Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 11.01.2022 kl. 15:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Mette Wigand Bode, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.


Til toppen


2.   1. Økonomiske Redegørelse 2022 (fagudvalg)


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at udvalget godkender 1. Økonomiske Redegørelse 2022 på Økonomiudvalgets område.

Baggrund og vurdering

Indledning
Tre gange årligt udarbejder forvaltningen en økonomisk redegørelse til Økonomiudvalget på baggrund af budgettet og de forventede udgifter.

 • 1. Økonomiske Redegørelse har fokus på budgetforudsætningerne
 • 2. og 3. Økonomiske Redegørelse er en opfølgning efter hhv. 2. og 3. kvartal.

Efter de enkelte udvalgsredegørelser har været behandlet i fagudvalgene præsenteres en samlet redegørelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunens budget er overordnet delt i tre bevillingskategorier: Drift, Anlæg og Finansiering.
Drift er yderligere opdelt i tre underkategorier: Service, Indkomstoverførsler og Andet. Bevillingerne er yderligere opdelt i en række aktivitetsområder.

Byrådet har kompetence til at flytte budgetmidler mellem Drift, Anlæg og Finansiering samt mellem fagudvalgene. Herudover har de kompetence til at flytte mellem Service og Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalgene.

Fagudvalget har kompetence til at flytte mellem aktivitetsområder inden for underkategorierne Service, Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalget. Herudover har fagudvalget kompetence til at flytte mellem underkategorierne Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalget.

Nedenfor er Økonomiudvalgets organisering angivet:

Bevillingskategori – Drift:

 1. Service
  1. Aktivitetsområde: Administrativ organisation (omfatter administrative budgetter, jobcenter og Borgerservice, Familierådgivningen, IT-projekter samt barselspulje og Tjenestemandspensioner mv.)
  2. Aktivitetsområde: Politisk organisation (omfatter vederlag, repræsentative aktiviteter, budgetter til valg, samt forskellige råd og nævn)
  3. Aktivitetsområde: Redningsberedskab (omfatter budget til Brand og redning)
 2. Andet
  1. Aktivitetsområde: Takstfinansierede ydelser (omfatter Tjenestemandspensioner til tidligere ansatte på forsyningsområdet)

Bevillingskategori – Anlæg (omfatter strategisk opkøb og salgsindtægter for jord, Køge Jorddepot samt forskellige projekter, såsom modernisering af Køge Idrætspark og Følgearbejde ved underføring).

Bevillingskategori - Finansiering (omfatter tilskud og udligning fra stat og ejendoms-, selskabs- og kommuneskat).

Samlet økonomiske overblik
Denne redegørelse er en opfølgning på Økonomiudvalgets eget budget, hvor det er undersøgt om der er sket nogen ændringer siden budgettet blev vedtaget. Budgetforudsætningerne blev dannet omkring sommerferien 2021. Ændrede forudsætninger kan eksempelsvis være ny viden eller ændret lovgivning.  

Første økonomiske redegørelse viser, at der på drifts- og anlægsområdet ikke er fundet nogen ændringer, hvorfor budgettet forventes overholdt. 

Der er dog på nuværende tidspunkt stor usikkerhed om, hvorvidt det er muligt at nå at realisere indtægterne vedr. jordforsyning. Der er i 2022 et salgsbudget på 98,5 mio. kr., og der vurderes at være en sandsynlig risiko for mindre-indtægter på området på 20-25 mio. kr. i 2022.

Det skyldes dels et usikkert marked for kontorbyggeri, dels usikkerhed om status for erhvervsarealer. Sidstnævnte forventes afklaret med en ny erhvervspolitik, som dog først kan forventes vedtaget omkring sommer 2022, hvorefter der meget muligt skal udarbejdes lokalplan/kommuneplantillæg, inden der kan forventes modtaget salgsindtægter. Området følges frem mod 2. Økonomiske Redegørelse.

Under finansieringsområdet har gennemgangen vist, at der forventes færre indtægter på ca. 0,1 mio. kr. De færre indtægter vedrører en kollektiv skattesanktion som følge af, at kommunerne samlet set hævede skatten mere end økonomiaftalen tillod ved budgetlægningen for 2022. Mindreindtægten anbefales finansieret af Køge Kommunes kassebeholdning, da sanktionen ligger uden for Køge Kommunes styringskompetence. Det anbefales dog at afvente anden økonomiske redegørelse, da det præcise beløb for sanktionen endnu ikke er meldt ud.  

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


3.   Budgettvist Hastrupparken


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Budget 2022 godkendes
 2. ombygning og tilhørende budget for afdeling Hastrupparken godkendes.
Baggrund og vurdering

Efter almenboliglovens § 164 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med de almene boligorganisationer. Almene boligorganisationer er private foreninger, som er godkendt og underlagt regulering efter almenboligloven og bekendtgørelser udstedt med hjemmel heri. Det er boligorganisationens bestyrelse, som har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. For hver afdeling er der nedsat en afdelingsbestyrelse som samarbejde med organisationsbestyrelsen og afdelingsmødet (beboerne).

Ved tvistligheder mellem en organisationsbestyrelse og et afdelingsmøde vedrørende budgetgodkendelse, skal boligorganisationen indbringe tvisten til kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse jf. § 42 i almenboligloven. Køge Kommune har derfor modtaget en anmodning fra Køge Boligselskab om kommunens administrative godkendelse af afdeling Hastrupparkens budget 2022.

Budgetforslaget 2022 for afdeling Hastrupparken blev godkendt af organisationsbestyrelsen den 21. september 2021, Afdelingsbestyrelsen den 17. august 2021, men blev nedstemt den 9. september 2021 af beboerne med stemmefordeling på 72 imod og 26 stemmer for.

Budgetforslaget indeholdt en lejeregulering på 1,2 % i forhold til det sidst vedtagne budget for 2021, men da der i løbet af 2021 var blevet varslet en lejeregulering på 0,88 % som følge af installation af fiberstik i alle lejemål, ville budgetforslaget medfører en reel lejeregulering på 0,32 % pr. 1. januar 2022 svarende til en gennemsnitlig huslejeforhøjelse på 22 kr. pr. måned.

På mødet blev der i forbindelse med budgettet også fremsat forslag om at udføre en selvstændig tilbygning til de nuværende mandskabsfaciliteter samt ombygning af den nuværende bygning. Pris 1.000.000 finansieret ved lån af egne midler afdraget over 10 år, dette ville medføre en huslejeregulering på 0,26 %, når byggeriet er færdig og varslet selvstændigt med 3 måneders varsel. Årsagen til forslaget er, at der ikke i de nuværende velfærdforanstaltninger som påkrævet er separate omklædnings-, toilet- og badeforanstaltninger til både mænd og kvinder. Der er i dag både mænd og kvinder ansat som ejendomsfunktionærer i afdelingen. For at kunne ombygge de nuværende forhold er det nødvendigt at inddrage det nuværende kontor til velfærdsforanstaltninger til kvinder. Kontoret opfylder ej heller kravet om dagslys og udsigt til de omkring liggende omgivelse, da det eneste vindue i kontoret vender ud mod en overdækket materialegård.

Forslaget blev nedstemt af beboerne med stemmer 68 i mod og 46 for forslaget.

Køge Kommune har sendt budgettvisten til høring i henholdsvis organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen, som er blevet bedt om at redegøre for beboernes nedstemning af budgettet.

Organisationsbestyrelsen har lagt vægt på, at fastlægge budgettet i samarbejde afdelingsbestyrelsen, hvor bebyggelsen besigtiges. Der ud over fastlægges budgettet i samarbejde med driften fra Køge boligselskab og forretningsfører.  Da der ikke er kommet ændringsforslag eller indsigelser til konkrete budgetposter har organisationsbestyrelsen efterfølgende godkendt budgettet og den nødvendige ombygning og tilbygning med efterfølgende huslejeregulering på 0,26 %, når arbejdet er færdigt.

Det er kommunens vurdering, at budgetlægningen af boligorganisationen er foretaget ud fra en hensigtsmæssig måde, hvor der er bevågenhed på alle relevante poster i budgettet herunder langsigtede vedligeholdelsesplaner og fokus på balance i budgettet. Desuden er forslaget om ombygning besluttet ud fra at bygningen ikke lever op til kravene herfor. Da beboerne ikke har peget på konkret forslag til budgetændringer eller ombygningen, er det Økonomisk Afdelings anbefaling, at det oprindelige budget 2022 og den nødvendige ombygning og tilbygning godkendes, da budgettet og ombygningen vurderes hensigtsmæssig.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Kommunikation

Køge Boligselskab og afdelingsbestyrelsen for Hastrupparken skal orienteres om Byrådets beslutning.

Beslutning
Ad 1-2: Anbefales.
Bilag

Til toppen


4.   Deltagelse i Folkemøder på Bornholm i byrådsperioden 2022-2025


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at deltagelse i
Folkemødet på Bornholm i byrådsperioden 2022-2025 drøftes, herunder det økonomiske tilskud til den enkelte deltager.
Baggrund og vurdering

Folkemøder på Bornholm har i flere år foregået i Allinge i uge 24 (juni måned), i 2022 holdes folkemødet den 16.-19. juni.

Det primære formål med Folkemødet er, at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Samt ved at give borgerne mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.
Folkemødet er afholdt siden 2011 og samler over 100.000 besøgene i folkemødebyen.

Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på skibe, i telte, under åben himmel, på
restauranter o.l. spredt over et område, der strækker sig over ca. en kilometer ved Allinge på Bornholm.

Byrådet besluttede i 2015, 2016, 2017 og i 2018 (for hele byrådsperioden 2018-2021) at Byrådets medlemmer kunne modtage et kommunalt tilskud på 2.000 kr. ved deltagelse med henblik på politisk dialog, netværksskabelse samt varetagelse af Køge Kommunes interesser samt at deltagerne selv booker overnatning.
Det kommunale tilskud blev i 2015, 2016 og 2017 og i byrådsperioden 2018-2021 udbetalt på grundlag af en tro- og love-erklæring om, at beløbet er medgået til formålet.

Økonomi
Deltagelse i Folkemødet er gratis, men deltagerne skal selv finde overnatnings- og
transportmuligheder.
Der er budgetmæssig dækning på kontoen, såfremt Økonomiudvalget beslutter at udbetale 2.000
kr. som kommunalt tilskud til deltagerne.
Beslutning
Økonomiudvalget anbefaler et tilskud på 2.000 kr. pr. deltager pr. gang der kan udbetales på grundlag af tro-og-loveerklæring.

Til toppen


5.   Udkast til mødekalender 2022 - Økonomiudvalget


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at forslag til Økonomiudvalgets mødekalender for 2022 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalgets møder foreslås afviklet hhv. den 2. og 3. tirsdag, kl. 15.00 - 18.00, dog med følgende undtagelser:.

 • Februar møder holdes 1. og 2. tirsdag pga. vinterferie i uge 7 og 8.
 • April måneds møder samles i ét møde på 3. tirsdag, grundet påsken, kl. 14.00-19.00.
 • Juni møder holdes 1. og 2. tirsdag, grundet sommerferien - 2. møde kl. 14.00 - 19.00
 • Juli holdes mødefri.
 • Augustmøder holdes 2. og 4. tirsdag, da nogle fagudvalg holder møde i 3. uge 
 • Oktober-møderne holdes 1. og 2. tirsdag, grundet efterårsferie i uge 42, 2. møde holdes kl. 13.30-16.30, pga. byrådsmøde samme dag
 • December-møderne holdes 1. og 2. tirsdag, grundet julen - 2. møde kl. 14.00 - 19.00.
 • 1. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 30. august, kl. 15.30-16.30
 • 2. behandling af budgettet holdes på ordinært møde den 4. oktober.

Det første møde hver måned starter med et temamøde der har en varighed på en time.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


6.   Analyse af Skoleområdet 2022 - anlægsbevilling


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet

 1. anbefaler frigivelse af anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til analyse af Skoleområdet.
Skoleudvalget 14-12-2021
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

På Køge Kommunes investeringsoversigt er der i 2022 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til analyse af skoleområdet. På investeringsoversigten er det nummer SKU 01 Analyse af skoleområdet.

Anlægsprojektet omfatter en analyse af skoleområdet til brug for at finde løsninger i forhold til kapacitetsudfordringerne. Planlægningen af projektet påbegyndes i første kvartal 2022, hvor der vil være et oplæg til tids- og handleplan, der skal prioriteres af Skoleudvalget. Herefter kan analysearbejdet reelt påbegyndes i samarbejde med de af Skoleudvalget valgte konsulenter.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2022 (SKU 01). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning. 

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og det påvirker således ikke det vedtagne anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


7.   Støjskærm - Nedlukning af anlægsprojekt og omprioritering af anlægsbudget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen afsluttes
 2. der gives negativ tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,3 mio. kr. for Trafikstøjsprojekt for Ringsvejsstrækningen
 3. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. til pulje for brorenovering til renovering af Køge Bro og bro ved Regnemarksværket
 4. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til opstart af mobilitetsplan for Køge Kommune.
Teknik- og Ejendomsudvalget 09-12-2021
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byrådet.

Udvalget anbefaler, at det kommende Teknik- og Ejendomsudvalg fortsætter dialogen med borgerne om, hvordan der kan blive udført støjdæmpende foranstaltninger.

Baggrund og vurdering

Teknik og Ejendomsudvalget blev orienteret den 9. september 2021 om status for Støjskærmsprojekt på Ringvejsstrækningen. Teknik- og Miljøforvaltningen har igennem de sidste 5 år arbejdet med 3 forskellige arbejdsgrupper, der har repræsenteret de 3 første strækninger på listen. Konklusionen på denne proces er, at der ikke i nogle af arbejdsgrupperne og sammensætning af beboere har kunnet opnås enighed og herved opfylde kravet for at opnå 50 % medfinansiering fra kommunen.

Der er tidligere omprioriteret 3 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter fra projektet, og der resterer nu ca. 5,3 mio. kr. på anlægsbudgettet. Forvaltningen foreslår derfor, at projektet afsluttes, og at resterende anlægsmidler omprioriteres til nedenstående projekter i prioriteret rækkefølge.

Køge Bro og bro til Regnemarksværket
Køge Bro har i de senere år været på renoveringslisten, men der udestår en finansiering af den samlede anlægsudgift for at anlægsprojektet kan gennemføres. Renoveringen udføres med hensyntagen til godkendelsen fra Slots & Kulturstyrelsen og forvaltningen anslår, at projektet samlet set vil koste ca. 3,5 mio. kr. Renoveringen af Køge Bro vil i en længere periode kræve særlige trafikomlægninger på Fændediget og Brogade og forvaltningen vil søge at koordinere udførelsesplanen med kommende VEKS arbejder hvis muligt.

HOFOR planlægger lige nu renovering af Regnemarksværket, hvilket gør, at en renovering af broen til Regnemarksværket er presserende. Som beskrevet på Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 9. december 2021, punkt 205, vil en renovering til fremtidig trafikbelastning beløbe sig til 1,6 mio. kr.

Resterende rådighedsbeløb i brorenoveringspuljen er på ca. 1,0 mio. kr. Forvaltningen anbefaler derfor, at der omprioriteres 4,1 mio. kr. til pulje for brorenovering.

Mobilitetsplan
Køge Kommune er i en rivende udvikling og har massive udfordringer i forhold til trafikudviklingen og herved fremkommelighed på kommunens veje. I takt med udviklingsprojekterne i kommunen udføres der løbende trafikanalyser for at sikre den korrekte infrastrukturudvikling i det eksakte område, men der er ikke en mobilitetsplan, som kan sikre det rigtige afsæt for disse delplaner. En mobilitetsplan samler en strategi for alle transportformer og indeholder grundlæggende modeller, analyser og hvis ønsket også forslag til løsninger af problemer. Forvaltningen indstiller derfor, at den resterende pulje på 1,2 mio. kr. omprioriteres hertil.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at den beregnede kassebeholdning for 2021 ikke vil blive påvirket, idet der søges udgiftsneutrale rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på 5,3 mio. kr. Der søges rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling på samlet 5,3 mio. kr. til Køge Bro og bro ved Regnemarksværket (4,1 mio. kr.) og opstart af mobilitetsplan for Køge Kommune (1,2 mio. kr.). Som finansiering søges tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på til Trafikstøjsprojekt for Ringsvejsstrækningen (-5,3 mio. kr.).

Herudover skal det bemærkes, at bevillingerne samlet set ikke vil påvirke vedtaget anlægsniveau i budgettet, idet det er udgiftsneutrale bevillinger vedrørende anlægsprojekterne, som alle indgår i beregningen af anlægsloftet.

Kommunikation
Ved renovering af Køge Bro skal der udarbejdes en kommunikationsplan, og det vil være nødvendigt foretage en dialog med Køge Handel, borgere i området og VEKS, inden projektet kan gennemføres. 
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Ad 3-4: Anbefales ikke.


Til toppen


8.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


9.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


10.   Valg af medier til Køge Kommunes informationsannoncer (Lukket punkt)Til toppen


11.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


12.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


13.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 12.01.22