Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 25.05.2020 kl. 12:00 i Over Skype


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


158.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


159.   Endelig vedtagelse af lokalplan 1087 - Nyt byområde på Søndre Havn - SH4


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Lokalplan 1087 for nyt byområde på Sdr. Havn, etape SH4, samt kommuneplantillæg 5 med tilhørende miljøvurdering vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af det vedhæftede høringsnotat.

Klima- og Planudvalget 07-05-2020
Venstre (Ken Kristensen og Mette Jorsø) stillede forslag om at ændre lokalplanforslagets § 5.12, så der etableres 1,25 p-pladser pr. bolig.
Resten af udvalget stemte imod.

Venstre (Ken Kristensen og Mette Jorsø) stillede forslag om at ændre lokalplanforslagets § 5.13, så der etableres 3 cykelpladser pr. bolig.
Torben Haack (F) afventer stillingtagen.
Resten af udvalget stemte imod.

Planforslaget sattes til afstemning i sin helhed.
Hele udvalget anbefaler forslaget overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalget 19-05-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 17. december 2019 at sende  forslag til lokalplan 1087 og kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende miljøvurdering i otte ugers offentlig høring.

Lokalplan 1087 udgør fjerde etape af byudviklingen på Sdr Havn og er beliggende længst mod øst på Sdr. Havn og indeholder fem byggefelter. Området skal anvendes til boliger, kontor- og serviceerhverv, herunder publikumsorienterede serviceerhverv, offentlige formål samt detailhandel og fællesarealer knyttet til boligerne.

Bebyggelsen skal opføres med varierende bygningshøjder på mellem 3 og 7 etager og med punktvise tårne i op til 9 etager. Der etableres offentlige promenader mod havnen og strandengen. Mellem bebyggelserne etableres offentligt tilgængelige almindinger/friarealer, og internt i bebyggelserne etableres mere private gårdrum. Hertil kommer placering af vejudlæg, parkering, stier, støj, LAR-løsning og klimatilpasning i området.

Kommuneplantillæg 5
Der udlægges et nyt rammeområde 3C22, med en afgrænsning svarende til delområde I, hvor der kan tillades, at der punktvist opføres byggeri i op til 9 etager og 32 meters højde.

Bebyggelsesprocenten ændres til 160, de øvrige rammebestemmelser fra 3C15 samt rammebestemmelserne for 3R08 og 3R09 fastholdes uændret.

Høringsperioden
Planforslagene har været i høring fra den 19. december 2019 - 13. februar 2020. Der er indkommet 10 indsigelser/bemærkninge til lokalplanforslaget. Indsigelserne omhandler bl.a. følgende synspunkter/spørgsmål:

 • Manglende udsyn ved opkørsel fra p-kælder.
 • Utilfredshed med kapaciteten til skrald i området generelt.
 • Ønsker strømforsyning til el-biler i området og bedre p-norm generelt også til cykler.
 • Spørgsmål til udformning af kystsikring og adgang til Den Maritime Halvø.
 • Bemærkninger og spørgsmål til byggeriets højder og skyggevirkninger - generelt og særlig skyggevirkninger på Den Maritime Halvø.

Alle høringssvar ses i vedhæftede høringsnotet, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen har kommenteret dem og foreslået en del ændringer til lokalplanen. Nogle af de væsentligste ændringer, der foreslås, er i følgende §§: 

 • Trafik §5.11 - ændres, så der sikres bedre trafiksikkerhed i forbindelse med udkørsel fra p-kælder,
 • Bebyggelsens omfang og placering § 6.3  - ændres, så der opnås større flexibilitet i udnyttelsen af arealudlæg,  
 • Støj §. 3 - ændringen muliggør en større variation i facadeudformning samtidig med, at ikke støjbelastede opholdsarealer sikres.

Forhold omkring beplantning og belysning håndteres i forbindelse med myndighedsbehandlingen af vej- og byrumsprojektet. Kapaciteten på affaldscontainere er ikke et emne, der kan udformes bestemmelser om i en lokalplan, men lokalplanen skal sikre, at der udlægges tilstrækkeligt areal til, at affaldshåndteringen kan afvikles hensigtsmæssigt. Det er Bydelsforeningen, der i samarbejde med kommunens affaldsteam, fastsætter tømningsfrekvensen og vurderer, hvordan beholderne mest hensigtsmæssigt kan opdeles.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Venstres medlemmer af Økonomiudvalget (Ken Kristensen og Mette Jorsø) stillede forslag om at ændre lokalplanforslagets § 5.12, så der etableres 1,25 p-pladser pr. bolig. 7 (Resten af udvalget) stemte imod.

Venstres medlemmer af Økonomiudvalget (Ken Kristensen og Mette Jorsø) stillede forslag om at ændre lokalplanforslagets § 5.13, så der etableres 3 cykelpladser pr. bolig. 7 (Resten af udvalget) stemte imod.

Planforslaget blev herefter sat til afstemning i sin helhed. Et enigt udvalg anbefaler herefter forslaget overfor Byråd.

Bilag

Til toppen


160.   Cykelsti langs Ølbyvej fra Salbyvej til motorvejen - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. og en indtægtsbevilling på -2,4 mio. kr., til anlæg af cykelsti langs Ølbyvej fra Salbyvej til motorvejen
 2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt på såvel projektering som anlæg af cykelstien, hvis tilbud ligger indenfor gældende rammer og budget.

Teknik- og Ejendomsudvalget 14-05-2020
Ad. 1: Sagen indstilles videre til Økonomiudvalg og Byråd. 

Ad. 2: Godkendt.

Økonomiudvalget 19-05-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

I Budget 2020 er der i TEU140 - Cykelsti langs Ølbyvej fra Salbyvej til motorvejen afsat rådighedsbeløb til etablering af ny cykelsti fra Salbyvej til opkørselsramper ved sydmotorvejen. 

Det har længe været et ønske af trafiksikkerhedsmæssige årsager at forbinde eksisterende cykelstier på Ølbyvej, som ender ved Salbyvej med de nye cykelstier vest for sydmotorvejen. Nærværende projekt vil slutte ved opkørselsramper til motorvejen, da der ikke er cykelsti i eget trace over motorvejen, men som cykelbaner på vejen. 

Med cykelstien, der har en strækning på i alt ca. 1,1 km., forbindes samtidig cykelstier på Lykkebækvej, cykelstien mellem Padborgvej og Oksbølvej mod Asgård Skole og cykelstierne på Norsvej.

Der er opnået tilsagn fra Vejdirektoratets pulje ”Pulje til fremme for Cyklisme” på 40 % af budgetteret anlægsudgift på ca. 6,5 mio. kr.  – svarende til et tilskud på ca. 2,4 mio. kr.

De sydligste halvdel af cykelstianlægget etableres som enkeltrettede stier i hver side som eksisterende – mens den nordligste del forventes at blive en dobbeltrettet sti på vestsiden af Ølbyvej.

Cykelstien forventes projekteret i indeværende år med henblik på udbud og anlæg forår- og sommer 2021.

Der vil forventeligt skulle foretages arealerhvervelse i forbindelse med anlægget.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling til udgifter på 6,5 mio. kr. og indtægter på 2,4 mio. kr. til projektet. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb i 2020 (TEU 140).

Regeringen har i 2020 suspenderet anlægsloftet på grund af Covid-19, og derved er der ikke behov for anlægsstyring i forhold til vedtaget anlægsniveau i budget 2020.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Bilag

Til toppen


161.   Borgmesterbeslutning (åbning af vielser fra 12. maj 2020)


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager til efterretning, at borgmesteren har truffet beslutning om at give adgang til, at der efter den 12. maj 2020 igen kan gennemføres vielser. Vielserne skal naturligvis ske med respekt for reglerne om maksimalt 10 personer i forsamlinger samt Sundhedsstyrelsens almindelige hygiejneråd og afstandskrav. 

Økonomiudvalget 19-05-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

KL oplyser den 14. april 2020 i en direktørmail, at der ikke er udstedt corona-særregler om vielser. Det er således den enkelte borgmester, der beslutter om der skal foretages vielser udover nødvielser. Hvis der foretages vielser, skal det i givet fald ske med respekt af de gældende regler om maksimalt 10 personer i forsamlinger samt Sundhedsstyrelsens almindelige hygiejneråd og afstandskrav.

Borgmesteren har derfor, den 12. maj 2020 truffet beslutning om, at der under iagttagelse af bestemmelserne, nævnt ovenfor, fra samme dato kan foretages vielser i Køge Kommune - men kun på lørdage.

Allerede planlagte aftaler om vielser på hverdage aflyses ikke og foretages af et byrådsmedlem.

Beslutningen er truffet i forlængelse af, at borgmesteren den 17. april 2020 har skrevet til Økonomiudvalgets medlemmer med forslag om igen at åbne op for vielser efter 10. maj 2020.

Alle udvalgets medlemmer har bakket op om forslaget.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med beslutningen.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


162.   Fjernvarmeprojekt for Møllebankerne i Borup


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Byrådet delegerer beslutningskompetencen til Klima- og Planudvalget til at godkende og sende projektforslag for kollektivvarmeforsyning af Møllebankerne i høring
 2. forvaltningen bemyndiges til at behandle og godkende et projektforslag, når der ansøges under forudsætning af, at der ikke indkommer væsentlige indsigelser.
 

Klima- og Planudvalget 07-05-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-05-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

Borup Varme ønsker at forsyne Møllebankerne etape II og etape III med fjernvarme, samt at udskifte udtjent varmeakkumuleringstank med ny og øget kapacitet. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at begge emner skal behandles efter projektbekendtgørelsen, og dermed med fordel kan samles i et projektforslag.

Møllebankerne etape II og etape III er lokalplanlagt til boligformål, men ligger udenfor det vedtagne forsyningsområde til kollektiv varmeforsyning. Borup Varme har ikke forsyningsret eller forsyningspligt til området.

Borup Varme har sat rådgiver til at udarbejde projektforslag, der ventes færdigt i løbet af 4 uger, det vil sige i midten af maj. Borup Varmes foreslåede afgrænsning af nyt forsyningsområde fremgår af bilag 1.

Forsyningsselskabet ønsker udvidelse af forsyningsområdet, der følger lokalplan 1025, med undtagelse af delområde A3 i den østlige del af Møllebankernes etape II. Borup Varme begrunder dette med, at byggemodningen for delområde A3 er så fremskredent, at opgravning, anlæg af fjernvarmerør og reetablering vurderes at medføre uforholdsmæssigt store omkostninger for udstykkeren. Se bilag 2.

Det foreslåede forsyningsområde er omfattet af lokalplan 1025 fra 2017, der indeholder bestemmelse om tilslutning til kollektiv varmeforsyning som krav for ibrugtagning af ny bebyggelse. Tilslutningspligten er fortsat gældende, da lokalplanen er vedtaget forud for ændringen af varmeforsyningsloven 1. januar 2019, hvor kommunernes mulighed for at pålægge nye forbrugerbindinger til kollektiv varmeforsyning blev fjernet.

Da der ikke hidtil har været mulighed for fjernvarme i området, og da forvaltningen ikke har villet forsinke sagsbehandling af byggetilladelser i området, har forvaltningen meddelt dispensation fra lokalplanens tilslutningspligt ved tre byggetilladelser i delområde A3. Der forventes at være behov for yderligere dispensation ved kommende byggesager. Med den foreslåede afgrænsning af forsyningsområdet for Møllebankerne foreslår forvaltningen, at bebyggelse i delområde A3 fritages fra tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, mens tilslutningspligten fastholdes for bebyggelse i øvrige delområder i Møllebankerne. Kommunen vil i alle tilfælde skulle dispensere for tilslutningspligten ved nyt enfamilieshus, der opføres som lavenergihus, jf. planlovens § 19, stk. 4.

Borup Varme oplyser, at der er den nødvendige varmekapacitet til at forsyne Møllebankerne etape II ved en videreførelse af fjernvarmeforsyningen fra Møllebanken mod syd. Etape III forudsættes forsynet med kapacitet fra den eksisterende forsyning af det nordøstlige Borup (Dalstrøget, Stenhøjparken og Ryeskov-kvarteret).

Borup Varme har behov for at påbegynde anlæg af fjernvarme i Møllebankerne etape II delområde B4 i juli/august 2020 for at kunne sikre sig færdiggørelse inden frost. Hvis dette ikke er muligt, er der risiko for, at vinduet for etablering af fjernvarme i sammenhæng med den øvrige byggemodning i delområdet kan have forpasset sig, og man risikerer at skulle afvente anlæg af fjernvarmerør til foråret 2021.

Forvaltningen vurderer i forlængelse heraf, at godkendelse af et projektforslag for fjernvarmeforsyning af Møllebankerne indenfor den ønskede tidshorisont vil forudsætte, at beslutningskompetencen delegeres til henholdsvis udvalg og forvaltning. Med den gældende delegering og godkendelsesproces vil anlæg af fjernvarme tidligst kunne påbegyndes sidst i september 2020.

Kommunens kompetence til at godkende projektforslag ligger hos Byrådet, som kan uddelegere sin godkendelseskompetence til udvalget eller forvaltningen.

Ved delegering af kompetencen til at foretage høring af projektforslaget til Klima- og Planudvalget, samt delegering af godkendelseskompetencen til forvaltningen, kan anlæg af fjernvarme påbegyndes i starten af august 2020.          

Ved fuld delegering til forvaltningen – forudsat, at forvaltningen selv må sende i høring – kan anlæg af fjernvarme på begyndes sidst i juni 2020.

Alle tre modeller fremgår af bilag 3 og forudsætter, at der modtages et projektforslag senest den 20. maj 2020, og at der ikke opstår komplikationer eller forsinkelser.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med delegation af godkendelseskompetencen til Teknik- og Miljøforvaltningen.
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Bilag

Til toppen


163.   Indbringelse af sag


Indstilling
Ken Kristensen (V) har, den 10. maj 2020, i medfør af styrelseslovens initiativret ønsket af få sag om etablering/opsætning af videoovervågning på udvalgte områder med øget kriminalitet samt utryghed i Køge på dagsordnen.

Økonomiudvalget 19-05-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

"På vegne af Konservative samt Venstre ønsker vi en sag på dagsordenen omhandlende etablering/opsætning af videoovervågning på udvalgte områder med øget kriminalitet samt utryghed i Køge.

Vi har i den seneste tid set en masse eksempler på hændelser der skaber utryghed i Køge. Hændelser som krænker vores retsfølelse og skaber fortvivlelse blandt vores medborgere.

Vi kender alle de 5 drab/drabsforsøg vi har set i Ellemarken og Karlemosen indenfor de sidste 4 måneder.

Indtrykket er Karlemosen har massiv videovervågning - men dette er ikke helt tilfældet i Ellemarken, hvorfor vi her foreslår en massiv opsætning af videoovervågning.

Det samme gør sig gældende i Ølbycenteret. For et par weekender siden blev en ældre mand slået ned udenfor Aldi i Ølbycenteret. Politiet har netop måtte opgive, at rejse tiltale, idet der ikke var vidner eller videoovervågning til at dokumentere hændelsen. Ydermere fik en politibil i sidste uge smadret forruden - mens de var inde og udøve en politiforretning i Ølbycenteret. Ej heller her var der dokumentation af hændelsen. Samtidig er området arnested for salg af  euforiserende stoffer, hvorfor en øget videovervågning af området vil være et tiltag til, at få øget chancer for bevisførelse mod gerningsmænd. Således vi i sidste ende kan få genoprettet troen på retsfølelsen i udvalgte områder af Køge Kommune og stillet gerningsmændene til ansvar for deres handlinger.

Folketinget behandler lige nu et lovforslag (L 102 - Forslag til lov om ændring af lov om tv overvågning) der giver kommunen mulighed for på eget initiativ, at opsætte videoovervågning i omtalte områder.

Lovforslaget forventes besluttet ultimo maj og med ikraftrædelse fra den 1. juli 2020 og her kunne vi med fordel i Køge Kommune være klar med handling på emnet."

Beslutning

Drøftet. Et flertal på 7 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Flemming Christensen (C), Ken Kristensen (V), Mette Jorsø (V), Thomas Kielgast (F) og Bent Sten Andersen (O) beder forvaltningen om at følge det videre lovarbejde og fremlægge beslutningssag med mulige tiltag når det endelige lovgrundlag er på plads.

2 (Jeppe Lindberg (I) og Niels Rolskov (Ø) ønsker ikke at der arbejdes videre med forslaget.

Niels Rolskov (Ø) har følgende mindretalsudtalelse: Enhedslisten ikke kan støtte forslaget. Dels er det i et indgreb på privat område (Ellemarken) og dels bør en sådan debat ske på baggrund af et konkret henvendelse fra et område, politiet eller SSP. 


Til toppen


164.   Indbringelse af sag


Indstilling
Flemming Christensen (C) har den 14. april 2020, i medfør af styrelseslovens initiativret, ønsket af få sag om ændring af reglen for at udpege medlemmer til bestyrelsen i Connect Køge fra Køge Byråd i fremtiden på dagsordnen.

Økonomiudvalget 19-05-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

"På baggrund af vores drøftelser på Økonomiudvalgsmødet, under lukket pkt. 91, om udbud af
erhvervs- og turismeservice og Connect Køges forventede rolle i den sag, vil jeg indstille et forslag til Økonomiudvalget/Byrådet om en ændring af reglen i fremtiden for at udpege medlemmer  til bestyrelsen i Connect Køge fra Køge Byråd.

Det indstilles samtidigt, at der i den resterende del af denne valgperiode udpeges yderligere et medlem til bestyrelsen for Connect Køge fra Køge Byråd, så der sidder 4 personer frem til 31. december 2021.

Baggrunden er beslutningen fra 20. december 2016, hvor Køge Byråd beslutter at principgodkende Connect Køge i følge indstillingen til sag nr. 290.
Her indstilles det, at der dels udpeges efter den D’Hondske metode, dels at der udpeges 2 fra flertalsgruppen og 1 fra mindretalsgruppen.
Det passede med situationen for Byrådets sammensætning i 2016.
Men det passer ikke med den nuværende sammensætning, hvor den D’Honske metode
medfører, at der ikke sidder en repræsentant fra mindretalsgruppen.
Der er et klart demokratisk underskud her, da alle 7 daværende og nuværende partier
af Byrådet har stemt for en oprettelse af Connect Køge, men hvor der p.t. kun er 2
partier repræsenteret i bestyrelsen.

Det indstilles, at der fremover fra og med 1. januar 2022 udpeges 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de to udpeges af flertalsgruppen og det tredje udtages af mindretalsgruppen.
Såfremt der ikke findes et mindretal udpeges de tre medlemmer med en fra hvert af de
tre største partier i Byrådet.
Vi har en lang tradition i Køge Kommune for at lave denne fordeling for at tilgodese en bred repræsentation.

Erfaringerne viser også, at det er en styrke og at de udpegede finder frem til det bedste samarbejde i en given bestyrelse til gavn for hele kommunen.
Et godt eksempel af sammensætningen af bestyrelsen i Køge Kyst.
Det er en stor styrke at have det brede politiske samarbejde repræsenteret.

En ændring af udpegningsreglen her og nu vil betyde, at et allerede udpeget medlem ville skulle trække sig.
For ikke at stå i den situation foreslås udpeget et fjerde medlem til bestyrelsen i Connect
Køge frem til udgangen af 2021.
Dette fjerde medlem skal således udpeges af mindretalsgruppen."

Beslutning

Drøftet. Økonomiudvalget ønsker at forvaltningen fremlægger et oplæg til mulighed for ændringer i sammensætningen, så Køge Kommune har 4 medlemmer i resten af denne valgperiode, hvoraf den ene plads tilfalder mindretallet.


Til toppen


165.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


166.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


167.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)Til toppen


168.   Udbud af areal (Lukket punkt)Til toppen


169.   Principbeslutning om ekspropriation - I (Lukket punkt)Til toppen


170.   Principbeslutning om ekspropriation - II (Lukket punkt)Til toppen


171.   Færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager nedenstående oversigt over omkostningerne ved færdiggørelse af 7 større igangværende anlægsprojekter til orientering.

Økonomiudvalget 19-05-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

I budgeterklæringen fra november 2019 er følgende anført (Punkt EE): ”Forligspartierne er enige om at igangsætte en kortlægning af igangværende anlægsprojekter, hvor afsluttende faser udestår. Kortlægningen skal omhandle fx infrastrukturprojekter, Køge Idrætspark med videre, og samle overblikket på tværs af kommunens store udviklingsprojekter”

Forvaltningerne har herefter – efter en indledende drøftelse i Økonomiudvalget - udarbejdet vedlagte oversigt. De anførte beløb er omtrentlige, og alle kræver en nærmere bearbejdning, inden de eventuelt indarbejdes i en anlægsplan.

Ingen af de anførte beløb er optaget på den vedtagne anlægsplan for 2020-2023 (dog undtagen kunstgræsbanerne).

Der er ingen forpligtigelse til at færdiggøre de nævnte anlæg - det vil kunne ske over en længere periode. Såfremt kommunen fortsat havde en 10-årig anlægsplan, ville en del af projekterne formentlig være optaget herpå.

Der er samlede udgifter på 207 mio. kr. De er fordelt således:

 1. Køge Idrætspark med et samlet beløb på 87 mio. kr.
 2. Infrastrukturanlæg med et samlet beløb på 49 mio. kr.
 3. Køge Marina med et samlet beløb på 32 mio. kr.
 4. Køge Kyst med et samlet beløb på 29 mio. kr.
 5. Kunstgræsbaner 10 mio. kr.

Udgifterne til Køge Marina forventes først afholdt, når der foreligger indtægter ved grundsalg i området. Der kan også tænkes fonds-finansiering ind i nogle af projekter, ikke mindst vedrørende Køge Idrætspark.

Udgifterne til anlæg ved Køge Kyst er medtaget på listen, da økonomien i selskabet Køge Kyst ikke længere muliggør afholdelsen af disse udgifter. Der er derudover nødvendige udgifter til bl.a. færdiggørelse af Nordlig Vejtunnel og Ivar Huitfeldtsvej, som ikke er medtaget i denne oversigt.

Borup Omfartsvej: Arealerhvervelse og erstatningsnatur

6 mio. kr.

Borup Omfartsvej: Anlæg Ørningevej – Ryeskovvej

15 mio. kr.

Borup Omfartsvej: Stibro over Kløvestedvej

6 mio. kr.

Ejby Cykelsti: Ll. Salby – Køge

14 mio. kr.

Parkér og Rejsanlæg Køge Nord incl Kys-og kørplads Fuglebæk Alle

8 mio. kr.

Køge Kyst: Renovering af kajkant

4 mio. kr.

Køge Kyst: Stationsbro begrønning

5 mio. kr.

Køge Kyst: Cykel/gangbro ved Klapbroen

8 mio. kr.

Køge Kyst: Den maritime halvø

7 mio. kr.

Køge Kyst: Erstatning for skaterbane i Den Gule Hal 

5 mio. kr.

Køge Idrætspark: Opgradering af tribuner, lydanlæg, måltavle, sikkerhed og toiletter
Køge Idrætspark: Østtribune til 2000 tilskuere

71 mio. kr.

Køge Idrætspark: Parkering på trekantarealet

9 mio. kr.

Køge Idrætspark: Trafikafvikling og fremkommelighed på Stensbjergvej

7 mio. kr.

Køge Marina: Projektudvikling (pulje på 0,5 mio kr pr år over 4 år)

2 mio. kr.

Køge Marina: Infrastruktur

20 mio. kr.

Køge Marina: Søsportscenter m.v. 

10 mio. kr.

Kunstgræsbaner: Udskiftning af græstæppe (pulje på 2,5 mio kr pr år over 4 år)

10 mio. kr.

I alt

207 mio. kr.

 

Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning. Skema opdateres og sagen åbnes med referatet.

Til toppen


172.   Planlægning for detailhandel (Lukket punkt)Til toppen


173.   Nye detailhandelsprojekter og -analyser til Kommuneplan 2021 (Lukket punkt)Til toppen


174.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


175.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


176.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 26.05.20