Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 15.01.2019 kl. 08:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


14.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


15.   Evaluering af budgetproces


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter budgetproces 2018 med Hoved MED-udvalget.
Baggrund og vurdering
Økonomiudvalget mødtes den 28. august 2018 med Hoved MED-udvalget, hvor den forestående budgetproces blev drøftet. Det blev på mødet aftalt, at Økonomiudvalget og Hoved MED-udvalget skulle mødes primo 2019 for at evaluere budgetprocessen.
Økonomi
Intet.
Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


16.   Budgetproces 2020-23


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orienteringen om programmet for Byrådets temamøde om Budgetproces 2020-23 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 8. januar, at temamødet i Byrådet den 22. januar 2019 fastholdes, og at temaet er budgetprocessen for 2020-23. Forvaltningen orienterer på Økonomiudvalgets møde om det konkrete program for temamødet, ligesom hovedbudskaber og drøftelsespunkter gennemgås.

Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Taget til efterretning. Plancher udsendes til Økonomiudvalgets  medlemmer.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


17.   Økonomiske udfordringer 2018 - Børneudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, at  

 1. udvalget godkender budgetreduktioner i forslag 1-13 for i alt 8,2 mio. kr.
 2. Børneudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at alle positive overførsler overføres til finansiering af merforbruget, trods aftalerne i de Økonomiske Styringsprincipper jf. forslag 14.

Børneudvalget 9-1-2019
Ad. 1. Godkendt, idet forslag 5 ikke indgår i budgetreduktionerne. (Når der tages højde for tilbagebetaling til forældrene udgør nettoeffekten af besparelsen 7,1 mio. kr.)

Ad. 2. Godkendt.

Børneudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at forventet mindreforbrug på indkomstoverførsler i 2019 på 3,0 mio. kr. indgår til finansiering af overført underskud og dermed overføres til servicerammen. Ali Ünsal (V) tager forbehold.

Baggrund og vurdering
Børne- og Uddannelsesforvaltningen følger den økonomiske udvikling tæt med henblik på en vurdering af, om den forventede udfordring på 13,2 mio. kr. udvikler sig i opad- eller nedadgående retning. Udfordringen har været kendt hele året, og det er lykkes at holde udgifterne på uændret niveau, hvad også gælder ved indgangen til 2019.

Med udgangspunkt i den forventede overførsel af merforbruget til håndtering i 2019, behandlede Børneudvalget den 5. december 2018 en liste over handlemuligheder. Der har siden været politiske drøftelser blandt andet på et uformelt møde den 21. december 2018. Der er aktuelt forslag for 10,6 mio. kr. som ses af vedlagte bilag.

Forvaltningen arbejder frem til Børneudvalgets møde på at finde forslag til yderligere spareforslag til at dække de resterende 2,6 mio. kr.
Økonomi
Børneudvalget har fortsat en udfordring på 13,2 mio. kr. i budget 2018, som ikke kan finansieres inden for regnskabsåret.
Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Marie Stærke (A), Flemming Christensen (C), Bent Sten Andersen (O), Lene Møller Nielsen (A), Thomas Kielgast (F) anbefaler, at beslutning vedrørende forslag 14 genoptages i forbindelse med drøftelse af overførselssagen.
Mette Jorsø (V) og Ken Kristensen (V) afventer stillingstagen.

Et samlet Økonomiudvalg anbefaler herudover, at der omplaceres 3 mio. kr fra indkomstoverførsler til servicedrift under Børneudvalgets bevilling, jf. indstilling fra Børneudvalget.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


18.   1. Økonomiske Redegørelse 2019 - Økonomiudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter 1. Økonomiske Redegørelse 2019, herunder

 1. tager 1. Økonomske Redegørelse 2019 til efterretning,
 2. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der fortages udgiftsneutrale omplaceringer, jf. bilag 2.
Baggrund og vurdering

Den første Økonomiske Redegørelse 2019 for Økonomiudvalget er baseret på forvaltningens gennemgang af budgetforudsætningerne for 2019.

Driftsområdet
Økonomiudvalgets forventede regnskab i 2019 er på 435,9 mio. kr., inklusiv forventede overførsler til 2020, hvilket svarer til budgettet når der tages højde for budgetneutrale omplaceringer til og fra andre udvalg på 0,56 mio. kr.

I Bilag 1 er der en oversigtstabel hvor vedtaget budget er sat i forhold til forventet regnskab for 2019. Tabellen viser at der er netto udgifter for 0,56 mio. kr., som anbefales dækket af udgiftsneutrale omplaceringer fra andre udvalg. Omplaceringerne vedrører primært tekniske korrektioner, som blev besluttet i fjerde Økonomiske Redegørelse 2018, men som også gælder den kommende budgetperiode 2019-2022.

Omplaceringerne er sammensat af 0,17 mio. kr. i 2019 og overslagsår fra Økonomiudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget og skyldes, at drift og vedligeholdelse af ejendommene, Strandpromenaden 3-5 og Ølbycenteret 51-55, er overgået til ETK. Dette medfører en reduktion af indtægten for administrationshonorar på husleje under Økonomiudvalget på 0,17 mio. kr.

Herudover anbefales en omplacering på 0,2 mio. kr. for 2019 og overslagsår fra Skoleudvalget til Økonomiudvalget som skyldes, at besparelsen på spareforslaget SU 19: ”Sekr. Funktion for tryghed i Køge” ved en fejl blev lagt under Økonomiudvalget.

Endelig anbefales omplacering af 0,53 mio. kr. for 2019 og overslagsår fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende CDI myndighedsopgaver knyttet til midler til ”Dig, Sundhed og trivsel”.

Finansiering
På finansieringsområdet forventes budgettet overordnet set at svare til det forventede forbrug, dvs. at budgettet holdes. Dette dækker dog over en række mindreindtægter og merindtægter på forskellige områder, som er nærmere beskrevet nedenfor. 

Med aftalen for finansloven 2019 har Regeringen og Dansk Folkeparti også aftalt at lave en overgangsordning  på 700 mio. kr. i både 2019 og 2020 til de 85 kommuner, som fik et tab i udligningen som følge af nye regler for, hvordan ældreudgifter opgøres i budgetterne. Køge Kommune forventes i den forbindelse, at få 9,5 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020, såfremt vi fastholder skatten. 

Modsat forventer Køge Kommune mindreindtægter på følgende områder:

For det første forventes mindreindtægter på 3,6 mio. kr. for grundskyld, som følge af den varige effekt der er knyttet til SKAT's vurderingsændringer af opkrævet ejendomsskat, som blev beskrevet i fjerde Økonomiske Redegørelse. For det andet er der forventninger om færre renteindtægter på obligationsporteføljen baseret på det seneste års erfaring samt forventningen til de fremtidige renteindtægter. Endelig viser KL's opgørelse af forventet forbrug for indkomstoverførsler for alle landets kommuner et stort samlet mindreforbrug. Dette vil med stor sandsynlighed medfører en negativ midtvejsregulering for Køge Kommune i Økonomiaftalen i 2019.  

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Anbefales.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


19.   1. Økonomiske Redegørelse 2019


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at 1. Økonomiske Redegørelse 2019 drøftes, herunder

 1. godkender budgetneutrale omplaceringer vedr. flere udvalg på driftsområdet, jf. bilag 1.
Baggrund og vurdering

Den første Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætningerne for 2019.

Første Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommunes forventede regnskab svarer til budgettet, dvs. at budgettet holdes. Det skal bemærkes, at Børneudvalget har indmeldt et forventet merforbrug på 13,2 mio. kr., som forventes overført fra 2018, men som Børneudvalget forventes at håndtere ved kompenserende besparelser på et tilsvarende beløb på deres januar-møde.

Herudover er der en række tekniske korrektioner/udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg, som er udgiftsneutrale i forhold til kassen, jf. bilag 1.

Omplaceringerne vedrører primært tekniske korrektioner, som blev besluttet i fjerde Økonomiske Redegørelse 2018, men som også gælder den kommende budgetperiode 2019-2022. Endelig har Social- og Arbejdsmarkedsudvalget varslet en udfordring under indkomstoverførsler på 1,6 mio. kr., som forventes håndteret inden for eget budget i løbet af 2019.

Der følges ikke op på anlægsområdet i første Økonomiske Redegørelse.

Det skal bemærkes, at afvigelserne i figuren er opgjort eksklusiv den varslede udfordring på indkomstoverførselsområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på 1,6 mio. kr. 

Finansiering
På finansieringsområdet forventes budgettet overordnet set at svare til det forventede forbrug, dvs. at budgettet holdes. Dette dækker dog over en række mindreindtægter og merindtægter på forskellige områder, som er nærmere beskrevet nedenfor. 

Med aftalen for finansloven 2019 har Regeringen og Dansk Folkeparti også aftalt at lave en overgangsordning på 700 mio. kr. i både 2019 og 2020 til de 85 kommuner, som fik et tab i udligningen som følge af nye regler for, hvordan ældreudgifter opgøres i budgetterne. Køge Kommune forventes i den forbindelse, at få 9,5 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020, såfremt vi fastholder skatten. 

Modsat forventer Køge Kommune mindreindtægter på følgende områder:

For det første forventes mindreintægter på 3,6 mio. kr. for grundskyld, som følge af den varige effekt der er knyttet til SKAT's vurderingsændringer af opkrævet ejendomsskat, som blev beskrevet i fjerde Økonomiske Redegørelse. For det andet er der forventninger om færre renteindtægter på obligationsporteføljen baseret på det seneste års erfaring samt forventningen til de fremtidige renteindtægter. Endelig viser KL's opgørelse af forventet forbrug for indkomstoverførsler for alle landets kommuner et stort samlet mindreforbrug. Dette vil med stor sandsynlighed medfører en negativ midtvejsregulering for Køge Kommune i Økonomiaftalen i 2019.  

Beslutning

Drøftet. Omplaceringerne anbefales godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


20.   Finansiel politik for Køge Kommune 2019-22


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at den finansielle politik for Køge Kommune drøftes og godkendes.

Baggrund og vurdering

Den finansielle politik vedtages typisk for en fireårig periode, og den eksisterende politik blev vedtaget i januar 2013. Det er derfor blevet tid til at give politikken et serviceeftersyn.

En revideret finansiel politik 2019-22 er vedlagt som bilag.

Der er to hovedformål med Køge Kommunes finansielle politik, nemlig at sætte rammerne for forvaltningen af dels kommunens gæld (pasiver), dels kommunens formue (aktiver):

Lån og gældspleje
På passivsiden er formålet med den finansielle politik at fastsætte rammerne for kommunens gældspleje, herunder fordelingen mellem fast og variabelt forrentede lån.

Kommunens samlede gæld, der udelukkende er optaget i danske kroner, udgør aktuelt ca. 1,16 mia. kr. Heraf udgør den skattefinansierede gæld ca. 283 mio. kr., mens gælden vedrørende de kommunale ældreboliger, som finansieres af huslejeindtægter fra beboerne og statslig ydelsesstøtte, er på ca. 288 mio. kr. Gælden vedrørende jorddepotet udgør ca. 590 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er 57 % af kommunens skattefinansierede gæld inkl. jorddepotet fastforrentet. I henhold til kommunens finansielle politik er der mulighed for at anvende visse finansielle instrumenter. Det eneste finansielle instrument, som i praksis anvendes, er almindelige renteswaps og kun i begrænset omfang. Renteswaps anvendes hvor to parter ønsker at bytte rentebetaling, så man f.eks. omdanner et variabelt lån til en fast rente, og dermed skaber sikkerhed for de fremtidige renteudgifter. Renteswaps kan således betragtes som et alternativ til fastforrentede lån. Ultimo 2018 havde kommunen fire renteswaps.

Det er forvaltningens anbefaling, at der ikke ændres på principperne for lån og gældspleje på det skattefinansierede område i den finansielle politik. Det betyder bl.a., at det fastholdes, at andelen af fastforrentede lån minimum skal udgøre 50 % af hensyn til at sikre en forudsigelig udvikling i ydelserne.

Herudover anbefales det, at Køge Jorddepot fortsat er omfattet af den finansielle politik med samme risikoprofil som det skattefinansierede område. Jorddepotet skal "hvile i sig selv" og bør ikke have en mere risikobetonet låneprofil med højere andel af variabel rente end Køge Kommune som helhed. I marts 2014 blev det besluttet at omlægge lån for 400 mio. kr. med variabel rente til et 25-årigt lån med et renteloft på 3,5 %. Et sådant lån betragtes som fastforrentet.

Derudover udgør gælden et træk på en kassekredit på i alt 234 mio. kr. med variabel rente.

Samlet set anbefaler forvaltningen ingen principielle ændringer af kommunens politik vedr. gældspleje, hvorfor der ikke er ændringer i den vedlagte finansielle politik 2019-22 i forhold til den gældende finansielle politik.

Likviditet og formuepleje
På aktivsiden er formålet med den finansielle politik at fastlægge rammerne for en investeringspolitik, som sikrer en konsistent håndtering af risici ved placering af kommunens likvide midler, som består af:

    1. Formuepleje

    2. Daglige likvide midler

Ad 1): Formueplejen
Formueplejen består pt. af to investeringspuljer, der ultimo 2018 havde en værdi af henholdsvis godt 538 mio. kr. og 81 mio. kr. Sidstnævnte pulje er kun midlertidig til håndtering af deponerede midler, og er således reserveret til at frigive udlodning af midler fra Køge Holding A/S samt midler fra salg af HMN.

Køge Kommune har indgået en kapitalforvaltningsaftale med Jyske Bank, hvor pengeinstituttet tager beslutning om ændringer af aktivsammensætningen ud fra de fastlagte investeringsrammer i den finansielle politik.

De seneste år har der været faldende afkast af de investerede midler, og Jyske Bank forventer væsentligt lavere fremtidige afkast end de historiske afkast. Dette hænger sammen med det fortsat meget lave renteniveau. Ensidig investering i obligationer kan desuden være en risiko i forbindelse med stigende renter.

På Økonomiudvalgets temamøde 8. januar 2019 redegjorde Jyske Bank for, hvordan en åbning for investering i aktier ville kunne reducere risiko og samtidig øge det forventede afkast af Køge Kommunes investeringsportefølje. Aktier kan falde i værdi i det enkelte år, men har historisk givet højere afkast end obligationer.

Økonomiudvalget tilkendegav en villighed til at åbne for muligheden for at investere i aktier i begrænset omfang under forudsætning af, at investeringerne sker på et etisk forsvarligt grundlag.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at der åbnes for investering i op til 10 pct. aktier, og i den forbindelse fortsætter den nuværende politiks pålæg til Jyske Bank som kapitalforvalter om, at der alene investeres i selskaber, hvor det kan dokumenteres, at de driver forretning på en måde, der ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner, normer vedrørende miljø, menneskerettigheder og forretningsetik.

Ad 2): Likvide Midler
Der er en såkaldt modpartsrisiko ved at have kontante beløb stående i banken, dvs. en risiko for at banken ikke kan betale sine forpligtelser. Set i lyset af at Jyske Bank er udpeget til at være en af 7 såkaldte SIFI-er (systemisk vigtige finansielle institutter), der er underlagt særlige skrappe kapitalkrav, må kommunens modpartsrisiko anses for at være begrænset.

På den baggrund anbefales det, at loftet for likvide indeståender i Jyske Bank fastholdes på 25 mio. kr., således at der opnås mere fleksibilitet i den daglige økonomistyring.

Forvaltningens anbefalinger på baggrund af temadrøftelsen i Økonomiudvalget er indarbejdet i vedlagte forslag til revideret finansiel politik.

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning

Sagen udsættes til næste møde.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


21.   Retningslinjer for politikeres besøg i kommunale institutioner i Køge Kommune


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der tages stilling til forslag om nye retningslinjer for kommunale og eksterne politikeres besøg på kommunale institutioner.

Økonomiudvalget 12-12-2018
Udsættes.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget vedtog den 20. november 2012 retningslinjer for byrådsmedlemmers besøg i kommunale institutioner. Byrådsmedlemmer har jf. styrelseslovens § 21, note 3, uanset om de er medlemmer af vedkommende stående udvalg eller ej - ret til at besøge de kommunale institutioner. Byrådsmedlemmerne har dog ikke ret til at komme uanmeldt. Eksterne politikeres besøg og kandidater til kommunalvalg, regionsvalg, folketingsvalg og EU-parlamentet har ikke været omfattet af retningslinjerne.

Efter de gældende retningslinjer kan besøg ikke finde sted de sidste 3 måneder op til et valg, og det fremgår også af retningslinjer, at formålet med besøget skal oplyses, ligesom byrådsmedlemmerne har kunnet tage gæster med, dog efter aftale med borgmesteren/forvaltningsledelsen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 9. februar 2018 givet Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg svar på et spørgsmål fra en folketingspolitiker, om et byråd kan vedtage retningslinjer om "spærretid" for besøg på kommunens institutioner, der forhindrer et byrådsmedlem i, som led i varetagelse af hvervet som byrådsmedlem, at foretage besøg op til 5 måneder inden et kommunalvalg.

Ministeriet svarer bl.a., at kommunalbestyrelsesmedlemmer har ret til, som led i deres hverv, at aflægge besøg på kommunens institutioner m.v., og retten til at besøge institutioner ikke forudsætter, at medlemmer oplyser, hvilket formål besøget skal tjene, eller i øvrigt på hvilken måde besøget indgår som led i vedkommendes hverv. Retten til at aflægge sådanne besøg kan ikke begrænses ved at kræve sådan en begrundelse.

Det forhold, at et kommunalvalg nærmer sig, kan dermed ikke begrunde, at et medlem meddeles afslag på en anmodning om institutionsbesøg.

Byrådet kan derimod godt beslutte en "spærretid" for eksterne politikeres besøg.

Ministeriet skriver videre, at hvis der i perioden op til f.eks. et kommunalvalg er særlig interesse fra kommunalbestyrelsens medlemmer for at besøge kommunens institutioner eller nogle af dem, kan det dermed også af hensyn til arbejdet og afviklingen af aktiviteter m.v. på den eller de pågældende institutioner være berettiget i en sådan periode at fastsætte andre regler for afviklingen af besøg, end dem, der gælder på andre tidspunkter. F.eks. at besøg skal finde sted på bestemte tidspunkter, eller at der højst må afvikles et vist antal besøg på en institution pr. uge eller måned.

I følge ministeriets udtalelse omfatter den ret, som et kommunalbestyrelsesmedlem har til at aflægge besøg på kommunale institutioner som led i sit hverv, ikke ret til at medtage gæster. Dette skyldes, at retten til at besøge institutioner m.v. er nært knyttet til hvervet som byrådsmedlem. Dette udelukker dog ikke, at en kommune kan have en praksis, hvorefter medlemmerne har ret til at medtage gæster ved sådanne besøg. Lovgivningen er i så tilfælde ikke til hinder for, at Kommunalbestyrelsen fastsætter andre regler for medlemmernes muligheder for at medtage gæster på sådanne besøg, når blot alle medlemmer efter reglerne har lige muligheder herfor.

Kultur- og Økonomiforvaltningen har på baggrund af ministeriets udtalelse udarbejdet forslag til nye retningslinjer for besøg i kommunale institutioner. I forslaget skelnes der endvidere mellem kommunale politikere (byrådsmedlemmer, borgmester og udvalgsformænd) og eksterne politikere (ministre, folketingsmedlemmer og -kandidater, regionsmedlemmer og -kandidater, kandidater til Byrådet og medlemmer af EU-parlamentet og -kandidater). Endvidere er retningslinjerne tilført afsnit om fotografering og deling på de sociale medier.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Anbefales. 

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


22.   Åbning af Køge Nord Station den 31. maj 2019


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter, om Køge Kommune skal fejre åbningen af stationen for byens borgere.
Baggrund og vurdering

Køge Nord Station åbner den 31. maj 2019. Det er Banedanmark, der er ansvarlig for åbningsarrangementet og derfor tager sig af den officielle del, hvor et tog fra København og Ringsted mødes på Køge Nord Station. Kongehuset er også inviteret til at være med ved åbningen.

Stationsåbningen er en historisk begivenhed for Køge Kommune, og borgmesteren har ønsket en drøftelse af, om åbningen skal festliggøres for byens borgere, herunder rammer og ambitionsniveau.

Økonomi

Da der er reduceret væsentligt i Borgmesterkontoret, og da det falder sammen med 2 valg, så vil det være nødvendigt med ekstern bistand til at gennemføre en evt. festliggørelse.

Turisme- og Markedsføringskontoen for 2019 har et budget på 726.980. De 528.000 er forhåndsdisponeret, så der resterer 188.890 kr.

Forvaltningen oplyser, at der vil være mulighed for at indhente ekstern finansiering.

Beslutning
Udsat til næste møde.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


23.   Køb af specialopbyggede brandkøretøjer fra Falck


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til Brandberedskab i 2019.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget gav den 12. december 2018 borgmesteren mandat til, på Beredskabskommissionsmødet den 13. december 2018, at godkende aftale om forlængelse af Falckkontrakten frem til 31. december 2020.

Det årlige vederlag fra den 1. februar 2019 til den 31. december 2020 udgør 16.954.000 kr. inkl. dykkerberedskab og 6 mands øjeblikkelig udrykning fra Lellinge. Med godkendelse af aftalen, forpligtede Køge Kommune sig dog samtidig til at købe en række specialopbyggede køretøjer inkl. oppakning ved aftalens ophør pr. 31. december 2020. Såfremt Køge Kommune vælger at købe køretøjerne inden 1. februar 2019, og Falck i forlængelsesperioden udelukkende skal varetage driften af køretøjerne, indeholdende forsikring, brændstof, vedligeholdelse samt reparation, reduceres det årlige vederlag til Falck med 1.655.000 kr. til samlet 15.299.000 kr.

Der er tale om 3 køretøjer inkl. oppakning til en samlet pris på 5.815.511 kr.:

Beskrivelse
Årgang
Pris, køretøjer (kr.)
Pris, oppakning (kr.)

Automobilsprøjte

2014

1.513.600

449.647

Tankvogn

2014

869.000

77.231

Motordrejestige

2013

2.776.400

129.633

I alt

 

5.159.000

656.511


ØSB er på vegne af Køge Kommune og Falck jf. aftalen i gang med at få foretaget en uafhængig vurdering af værdien af køretøjerne for at sikre, prisen afspejler markedsværdien. Vurderingen foretages af RK Brand & Teknik og ventes klar inden Økonomiudvalgets behandling af sagen. Vurderingen eftersendes så snart den er forvaltningen i hænde.

Specialkøretøjerne er opbygget specielt til Køge Kommune (se bilag - specialspecifikationer markeret med gul), og er knyttet til de beredskabsopgaver, der udføres i Køge Kommunes område. Set i lyset af beslutningen om at hjemtage beredskabet fra ØSB vurderes et køb af køretøjerne derfor hensigtsmæssigt, da et nyt beredskab i Køge Kommune også skal bruge køretøjerne efter udtræden af ØSB og efter Falckaftalens ophør. Foruden besparelsen på det årlige vederlag, er det således en fordel for Køge Kommune at opnå ejerskab over køretøjerne.

Bemærk dog, at de tre specialkøretøjer ikke udgør den fulde vognpakke. Foruden de nævnte køretøjer råder Falck ligeledes over yderligere to automobilsprøjter og en dykker/miljøbil. Falck stiller dog ingen krav om, at Køge Kommune også skal overtage disse køretøjer, men det må formodes at et nyt beredskab i Køge Kommune ligeledes vil skulle anskaffe sig disse på sigt.

I forbindelse med beslutningen om at udtræde af ØSB og hjemtage beredskabet blev der i budgetforliget afsat yderligere 4 mio. kr. årligt i 2019-2022 til drift ud over den allerede budgetterede udgift samt et engangsbeløb på 5 mio. kr. i 2019 til dækning af procesomkostninger i forbindelse med etablering og opstart af egen beredskabsorganisation.

Købet af de tre køretøjer foreslås dækket af ubrugte anlægsmidler til brand og beredskab på 1,3 mio. kr., hvortil der er givet anlægsbevilling ved Byrådets møde den 15. december 2015 og 26. januar 2016, og af anlægsbevillingen på 5 mio. kr. til beredskab afsat i 2019 i forbindelse med budgetforliget. Bemærk dog, at afklaringen af evt. procesomkostninger i forbindelse med udtrædelsen af ØSB afventer den igangværende bodeling i ØSB. Der må således fortsat forventes udgifter hertil.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til Brandberedskab i 2019. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2019 (ØU 17).

De skal ligeledes bemærkes at de ledige anlægsmidler på 1,3 mio. kr. i  2018 vedr. forarbejde af etablering ny brandstation indgår som finansiering til indkøb af bilerne. Det forudsætter, at Byrådet godkender at midler på 1,3 mio. overføres til 2019 i forbindelse overførselssagen på anlægsområdet, som bliver forelagt Byrådet den 26. marts 2019.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


24.   Omfartsvej Borup, første etape - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der til etablering af første etape af Vestre Ringvejs forlængelse søges anlægsbevilling på 3,757 mio. kr.

Teknik- og Ejendomsudvalget 03-01-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Sagen er sidst behandlet af Teknik- og Ejendomsudvalget den 13. juni 2018, sag nr. 111. Der er budgetteret med 3,757 mio. kr. i 2019 til Køge Kommunes del af gennemførelsen af Borup Omfartsvej, første etape. 

I 2019 er der budgetteret med, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal starte planlægnings- og anlægsarbejdet af de første 260 meter vej, som skal give vejadgang til Møllebankerne etape II og III. Udstykker af Møllebankerne II skal afholde udgiften til de næste ca. 250 meter, således at det samlede vejstykke er på ca. 510 m., se bilag 1. På disse første 510 meter er traceet låst til det viste i bilag 2. Vejen forventes anlagt med samme tværsnit og udseende som Vestre Ringvej, dog med den ændring, at der bliver udkørsler fra boligområderne til vejen.

Orientering om øvrige analyser
Forvaltningen har iværksat en trafikmodelberegning af de trafikale konsekvenser ved en komplet ringvejsudbygning. Modelberegningerne suppleres med en samfundsøkonomisk analyse. Analyseresultaterne forventes at foreligge ved Teknik- og Ejendomsudvalgets behandling af nærværende sag, og resultaterne forventes præsenteret for Teknik- og Ejendomsudvalget i en temadrøftelse. 

Økonomi

De vurderede udgifter til etablering af de første 260 meter vej er 3,757 mio. kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 3,757 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i 2019 (TEU 21).

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


25.   Kunstgræsbane i Ejby - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 5,217 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane på Ejby Stadion.

Teknik- og Ejendomsudvalget 03-01-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd har på anlægsbudgettet for 2019 afsat 5,217 mio. kr til en ny kunstgræsbane på Ejby Stadion.

Fodboldklubben Ejby IF har været inviteret og deltaget i Teknik- og Miljøforvaltningens møder med fodboldklubben IF Frem Bjæverskov, når der har været holdt planlægningsmøder om kunstgræsbanen i Bjæverskov. Ejby IF er derfor bekendt med proceduren og er klar til at deltage i planlægningen af en kunstgræsbane i Ejby. Ejby IF har tidligere givet udtryk for, at klubben er klar til at indgå i samarbejdet med forvaltningen og rådgiveren om planlægningen.

Der er indgået en rådgiveraftale med firmaet Dines Jørgensen & Co om rådgivning for opgaven under forbehold for Byrådets frigivelse af anlægsmidler.

Projektets overordnede tidsplan er følgende:

 • Frigivelse af anlægsbevilling: Januar
 • Forarbejder: Februar
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale og indhentning af myndighedsgodkendelser: Marts, april, maj.
 • Udbudsperiode: April
 • Godkendelse af licitationsresultat: Juni
 • Kontraktindgåelse: Juni
 • Opstart af anlægsarbejder: Juli
 • Opstart af kunstgræsentreprise: September
 • Ibrugtagning: Uge 42 i oktober

Der har gennem flere år været et stort ønske fra fodboldklubberne i Køge Kommune om flere kunstgræsbaner, da fortsat flere og flere fodboldhold spiller udendørs fodbold hele året. Ligeledes udvides fodboldklubbernes turneringssæson, så der spilles turneringskampe både tidligere om foråret og senere om efteråret.

Der har gennem mange år været stor efterspørgsel på trænings- og kamptider på kommunens eksisterende kunstgræsbaner. I Køge Kommune er der nu 4 kunstgræsbaner og med banen i Ejby er der 3 på vej. Den nye bane vil give mulighed for, at fodboldklubberne i den vestlige del af Køge Kommune kan få kunstgræsbanetider.

Banen kan benyttes i både vinter- og sommerhalvåret, og kunstgræsbanen vil aflaste græsbanerne på Ejby Stadion, idet kunstgræsbanen også kan benyttes i meget våde og meget tørre perioder uden at blive ødelagt.

Økonomi

Der er i 2019 afsat rådighedsbeløb på i alt 5,217 mio. kr, hvoraf det anbefales meddelt anlægsbevilling på 5,217 mio. kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 5,217 kr. til projektet. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i 2019 til Kunststofbane i Ejby (TEU 22).

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


26.   Vedligehold af kommunens ejendomme 2019 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 30 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2019.

Teknik- og Ejendomsudvalget 03-01-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

På Køge Kommunes investeringsoversigt er der i 2019 afsat et rådighedsbeløb på 30 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2019 under TEU 101 Vedligehold af kommunens ejendomme 2019. Anlægsprojektet omfatter løbende genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Der tages udgangspunkt i den status på vedligehold af kommunens ejendomme, som blev fremlagt for Teknik- og Ejendomsudvalget, sag nr. 94, den 9. maj 2018.

Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5, som det fremgår af ovennævnte rapport: 

 1. Nybygget 
 2. Lidt slidt 
 3. Slidt 
 4. Defekt 
 5. Sikkerheds- eller sundhedsrisiko

På baggrund af mængden af opgaver med prioritet 5, 4 og 3 vurderes det, at der i 2019 ikke vil blive udført opgaver med prioritet 2. I prioriteringen af de 30 mio. kr. er indarbejdet renovering af Det Grønne Hus i Vestergade med 2,3 mio. kr. Huslejeindtægten, der tilfalder ETK, udgør 223.250 kr. pr. år.

Prioriteringslisten for 2019 har været sendt i høring i fagudvalgene, og er der blevet taget til efterretning uden bemærkninger.

Endvidere redegøres der for brugen af de 10 mio. kr., der er blevet lagt i driftsrammen for 2019.

Økonomi

Bemærk, at det er den bedste vurdering for det nuværende marked - der kan blive justeret, når der indgås aftaler.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 30 mio. kr. i 2019. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2019 (TEU 101). Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


27.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


28.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


29.   Lokalplan for pladskrævende butikker i Hvide By (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


30.   Eventuel ændring af vederlag til formand og næstformand i børn- og ungeudvalget (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


31.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


32.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 17.09.19