Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 01.12.2015 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Torben Haack, (F)


508.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


509.   Udkast til Herfølge Bydelsplan


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at
  1. udkast til Herfølge Bydelsplan drøftes,
  2. udkast til Herfølge Bydelsplan sendes til behandling i alle fagudvalg.
Baggrund og vurdering

Herfølge Bydelsplan er en strategisk plan, der viser en retning for Herfølges udvikling med fokus på fysisk planlægning, men med inddragelse af forslag inden for kultur og fritid samt sundhed. Den overordnede vision er at udvikle Herfølge til en sammenhængende stationsby med forbindelser mellem by, natur og mennesker.

Proces
Bydelsplanerne udspringer af et ønske om at udarbejde samlede helhedsplaner for en række byområder, ud fra stedets særlige karakter, identitet og potentiale. Ved udarbejdelse af bydelsplanerne lægges der vægt på inddragelse af lokalområdernes borgere og andre interessenter. Bydelsplanen er derfor fra starten udarbejdet i tæt samarbejde med en følgegruppe, som blev nedsat på et stort borgermøde i Herfølgehallen, og som dermed tegner en bred repræsentation af de lokale interesser i byen. Repræsentanter fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Fælles- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har været involveret i udarbejdelsen af udkastet til Herfølge Bydelsplan.

Den videre proces
Der er ingen lovmæssige bindinger til processen. De enkelte ønsker til fremtiden i planen skal følges op af kommende beslutninger, planer mv. Forvaltningen vurderer, at bydelsplanen har en form og et indhold, der ikke vil binde fagudvalgene, men med det store arbejde, der har involveret flere forvaltninger på tværs, er det naturligt at også fagudvalgene behandler bydelsplanen. Derudover er det intentionen, at bydelsplanen skal række ud i kommunens øvrige forvaltninger og være med til at sætte retning for sundheds-, social-, planlægnings-, kultur- og fritids, ejendoms- og drifts- samt skoleområderne.

Efter behandlingen af udkastet til Herfølge Bydelsplan følger behandling i fagudvalg. Herefter samles sagen igen til Økonomiudvalget efterfulgt af en afsluttende 14 dages høring i følgegruppen inden bydelsplanen endelig vedtages af Økonomiudvalget og Byrådet i begyndelsen af 2016.

Indhold
Bydelsplanens har fem overordnede kapitler:

1. Stationsnær byudvikling
2. Herfølge Vest
3. Byens liv og mødesteder 
4. Grønne forbindelser
5. Boligudvikling

Hvert kapitel har en overordnet beskrivelse og ønsker til fremtiden, der kan forfølges på kort, mellem og lang sigt. Ønskerne til fremtiden fremgår ligeledes af bydelsplanens sidste kapitel Tidshorisont.

Nedenfor er oplistet ønsker til fremtiden:


Ønsker til fremtiden 0 - 5 år
• ændre plangrundlaget for skovområdet nord for stationen og stationsområdet,
• udarbejde en masterplan for Herfølge Vest,
• udvikle og forbedre pladsdannelsen i krydset Vordingborgvej og Billesborgvej,
• udvikle hjørnebebyggelsen ved Hans Madsens undergang på Billesborgvej,
• etablere et grønt strøg ved Herfølge Skole,
• forskønne forpladsen ved stadion,
• give muligheder og plads til unge der ikke er en del af det organiserede foreningsliv,
• forøge den rekreative værdi af branddammen øst for Superbrugsen,
• lokalt initiativ til at oprette en medborgerhusforening,
• udvikle den fælles lokaleportal,
• synliggøre de grønne områder og legepladser,
• udarbejde lokalplan for Herfølge Bymidte,
• føre en aktiv dialog med private ejere om udvikling af stier og naturområder,
• arbejde for flere stiforbindelser mellem by og land,
• skabe oplevelser i eksisterende tunnelsystemer.
 
Ønsker til fremtiden 5 - 10 år
• medetablere stationscenter med detailhandel, boliger og bymæssige pladsdannelser,
• påbegynde et parker- og rejsanlæg ved stationen i balance med byens og den infrastrukturelle udvikling,
• udvikle et alternativt og attraktivt boligområde i Herfølge Vest,
• etablere en vej nord for Herfølge, der forbinder Billesborgvej med Vordingborgvej,
• markere Vordingborgvej omkring krydset ved Billesborgvej,
• udvikle området omkring regnvandsbassinet,
• skabe attraktive stiforbindelser imellem byens punkter.

Ønsker til fremtiden 10 - 20 år
• fortsætte udviklingen af stationscenter og parker- og rejsanlæg,
• byen er nu smeltet sammen omkring bymidten, stadion og stationscenteret. Herfølge er en samlet attraktiv by i fortsat udvikling.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt.
Forvaltningen omdelte tidsoversigt over kommende planudarbejdelser.
Bilag

Til toppen


510.   Helhedsplan for Køge Nord - beslutninger i forhold til det videre arbejde


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

  1. helhedsplanen færdiggøres i overensstemmelse med Byrådets vision og kommuneplantillæg nr. 5,
  2. der gives mulighed for rumlighed på 800 - 1.100 boligenheder i bydelen vest for vejen Nordstjernen,
  3. der planlægges for 11 byggefelter, og det vestligste byggefelt udgår,
  4. der gives mulighed for etablering af boliger øst for Nordstjernen i området tættest på stationen,
  5. der tættest på stationen reserveres plads til opførelse af midlertidige servicefunktioner,
  6. forvaltningen arbejder videre med at fremstille en business case, for byudviklingen af Køge Nord, herunder en afklaring af arbejdets videre organisering og personaleressourcer.
Baggrund og vurdering

Den 25. oktober 2015 holdt Økonomiudvalget dialogmøde, hvor COBE, Dissing + Weitling og COWI præsenterede deres udkast til helhedsplan for Byrådet og ca. 60  borgere samt repræsentanter fra inviterede interesseorganisationer. Det er forvaltningen indtryk af mødet, at der grundlæggende er opbakning til Byrådets vision for Køge Nord, samt udkastet til helhedsplanen.

På mødet blev der udtrykt en bekymring for det nye, idet man dog samtidig anerkendte at udviklingen ikke kan bremses. Der kom en lang række af ønsker om både privat og offentlig service. Ligeledes kom der mange konstruktive kommentarer til, hvordan den fremtidige bydel kan indrettes til glæde for både fremtidige borgere og øvrige brugere af bydelen. Udkastet til helhedsplanen rummer allerede mulighed for at imødekomme mange af disse ønsker. Det anbefales, at der arbejdes videre med de ønsker i forbindelse med den fremtidige lokalplanlægning for delområderne.

Vision for Køge Nord beskriver en grøn og bæredygtig forstad med en stor mangfoldighed. Det første udkast til helhedsplanen her en stor fleksibilitet med  11 - 12 klynger. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at masterplanen skal indeholde 11 klynger, idet den vestlige klynge anbefales udtaget af planen (se illustrationsbilag). For at det nye boligområder vest for Nordstjerne vil kunne opleves som luftigt, anbefales det, at der gives mulighed for at placere mellem 800-1.100 boligenheder, hvilket er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan for området. Masterplanen beskriver retningslinjer for, hvorledes der kan opnås en mangfoldighed i både arkitektur, boligsammensætning m.m. På den baggrund anbefales det, at der i forbindelse med den fremtidige detaljerede planlægning ,og de senere udbud af de enkelte byggefelter, tages stilling til antal af boliger, krav til arkitektur, bæredygtighed samt til boformer.

På dialogmødet blev der peget på, at stationsområdet kunne blive oplevet øde og forladt, når de fremtidige kontorbygninger blev tomme efter arbejdstids ophør. Det blev foreslået, at Køge Kommune skulle overveje muligheden for at opføre boliger tæt på stationen. Forvaltningen er enig i de synspunkter og vil anbefale, at der arbejdes videre med mulighed for etablering af boliger i kombination med stationen øst for Nordstjernen (se illustrationsbilag). 

Udbygningen af Køge Nord vil ske over en længere årrække, og det må forventes, at der allerede fra stationens åbning i december 2018 vil være ønsker og krav om tilgængelighed til servicefunktioner for både nyere beboere og pendlere, som f.eks. kiosk, mindre dagligvarehandel og toiletfaciliteter. Forvaltningen anbefaler, at der tættest på stationen reserveres plads til opførelse af midlertidige servicefunktioner, og at der gives mulighed for at udleje dette areal efter en nærmere planlægning. Det anbefales, at området disponeres i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for området mellem Nordstjernen og motorvejen, og detailprojekteringen af Parker og Rejs anlægget (se illustrationsbilag). 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget træffer beslutning om, at der arbejdes videre med at fremstille en businesscase for byudviklingen af Køge Nord. Heri skal der redegøres for kapitalbehov for planens virkeliggørelse og den nærmere projektorganisering.

"Udkast til Helhedsplan, oktober 2015" er vedlagt sagen. I forhold til indstillingspunkterne 1 - 3 anbefales side 50 - 59,  vedr. indstillingspunkt 4 henvises til side 60 - 61.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


511.   Skitseprojekt på en ny beredskabsstation - anlægsbevilling


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en anlægsbevilling på 906.000 kr. til Skitseprojekt på ny Beredskabsstation, finansieret af rådighedsbeløbet i 2015.
Baggrund og vurdering
Køge Byråd har den 25. august 2015 afsat et rådighedsbeløb til et skitseprojekt på en ny Beredskabsstation i Lellinge.  

Forvaltningen er efter oprettelsen af Østsjællandsberedskab pr. 1. oktober 2015 klar til at påbegynde skitseprojektet til den fremtidige beredskabsstation beliggende på Byleddet 66, Lellinge.

Skitseprojektet vil omfatte en samling af den nuværende Station Lellinge og Station Tigervej incl. hjælpemiddeldepotet på Tigervej. Det planlægges at en ny beredskabsstation vil kunne lokaliseres på arealet hvor den nuværende Station Lellinge ligger.

Det påregnes at en samling af de to beredskabsstationer og hjælpemiddeldepot vil kunne skabe positive synergieffekt samt være med til at fremtidssikre beredskabets placering i Køge Kommune.

Det er aftalt med ledelsen i Beredskab Østsjælland at Køge Kommune forestår udarbejdelse af skitseprojektet og at Beredskab Østsjælland i fornødent omfang inddrages og bistår med løsning af opgaven.

Sideløbende med arbejdet med udarbejdelse af skitseprojektet til en ny Beredskabsstation ved Lellinge, vil der blive vurderet behov på eventuel ny lokalplan for området, og eventuelt kommuneplantillæg.

 

I forbindelse med anlægsbevillingen tager Økonomiudvalget stilling til procesplanen for arbejde med udarbejdelse af skitseprojektet:

 

December 2015 – februar 2016: Behovsafklaring hos bruger af Byleddet 66 og Tigervej 8.

Marts 2016 – maj 2016: Skitsetegning og opstilling af økonomiske modeller for finansiering af byggeri.

Juni  2016: Skitseforslag, økonomi- og finansieringsforslag m.v. forelægges økonomiudvalget og for Beredskab Østsjællands bestyrelse.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 906.00 kr. til Skitseprojekt til en ny Brandstation. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2015. 

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


512.   Indbringelse af sag fra Enhedslisten - Arkæologien på ”Biografgrunden”


Indstilling

Niels Rolskov (Ø) har den 23. november 2015 fremsendt følgende:

"Arkæologien på ”Biografgrunden” 
Efter hvad jeg erfarer fra dagspressen er netop det område den fremtidige biograf skal bygges på, af en helt særlig betydning for forståelsen af Køge by og købstads udvikling – en udvikling der måske endog kan strække sig tilbage til før etableringen af købstaden og måske kan knytte bånd til tiden hvor Ringborg blev etableret .

Det vil derfor være meget trist hvis denne kulturarv om end ikke for bestandigt så dog nok for de næste mange hundrede år skal gemmes bort under jernbeton og delvis ødelægges i forbindelse med byggeriet.

Enhedslisten synes vi skylder både os selv og vores efterkommere, at overveje situationen en ekstra gang  og vi ønsker derfor en vurdering ag hvad det vil koste, at lade arkæologerne gøre deres arbejde færdigt på grunden inden byggeriet igangsættes."

Forvaltningen tilføjer:
Sagen er den 25. november 2015 fremsendt til Køge Kyst til kommentering inden Økonomiudvalgets møde.

Beslutning
Notat af 27. november 2015 fra Køge Kyst omdelt.
Forslag om udvidelse af arkæologisk udgravning afvist af et flertal på 6 - Flemming Christensen (C), Mette Jorsø (V), Palle Svendsen (V), Torben Haack (F), Niels Rolskov (Ø) og Marie Stærke (A).
Et mindretal Niels Rolskov (Ø) fastholdt bl. a. med henvisning til bilag 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010.
Bilag

Til toppen


513.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Intet.

Til toppen


514.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


515.   Køge Park - orientering om status (Lukket punkt)Til toppen


516.   Salg af parcelhusgrund Svalevænget, Ejby (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


517.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Agre, Bjæverskov (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


518.   Salg af areal (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


519.   Offentligt udbud af parcelhusgrunde (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


520.   Offentligt udbud af storparceller (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


521.   Offentlig udbud af ejendomme (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


522.   Offentligt udbud af erhvervsparceller (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


523.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


524.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)
Palle Svendsen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 02.12.15