Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 11.08.2020 kl. 09:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (Løsgænger)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


223.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


224.   Turisme- og markedsføringskontoen


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter kriterier for anvendelse af turisme- og markedsføringskontoen.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med tidligere behandlinger af ansøgninger om tilskud har Økonomiudvalget bedt om en drøftelse af kriterier for anvendelse af turisme- og markedsføringskontoen.

Turisme- og markedsføringskontoen anvendes til turisme og markedsføring af Køge Kommune.

Der afholdes faste udgifter af kontoen, f.eks. webcast af byrådsmøder og julebelysning (besluttet af Økonomiudvalget) og en række mindre tilskud, som fremgår af vedlagte bilag.

Derudover giver Økonomiudvalget efter ansøgning tilskud til forskellige markedsføringsarrangementer, f.eks. Køge Festuge, Tøserunden/Sjælland Rundt, Hjemmeværnets nytårskoncert m.m.

Økonomi
Turisme- og markedsføringskontoens budget i 2020 er 734.020 kr.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


225.   Ansøgning om markedsføringssponsorat - Køge Sportsevent


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til Køge Sportsevents ansøgning om markedsføringstilskud på 40.000 kr. ekskl. moms.

Baggrund og vurdering

Tøse-Runden, Sjælland Rundt på Cykel og  Sjælland på Tværs skulle have været afviklet i juni måned, men er på grund af COVID-19 er løbene udskudt til den 19. september 2020.

Køge Sportevent har gennemarbejdet forskellige løsningsmodeller, der skal sikre, at løbene kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt.

 • Sjælland Rundt på Cykel (i en forkortet 2020 udgave) begynder fra Braunstein kl. 06.30 og slutter samme sted. Der vil blive en begrænsning på 350 deltagere, som sendes afsted i hold af 50 personer. Det har den konsekvens, at Køge Sportsevent bliver nødt til at begrænse antal tilmeldinger.
 • Tøse-Runden begynder fra havneområdet kl. 07.30 og slutter også på havneområdet. Der vil blive en begrænsning på 1.800 deltagere, som ligeledes sendes afsted i hold af 50 personer. Der vil også blive begrænsning i antal tilmeldinger.
 • Sjælland på Tværs begynder fra området ved Braunstein kl. 09.30 og slutter også ved Braunstien. Der vil blive en begrænsning på 550 deltagere, som også sendes afsted i hold på 50 personer og med begrænsning i antal tilmeldinger.

Det er vigtigt for Køge Sportsevent at afvikle løbene af flere årsager:

 • Det er vigtigt for arrangementet, at de er her nu, hvor det er svære tider.
 • Det er vigtigt for hoteller, camping, vandrehjem, Bed and Breakfast.
 • Det er vigtigt for restauranter og caféer, der skal tjene på spisende gæster.
 • Det er vigtigt for de foreninger, der inden Corona-krisen budgetterede med indtægten fra deres hjælp med afviklingen af arrangementerne.

Køge Sportsevents vision som organisation er at få skabt et arrangement, som bliver til en heldags oplevelse for mennesker i alle aldre og størrelse. I modsætning til hverdagen giver motionscykelløbene muligheden for at mikse motion med hygge og socialt samvær.

Køge Sportsevent er NON profit organisation, der årligt uddeler ca. 130.000 kr. til de foreninger, der stiller med hjælpere til deres arrangementer.

Økonomi

Økonomiudvalget bevilgede i 2019 40.000 kr. ekskl. moms til Køge Sportsevent.

Der vil være dækning på kontoen for turisme og markedsføring for ydelse af det ansøgte beløb.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at bevillige Køge Sportsevent 40.000 kr. ekskl. moms, idet bevillingen er betinget af at de 3 aktiviteter gennemføres.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


226.   Ansøgning om tilskud - Radio Midtsjælland


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget beslutter, om Køge Kommune skal indgå en markedsførings- og samarbejdsaftale med Radio Midtsjælland.
Baggrund og vurdering

Radio Midtsjælland er en lokal radio, der er etableret i januar 2018, og som drives af frivillige. Stationen dækker en bred geografi på Sjælland, fra Taastrup til Ishøj, Roskilde, Rønnede, Stevns og Køge, ligesom stationen kan findes via internetradio, og dermed i princippet kan tilgås fra hele verden.

Radio Midtsjælland tilbyder nu Køge Kommune en markedsførings- og samarbejdsaftale til en pris på 108.000 kroner + moms for 12 måneder.

Radio Midtsjælland tilbyder:

 • Daglige posteringer på sociale medier samt speak i radioen i det daglige program "uden filter" kl. 15-17.
 • Samle klip fra ugen der gik og udsende dem samlet i en sammenklippet version søndag aften.
 • Udsendelse og afvikling af afholdte byrådsmøder, søndag efter afholdte møder (er kørt i en forsøgsordning, hvor stationen har observeret, at lyttertallene stiger).
 • Kontakt via privat telefonnummer såfremt der er noget der skal med i et af radioens programmer, eller hvis radioen skal dække en special lejlighed eller begivenhed.
 • Dækning af kommunalvalget, herunder partirunder med mulighed for telefoniske indkald. Dækning på valgdagen, -aften og - natten.
 • Mulighed for kvartalvis at afvikle et radioprogram med en politiker og en studievært om hvad der er sket i den forgange tid i kommunen m.v.

Radioen vurderer, at de har 5.000-6.000 lyttere dagligt fordelt på net og FM. Lyttertallet har Radio Midtsjælland baseret på, at radioen dagligt modtager 10 - 12 lytterhenvendelser. Kultur- og Økonomiforvaltningen har i en korrespondance med radioen spurgt ind til muligheden for at få en mere sikker måling på lyttertallet, så tilbuddet om samarbejdsaftale kan vurderes bedre. En sådan måling kræver dog et samarbejde med Gallup, hvilket blandt andet indebærer et teknisk set-up. En sådan aftale vil ifølge Gallup koste radioen 100.000 kroner, hvilket radioen ikke har midlerne til.

Køge Kommune har i dag en lignende samarbejdsaftale som den, Radio Midtsjælland tilbyder, med Radio Køge, der (baseret på Gallups målinger) når ud til 25.000 lyttere pr. uge i området Køge og det sydlige Sjælland. Ifølge Gallups målinger er Radio Køge en af de mest lyttede kommercielle radiokanaler i Danmark. Radio Køge har eksisteret siden 1987.

Af bilag 1 og 2 ses Radio Midtsjællands uddybning af spørgsmål fra Kultur- og Økonomiforvaltningen, samt radioens sendetilladelse.

Økonomi
Samarbejdsaftalen koster 108.000 + moms. Beløbet kan finansieres via Turisme- og Markedsføringskontoen, såfremt Økonomiudvalget ønsker at indgå aftalen.
Beslutning

Økonomiudvalget besluttede ikke at indgå en markedsføringsaftale med Radio Midtsjælland.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


227.   Kommunernes udgifter til administration og ledelse 2017-2019


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orientering om benchmark af kommunernes administrationsudgifter til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har gennem en årrække haft stort fokus på udgifter til administration og ledelse og har så sent som i forbindelse med budget 2020 gennemført besparelser på området.

Det er derfor interessant, at Social- og Indenrigsministeriet i juni 2020 har offentliggjort en rapport med benchmark af kommunernes administrationsudgifter for perioden 2017 – 2019.

Rapporten viser udviklingen både samlet og opdelt på:

a) administrative støttefunktioner og chefer

b) myndighedspersonale

c) decentrale ledere

d) øvrige administrationsudgifter udover løn (varekøb, IT-udgifter, tjenesteydelser mm.)

Lønudgifterne, a), b) og c), udgør 91 % af de samlede udgifter i 2019.

Hovedresultater – på landsplan og for Køge Kommune
I 2019 brugte kommunerne godt 52 mia. kr. på ’Administration og ledelse’, varierende mellem 7.500 og 12.200 kr. pr. indbygger - og med et gennemsnit på ca. 9.000 kr. pr. indbygger.

Køge Kommunes udgifter lå i 2019 på 8860 kr. pr. indbygger - dvs. under landsgennemsnittet. I perioden 2017-2019 faldt forbruget på landsplan med 1,6 %, hvorimod Køge Kommunes forbrug faldt med hele 5 %.

I nedenstående figur vises udviklingen for alle kommunerne. 

Udviklingen i samlede administrationsudgifter pr. indbygger 2017-2019       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kilde: SIM-figur 5.4

I nedenstående tabel ses udviklingen på de fire typer udgifter på landsplan og for Køge Kommune. Der vises også en indikator for 2019 for hver af udgiftstyperne, hvor indeks= 100 betyder, at man ligger på landsgennemsnittet. Er indeks over eller under 100 betyder det man ligger hhv. over eller under landsgennemsnittet. Indikatorerne er udarbejdet, så der er taget højde for forskellige rammevilkår i kommunerne.

Administrative udgifter fordelt på typer, udviklingen 2017-2019, samt niveau 2019

Kilde: SIM

For de samlede udgifter ligger Køge Kommune i 2019 på indeks 96 – altså under landsgennemsnittet.

Når man ser på hele landet, er udgifterne til "Administrative støttefunktioner og ledere" er faldet med 1,6 %, og udgifter til "Decentrale ledere" er faldet med 2,6 %. Modsat den generelle tendens, så er udgifterne til "Myndighedspersonale" steget med 4,7 % i perioden.

Køge Kommune har nedbragt udgifterne til "Administrative støttefunktioner" med 2,5 % fra 2017 til 2019 og ligger med indeks 98 niveaumæssigt under landsgennemsnittet i 2019.

Køge Kommune har også nedbragt udgifterne til "Myndighedspersonale" med 3,6 %, men benchmarkindikatoren på 105 viser, at Køge Kommune niveaumæssigt forsat ligger over landsgennemsnittet. For "Decentrale ledere" er Køge Kommune gået mod landstendensen, idet vi har haft en udgiftsstigning på 5,5%. Indikatoren på 96 viser, at Køge Kommune til trods herfor fortsat ligger under landsgennemsnittet.

Undersøgelsen viser også, at "Øvrige udgifter" er faldet over hele linjen, og at det især skyldes fald i kommunernes udgifter til fælles IT og telefoni. Der er ikke opgjort benchmark-indikator for denne udgiftstype. Køge Kommunes udgifter viser et markant fald på 33 % i perioden mod landsgennemsnittet på 12,6 %. Køge Kommune placerer sig således blandt de kommuner, der har reduceret mest i perioden.

I bilag 1 findes en grafisk præsentation af tallene for samtlige kommuner.

Til slut bemærkes, at kommunernes lønudgifter er beregnede størrelser baseret på løngennemsnit for forskellige medarbejdergrupper på landsplan. Dette er gjort for at rense for regionale forskelle i lønniveauer. Opgørelserne kan således ikke holdes direkte op mod kommunernes konkrete udgifter, men fungerer som indikatorer for udviklingen i antal ansatte.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


228.   Ligestillingsredegørelse 2020


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Ligestillingsredegørelse 2020 for Køge Kommune godkendes.
Baggrund og vurdering

Alle kommuner, regioner og Staten skal efter ligestillingslovens §5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelse i 2020. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020. Ligestillingsredegørelsen er blevet behandlet først i direktionen og derefter i Hoved MED-udvalget og sendes nu til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Fristen for indberetning er den 1. september 2020 (oprindelig var fristen den 1. juni 2020).

Redegørelsen er forhåndsudfyldt med data om ligestilling af Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet på baggrund af data fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor), Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Udkast til redegørelse er udarbejdet af Personaleafdelingen.

Folketinget har den 25. april 2019 vedtaget forenklinger af ligestillingslovens regler om indberetning af ligestillingsredegørelser, som er trådt i kraft den 1. maj 2019. Formålet med lovændringerne er at forenkle indberetningen af ligestillingsredegørelserne, så de opleves relevante, og så ligestillingsredegørelserne i højere grad medvirker til at fremme arbejdet med ligestilling i kommuner, regioner og Staten.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er, at:

 • Monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
 • Synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
 • Indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Som noget nyt indeholder ligestillingsredegørelserne et specifikt tema, der vil skifte fra gang til gang. I 2020 er der særligt fokus på kommuners beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande. Der er erfaringsmæssigt særlige udfordringer i forhold til ikke-vestlige indvandrerkvinders arbejdsmarkedsdeltagelse, hvilket der kan være behov for at tage højde for i beskæftigelsesindsatsen.

Ad Ligestilling på personaleområdet:
I redegørelsen fremgår det, at Køge Kommune ikke har et specifikt fokus på køn, men har et generelt fokus på at sikre rekruttering af de rette kompetencer samt kompetenceudvikling, lønudvikling m.m. for alle medarbejdere ud fra kompetencer, præstationer m.m. Ligestillingspolitiske indsatsområder for medarbejdere i Køge Kommune håndteres i regi af Hoved MED-udvalget.

Der er i redegørelsen af Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet angivet opsummerede tal for kønsfordelingen generelt i Køge Kommune, kønsfordelingen på ledelsesniveau samt kønsfordelingen i forhold til deltidsansættelse. Her ses, at Køge Kommune har en procentvis lidt højere andel af kvinder end landsgennemsnittet. Desuden ses, at Køge Kommune generelt for både kvinder og mænd har en højere andel af medarbejdere på deltid.

I nedenstående skema ses kønssammensætningen for udvalgte personalekategorier for hhv. 2017 (seneste ligestillingsredegørelse) og 2020, udarbejdet af Personaleafdelingen. Det bemærkes, at tallene for den kønsmæssige fordeling på ledelsesniveau i skemaet er korrigeret ift. de angivne tal i ligestillingsredegørelsen. Det skyldes, at tallene i ligestillingsredegørelsen angiver personer, der er ansat på Cheflønaftalen. Det er imidlertid ikke alle, der er ansat på denne lønaftale, der er chefer, og disse er derfor angivet som ledere i nedenstående skema.

2020 2017
Personalekategori Kvinder i % Mænd i % Kvinder i % Mænd i %
Akademikere 66 34 62 38
Administration og IT 80 20 79 21
Dagplejere 100 0 100 0
Lærere m.fl. i folkeskolen 68 32 74 26
Omsorgs- og pæd. personale 79 21 85 15
Pæd. personale, daginst. m.m. 79 21 84 16
Pædagogmedhjælpere og ass. 79 21 85 15
Socialpædagoger m.fl. 75 25 77 23
Socialrådgivere/socialformidlere 92 8 87 13
Social- og sundhedspersonale 92 8 93 7
Syge- og sundhedspersonale 91 9 94 6
Specialarbejdere m.v. 6 94 6 94
Teknisk service 25 75 15 85
Ledelse
Topchefer 40 60 20 80
Chefer 44 56 37 63
Ledere 66 34 66 34

Ad Ligestilling i kerneydelser:
Der arbejdes ikke specifikt med ligestilling i kerneydelser på serviceområderne. Der arbejdes således ikke med ligestilling som indsats, men det sikres, at lovgivning på alle områder overholdes. Flere områder har adgang til kønsopdelte data, og bruger disse som ét af flere parametre i løsningerne af kommunens kerneopgaver i forbindelse med analyser og indsatser i forhold til specifikke målgrupper.  

Ad Kommunernes beskæftigelsesindsats for indvandrerkvinder og –mænd fra ikke-vestlige lande:
I redegørelsen er beskrevet indsatsen ”Mig og mit job”, som omhandler kvinder fra ikke-vestlige lande omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, som har udfordringer, der gør, at de er langt væk fra arbejdsmarkedet. Formålet er at styrke kvindernes selvværd og tro på, at de kan blive en del af arbejdsmarkedet.

Den videre proces
Efter godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet sendes ligestillingsredegørelsen til ministeriet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


229.   Proces for evaluering af corona-situationen i Køge Kommune


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

 1. tager orientering om proces for evaluering af corona-situationen i Køge Kommune til efterretning
 2. drøfter de politiske og borgerrettede erfaringer samt læringspunkter fra corona-situationen i Køge Kommune.
Baggrund og vurdering

De seneste måneder, hvor Køge Kommune som organisation har været ”ramt” af corona, har stillet nye og anderledes krav til borgere og organisation. Det gælder både i opgaveløsningen i forhold til at sikre fortsat servicering af alle borgere men også i forhold til den interne organisering og arbejdstilrettelæggelse. Corona-situationen har dog også betydet, at vi alle har gjort os nogle erfaringer, vi bør drage nytte af – også i tiden efter corona.

Corona-situationen stiller fortsat øgede krav til vores organisation, men momentum er vigtig, hvis vi vil sikre evaluering, der giver anledning til konkrete forandringer. Direktionen har derfor besluttet at igangsætte en samlet evalueringsproces, der sikrer, at vi skaber læring og gevinster af de ting, vi har lært, så vi skaber reelle forbedringer af den måde, vi arbejder på.

Der gennemføres følgende proces:

 • Evaluering på alle arbejdspladser: Der er udsendt en vejledende spørgeramme til alle ledere, der skal sikre, at den enkelte afdeling evaluerer og tager erfaringer med videre i det lokale arbejde på alle arbejdspladser.
 • Evaluering via Forvaltnings-MED-udvalgene:

  August:
  Med henblik på den fælles vidensopsamling og evaluering gennemføres en proces via Forvaltnings-MED-udvalgene. Evalueringen vil indeholde både en drøftelse af læringspunkter i relation til løsning af kerneopgaven, dvs. læringspunkter i borgerkontakten, samt de personalepolitiske læringspunkter i relation til trivsel og arbejdsmiljø.

September: Den enkelte forvaltning samler op i relation til områdevise læringspunkter og initiativer. Direktionen samler op på fælles læringspunkter og mulige tværgående initiativer samt eventuelle læringspunkter i tilfælde af en ny corona-bølge. Opsamlingen sendes efterfølgende til orientering i Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering om processen til efterretning.

Det indstilles desuden, at Økonomiudvalget drøfter den politiske vinkel på evaluering af corona, herunder de politiske og borgerrettede erfaringer samt læringspunkter fra corona-situationen i Køge Kommune.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Drøftet.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


230.   Evaluering af whistleblowerordningen


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at Køge Kommunes whistleblowerordning fortsætter i den nuværende form.  
Baggrund og vurdering

Køge Byråd besluttede den 24. september 2019 at indføre en whistleblowerordning. Ordningen stilles til rådighed for kommunens ansatte. Køge Byråd besluttede samtidig: 

Punkt 2. Whistleblowerordningen i Køge Kommune evalueres, efter at have været i funktion i 6 måneder, Økonomiudvalget orienteres.

Punkt 3. Køge Kommunes whistleblowerordning tilpasses, i forbindelse med EU lovgivningen på området omskrives til danske regler.

Vedrørende Punkt 2
Indgangen til whistleblowerordningen er Køge Kommunes chefjurist. Kontaktmulighederne er enten via link på intranettet, fremmøde, brev, mail eller telefonopringning.

Den 5. december 2019 blev det muligt for ansatte i Køge Kommune at indgive anonyme henvendelser i whistleblowerordningen, via et link på Køge Kommunes intranet.

I forbindelse med muligheden for at indgive anonyme henvendelser til ordningen, blev en oplysningskampagne målrettet kommunens ansatte igangsat. Kampagen bestod af en folder med vejledning, information på Kjukken samt plakater, primært til brug i institutionerne, hvor Kjukken ikke i så høj grad tilgås jævnligt.

  Endvidere blev lederforum og Byrådet orienteret om, at ordningen nu kunne tilbyde anonymitet ved henvendelse via link. I mailen til lederforum var både folder og plakat er vedhæftet, til deres videre foranstaltning.

  Der er indkommet en enkelt telefonisk henvendelse til whistleblowerkoordinatoren. Henvendelsen vurderes at have en karakter, der ikke egner sig til håndtering i whistleblowersystemet. Henvendelse indeholder således ikke oplysninger om ulovligheder begået i kommunen eller alvorlige brud på interne retningslinjer, oplysningerne er bragt videre til håndtering direkte i den relevante forvaltning.

  Op til sommerferien er en ny oplysningskampagne igangsat på Kjukken. Kampagnematerialet fra begge kampagnerunder, er vedhæftet dagsordenspunktet.  

  Vedrørende punkt 3
  Ministerrådet i EU vedtog den 7. oktober 2019 whistleblowerdirektivet, der blandt andet forpligter alle offentlige myndigheder til at etablere en intern whistleblowerordning. Medlemslandene har en frist på 2 år til at vedtage nationale regler, der som minimum implementerer direktivet. Der pågår pt. drøftelser mellem Justitsministeriet og arbejdsmarkedets parter, vedrørende implementeringen af whistleblowerdirektivet i dansk ret.

  Økonomi

  Muligheden for at indgive anonyme anmeldelser via et link, stilles til rådighed via en licens hos firmaet Got Ethics. 

  Etablering af ordningen hos Got Ethics har kostet 15.000 kr. Derudover koster licensen 32.000 kr. pr. år, beregnet fra oktober 2019 - september 2020.

  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Thomas Kielgast (F)
  Bilag

  Til toppen


  231.   Oprydning på koege.dk


  Indstilling

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender, at

  1. samtlige dagsordner, referater og bilag fra før 1. januar 2018, der i dag er tilgængelige på hjemmesiden under ”referater”, slettes
  2. der på koege.dk fremover ligger dagsordner, referater og bilag for de seneste fire år
  Baggrund og vurdering

  Ad 1
  Køge Kommunes hjemmeside blev lanceret i 2014. For at lette blandt andet arbejdet med aktindsigter, besluttede man dengang at lade samtlige politiske dagsordner fra seneste to byrådsperioder være tilgængelige på hjemmesiden.

  Det betyder, at koege.dk i dag har mere end 20.000 PDF-er, som er tilgængelige for offentligheden.

  I 2014 havde man ikke indtænkt, at der pr. 25. maj 2018 ville komme ny og strengere fortolkning samt krav til omgang med persondata. En væsentlig del af Persondataforordningen siger, at:

  • når en offentlig myndighed offentliggør et billede af en genkendelig person, er der tale om en behandling af personoplysninger, og derfor skal der ligge et samtykke fra personen, der er på billedet. Samtykket skal være journaliseret og til at finde frem.
  • Det skal ved forespørgsel kunne lade sig gøre at søge og finde frem til de personer, som Køge Kommune har billeder af på hjemmesiden.
  • Det skal til hver en tid være muligt for kommunen at slette et billede af en person, hvis personen ønsker det.

  For koege.dk gælder det, at muligheden for at slette et billede, hvis en person ønsker det, er til stede. Men rent teknisk er det ikke muligt at søge specifikke billeder frem på baggrund af en forespørgsel fra fx en borger, ligesom overblikket over de 20.000 PDF'er, som er tilgængelige på koege.dk, meget vel kan indeholde billeder af personer, hvor der ikke foreligger et journaliseret samtykke.

  Køge Kommune har væsentlig flere tilgængelige PDF'er på koege.dk end sammenlignelige kommuner. Disse udgør et problem i forhold til GDPR men også en udfordring i forhold til loven om tilgængelighed, der fra september 2020 gør, at alt indhold på hjemmesiden skal kunne læses op af en skærmlæser.

  I foråret 2020 har alle fire forvaltninger foretaget stikprøver på koege.dk. Alle fire forvaltninger fandt i stikprøverne materiale, som har problematikker i forhold til Persondataforordningen. Stikprøverne viser, at der er brug for en plan for at komme på omgangshøjde med denne problemstilling. Datatilsynet har varslet større bøder, såfremt danske kommuner ikke handler på sagen. Mange andre kommuner er af samme årsag i gang med at etablere nye hjemmesider.

  At gennemgå samtlige PDF'er manuelt er yderst tidskrævende. Selv om det er muligt at benytte robotteknologi vil opgaven stadig kræve en manuel proces. Direktionen anbefaler derfor at samtlige dagsordner, referater og bilag fra før 1. januar 2018, der i dag er tilgængelige på hjemmesiden under ”referater”, slettes. Herved lettes hjemmesiden for godt 75 procent af de PDF'er, der i dag ligger her. Sletningen af de mange dagsordner har en positiv effekt i forhold til en anden udfordring, som også skal løses - nemlig at alt materiale på koege.dk fra september 2020 skal være tilgængeligt for borgere med nedsat syn, hvilket igen kræver en manuel proces med hjemmesidens PDF'er.

  Når materialet slettes fra Køge Kommunes hjemmeside er det stadig muligt at finde frem gennem andre af kommunens systemer.

  Der igangsættes i øvrigt en plan for oprydning og tjek af hjemmesidens øvrige PDF'er så disse fremadrettet lever op til loven om tilgængelighed og Persondataforordningen.

  Ad 2
  For at forhindre en yderligere ophobning af PDF'er på koege.dk foreslås det desuden at ændre praksis, så der i fremtiden kun ligger tilgængelige dagsordner, referater og bilag for de seneste fire år.

  Økonomi
  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Beslutning

  Ad 1: Godkendt af et flertal på 7 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Bent Sten Andersen (O), Mette Jorsø (UP), Flemming Christensen (C), Jeppe Lindberg (I), Niels Rolskov (Ø).
  Ken Kristensen (V) stemmer imod, idet det er vigtigt for Venstre med åbenhed og transparens. Derfor ønskes en længere periode end tilbage til 1. januar 2018.

  Ad 2: Godkendt.

  Fraværende
  Thomas Kielgast (F)

  Til toppen


  232.   Ansøgning om anlægsbevilling til dagtilbud ved Ravnsborghallen


  Indstilling

  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives

  1. anlægsbevilling på 37,413 mio. kr. til opførelsen af et dagtilbud ved Ravnsborghallen
  2. en udgiftsneutral anlægsbevilling på 7,119 mio. kr. til intern køb og salg af jord.
  Teknik- og Ejendomsudvalget 11-06-2020
  Ad. 1: Godkendt.
  Ad. 2: Godkendt.
  Baggrund og vurdering

  I budget 2020 er der på TEU 133C (Dagtilbudskapacitet i Sønder-Hastrup området) afsat et rådighedsbeløb på 37,0 mio. kr. til opførelse af et dagtilbud i Sønder-Hastrup området. Det samlede rådighedsbeløb vil i 2021 være prisreguleret til 37,413 mio. kr.

  Dagtilbuddet opføres på en del af boldbanerne vest for Ravnsborghallen. Grunden er kommunalt ejet, og der vil således foretages et intern køb og salg af jorden for 7,119 mio. kr. Rådighedsbeløbene er afsat i 2021 på henholdsvis opførelsen (TEU 133C)  og intern jordsalg (ØU 57) i forbindelse med anlægsplanen 2021-2025.

  Opførelsen forudsætter, at der vedtages en ny lokalplan for området, og Klima- og Planudvalget godkendte en startredegørelse den 2. april 2020.

  Dagtilbudet kommer til at indeholde 4 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper med tilhørende udearealer.

  Den foreløbige tidsplan for projektet ser således ud:

  • 2020 APR.: Lokalplanproces opstartes,
  • 2021 MAR.: Lokalplan forventes vedtaget,
  • 2020 MAJ: Brugermøder opstartet,
  • 2020 AUG.: Anlægsbevilling,
  • 2020 AUG.: Aftale med bygherrerådgiver (udarbejdelse af udbudsmateriale),
  • 2021 MAR.: Udsendelse af udbudsmateriale (under forudsætning af godkendt lokalplan),
  • 2021 JUN.: Valg af entreprenør,
  • 2022 MAJ: Aflevering,
  • 2022 JUN.: Ibrugtagning.

  Der er endnu ikke taget stilling til udbudsform og tildelingskriterier. Disse forventes forelagt for Teknik- og Ejendomsudvalget til godkendelse i efteråret 2020.

  Økonomi
  Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 37,413 mio. kr. til opførelse af en ny daginstitution. Herudover søges der en udgiftsneutral anlægsbevilling på 7,119 mio. kr. til intern køb og salg af jord. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb med 44,532 mio. kr. i 2020 og 2021 (TEU 133C) og -7,119 mio. kr. i 2021 (ØU 57). Det forudsætter, at Byrådet til 2. behandlingen af budgettet godkender anlægsplanen 2021, hvor rådighedsbeløbene indgår som en del af budgetforliget.
  Beslutning

  Ad 1-2: Anbefales godkendt.

  Fraværende
  Thomas Kielgast (F)

  Til toppen


  233.   Garantistillelse for Borup Varmeværk i 2020


  Indstilling

  Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune stiller garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2020 på op til 10 mio. kr. til Borup Varmeværk mod opkrævning af 1 pct. i garantiprovision.

  Baggrund og vurdering

  Fjernvarmeprojekt for Møllebankerne i Borup er godkendt i Byrådet den 26. maj 2020. Byrådet har besluttet at delegere kompetencen til administrativ behandling og godkendelse af projektforslaget til Teknik- og Miljøforvaltningen under forudsætning af, at der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden. Projektet blev sendt i høring i 4 uger på Klima- og Planudvalgets møde den 4. juni 2020. Der er i høringsperioden ikke kommet væsentlige indvendinger og derfor søges nu om garantistillelse.

  Borup Varmeværk har anmodet Køge Kommune om at stille en garanti for lån til finansiering af planlagte anlægsinvesteringer i 2020. Konkret har Borup Varmeværk et forventet lånebehov på 10 mio. kr.

  Rambøll har udarbejdet et projektforslag omkring Møllebankerne samt opførelse af Akkumuleringstank til værket. I projektforslaget udskrifter Borup Varmeværk samtlige energimålere, og har derfor brug for en lånegaranti til i første omgang Akkumuleringstank med et lånebehov på 7 mio. kr. og udskiftning af 1.250 målere til ca. 3 mio. kr.

  Såfremt kommunen stiller garanti, påtænker Borup Varmeværk at optage lånene hos KommuneKredit, der pt. vurderes at være det billigste tilbud. Konkret tilrettelægges låntagningen således, at der i investeringsåret 2020 etableres en såkaldt opbygningskredit, som omlægges til langfristede lån, når det endelige lånebehov for 2020 er kendt.

  Kommunen opkræver i henhold til lovgivningen garantiprovision af lånets restgæld. Garantiprovisionen skal fastsættes konkret på baggrund af den aktuelle risiko vurderet ud fra selskabets kreditværdighed. Det er vurderingen, at Borup Varmeværk har samme som den øvrige forsyning, hvor der pt. opkræves 1 pct. i garantiprovision.

  Køge Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen stille kommunal garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til finansiering af selskabernes anlægsinvesteringer, uden det belaster kommunens låneramme. Niveauet for garantiprovisionen revurderes årligt i forbindelse med budgetlægningen næste gang i september/oktober 2020.

  Økonomi
  Garantistillelse for et lån på 10 mio. kr. vil resultere i opkrævning af en årlig garantiprovision på 1 pct., svarende til 0,1 mio. kr.
  Beslutning
  Anbefales.
  Fraværende
  Thomas Kielgast (F)

  Til toppen


  234.   Overordnet proces for Kommuneplan 2021


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at den beskrevne, alternative proces for Kommuneplan 2021 følges.
  Baggrund og vurdering

  Efter vedtagelse af Planstrategi 2020 kan arbejdet med Kommuneplan 2021 indledes med særlig fokus på nye boligområder, erhverv, detailhandel og de andre emner, der er omtalt i vedhæftede notat. Inden der udarbejdes en detaljeret projektplan, er der behov for en overordnet stillingtagen til planprocessens varighed, og i hvilken rækkefølge de enkelte analyser og planer skal udarbejdes. Det vil skabe større afklaring og forventningsafstemning - både internt og blandt berørte bygherrer og borgere.

  Økonomiudvalget har bedt forvaltningen se på en planproces, hvor kommuneplanen vedtages endeligt af det nuværende Byråd i december 2021. Formålet skal være at komme hurtigere i gang med de første boliglokalplaner i hhv. Herfølge Vest og Hastrup Øst. Denne alternative proces indebærer, at de to store byudviklingsområder indarbejdes direkte i kommuneplanen, som beskrevet overordnet i vedhæftede notat. Samtidig betyder en komprimeret planproces, at forvaltningen ikke igangsætter en boligpolitisk analyse, og at erhvervsanalysen er forankret hos Connect Køge.

  Revision af kommuneplanen vil altid trække ressourcer i hele forvaltningen. Ambitionsniveau og tidsplan afstemmes med politiske forventninger og medarbejderressourcer. Emnerne i planstrategien lægger op til flere krævende delprocesser. Foruden projektledelse og planlægning af bolig- og erhvervsområder indgår der en række overvejelser om især infrastruktur og miljø.

  Rækkefølgen for selve boligudbygningen kan først besluttes i Kommuneplan 2021, hvor det bliver en vanskelig opgave at finde plads i rækkefølgeplanen til de foreløbigt godt 1.500 nye boliger, der indgår i planstrategien. Spørgsmålet er, hvor mange boliger der realistisk kan forventes opført på trods af væksten og de store projekter i Køge – og i forhold til, hvad der kan sælges eller udlejes i konkurrence med bl.a. Køge Kyst og Køge Nord.

  Samlet set vil den alternative proces betyde, at planarbejdet komprimeres med et halvt år. Samtidig vil plan- og udviklingsarbejdet med Herfølge Vest og Hastrup Øst strække sig væsentligt længere end kommuneplanprocessen. Det vil betyde længere sagsbehandlingstid på visse lokalplaner og andre opgaver i hele forvaltningen, og det vil forudsætte flere ressourcer til forvaltningen, jf. det administrative budgetforslag.

  Der kommer løbende nye projekter på lokalplanlisen, men det aktuelle billede viser, at der ikke kan udarbejdes så mange lokalplaner, som forventet i løbet af efteråret, hvis arbejdet med kommuneplanen sættes tidligere i gang.

  Økonomi
  Denne sag her inden direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Den komprimerede proces vil dog forudsætte flere ressourcer til vej-, miljø-, og planområdet hvorfor forvaltningen vil medtage dette som input til drøftelserne om budget 2021-24
  Beslutning

  Godkendt.

  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)
  Thomas Kielgast (F)
  Bilag

  Til toppen


  235.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


  Beslutning
  Intet.
  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)
  Thomas Kielgast (F)

  Til toppen


  236.   Eventuelt


  Beslutning
  Intet.
  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)
  Thomas Kielgast (F)

  Til toppen


  237.   Salg af grund (Lukket punkt)


  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)
  Thomas Kielgast (F)

  Til toppen


  238.   Salg af grund (Lukket punkt)


  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)
  Thomas Kielgast (F)

  Til toppen


  239.   Salg af grund (Lukket punkt)


  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)
  Thomas Kielgast (F)

  Til toppen


  240.   Salg af grund (Lukket punkt)


  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)
  Thomas Kielgast (F)

  Til toppen


  241.   Salg af areal (Lukket punkt)


  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)
  Thomas Kielgast (F)

  Til toppen


  242.   Salg af ejendomme (Lukket punkt)


  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)
  Thomas Kielgast (F)

  Til toppen


  243.   Udvikling af ejendom (Lukket punkt)


  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)
  Thomas Kielgast (F)

  Til toppen


  244.   Principbeslutning om ekspropriation i f m vejforbindelse Ølbyvej Lyngvej (Lukket punkt)


  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)
  Thomas Kielgast (F)

  Til toppen


  245.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)
  Thomas Kielgast (F)

  Til toppen


  246.   Eventuelt (Lukket punkt)


  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)
  Thomas Kielgast (F)

  Til toppen


  247.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)


  Fraværende
  Thomas Kielgast (F)

  Til toppen

  Opdateret af Køge Kommune 22.12.21