Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 23.11.2021 kl. 08:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Jeppe H. Lindberg, (C)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


248.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.


Til toppen


249.   3. Økonomiske Redegørelse 2021


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at    

 1. godkende 3. Økonomiske Redegørelse 2021, idet det konstateres, at der er balance overordnet set på drifts-, anlægs- og finansieringsområdet,
 2. godkende, at mindreforbrug anvendes til finansiering af merforbrug i tredje økonomiske redegørelse, jf. bilag 1,
 3. tage en principbeslutning om, at mindreforbruget under arbejdsmarkedsområdet overføres til 2022 i forbindelse med overførselssagen for at imødegå den forventede efterregulering af arbejdsmarkedsområdet i Økonomiaftalen for 2023,
 4. godkende, at udvalgenes indmeldte COVID 19 omkostninger finansieres i tredje økonomiske redegørelse,
 5. godkender udgiftsneutrale omplaceringer mellem indkomstoverførsler og service, jf. bilag 2,
 6. godkender, at udgiftsneutrale omplaceringer på drifts, anlægs- og finansieringsområdet, jf. bilag 2,
 7. godkender, at der tidsforskydes indtægter på 36,9 mio. kr. til 2022 vedr. salg af arealer på Møllebankerne, Borup og Foldagervej 15 samt annullering af salg af arealer på 0,1 mio. kr. jf. bilag 2,
 8. godkender, at der tilbageføres kassen 10,7 mio. kr. vedrørende strategisk opkøb og byggemodning jf. bilag 2,
 9. godkender, at der gives anlægsbevilling på -7,1 mio. kr. til internt salg af arealer, som frigiver det afsatte rådighedsbeløb, jf. bilag 2,
 10. drøfter status på serviceudgiftslofter.

Økonomiudvalget
Ad 1-8: Anbefales overfor Byrådet.

Ad 9: Godkendt.

Ældre- og Sundhedsudvalget
1. Godkendt.
2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
5. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
6. Godkendt.
7. Godkendt.
8. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. Godkendt.
 2. Godkendt.
 3. Godkendt.
 4. Godkendt.
 5. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
 6. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
 7. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
 8. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
 9. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
 10. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
 11. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
 12. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Børneudvalget
Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2 og 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Skoleudvalget
Ad. 1 - 7. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad. 8. Godkendt.

Kultur- og Idrætsudvalget
Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2-6: Anbefalet overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Klima- og Planudvalget
Godkendt.

Teknik- og Ejendomsudvalget
Godkendt.

Baggrund og vurdering

Samlet økonomiske overblik

Den tredje Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes forventninger til regnskab 2021 på drifts-, anlægs- og finansieringsområdet.

Tredje økonomiske redegørelse viser, at der overordnet set er balance på drifts, anlægs- og finansieringsområdet.

Herudover forventes mindreforbrug på 17,4 mio. kr. under arbejdsmarkedsområdet, som anbefales overført til næste år mhp. på finansiering af en forventet negativ efterregulering af arbejdsmarkedsområdet.

Tabel 1: Oversigt over mer- og mindreforbrug i 3. ØR 2021

Poster

Beløb

Arbejdsmarkedsområdet (ØU)

-10,7

Merindtægter jordforsyningen (Anlæg)

-3,2

Parkeringsmidler (TEU)

-2,6

Afledt drift (TEU)

-1,0

Gavekort (ØU)

-0,4

Mindreforbrug i 3. ØR

-17,9

Refusionsomlægningen (BU, SAU, ÆSU)

9,6

Botilbud (SAU)

6,0

Finansiering

2,4

Merforbrug i 3. ØR

17,9

 

 

Netto resultat i 3. ØR

0,0

Samlet overblik for drifts-, anlægs-, og finansieringsområdet (Indstillingspunkt 2-3) 
Overordnet set forventes balance på drifts-, anlægs-, og finansieringsområdet. Dette dækker over områder, hvor der er mindreforbrug og områder, hvor der er merforbrug, jf. tabel 1. Det anbefales at finansiere merforbruget på disse områder med de mindreforbrug, som er indmeldt i tredje økonomiske redegørelse

Dette er beskrevet nærmere nedenfor.

Servicedrift
På driftsområdet forventes mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Heraf forventes mindreforbrug på 3,6 mio. kr. under Teknik- og Ejendomsudvalget, hvoraf 2,6 mio. kr. vedrører området for betalingsparkering, der skyldes nye parkeringsregler, som er en del af den nye udligningsreform. Hertil kommer 1,0 mio. kr. vedrørende afledt drift på udskudte projekter, såsom leasing af busbro, Borup omfartsvej etape 4 samt daginstitution Ravnsborg.

Endelig forventes mindreforbrug på 0,4 mio. kr. under Økonomiudvalget vedrørende resterende midler knyttet til gavekortet til medarbejderne i Køge Kommune. Mindreforbruget skyldes færre ansatte medarbejdere på tidspunktet for uddelingen. 

Arbejdsmarkedsområdet
Der forventes netto overskud på 10,7 mio. kr. efter finansiering af den negative efterregulering på arbejdsmarkedsområdet i Økonomiaftalen for 2022.

Baggrunden for overskuddet skyldes, at Køge Kommune i Økonomiaftalen for 2021 modtog flere penge i forhold til behovet på arbejdsmarkedsområdet. Der var derfor en forventning om, at en del af disse skulle afleveres tilbage ifm. efterreguleringen i Økonomiaftalen for 2022. Der blev derfor reserveret 58,0 mio. kr. til at imødegå denne udfordring. 

Den faktiske efterregulering blev imidlertid kun på i alt 47,3 mio. kr. Der resterer således 10,7 mio. kr. af de reserverede midler efter finansiering af den negative efterregulering af arbejdsmarkedsområdet i Økonomiaftalen for 2022.

I Økonomiaftalen for 2022 har Køge Kommune igen modtaget flere penge i 2021 end forventet til arbejdsmarkedsområdet. Der forventes således et mindreforbrug på 17,4 mio. kr. under arbejdsmarkedsområdet på den ordinære drift for indeværende år.

Det anbefales at følge området resten af året og overføre de 17,4 mio. kr. til næste år for at imødegå den forventede efterregulering af arbejdsmarkedsområdet i Økonomiaftalen for 2023.

Refusionsomlægning og botilbud
Der forventes en samlet udfordring på 15,6 mio. kr. Merforbruget vedrører de velkendte udfordringer fra første økonomiske redegørelse knyttet til refusionsomlægning og botilbud.

Heraf vedrører 9,6 mio. kr. refusionsomlægningen, og 6,0 vedrører botilbud under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Udfordringen vedrørende refusionsomlægningen er fordelt med 6,2 mio. kr. på Børneudvalget, 1,8 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og 1,5 mio. kr. under Ældre- og Sundhedsudvalget.

Den varige udfordring er håndteret i forbindelse med budgetlægningen. Der var tidligere på året en klar forventning om, at udfordringerne blev håndteret som en del af Økonomiaftalen, da udfordringerne var udtryk for landstendenser. Økonomiforhandlingerne endte dog uden finansiering af udfordringerne, hvorfor Køge Kommune selv må håndtere finansieringen.

Finansieringsområdet
På finansieringsområdet forventes netto mindreindtægter på 2,4 mio. kr.

Mindreindtægterne omfatter 5,8 mio. kr. vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter og skyldes, at flere indfrier end optager lån. Dette er en ny tendens, hvilket reducerer Køge Kommunes mulighed for at optage lån. Hertil kommer 0,2 mio. kr. vedrørende deponering knyttet til Lidemark forsamlingshus.

Merindtægterne er sammensat af 0,9 mio. kr. vedrørende forskerskatten samt 0,9 mio. kr. vedrørende lavere afdrag på ældreboliger som følge af lavere låneoptag end forventet. Hertil kommer 0,7 mio. kr. vedrørende ikke gennemført afdrag knyttet til fremrykkede anlæg samt 0,6 mio. kr. knyttet til indbetalinger fra landsbyggefonden. Endelig er der mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af lavere forventede renteudgifter pga. lavere variable renter samt 0,1 mio. kr. vedrørende resterende midler efter udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet.  
 
 Anlægssområdet
På anlægsområdet forventes merindtægter på 3,2 mio. kr. under jordforsyningen. Heraf behandles merindtægter på 2,5 mio. kr. i en særskilt sag, mens merindtægter på 0,7 mio. kr. søges i tredje økonomiske redegørelse. Merindtægten på 0,7 mio. kr. vedrører endelig arealopgørelse på salg af et areal i Køge Nord/STC.

På det øvrige anlægsområde forventes et budget i balance.

COVID 19 (Indstillingspunkt 4)
Opgørelsen af forventede COVID 19-omkostninger for 2021 viser, at udgifterne har været aftagende over året, især efter sommerferien og det vurderes at udgifterne til og med 3. kvartal kan indeholdes i budgettet samt af kompensationen i Økonomiaftalen for 2022. Smittetrykket er imidlertid stigende, hvorfor der er usikkerhed omkring udgiftsniveauet i 4. kvartal, men Regeringen har tilkendegivet, at der vil være en central refusion af kommunernes udgifter for den seneste smittebølge.

I tredje økonomiske redegørelse anbefales det at finansiere de enkelte udvalgs COVID 19 omkostninger, jf. bilag 3, som er konstateret indtil videre og at eventuelle afvigelser resten af året håndteres i forbindelse med regnskabet.

Omplaceringer fra indkomstoverførsler til Service (Indstillingspunkt 5)
I tredje økonomiske redegørelse anbefales omplaceringer mellem indkomstoverførsler og serviceudgifter for i alt 8,6 mio. kr. Heraf vedrører 6,3 mio. kr. en omplacering fra indkomstoverførselsområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til service under Økonomiudvalget og 2,3 mio. kr. vedrører en omplacering mellem indkomstoverførsler og service inden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. 

Omplaceringen af budgetterne er nødvendige hvis konteringsreglerne skal overholdes og revisionen har i den forbindelse meldt ud, at den har øget fokus på dette område.

Øvrige omplaceringer og overførsler (Indstillingspunkt 6)
I tredje økonomiske redegørelse anbefales en række øvrige budgetneutrale omplaceringer vedrørende udmøntning af Økonomiaftalen for 2022, som er nærmere beskrevet i bilag 2. Omplaceringerne vedrører primært fordelingen af midlerne i Lov- og Cirkulæreprogrammet på i alt 19,3 mio. kr. til alle udvalg på driftsområdet med undtagelse af Børneudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget. Fordelingen af midlerne fra Lov- og Cirkulæreprogrammet fremgår af bilag 2.

Herudover er der fordelt 0,8 mio. kr. vedrørende Sommer- og erhvervspakke med 0,3 mio. kr. til Ældre- og Sundhedsudvalget og 0,5 mio. kr. til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Endelig anbefales udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg på driftsområdet, jf. bilag 2.

Tekniske bevillinger på anlægsområdet (Indstillingspunkt 7-9) 
På udgiftssiden tilbageføres 10,7 mio. kr. til kassen, hvoraf 6,7 mio. kr. vedrører puljen for strategisk opkøb og 4,0 mio. kr. vedrører byggemodningspuljen. Det skyldes, at der på sidste byrådsmøde blev godkendt kassefinansierede bevillinger, som skulle have været finansieret af puljerne.

På indtægtssiden er der ønske om at flytte indtægtsbevillinger fra byrådsmødet i september vedr. salget af arealer på Møllebankerene, Borup (25 mio. kr.) og Foldagervej 15 (11,9 mio. kr.) til 2022. Dette skyldes, at overtagelsesdatoen er flyttet fra 2021 til 2022. Herudover er der en mindre annullering af handlen vedrørende Mageskifte i forbindelse med naturstrategien. Alle sagerne vil have kasseeffekt i 2021. Salget af Foldagervej 15 og Møllebankerne vil ikke have kasseeffekt i 2022, men være en del af de budgetterede indtægter. 

Der søges anlægsbevilling på 7,1 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb, som er afsat til dagtilbud ved Ravnsborghallen vedrørende internt salg af arealer. Anlægsbevilling påvirker ikke kassen eller anlæg (inden for rammen), da der samtidig er budgetteret med et "jordkøb" på byggeriet af dagtilbuddet.

Anlægs- og serviceudgiftsloft (Indstillingspunkt 10)
Status på anlægsloftet 

På den skattefinansierede del af anlægsområdet forventes et forbrug på ca. 266 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse af anlægsbudgettet på ca. 28 mio. i 2021 i forhold til vedtaget budget svarende til forventede overførsler på 214 mio. kr.

Status ift. skattefinansierede anlæg

Beløb

Vedtaget anlægsudgift

238,5

Forventet regnskab anlæg

266,3

Overskridelse ift. skattefinansierede anlæg

27,8

Det er dog Kultur- og Økonomiforvaltningens vurdering, baseret på tidligere års erfaringer, at det forventede regnskab ender på ca. 245 mio. kr. med et forventet overførselsniveau på ca. 235 mio. kr. Dette svarer til en overskridelse af anlægsloftet med 7 mio. kr. i 2021 og forventningen om et højere anlægsforbrug i 2022.

Poster

Beløb

Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune

2.906

Forventede serviceudgifter

2.932

Status ift. serviceudgiftsloftet

                  26

Tredje økonomiske redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at overskride vedtaget budget for serviceudgifterne med 26,0 mio. kr., når der tages højde for forventede overførsler til 2022. Vedtaget budget er samtidig Køge Kommunes sigtepunkt for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i forhold til servicerammen.

Konsekvensen ved overskridelse af serviceudgiftsloftet er, at Køge Kommune kan udsættes for en sanktion, som forventes at bestå af en individuel sanktion (60 pct.) og en kollektiv sanktion (40 pct.), som modregnes i bloktilskuddet, hvis kommunernes regnskaber samlet set ikke lever op til de aftalte rammer.

Overførsler til 2022
På driftsområdet forventes overførsler på netto ca. 40 mio. kr., hvoraf 20,7 mio. kr. vedrører serviceområdet.

På finansieringsområdet forventes overførsler af netto mindreforbrug på -7,2 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på i alt 16,0 mio. kr. vedrører grundkapitalindskud.

Herudover forventes overførsler af mindreindtægter på i alt 8,8 mio. kr., hvoraf 5,6 mio. kr. vedrører lavere låneoptag til ældreboliger, og 3,2 mio. kr. vedrører lån til betaling af ejendomsskatter.  

Det samlede anlægsbudget ekskl. jorddepot er på 329 mio. Heraf forventes 201 mio. kr. overført til 2022. Anlægsbudgettet på skattefinansieret anlæg er på 491 mio. kr. Heraf forventes 214 mio. kr. overført til 2022. 

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1-9: Anbefales godkendt.

Ad 10: Drøftet.

Bilag

Til toppen


250.   Finansiel politik - justering


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at kommunens finansielle politik justeres som anbefalet af kapitalforvalter.
Baggrund og vurdering

Køge Kommunes finansielle politik er vedtaget af Byrådet februar 2019 og justeret i maj 2020 og den indeholder rammer for anbringelse af investeringsporteføljen. På grund af det lave renteniveau og store usikkerhed på de finansielle markeder anbefaler kommunens kapitalforvalter, at der justeres på rammerne i porteføljen, således at rammerne bliver tilpasset til markedsvilkårene. 

konkret betyder det, at Køge Kommunes kapitalforvalter anbefaler, at justere grænsen for investeringer i Traditionelle obligationer (danske obligationer og IG virksomhedsobligationer) til minimum 70% og at investeringer i aktier og High Yield virksomhedsobligationer kan udgøre maksimalt 30% af porteføljen.

Formålet med justeringen er at fastholde den oprindelige risikoprofil. De lave renter giver høje kurser, og derfor er der risiko for tab hvis renten stiger og kurserne igen falder. Derfor er traditionelle obligationer ikke længere "sikker havn" at investere i som de tidligere har været. For at reducere risikoen anbefales det at øge andelen af andre obligationstyper og aktier.

Kommunens nuværende rammer ser således ud:

Portefølje

Andel

 Traditionelle obl.

80-100%

-heraf danske obl.

-heraf investment grade obligationer (IG)

60-100%

0-20%

Højrente- og virksomhedsobligationer (HY)

0-10%

Aktier

0-10%

Kontant beholdning

0-5%

Konkret anbefales rammerne revideres således:

Investeringsrammer

Interval

Benchmark

Aktivklasse

Ramme

 

Traditionelle obligationer (danske obligationer og IG virksomhedsobligationer)

70 - 100 pct

80

Dansk obl – (udstedt i dkk)

40 - 100 pct

65

Virksomhedsobl - Investment Grade (IG)

0 - 30 pct

15

Globale aktier og High Yield virksomhedsobligationer

0 – 30 pct

20

Virksomhedsobl High Yield (HY)

0 – 20 pct

10

Globale aktier *

0 - 20 pct

10

Ændringen påvirker ikke, at Køge Kommune fortsat investerer etisk forsvarligt bl.a. med fokus på overholdelse af FN's konventioner om menneskerettigheder, våbenproduktion og arbejdstagerrettigheder, ligesom Køge Kommune fortsat ikke investerer i fossile brændsler, spil, tobak, alkohol m.m.

Økonomi
Som følge af tilpasningen af rammerne forventer Økonomisk Afdeling et større afkast på porteføljen end hvis rammerne ikke blev justeret. Derved bliver det nemmere at overholde budgettet på renterne under finansieringen til næste år.
Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Til toppen


251.   Samarbejdsaftale mellem Køge Kommune og Kristianstad Kommune


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen fremlægger samarbejdsaftalen til Økonomiudvalgets orientering.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har i mange år været en del af venskabsbysamarbejdet mellem Kristianstad, Sverige, Kongsberg, Norge, Esbo, Finland og Skagafjordur, Island. Kristianstad ønskede i 2019 at udtræde af venskabsbysamarbejdet, hvorefter Køge også valgte at træde ud, og samarbejdet blev nedlagt.

Køge Kommune og Kristianstad Kommune har den 1. oktober 2021 indgået en samarbejdsaftale, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem Køge og Kristianstad kommuner med prioritering af følgende samarbejdsområder:

 • Klimatilpasning og kystsikring
 • Byudvikling og erhvervsspørgsmål
 • Indsatser i de sociale boligområder

Begge kommuner ser gerne, at samarbejdet også udvides til andre spørgsmål af fælles karakter.

Kommunerne mødes hvert år i oktober for at følge op på samarbejdet og drøfte og planlægge fremtidige samarbejdsområder. Deltagerkredsen ved mødet er fra Køge - Økonomiudvalget og fra Kristianstad er det Kommunalbestyrelsens præsidium. Endvidere deltager kommunaldirektørerne og relevante embedsmænd.

Aftalen gælder indtil videre.

Økonomi

Den kommune, som er vært for det årlige møde afholder mødeomkostningerne. Den tilrejsende kommune betaler for omkostningerne til rejse og logi.

Der er dækning for Køge Kommunes afholdelse af udgifterne hvert andet år.

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


252.   Køge kommunes whistleblowerordning


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Hoved MEDF-udvalgets bemærkninger til justeringer i whistleblowerordningen i Køge Kommune tages til efterretning
 2. med de beskrevne justeringer i punkterne 1 - 7, tilpasses Køge Kommunes whistleblowerordning HovedMED-udvalgets anbefalinger og de nye lovregler.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 24. september 2019 at indføre en whistleblowerordning, der stilles til rådighed for kommunens ansatte. Byrådet besluttede samtidigt, at whistleblowerordning tilpasses, når EU-lovgivningen på området var blevet omskrevet til danske lovregler, hvilket nu er sket, og vedtaget af Folketinget den 24. juni 2021, med virkning fra den 17. december 2021.

Det vedtagne lovforslag implementerer det såkaldte whistleblowerdirektiv (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/1937 af 23. oktober 2019), som pålægger virksomheder at beskytte personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten.

Med vedtagelsen af den danske lovforslag skal Køge Kommune altså nu tilrette egen lokale ordning, så den svarer til den danske lovgivning. Dette er allerede tilfældet for godt 85 procent af ordningen, men der er dog brug for små justeringer, hvilke fremgår af sagen her. Hele den danske lovgivningstekst kan ses i bilag 1, i sagsteksten her er fokus på de justeringer, som foreslås-

På møde den 7. oktober 2021 fremsatte HMU følgende bemærkninger, indsat i kursiv

1. Fastholdelse eller udvidelse af personkredsen
I den nuværende ordning er det udelukkende ansatte i Køge Kommune, der har adgang til at indgive anmeldelser til whistleblowerordningen. Loven stiller på samme måde kun krav om, at ordningen skal stilles til rådighed for arbejdsgiverens medarbejdere. Kommunen har dog mulighed for at vælge at udvide ordningen, så også eksterne samarbejdspartnere kan foretage en indberetning.

Uagtet om kommunen stiller mulighed for indberetning til rådighed for eksterne samarbejdspartnere, stiller Datatilsynet en whistleblowerordning til rådighed, som også eksterne samarbejdspartnere kan gøre brug af.

Hoved MED-udvalget anbefaler en fastholdelse af, at whistleblower-ordningen alene er for medarbejdere, da eksterne samarbejdspartnere er omfattet af datatilsynets whistleblowerordning.

2. Fortsat tilbyde anonymitet for anmelder
Køge Kommune har købt abonnement til en såkaldt whistleblowerportal, der stilles til rådighed for medarbejderne. Portalen tilbyder medarbejderne fuldstændig anonymitet i deres anmeldelse, som en måde at beskytte anmelder på. Lov om beskyttelse af whistleblowere indeholder juridisk beskyttelse af anmelder, både i forhold til anonymitet og sanktioner, en beskyttelse der ikke eksisterede på samme måde før loven.

Det er således ikke juridisk nødvendigt at sikre fuldstændig anonymitet for anmelder længere, anmelder er i lovgivningen fremover beskyttet mod blandt andet sanktioner og aktindsigt.

Hoved MED-udvalget anbefaler fastholdelse af anonymitet for anmelder – dog uden mulighed for at sige nej til at kunne blive kontaktet.

3. Ekstern håndtering af kommunens whistleblowerordning
Eksterne udbydere tilbyder at varetage den interne whistleblowerordning.

 • Kommunernes Landsforening. Pris: 10.000 kr. pr. år + 1.000 kr. pr. indberetning.*
  Visitation af alle indberetninger, kommunen modtager i sin indberetningsløsning med henblik på at fastslå, om indberetningen falder ind under anvendelsesområdet i ”Lov om beskyttelse af whistleblowere”. KL yder desuden bistand til opfyldelse af oplysningspligten efter GDPR over for whistlebloweren i forbindelse med kvittering til whistlebloweren. KL tilbyder endelig en kortere dialog med kommunen om den enkelte indberetning.

  Mulighed for tilkøb af bl.a. undersøgelse af de indberettede forhold, dialog med anmelder og feedback til whistlebloweren.

 • Sirius advokater. Pris: 12.000 kr. pr. år + 2.000 kr. pr. indberetning.
  Kommunens husadvokat. Betaling for administration af Legalsys Whistleblowersystem, inklusive overvågning af indberetninger, opdateringer, screening af indberetninger mv. Undersøgelser af anmeldelser sker efter medgået tid, til de sædvanlige takster for advokatbistand.

Hoved MED-udvalget anbefaler fastholdelse af intern whistleblower-ordning.

4. Whistleblowerenhedens uafhængighed

Den nuværende arbejdsgangsbeskrivelse omskrives, med henblik på at sikre whistleblowerenhedens uafhængighed, som beskrevet i loven. Udkast til arbejdsbeskrivelse og mandat er vedhæftet sagen. Uafhængigheden strækker sig alene til screening og undersøgelse af whistleblowerhenvendelser og indeholder således ikke eventuelle senere følger, der besluttes igangsat som følge af undersøgelsen.

Whistleblowerenheden tildeles mandat til at modtage, vurdere og informationssøge henvendelser modtaget i whistleblowerordningen.

Hoved MED-udvalget finder arbejdsgangsbeskrivelsen fyldestgørende.

--------------------------

Endvidere tilpasses whistleblowerordningen på følgende måde

5. Kvittering og tilbagemelding
Whistleblowerordningen indrettes således, at lovens krav om kvitteringsskrivelse inden for 7 dage fra indberetningen samt feedback til indberetteren senest tre måneder efter indberetningen overholdes.

6. Offentliggørelse
Whistleblowerenheden sikrer, at der på kommunens hjemmeside en gang årligt offentliggøres en oversigt over indberetninger, som beskrevet i loven.

7. Skærpelse
En whistleblower modtager kun lovgivningsmæssig beskyttelse, såfremt indberetningen er givet i god tro og hører til i whistleblowerordningen. Omvendt kan whistlebloweren risikere retslige eller ansættelsesretlige sanktioner, såfremt anmeldelsen i whistleblowerordningen viser sig at være bevidst chikanøs eller usand. Henvendelser der vurderes uegnet til håndtering via whistleblowerordningen, afvises som udgangspunkt uden yderligere behandling i whistleblowerordningen.

8. Central mulighed hos Datatilsynet
Det gøres endvidere opmærksom på, at det er muligt for fx eksterne samarbejdspartnere eller medarbejdere i Køge Kommune at indberette overtrædelser hos Datatilsynets centrale whistleblowerordning.

Økonomi

Muligheden for at indgive anonyme anmeldelser via et link, stilles til rådighed via en licens hos firmaet Got Ethics. 

Etablering af ordningen hos Got Ethics har kostet 15.000 kr. Derudover koster licensen 32.000 kr. pr. år. 

 
Beslutning

Ad 1: Anbefales taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

Bilag

Til toppen


253.   Bevæg dig for Livet-projektet - politisk organisering


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. den politiske arbejdsgruppe fra 1. januar 2022 integreres i den politiske følgegruppe vedrørende Bevæg dig for Livet projektet
 2. Byrådet på det konstituerende møde i december 2021 vælger en repræsentant fra hvert fagudvalg ekskl. Økonomiudvalget, dog 2 repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget til den politiske følgegruppe vedrørende Bevæg dig for Livet projektet.
Kultur- og Idrætsudvalget 04-10-2021
Ad 1-2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Efter at fagudvalgene i august 2020 drøftede visionskommune projektet Bevæg dig for Livet og udpegede repræsentanter til den politiske arbejdsgruppe godkendte Kultur- og Idrætsudvalget den 7. september 2020 den politiske struktur vedrørende Bevæg dig for Livet projektet bestående af en politisk følgegruppe og en politisk arbejdsgruppe. Hertil godkendte udvalget de to gruppers formål. Udvalgets beslutning blev efterfølgende forelagt Økonomiudvalget og Køge Byråd på møderne den 15. og 22. september 2020 til orientering. 

Bevæg dig for Livet projektet er nu godkendt, og i de kommende 5 år realiseres visionen. 

Fra Køge Kommune deltager borgmesteren (formand) og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget i Den politiske følgegruppe, mens Den politiske arbejdsgruppe består af 1 repræsentant fra fagudvalgene ekskl. Økonomiudvalget, dog 4 repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget. 

Forvaltningen indstiller, at den politiske arbejdsgruppe integreres i den politiske følgegruppe, da det vil være hensigtsmæssigt at samle den politiske repræsentation og kompetence i én gruppe samt sikre en bedre koordinering og en mere smidig beslutningsproces.

DIF og DGI bakker op om denne indstilling. 

Forvaltningen indstiller således, at Byrådet på det konstituerende møde i december 2021 vælger 1 repræsentant fra hvert fagudvalg, ekskl. Økonomiudvalget, i Køge Kommune, dog 2 repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget til Den politiske følgegruppe. Borgmesteren er født formand for den politiske følgegruppe.

Den politiske følgegruppe består herudover af følgende repræsentanter fra idrætsorganisationerne:

 • Formand for DGI.
 • Formand eller næstformand for DIF. 
 • Formand for DGI Midt- og Vestsjælland.
 • Direktør for DGI Midt- og Vestsjælland.
 • Lederen af den kommunale enhed for DIF og DGI.

Den politiske følgegruppe vil fremover have følgende formål: 

 • Modtage orientering om status for projektet og vurdere behovet for eventuelle justeringer af strategisk eller økonomisk karakter.
 • Sikre den tværgående politiske forankring af aftalens projekter.
 • Godkende den årlige afrapportering og handleplan.
 • Fastholde projektets vision og retning.

Den politiske følgegruppe forventes at mødes 1 – 2 gange årligt.

Den videre proces:

 • April 2022 – politisk følgegruppemøde hvor status og handleplan præsenteres og godkendes.
 • Juni 2022 – status og handleplan sendes til orientering i Køge Kommunes fagudvalg. 
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. 
Beslutning
Ad 1-2: Anbefales.

Til toppen


254.   Fleksible og koordinerede veje til uddannelse for unge med handicap


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives en bevilling på indtægt -3.367.361 kr. og en tillægsbevilling på udgift 3.367.361 kr. i 2021 til gennemførelse af projektet "Fleksible og koordinerede veje til uddannelse for unge med handicap".
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 11-10-2021
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Børneudvalget 03-11-2021
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Skoleudvalget 03-11-2021
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Socialstyrelsen udmeldte i maj måned en ansøgningspulje på samlet 10 mio. kr. målrettet landets kommuner med det formål at udvikle en model for en indsats forankret på socialområdet, der skal sikre, at flere unge med handicap starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Set i lyset af målsætningerne i Køge Kommunes Handicappolitik samt de beskæftigelsespolitiske mål på arbejdsmarkedsområdet om, at flere borgere med handicap skal i uddannelse og beskæftigelse, valgte forvaltningen at ansøge puljen. Køge Kommune har den 17. september modtaget tilsagn fra Socialstyrelsen på, at ansøgningen er imødekommet med hele det ansøgte beløb på 3.367.361,24 kr. til projektet "Fleksible og koordinerede veje til uddannelse for unge med handicap". Køge Kommune er en blandt i alt tre kommuner, der modtager tilskud fra puljen.

Om projektet
Projekt "Fleksible veje til koordinerede veje til uddannelse for unge med handicap" er et metode- og modeludviklingsprojekt, der, med udgangspunkt i de unges egne stemmer, ønsker og behov, skal styrke den organisatoriske kapacitet og viden om, hvordan vi på tværs af kommune og ungdomsuddannelserne i Campus Køge tilrettelægger en god og koordineret start og et inkluderende og fleksibelt uddannelsesforløb for unge med handicap, så de i højere grad end i dag påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse og samtidig føler sig inkluderet i fællesskabet.

Målgruppen for projektet er unge med handicap i alderen 14-25 år, der har de kognitive og intellektuelle forudsætninger for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med den rette støtte. Udover den overordnede målsætning om at flere unge med handicap påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse, er der følgende målsætninger i projektet:

Målsætninger på borgerniveau:

 - alle unge med handicap tilbydes et individuelt tilrettelagt vejledningsforløb om uddannelsesønsker startende fra det 8. klassetrin.

- den unge og den unges netværk oplever, at der tages udgangspunkt i den unges ønsker og behov, og at kommune og ungdomsuddannelser er ambitiøse på de unges vegne.

- at de unge med handicap får den rette og nødvendige støtte på rette tid og sted i uddannelsesforløbet.

- at flere unge med handicap opnår øgede erhvervsfaglige, sociale samt personlige kompetencer til at begå sig i ungelivet og det begyndende voksenliv.

Målsætninger på organisatorisk niveau:

- Ungdomsuddannelser og kommune opbygger og anvender en systematisk og forpligtende samarbejdsmodel for de unges overgang til og fastholdelse på ungdomsuddannelserne.

- Ungdomsuddannelserne opbygger kompetencer til at rumme og inkludere unge med handicap i uddannelsesforløbet.

- Ungdomsuddannelser og kommune opbygger viden om handicapkompenserende ordninger samt organisatorisk kapacitet til at rumme og inkludere de behov, som unge med handicap har, ligesom kommunen opnår øget viden om mulighederne på ungdomsuddannelserne. 

Som en del af projektet forpligter Køge Kommune sig til at samarbejde med Socialstyrelsen, de to øvrige projektkommuner samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om at bidrage til opbygning af national viden om, hvad der skal til for, at flere unge med handicap påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Økonomi

Tilskuddet skal anvendes til aktiviteter i projektperioden, der løber fra den 1. oktober 2021 til den 31. december 2024. 

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en indtægtsbevilling på -3.367.361 kr. i tilskud fra Socialstyrelsen og en tilsvarende udgiftsbevilling på 3.367.361 kr. i 2021 til afholdelse af udgifter til projektet. Bevillingerne er udgiftsneutrale og påvirker ikke kassebeholdningen eller servicerammen.

Beslutning

Anbefales.


Til toppen


255.   Harmonisering af forældretakst for madordning i dagtilbud


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller. at Børneudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler

 1. at taksten for madordning i dagtilbud fastsættes til 756 kr. pr. måned i 2022.
Børneudvalget 03-11-2021
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med, at Børneudvalget godkendte den nye tildelingsmodel for dagtilbud på mødet den 6. oktober 2021, blev det under punkt 1A godkendt, at der tildeles uændret antal timer til dagtilbud med anretterkøkken, og at udgiften finansieres af øget forældrebetaling.

Baggrunden for beslutningen var, at udgifterne til at drive anretterkøkken er den samme som udgiften til produktionskøkken. I den tidligere model var tildelingen ligeledes på samme niveau, men taksten, som forældrene betalte, var mindre end udgifterne til anretterkøkken.

I den nye tildelingsmodel går forældrebetalingen direkte til institutionen, så det sikres, at madordningen er 100% forældrebetalt. Hvis taksten ikke harmoniseres, vil de to institutioner, som har anretterkøkken mangle 0,1 mio. kr. i driftsbudgettet, hvilket vil reducere disse institutioners mulighed for at opnå minimumsnormeringer på samme niveau som øvrige institutioner.

Med harmoniseringen bliver forældrebetalingen for madordningen for begge ordninger 756 kr. pr. måned. Dermed vil takstbladet til budget 2022 blive korrigeret, hvor taksten for anretterkøkken stiger fra 612 kr. til 756 kr.

Økonomi
Økonomien i tildelingsmodellen er et nulsums-spil. Hvis forældrebetalingen for anretterkøkken ikke stiger, vil det medføre, at de to institutioner med anretterkøkken vil have et mindre budget end de plejer. Således vil merindtægten gå direkte til de pågældende institutioner og derfor være budgetneutral for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.

Til toppen


256.   Beskæftigelsesplan 2022 - endelig behandling


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler beskæftigelsesplanen for 2022 til godkendelse.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-11-2021
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet således, at resultatmålet til del lokale mål 1 ændres til 

- Andel af borgere på sygedagpenge skal som minimum være på landsgennemsnittet eller derunder.

Baggrund og vurdering

Social og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede beskæftigelsesplanen for 2022 på sit møde den 11. oktober 2021. Udvalget besluttede, at videresende udkastet til beskæftigelsesplan med den ændring, at det lokale resultatmål 3 ændres til: "Antallet af offentligt forsørgede for alle ydelsestyper ligger lavere eller svarer som minimum til kommunens rammevilkår".

Den 11. oktober 2021 afholdt udvalget endvidere et fællesmøde med Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd med drøftelse af udfordringer på arbejdsmarkedsområdet i Køge Kommune.

Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd har ingen bemærkninger til beskæftigelsesplanen.

Beskæftigelsesplanen er tilrettet med udvalgets beslutning og forelægges nu for udvalget til endelig godkendelse.

På sit møde den 13. september 2021 besluttede udvalget i øvrigt, at videreføre de eksisterende tre lokale beskæftigelsesmål, samtidig med, at beskæftigelsesministerens fem må (ministermålene) også videreføres.

Beskæftigelsesplan 2022 er derfor altovervejende en videreførelse af Beskæftigelsesplan 2021, og bygger på de samme otte beskæftigelsesmål i 2021:

Ministermål 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
Ministermål 2: Flere ledige skal opkvalificeres
Ministermål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
Ministermål 4: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
Ministermål 5: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Lokalt mål 1: Flere sygemeldte skal fastholdes i job og bevare kontakten med arbejdsmarkedet
Lokalt mål 2: Fokus på borgere med vekslende jobtilknytning og tilbagevendende offentlig forsørgelse
Lokalt mål 3: Flere skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Anbefales overfor Byrådet således, at resultatmålet til del lokale mål 1 ændres til 

 • Andel af borgere på sygedagpenge skal som minimum være på landsgennemsnittet eller derunder.
Bilag

Til toppen


257.   Gymnasievej 8 ombygges til Velfærdsforvaltningens udekørende Teams ØST og SYD - Anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller sammen med Velfærdsforvaltningen til

 1. Ældre- og Sundhedsudvalget, at nedenstående orientering tages til efterretning,
 2. Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en anlægsbevilling på 7.084.000 kr. til modernisering af lokaler til Velfærdsforvaltningens decentrale enheder.
Ældre- og Sundhedsudvalget 02-11-2021
 1. Taget til efterretning.
Teknik- og Ejendomsudvalget 11-11-2021
Ad. 2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Der er på Budget 2022 afsat 7.084.000 kr. i 2022 på anlægsprojekt TEU 147D Modernisering af lokaler til den udekørende hjemmepleje.

Midlerne tænkes primært anvendt til etablering af lokaler, hvor hjemmeplejeteams fra Sandmarksbo og Lerbæk Torv kan samles. Lokalerne findes på Gymnasievej 8, men skal ombygges til formålet.

Baggrunden for, at de to teams skal flyttes, er primært, at de p.t. har for lidt areal til udøvelse af den del af deres opgaver som ikke foregår hos borgerne. Det skyldes samtidig, at der gennem længere tid har været indeklimaudfordringer med de lejede lokaler på Sandmarksbo.

Gymnasievej 8 kan ombygges til formålet - se vedhæftede bilag. Projektet forudsætter, at der etableres 20 ekstra parkeringspladser på arealet nordvest for bygningerne, samt at der etableres et depotskur i terræn sydøst for bygningerne.

Projektet udføres i to etaper, idet en del af ejendommen allerede anvendes af medarbejdere dels fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen, og dels af medarbejdere fra den administrative del af det hjemmeplejeteam, der er på Sandmarksbo. Førstnævnte midlertidigt fordi de blev opsagt fra deres lejemål på Klemenstrupgård - de skal have base på Gymnasievej til sommeren 2022, hvor der er nye lokaler til dem på Gartnervej i Bjæverskov. Sidstnævnte fordi lokalerne på den del af Sandmarksbo, de kommer fra, er ramt af skimmelsvamp.

I første etape ombygges godt 3/4 af ejendommen til det nye formål, og det varer fra efteråret 2021 til sommeren 2022. Anden etape ombygges derefter, og den forventes afsluttet sidst på efteråret 2022.

Ud over ombygning af Gymnasievej tænkes en mindre del af anlægsbevillingen anvendt til mindre moderniseringer i de øvrige distrikter, hvor der skal ske forbedring af omklædningsfaciliteter, arbejdsrum og lignende.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 7,084 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb 2022 (TEU 147D). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Der vil være en årlig afledt bygningsmæssig drift på 0,5 mio. kr., som finansieres indenfor Ældre- og Sundhedsudvalgets budget.

Beslutning
Ad 2: Anbefales.
Bilag

Til toppen


258.   Ansøgning om anlægsbevilling til køb af ejerlejlighed på Sdr. Havn til daginstitution


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en anlægsbevilling på 39,5 mio. kr. til etablering af dagtilbud på Sdr. Havn.

Teknik- og Ejendomsudvalget 11-11-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

På Børneudvalgsmøde den 3. juni 2020 blev det besluttet, at der er behov for et dagtilbud til 80 børn på Sdr. Havn. Dagtilbuddet skal kunne tage imod børn i 2025.

Der er på budget 2022-25 på anlægsprojekt TEU 133E Dagtilbud 80 børn i Søndre Havn området, afsat 38,5 mio. kr. til opførelse af et dagtilbud. Der er desuden på budget 2021 på anlægsprojekt TEU 133A Ekstra kapacitet, dagtilbud - børneområdet, jf. kapacitetsprognosen, afsat 2,0 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. forudsættes anvendt som delfinansiering af dagtilbud i Sdr. Havn.

Der er ikke ledige grunde til salg i området, hvorfor Køge Kommune er gået i dialog med Pension Danmark om mulighed for at placere en daginstitution i deres ejendom i byggefeltet SH4-4. Dagtilbuddet kan placeres som ejerlejlighed i stueplan i ejendommen, og forudsættes at kunne tages i brug i første kvartal af 2025.

Processen med køb og anbefaling af de juridiske forhold er kvalitetssikret internt af Juridisk Afdeling og eksternt af rådgivere fra Emcon a/s og Sirius Advokater. Også købsaftalen (aftale om køb af ejerlejlighed) er godkendt af såvel interne som eksterne jurister.

Indretningen af daginstitutionen i boligkomplekset er sket på baggrund af kravsspecifikation udarbejdet af Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Dagtilbuddet, som bliver på knap 1100 m² nettoareal, kommer til at rumme 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Derudover er der et produktionskøkken, hvor der indarbejdes mulighed for at børnene kan "hjælpe til", samt personalefaciliteter.

Der er til dagtilbuddet knyttet en lille legeplads på ca. 600 m². Dette er et relativt lille areal, men der er fra ejendommen adgang til de meget store grønne arealer syd for bebyggelsen.

Situationsplan og indretningsplan er vedlagt som bilag 1 og 2.

Der søges anlægsbevilling til gennemførelse af det ovenfor beskrevne projekt.

I kælderetagen under ejendommen opføres et parkeringsanlæg, og Køge Kommune får via købsaftalen mulighed for at leje 15 parkeringspladser. Disse vil kunne stilles til rådighed for ansatte, gæster og/eller forældre. Lejeudgiften er 700 kr. pr. måned, svarende til en årlig driftsudgift (for alle 15 pladser) på 126.000 kr.

Der vil frem imod ibrugtagningen af lokalerne blive taget stilling til, om Køge Kommune ønsker at udnytte retten til at leje de 15 parkeringspladser.

Økonomi

Hvis Køge Kommune ønsker at udnytte retten til at leje 15 parkeringspladser i kælderetagen, skal der på driftsbudgettet for 2025 og frem årligt afsættes 126.000 kr. til dette formål.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 39,5 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2021 med 1 mio. kr. (TEU 133A) og rådighedsbeløbene i 2022-2025 (TEU 133E) med 38,5 mio. kr. Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Der er i budgettet 2022-2025 ikke indarbejdet drift til leje af parkeringspladser.

 

 

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


259.   Genopretning 2022 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 41,992 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2022.

Teknik- og Ejendomsudvalget 11-11-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

På Køge Kommunes investeringsoversigt er der i 2022 afsat et rådighedsbeløb på 41,992 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2022. På investeringsoversigten er det nummer TEU 101 Vedligehold af kommunens ejendomme 2022.

Anlægsprojektet omfatter løbende genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Der tages udgangspunkt i en prioriteringsliste for 2022.

Prioriteringslisten vedlægges til orientering som lukket bilag.

Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Der ses i øjeblikket markante prisstigninger i byggebranchen, og meget øgede leveringstider på en del materialer. Det er derfor sandsynligt, at ikke alle de på prioriteringslisten viste opgaver vil kunne udføres indenfor budgettet. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i videst muligt omfang prioritere indenfor prioriteringslisten, efterhånden som de indhentede tilbud på opgaverne kan sammenholdes med de estimerede priser for de enkelte opgaver.

Under forudsætning af at prioriteringslisten godkendes af Teknik- og Ejendomsudvalget skal den sendes i høring i fagudvalgene i november/december 2021. Hvis høringsrunden giver anledning til bemærkninger, vil disse blive forelagt for Teknik- og Ejendomsudvalget i januar 2022 med henblik på beslutning, om prioriteringslisten skal justeres.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 41,992 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2022 (TEU 101). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


260.   Forslag til Lokalplan 1079 - Parkeringsanlæg ved Køge Nord Station


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til Lokalplan 1079 - Parkeringsanlæg ved Køge Nord Station sendes i offentlig høring. 

Klima- og Planudvalget 04-11-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Lokalplanforslaget muliggør etableringen et parkeringsanlæg med 250 parkeringspladser ved Køge Nord Station på den østlige side og etableres som parker- og rejsanlæg. Parkeringsanlægget etableres som en forlængelse af de eksisterende parkeringspladser mod nord, så parker- og rejsanlægget i alt rummer 900 parkeringspladser. Der udlægges areal til håndtering af regnvand i et bælte nord for parkeringsanlægget. I parkeringsanlægget skal der være reserveret plads til ladestandere. 

Lokalplanforslaget muliggør desuden, at jordvolden mod motorvejen kan forlænges op til Egedesvej. Volden kan etableres med en højde på syv meter. Ovenpå voldens højde kan der etableres en støjskærm, således at den samlede højde bliver på i alt 12 meter. 

Jordvold med supplerende støjskærm etableres med henblik på at reducere støjen fra motorvejen i boligområderne i Køge Nord øst for motorvejen og S-togsbanen. Teknik- og Miljøforvaltningen har valgt at indarbejde denne mulige løsning i lokalplanen på baggrund af en undersøgelse omkring støj ved Køge Nord Station udarbejdet af COWI. Undersøgelsen har været forelagt Klima- og Planudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget i april 2021 og er efterfølgende blevet præsenteret på et borgermøde den 21. april 2021. 

Da lokalplanen blev igangsat i foråret 2020 var det planen, at der skulle udlægges et område i den nordlige del af lokalplanområdet til midlertidigt oplag af jord. Dette forhold indgår ikke i lokalplanforslaget. 

Økonomi

Lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. 

I forbindelse med en eventuel udvidelse af P-anlægget med 250 pladser er der indgået en aftale mellem DSB og Køge kommune om 50 % finansiering fra hver part.

Der er i Køge Kommunes budget 2022 – 2026 ikke afsat midler til etablering af en udvidelse.

Kommunikation

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at høringsperioden nedsættes til fire uger, da forslaget er i overensstemmelse med både masterplanen for Køge Nord, kommuneplanen og udelukkende omhandler udvidelse af det eksisterende parkeringsanlæg og jordvold. 

Der skal holdes borgermøde om forslaget til lokalplan mandag den 6. december 2021 kl. 19 i Køge Nord Sport Center.  

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


261.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1091, Boliger på Ejbovej


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. Lokalplan 1091 for boliger på Ejbovej godkendes endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet
 2. spørgsmål om øget trafiksikkerhed på Ejbovej oversendes til Teknik- og Ejendomsudvalget.
Klima- og Planudvalget 04-11-2021
Ad. 1:
Ken Kristensen (V) stillede følgende ændringsforslag:

1) I stedet for max. 50% må kun 30% af boligenhederne opføres i 2 etager.

Ken Kristensen (V) stemte for. Resten af udvalget stemte imod. Dermed bortfalder ændringsforslaget.

2) Byggeriets yderfacader må kun opføres i tegl.

Ken Kristensen (V) stemte for. Resten af udvalget stemte imod. Dermed bortfalder ændringsforslaget.

Forvaltningens forslag anbefales.

ad. 2:
Godkendt.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 31. august 2021, under pkt. 170, at sende forslag til Lokalplan 1091 for
boliger på Ejbovej i offentlig høring i 4 uger med bemærkning om, at ordet "familieboliger" udgår.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre tæt-lav senioregnede boliger fordelt på 1-og 2-plans boliger med udnyttet tagetage samt et fælleshus. Bebyggelsen placeres i et sammenhængende, grønt, fælles friareal med mulighed for at etablere aktivitets- og opholdsområder. Området får vejadgang fra Ejbovej parallelt med vestskellet, hvor også parkeringspladserne placeres. Fra adgangsvejen giver adgangsstierne adgang til de enkelte boliger.

Der er indkommet 2 høringssvar.

Høringssvarene indeholder bl.a. bekymring for, om den eksisterende stiforbindelse på tværs af
området bibeholdes i sin nuværende bredde og med forslag om, at den foreslåede fællessti langs
Ejbovej sløjfes.

Den eksisterende tværgående fællessti har i dag en bredde på ca. 3,5 meter, mens den i lokalplanforslaget er reduceret til 1,8 meter. Bredden er reduceret for at give plads til den ønskede placering af bebyggelsen.

Den tværgående sti har i lokalplanforslaget status af "gangsti", mens der syd om området (langs Ejbovej) udlægges areal til en ny "fællessti" for cykler og gående. De enkelte stiers status vil blive afmærket med skilte og evt. med bomme.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at lokalplanen fastholder stiforløbene for på den måde at adskille gående og cyklister.

Derudover indeholder høringssvarene ønske om, at facader skal holdes i teglsten.

Alle de materialer, som indgår i lokalplanen, vurderes at være traditionelle danske materialer, som
vil kunne indgå i samspil med omgivelserne. Intentionen har været, at bebyggelsen skal være i
nutidig arkitektur med en materialitet, som er tilpasset den omkringliggende by.

Forvaltningen indstiller, at lokalplanen fastholder muligheden for at vælge flere materialer på
facader og tage.

Der gøres i høringssvarene opmærksom på et behov for trafikdæmpende foranstaltninger på
Ejbovej, da trafikken med den nye bebyggelse vil øges. Derudover er der ønske om, at evt.
støjafskærmning udføres som skærm og ikke som støjvold.

Der er udarbejdet et høringsnotat, hvor der redegøres for alle høringssvarene samt
forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Anbefales godkendt.

Ad 2: Anbefales godkendt.

Bilag

Til toppen


262.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


263.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


264.   Køb af ejerlejlighed til dagtilbud i Sdr. Havn (Lukket punkt)Til toppen


265.   Tilbagekøb af grund samt udbudsvilkår herfor (Lukket punkt)Til toppen


266.   Ansøgning om tilladelse til videresalg af ubebygget grund (Lukket punkt)Til toppen


267.   Kommuneplan 2021 - den offentlige høring (Lukket punkt)Til toppen


268.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


269.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


270.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 23.11.21