Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 15.09.2015 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Torben Haack, (F)


374.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


375.   Økonomiudvalgets møde med Rådhusudvalget i forbindelse med budget, kl. 9.00 - 10.30


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter udfordringer og handlemuligheder med Rådhusudvalget i forhold til budget 2016-2019.
Baggrund og vurdering
I henhold til Budgetvejledningen 2016-2019 afholder Økonomiudvalget møde med Rådhusudvalget om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder. Formålet er at høre medarbejdernes (B-sidens) synspunkter og faglige begrundelser for prioritering af områdets udfordringer og handlemuligheder.

Medarbejdersiden fremlægger synspunkter på mødet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftelse gennemført.
Bilag

Til toppen


376.   Redegørelse for arbejdet med budgetudfordringer på udvalgte fagområder


Indstilling
Forvaltningerne indstiller til Økonomiudvalget, at de vedlagte redegørelser tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
I tilslutning til Økonomiudvalgets behandling af 2. Økonomiske Redegørelse for 2015 den 12. maj 2015, sag nr. 220, blev besluttet at hhv. Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget samt Skoleudvalget månedligt skulle redegøre over for Økonomiudvalget, hvorledes udvalgene konkret arbejdede med de i den økonomiske redegørelse anførte budgetudfordringer.

Status pr. juli for Social- og Sundhedsudvalget og pr. 31. august 2015 for Børneudvalget og Skoleudvalget fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiudvalget har den 9. juni 2015 besluttet at de ønskede særskilte månedlige redegørelser ikke udarbejdes i de måneder, hvor økonomiske redegørelser (3. og 4. Økonomiske Redegørelse i 2015,) vil blive forelagt for Økonomiudvalg og Byråd, idet disse redegørelser vil indeholde udvalgenes eventuelle budgetudfordringer på et deltaljeret niveau.
Økonomi
De udarbejdede månedlige redegørelse vil indeholde oplysninger omkring status for arbejdet med konstaterede økonomiske udfordringer.
Beslutning
Til efterretning.
Bilag

Til toppen


377.   Risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod 2016-2021


Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod fra Køge Bugt 2016-2021 vedtages.


Teknik- og Miljøudvalget 03-09-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Kystdirektoratet og Naturstyrelsen har, som led i gennemførelsen af EU's oversvømmelsesdirektiv, udpeget hele kystområdet langs Køge Bugt fra Dragør til udløbet af Vedskølle Å til et samlet risikoområde for oversvømmelser primært fra havet. Det er udpeget, fordi der her er en stor befolkningstæthed og mange værdier, der kan blive skadet ved oversvømmelse på grund af stormflod. Køge Kommune har, indenfor kommunens del af det udpegede område, udarbejdet et forslag til plan for styring af risikoen for oversvømmelse fra havet. Forslaget blev godkendt til udsendelse af Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2014, og det har derefter været i offentlig høring i 6 måneder fra den 15. december 2014 til 15. juni 2015. 

Den endelige plan skal afrapporteres til Staten senest 22. oktober 2015.
 
Der er i høringsfasen kun indkommet 1 høringssvar og et andet en dag for sent. De er begge vedlagt. Det ene fra en lokal virksomhed, der påpeger, at der bør kunne gives tilskud til virksomheder langs kysten, hvis de bliver pålagt udgifter til kystsikring. Det andet er fra både Kystdirektoratet og Naturstyrelsen, og der står, at de ingen bemærkninger har til høringen. Forvaltningen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til nogen ændringer i forslaget.  

Efter vedtagelsen af en risikostyringsplan, skal den sendes til Staten, der derefter indrapporterer en samlet plan til EU for hvert risikoområde. Det skal ske inden udløbet af 2015. Der er 10 risikoområder i Danmark, der berører 22 kommuner. Risikostyringsplanen skal revideres hvert 6. år.

Det forslag, der har været i offentlig høring, er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen. Grundlaget er primært kort, data og vurderinger fra Staten. Planen forholder sig til seks sandsynlige scenarier for stormflod og den skade og risiko, de medfører.

Sandsynligheden angiver, hvor mange år der går imellem to stormfloder. Stormflod, der kan ske med 20 års mellemrum, har stor sandsynlighed. Stormflod, der kan ske med 100 års mellemrum, har middelstor sandsynlighed. Stormflod, der kan ske med 1.000 års mellemrum, har ringe sandsynlighed. Risikoen angiver de forventede årlige økonomiske omkostninger som følge af oversvømmelsen. Data forholder sig også til de forventede klimaforandringer, hvor havet forventes at stige fremover. 

Planen viser, at der er sandsynligt, at meget store dele af Køge by vil blive oversvømmet – altså, hvis der ikke gøres noget. Ved en stormflod på 2,21 meter omfatter de udsatte arealer næsten hele byområdet nord for Søndre Viaduktvej og op til kommunegrænsen. De forventede skader vurderes til at omfatte ca. 1,6 mia. kr. og boliger for ca. 15.000 borgere. Dertil kommer, at sådanne hændelser potentielt vil gå hårdt ud over ikke-prissatte værdier såsom ødelagt infrastruktur, kulturarv og vigtige naturværdier. I værste fald vil mange af disse gå tabt. Sandsynligheden for at det sker, er vurderet til at svarer til en 100-års hændelse i år 2100, men det kan også ske i morgen.

Køge Bugt blev ramt af en 1.000-års hændelse i år 1872 på 2,86 meter og igen en stormflod på over 2 meter vand i 1904.

Planen konkluderer, at en 100-års hændelse i år 2100 er den hændelse, der er mest økonomi i at sikre sig imod i første omgang, det vil sige en sikring til 2,21 meter, men ved etablering af mulige løsninger skal tiltagene kunne udbygges til en sikringskote til 2,8 meter, da det generelle havvandsspejl forventes at stige i årene fremover.

Forslaget til Risikostyringsplanen indeholder de mål, som Teknik og Miljøudvalget vedtog den 6. november 2014.
 

Køge Kommune har allerede inddraget risikoen for oversvømmelse fra havet i den klimatilpasningsplan, som Byrådet vedtog den 17. juni 2014. Denne plan består bl.a. af en 4-årig handleplan med en række tiltag mod oversvømmelse også fra Køge Bugt. Disse tiltag, foreslår forvaltningen, bliver direkte overført til forslaget til Risikostyringsplanen, og at de udgør de tiltag, som Køge Kommune vil arbejde på indtil 2017. Derefter vil de blive revideret i forbindelse med kommuneplan 2017.

Forvaltningen har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planen, da den ikke fastlægger rammer for planen, der er omfattet at lovens bilag 3 og 4 eller andre anlæg, som vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet. Desuden vurderer forvaltningen, at planen ikke vil påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder.   

Økonomi
Tiltag til gennemførelsen af klimatilpasningsplanen vil finansiere de samme tiltag i risikostyringsplanen.

Planens realisering indebærer, at der skønsmæssigt skal afsættes ca. 2 mio. kr. årligt til projektering og deslige og senere også omkring 10 mio. kr. til anlægsopgaver i forbindelse med planens realisering.
Kommunikation
Den endelige risikostyringsplan vil blive uploaded til plan.dk og offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


378.   Overdragelse og drift af anlæg på P-hus


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at det meddeles Køge Kyst, at kommunen er principielt interesseret i at overtage anlægget og dets drift og vedligehold. Endelig beslutning afventer dog det endelige projekt.

Kultur- og Idrætsudvalget 07-09-2015
Indstilles godkendt.
Baggrund og vurdering
Forvaltningen har i løbet af foråret og sommeren været i dialog med Køge Kyst om mulighederne for at udvikle et anlæg til leg og bevægelse på tagetagen af et fremtidigt P-hus i den nordlige ende af Stationsområdet. Køge Kysts udspil har været, at man i samarbejde med TK Development ønsker at styrke de bymæssige funktioner i P-huset ved at indrette tagetagen til offentlige formål.

Forvaltningens tilbagemelding har i alt væsentligt været, at det kunne være interessant til dette formål at udvikle et idræts- og bevægelsesrum, hvor børn, unge, voksne og ældre kan være aktive sammen - selvorganiseret, spontant og som en integreret del af øvrige gøremål. Så vidt har det desuden været en forudsætning, at der sikres offentlig adgang til anlægget i hele P-husets åbningstid.

Betingelserne for, at Køge Kyst og TK Development sammen finansierer anlægget, er, at Køge Kommune siden overtager anlægget og dets drift og vedligehold. Da anlægget imidlertid endnu ikke er udviklet, endsige projekteret, efterspørger Køge Kyst og TK Development en "principiel tilkendegivelse" af, at Køge Kommune ønsker at overtage anlægget og dets drift og vedligehold.

I forlængelse heraf anbefaler forvaltningen, at Køge Kommune
 • meddeler parterne, at kommunen er principielt interesseret i at overtage anlægget og dets drift og vedligehold,
 • deltager i en udviklingsproces med henblik på at udvikle et idræts- og bevægelsesrum til familiernes selvorganiserede bevægelsesaktiviteter,
 • under udviklingen af anlægget har fokus på at sikre robuste løsninger, som kræver et minimum af vedligehold,
 • træffer endelig beslutning om, hvorvidt man ønsker at overtage anlægget og dets drift og vedligehold, når der foreligger et endeligt skitseforslag med realistiske beregninger af udgiften til drift og vedligehold over en 30-årig periode.

I det videre arbejde er det desuden vigtigt at være opmærksom på,  om der er behov for teknikrum/plads til opbevaring, ligesom der skal være adgang til strøm og vand.

Der er anslået 450 kvm. til rådighed for projektet - jf. bilag, hvoraf nærmere placering og rammer fremgår.

Ved Køge Kommunes overtagelse af anlægget sker overdragelsen til Ejendoms- og Driftsudvalget.

I lighed med øvrige taganlæg ligger driften hos Køge Kommune og skal tiltrædes af Økonomiudvalget og Byrådet.
Økonomi
På baggrund af erfaringspriser skønnes det, at udgifter til drift og vedligehold af ca. 450 kvm. idræts- og bevægelsesrum (legeplads) af denne karakter vil ligge på 75.000 kr. årligt. Heri er indeholdt

 • almindelig drift, herunder renhold, rengøring af gummioverflade, overfladebehandling af bænke, justering/smøring af udstyr mv. samt en årlig legepladsrapport udført af ekstern legepladsinspektør,
 • pulje til udskiftning, reparationer, fornyelse, mindre udskiftninger som følge af slid eller hærværk.
Der er ikke medtaget pleje af evt. beplantning (ukrudtsbekæmpelse, vanding, beskæring, udskiftning). Kvm.-prisen til beplantet areal må forventes at være højere end til belægningen. Vedligehold af kantafgrænsning/rækværk eller lignende er ikke med i overslaget, ligesom drift af belysning er ikke med.
Beslutning
Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles principiel interesse i at overtage området, og med en anvendelse i overensstemmelse med lokalplanens intentioner (taghaver o.l.). Omkostningen til etablering påregnes afholdt af Køge Kyst/TK. Køge Byråd skal endeligt godkende projektet.
Teknik- og Miljøudvalget er tovholder på projektet.
Bilag

Til toppen


379.   Genopretning af udearealer ved selvejende haller m.v. - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til genopretning af arealer ved Skovbohallerne samt renovering og fornyelse af  regnvandskloakken ved Skovbohallerne. Rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. er afsat i budget 2015.
 
Kultur- og Idrætsudvalget 07-09-2015
Indstilles godkendt.
Baggrund og vurdering
Køge Byråd har på anlægsbudgettet for 2015 afsat 1,0 mio. kr. til genopretning af udearealer ved Køge Marina, selvejende haller og ubemandede klubhuse.

Bestyrelsen for de selvejende Haller Skovbohallerne har gennem længere tid  fremsat ønske om en renovering af parkeringspladsen ved Skovbohallen, hvor parkeringsarealerne er meget nedslidte.

Skovbohallernes bestyrelse har ligeledes påpeget, at den eksisterende regnvandskloak ikke fungerer tilstrækkeligt til at sikre mod en oversvømmelse af gulvet i den nye hal.

Forvaltningen vurderer, at behovet for genopretning af arealer og kloakker ved Skovbohallerne er størst i forhold til øvrige opgaver inden for anlægsbevillingens samlede formål.

Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med Skovbohallerne gennemgået de fremsatte ønsker og det vurderes, at det er hensigtsmæssigt at renovere asfalt og nogle flisearealer på nuværende tidspunkt inden bundlagene også skal renoveres.

Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor indhentet tilbud på renovering af parkeringsplads og renovering af regnvandsledninger. På baggrund af de indhentede tilbud vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen at istandsættelse af godt 5000 m2 parkeringsplads, ca. 200 m2 fortovs fliseareal samt renovering af afløbssystemet for tagvand i den nye hal og etablering af pumpebrønd ved den gamle hal kan afholdes indenfor bevillingen.
Økonomi
Der er i 2015 afsat rådighedsbeløb på i alt 1,0 mio. kr., hvoraf der anbefales meddelt anlægsbevilling på 1,0 mio. kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er afsat rådighedsbeløb til projektet i 2015. Derfor påvirkes kassebeholdningen ikke.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


380.   Lokalplan 1046 for Køge Nord - endelig godkendelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1046 for Køge Nord vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt de ændringer, der fremgår af vedlagte høringsnotat.

Teknik- og Miljøudvalget 03-09-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Byrådet vedtog den 28. april 2015 at sende forslag til lokalplan 1046 for Køge Nord i offentlig høring.

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 udlægger arealer til et nyt byudviklingsområde i Køge Nord i forbindelse med den nye bane København-Ringsted, med stop i Køge Nord, og udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen med nye ramper ved Egedesvej.

Lokalplan 1046 fastsætter bestemmelser for anvendelse, bebyggelsens omfang, udlæg af veje, stier og arealer til +way, samt bestemmelser omkring nedsivning af regnvand, belægning, befæstelsesgrad og brug og oplag af grundvandstruende materialer, som svarer til rammerne i kommuneplantillæg nr. 5 og kommunens trafikplan for Køge Nord. Lokalplanen udlægger desuden dele af lokalplanområdet til byzone. Lokalplanen er ikke byggeretsgivende men fastsætter rammer og principper for den specifikke planlægning.

Lokalplanområdet er på ca. 190 ha og omfatter rammeområderne i kommuneplantillæg nr. 5. Området er afgrænset af Skensved Å og kommunegrænsen mod nord, København-Ringsted banen og Køge Bugt Motorvejen mod øst, Ølsemagle Landsby, Lille Syd Banen og STC mod syd og erhvervsområder i Ll. Skensved mod vest. Lokalplanområdet ligger i landzone og udgøres primært af åbne marker med fritliggende gårde foruden skov og tekniske anlæg.

Forslag til lokalplan 1046 for Køge Nord har været i offentlig høring i perioden fra den 30. april 2015 - 9. juli 2015. Der er indkommet 11 høringssvar i høringsperioden. Se bilag 2.

Høringssvarene indeholder bl.a.: 
 • Bekymring for den nye bebyggelses skala i forhold til de omkringliggende landsbyer og Ølsemagle Kirke.
 • Utilfredshed med placeringen af en +way forbindelse gennem det rekreative areal syd for lokalplanområdet i nærheden af beboelsesejendomme i Ølsemagle Landsby.
 • Bekymring for lokalplanens konsekvenser for omkringliggende naturområder, herunder Skensved Ådal.
 • Ønske om, at nye erhvervsområder afskærmes visuelt med beplantning.
 • Indsigelse mod lokalplanens mulighed for placering af arealer, der kan modtage overfladevand.
 • Bekymring for de økonomiske konsekvenser for grundejere indenfor lokalplanområdet i forbindelse med overførsel af arealer til byzone.
 • Bekymring for, at der ikke vil være efterspørgsel på den type erhverv, som lokalplanen muliggør.
 • Ønske om præcisering af lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesprocent og nedsivning af regnvand.
 • Ønske om en række præciseringer i lokalplanens kortbilag.

Høringssvarene giver anledning til en række ændringer i lokalplanforslaget. Der er udarbejdet et høringsnotat (se bilag 1), i hvilket der redegøres for høringssvaret samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Herudover foreslår forvaltningen følgende ændringer i lokalplanen:
 • I afsnittet om museumsloven i lokalplanens redegørelse indføjes et afsnit om beskyttede diger.
 • I lokalplanens redegørelse indføjes et afsnit om jordforureningsloven. Ved endelig vedtagelse af lokalplanen vil hele lokalplanområdet blive undtaget af områdeklassificeringen for lettere forurenet jord i byzone.
 • § 3.6 præciseres, så det fremgår, at delområde 3 ikke er tænkt som rekreativt område, men som grønt område med mulighed for håndtering af regnvand. Udlæg af delområdet til rekreativt område kan give forståelsen af, at delområdet ikke må påvirkes med støj fra de omkringliggende virksomheder.
 • Lokalplanens angivelse af mulighed for placering af bassiner til regnvandshåndtering i § 7.4 samt på kortbilag 4 slettes, da det endnu ikke er afklaret, hvor der er brug for placering af bassiner.
Økonomi
Indstillingen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


381.   Lokalplan 1015 Unitterminal Køge og kommuneplantillæg nr. 10 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering - endelig godkendelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. Lokalplan 1015 Unitterminal Køge vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af vedlagte høringsnotat,
 2. Kommuneplantillæg nr. 10 med tilhørende VVM-redegørelse og sammenfattende redegørelse vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget 03-09-2015
Anbefales.

Niels Rolskov (Ø) og Erling Larsen (A) fastholder sin oprindelige mindretalsudtalelse.

På byrådsmødet den 28. april 2015 blev følgende protokolleret:
"Enhedslisten ønsker mindretalsindstillingen fremsat i Økonomiudvalget medtaget ved fremlæggelsen. Socialdemokratiet tilslutter sig Enhedslistens mindretalsindstilling."

Mindretalsudtalelsen lød:

"Etablering af veje, bygninger og andre strukturer på lokalplanområdet sker på en måde, så senere opsætning af vindmøller langs dækmolen kan ske uden hindring. I forbindelse med anlæg af veje og befæstede arealer indtænkes fremtidig opstilling af vindmøller eksempelvis ved nedlæggelse af tomme rør til trækning af kabler, trækning af kabler, friholdelse af arealer til fundamenter etc.”

Baggrund og vurdering
Byrådet besluttede den 28. april 2015 at fremlægge forslag til lokalplan 1015 Køge Unitterminal og Kommuneplantillæg nr. 10 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering i ti uger. Høringsperioden varede fra den 8. maj 2015 til 17. juli 2015.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at lokalplanen og kommuneplantillægget med ændringer med den tilhørende VVM-redegørelse og sammenfattende redegørelse vedtages endeligt.

Lokalplanen giver mulighed for at udbygge erhvervshavnen med bl.a. etableringen af en Unitterminal på et nyt opfyld bag nordmolen. Lokalplanen skal endvidere sikre, at området fremadrettet kan anvendes til industri-, håndværks-, handels- og oplagsvirksomhed, der har tilknytning til havne-, transport- og logistikerhverv.

Unitterminalen anlægges med 900 meter ny kaj og giver anløbsmulighed for bl.a. ro/roskibe og containerskibe. Terminalen omfatter et areal på ca. 24 ha og indrettes således, at der bl.a. kan modtages og håndteres gods på trailere og i containere. Der etableres mulighed for opstilling af trailere samt selvkørende enheder (lastbiler) i størrelsesorden 250 enheder. Der opføres enkelte lette mandskabs- og administrationsfaciliteter i op til 2 etager. Derudover etableres kørevej internt på arealet.

Der indkom tre høringssvar i høringsperioden. Høringssvarende omfatter bl.a. følgende synspunkter:
 • At Køge Havn skal udføre støjdæmpende foranstaltninger, så muligheden for at udvikle Køge Marina med boliger ikke påvirkes negativt.
 • At et stykke af jordvolden flyttes, så der er god plads til vejadgang til marinaens nye arealer på renjordsdepotet.
 • At terrorhegn placeres langs voldens sydlige fod fremfor på toppen af volden for at undgå skæmmende effekt på omgivelser.
 • At jordvolden får en mere afvekslende beplantning og anden og mere naturlig udformning, samt at der anlægges stier til motion og rekreative formål på denne.
 • At vindmøller vil være til ulempe for Køge Marina på grund af forøgelse af støjniveau, men at der alternativt kan opsættes solceller på jordvoldens sydside.
 • At vindmøller, når de er placeret inden for sigtelinjer for radiokæder, kan forringe signalet væsentlig og bør placeres mindst 200 meter fra en radiokæde. Desuden at operatører for radiokæder har særskilt indsigelsesret og bør høres direkte i forbindelse med forslag til lokalplaner, der omfatter opsætning af vindmøller.
 • At VVM-redegørelse tolkes således, at støjbilledet for de fremtidige boliger på Søndre Havn ikke ændres med Unitterminalen.
  Lokalplanen og kommuneplantillægget revideres således:
 • At afgrænsning af lokalplan og kommuneplantillæg mod nord samt jordvoldens placering på kortbilag 2 justeres, så det stemmer bedre overens med afgrænsning af jordoplagets (jordvoldens) faktiske placering.
 • At lokalplanens kortbilag 2 ændres, så placeringen af trådhegn flyttes fra jordvoldes højderyg til foden af voldens sydside.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Planer og VVM-redegørelse offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside og med henvisningsannoncer i dagspressen.

Beslutning
Anbefales.

Marie Stærke (A) og Niels Rolskov (Ø) viderefører mindretalsudtalelsen fra Teknik- og Miljøudvalget.
Bilag

Til toppen


382.   Lokalplan 1057 for plejeboliger i Ølsemagle - forelæggelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at 
 1. forslag til lokalplan 1057 for plejeboliger i Ølsemagle vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,
 2. der afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring. Dato for borgermødet afklares mellem Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget,
 3. der ikke gennemføres en miljøvurdering i forbindelse med lokalplanen.

Teknik- og Miljøudvalget 03-09-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune ønsker at opføre plejeboliger i Ølsemagle på ejendommen matr. nr. 10ea Ølsemagle By, Ølsemagle, hvilket ikke kan lade sig gøre indenfor den gældende lokalplan 2-33, som reserverer ejendommen til center- og boligformål, men som ikke er byggeretsgivende for ejendommen. Ejendommen er ejet af Køge Kommune og er i dag ubebygget.

Lokalplanområdet ligger i Ølsemagle og afgrænses af Egedesvej mod Nord, Fuglebæk Allé mod øst og S-banen mod vest. Vest for S-banen løber Køge Bugt Motorvejen og KBH-Ringstedbanen. Nord for lokalplanområdet ligger erhvervsområdet Lyngen. Mod syd og øst ligger parcelhusområder og etageboligbebyggelser.

Der er udarbejdet dispositionsplan for 94 plejeboliger på ejendommen. Planen tegner 6 bosektioner i 1 etage samt en administrationsbygning i 2 etager. Bosektionerne er udformet som "fingre" placeret i en vifteform. Dispositionsplanen er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2015.

Lokalplanen giver mulighed for offentlige formål i form af plejeboliger i overensstemmelse med principperne i dispositionsplanen.

Lokalplanområdet er belastet med støj fra jernbaner, motorvej og Egedesvej. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget støjberegninger med udgangspunkt i dispositionsplanen, som danner baggrund for lokalplanen. Se bilag 2. 

Beregningerne viser, at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj på udearealer til boliger ikke kan overholdes med etablering af støjvold og støjskærm langs S-banen og Egedesvej, da støj indenfor lokalplanområdet primært er diffus støj fra motorvejen. Lokalplanen stiller derfor krav om støjisolering af boliger og fastsætter en maksgrænse for støj på udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknyning til boligerne, således at Miljøstyrelsens vejledning alligevel er overholdt.

Lokalplanen overfører bestemmelser fra den gældende lokalplan om overkørsel til lokalplanområdet samt en offentlig stiforbindelse over lokalplanområdet. På den måde sikres det, at kommunens trafik- og stiplanlægning for området kan gennemføres.

Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af påvirkning af miljøet som følge af lokalplan 1057. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering, da den ikke indeholder ændringer, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Anbefales.

Datoforslag for borgermødet skal foreligge til byrådsmødet.
Bilag

Til toppen


383.   Lokalplan 1052 og 1053, samt kommuneplantillæg nr. 16 og 17 - forelæggelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at følgende planforslag vedtages til offentlig fremlæggelse:

 1. Forslag til Lokalplan 1052 for højspændingsstation ved Tolstrup Gårde.
 2. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013.
 3. Forslag til Lokalplan 1053 for højspændingsstation ved Bjæverskov Vest.
 4. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplan 2013.

Teknik- og Miljøudvalget 03-09-2015
Anbefales.

Udvalget noterer sig, at både Naturstyrelsen og Køge Kommune i det hidtidige arbejde har peget på placeringen ved Bjæverskov.

Baggrund og vurdering
Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 9. april 2015 at igangsætte ovennævnte planforslag med henblik på efterfølgende vedtagelse og offentlig høring i 8 uger.

De to lokalplanforslag og de to kommuneplantillæg omfatter to alternative lokaliteter for etablering af en nødvendig højspændingsstation, som skal tilsluttes ledningsnettet fra den kommende vindmøllepark Kriegers Flak Havmøllepark, henholdsvis Bjæverskov Vest og Tolstrup Gårde, syd for Slimmingevej umiddelbart øst for Sydmotorvejen.

Kun den ene lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg skal efterfølgende vedtages endeligt, hvorefter den anden skal bortfalde.

Den endeligt vedtagne lokalplan skal give mulighed for at etablere en nødvendig højspændingsstation, som skal tilsluttes ledningsnettet fra den kommende vindmøllepark Kriegers Flak Havmøllepark. Energinet.dk er projektansvarlig og skal sikre, at anlægsarbejdet for landanlægget kan begynde primo 2016, og at havmølleparken kan kobles på elnettet 31. december 2018.

Den endelige realisering af højspændingsstationen forudsætter VVM-tilladelse fra Naturstyrelsen.

Ved det forudgående valg af lokalitet har Energinet.dk peget på Tolstrup Gårde som den bedste beliggenhed. Årsagen er primært hensynet til anlæggets samlede økonomi, idet transportvejen for det overordnede ledningstracé vil blive kortere end ved en placering vest for Bjæverskov.

Naturstyrelsen og Køge Kommune har peget på en placering ved Bjæverskov, da dette område i forvejen er præget af det store tekniske anlæg, som udgøres af den eksisterende transformerstation.

De to lokaliteter er behandlet sideordnet i VVM-redegørelsen, som offentliggøres næsten samtidig med lokalplaner og kommuneplantillæg.

På baggrund af VVM- og planprocesserne skal det besluttes, hvilken lokalitet der vælges.

Lokalplanernes formål er at sikre, at området kan anvendes til tekniske formål i form af højspændingsstation med tilhørende bygningsanlæg og tekniske installationer mv. Det kommende anlæg vil kræve et arealudlæg på ca 5,5 ha.

Lokalplanerne giver mulighed for, at der kan etableres lynfangmaster i 28 meters højde, tekniske anlæg som for eksempel kompenseringsspoler og samleskinner i op til 12 meters højde og teknikbygninger i op til 7 meters højde.

Lokalplanforslagene indeholder enslydende bestemmelser om afskærmende foranstaltninger i form af 20 meter brede plantebælter samt enslydende bygningsregulerende bestemmelser.

Vejadgang til anlægget er beskrevet separat i hver lokalplan. Anlægget vil være ubemandet men skal tilses med jævne mellemrum.

De tilhørende kommuneplantillæg giver mulighed for at ændre de aktuelle rammeanvendelser.
 • Kommuneplantillæg nr. 16 udlægger rammeområde 13T04 til teknisk anlæg, hvor det før var landbrugsområde.
 • Kommuneplantillæg nr. 17 udlægger rammeområde 7T02 til teknisk anlæg, hvor det før var omfattet af rammeområde 7E06 til erhvervsområde.
Det kommende anlægs påvirkning af omgivelserne ved de to lokaliteter er belyst i de medfølgende miljøvurderinger, henholdsvis en VVM for det samlede projekt Kriegers Flak og i miljøvurderingerne af planerne, udarbejdet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Naturstyrelsen er VVM-myndighed på landanlæggene, og Energinet.dk på vandanlæggene.

Angående de landskabelige forhold er det vurderet, at anlægget ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt på grund af kravet om etablering af beplantningsbælter, men at de 28 meter høje lynfangsmaster vil være synlige fra omgivelserne i nærområdet. Masterne er dog transparente og smalle øverst og vil ikke blokere for udsigt eller forstyrre landskabsoplevelsen med bevægelige elementer.

For en detaljeret beskrivelse af påvirkningerne henvises til det i hver lokalplan indsatte tekniske resume fra miljøvurderingen.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes et samlet borgermøde for de to lokaliteter med deltagelse af Energinet.dk.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.

Der afvikles borgermøde.
Bilag

Til toppen


384.   Køge Boligselskab afdeling Nøddeparken - Låneoptag


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at låneoptagelse på kr. 2.045.000 til finansiering af 20-årigt kreditforeningslån med afdrag til renovering godkendes.
Baggrund og vurdering
Boligselskabet Sjælland, afdelingerne Nøddeparken 1 og 2, beliggende Nøddeparken 1-55 i Borup, har på afdelingsmøde besluttet at påbegynde et projekt, som indebærer udskiftning af døre og vinduer.

Boligselskabet Sjælland mener, at udskiftningen vil betyde bedre indeklima og begrænset kuldenedfald fra vinduer for beboerne. Yderligere vil det få betydning for bedre varmeudnyttelse og miljø.

Projektet finansieres af et 20 årigt kreditforeningslån uden garantistillelse efter reglerne i almenboliglovens § 29, som forudsættes tilbagebetalt via huslejestigningen.
Beboerne vil derfor få
en huslejestigning på 2,58 %, svarende til huslejestigning fra 41 kr. til 189 kr. pr. måned.  

Låneoptagelsen for udskiftningen blev enstemmig vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde den 26. maj 2015, af bestyrelsen fra Boligselskabet Sjælland og begge afdelinger.


Projektet anses som renovering, og ikke en væsentlig forandring, hvorfor forbedringsarbejdet ikke skal godkendes af Økonomiudvalget.

Økonomi
Der søges ikke om kommunegaranti i forbindelse med låneoptag.
Kommunikation
Boligselskabet Sjælland skal orienteres om Økonomiudvalgets beslutning.
Beslutning
Anbefales.

Til toppen


385.   Byggeregnskab (skema C) i forbindelse med opførelse af 130 familieboliger - Cirkelhuset (Lejerbo)


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. skema C godkendes med en anskaffelsessum på 271,546 mio. kr., hvilket er 9,745 mio. kr. mere end den ved skema B godkendte anskaffelsessum,
 2. skema C godkendes med grundkapitallån på 19,008 mio. kr., hvilket er 0,682 mio. kr. mere end det ved skema B godkendte grundkapitallån,
 3. forhøjelsen af grundkapitallånet p�� 0,682 mio. kr. finansieres ved en tillægsbevilling, der forringer kassebeholdningen svarende til beløbet,
 4. skema C godkendes med en garanti for realkreditlån på ca. 168,898 mio. kr., hvilket er ca. 6,061 mio. mere end den ved skema B godkendte garanti,
 5. huslejen ved byggeriets afslutning på 999 kr. pr. m2 godkendes, hvilket er en stigning på den gennemsnitlige husleje på 23 kr. m2 i forhold til den ved skema B godkendte husleje,
 6. det understreges overfor Lejerbo, Køge Bugt, at boligorganisationen orienteres om, at det er en absolut undtagelse, at Byrådet godkender merudgifter på anskaffelsessummen i denne størrelsesorden, og at overskridelser på eventuelle kommende byggerier ikke vil kunne forventes godkendt. 

Det skal bemærkes, at overskridelsen af anlægssummen på 9,745 mio. kr. udgør ca. 3,6 % af den endelige anskaffelsessum.  

Den endelige anskaffelsessum kan holdes indenfor det bindende maksimumbeløb, som er på 272,293 mio. kr.

Baggrund og vurdering
Køge Byråd godkendte den 28. februar 2012, sag nr. 30, skema B for påbegyndelse af opførelse af 130 almene familieboliger (etagebyggeri) beliggende Egedesvej 13.

Bygherre er Lejerbo Køge Bugt og afdelingens navn er "Cirkelhuset".

Byggeriet blev godkendt med en anskaffelsessum på 261,801 mio. kr.

Lejerbo har den 18. februar 2015 fremsendt regnskab (skema C) for byggeriet. Det fremgår af regnskabet, at den endelige anskaffelsessummen er på 271,546 mio. kr. svarende til en merudgift i forhold til skema B på 9,745 mio. kr.

Forvaltningen har derfor bedt Lejerbo om en nærmere redegørelse for overskridelsen.

Lejerbo oplyser efterfølgende, at årsagen til overskridelsen i forbindelse med opførelse af Cirkelhuset er, at der er foretaget en del ændrings-, tillægs- og forbedringsarbejder. Disse arbejder indbefatter både projektændringer og tilpasninger, ændringer i myndighedskravene efter modtagelse af byggetilladelse og godkendelse af skema B.
 
Arbejderne omfatter blandt andet bedre energivinduer, etablering af faldsikring på taget for kommende driftsarbejder, forbedring og ændring af gårdmiljøet, udvidelse af belægningsarbejderne på P-pladserne, etablering af pumpebrønde for kældertrapper på grund af den meget høje grundvandsstand.

Det har vist sig at være nødvendigt, at hæve skakter over tag.

Der er blevet etableret en ny adkomstvej efter pålæg fra kommunen - gældende for den kommende nabobebyggelse også - og der er etableret nød- og panikbelysning i kælder.

Der har, på trods af miljøundersøgelser, været fundet forurenet jord, som måtte opgraves og bortkøres - og udskiftes med andre materialer.

Af energimæssige årsager er der etableret individuel styring af ventilationsanlægget i hver lejlighed ligesom der er etableret bedre lydforhold i fælleslokalet.

Efter Lejerbo's vurdering er ovennævnte de væsentlige årsager til overskridelsen.

Teknik- og Miljøforvaltningen bemærker:
Der er den 7. februar 2014 givet midlertidig ibrugtagningstilladelse til Cirkelhuset.

Der er endnu ikke givet endelig ibrugtagningstilladelse da forvaltningen afventer at modtage "Redegørelse for brandadskillelse mellem skraldesystem og trapprum", jf. vilkår, som blev opstillet på baggrund af færdigsyn.  
Økonomi
Anlægssummen, som ønskes godkendt i skema C, udgør 271,546 mio. kr.

Den endelige anskaffelsessum fordeler sig, jf. vedhæftede bilag, således:

 

Skema A 

Skema B

Skema C 

Grundudgifter 

55,635 mio. kr.

56,819 mio. kr.

56,858 mio. kr.

Entrepriseudgifter 

157,129 mio. kr.

175,023 mio. kr.

184,339 mio. kr.

Omkostninger 

21,996 mio. kr.

25,466 mio. kr.

25,840 mio. kr.

Gebyrer 

3,450 mio. kr.

4,493 mio. kr.

4,509 mio. kr.

 I alt

238,210 mio. kr.

 261,801 mio. kr.

271,546 mio. kr.


Anskaffelsessummen, som bygherren Lejerbo søger om godkendelse af, finansieres således:

 

Skema A 

Skema B

Skema C 

Realkreditlån (84%)

216,771 mio. kr.

238,239 mio. kr.

247,107 mio. kr.

Grundkapitallån (14%)

16,675 mio. kr.

18,326 mio. kr.

19,008 mio. kr.

Beboerindskud (2%)

4,764 mio. kr.

5,236 mio. kr.

5,431 mio. kr.

 I alt

238,210 mio. kr.

261,801 mio. kr.

271,546 mio. kr.


Ud over det kommunale grundkapitallån, som er opkrævet efter at tilsagnet er meddelt, påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127. Konkret udgør garantien 68,35 % af lånets restgæld på 247,107 mio. kr. - svarende til ca. 168,897 mio. kr.

De 130 familieboliger er opført som 42 stk. 2-rumsboliger, 59 stk. 3-rumsboliger og 29 stk. 4-rumsboliger. Det gennemsnitlige boligareal er 92 m2.

Huslejen er beregnet til 999 kr. pr. m2 eksklusiv forbrugsudgifter.

Lejen ugør således pr. måned:

-  6.410 kr. for en 2-rumsbolig. 
-  7.409 kr. for en 3-rumsbolig. 
-  9.241 kr. for en 4-rumsbolig. 

Økonomisk Afdeling bemærker, at såfremt forhøjelse af anskaffelsessummen på 9,745 mio. kr. bliver godkendt betyder det, at grundkapitalindskuddet forhøjes med 682.000 kr. Da der ikke er afsat midler til det i budgettet skal merudgiften finansieres ved en tillægsbevilling, der forringer kassebeholdningen svarende til beløbet. Det skal desuden bemærkes at såfremt anskaffelsessummen forhøjes skal der gives en ekstra garantistillelse på 6,1 mio. kr. i forhold til skema B.
Beslutning
Udsættes.

Økonomiudvalget indkalder Lejerbo's ledelse for en redegørelse.

Til toppen


386.   Orientering om finansieringen af solceller på BoliGrøns byggerier


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen nedenfor tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
BoliGrøn har installeret solceller på taget af boligerne i følgende afdelinger: 
 • Kildebjergs Tofter, Bjæverskov
 • Svanelunden, Herfølge
 • Finkevænget, Ll. Skensved
 • Bakkegårds Allé (Dråben), Borup
 • Uglevænget, Ejby.

Forvaltningen er for nogen tid siden blevet opmærksom på, at udgiften til solcellerne ikke har været medtaget på skema B, men er finansieret særskilt ved optagelse af lån i Trefor, som har leveret og lånefinansieret afdelingernes solceller.

Lånene beløber sig samlet set til i alt 8.322.154 kr.

Efter reglerne i almenboliglovens § 115, stk. 11 må udgifter til forbedringsarbejder i en almen boligafdeling, der gennemføres indtil 4 år efter ibrugtagelsen, ikke sammen med den godkendte anskaffelsessum, overstige afdelingens maksimumbeløb.

For 2 af afdelingernes vedkommende har etableringen af solceller betydet, at maksimumbeløbet overskrides. Forvaltningen har påpeget dette forhold overfor BoliGrøn og tilkendegivet, at det skal bringes i orden. 

Forvaltningen er derfor i gang med at undersøge hvilke muligheder der juridisk og økonomisk er for at lovliggøre investeringen i solceller.

Økonomiudvalget vil, på et senere tidspunkt, få fremlagt en sag med forvaltningens forslag til løsning af problemstillingen.

Det skal i øvrigt bemærkes, at det ikke er forvaltningens oplevelse, at BoliGrøn bevidst har overtrådt lovgivningen, men har været af den opfattelse, at aftalen med Trefor lovligt kunne indgås. 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.
Beslutning
Til efterretning.

Til toppen


387.   Ændring af retningslinjer for Byrådets spørgetid


Indstilling
Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at retningslinjerne for Byrådets spørgetid ændres, således at det ikke længere af reglerne fremgår, at "spørgeren efter besvarelse af et skriftligt spørgsmål får mulighed for at udtale sig om, hvorvidt besvarelsen er fyldestgørende, eller om yderligere oplysninger ønskes".    
Baggrund og vurdering
De nærmere regler for afholdelse af spørgetid fastlægges af Byrådet. 

Du nugældende regler for spørgetid i Køge Kommune er vedtaget af Køge Byråd den 27. februar 2007.

Af reglerne fremgår det, at det ved skriftlige spørgsmål forudsættes, 

"at spørgeren er til stede i byrådssalen ved spørgsmålets besvarelse, da spørgeren efter besvarelsen får mulighed for at udtale sig om, hvorvidt besvarelsen er fyldestgørende, eller om yderligere oplysninger ønskes".

Det er borgmesterens oplevelse, at det i flere situationer har vist sig vanskeligt og ikke hensigtsmæssigt, at der i reglerne er et krav om, at spørgeren skal have lejlighed til at udtale sig om, hvorvidt besvarelsen er fyldestgørende.

Derfor foreslår borgmesteren, at reglerne ændres, så det fortsat er en forudsætning for at besvare spørgsmålet, at spørgeren er til stede i byrådssalen, men at det ikke længere skal fremgå af reglerne, at spørgeren efterfølgende skal have mulighed for at udtale sig om, hvorvidt besvarelsen er fyldestgørende, eller om yderligere oplysninger ønskes.
Økonomi
Forslaget fra borgmesteren har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.

Økonomiudvalget ønsker en generel drøftelse af gældende spørgetidsregler.
Bilag

Til toppen


388.   Kommunaløkonomisk Forum 2016


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum 2016, herunder afrejsedag og deltagerkreds.
Baggrund og vurdering
Kommunernes Landsforening (KL) afholder årligt en konference med fokus på de aktuelle kommunaløkonomiske temaer.

I 2016 afholdes konferencen fra torsdag den 14. til fredag den 15. januar i Aalborg.

Der foreligger endnu ikke program fra KL, men Kommunaløkonomisk Forum er en konference med fokus på aktuelle kommunaløkonomiske temaer. Temaerne vedrører økonomi, styring, dokumentation og kvalitetsudvikling og er præget af økonomiaftalen, aktuelle statslige reformer og initiativer samt kommunalpolitiske udfordringer. Fra Køge Kommune har det været praksis, at Økonomiudvalget deltager i konferencen. Herudover har det været praksis, at kommunaldirektøren, direktøren for Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice, direktøren for Fælles- og Kulturforvaltningen samt økonomichefen har deltaget.

Byrådssekretariatet har forhåndsbestilt hotelværelser og fly fra onsdag til fredag, da der de foregående år har været tradition for, at man tager afsted eftermiddagen før konferencen starter.
Økonomi
Der er budgetmæssig dækning på kontoen.
Beslutning
Konkret tilbagemelding fra den enkelte - og i øvrigt som tidligere.

Til toppen


389.   Udkast til mødekalender for 2016 - Økonomiudvalget


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalg at administrativt udkast til mødekalender 2016 for Økonomiudvalget tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Hvert år godkender Byrådet mødeplanen for årets møder i Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg.

Byrådssekretariatet har udarbejdet vedlagte administrative forslag til mødekalender for 2016 for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møder er som udgangspunkt planlagt til 2. og 3. tirsdag i måneden kl. 9.00 - dog med følgende bemærkninger:

 • Februar-møderne afholdes den 1. og 2. tirsdag, grundet vinterferie i uge 8.
 • Juni-møderne afholdes den 1. og 2. tirsdag, grundet sommerferien.
 • Juli måned holdes mødefri.
 • 2. behandling af budgettet afholdes den 27. september. 
 • Oktober-møderne afholdes 1. og 2. tirsdag, grundet efterårsferie i uge 42.
 • December-møderne afholdes 1. og 2. tirsdag, grundet julen.

Til orientering foreslås Byrådets møder afviklet den 4. tirsdag i hver måned kl. 17.00 – dog med følgende bemærkninger:

 • Februar måneds møde afholdes den 3. tirsdag, grundet vinterferie i uge 8.
 • Marts måneds møde afholdes den 5. tirsdag, grundet påsken.
 • Juni måneds møde afholdes den 3. tirsdag, grundet sommerferien.
 • Juli måned holdes mødefri.
 • 2. behandling af budgettet afholdes den 4. oktober. 
 • December måneds møde afholdes den 3. tirsdag, grundet julen. 
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


390.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Intet.

Til toppen


391.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


392.   Markedsføringstiltag (Lukket punkt)Til toppen


393.   Planlægning for Køge Park


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. forslag til lokalplan 1012 for Køge Park vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger,
 2. forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger,
 3. der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Teknik- og Miljøudvalget 13-08-2015
Taget af dagsordenen.

Teknik- og Miljøudvalget 03-09-2015
Anbefales.

Niels Rolskov (Ø) stemte imod.
Baggrund og vurdering
Som led i udarbejdelsen af plangrundlaget for Køge Park har Byrådet besluttet at udarbejde lokalplan 1012 samt kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 for at muliggøre projektet.

Køge Park ønskes opført ved krydset Stensbjergvej/Ringvejen som en fem etager høj bygning med et grundareal på ca. 180 x 140 meter. Heruover ønskes opført en ny hal på ca. 3.000 m2. Der ønskes en fodboldbane på 10.000 m2 samt siddepladser til ca. 10.000 tilskuere.

Det er ønsket, at Køge Park skal rumme ca. 40.000 m2 etageareal, hvoraf ca. 20.000 m2 udgøres af egenligt erhverv. De øvrige ca. 20.000 m2 skal rumme ca. 200 hotelværelser og 65 - 95 ungdomsboliger. Endelig ønskes at der etableres en stor dagligvarebutik på 3.500 m2.

Da gennemførelse af projektet forventes at påvirke omgivelserne, besluttede Byrådet, at der skulle gennemføres en miljøvurdering af planerne i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Derudover blev det besluttet at gennemføre en VVM-undersøgelse i henhold til VVM-bekendtgørelsen. De to miljøvurderinger, henholdsvis af planerne og af projektet, er efterfølgende behandlet i sammenhæng i VVM-redegørelsen, hvor det primære fokus har været på støj i naboområderne og internt i Køge Park, påvirkning af detailhandlen samt på de visuelle påvirkninger af omgivelserne. 

Forud for udarbejdelsen af VVM-undersøgelsen blev der gennemført en idéfase, hvor der kom 21 bemærkninger fra borgerne. Bemærkningerne er medtaget i det videre arbejde med VVM-redegørelsen.

Planerne for Køge Park påvirker hovedstrukturen i Kommuneplan 2013 indenfor områderne erhvervs-, bolig- og detailhandelsesplanlægning, samt rækkefølgeplanlægningen for udlæg af erhvervsarealer i kommunen. Der er derfor gennemført en forudgående høring af kommuneplantillægget, hvor der kom tre bemærkninger til udarbejdelsen. Disse er medtaget i det efterfølgende arbejde med kommuneplantillægget.

Det samlede udlæg af erhvervsareal i planperiode for kommuneplanen må ikke øges i henhold til Fingerplanens bestemmelser. Ændringerne af kommuneplanen, ved vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 12,  forudsætter derfor, at der flyttes 8 ha erhvervsareal fra Bjæverskov Vest til Køge Park, svarende til 40.000 etagemeter ved en bebyggelsesprocent på 50. Derfor skal der som forudsætning for vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 12, også vedtages et nyt kommuneplantillæg for Bjæverskov Vest, som udtager 8 ha erhvervsareal nord for Ringstedvej (rammeområde 7E07). Dette kommuneplantillæg har nr. 19 og behandles i en særskilt sag.

Som konsekvens af ønsket om Køge Park flyttes endvidere 3.500 m2 butiksareal fra den øvrige bymidte til Køge Park, hvilket medfører at restrummeligheden for bymidten reduceres fra 4.500m2 til 1.000 m2 i planperioden. Byrådet har  kompetence til at øge detailhandelsarealet i bymidten ved vedtagelse af den kommende kommuneplan 2017.

Endelig ændres anvendelsesbestemmelsen for den bebyggede del af Køge Park og P-pladserne fra rekreativt område til centerområde.
De nye boliger indarbejdes i den kommende revision af bolig- byggeprogrammet.

Lokalplanen muliggør det ønskede byggeri, som ovenfor beskrevet, og fastsætter bl.a., at der skal anlægges 750 P-pladser i området inden Køge Park kan tages i brug.

Den offentlige høring foreslås afholdt fra slutningen af september til slutningen af november. Borgermøde foreslås afholdt i løbet af oktober 2015.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Sagen overføres til åben dagsorden.

Anbefales af et flertal.

Niels Rolskov (Ø) kan ikke anbefale.
Bilag

Til toppen


394.   Kommuneplantillæg nr. 19 for Bjæverskov Vest - forelæggelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til kommuneplantillæg nr. 19 for Bjæverskov Vest vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger.

Baggrund og vurdering
Kommuneplantillæg nr. 6 for Bjæverskov Vest blev vedtaget på Byrådets møde den 26. maj 2015.
Tillægget giver  mulighed for, at der kan lokalplanlægges for transportkrævende erhverv i rammeområderne 7E07 og 7E08, som omfatter i alt ca. 40 ha.

Rammeområde 7E07 (nord for Ringstedvej) omfatter ca. 10 ha og må udvikles i første del af planperioden fra 2014.

Rammeområde 7E08 (syd for Ringstedvej) omfatter ca. 30 ha og må udvikles i anden halvdel af planperioden fra 2020.

Imidlertid ønsker Byrådet at gennemføre lokal- og kommuneplanlægning for Køge Park med henblik på blandt andet at give mulighed for etablering af 40.000 m² erhvervsareal i Køge Park. Da den samlede erhvervsrummelighed i kommunen ikke må øges i planperioden er det nødvendigt at overføre erhvervsareal fra andre steder i kommunen.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at de nødvendige 8 ha tages fra rammeområde 7E07 i Bjæverskov Vest, hvor der med den vedtagne bebyggelsesprocent for området er mulighed for at tilvejebringe de nødvendige 40.000 etagemeter.

Som konsekvens af dette anbefaler forvaltningen, at rammeområde 7E07 udtages delvist af kommuneplanen. Der vil herefter ligge 2 ha i dette område. Rammeområde 7E08 kan fortsat udvikles i anden halvdel af planperioden, efter 2020.

Omtrent halvdelen af det aktuelle areal er ejet af Køge Kommune, den øvrige del er privat ejet.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Sagen overføres til åben dagsorden.

Anbefales af et flertal.

Niels Rolskov (Ø) kan ikke anbefales.
Bilag

Til toppen


395.   Køge Kyst (Lukket punkt)Til toppen


396.   Rammer for nyt kulturhus (Lukket punkt)Til toppen


397.   Rammer for leje af hal (Lukket punkt)Til toppen


398.   Køge Park - gennemgang af udbudsmateriale (Lukket punkt)Til toppen


399.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)Til toppen


400.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.10.15