Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 15.05.2018 kl. 08:15 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


161.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


162.   2. Økonomiske Redegørelse 2018 - hele Køge Kommune


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den 2. Økonomiske Redegørelse
2018 drøftes og godkendes, herunder at

 1. der gives tillægsbevilling på driftsområdet med effekt på kassen på -2,1 mio. kr. i 2018 og
  -0,06 mio. kr. i overslagsårene, jf. bilag 2,
 2. der gives tillægsbevilling på finansieringsområdet med effekt på kassen med -11,6 mio. kr.
  i 2018, jf. bilag 2,
 3. der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling uden effekt på kassen på -26,4 mio. kr.
  vedrørende udlodning af provenu for salg af HMN Naturgas A/S, hvilket modsvares af
  en statsafgift (20 %) på 5,3 mio. kr. og deponering af det resterende beløb (80 %) på 21,1
  mio. kr.,
 4. der gives udgiftsneutrale tillægsbevillinger uden effekt på kassebeholdningen vedr.
  flere udvalg, jf. bilag 3,
 5. det tages til efterretning, at Ældre- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget
  arbejder videre med udfordringerne i 2018,
 6. konsekvenserne for budget 2019-2022 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Indledning
Fire gange årligt udarbejder forvaltningen en samlet økonomisk redegørelse til Økonomiudvalg og Byråd. Redegørelserne er en afrapportering af den økonomiske status i kommunen på baggrund af budgettet og de forventede udgifter. 1. Økonomiske Redegørelse har fokus på budgetforudsætningerne, mens 2., 3. og 4. Økonomiske Redegørelse er en opfølgning efter hhv. 1., 2. og 3. kvartal.

Inden den samlede økonomiske redegørelse præsenteres i Økonomiudvalget, har fagudvalgene drøftet deres økonomiske redegørelser.

Der følges i 2 økonomiske redegørelse op på driftsområdet og finansieringsområdet.

2. Økonomiske Redegørelse 2018
Den 2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn for forventet regnskab 2018 på driftsområdet.

2. Økonomiske Redegørelse viser, at der er væsentlige udfordringer på 3 udvalgsområder på i alt 44,3 mio. kr. i 2018 samt varige udfordringer på 34,8 mio. kr.

Ældre- og Sundhedsudvalget har håndteret udfordringen på godt 25 mio. kr. for 2018, men ikke den varige udfordring på 20,3 mio. kr. Børneudvalget og Skoleudvalget har indmeldt udfordringer på i alt 18,4 mio. kr. for 2018 og varige udfordringer på 14,5 mio. kr. Børneudvalget arbejder på at løse udfordringen frem mod 3. Økonomiske Redegørelse, mens Skoleudvalget arbejder på at løse udfordringen frem mod næste udvalgsmøde.

Under forudsætning af at Børneudvalget og Skoleudvalget også håndterer deres udfordring for 2018 viser 2. Økonomiske Redegørelse netto mindreudgifter på driftsområdet på 2,1 mio. kr. samt mindreudgifter på 11,6 mio. kr. (se også figur 2 og tabel 1).

Figur 1: Samlet overblik over Køge Kommune (eksklusiv overførsler til 2019)

Note:
Afvigelserne i figuren er opgjort eksklusiv overførsler fra 2018 til 2019 på 8,1 mio. kr. samt de varslede udfordringer på ÆSU, BU og SU, jf. tabel 1.

Tabel 1: Varslede udfordringer
Afvigelserne i figuren er opgjort eksklusiv overførsler fra 2018 til 2019 på 8,1 mio. kr. samt varslede udfordringer.

Varslede udfordringer

        2018

       Varig

Ældre- og Sundhedsudvalget

         25,9

          20,3

Børneudvalget

         12,4

          10,0

Skoleudvalget

           6,0

            4,5

Varslede udfordringer i alt

         44,3

          34,8

Driftsområdet (Figur 1: indkomstoverførsler og andet samt serviceudgifter)
På Driftsområdet forventes netto mindreudgifter på 2,1 mio. kr. Heraf vedrører 2,05 mio. kr.

Serviceudgifter og 0,02 mio. kr. vedrører indkomstoverførsler og andet, jf. figur 1.

Mindreudgifterne på serviceudgifterne er sammensat af:

 • merudgifter på 0,5 mio. kr. midler til ejendomsskat knyttet til Tapperiet, hvor Teknik- og Ejendomsudvalgets budget ved en fejl blev reduceret i overførselssagen
 • mindreudgifter til koncern serviceprojekterpå 0,7 mio. kr. vedrørende alle udvalg samt
 • mindreudgifter til fripas til flygtninge under Kulturog Idrætsudvalget på 0,1 mio. kr.
 • mindreudgifter på Økonomiudvalget på 1,8 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. vedrører driftssikring af boligbyggeri, 0,4 mio. kr. vedrørende politisk organisation samt 0,3 mio. kr. vedrørende serverrum.

Under indkomstoverførsler og andet forventes:

 • netto mindreudgifter på 0,02 mio. kr. vedrørende besparelse knyttet til koncernservice projekter
 • merudgifter til indkomstoverførsler på 1,2 mio. kr. under Børneudvalget samt
 • mindreindtægter på 1,2 mio. kr. på central refusion under Børneudvalget.

Nettomindreudgifterne på driftsområdet anbefales tilført kassen.

Udover ovennævnte skal det bemærkes, at der forventede mindreudgifter på 9,0 mio. kr. under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende introduktion til udlændinge samt kontanthjælp mv. Mindreudgifterne tilføres ikke kassen i denne redegørelse, men håndteres i en senere redegørelse når størrelsen af en evt. midtvejsregulering af overførslerne er kendte.

Herudover er der en række udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalgene, jf. bilag 3, hvoraf den mest centrale er samling af udbetalingerne til passive tjenestemænd under Økonomiudvalget.

Finansieringsområdet (Figur 1: finansiering)
På finansieringsområdet forventes samlede mindreudgifter på 11,6 mio. kr., som anbefales tilført kassen.

Mindreudgifterne er sammensat af:

 • 6,5 mio. kr. vedrørende deponeringsmidler knyttet til Køge Idrætspark, der som konsekvens af beslutningen vedrørende byggeret 2 i stedet er afsat som anlægsbevilling
 • 5,1 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud til ungdomsboliger på Campus Køge, som eventuelt skal anvendes i kommende år. Dette arbejdes der videre med frem mod budgetlægningen for 2019.

Herudover har Køge Kommune modtaget 26,4 mio. kr. vedrørende udlodning af provenu knyttet til salget af HMN Gas, som følge af HMN Naturgas Holding ApS har indgået en aftale om salg af HMN Naturgas A/S til SEAS NVE og Eniig.

5,3 mio. kr. af provenuet anvendes til betaling af statsafgift (reduktion i bloktilskuddet) og de resterende 21,1 mio. kr. deponeres og frigives over en 10-årig periode.

Konsekvenser for budget 2019-2022
De varige konsekvenser af udfordringerne på Ældre- og sundhedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget forventes at udgøre 34,8 mio. kr. I det omfang udvalgene ikke håndterer denne udfordring i forbindelse med håndteringen af 2018-udfordringen, vil det skulle håndteres som en del af budgetlægningen for 2019-22.

Der planlægges temamøde for Økonomiudvalget herom.

Gennemsnitlig likviditet
Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 31/3-18 275,7 mio. kr. Der er således tale om et fald 1. Økonomiske Redegørelse, hvor gennemsnittet af den gennemsnitlige likviditet udgjorde 301,3 mio. kr.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1-4: Anbefales.

Ad 5-6: Anbefales taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


163.   Orientering om foreløbigt resultat af overenskomstforhandlingerne


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

 1. tager orientering om de foreløbige resultater af overenskomstforhandlingerne til efterretning,
 2. tager orientering om den videre proces til efterretning.
Baggrund og vurdering

I henhold til Økonomiudvalgets funktion som personaleudvalg holdes udvalget orienteret om resultatet af overenskomstforhandlingerne.

Ad 1:
KL har fredag den 27. april indgået forlig med Forhandlingsfællesskabet om økonomien og de generelle temaer ved overenskomstforhandlingerne for perioden 1. april 2018 – 31. marts 2021.

Økonomien:
Den samlede økonomiske ramme udgør 8,1 %. Heraf udgør generelle lønstigninger 6,1 %, fordelt på følgende stigninger:

 • 1,10 pct. pr. 1. april 2018
 • 1,30 pct. pr. 1. oktober 2018
 • 1,00 pct. pr. 1. oktober 2019
 • 1,60 pct. pr. 1. januar 2020
 • 0,40 pct. pr. 1. april 2020
 • 0,70 pct. pr. 1. oktober 2020

Udover de generelle lønstigninger er afsat følgende for overenskomstperioden:

 • Rekrutteringspulje: 0,30 %
 • Organisationsforhandlingerne: 0,35 %
 • Øvrige (herunder puljer til særlige formål): 0,03 %
 • Reguleringsordning (skøn): 0,72 %
 • Reststigning (skøn): 0,60 %

I alt: 8,1 %.

Følgende aftalt:
Reguleringsordningen
Reguleringsordningen videreføres i overenskomstperioden, mens et privatlønsværn ikke er omfattet af forliget. Reguleringsordningen udmøntes pr. 1. oktober 2018, 1. oktober 2019 og 1. oktober 2020.
 
Økonomien ved organisationsforhandlingerne
Det er forudsat, at der udover de generelle lønstigninger pr. 1. april 2019 anvendes 0,35 % af lønsummen ved organisationsforhandlingerne.

Puljer til særlige formål:
Rekrutteringspulje
For at imødekomme betydelige rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet er der afsat en ekstraordinær og mærkbar pulje svarende til 0,3 % af den samlede lønsum. Puljen prioriteres primært til social- og sundhedsassistenter samt erfarne sygeplejersker, og forudsættes udmøntet ved de forestående organisationsforhandlinger. Parterne er enige om, at midlerne bl.a. anvendes til et markant lønløft til social- og sundhedselever, en ny lønmodel til social- og sundhedsassistenter, højere honorering for arbejde på skæve tidspunkter, samt lønløft til erfarne sygeplejersker og sygeplejersker med specialuddannelse.

Trinforhøjelse
Pr. 1. april 2019 forhøjes trin 11 – 19 i løntrinssystemet for kommunerne med 382 kr. årligt (31. marts 2000-niveau), og trin 1 – 2 i Sundhedskartellets lønskala forhøjes med 436 kr. årligt (1. januar 2006-niveau).

Prioriterede grupper
På tværs af medarbejdergrupper og organisationer er aftalt en fordeling af en særlig pulje, som forudsættes anvendt ved organisationsforhandlingerne.

Spisepause
I forliget er indført tekster om spisepause, som dels har til formål, at kommunerne kan fortsætte den hidtidige planlægning og praksis om pauser, og dels at organisationerne på forskellig vis kan finde betryggelse i forståelsen af de eksisterende regler. I overenskomst for akademikere ansat i kommuner er indført en bestemmelse om ret til spisepause. 

Lærernes arbejdstid
Med et fælles ønske om en ny start og et godt samarbejde har parterne aftalt i den kommende overenskomstperiode at foretage en forpligtende afdækning og et forpligtende forhandlingsforløb om arbejdstid og andre tiltag, der fremmer god undervisning. Der vil i den forbindelse blive nedsat en kommission under ledelse af en kommissionsformand.

Kommissionsformanden skal på baggrund af en række afdækninger fremlægge anbefalinger og forslag til løsninger med det formål at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital.

Kommissionsformanden skal desuden fremlægge anbefalinger og forslag til løsninger, der indgår i de efterfølgende arbejdstidsforhandlinger mellem de centrale parter med henblik på at indgå en arbejdstidsaftale senest ved overenskomstforhandlingerne i 2021.

Derudover er der i forhold til MED og TR etableret aftaler inden for følgende emner:

 • Partsrådgivning
 • Digitalisering
 • Seniorpolitiske tiltag
 • Den nye ferielov
 • Den centrale tryghedspulje
 • Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært
 • Fokus på heltid

I forhold til andre ansættelsesvilkår er der aftaler inden for følgende emner:

 • Rammeaftale om åremålsansættelse
 • Sorgorlov
 • Omsorgsdage til plejeforældre
 • Ret til fravær med løn ved fertilitetsbehandling
 • EGU-elever

Ad 2:
Frem til 11. maj forhandler KL fortsat med organisationerne på de enkelte overenskomstområder for at færdiggøre organisationsforligene. Forligene skal herefter godkendes af parternes kompetente forsamlinger. Det samlede overenskomstresultat skal desuden til urafstemning blandt organisationernes medlemmer. Afstemning sker i overensstemmelse med den enkelte organisations vedtægter.

Organisationerne kan tidligst offentliggøre afstemningsresultatet den 4. juni 2018. Forhandlingsfællesskabet meddeler den 6. juni 2018 KL om den samlede stillingtagen til overenskomstresultatet.

I kommunerne skal et forhandlingsresultat endeligt godkendes hos KL's Løn- og Personaleudvalg og Kommunernes Lønningsnævn.

Efter et endeligt forlig vil ændringerne blive indarbejdet i de berørte aftaler, hvorefter de nye aftaler offentliggøres.

Som en del af forliget er det aftalt, at parterne suspenderer de afgivne konfliktvarsler, således at der alene kan iværksættes konflikt på områder, hvor det eventuelt konstateres, at forliget ikke godkendes. En eventuel konflikt kan i så fald først træde i kraft ved døgnets begyndelse den 11. juni 2018.

Økonomi
KL har endnu ikke meddelt vurdering af overenskomstresultatet i forhold til budgetvirkninger. Der forventes en revideret budgetvejledning samt et nyt pris- og lønregister. I den forbindelse forventes behov for justering af lønbudgetterne.
Beslutning
Ad 1-2: Taget til efterretning.

Til toppen


164.   Ansøgning om opnormering af privatinstitutionen Ærtebjerghave Børnecenter


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Ærtebjerghave Børnecenter opnormeres med 10 vuggestuepladser, hvormed institutionen får en samlet normering på 40 vuggestue- og 72 børnehavepladser
 2. driftsgarantien hæves med 246.195 kr, svarende til yderligere 10 vuggestuepladser
 3. opnormeringen træder i kraft, når kommunen har modtaget en ibrugtagningstilladelse samt dokumentation for driftsgarantien svarende til yderligere 10 vuggestuepladser.

Børneudvalget 02-05-2018
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Ærtebjerghave Børnecenter er en privat institution, som selv ejer den bygning, hvor institutionen har til huse. Den ligger i Ll. Skensved og er i dag normereret til 30 vuggestue- og 72 børnehavepladser. Institutionen er ved at blive ombygget/udvidet, så der vil være plads til yderligere 10 vuggestue- og 14 børnehavebørn.

Bestyrelsen ønsker derfor politisk godkendelse af, at institutionen ændrer sin normering svarende til 40 vuggestue- og 86 børnehavepladser. Se bilag med ansøgning.

Ombygningen har betydet nye lokaler for administration og personale, og derudover er der indrettet lokaler til 10 ekstra vuggestuebørn. Denne del er færdig. De lokaler, som tidligere har været brugt til administration og personale, skal bygges om til de ekstra børnehavebørn, og er endnu ikke færdigbygget. Institutionen har pt. ingen tidshorisont for, hvornår lokalerne vil være færdige.

Kommunen er forpligtet til at godkende den private institution - herunder opnormeringen - hvis denne lever op til de kvalitetskrav, der stilles til dagtilbud på centralt og på kommunalt plan, uanset om der forventes søgning til pladserne eller ej.

Institutionen er i april måned blevet besigtiget af forvaltningen. De lokaler, som vuggestuebørnene skal benytte, er klar, og opnormeringen med 10 vuggestuepladser kan derfor imødekommes. Forvaltningen kan derimod ikke godkende, at børnehavedelen tages i brug på nuværende tidspunkt grundet den manglede færdiggørelse.

Der er kun én institution i Ll. Skensved, og det er Ærtebjerghave Børnecenter. Allerede i dag overstiger antallet af børn i aldersgruppen 0-5 år den kapacitet, der er i området. Samtidig viser befolkningsprognosen, at der frem mod 2022 vil ske en stigning på 26 børn i Højelse Skoledistrikt, hvor institutionen ligger. Der vil således være behov for pladserne lokalt.

Økonomi

Private institutioner får et månedligt tilskud fra kommunen svarende til antallet af indmeldte børn. Tilskuddet består af tre dele: drift, administration og bygningstilskud. Driftstilskuddet beregnes på baggrund af de tilsvarende gennemsnitlige udgifter i et alderssvarende dagtilbud i kommunen, mens administrations- og bygningstilskuddet beregnes på baggrund af tilsvarende gennemsnitlige tilskud til de selvejende institutioner.

En udvidelse i antallet af børn i Ærtebjerghave Børnecenter vil betyde et større månedligt tilskud til Ærtebjerghave Børnecenter svarende til det antal børn, der får tilbudt plads, idet pengene følger barnet. En opnormering vil ikke have betydning for lånerammen og anlægsloftet i Køge Kommune, da omkostningen til anlæg kun er et anliggende for privatinstitutionen.

En kommune kan stille krav om driftsgaranti fra en privat institution, da det er kommunens ansvar at sikre det nødvendige antal pladser, såfremt privatinstitutionen skulle ophøre. I Køge Kommune er det besluttet, at driftsgarantien udgør tre måneders drift.

Driftsgarantien i Ærtebjerghave Børnecenter er beregnet på grundlag af 30 vuggestue- og 72 børnehavepladser. Ved en opnormering med 10 vuggestuepladser skal driftsgarantien forhøjes med 246.195 kr.

Beslutning
Ad 1-3: Anbefales.
Bilag

Til toppen


165.   Masterplan for skolernes bygningsmasse


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til

    Skoleudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd, at 

 1. udvalgene tager til efterretning, at arbejdet med masterplan for opdatering af skolernes bygningsmasse afsluttes

    Skoleudvalget

    2. godkender, at forvaltningen udarbejder oplæg til faglige anlægsbehov med udgangspunkt i          konklusionerne i masterplanen.

Skoleudvalget 02-05-2018
Ad. 1: Anbefales.
Ad. 2: Godkendt.

Teknik- og Ejendomsudvalget 09-05-2018
Ad. 1. Godkendt.

Baggrund og vurdering

Skolerne har gennem længere tid påpeget, at skolernes bygningsmasse ikke i tilstrækkelig grad lever op til kravene til et opdateret og moderne skolevæsen. Med folkeskolereformen er der kommet nye fag, en længere skoledag og et ønske om en skoledag, der er mere varieret. Pædagogikken - og dermed krav til lokalers indretning - har ændret sig, og desuden er en del faglokaler ikke blevet renoveret og opdateret i mange årtier.

På den baggrund besluttede Skoleudvalget at lade firmaet KANT Arkitekter gennemføre en undersøgelse og udarbejde en masterplan med henblik på at vurdere og prioritere de nødvendige bygningsmæssige tiltag i en længere tidshorisont.

Byrådet godkendte den 23. januar 2018 foreløbig masterplan samt procesplan. I mellemtiden er det besluttet, at det hidtidige arbejde med masterplaner erstattes af arbejdet med faglige anlægsbehov, jf. budgetvejledning for budget 2019-22. Af respekt for den aftalte proces fremlægges masterplanen nu, hvorefter arbejdet afsluttes, og konklusionerne indgår i det fremtidige arbejde med faglige anlægsbehov. Masterplan og økonomisk overslag er vedlagt som bilag.

KANT Arkitekternes materiale er et inspirationsmateriale til at drøfte skolernes faglige anlægsbehov. Planen indeholder en gennemgang af skolernes bygningsmasse, men udelukkende i forhold til de pædagogiske ændringer, fx faglokaler og differentierede læringsrum, der bør gennemføres. Materialet er således et supplement til ETK's tekniske gennemgang af bygningsmassen, der har fokus på ventilation, genopretning, energioptimering m.v. Masterplanen indeholder overordnede anbefalinger, generelle anbefalinger samt specifikke anbefalinger for de enkelte skoler.

I perioden februar - marts 2018 har skolebestyrelserne haft mulighed for at kommentere materialet fra KANT Arkitekter. Kendetegnende for alle skolebestyrelsers kommentarer er, at de primært forholder sig til de specifikke anbefalinger for egen skole. Derudover udtrykker flere skolebestyrelser tilfredshed med, at der sættes fokus på behovet for modernisering og opdatering af skolernes bygningsmasse, så skolerne kan leve op til nutidens undervisningskrav. Skolebestyrelsernes kommentarer er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen har i kommenteringsperioden erfaret, at ikke alle bygninger, der er i brug til SFO-virksomhed, er medtaget i arkitektfirmaets plan.

I forbindelse med afsættelse af anlægsbudget til formålet vil forvaltningen udarbejde forslag til prioritering. Denne vil tage udgangspunkt i de mest nødvendige opdateringer ud fra et pædagogisk perspektiv (fx af faglokaler), muligheden for afhjælpning af kommende kapacitetsudfordringer og i øvrigt den mest hensigtsmæssige timing i forhold til større planlagte vedligeholdsarbejder mv. Forslagene vil endvidere kunne medtage inddragelse af tilhørende bygninger (SFO-lokaler). I det omfang der prioriteres midler til en skole, vil den pågældende skolebestyrelse blive inddraget i den videre proces.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Anbefales taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


166.   Endelig vedtagelse af lokalplan 1042 for dagligvarebutik og boliger i Herfølge Bymidte


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1042 for dagligvarebutik og boliger i Herfølge bymidte vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1).

Klima- og Planudvalget 03-05-2018
Notat af 26. april 2018 om trafik blev udleveret.

Udvalget besluttede at anbefale vedtagelse af lokalplanen med de i høringsnotatet beskrevne ændringer.

Der sikres adgang for lastbiler fra Elmevej til bageren.

Spørgsmålet om eventuel lukning af Elmevej oversendes til Teknik- og Ejendomsudvalget.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 23. januar 2018 at sende forslag til lokalplan 1042 for dagligvarebutik og boliger i Herfølge Bymidte i offentlig høring. Der er indkommet 8 høringssvar i høringsperioden.

Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra en dagligvarekæde, som ønsker at opføre en 1.500 m2 stor dagligvarebutik inden for lokalplanområdet. Dagligvarekæden har i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet et skitseprojekt for en dagligvarebutik med boliger på førstesalen. Ejer af Hammershus Bageri på Vordingborgvej ønsker mulighed for at udvide, hvorfor ejers ejendom er taget med i lokalplanen.

De indkomne høringssvar indeholder bl.a. indsigelse mod lokalplanens krav om én vejadgang til lokalplanområdet fra Vordingborgvej, herunder ønske om mulighed for vejadgange fra Billesborgvej og Elmevej. Høringssvarene indeholder desuden bekymring for trafikafvikling i forbindelse med dagligvarebutikken, særligt konsekvenser for Elmevej og Kastanjevej samt ønske om lukning af Elmevej.

Høringssvarene indeholder herudover bl.a.:  

 • Bekymring for hvorvidt lokalplanen vil medføre lukning af en eksisterende dagligvarebutik i Holmebækcentret i den sydlige del af Herfølge
 • Orientering om regn- og spildevandskloakledninger inden for lokalplanområdet
 • Forslag fra nuværende og fremtidig forretningsdrivende i lokalplanområdet til en række konkrete ændringer i lokalplanens bestemmelser om bl.a. anvendelse, byggefelter, bebyggelsens udformning og skiltning
 • Bekymring for gener for omboende i forbindelse med byggefasen
 • Indsigelse mod muligheden for dagligvarebutik, som i indsigers optik strider mod intentionen om en ny bymidte ved Herfølge Station
 • Indsigelse mod muligheden for en bygningshøjde på op til 12,5 meter.

Der er udarbejdet et høringsnotat, i hvilket der redegøres for høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen. De væsentligste ændringer omhandler mindre præciseringer i lokalplanens bestemmelser om anvendelse og udformning af facader.

Økonomi
Indstillingen har økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, da realisering af lokalplanen indebærer salg af kommunalt ejede vejarealer.
Beslutning
Økonomiudvalget anbefaler vedtagelse af lokalplanen med de i høringsnotatet beskrevne ændringer.
Bilag

Til toppen


167.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Intet.

Til toppen


168.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


169.   Præcisering af Byrådsbeslutning: Risikobaseret Dimensionering og model for det praktiske beredskab (Lukket punkt)Til toppen


170.   Principbeslutning for ekspropriation (Lukket punkt)Til toppen


171.   Betalingsparkering (Lukket punkt)Til toppen


172.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)Til toppen


173.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 15.05.18