Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 28.09.2021 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Jeppe H. Lindberg, (C)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


330.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


331.   2. behandling af budget 2022-25


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller budget 2022-25 til andenbehandling i Økonomiudvalget og Byrådet, herunder at 

  1. vælge mellem statsgaranti eller selvbudgettering i 2022, jf. bilag 1 (notat eftersendes)
  2. det godkendes, at ændringer indarbejdes i budgetforslag 2022-25 jf. afstemningslisten. Afstemningslisten er vedlagt i bilag 2
  3. hensigtserklæringerne i bilag 3 "Aftale om budget 2022-25" godkendes 
  4. det godkendes, at budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med Byrådets andenbehandling
  5. takster for 2022, jf. bilag 7, godkendes, idet det dog samtidig godkendes, at tilpasning af taksterne som følge af beslutningerne i andenbehandlingen indarbejdes administrativt
  6. skattesatser tages til efterretning
  7. service- og anlægslofter samt konsekvenser ved en eventuel sanktion tages til efterretning 
  8. beslutte eventuelle konsekvenser af Borgmesterens orientering vedr. service- og anlægslofter.
Baggrund og vurdering

Byrådet førstebehandlede budgetforslaget for 2022-25 den 7. september 2021. Andenbehandling af Budget 2022-25 finder sted i Byrådet den 5. oktober 2021. 

Der er den 15. september 2021 indgået budgetforlig blandt alle byrådets partier.

Herudover har Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Jeppe Lindberg (uden for parti, UP) og Radikale Venstre indgået tillægsforlig om Køge Idrætspark.

Budgetforliget består af en taldel og en hensigtserklæring som er vedlagt som bilag 3.

De tekniske, administrative og politiske ændringsforslag er listet i afstemningslisten, der er vedlagt som Bilag 2. Afstemningslisten er opdelt i Drift, Afledt drift, Drift i øvrigt, Anlæg, Finansiering og tillægsforlig om Køge idrætspark.

Der vil ske en tilpasning af taksterne som konsekvens af Byrådets andenbehandling af budget 2022-25. Det foreløbige takstblad er vedlagt som Bilag 7. 

Der har været information og drøftelse i HovedMED-udvalget, idet budgetforliget indeholder nye besparelser i forhold til det budgetforslag, som var i høring. Kommentarer er vedlagt som bilag 8.

I det følgende kommenteres de enkelte indstillingspunkter:

Ad 1: Statsgaranti eller selvbudgettering 
Der skal træffes beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2022. De nødvendige data for beregning heraf er endnu ikke tilgængelige hvorfor notatet vil blive eftersendt (Bilag 1).

 Ad 2: Ændringsforslag 
De tekniske, administrative og politiske ændringsforslag er indarbejdet i afstemningslisten i Bilag 2.

Resultatopgørelsen inkl. ændringsforslag er vedlagt som bilag 4. Tilsvarende er anlægsplanen vedhæftet som Bilag 6.

Ad 3: ”Aftale om budget 2022-25”
Byrådet har fremsendt hensigtserklæring til budget 2022-25 som er vedlagt som Bilag 3. Selve hensigtserklæringen ligger forrest efterfulgt af  tabel, der indeholder tallene i forliget og til sidst ses underskrifterne.

Ad 4: Budgetbemærkninger
I budgetbemærkningerne beskrives de enkelte budgetposter. Budgetbemærkningerne er udsendt med budgetmaterialet den 19. august 2021. Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med indholdet af andenbehandlingen af budgettet og udsendes sammen med det trykte budget. Det bemærkes, at budgetbemærkningerne ikke er bindende, men udelukkende beskriver basisforudsætningerne for budgettet.

I Køge Kommune gives bevillingerne på udvalgsniveau. Bevillingsoversigten for budgettet inkl. ændringsforslag i forliget er vedlagt som Bilag 5.

Ad 5: Takster
Køge Kommunes takstblad for 2022-25 fremsendes til godkendelse. Der er ikke ændret siden 1. behandlingen. Takster på renovationsområdet, Den Maritime Halvø samt Teaterbygningen bliver først behandlet i Byrådet i oktober. Takstbladet er vedlagt som Bilag 7, idet det bemærkes, at taksterne opdateres frem mod det trykte budget.

Ad 6: Skattesatser
Budgetforslag 2022-25 indeholder ikke ændringer i skattesatserne i forhold til 2021, dog med en enkelt undtagelse: Opkrævning af dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi med 8,75 ‰ udgår. Ifølge lov nr. 291 af 27. februar 2021 kan der fra og med 2022 ikke opkræves dækningsafgift af forskelsværdi, kun af grundværdi. Skatteministeriet har i september 2021 sendt et lovforslag i høring, ifølge hvilket de kommunale dækningsafgiftspromiller på grundværdier i 2022 vil blive fastsat ved lov på et niveau, så den enkelte kommunes provenu fra dækningsafgift på offentlige ejendomme er uændret i forhold til 2021. Køge Kommunes indtægt fra dækningsafgift er derfor budgetteret i nogenlunde samme niveau som i 2021, men det bemærkes, at indtægten afhænger af lovforslagets vedtagelse, som tidligst kan ske i december 2021.

De indarbejdede skattesatser udgør: 

Skattesatser 2021 og 2022
Kommunal indkomstskat 24,90 procent
Kirkelig ligning 0,87 procent
Kommunal grundskyld (almindelige ejendomme) 21,038 promille
Kommunal grundskyld (produktionsjord) 6,238 promille
Dækningsafgift af forretningsejendomme 0 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendomme (grundværdi) 10,519 promille

Ad 7: Service- og anlægsloft
 Servicedriftsudgifterne i forligspartiernes budgetforslag udgør 3.014 mio. kr. i 2022. Dette er er 32 mio. kr. over Køge Kommunes skønnede andel af servicerammen aftalt mellem KL og Regeringen i Økonomiaftalen for 2022, jf. KL’s vejledende tekniske fordeling. Tilsvarende udgør de skattefinansierede anlægsudgifter, som er omfattet af anlægsrammen, i forligspartiernes budgetforslag 240 mio. kr. i 2022, hvilket er 30 mio. kr. over Køge Kommunes skønnede andel af anlægsrammen i Økonomiaftalen for 2022 ud fra befolkningstal.

Såfremt kommunernes service- eller anlægsbudgetter samlet set overskrider de aftalte rammer, vil kommunerne blive ramt af sanktioner:

Budgetsanktion på service: Indenrigs- og Boligministeren kan tilbageholde op til 3 mia. kr. af bloktilskuddet i 2022, hvis kommunerne samlet set overskrider den aftalte serviceramme. Loven giver ministeren mulighed for at foretage en konkret vurdering af, om tilskudsnedsættelsen skal fordeles kollektivt eller individuelt eller som en kombination. Vurderingen afhænger af den enkelte kommunes ”budgetadfærd”.

Budgetsanktion på anlæg: Indenrigs- og Boligministeren kan tilbageholde op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet i 2022, hvis kommunerne samlet set overskrider den aftalte anlægsramme. Tilskudsnedsættelsen vil blive fordelt kollektivt ud fra andel af befolkningstal.

Borgmesteren vil på mødet orientere om det samlede niveau for service og anlæg for kommunerne under et.

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning

Ad 1: Udsættes.

Ad 2: Anbefales, se afstemningsresultat i Bilag 2.

Ad 3-5: Anbefales.

Ad 6-7: Anbefales taget til efterretning.

Ad 8: Det anbefales, at følgende anlægsbeløb udskydes:

  • Daginstitutioner TEU133A, 133D, 133F i alt 11,4 mio. kr. hvoraf de 7 mio. kr. flyttes til 2023 og de 4,4 mio. kr. flyttes til 2024.
Bilag

Til toppen


332.   Eventuelt


Beslutning

Der afholdes et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 5. oktober 2021, kl. 16.00.


Til toppen


333.   Underskriftsblad - Økonomiudvalget


Indstilling
Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse samt at protokollen for dette møde er oplæst og godkendt.
Beslutning

Underskrevet digitalt.


Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.09.21