vækstfabrikken i Den hvide by, videreført projekter som Rest til ressource, gennemført virksombesøg og vejledninger af nye og etablerede virksomheder.

Turistaktiviteterne er blevet videreført med udgangspunkt i Turistkontoret på Køge Torv ligesom der også i 2018 er blevet udarbejdet en turistbrochure.

Connect Køge har suppleret årsberetningen med deres strategiske overvejelser omkring fondens fremtidige virke.

Allan Munch og Michael Buhl deltager i mødet med henblik på at Økonomiudvalget kan møde den nye direktør.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


299.   Forundersøgelse Ring 5 Syd. Godkendelse af revideret kommissorium.


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at det reviderede kommissorium godkendes.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget behandlede senest sagen den 19. juni 2018 og Køge Byråd den 26. juni 2018. Det blev besluttet at Køge Kommune skulle indgå i og medfinansiere forundersøgelsen af en sydlig Ring 5 på betingelse af at der undersøges alternativer til en ren motorvejsløsning. Køge Kommunes medfinansiering på 1,2 mio. kr. skete indenfor Økonomiudvalgets ramme - midlerne er overført til 2019 og kan overføres til 2020.

I marts 2019 færdiggjorde Vejdirektoratet et kommissorium til forundersøgelsen som ikke inkluderede ønskerne fra Køge Kommune. Følgelig kunne dette kommissorium ikke umiddelbart godkendes, og borgmester Marie Stærke skrev (den 15. april 2019) til daværende Transportminister, at Køge Kommune ville frafalde medfinansieringen på 1,2 mio. kr. såfremt de aftalte alternativundersøgelser ikke blev inkluderet i forundersøgelsen.

I løbet af sommeren/efteråret 2019 har Teknik- og Miljøforvaltningen samarbejdet med Vejdirektoratet om at udarbejde en uddybende opgavebeskrivelse, som ville sikre at forundersøgelsen i højere grad omhandler alternativundersøgelserne som Køge Kommune ønsker. Arbejdet har resulteret i en revidering af kommissoriet som er fremsendt den 30. september 2019. Det reviderede kommissorium er godkendt af Transportministeren og forligspartierne. 

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering at det reviderede kommissorium på tilfredsstillende vis inkluderer Køge Kommunes ønsker til undersøgelser af alternativer til en sydlig Ring 5. Derfor anbefaler forvaltningen at Økonomiudvalget godkender kommissoriet. En godkendelse vil betyde at Køge Kommunes andel af finansieringen på 1,2 mio. kr. kan udbetales til Vejdirektoratet.

Økonomi
Køge Kommunes medfinansiering på 1,2 mio. kr. skete indenfor Økonomiudvalgets ramme, midlerne blev omplaceret i 3. Økonomiske Redegørelse i 2018. Midlerne er overført til 2019 og forventes overført til 2020 idet udbetaling til Vejdirektoratet først kan finde sted i 2020.
Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


300.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning

Intet.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


301.   Eventuelt


Beslutning

Intet.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


302.   Anlægsbevilling (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


303.   Endelig beredskabsorganisation og beredskabssamarbejde


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Økonomiudvalget udgør sammen med politidirektøren og evt. øvrige repræsentanter beredskabskommissionen pr. 1. januar 2020
 2. der tages stilling til, om der skal udpeges en eller flere medarbejderrepræsentanter til beredskabskommissionen
 3. forslag til navn og logo for det nye beredskab godkendes
 4. endelig aftale med Stevns og Solrød kommuner om beredskabssamarbejde tages til efterretning.
 5. status på økonomi og budget tages til efterretning
 6. status på opløsning af ØSB tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Kommunes nye beredskabsorganisation er under etablering, og der er indgået aftale om teknisk samarbejde med Stevns og Solrød kommuner. Sidste udestående er således færdiggørelse af endelige samarbejdsaftaler og formel nedsættelse af beredskabskommission for Køge Kommunes nye beredskab pr. 1. januar 2020. Indtil nu har denne opgave været varetaget af Økonomiudvalget.

Nedsættelse af beredskabskommission pr. 1. januar 2020 
Jf. beredskabsloven skal beredskabskommissionen bestå af borgmesteren, politidirektøren og et flertal, som vælges af Byrådet. Borgmesteren er født formand. Da kommissionens medlemstal skal være ulige, skal den altid bestå af mindst 5 medlemmer. Byrådet skal derfor udpege mindst 3 medlemmer. Foruden de af Byrådet udpegede medlemmer, skal der udpeges en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis en repræsentant for de frivillige ikke allerede er valgt til medlem af beredskabskommissionen. Ligeledes kan der udpeges en eller flere medarbejderrepræsentant, så længe medlemstallet fortsat er ulige, men det er ikke et krav.

De politisk udpegede medlemmer behøver ikke være byrådsmedlemmer, men af hensyn til bredskabskommissionens virke, foreslår forvaltningen, at hele Økonomiudvalget indtræder i beredskabskommissionen. I praksis vil møderne således kunne planlægges i umiddelbar tilknytning til møderne i Økonomiudvalget, hvor politidirektøren og øvrige medlemmer kan støde til.

Beredskabsstyrelsen har overfor forvaltningen bekræftet, at evt. medarbejderrepræsentanter som udgangspunkt kan udpeges både blandt Køge Kommunes egne ansatte og blandt Falck-ansatte brandfolk med tilknytning til Køge Kommunes Beredskab (se vedlagte bilag 1 for uddybning). Erfaringsmæssigt har Køge Kommune dog tidligere valgt ikke at udpege en medarbejderrepræsentant. Derimod har der været udpeget en repræsentant for de frivillige, som med baggrund i sin neutrale position, også har repræsenteret de Falck-ansatte døgn- og deltidsfolk på brandstationerne.

Beredskabskommissionen mødes ordinært to gange årligt samt ekstraordinært efter behov.

Den nye beredskabskommission vil på sit første møde blive forelagt forslag til ny beredskabspolitik, delegationsplan samt forretningsorden for beredskabskommissionen til godkendelse.

Nyt navn og logo for Køge Kommunes beredskab
Byrådet besluttede den 25. marts 2019 at placere den daglige ledelse og administration af det kommunale beredskab organisatorisk i ETK under arbejdstitlen ETK Beredskab. Forvaltningen har efterfølgende, i dialog med de implicerede medarbejdere, arbejdet videre med det formelle setup, herunder navn og logo.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til nyt logo. I arbejdet har forvaltningen forsøgt at tage følgende hensyn:

 1. Logoet skal kunne bruges i alle tre kommuner
 2. Logoet skal have sammenhæng til ETKs øvrige organisation og logo
 3. Logoet skal have et moderne udtryk og signalere ny start.

Foruden ovenstående har der været et ønske om at bibeholde en reference til det daværende Køge Brand & Redning. Hvad angår logoet er dette sikret ved bibeholdelse af cirklen, det minimalistiske udtryk samt navnet. Det oprindelige kors i midten af logoet indebar dog ophavsretlige problemstillinger ift. bl.a. Dansk Røde Kors, hvorfor dette er udeladt til fordel for "beredskabsstjernen" i det nye logo. Tilsvarende forventes både Stevns og Solrød kommuner at kunne anvende samme logo, og dermed skabe sammenhæng mellem de tre kommuner. 

Vedlagt (bilag 2) er forvaltningen forslag til nyt logo for ETK Brand & Redning.

Hvad angår navnet foreslår forvaltningen at ændre navnet på det nye beredskab fra ETK Beredskab til ETK Brand & Redning.

Endelig aftale med Stevns og Solrød Kommune om beredskabssamarbejde
Byrådet godkendte den 25. juni 2019 udkast til skabelon for samarbejdsaftale med Stevns og Solrød kommuner, og gav forvaltningen mandat til at forhandle detaljer på plads, herunder at foretage nødvendige justeringer.

Forvaltningen har i samarbejde med Solrød og Stevns kommuner foretaget en række justeringer af det oprindelige udkast til samarbejdsaftale. De væsentligste ændringer består i en præcisering af placeringen og varetagelsen af myndighedsansvaret, idet Køge Kommunes Beredskab ikke må varetage myndighedsansvaret på vegne af Stevns og Solrød Kommune, men alene levere rådgivning og input. De operative opgaver varetages forsat uændret af ETK Brand & Redning. Derudover er der foretaget en række redaktionelle justeringer.

Endelig aftaleudkast inkl. bilag er vedlagt til orientering (bilag 3).

Status på økonomi og opdateret budget
Forvaltningen har foretaget en række tilpasninger af det tidligere godkendte budget. En væsentlig årsag hertil er, at den endelige boopgørelse efter opløsningen af ØSB først forventes endeligt på plads medio 2020 og ikke i 2019 som oprindeligt planlagt (uddybes nedenfor).

Forvaltningen har derfor prioriteret at fremrykke en række etableringsomkostninger og nødvendige investeringer fra budget 2020 til budget 2019, for på den måde at skabe råderum til at håndtere den forventede udgift til bodeling i 2020, og samtidig gøre det muligt at komme på plads med så meget som muligt inden opstart.

Det har blandt andet betydet, at der er indkøbt en indsatslederbil, og at radiomateriel og IT-systemer er opdateret. Ligeledes er det blevet prioriteret at istandsætte brandstationen på Tigervej, således at bygningerne er anvendelige til at huse det nye beredskab. 

Samlet set er der dermed indenfor budget skabt et råderum i 2020, således at evt. omkostninger til boopgørelsen i 2020 forventes at kunne afholdes indenfor budget samtidig med, at vi formår at foretage nødvendige investeringer der gøre det muligt for beredskabet at være fuldt på plads fra årsskiftet.

Revideret budget forelægges til orientering (bilag 5).

Status på opløsning af ØSB
Østsjællands Beredskab opløses pr. 31. december 2019 og det nye ETK Brand & Redning overtager som planlagt ansvaret for beredskabsopgaven pr. 1. januar 2020. Opgørelsen af selskabets afsluttende regnskab, og dermed den endelige boopgørelse, forventes dog først på plads medio 2020.

Det endelige boopgørelse tager udgangspunkt i kommunerens respektive andel af selskabets egenkapital, hvorfra der fratrækkes de kontraktmæssige forpligtelser og likvidationsomkostninger, der måtte påhvile de enkelte kommuner efter opløsningen af selskabet. Herudover gøres hver kommunes aktiver, leasinggæld og feriepengeforpligtelse op og modregnes likvidationskontoen, hvorefter opgørelsen viser, hvad den enkelte kommunes har af tilgodehavende eller forpligtelser til fællesskabet. Med forbehold for, at den endelige opgørelse endnu ikke er på plads, forventes opgørelsen at medføre en udgift til Køge Kommune på i omegnen 1-1,3 mio. kr.

Afklaring af udestående mellem Køge Kommune og ØSB
Efter drøftelser mellem forvaltningen og ØSB er det aftalt, at det økonomiske mellemværende om udgifter til Falck-kontrakt håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019, hvor afregningen med Køge Kommune vil blive indregnet i det samlede resultat og fordelt kommunerne imellem i boopgørelsen. Det endelige beløb ligger endnu ikke fast, og er endnu ikke medregnet i de hidtidige opgørelser over de enkelte kommuners udgifter til bodeling. Det forventes dog at påvirke Køge Kommunes udestående positivt.

Med forbehold for den endelige boopgørelse forventes det samlet set, at Køge Kommune forventede forpligtelse til selskabet kan afholdes indenfor budget.

Status på hjemtagning af hjælpemiddeldepotet
ØSBs drift af hjælpemiddeldepotet har været meget utilfredsstillende, og Velfærdsforvaltningen opsagde således allerede før beslutning om opløsning af ØSB kontrakten med ØSB med udgangen af 2019. Hjælpemiddeldepotet hører derfor teknisk ind under ØSB frem til 31. december 2019, hvorefter hjælpemiddeldepotet hjemtages, og driftsansvaret overtages af det nye beredskab pr. 1. januar 2020. Køge Kommunes udlånte tjenestemand, har dog allerede siden medio 2019 overtaget den daglige ledelse af hjælpemiddeldepotet med henblik på at rette op på driften. Blandt andet er der igangsat en omstrukturering af personalet, der er forsøgt tilgodeset mere plads til depotet, og der afholdes ugentlige møder med Velfærdsforvaltningens terapeuter for at sikre så optimal daglig drift som muligt. Det nye beredskab arbejder således allerede nu hårdt på at genetablere driften af hjælpemiddeldepotet til ønsket niveau med henblik på hjemtagelse 1. januar 2020.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Ad 1: Anbefales godkendt at der fra politisk side deltager 1 repræsentant pr. parti. Følgende anbefales udpeget: Jeppe Lindberg (I), Niels Rolskov (Ø), Marie Stærke (A), Bent Sten Andersen (O), Flemming Christensen (C), Ken Kristensen (V). F's udpegning afventer byrådsmødet.

Ad 2: Det anbefales at der udpeges 2 medarbejderrepræsentanter som fordeles med en deltids- og en fuldtidsrepræsentant. Herudover udpeges der en repræsentant for de frivillige. 

Ad 3: Udsat.

Ad 4-6: Anbefales taget til efterretning.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


304.   Konvertering af lån - Køge almennyttige Boligselskab afd. Ellemarken


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at
 1. låneomlægningen for Køge almennyttige Boligselskab afdeling Ellemarken godkendes
 2. vedståelse af eksisterende kommunegaranti overføres til nyt lån.
Baggrund og vurdering

Køge almennyttige Boligselskab, afdeling Ellemarken, beliggende i Køge, søger om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af et nuværende lån hos Nykredit til et nyt lån, da renten er lav.

I forbindelse med Ellemarkens omlægning af fast forrentet kontantlån med hovedstol 19.110.000 kr., til et nyt fast forrentet kontantlån med hovedstol 17.226.000 kr., søger de Køge Kommune om, at får overført kommunegarantien på 100 % til det nye lån jf. § 10, stk. 2 i bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri.

Oversigt over eksisterende og ny belåning

Lånetype/ afdragsform Hovedstol i kr. Obligationsrestgæld i kr. Nutidsværdi i kr. Rente i % Restløbetid i år
Lån, der skal indfries 19.110.000 17.161.948 16.125.135 2,11 19,50
Nyt lån 17.226.000 17.953.101 14.718.964 0,43 19,24
Ændringer (- betyder besparelse) -1.884.000 791.153 -1.406.171 -1,68 0

Fordele ved omlægning

 • Renten falder med 1,68 %
 • Nutidsværdien falder med 1.406.171 kr.
 • Årlig ydelse falder med 69.058 kr.

I forbindelse med omlægningen, søger Ellemarken om vedståelse af kommunegaranti på 100 % for det nye lån. Det svarer til en vedståelse på 17.953.101 kr. af obligationsrestgælden, og er hermed 791.153 kr. mere end oprindeligt.

Selskabets forretningsfører har sagt ja til konvertering af lånet, da der er en større besparelse og skal derfor ikke til afstemning.

Økonomi
Der søges om vedståelse af kommunegaranti på 100 % for det nye lån, hvilket betyder en garantiforøgelse på 791.153 kr. i forhold til obligationsrestgælden.

Det er frivilligt, hvorvidt en kommune ønsker at garantere for lånet. Køge Kommunes praksis er, at der ikke stilles garanti for afdragsfrie lån.

Køge Kommune har pt. stillet garanti for Ellemarken, som betyder, at der er en risiko for udbetaling af garantierne, hvis afdelingen går konkurs (ultimo 2018 var garantierne på i alt 77.239.801 kr.)
Kommunikation
Køge almennyttige Boligselskab afdeling Ellemarken skal orienteres om Økonomiudvalgets beslutning.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


305.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


306.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 13.11.19