Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 13.12.2016 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Trine Hastrup, (V)

426.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Følgende sager behandles først: 449 Dagligvarebutik i Herfølge, 450 Arealregulering, 451 Salg af areal, 434 Godkendelse af skema A for 70 ungdomsboliger ved Campus Køge. 
Beslutning

Godkendt. Følgende sager blev behandlet fra mødets start 449, 450, 451 og 433.

Trine Hastrup (V) var fraværende.

Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


427.   5. Økonomiske Redegørelse 2016 på anlæg


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at opfølgning på anlægsområdet drøftes, herunder

 1. drøfter udfordringen i 2017,
 2. drøfter udfordringen i 2016.
Baggrund og vurdering

4. Økonomiske Redegørelse viste, at der på anlægsområdet forventes overført 257,2 mio. kr. til 2017, hvoraf skattefinansierede anlæg udgør 156,5 mio. kr., hvilket udfordrer anlægsloftet i 2017.

Som følge heraf besluttede Økonomiudvalget og Byrådet, at der skulle gennemføres en 5. Økonomiske Redegørelse for 2016 på anlægsområdet i forhold til status på overholdelse af anlægsloft.

Der er på den baggrund gennemført en opfølgning på anlægsområdet pr. medio november. Konkret er der lavet en undersøgelse af forventet regnskab for 2016 og 2017 med henblik på at vurdere overførslerne til 2017 og 2018 samt muligheden for at fremrykke og udskyde projekter mellem årene. Opfølgningen er central i forhold til at vurdere risikoen for at Køge Kommune pålægges sanktioner samt muligheden for at undgå sanktioner ved at fremrykke og udskyde projekter. 

Overordnet viser redegørelsen, at der er en potentiel overskridelse i 2016 på ca. 36 mio. kr. og en mulig overskrivelse i 2017 der på nuværende tidspunkt vurderes til ca 80 mio. kr. Det skal understreges, at vurderingen for 2017 er baseret på skøn, da hovedparten af anlægsprojekterne ikke er igangsat.

Det er p.t. uklart, om kommunerne vil blive pålagt sanktion ved overskridelse af anlægsloftet, idet det ikke entydigt fremgår af økonomiaftalen at der gennemføres sanktioner. Regeringen har imidlertid hjemmel til i 2016 og 2017 at pålægge kommunerne sanktioner.

Ved behandlingen af 3. Økonomiske Redegørelse var der ikke tegn på udfordringer af anlægsloftet i 2017, idet redegørelsen viste et normalt overførselsniveau for de skattefinansierede anlægsudgifter på ca. 100 mio. kr. samt et anlægsniveau i 2017 svarende til anlægsloftet i 2016. Årsagen til udfordringen af anlægsloftet i 2017 skal derfor findes i den efterfølgende konstaterede forsinkelse af de fem store projekter: Etablering af genoptræningscenter, Pulje afledt trafikanlægs - hovedsygehus, Jordforsyning byggemodning bolig, Pleje boliger i Køge Nord samt Fremtidens Rådhus. Derudover er anlægsniveauet i 2017 lavere end Køge Kommunes andel af befolkningen og lavere end forventet ved 3. Økonomiske Redegørelse.

I nedenstående afsnit er resultatet af den 5. Økonomiske Redegørelse gennemgået for henholdsvis 2016 og 2017. Oversigtstabel over forventet forbrug, budget og forventet overskridelse af anlægsloftet for 2016 og 2017 findes i bilag 1. 

På Økonomiudvalgsmødet vil Kultur- og Økonomiforvaltningens direktør ligeledes præsentere udfordringen i forhold til anlægsloftet. 

Potentielle udfordringer i 2016
I 2016 forventes regnskabet at overskride budgetniveauet på anlæg med ca. 36 mio. kr., såfremt det besluttes at opkøbe yderligere jord, jf sag 451 på Økonomiudvalgets dagsorden. Herudover viser opfølgningen en forventet overførsel på anlægsområdet på 165,7 mio. kr.

Potentielle udfordringer i 2017
Som ovenfor anført forventes der overførsler til 2017 på ca 166 mio. kr. Det korrigerede budgetterede anlægsniveau udgør 147,3 mio. kr. det samlede anlægsbudget for 2017 forventes derfor at være på 313 mio. kr. Hertil kommer eventuelle nye politisk vedtagne projekter som fx Lellinge aktivitetscenter (6 mio. kr.) eller Køge Idrætspark (4 mio. kr.).

Det normale overførselsniveau er på ca. 100 mio. kr. på baggrund af et anlægsniveau på 200 mio. kr. Det nuværende anlægsniveau er på 149 mio. kr., hvorfor overførselsniveauet forventes at falde tilsvarende, hvilket giver et skønsmæssigt overførselsniveau på 80 mio. kr.

Der må derfor pt. forventes en overskridelse af det budgetterede anlægsniveau i 2017 på ca 70-90 mio. kr. ekskl. evt. tillægsbevillinger.

Såfremt kommunerne samlet set overskriver anlægsrammen i 2017 og Regeringen herefter vælger af sanktionere kommunerne for overskridelse af anlægsloftet i 2017 vil sanktionen omfatte Køge Kommune.

Der er pt. planlagte men ikke igangsatte anlægsprojekter svarende til ca 122 mio. kr.

Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter håndteringen af udforderingerne i 2016 og 2017, herunder om frigivelse af yderligere anlægsbevillinger skal sættes på pause pt.

Beskrivelse af sanktioner ved overskridelse af anlægsloftet
På baggrund af seneste indberetning fra kommunerne forventer forventer KL p.t. en overskridelse af anlægsniveauet i 2016 der svarer til mindreforbruget på servicedrift. Såfremt denne prognose holder vil kommunerne næppe blive sanktioneret på regnskab 2016 på anlæg.

For 2017 er der på nuværende tidspunkt ikke besluttet sanktioner ved overskridelse af anlægsloftet i regnskabet, men Regeringen har som i 2016 hjemmel til at aktivere sanktioner i 2017 og i aftalen mellem Regeringen og KL fremhæves det endvidere, at det tillægges stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for de aftalte rammer. I aftalen mellem KL og Regeringen er det endvidere besluttet, at 1 mia. kr. af kommunernes blokttilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme. Dette er dog ikke et problem i forhold til Køge Kommune.

Såfremt kommunerne under et sanktioneres på anlæg i 2017 kendes fordelingen af sanktionen mellem kommunerne ikke. Vælger Regeringen imidlertid samme model som anvendes ved overskridelsen af serviceudgifterne på driftsområdet vil det betyde en nedskrivning af Køge Kommunes bloktilskud i form af en kollektiv sanktion på 40 % og en individuel sanktion på 60 %. Den kollektive sanktion vil udmøntes som Køge Kommunes andel af det samlede indbyggertal, mens den individuelle sanktion fordeles på de kommuner som har overskredet anlægsloftet i forhold til den enkelte kommunes andel af den samlede overskridelse.   

Økonomi
Ingen særskilte bemærkninger.
Beslutning
Ad 1 og 2: Drøftet. Økonomiudvalgets flertal (Flemming Christensen (C), Mette Jorsø (V), Torben Haack (F), Dora Olsen (O) og Marie Stærke (A) ønsker at de budgetterede anlægsprojekter fortsættes som planlagt, idet udviklingen dog følges tæt fra 2. Økonomiske Redegørelse 2017.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


428.   Tilskud til Borup Kino


Indstilling

Kultur- Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

    1.     ansøgningen fra Borup Kino drøftes.

Såfremt ansøgningen ønskes imødekommet, indstiller Kultur- og Økonomiforvaltningen endvidere til Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

    2.     der gives en tillægsbevilling til driften på 500 t. kr. til tilskud til Borup Kino under Kultur- og Idrætsudvalget finansieret af en negativ tillægsbevilling på -500 t. kr. på anlægsprojektet Genopretningspuljen under Ejendoms- og Driftsudvalget i 2017.

Kultur- og Idrætsudvalget 05-12-2016
Ad 1. Drøftet og ønskes imødekommet.

Ad 2. Anbefales.

Baggrund og vurdering

Repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget holdt den 25. november 2016 møde med repræsentanter for Borup Kino.

På mødet orienterede Borup Kinos repræsentanter om deres ønske om støtte på 500 t. kr. til renovering af Borup Kino. Det blev aftalt, at Borup Kinos repræsentanter efter mødet fremsendte ansøgning om støtte til Kultur- og Idrætsudvalget.

Referat fra mødet og ansøgning fra Borup Kino er  vedlagt.

Af ansøgningen fremgår, at Borup Kino ønsker støtte til igangsættelse af renovering af Borup Kinos lokaler på Lindevej 3. Renoveringens førte etape med renovering af salen incl. varme og ventilation er budgetteret til 2,4 mio. kr.

Et tilskud fra Køge kommune på 500 t. kr. vil i første omgang blive anvendt til den fortsatte projektering og færdiggørelse af den igangværende renovering af udhus, hvor nyt varme og ventilationsanlæg skal installeres.

Foreningen beskriver endvidere, at et tilskud fra Køge kommune vil gøre det muligt at opnå støtte fra fonde om institutioner.

Projektet vil kunne følges på www.borupkino.dk og foreningen vil give en rapport over projektforløb og økonomi i projektet til Køge kommune ved udgangen af 2017.

Økonomi

Borup Kino ansøger om tilskud i 2017 på 500 t. kr.

Det har tidligere politisk været drøftet, at pengene finansieres ved overførsel af 500 t. kr. fra Ejendoms- og Driftsudvalgets budget til Kultur- og Idrætsudvalgets budget.

Økonomisk afdeling bemærker, at tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale og derfor ikke påvirker kassebeholdningen i 2017. Bevillingerne udvider servicerammen i 2017 med 500 t. kr. på drift og samtidig nedjusteres udgifter til anlæg tilsvarende.  

Beslutning
Ad 2: Anbefales.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


429.   Takster for Herfølge Svømmehal 2017


Indstilling
Kultur og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at takster for Herfølge Svømmehal i 2017 godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget 05-12-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Taksterne for borgernes brug af Herfølge Svømmehal i den offentlige åbningstid i 2017 er ikke blevet godkendt i forbindelse med budgetprocessen for 2017-2020.

Forvaltningen anbefaler derfor, at følgende takster for 2017 godkendes.

                                            2016    2017  
Enkeltbilletter:    
Voksenbillet ( 18-65 år ) 40 41
Børnebillet ( 0 - 18 år ) 30 31
Pensionistbillet 30 31
     
Månedskort:    
Personligt månedskort 150 155
Familie månedskort 200 205

Enkeltbilletter kan udelukkende betales med Dankort eller Mobile Pay. Månedskort betales ved tilmelding og automatisk betaling via PBS.
Familie defineres som maks. to voksne og hjemmeboende børn under 18 år.      

Taksterne er fremskrevet med KL's prisfremskrivning fra 2016 til 2017.

Økonomi
Prisfremskrivningen har ikke konsekvenser for Køge Kommunes budget, idet Herfølge Svømmehal, herunder den offentlige åben drives af KSK Facility ApS.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


430.   Ansøgning fra Køge Tennis Klub om omlægning af lån


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Tennis Klubs ansøgning om omlægning af lån drøftes.

Kultur- og Idrætsudvalget 05-12-2016
Drøftet. Omlægning af lån anbefales godkendt.
Baggrund og vurdering

Køge Tennis Klubs lokaler ligger på en grund udlejet af Køge Kommune.

I henhold til lejeaftalens pkt. 8 skal optagelse af lån i klubhuset godkendes af Køge Byråd, dette vil ligeledes gælde ved omlægning af lån.

Køge Tennis Klub har derfor fremsendt en ansøgning om omlægning af Køge Tennis Klubs lån til et Cibor3 lån med en løbetid på 23 år.

Lånet har variabel rente i forhold til udviklingen i korttidsrenten på markedet og reguleres hver 3. måned. Ydelsen på lånet varierer i takt med renteudviklingen.

Nykredit har pr. mail oplyst, at lånet til hver en tid kan indfries med obligationer. Og da renten fastsættes hver 3 måned vil kursen altid bevæge sig omkring kurs 100. 

Lånet er ifølge den vejledende beregning på 3.859.000 kr. og har en årlig ydelse på 195.902 kr., hvoraf afdrag udgør 169.169 kr.

Det nye lån betyder en reduktion i den årlige ydelse på 44.000 kr. Dog mister Køge Tennis Klub et lokaletilskud på ca. 25.000 kr. fra Køge Kommune som følge af de reducerede renteudgifter, hvorved nettogevinsten vil være på ca. 19.000 kr. årligt for klubben.

Kultur- og Økonomiforvaltningen anbefaler, at Køge Tennis Klubs ansøgning om låneomlægning drøftes.

Forvaltningen vurderer, at ovennævnte lejekontrakt på grund til Køge Tennis Klub ikke er tidssvarende, hvorfor forvaltningen vil arbejde på en opdatering af den.

Sag herom forelægges senere.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning
Omlægning af lån anbefales.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


431.   Orientering om ændring af valglovgivningen samt flytning af valgstedet Ejby


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen om henholdsvis ændring af valglovgivningen samt flytning af valgstedet Ejby tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

A. Ændring af valglovgivningen i relation til gennemførelse af valget
Lovændringerne bygger på en politisk aftale fra december 2014 mellem alle Folketingets partier med det formål, at

 • varetage hensynet til vælgere og stillere i forbindelse med forberedelse og afholdelse af valghandlingen,
 • lette de administrative byrder for både kommunerne/regionerne og kandidatlisterne i forbindelse med valgene, og
 • fortage yderligere hensigtsmæssige moderniseringer af valglovgivningen.

Den politiske aftale er omsat til lov nr. 1742 af 22. december 2015, som trådte i kraft den 1. april 2016.

Valglovgivningen er blevet ændret på en række punkter, der kort er oplistet nedenfor. En uddybning fremgår af bilag til sagen, der ligeledes redegør for de administrative konsekvenser.

 1. Valgstederne skal åbne kl. 8 på hverdage (mandag-fredag) mod tidligere kl. 9. Lørdag, søndag eller anden helligdag åbner valgstederne fortsat kl. 9.
 2. Perioden for brevstemmeafgivning forkortes fra 3 mdr. til 6 uger før valgdagen. Begyndelsestidspunktet er således tirsdagen 6 uger før valgdagen. Dermed sikres det, at kandidatlisterne er offentliggjort, når brevstemmeafgivningen begynder.
 3. Muligheden for at brevstemme slutter 1 dag tidligere, d.v.s. 3 hverdage inkl. lørdage før valgdagen. For kommunale og regionale valg betyder det, at fristen ændres fra sidste lørdag inden valgdagen til sidste fredag inden valgdagen. Dette er bl.a. som følge af, at der ikke længere er mulighed for om morgenen på valgdagen at gennemgå brevstemmer, når valgstederne åbner kl. 8.
 4. Valgstyrerformanden kan tillade, at valgstyrerne kan forlade afstemningsstedet for en kortere periode i løbet af valgdagen, herunder indgå i skiftehold eller lignende. Derved kan det sikres, at valgstyrerne får de fornødne pauser, så de kan varetage deres opgaver under afstemningen og ved den efterfølgende stemmeoptælling på forsvarlig vis. Et flertal af de udpegede valgstyrere skal fortsat være til stede på afstemningsstedet både under valghandlingen og den efterfølgende stemmeoptælling, valgstyrerne skal rette sig efter valgstyrerformandens anvisninger og alle valgstyrere skal være til stede ved underskrivningen af afstemningsbogen.
 5. Valgstyrere og/eller tilforordnede kan indkaldes til møde vedr. introduktion m.v. til dagen før valgdagen.
 6. Det er ikke længere et borgerligt ombud at lade sig opstille til byråd eller regionsråd.
 7. Der er ændrede regler for kandidatlister ved kommunale og regionale valg (frister m.v.).
 8. Der er ikke længere offentlig adgang til oplysninger om kandidatlisterne før bekendtgørelse af de godkendte kandidatlister efter udløbet af anmeldelsesfristen.

B. Flytning af valgstedet Ejby (valgsted 13)
I Ejby har Lilleskolen, Skovvang 2, hidtil været anvendt som valgsted. Som følge af den omfattende renovering, der er igangsat p.g.a. skimmelsvamp, har det været nødvendigt at finde ny placering til dette valgsted.

På Storskolen, Skovvang 6, der således ligger på samme vej som Lilleskolen, er der velegnede lokaler i form af det nyistandsatte "multilokale", som fremadrettet vil blive anvendt til valgsted. Placeringen er foreslået af og drøftet med skolelederen samt teknisk service personale. Der er gode parkeringsforhold i forbindelse med Storskolen, og der vil blive sørget for skiltning.

Økonomi

Kommunen kompenseres for henholdsvis øgede og mindskede udgifter via DUT-midler med et samlet beløb på 30.000 kr. årligt. For nærmere redegørelse henvises til bilagets afsnit om økonomiske konsekvenser.

Ændringen er indarbejdet via lov- og cirkulæreprogrammet og for 2016 vedtaget i 3. Økonomiske Redegørelse vedr. 2016  For 2017 og frem er det vedtaget med budgettet for 2017. Valgkontoen er således i 2016 er opskrevet med 32.000 og i 2017 med 33.000 som følge af lovændringen.

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


432.   Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg om afbureaukratisering


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at  

 1. aftale om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet tages til efterretning,
 2. kommissorium for § 17, stk. 4-afbureaukratiseringsudvalg godkendes,
 3. to medlemmer fra flertalsgruppen og et medlem fra mindretalsgruppen udpeges til udvalget.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget 2017-20 at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg, som skal se nærmere på mulighederne for ”afbureaukratisering”. Efter budgetaftalen har Regeringen og KL udsendt aftale om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Programmets centrale element er – med forskellige tilgange – netop at afbureaukratisere, gennem kommunens arbejder med smidige arbejdsgange, effektivitet, høj faglighed og én indgang for borgerne med sammenhæng og helhedsfokus i kommunens ydelser.

Kommissoriet for § 17, stk. 4-udvalget om afbureaukratisering tager derfor udgangspunkt i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Der er tale om et fire-årigt program, som skal inspirere og understøtte kommunerne i at udvikle og modernisere den kommunale service. Den økonomiske målsætning med programmet er 1 mia. kr. årligt, hvoraf 0,5 mia. kr. årligt fra 2018 vil blive frigjort til prioritering i den offentlige sektor. Køge Kommune forventes med programmet at frigøre 10 mio. kr. årligt fra 2018.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet indeholder fem overordnede temaer. De fem temaer er ikke nye for kommunerne, og Regeringen og KL har anerkendt, at kommunerne allerede har høstet betydelige besparelser på de nævnte områder. Indenfor hvert tema er der tiltag, som forpligter enten Staten eller kommunerne, eller begge parter. De tiltag under hvert tema, som gælder for kommunerne, oplistes i det følgende:

Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse: 

 • Samarbejde om udbud og fællesoffentlige initiativer.
 • Fokus på at reducerer transaktionsomkostninger.
 • Bedre data og opfølgning på compliance.

Bedre ressourceudnyttelse og styring:

 • Styrket koordinering af indsatserne for borgere og familier med komplekse behov.

Digitalisering og velfærdsteknologi:

 • Mere sammenhængende løsninger.
 • Udbredelse af digitale velfærdsløsninger.
 • Deling og genbrug af data.

Regelforenkling og afbureaukratisering:

 • Sammenhængende og effektive indsatser.
 • Hurtigere og mere smidig sagsbehandling.

Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer:

 • Understøtte tværgående samarbejdsformer.
 • Administrative støttefunktioner.
 • Samarbejder om tekniske driftsområder.

Inden for hvert af disse fem temaer beskriver kommissoriet for § 17, stk. 4 udvalget en række specifikke potentielle indsatsområder i Køge Kommune, som udvalget kan vælge at fokusere på. Sammen med udvalgets egne forslag til lokale tiltag for afbureaukratisering skal der sikres sammenhæng og synergi i det nationale og lokale arbejde med afbureaukratisering. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

§ 17, stk. 4 udvalget har ikke beslutningskompetence, men kan indstille sager til relevante fagudvalg og Byrådet, ligesom udvalget kan give rådgivning og sparring til administrationen på temaer og tiltag.

Udvalgets rolle indbefatter både at komme med oplæg til konkrete afbureaukratiseringstiltag og at medvirke til at sikre, at godkendte forslag implementeres i organisationen. Fagudvalgene har mulighed for at indmelde forslag til udvalget på vegne af medarbejdere og borgere.

Udvalget sammensættes med 2 personer fra flertalsgruppen, 1 person fra mindretalsgruppen og kommunaldirektøren. Fagdirektører/-chefer deltager ad hoc afhængig af udvalgets drøftelser.

Udvalget fungerer som udgangspunkt indtil udgangen af denne byrådsperiode, dvs. udgangen af 2017. Udvalget afleverer ved årets slutning en statusrapport til Byrådet.

Økonomi
Ingen bemærkninger.
Beslutning

Ad 1: Anbefales taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Torben Haack (F), Jeppe Lindberg (I) og Marie Stærke (A) anbefales udpeget.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


433.   Godkendelse af skema A for 70 ungdomsboliger ved Campus Køge


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Skema A for 70 ungdomsboliger ved Campus Køge godkendes med Boligselskabet Domea Køge som bygherre under forudsætning af, at Byrådet godkender den betingede købsaftale mellem Køge Kommune og Domea Køge om en byggeret på 3.100 m2, 
 2. Køge Kommune yder grundkapitallån på 8,615 mio. kr. til ungdomsboligerne,
 3. Køge Kommune giver tilsagn om at stille garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi,
 4. der stilles som særligt vilkår, at de af Domea 2 nævnte tiltag for kontrol og tilsyn med byggeprocessen gennemføres,    
 5. der stilles som særligt vilkår, at klausulen vedrørende socialt og etisk ansvar samt uddannelsesklausulen, som Køge Kommune anvender i sine udbud af anlægsopgaver, anvendes i forbindelse med byggeriet,
 6. kommunens andel af ungdomsboligbidraget ca. 112.000 kr. årligt indarbejdes i budget 2018-21 fra 2019 og frem.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget har den 15. november 2016 truffet en principiel beslutning om, at der skal arbejdes videre med opførelse af ungdomsboliger op til 100 studerende ved Campus Køge, og at der indledes et samarbejde med Boligselskabet Domea Køge om opførelsen.

Boligselskabet Domea Køge ansøger derfor om tilsagn om offentlig støtte (skema A) til opførelse af 70 nye ungdomsboliger ved Campus Køge.

Tilsagnet forudsætter, at Byrådet godkender den betingede købsaftale mellem Køge Kommune og Domea Køge om erhvervelse af byggeret. Købsaftalen er betinget af Køge Kommunes godkendelse af Skema A og Skema B.

Forvaltningen vurderer, at salgsprisen for byggeretten er et udtryk for markedsprisen. Vurderingen beror på sammenlignelige handler samt grundens særlige beliggenhed.

Behovsafklaring
Forvaltningen vurderer, at det faktum, at der er en stigning i antallet af uddannelsesinstitutioner og studerende i Køge Kommune bevirker, at der er et behov for ungdomsboligerne. 

Dette understøttes af Domea, som samtidig oplyser, at 2 konkrete spørgeskemaanalyser viser, at en stor del af de adspurgte unge ville bo i ungdomsbolig ved Campus Køge, hvis de havde muligheden. Desuden bygges i første omgang kun 70 boliger for at udvise forsigtighed i forhold til at kunne leje boligerne ud. 

Projektet
Det ansøgte projekt omfatter i alt 3.100 m2 bruttoetageareal fordelt på 40 et-rumsboliger á 40 m2 og 30 to-rumsboliger á 50 m2. Der indgår fællesarealer i de anførte størrelser på boligerne. 

Det skal bemærkes, at selvom der søges om opførelse af 70 ungdomsboliger vil der kunne bo 100 unge i de planlagte boliger, hvis to-rumsboligerne bebos af 2 personer.

Byggeriet varierer i højden fra 2-4 etager, hvilket tilpasser sig den bymæssige kontekst i området og åbner mulighed for taghaver- og terrasser til fælles ophold.

Arealerne øst for bygningen er støjbelastede og kan af den grund ikke anvendes til opholdsarealer. Her etableres en glas-støjskærm, hvor der tages højde for den gennemgående stiforbindelse mellem Campus og Karlemoseparken.

Planforhold
Forvaltningen oplyser, at etablering af de 70 ungdomsboliger ved Campus er i overensstemmelse med lokalplan 1028 Campus Køge, som er vedtaget af Køge Byråd den 17. december 2013.

Anskaffelsessum (finansiering og fordeling)
Den samlede anskaffelsessum udgør 86,149 mio. kr., hvilket svarer til maksimumbeløbet på 27.790 kr. pr. m2 incl. energitillæg.

Anskaffelsessummen finansieres således:

Realkreditlån (88 %): 75,811 mio. kr.           
Grundkapitallån (10 %):    8,615 mio. kr.            
Beboerindskud (2 %):   1,723 mio. kr.          
  86,149 mio. kr.          

Fordelingen af anskaffelsessummens udgifter er følgende:

Grundudgifter (17,6 %):  15,184 mio. kr.       
Entrepriseudgifter (65,3 %):  56,283 mio. kr.       
Omkostninger (15,5 %):  13,328 mio. kr.       
Gebyrer (1,6 %):    1,354 mio. kr.       
  86,149 mio. kr.       

Forvaltningen har ikke nogen bemærkninger til den foreslåede udgiftsfordeling.

Grundkapitallån og garantistillelse
Køge Kommune skal, udover at yde grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen, stille en garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ejendommens værdi og garantiprocent fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut.

Husleje
Huslejen er på Skema A beregnet til 1.188 kr. pr. m2 om året uden forbrug og uden fradrag af ungdomsboligbidrag.

Hvis ungdomsboligbidraget på 181 kr. pr. m2 indregnes vil den gennemsnitlige beregnede husleje uden forbrug være 1.007 kr. pr. m2 om året, hvilket medfører en månedlig husleje på:

 • 3.356 kr. for en et-rumsbolig med bad/toilet og køkken.
 • 4.196 kr. for en to-rumsbolig med bad/toilet og køkken.
 • 2.098 kr. for en to-rumsbolig med bad/toilet og køkken, hvis 2 personer deler boligen.

Den videre proces
Det forventes, at byggeriet af ungdomsboligerne kan igangsættes i starten af 2018.

Særlige vilkår

 1. Øget kontrol og tilsyn med byggeriet:
  Domea oplyser, at der bliver koblet en ekstern virksomhed/advokat direkte på projektet for løbende at gennemføre risikostyring, og Byggeriets Evalueringscenter vil løbende gennemføre kvalitetsvurdering af byggeprocessen. Forvaltningen foreslår, at de 2 nævnte tiltag stilles som vilkår for tilsagnet.
                
 2. Sociale klausuler:
  Forvaltningen foreslår, at de vilkår, som anvendes i alle Køge Kommunes udbud (særligt anlægsopgaver) vedrørende socialt og etisk ansvar samt uddannelsesklausulen også skal anvendes i forbindelse med byggeriet af de 70 ungdomsboliger. 

Ungdomsboligbidrag
Ungdomsboligbidraget er en lovbestemt løbende indeksreguleret ydelse, der udgør 181 kr. pr. m2 pr. år. Heraf betaler kommunen 20 % og Staten 80 %.

Køge Kommunes andel af bidraget vil udgøre ca. 112.000 kr. årligt (2016 niveau).

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der i budgettet er afsat grundkapitallån på i alt 12.340.032 kr. Et grundkapitallån på 8.615.000 kr., som det fremgår af Skema A, giver således et samlet mindreforbrug på -3.725.032 kr., som reserveres til en evt. 2. etape.

Køge Kommunes udgift på 112.000 kr. årligt til ungdomsboligbidraget indarbejdes fra 2019 i budget for 2018-21. 
Beslutning

Ad 1-6: Anbefales.

Økonomiudvalget bemærker, at den øgede kontrol og tilsyn under punkt 4 også skal omfatte tilsyn ved indflytning.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


434.   Nye driftsoverenskomster for selvejende institutioner


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller overfor Børneudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. forslag til driftsoverenskomst med de selvejende daginstitutioner godkendes,
 2. de nuværende driftsoverenskomster opsiges med 9 måneders varsel, og at Børne- og Uddannelsesforvaltningen får mandat til at forhandle om kortere opsigelsesvarsel.

Sagen blev udsat på Børneudvalgets møde den 2. november 2016.

Børneudvalget 7-12-2016
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

I forbindelse med drøftelserne om driftsoverenskomsten besluttede udvalget at imødekomme, at medarbejderne i de selvejende dagtilbud er omfattet af muligheden for at benytte de ordninger som personale i Køge Kommune har i forhold til psykologisk bistand ved vold, trusler og arbejdsrelaterede problemstillinger samt coaching og fysisk træning. (De ordninger, der i øjeblikket er varetaget af Falck og BOMI.) Udgiften hertil afholdes indenfor udvalgets budgetramme.

Baggrund og vurdering

Børneudvalget besluttede den 7. september 2016 at sende forslag til driftsoverenskomst i høring. Høringsperioden er nu udløbet, og der er indkommet høringssvar fra:

Bestyrelsen i Lyngens Børnehave, Fuglevængets Børnehus, Troldehøjens Børnehave, Sct. Georgs Gårdens Børnehave, Ølsømagle Børnegård, Blåbærhuset samt Frie Køge.

Høringssvarene i deres fulde længde fremgår af bilag.

Processen frem mod at kunne fremlægge forslag til nye driftsoverenskomster har været lang. Sagen har således været behandlet i Børneudvalget den 2. september 2015, den 7. oktober 2015, den 4. maj 2016 og den 7. september 2016. Forhandlergruppen for de selvejende institutioner og forvaltningen har ikke kunnet nå til enighed om den fulde ordlyd i forslaget. Uenighedspunkterne i høringssvarene er de samme, som forhandlergruppen fremsendte til Børneudvalget forud for høringen i september 2016.

En del af uenighedspunkterne handler om, at de selvejende institutionerne mener, at de mister deres suverænitet og autonomi, hvis driftsoverenskomsten vedtages i den fremlagte form. Omvendt er det nødvendigt for forvaltningen - på baggrund af politiske beslutninger eller af egen drift – at kunne igangsætte opgaver, projekter eller få oplysninger fra alle institutioner for at kunne løfte de forvaltningsmæssige opgaver/forpligtelser. Det forudsætter, at også de selvejende institutioner bidrager hertil.

Af høringssvarene fremgår det, at bestyrelserne ønsker at indgå driftsoverenskomst med Køge Byråd i stedet for Køge Kommune. Forvaltningen finder, at driftsoverenskomsten bør indgås med Køge Kommune i stedet for med Køge Byråd, så den er i overensstemmelse med kommunens interne arbejdsdeling jf. delegationsplanen.

Uenighedspunkterne er nærmere beskrevet i bilag.

De selvejende institutioner har til huse i henholdsvis egne bygninger, lejede bygninger og kommunale bygninger. Samtidig er der to institutioner, der administreres af Køge Kommune, mens resten har indgået aftale med et administrationsselskab. Det betyder, at der er nuanceforskelle i driftsoverenskomsterne svarende til disse forhold. Den øvrige ordlyd er identisk i alle driftsoverenskomsterne.

Økonomi

Vedtages driftsoverenskomsten i den form, den er fremlagt, er der ingen økonomiske konsekvenser ved en godkendelse. Hvis de selvejende bestyrelsers ønsker om en forhøjelse af administrationstilskuddet imødegås, vil det medføre en årlig ekstraudgift på ca. 380.000 kr. afhængig af det faktiske børnetal.

Beslutning

Ad 1 og 2: Anbefales.

Økonomiudvalget ønsker, at sagen om personalepolitiske ordninger sendes til udtalelse i HMU før endelig beslutning herom. Drøftelse om de selvejende institutioners deltagelse i de personalepolitiske ordninger genoptages derfor efter indhentning af HMUs kommenter.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


435.   Fornyelse af forsikring i dagtilbuddet Troldehøjen


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at dagtilbuddet Troldehøjen, som er en selvejende institution, kan tegne aftale med forsikringsselskabet Alka for en tre-årig periode med ikrafttræden 1. januar 2017.

Børneudvalget 7-12-2016
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Ifølge driftsoverenskomsten med de selvejende institutioner, kan disse ikke indgå løbende kontrakter med et opsigelsesvarsel på mere end seks må­neder uden Byrådets forudgående godkendelse. Løbende kontrakter skal kun­ne opsiges frit til udløb efter maksimalt seks måneder.

Troldehøjen har undersøgt forsikringsmarkedet og fået det bedste tilbud hos Alka forsikring, hvor institutionen også i dag er forsikret.

Det er muligt at tegne forsikring for ét eller tre år ad gangen. Ved en tre-årig aftale opnås en besparelse på 10 %.

Forvaltningen anbefaler, at Troldehøjen får accept til at indgå den treårige aftale, da der derved opnås den bedste pris.

Økonomi
Udgiften afholdes af institutionen.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


436.   Ferieplaner for skoleåret 2017/2018 og 2018/2019


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller overfor Skoleudvalg, Økonomudvalg og Byråd, at ferieplanerne for skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 godkendes.

Skoleudvalget 7-12-2016
Skoleudvalget godkendte ferieplanerne for skoleårets 2017/2018 og 2018/2019.

Idet beslutningen om skoleårenes start skal træffes af Byrådet, oversendes dette spørgsmål til Økonomiudvalget og Byrådet med en anbefaling af, at skolestart er henholdsvis den 14. august 2017 og den 13. august 2018.

Baggrund og vurdering
Skoleudvalget besluttede den 5. oktober 2016 at sende forslag til ferieplan for de kommende to skoleår til høring i skolebestyrelserne.

Der er kommet 11 høringssvar.

Følgende skoler har indsendt kommentar:

 • Skolebestyrelsen på Hastrupskolen foreslår, at der vedtages en et-årig ferieplan for 2017/2018. Med henblik på ferieåret 2018/2019 sættes en proces i gang, hvor man hører skolerne, om der er ønske om afholdelse af vinterferie i uge 7 eller 8 fremadrettet. Der foreslås i den forbindelse også, at andre uddannelsesinstitutioner høres, så det er et samlet Køge Kommune, der evt. flytter vinterferien til uge 7.
 • Skolebestyrelsen på Asgård Skole bakker op om forslaget om en længere sommerferie, da en for lang juleferie er uhensigtsmæssig i forhold til kontinuiteten i undervisningen. Derudover kan Asgård Skole IKKE anbefale at mandag den 4. juni 2018 bør være en feriedag, da det for mange forældre kan være vanskeligt at holde fri eller arrangere pasning på normale arbejdsdage, som ikke ligger i forbindelse med de almindelige ferieperioder. Som alternativ kan feriedagen i stedet placeres i forbindelse med juleferien.
 • Skolebestyrelsen ved Søndre Skole foreslår, at der ventes med at fastsætte første skoledag i august 2019 til næste høring af ferieplaner.
 • Skolebestyrelsen på Vemmedrup foreslår, at ferieåret 2017/2018 bliver med skolestart 9. august 2017, hvilket er en forlængelse af sommerferien med to dage. De resterende tre dage bliver placeret i forlængelse af juleferien således, at første skoledag efter juleferien er mandag den 8. januar 2018. For skoleåret 2018/2019 forlænges sommerferien med to dage, mens juleferien forlænges med tre dage. Det betyder skolestart onsdag den 8. august 2018 og skolestart efter juleferien bliver mandag den 7. januar 2019. Dette vil imødekommer ønsket om en længere sommerferie i august og giver en blødere start på det nye skoleår.
 • 8 skolebestyrelser har godkendt de to forslag.

Forvaltningen anbefaler, at ferieplanerne godkendes uændret, idet 2/3 af skolebestyrelserne har tilkendegivet, at de er tilfredse med forslagene.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at 1. skoledag efter sommerferien 2017 er 14. august og efter sommerferien 2018 er 1. skoledag 13. august.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


437.   Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2017


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til

    Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, at 

    1.  drøfte Beskæftigelsesplan 2017.

    Erhvervs- og Arbejdsmarkedudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

    2.  godkende Beskæftigelsesplan 2017

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 14-11-2016
Godkendt.

Det foreslås, at der arbejdes tematiseret sammen med a-kasserne om jobåbninger i form af feks jobmesser eller lignende. 

For så vidt angår formuleringer om målsætninger om sygedagpenge og jobafklaring justeres så det bliver mere tydeligt hvad indsatsen skal føre til.

Baggrund og vurdering

Bilaget er efter Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. november 2016 ajourført med udvalgets bemærkninger.

Helt overordnet er det Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitik for 2013-2017, der sætter rammen for indsatsen på Arbejdsmarkedsområdet.

Derudover udarbejder de ansvarlige for indsatsen i Jobcentret og Ungecentret årligt en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats og i den forbindelse udmelder beskæftigelsesministeren en række indsatsområder til at understøtte den overordnede retning for arbejdet med den aktive beskæftigelsesindsats.

Med udgangspunkt i de konkrete udfordringer der er på arbejdsmarkedsområdet besluttede Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet i september, at der i 2017 skal arbejdes med følgende pejlemærker:

 • Ledigheden skal som minimum følge landsgennemsnittet.
 • Den virksomhedsrettede indsats for den ledige skal prioriteres.
 • Flere unge skal vælge en rehvervsrettet ungdomsuddannelse.
 • Køge Kommune vil bidrage til et tæt og forpligtende samspil med uddannelsesinstitutionerne.
 • Uddannelsesniveauet skal bringes på niveau med resten af landet.
 • Køge Kommune skal optimere en helhedsorienteret indats for de mest udsatte på arbejdsmarkedet - herunder også flygninge så flere komme i job eller uddannelse.
 • Køge Kommune skal understøtte mange veje til selvforsørgelse og beskæftigelse på særlige vilkår.
 • Køge Kommune skal bidrage til at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for.
 • Køge Kommune skal bidrage til at matche konkrete jobåbninger med ledig arbejdskraft.

Pejlemærkerne understøttes af beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder:

 • Flere unge skal have en uddannelse.
 • Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejdsmarkedet.
 • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Herudover har udvalget besluttet at sygedagpengeområdet skal være et særlig fokusområde i 2017.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet udkast til beskæftigelsesplan 2017 og angivet konkrete resultatmål, som der løbende kan følges op på i 2017. 

Når beskæftigelsesplanen er godkendt  af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd sendes den til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering senest den 31. december 2016.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad 2: Anbefales.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


438.   Lokalplan 1063 for boliger ved Vordingborgvej 35 - endelig godkendelse


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. Lokalplan 1063 for boliger ved Vordingborgvej 35 vedtages endeligt med nedenstående forslag til ændring af bygningshøjde for bygning 1,
 2. Kommuneplantillæg nr. 23 vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget 8-12-2016
Et flertal i udvalget Mette Jorsø (V), Lars Have Christensen (V), Poul Erik Jensen (V), Søren D. Brask (V) og Torben Haack (F) anbefaler lokalplanen.

Erling Larsen (A) og Niels Rolskov (Ø) stemmer imod på grund af den øgede byggemulighed i højden.

Baggrund og vurdering

Lokalplan 1063 og Kommuneplantillæg nr. 23 indeholder mulighed for et nyt boligbyggeri på Vordingborgvej 35, hvor der i dag ligger erhvervsbygninger. Der kan opføres op til otte boligblokke i 2-4 etagers højde omkring et centralt, grønt fællesareal. Den gældende lokalplan fra 2007 giver mulighed for to blokke i fire etager. Med den nye lokalplan skabes der mulighed for et boligområde med en større variation i boligstørrelser og med en bedre disponering af området.

Lokalplanforslaget har været i offentligt høring i perioden 31. august 2016 til 25. oktober 2016.

Der er kommet tre indsigelser i perioden.

Alle tre ønsker, at det nye boligområde alene får vejadgang fra Vordingborgvej - eller, hvis dette ikke ændres, at Ravnsborgvej tilføres trafikdæmpende foranstaltninger.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at vejadgang fra både Vordingborgvej og Ravnsborgvej fastholdes af hensyn til nem tilgængelighed til og fra det nye boligområde.

Der er desuden et ønske om at begrænse bygningshøjden til 12,5 meter, og at de nordligste bygninger kun må opføres i to etager. Forvaltningen anbefaler, at den bygning, som ligger nærmest boligerne mod nord begrænses til to etager. Den generelle mulighed for byggeri i op til 13,5 meter blev besluttet politisk i både lokalplan og kommuneplantillæg. Den gældende lokalplan for området giver mulighed for et byggeri i 4 etager i op til 12,5 meter.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at lokalplanens § 5.6 tilføjes en bestemmelse, som begrænser højden af bygning 1 til kun to etager.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1 og 2: Anbefales af et flertal bestående af Mette Jorsø (V), Flemming Christensen (C), Torben Haack (F) og Dora Olsen (O).

Marie Stærke (A) og Niels Rolskov (Ø) kan ikke anbefale forslaget pga. den øgede byggemulighed i højden.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


439.   Personaleparkering


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. der på Østre Banevej indrettes en parkeringsplads med plads til ca. 250 biler, der i arbejdstiden forbeholdes gæster til Rådhuset samt kommunalt ansatte indenfor den kommende betalingszone,
 2. kommunens tjenestebiler benytter de 40 lejede pladser i den nye parkeringskælder,
 3. den nuværende ordning for byrådsmedlemmer og Direktion opretholdes.
Baggrund og vurdering

I fortsættelse af Økonomiudvalgets behandling af sagen den 11. oktober 2016, sag nr. 368, har Hoved Med-udvalget drøftet sagen. Hoved Med-udvalget anbefaler, at den allerede eksisterende P-plads til Rådhusets medarbejdere på Østre Banevej udvides med den bagvedliggende tidligere lastbilparkeringsplads. Denne plads anvendes stort set ikke af andre bilister efter, at lastbilparkeringen blev flyttet op til den nordlige del af P-pladsen langs Værftsvej.

Hoved Med-udvalget udvalget anbefaler endvidere, at der på denne plads etableres gæsteparkering. Hoved-MED-udvalget er endvidere enig i forslaget om, at kommunens tjenestebiler anvender de 40 lejede P-pladser i den nye P-kælder.

Den nuværende parkeringsdispensation i Køge By for Byrådsmedlemmer og Direktion foreslås opretholdt, da der fortsat vil være brug for let adgang til Rådhusets mødeaktiviteter, undertiden med kort varsel.

Økonomi
Udvidelsen af p-pladsen på Østre Banevej vil koste 1-2 mio. kr. Udgiften kan afholdes indenfor den afsatte anlægsbevilling til p-pladser i 2017.
Beslutning

Ad 1 - 3 Godkendt.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


440.   Budget 2017-2020 for Østsjællands Beredskab


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at budget 2017 - 2020 for Østsjællands Beredskab tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Beredskabskommissionen godkendte den 13. maj 2016 budget 2017-2020. Jf. selskabets vedtægter skal det efterfølgende godkendes af interessentkommunernes byråd senest 1. oktober.

Jf. vedtægterne har budgettet inden godkendelse i Beredskabskommissionen været i høring hos interessentkommunerne. Jf ejerstrategien for Østsjællands Beredskab fastholdes budgettet herunder kommunernes bidrag på det nuværende niveau i 2017. Der er i budgetforslaget for overslagsårene fastholdt samme niveau, dog med den bemærkning, at der jf. vedtægterne skal arbejdes med en harmonisering af kommunernes bidrag på sigt.

Tabel: Resultatoversigt netto i mio. kr.

Mio. kr. (+=udgifter, -=indtægter)

Overslagsår 2017 i 2015/16 (2017 pris)

2017

2018

2019

2020

Drift

-5,5

-3,1

-8,1

-8,1

-8,1

Anlæg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Pris og lønfremskrivning (PL)

0,0

0,0

-0,2

-0,4

-0,6

Finansiering, hensættelser mv.

5,5

4,9

5,0

5,1

5,2

Resultat (+ =underskud)

0,0

1,9

-3,2

-3,3

-3,4

Beredskabskommissionen har den 13. maj 2016 vedtaget besparelser for 2,6 mio. kr. fra 2017. De er indarbejdet i budgettet. Endvidere har Beredskabskommissionen besluttet, at opgaven omkring brandhaner med tilhørende budget tilbageføres til kommunerne fra 2017. Dette er også indarbejdet i budgettet. 

Overhead til finansiering af tidligere fællesfunktioner i kommunerne er ligesom i budget 2015/2016 sat til 3 pct. Interimbestyrelsen besluttede på møde i oktober 2015, at overhead skal nedbringes over årene. Da selskabets lovpligtige administration fortsat er under opbygning, og da der må forventes at skulle afsættes væsentlige ressourcer til udbud det kommende år, forventes udgifter til overhead først at kunne nedsættes fra 2018. 

Som nævnt ovenfor har Beredskabet besluttet at opgaven omkring brandhaner flyttes tilbage til kommunerne. Opgaven med kontrol af brandhaner udføres af ETK. Der er ikke afsat midler til finansiering af udgiften på Beredskabets budget, under Økonomiudvalget. Når ETK kender udgiften, bliver sagen taget med i en Økonomisk Redegørelse, for stillingtagen til finansiering.

Derudover er der i Køge Kommunes budget indarbejdet et sparekrav for 2017 på 600.000 kr. stigende til 1 mio. kr. i overslagsårene. Når resultatet af udbud af brandkontrakter er kendt, tages stilling til om dette sparekrav kan overholdes. Der følges op på dette i de økonomiske redegørelser.

Budget 2017 - 2020 for Østsjællands Beredskab er desværre ikke behandlet på Køge Byråd på grund af en administrativ misforståelse. Budgettet indstilles derfor til efterretning. Fremover vil budgettet blive indstillet til beslutning i forbindelse med budgetbehandlingen. 

Økonomi

Budgettet viser et merforbrug i 2017, som finansieres af mindreforbrug i 2018-2020. Dette skyldes, at den forudsatte besparelse på Falckkontrakter først kan indfries, når nye kontrakter træder i kraft i løbet af 2018. Samlet generes der over årene et overskud, der som ønsket kan bruges til at nedsætte kommunernes bidrag til overhead.

Beslutning
Anbefales til efterretning.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


441.   Genoptræningscenter og Daghjem - Samling af rådighedsbeløb


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at afsatte rådighedsbeløb i 2016 til Genoptræningscenter (39,994 mio. kr.) og Daghjem (17,125 mio.kr.) samles på ét anlægsprojekt.

Ejendoms- og Driftsudvalget 30-11-2016
Godkendt.

Niels Rolskov (Ø) deltog i stedet for Jette W. Jørgensen (Ø).

Baggrund og vurdering

Byrådet har den 18. december 2012 godkendt en anlægsbevilling til Genoptræningscenter og Daghjem. Det til anlægsbevillingen hørende rådighedsbeløb blev fordelt på to anlægsprojekter: "Genoptræningscenter" (EDU 21) og "Daghjem" (EDU 24).

Efterfølgende har det vist sig uhensigtsmæssigt, at rådighedsbeløb er fordelt på to anlægsprojekter, og i konsekvens heraf ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at samle rådighedsbeløb på i alt 57,119 mio. kr. på ét anlægsprojekt: "Etablering af Genoptræningscenter og Daghjem" (EDU 21).

Sammenlægningen af de to anlægsprojekter er vist i det netop vedtagne budget for 2017-2020, hvor de to anlægsprojekter er samlet som budgetforslag EDU 21 "Etablering af Genoptræningscenter og Daghjem".

Med nærværende dagsorden ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at samle de afsatte rådighedsbeløb i 2016, således at de inden 2017 bringes i overensstemmelse med det fra budget 2017-2020 fremadrettede samlede anlægsprojekt EDU 21.

Samling af rådighedsbeløbene på et anlægsprojekt har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges 2 negative rådighedsbeløb på henholdsvis -39,994 mio. kr. (centraliseret genoptræning) og -17,125 mio. kr. (daghjem) samt et rådighedsbeløb på 57,119 mio. kr. (centraliseret genoptræning og daghjem). Sammenlægningen af projekterne til et projekt er fra 2017 indarbejdet i anlægsplanen 2017-26.

Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da ændringerne er udgiftsneutrale.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


442.   Teknisk korrektion af anlægsbevillinger


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på i alt 1.084.754 kr. til i alt 8 anlægsprojekter (jf. bilag), hvorved der gives anlægsbevilling til projekternes fulde rådighedsbeløb i 2016.

Teknik- og Miljøudvalget 8-12-2016
Anbefales.

Baggrund og vurdering
Der er behov for frigivelse af anlægsbevillinger til 8 anlægsprojekter i forbindelse med, at der er foretaget prisfremskrivning af projekternes rådighedsbeløb samt indarbejdelse af honorar vedr. vejanlægsprojekter. 
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges 8 anlægsbevillinger (jf. bilag) på i alt 1.084.754 kr. Der er tale om "tekniske" anlægsbevillinger, idet der søges anlægsbevillinger til det resterende rådighedsbeløb, som vedrører prisfremskrivninger og honorarer på igangværende projekter, hvor Byrådet tidligere har givet anlægsbevilling til projektet. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet i 2016.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


443.   Udvikling af mindre byer - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. udvalget drøfter kriterier for projekter og ansøgning vedr. Landsbypuljen,
 2. der gives anlægsbevilling på 1,008 mio. kr. til Udvikling af mindre byer.

Teknik- og Miljøudvalget 8-12-2016
Udvalget besluttede, at der tages stilling til ansøgningerne sag for sag. Det vil sige, der fastsættes ikke kriterier på forhånd.

Anlægsbevillingen anbefales.

 

Baggrund og vurdering

I budget 2016 er der fortsat afsat 1 mio. kr. til en landsbypulje under TMU 203 Udvikling af mindre byer. Udvalget har i flere omgange debatteret landsbypuljens formål, og hvilke projekter der kan støttes. Følgende kriterier har tidligere været foreslået:

 • Projekter og initiativer, som er båret af en frivillig indsats.
 • Projekter, hvor der samarbejdes på tværs.
 • Projekter, der skaber aktivitet, engagement og udvikling.
 • Projekter, der er til glæde for den brede befolkning.
 • Bosætnings-, turisme og erhvervsfremmende projekter.
 • Projekter, hvor støtte fra denne pulje bruges til at løfte midler fra andre puljer og fonde.

Nedenstående eksempler på projekter, der kan opnå støtte, har indgået i den hidtidige drøftelse af puljen:

 • Forskønnelse af gadekær, fællesarealer, legepladser, forsamlingshuse og lignende.
 • Anlægsprojekter f.eks. etablering af bålfaciliteter, legeplads, sportsfaciliteter, anlæg af stier m.v.
 • Rekvisitter (indkøb af fælles legeredskaber, kanoer, klatreudstyr, computere til net cafe m.v.).
 • Kulturelle/sociale arrangementer (foredrag, koncerter, teaterforestillinger, udstillinger m.v.).
 • Informationsopgaver (udgivelse af lokalt blad, informationstavler m.v.).
 • Øvrige projekter (kurser, udveksling med landsbysamfund i venskabskommune m.v.).

Der lægges op til, at landsbypuljen på 1,0 mio. kr. kan søges gennem 2 ansøgningsrunder i 2017. Alle ansøgninger forelægges til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 1,008 mio. kr. til Udvikling af mindre byer. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2016. Der tages forbehold for Byrådets beslutning vedr. anlæg i forbindelse med 5. Økonomiske Redegørelse herunder anlægsloftet i 2017.
Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler, at der ikke fastsættes kriterier, men at ansøgningerne behandles sag for sag.

Ad 2: Anbefales.

Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


444.   Trafikstøjsprojekt for Ringvejdsstrækningen - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

    Teknik- og Miljøudvalget, at

 1. Teknik- og Miljøudvalget vælger om der arbejdes videre udfra prioritering 1 eller prioritering 2
 2. de højst prioriterede strækninger tilbydes trafikstøjspartnerskab   
 3. Køge Kommunes bidrag til trafikstøjskærme udgør 50 % af anlægsudgiften   
 4. trafikstøjskærme skal begrønnes med klatreplanter
 5. forslag til konkrete støjpartnerskaber fremsendes til Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse   
 6. der reserveres 600.000 kr. af anlægsbevillingen til en tilskudspulje for støjisolering af boliger, der belastes med trafikstøj over 68 db   
 7. tilskudspulje for støjisolering af boliger administreres efter retningslinjer beskrevet i rapporten "Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune"   

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

    Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 9,1 mio. kr. i 2017 til trafikstøjsdæmpende foranstaltninger på Ringvejsstrækningen.

Teknik- og Miljøudvalget 8-12-2016
Anlægsbevillingen på 9,1 mio. kr. anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Indstillingspunkterne 1-7 blev godkendt, idet prioriteringsliste 2 anvendes suppleret med strækning 1 (Egedesvej).

Baggrund og vurdering

Sagen genoptages fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. juni 2016, hvor det blev besluttet at få udarbejdet en liste over de strækninger, hvor der var mest støjdæmpning for pengene. Rådighedsbeløbet er tilstede under TMU 09 Køge Kyst - infrastruktur i 2017.

Rådgivningsfirmaet Rambøll har efterfølgende udarbejdet en analyse og en prioriteret liste for de strækninger, der er omfattet af trafikstøjsprojektet for Ringvejsstrækningen. Analysen prioriterer mellem 18 udvalgte strækninger, der er velegnede til opsætning af støjskærme. I analysen har de nedenfor nævnte strækninger fået højeste prioritet.

Prioritering 1:

 1. Ringvejen ved Skovparken (strækning 22)
 2. Vordingborgvej ud for Astersvej (strækning 34)
 3. En strækning på Stensbjergvej (strækning 12)
 4. En strækning på Egedesvej (strækning 1)
 5. Ringvejen udfor Diget og Anemonevej (strækning 23)
 6. Ringvejen udfor Slåenvej (strækning 9)

For at belyse sagen har Teknik- og Miljøforvaltningen fået udarbejdet en analyse for de strækninger, hvor flest boliger med trafikstøj over 58 db. bliver tilgodeset.

På den baggrund vil de 6 højest prioriterede strækninger være:

Prioritering 2:

 1. Ringvejen ved Skovparken (strækning 22)
 2. Ringvejen Vest udfor Langesvej  (strækning 17)
 3. En strækning på Stensbjergvej (strækning 12)
 4. Vordingborgvej ud for Astersvej (strækning 34)
 5. Ringvejen / Tøxensvej udfor Pedersvej og Æblevej (strækning 16 + 16A)
 6. Ringvejen udfor Diget og Anemonevej (strækning 23)

I prioritering 1 vil der være 311 boliger langs de 6 højst prioriterede strækninger,og i prioritering 2 vil der være 385 boliger langs de 6 højst prioriterede strækninger.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at udvalget vælger prioriteringsmodel, og at der med baggrund i beslutningen tilbydes grundejere på strækninger med højeste prioritering medfinansiering til støjskærme.

Miljøstyrelsen udarbejdede i 2008 en guide til oprettelse af trafikstøjpartnerskaber. Guiden bygger på de erfaringer, der blev gjort med støjreducerende foranstaltninger grundejere og kommuner imellem i perioden 2006-2007. Med baggrund i denne guide har forvaltningen hentet inspiration til oprettelse af trafikstøjspartnerskaber som en samarbejdsmodel mellem grundejere og Køge Kommune.

Forvaltningen anbefaler, at Køge Kommune tilbyder at bidrage med 50 % af de samlede anlægsudgifter til støjskærmene. I Miljøstyrelsens guide til støjpartnerskaber anbefales det, at de private grundejere opretter en forening (et støjlaug), der kan indgå i et forpligtigende samarbejde med kommunen. Forvaltningen vil stille juridisk bistand til rådighed for de grundejere, der ønsker at oprette et sådan støjlaug. Tilbud om hjælp til oprettelse af støjlaug vil blive givet til de højst prioriterede strækninger.

Forvaltningen har holdt møder med enkelte repræsentanter for nogle af strækningerne langs Ringvejsstrækningen, og forvaltningen har erfaret, at juridisk hjælp til at oprette et støjlaug er vigtig, da der ikke i dag findes grundejerforeninger, der kan repræsentere grundejerne langs Ringvejsstrækningen. På nogle strækninger kan der indgåes aftale med boligselskaber. Det er ligeledes vigtigt for grundejerne, at de får hjælp til at få et økonomisk overblik over støjskærmsprojekterne, inden der indgås aftaler.

Forvaltningen har udarbejdet et notat med opsamlende bemærkninger fra møderne. Notatet er vedlagt som bilag. Forvaltningen forventer at gå i dialog med grundejerne langs de højst prioriterede strækninger om oprettelse af et støjlaug. I et fællesprojekt mellem Køge Kommune og støjlauget udarbejdes et projekt for en støjafskærmning, og der udarbejdes en partnerskabsaftale. Forslag til partnerskabsaftaler fremsendes til Teknik- og Mljøudvalgets godkendelse. Forvaltningen forventer, at der kan indgås partnerskabsaftaler med de 3-5 højst prioriterede strækninger, og at det vil tage ca. 8 måneder at gennemføre opsætning af støjskærme, efter der er oprettet et støjlaug. 

Forvaltningen anbefaler, at støjskærmene begrønnes med klatreplanter af både æstetiske og trafikale grunde. Langs Ringvejsstrækningen er der allerede på mange strækninger hække mellem fortov og de private ejendomme. For at bevare det haveagtige udtryk anbefales, at støjskærmene beplantes på vejsiden. De beplantede skærme vil være med til at understrege vejens bymæssige karakter, så hastighedsbegrænsningen på 50 km/t eller 60 km/t understreges. Forvaltningen anser det for en mulighed, at meget teknisk udseende skærme kan give sammenligning med veje med langt højere tilladte hastigheder.

For at tilgodese de mest trafikstøjplagede grundejere, der ikke kan komme i betragtning i forbindelse med de udpegede strækninger langs Ringvejsstrækningen, anbefaler forvaltningen, at der  oprettes en støjpulje på 600.000 kr. Midlerne i puljen skal anvendes som tilskud til støjisolering af helårsboliger, der udsættes for kraftig trafikstøj over 68 db. De boliger, der er udsat for mest støj, har højeste prioritering. Forvaltningen anbefaler, at støjpuljen administreres efter de retningslinjer, der er beskrevet i den model, Rambøll har udarbejdet for Køge Kommune. Modellen har tidligere været anvendt i andre kommuner. Forvaltningen anbefaler, at der gives 50 % tilskud til håndværker- og materialeudgifter, og at tilskuddet maksimalt kan udgøre 25.000 kr. pr. bolig. På baggrund af referencetal fra andre kommuner forventes puljen at svare til, at ca. 27 boliger kan komme i betragtning til tilskuddet, og at projektet fra start til slut tager ca. 20 måneder. Tilskudsmodellen er mere indgående beskrevet i bilag ”Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune".

I forbindelse med trafikstøjsprojektet for Ringvejen indgår forvaltningen i et samarbejde med andre kommuner i hovedstadsområdet. Samarbejdet serviceres af GATE 21 og har fået navnet ”Silent City”. Samarbejdet har egen hjemmeside. Gennem Silent City-samarbejdet har forvaltningen bl.a. et sekretariatsbetjent netværkssamarbejde med andre kommuner, kontakt til producenter af de nyeste løsninger inden for støjafskærmning, Køge Kommune har opnået rabatter på fælles støjkortlægning og det er aftalt, at Silent City-sekretariatet hjælper forvaltningen med at opsamle og formidle erfaringer for Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen, så erfaringer kan komme de øvrige grundejere langs Ringvejsstrækningen til gode.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 9,1 mio. kr. til trafikstøjsdæmpende foranstaltninger på Ringvejsstrækningen i 2017. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget (TMU09). Der er anlægsplanen i 2017 afsat 9,980 mio. kr. til projektet (TMU09) der er herefter 0,880 mio. kr. tilbage i rådighedsbeløb. Der tages forbehold for Byrådets beslutning vedrørende anlæg i forbindelse med 5. Økonomiske Redegørelse herunder anlægsloftet i 2017.
Beslutning

Anlægsbevillingen anbefales.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


445.   Principgodkendelse af ny erhvervs- og turismeorganisation


Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. principgodkende arbejdsgruppens anbefalinger til ny organisering omkring erhvervs- og turismeindsatsen, herunder tids- og handlingsplan,
 2. Køge Kommune retter henvendelse til de involverede organisationer med henblik på, at disse tiltræder arbejdsgruppens anbefalinger og igangsætter aktiviteter i henhold til tids- og handlingsplan,
 3. beslutte udpegning efter den d’Hondtske metode af den politiske repræsentation i bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond - 2 fra flertalsgruppen samt 1 fra mindretalsgruppen (med forventet udpegning i januar),
 4. drøfte udpegning af den politiske repræsentation i Køge Erhvervsudviklingsråd,
 5. videresende sagen til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at udarbejde forslag til en 4-årig driftsaftale med den ny erhvervs- og turismeorganisation indenfor rammerne af arbejdsgruppens anbefalinger til indsatsområder og økonomi,
 6. igangsætte administrationens forberedelse af virksomhedsoverdragelse af relevante opgaver og medarbejdere til den ny erhvervs- og turismeorganisation ved etablering samt udarbejde overblik over eventuelle omkostninger ved implementering.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 14. juni 2016 at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at undersøge muligheden for at modne og forberede etablering af ny organisering omkring erhvervs- og turismefremme i Køge Kommune. Arbejdsgruppen skulle udarbejde et konkret oplæg med anbefalinger til etablering af en ny selvstændig organisation, herunder juridisk konstruktion (vedtægter), indsatsområder samt tids- og handlingsplan.

Arbejdsgruppen har nu afsluttet sit arbejde og fremlægger hermed sine anbefalinger.

Nye muligheder - nye behov
Arbejdsgruppens arbejde og anbefalinger skal ses i sammenhæng med, at Køge-området i disse år oplever en store forandringer i kølvandet på de massive investeringer i byudvikling og infrastruktur. Køge Kommune er efterhånden et regionalt kraftcenter i korridoren imellem Øresundsregionen og Hamburg.

Nye typer af virksomheder, investorer og aktører, som er større og mere internationalt orienterede, har blikket rettet mod Køge Kommune med ønske om at blive en del af udviklingen – sammen med vores mange driftige iværksættere og allerede etablerede virksomheder. Med de nye aktører følger en efterspørgsel på andre typer af services – særligt fra vækstlaget af mellemstore virksomheder, der kan fungere som dynamoer og trække yderligere udvikling med sig.

Arbejdsgruppen er enige om, at erhvervs- og turismeindsatsen skal afspejle, at man i Køge Kommune sætter pris på virksomhederne og de arbejdspladser, som de skaber. Arbejdsgruppen peger på, at organisationen derfor i høj grad skal være karakteriseret af:

 • Højt serviceniveau.
 • Professionalisme.
 • Synlighed.
 • Netværk.

Sammenhængende indsatser og synergi
Arbejdsgruppen peger på, at aktiviteterne omkring erhvervs- og turismefremme i dag er spredt på flere og mindre enheder – både offentlige og private – uden egentlig samarbejde og koordinering. Ved at samle kræfterne på tværs af indsatsområderne, og få skabt en professionel aktør af en vis størrelse, kan man bedre levere fokuseret og vækstorienteret erhvervsservice med blik for fremtidens behov. Større volumen giver større faglig sammenhængskraft samt mulighed for koordinering og synergi på tværs af felterne:

 • Erhverv.
 • Turisme.
 • Internationale projekter.
 • PR og interessevaretagelse.

Bygger videre på dialog og samarbejde
Det er samtidig en af arbejdsgruppens konklusioner, at der er gode traditioner for dialog og samarbejde kommune og erhvervsliv imellem - i de seneste år centreret omkring det fælles forum Køge Erhvervsudviklingsråd. Det er derfor arbejdsgruppens anbefaling at lade Køge Erhvervsudviklingsråd stifte den ny erhvervs- og turismeorganisation i form af en erhvervsdrivende fond.

En erhvervsrivende fond giver nogle muligheder, som andre juridiske konstruktioner ikke rummer. Det er principielt formålet, der "ejer" fonden – som således er en non-profit organisation, hvor et genereret overskud geninvesteres i aktiviteter, der understøtter formålet.

Fonden er dedikeret til erhvervs- og turismeudvikling i Køge Kommune, og giver dermed grundlag for en professionel organisering omkring et tæt offentligt/privat samarbejde, uden at komme i konkurrence med eksisterende medlemsforeninger. Fonden bliver på denne måde en bredt funderet selvstændig samarbejdsorganisation, der kan fungere som en videreudvikling af de eksisterende indsatser.

Reorganisering af Køge Erhvervsudviklingsråd
Med henblik på at styrke forankringen af den ny erhvervsdrivende fond i det lokale erhvervsliv, har arbejdsgruppen drøftet en tilpasning af Køge Erhvervsudviklingsråd i bl.a. formål og medlemskreds, så denne forening fremover kan fungere som rådgivende forsamling overfor fonden, dens bestyrelse og daglige ledelse.

Fondens bestyrelse
Det er samtidig idéen, at Køge Erhvervsudviklingsråd skal have udpegningsret til fondens bestyrelse. Bestyrelsen foreslås således sammensat af 9 medlemmer, hvor foreningen har udpegningsret til 6 pladser og Køge Byråd udpegningsret til 3 pladser.

Økonomi i den ny organisation
Fondens basisøkonomi tænkes at skulle bestå af en driftsaftale med Køge Kommune, som i udgangspunktet dækker de opgaver, der i dag varetages af Køge Erhvervsservice, stabsfunktioner på erhvervsområdet og det internationale område samt VisitKøge - og som derfor foreslås virksomhedsoverdraget ved etablering af den ny organisation. Ligeledes vil det årlige tilskud til Køge Erhvervsudviklingsråd bortfalde og fremover indgå i organisationens økonomi.

Dertil kommer, at fonden forventes at overtage aktiver og aktiviteter i Køge Bugt Erhvervscenter.

Arbejdsgruppen har fokus på, at fondens bestyrelse derudover fastsætter mål for den økonomiske udvikling for blandt andet salg af ydelser til virksomheder mv. samt drift af projekter indenfor fondens arbejdsområder.

Byrådets principgodkendelse vil ske under forudsætning af positivt tilsagn fra Køge Erhvervsudviklingsråd, den selvejende institution VisitKøge og foreningen Køge Bugt Erhvervscenter, og at disse overdrager likvide midler i forbindelse med virksomhedsoverdragelse til den erhvervsdrivende fond.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets rolle
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget skal ved Byrådets principgodkendelse påbegynde arbejdet med en driftsaftale indenfor rammerne af arbejdsgruppens anbefalinger og den skitserede økonomi. Der anbefales udarbejdet en driftsaftale med en løbetid på 4 år, med henblik på at give den nye organisation økonomisk sikkerhed i sin opstart.

Tids- og handlingsplan
Arbejdsgruppen fremlægger en tids- og handlingsplan, hvorefter Køge Erhvervsudviklingsråd stifter en erhvervsdrivende fond, ændrer sine vedtægter samt overdrager eksisterende midler til fonden. Den selvejende institution VisitKøge og foreningen Køge Bugt Erhvervscenter anmodes om at beslutte og forberede virksomhedsoverdragelse af aktiviteter, midler og medarbejdere.

Byrådet vil med en principgodkendelse og positivt tilsagn fra organisationerne på et senere møde skulle behandle sag om virksomhedsoverdragelse af kommunale medarbejdere samt godkende driftsaftale mellem Køge Kommune og den ny erhvervs- og turismeorganisation på baggrund af indstilling fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Og endelig skal en fondsbestyrelse udpeges og bl.a. igangsætte en proces for ansættelse af en direktør.

Økonomi
Den aktuelle sag har ingen direkte budgetmæssige konsekvenser for Køge Kommune, men der vil senere blive forelagt sager omkring økonomi i driftsaftale, virksomhedsoverdragelse og omkostninger ved implementering.
Beslutning

Ad 1-3: Anbefales.

Ad 4: Drøftet. Økonomiudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget udgør den politiske repræsentation. 

Ad 5-6: Anbefales.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


446.   Status på det internationale samarbejde i Køge Kommune


Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at status på det internationale samarbejde i Køge Kommune i perioden juni 2016 – december 2016 tages til efterretning. 
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 9. september 2014:

 • At der skal være en halvårlig redegørelse til Økonomiudvalget for internationalt arbejde.
 • Konkrete emner for det internationale samarbejde: Klimaforhold + Transport og Logistik + Sundhed.
 • Det Grønne Hus inddrages vedrørende evt. klimaprojekter.

Vedhæftede notat giver en oversigt over igangværende internationale projekter og nye godkendte internationale projekter, hvor kommunens  internationale koordinator deltager, på forskellige stadier har været inddraget eller har kendskab til.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Til efterretning.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


447.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Intet.
Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


448.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


449.   Dagligvarebutik i Herfølge (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


450.   Arealregulering (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


451.   Salg af areal (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


452.   Køb af ejendom (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


453.   Konsortiesag (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


454.   Igangsættelse af lokalplan (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


455.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


456.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 01.06.17