Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Den 10.11.2020 kl. 08:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


305.   Godkendelse af dagsordenTil toppen


306.   Fremrykning af fakturaer i forbindelse med Covid-19


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at det drøftes om kommunen

 1. med det samme skal stoppe med at fremrykke fakturabetalinger
 2. skal fortsætte med at fremrykke fakturabetalinger året ud
 3. skal fortætte med at fremrykke fakturabetalinger indtil ophør af nationale hjælpepakker.
Baggrund og vurdering

KL og Regeringen indgik den 26. marts 2020 aftale om tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af Covid-19. Tiltagene var en del af de økonomiske hjælpepakker til erhvervslivet, og tilsvarende tiltag gennemføres på Statens og Regionernes område. De fleste tiltag havde fokus på at sikre likviditet hos virksomhederne på kort sigt.

I den forbindelse besluttede Byrådet den 28. marts 2020, at der fremover dagligt skulle ske fremrykning betalinger til leverandører.
Det er frivilligt for kommunerne om man ønsker at gøre brug af tiltaget med fremrykning af betalinger til kommunens leverandører. Ligesom det er kommunes beslutning, hvor længe aftalen skal løbe.

Flere kommuner er ophørt med at fremrykke betalinger og andre kommuner fremrykker betalinger året ud. Da der er tale om en økonomisk hjælp til virksomhedernes likviditet, kan en anden model være, at der fremrykkes betalinger indtil de større nationale hjælpepakker på baggrund af virksomhedernes likviditet ophører. Det vil således være Økonomisk Afdelings vurdering, hvornår sådanne hjælpepakker ophører.

Økonomisk Afdeling har undersøgt andre kommuners beslutning – dette fremgår af nedenstående tabel.

Kommune Status
Greve Fremrykning af betalinger er ophørt

Holbæk

Fremrykning af betalinger året ud
Høje Taastrup Fremrykning af betalinger året ud - hvis leverandørerne har tilmeldt sig (det er dog ganske få leverandører, som har tilmeldt sig)
København Fremrykning af betalinger året ud, men kan forlænges
Næstved Fremrykning af betalinger året ud - hvis leverandørerne har tilmeldt sig (det er dog ganske få leverandører, som har tilmeldt sig)
Slagelse Fremrykning af betalinger er ophørt
Sorø Fremrykning af betalinger er ophørt
Vordingborg Fremrykning af betalinger - hvis leverandørerne har tilmeldt sig

 

Økonomi
Fremrykningen belaster midlertidigt kommunens likviditet med ca. 70 mio. kr.
Kommunikation
Kommunikation vil ske via Kommunens hjemmeside, ligesom beslutning i marts skete via kommunens hjemmeside.

Til toppen


307.   Følgegruppe for den videre udvikling af Køge Idrætspark


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender kommissorium for og sammensætning af KIP-følgegruppen.
Baggrund og vurdering

I budgetvedtagelsen for budget 2021-24 fremgår følgende af hensigtserklæring nr. 7:

Køge idrætspark
”Køge Kommune har over de sidste år ombygget og moderniseret Køge Idrætspark. Forligspartierne afsætter 15 mio. kr. over 2021-23 til det videre arbejde med at færdiggøre ombygning og modernisering. Midlerne forventes blandt andet anvendt til arbejdet med at sikre, at Køge Idrætspark kan anvendes til større events. Desuden forventes det ligeledes, at der arbejdes med at sikre trafikafviklingen - også for de bløde trafikanter fra Ved Stadion til Københavnsvej. 
Som en del af det videre arbejde nedsættes en følgegruppe bestående af investorer, politikere, forvaltning og øvrige interessenter på KIP med henblik på at færdiggøre projektet, herunder finde ekstern finansiering.”

Endvidere fremgår det af hensigtserklæring 26, at:
”Forligspartierne er endvidere enige om, at der i 2020 skal findes den nødvendige finansiering til færdiggørelse af Hal 3.”

I vedlagte kommissorium præciseres følgegruppens opgaver, sammensætning mv.

Hensigtserklæring 26 forventes besluttet i særskilt politisk sag i november eller december 2020 og indgår dermed ikke i følgegruppens arbejdsbeskrivelse.

Økonomi
Der er i budget 2021-24 afsat i alt 15 mio. kr. til det videre arbejde med udviklingen af Køge Idrætspark.
Bilag

Til toppen


308.   Kommunaløkonomisk Forum 2021


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter deltagelse i
Kommunaløkonomisk Forum 2021.
Baggrund og vurdering
KL oplyser, at Kommunaløkonomisk Forum 2021 holdes som en virtuel konference den 14. januar 2021.

Programmet og yderligere information om fx deltagerbetaling er endnu ikke offentliggjort.
Økonomi
Der er budgetmæssig dækning på kontoen.

Til toppen


309.   Godkendelse af skema B for 10 ældreboliger for Ny Føllehavegård - boliger


Indstilling

Velfærdsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Skema B med

 1. anskaffelsessummen på 22,987 mio. kr. godkendes
 2. grundkapitallån på 2,299 mio. kr. godkendes
 3. den beregnede gennemsnitlige årlige husleje på 1.365 kr./m2 ekskl. forbrug godkendes.
Baggrund og vurdering

Anlægsbevillingen til boligerne er godkendt i Byrådet den 28. januar 2020, og der blev den 24. marts 2020 givet tilsagn til Skema A.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget har på møder i oktober 2020 godkendt projektforslag for fase 1 som grundlag for skema B og efterfølgende kontraktindgåelse på fase 2.

Projektforslaget er i fase 1 tilpasset på væsentlige områder, dog således at intensionerne i byggeprogrammet og lokalplanen etc. fortsat opfyldes:

 • Indretning og arealudnyttelse øges fra 850 m2 til i alt 950,7 m2.
 • Der forberedes for etablering af supplerende parkeringspladser.
 • Der implementeres en fælles affaldsløsning med de bestående 32 boliger.
 • Døgnrytmelys ændres fra at omhandle boliger til fællesophold, køkken og gange.
 • Teleslyngeantenne og audioanlæg (indbygningshøjttalere) som fast.
 • Lederkontor og vagtstue er samlet i ét rum.
 • Vaskeri er lagt sammen med teknikrum for El (tavler) og VVS (varmefordeling).
 • Teknikrum for ventilation og VVS er flyttet fra tagrum til skur på terræn.
 • Cykelskur er udvidet.
 • Væghængt toiletskål er ændret til gulvstående model med P-vandlås.
 • Håndvaske med hæve-/sænkefunktion i boligernes baderum forberedes for sidestyr.
 • Beplantning rundt om bygningen reduceres til græsareal med hæk og hegn omkring området.

Det tidligere bevilgede budget overholdes med det i fase 1 udarbejdede projektforslag, hvor det afsatte beløb til indretning, inventar og hjælpemidler på 1,1 mio. kr. er fuldt udnyttet til døgnrytmelys, loftlifte og forøgede ustøttede arealer på udenoms rum inkl. en besparelse ved fritagelse for individuel afregning af forbrug i boligerne. Der er ikke disponeret yderligere til indkøb af inventar og hjælpemidler.

Med den beregnede arealopgørelse (bilag 1) er Skema B udvidet fra 850 m2 til 856,2 m2 - en forøgelse på 6,2 m2. Således indgår den samlede arealforøgelse på 94,5 m2 ikke i den støttede del af anskaffelsessummen, der opgøres således:

Boliger: 748,6 m2 - ændret fra tidligere 750 m2.

Serviceareal: 107,6 m2 - ændret fra tidligere 100 m2.

Økonomi

Den samlede anskaffelsessum uden fraregning af tilskud udgør for Skema B 22,893 mio. kr. (inkl. moms) overholder det bindende maksimumsbeløb på 30.750 kr. pr. m2 inkl. energitillæg.

Anskaffelsessummen finansieres således:

  Skema A    Skema B   
Realkreditlån  (88 %) 19,624 mio. kr. 20,229 mio. kr. 
Grundkapitallån    (10 %)  2,230 mio. kr. 2,299 mio. kr. 
Beboerindskud (2 %) 0,446  mio. kr. 0,459 mio. kr. 
 22,300 22,987  

Fordelingen af anskaffelsessummens udgifter er følgende:

   Skema A     Skema B     
Grundudgifter  (11 %) 2,485 mio. kr. (10 %)  2,342 mio. kr. 
Entrepriseudgifter (68 %) 15,140 mio. kr. (71 %)  16,274 mio. kr. 
Omkostninger (19 %) 4,253 mio. kr. (17 %)  3,940 mio. kr. 

Gebyrer

(2 %) 0,422  mio. kr. (2 %)  0,431 mio. kr. 
 22,300    22,987  

Det skal bemærkes, at ovennævnte opstilling udelukkende rummer beløb i relation til Skema B, det vil sige de støtteberettigede beløb.

Udgifter til inventar og hjælpemidler samt arealforøgelsen på 94,5 m2 er ikke støtteberettiget, men indgår i den samlede anlægsbevilling.

Huslejen er på Skema B beregnet til 1.365 kr. pr. m2 om året ekskl. forbrug, svarende til en månedlig husleje på 8.519 kr. pr. bolig.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der i budget 2020-2021 samlet set er afsat 23,138 mio. kr. ekskl. moms til boligarealer (TEU 122A) Det ansøgte beløb i Skema B på 22,987 mio. kr. inkl. moms er således inde for det afsatte budget 2020-2021. Herudover skal det bemærkes, at inventar og hjælpemidler ikke må indgår i beregningen til støttet byggeri og derfor er der afsat mere budget i 2020-2021 end beregningen til støttet byggeri. Udgifter til grundkapitalindskud afholdes over anlægsudgifterne til boligerne idet det er kommunens ejendom. 

Kommunikation
I samarbejde med Bygherrerådgiver, Totalentreprenøren og dennes rådgivere er projektforslaget i fase 1 udarbejdet i tæt dialog med projektets følgegruppe over 3 workshops, og efterfølgende godkendt af styregruppen.
Bilag

Til toppen


309.   Tilbagebetaling af forældrebetaling i lukkeperioden


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. beslutte om der skal ske tilbagebetaling af forældrebetalingen på SFO, Klub, daginstitutioner og musikskolen for lukkeperioden i foråret 2020
 2. tillægsbevillingen på 6,9 mio. kr. i givet fald finansieres af kassebeholdningen.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med budgetforliget 2021 - 2024 blev der besluttet under punkt 16, at forvaltningen skal udarbejde et beslutningsoplæg til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på at beslutte at tilbagebetale forældrebetalingen for lukkeperioden i foråret 2020 for daginstitutioner, skoler og musikskole.

Den tvungne nedlukning var i perioden fra den 16. marts til 15. april for skoler og dagtilbud og den 12. marts - udgangen af maj måned, for musikskolen.

Social- og Indenrigsministeriet har offentligt meddelt, at forældrene for perioden fra 16. marts og frem til og med 15. april ikke skal have forældrebetalingen retur. Det betyder at en beslutning om tilbagebetaling vil være at gå i mod denne meddelelse og udgiften vil ikke kunne henregnes til opgørelsen af Covid-19 udgifter.

Musikskolen genåbnede den 28. maj efter næste 11 ugers lukkeperiode.

Skolerne og dagtilbud genåbnede enkeltvis fra den 15. - 20. april. En hel præcis tilbagebetaling i forhold til lukkedagene for den enkelte skole eller dagtilbud, vil koste store administrative omkostninger, hvorfor forvaltningen forslå, at tilbagebetalingen sker via en takstnedsættelse for perioden 16. marts til 17. april for både dagtilbud og SFO.

Udgiften til tilbagebetalingen vil udgøre 6,9 mio. kr. fordelt med 4,2 mio. kr. til dagtilbud (Børneudvalget) 2,2 mio. kr. til SFO og Klub (Skoleudvalget) samt 0,5 mio. kr. til Musikskolen (Kultur og Idrætsudvalget)

Udgiften til tilbagebetalingen kan ikke umiddelbart henføres til en besparelse på udvalgenes områder, da kommunen har udbetalt lønninger mv. i lukkeperioden.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en tillægsbevilling på 6,9 mio. kr. Der er ikke er afsat budget til en tilbagebetaling, hvorfor der er tale om en tillægsbevilling med effekt på kassebeholdningen og serviceudgifterne indenfor serviceloftet.

Til toppen


310.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektørTil toppen


311.   EventueltTil toppen


312.   Salg af grund (Lukket punkt)Til toppen


313.   Salg af grund (Lukket punkt)Til toppen


314.   Salg af areal (Lukket punkt)Til toppen


315.   Salg af arealer (Lukket punkt)Til toppen


316.   Eventuelt køb af areal (Lukket punkt)Til toppen


317.   Udbud af ejendom (Lukket punkt)Til toppen


318.   Tilladelse til forlængelse af byggepligt (Lukket punkt)Til toppen


319.   Udlån (Lukket punkt)Til toppen


320.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


321.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


322.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 19.07.21