Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 14.12.2021 kl. 09:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Jeppe H. Lindberg, (C)

318.   Banedanmark og ledningsdeklarationer


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. orienteringen om Østre Landsrets dom tages til efterretning
  2. der godkendes en tillægsbevilling på 349.750 kr., der finansieres af kassen. 
Baggrund og vurdering

Østre Landsret har den 13. december 2021 afsagt dom i en sag anlagt af Kammeradvokaten på vegne af Banedanmark mod Køge Kommune og Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S.

Køge Kommune blev ved Byrettens dom af 11. januar 2021 frifundet i sagen, medens Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S blev forpligtet til at betale 3,8 mio. kr. til Banedanmark til dækning af udgifter ved flytning af ledninger i forbindelse med anlæg af den nye bane til Ringsted.

Kammeradvokaten ankede frifindelsen af Køge Kommune. Østre Landsret finder imidlertid, at Køge Kommune ved indgåelsen af servitutaftaler med Køge Afløb og Køge Vand og tinglysningen heraf ikke har overholdt grundsætningen om saglig forvaltning, og kommunen dømmes derfor til inden 14 dage at betale sagsomkostninger med i alt 349.750 kr. til Banedanmark.

Sagen drejer sig om 2 deklarationer, der for 10 år siden blev tinglyst på nogle arealer, der efterfølgende skulle bruges til den nye bane. Ifølge deklarationerne blev det såkaldte ”gæsteprincip” fraveget, hvilket indebærer, at hvis kloakledning og vandledninger af grundejeren ønskes flyttet, skal grundejeren – og ikke forsyningsselskabet – betale herfor. Deklarationerne blev indgået som en aftale mellem kommunen og forsyningen som et led i udskillelsen af forsyningen fra kommunen, som følge af en lovændring i 2007. I 2014 eksproprierede Banedanmark arealerne og som følge af deklarationens ordlyd måtte de dermed selv bekoste flytningen af ledningerne.

Køge Kommune gennemførte i alt mere end 300 deklarationer med samme ordlyd i perioden 2011-2012, men fordi de 2 deklarationer, der berørte jernbanen blev fremrykket i bunken af deklarationer, der skulle tinglyses, mener Banedanmark – og nu også Østre Landsret – at kommunen handlede usagligt.

Køge Kommunes advokat har under sagen fremhævet, at kommunen på intet tidspunkt har truffet en beslutning om at fremskynde tinglysningen for derved at undgå en udgift. Der var tale om en helt sædvanlig forvaltningsmæssig tilrettelæggelse af et omfangsrigt arbejde som følge af udskillelsen af forsyningsvirksomheden fra kommunen. Dette arbejde foregik i tæt samarbejde mellem landinspektør, forsyning og kommunens forvaltning. Opprioriteringen af de to deklarationer, der vedrørte baneanlægget, foregik alene af ordensmæssige grunde, så der var klarhed over ejerforhold og betingelser inden en kommende eventuel ekspropriation.  

Hvidovre Kommune har haft en sag, der ligeledes omfattede fravigelse af gæsteprincippet. Denne sag endte i Højesteret med en dom, der gik imod kommunen. I Hvidovre-sagen blev Økonomiudvalget hasteindkaldt for at træffe beslutning om deklarationerne inden Banedanmark skulle i gang med ekspropriation til den nye bane. Og her var der kun tale om et enkelt areal. I Køge Kommune var de to deklarationer en del af et større arbejde med i alt 300 deklarationer, og det foregik som en naturlig del af forvaltningens og forsyningens arbejde og uden at have til hensigt at skade Staten.

Østre Landsret finder imidlertid ikke, at Køge Kommune og forsyningen har bevist dette. Derfor erklæres deklarationerne ugyldige, og kommunen og forsyningen tilpligtes at betale sagsomkostningerne. Deklarationernes ugyldighed indebærer, at Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S skal betale ledningsomkostningerne på ca. 3,8 mio. kr.

Det vil blive drøftet nærmere med kommunens advokat og med forsyningens advokat om sagen skal bringes videre til Højesteret,

Økonomi

I  sagsomkostninger for Byretten og Landsretten skal Køge Kommune inden for 14 dage betale 349.750 kr. til Banedanmark. Hertil kommer udgifter til egen advokat.

Udgifterne afholdes ved en tillægsbevilling.

Tillægsbevillingen vil forringe kassebeholdningen med 349.750 kr., påtegning fra Økonomisk Afdeling vil forlægge inden Byrådets behandling af sagen. 

Beslutning

Ad 1: Anbefales taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)
Mette Jorsø (B)
Bilag

Til toppen


319.   Indgåelse af forlig (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)
Mette Jorsø (B)

Til toppen


320.   Underskriftsblad (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)
Mette Jorsø (B)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 15.12.21