Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 09.10.2018 kl. 08:15 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


313.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


314.   Ændring af Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at ændring af Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget 03-09-2018
Sagen udsættes til næste møde.

Kultur- og Idrætsudvalget 01-10-2018
Anbefales med indstilling om, at kulturforeningerne og idrætsforeningerne får yderligere hver en repræsentant i Kultur- og Idrætsrådet, således at Kultur- og Idrætsrådet kommer til at bestå af i alt 18 medlemmer inkl. tilforordnede.
Oversigt over rådets medlemmer i afsnit 6 sættes op i dots.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsrådet har i første halvår af 2018 drøftet mål og rammer for Kultur- og Idrætsrådets arbejde. Drøftelserne har fokuseret på at sikre rammerne for en tættere dialog med det brede foreningsliv til den ene side og med Kultur- og Idrætsudvalget til den anden side.

I forlængelse heraf besluttede Kultur- og Idrætsrådet den 23. august 2018 at anbefale over for Kultur- og Idrætsudvalget, at der sker en række ændringer i Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune § 6, hvori rammerne for Kultur- og Idrætsrådets arbejde beskrives.

Ændringerne indebærer, at

  1. Kultur- og Idrætsrådets sammensætning ændres fra 10 til 14 repræsentanter og to tilforordnede
  2. mødefrekvensen for Kultur- og Idrætsrådet ændres fra to til fire årlige, ordinære møder
  3. der afholdes ét årligt fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet.

Udvidelsen af Kultur- og Idrætsrådet foreslås med henblik på at sikre en bredere repræsentation og hermed en bredere kontaktflade til foreningslivet. Kultur- og Idrætsrådet foreslås således udvidet med

  • To yderligere pladser til idrætsområdet, da det i forhold til antallet af foreninger vurderes at være underrepræsenteret
  • Én yderligere plads til fritidsforeningerne og én til "øvrige foreninger"
  • Én tilforordnet fra de selvejende idrætshaller og én tilforordnet fra de kommunale kulturinstitutioner.

De tilforordnede har ikke stemmeret, og deres opgave vil være at sikre koblingen til facilitetsområdet samt at understøtte samarbejdet mellem foreningerne og institutionerne. De tilforordnede skal bidrage til at sikre kontakten til henholdsvis de selvejende idrætshaller og de kommunale kulturinstitutioner bredt i forbindelse med hallernes og institutionernes netværksmøder.

Ovenstående vil give et "Kultur- og Idrætsråd" på samlet 16 medlemmer.

Med henblik på at styrke dialogen med Kultur- og Idrætsudvalget foreslås det, at der bl.a. planlægges et årligt fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet.

Endelig foreslås en mødefrekvens med fire årlige, ordinære møder – med fortsat mulighed for yderligere to årlige, ekstraordinære møder.

De foreslåede ændringer forudsætter en revision af Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune, som skal godkendes af Køge Byråd.

En godkendelse i Byrådet kan finde sted på Byrådets møde den 25. september 2018, således at et "suppleringsvalg" til Kultur- og Idrætsrådet kan finde sted på dialogmøde den 30. oktober 2018, og Kultur- og Idrætsrådet samtidig kan afholde henholdsvis forberedende og opfølgende møde for efterårets dialogmøde og foreningsundersøgelsen i hhv. oktober og november/december 2018.

Et fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet vurderes muligt og relevant i forbindelse med budgetprocessen 2019, forventeligt primo september 2019.

Økonomi
Ændringerne i Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune vurderes ikke at have direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales med indstilling om, at kulturforeningerne og idrætsforeningerne får yderligere hver en repræsentant i Kultur- og Idrætsrådet, således at Kultur- og Idrætsrådet kommer til at bestå af i alt 18 medlemmer inkl. tilforordnede.
Oversigt over rådets medlemmer i afsnit 6 sættes op i dots.
Bilag

Til toppen


315.   Spørgetidsregler - Køge Byråd


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at det drøftes, om spørgetidsreglerne for Køge Byråd skal ændres/justeres.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd har spørgetid for mundtlige og skriftlige spørgsmål i starten af mødet. Formålet med spørgetiden er at fremme dialogen mellem kommunens borgere og Køge Byråd.

De nugældende regler er senest opdateret den 15. september 2015, hvor Økonomiudvalget godkendte, at spørgeren efter besvarelse af et skriftligt spørgsmål ikke længere får mulighed for at udtale sig om, hvorvidt besvarelsen er fyldelstgørende eller om yderligere oplysninger ønskes.

Der er ikke krav om, at Byrådet skal have en spørgetid, og der er ikke meget overordnet materiale om spørgetid. Det ligger dog fast at:

• Der ikke i den kommunale styrelseslov er bestemmelser om spørgetid
• De nærmere regler for afholdelse af spørgetid fastlægges af Byrådet
• Spørgetider kan alene anvendes som et forum for drøftelse af spørgsmål, der angår
  kommunale opgaver

Kommunerne har forskellig praksis for spørgetid - både af mundtlige og skriftlige spørgsmål, hvornår spørgsmålene behandles på møderne - i starten eller i slutningen, længden af spørgetiden,  hvem der svarer o.s.v.

Til brug for Økonomiudvalgets drøftelse er spørgetidsreglerne i Køge, Roskilde, Ringsted, Næstved og Greve kommuner oplistet i vedlagte notat.

Reglerne for Køge Byråds spørgetid er endvidere vedlagt i sin fulde længde.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Økonomiudvalget anbefaler, at spørgstidsreglerne fastholdes. Dog anbefaler Økonomiudvalget, at spørgetidsreglerne hænges op på døren til Byrådssalen og kopieres sammen med uddelingskopierne af Byrådets dagsorden.
Bilag

Til toppen


316.   Ansøgning om opnormering af børnehavepladser i privatinstitutionen Ærtebjerghave


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. Ærtebjerghave Børnecenter opnormeres med 14 børnehavepladser, hvormed institutionen får en samlet normering på 40 vuggestue- og 86 børnehavepladser
  2. driftsgarantien hæves med 174.804 kr., svarende til yderligere 14 børnehavepladser
  3. opnormeringen træder i kraft, når kommunen har modtaget dokumentation for driftsgarantien svarende til yderligere 14 børnehavepladser.

Børneudvalget 03-10-2018
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Ærtebjerghave Børnecenter er en privat institution, som selv ejer den bygning, hvor institutionen har til huse. Den ligger i Ll. Skensved og er i dag normereret til 40 vuggestue- og 72 børnehavepladser. 

Bestyrelsen søgte i januar 2018 om opnormering af både vuggestue- og børnehavepladser. Byrådet vedtog i maj 2018 en opnormering med 10 vuggestuepladser. Ombygningen af børnehaven var på det tidspunkt ikke færdiggjort. Ombygningen er nu færdig og forvaltningen har i september 2018 besigtiget lokalerne i børnehavedelen og anbefaler, at opnormeringen med de resterende 14 børnehavepladser imødekommes.

Kommunen er forpligtet til at godkende den private institution - herunder opnormeringen - hvis denne lever op til de kvalitetskrav, der stilles til dagtilbud på centralt og på kommunalt plan, uanset om der forventes søgning til pladserne eller ej.

Der er kun én institution i Ll. Skensved, og det er Ærtebjerghave Børnecenter. Med etablering af de 10 vuggestuepladser tidligere på året og en opnormering med yderligere 14 børnehavepladser vil efterspørgslen efter pladser i området kunne imødekommes nogle år ud i fremtiden afhængig af til- og fraflytningsmønstret og udbygningstempoet i Køge Nord.

Økonomi

Private institutioner får et månedligt tilskud fra kommunen svarende til antallet af indmeldte børn. Tilskuddet består af tre dele: drift, administration og bygningstilskud. Driftstilskuddet beregnes på baggrund af de tilsvarende gennemsnitlige udgifter i et alderssvarende dagtilbud i kommunen, mens administrations- og bygningstilskuddet beregnes på baggrund af tilsvarende gennemsnitlige tilskud til de selvejende institutioner.

En udvidelse i antallet af børn i Ærtebjerghave Børnecenter vil betyde et større månedligt tilskud til Ærtebjerghave Børnecenter svarende til det antal børn, der får tilbudt plads, idet pengene følger barnet. En opnormering vil ikke have betydning for lånerammen og anlægsloftet i Køge Kommune, da omkostningen til anlæg kun er et anliggende for privatinstitutionen.

En kommune kan stille krav om driftsgaranti fra en privat institution, da det er kommunens ansvar at sikre det nødvendige antal pladser, såfremt privatinstitutionen skulle ophøre. I Køge Kommune er det besluttet, at driftsgarantien udgør tre måneders drift.

Driftsgarantien i Ærtebjerghave Børnecenter er beregnet på grundlag af 40 vuggestue- og 72 børnehavepladser. Ved en opnormering med 14 børnehavepladser skal driftsgarantien forhøjes med 174.804 kr. Forvaltningen har modtaget driftsgaranti for udvidelsen af de 10 vuggestuepladser, der blev godkendt i maj 2018.

Beslutning

Anbefales.


Til toppen


317.   Godkendelse af private institutioner


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender de reviderede kriterier for godkendelse af private leverandører.

Børneudvalget 03-10-2018
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Byrådet skal fastsætte og offentliggøre godkendelseskriterierne for privatinstitutioner. Godkendelseskriterierne skal fastsættes med udgangspunkt i de generelle krav til kommunens egne daginstitutioner. Byrådet må ikke fastsætte kriterier, der er mere restriktive eller mere lempelige end de krav, Byrådet stiller til egne daginstitutioner.

For at blive godkendt skal den private leverandør i en skriftlig ansøgning dokumentere, hvordan privatinstitutionen vil leve op til kravene. Såfremt den private leverandør godkendes, yder Køge Kommune et drifts-og byg­nings­tilskud samt administrationsbidrag hver måned på baggrund af det aktuelle børnetal.

De godkendelseskriterier, der arbejdes efter i Køge Kommune i øjeblikket, er udarbejdet i 2005. Da der i forbindelse med implementeringen af den nye dagtilbudslov pr. 1. juli 2018 bliver stillet nye krav til drift af dagtilbud, herunder privatinstitutioner, har forvaltningen opdateret vejledningen i overensstemmelse hermed. Der er således sket en præcisering af arbejdet med den pædagogiske læreplan, de otte pejlemærker, forældrebestyrelsens indflydelse, opdatering i forhold de politiske vedtagne politikker, uddybning af indholdet i tilsynsbesøgene samt tilføjelse af klagemulighed over kommunes krav.

Børneudvalget behandlede lovændringerne specifikt for privatinstitutioner på udvalgsmødet den 7. juni 2018. Der er i dag to privatinstitutioner i Køge Kommune. De vil ikke være omfattet af de nye godkendelseskriterier, men alene efter de kriterier, de blev godkendt efter, da de blev oprettet. Lovændringen gælder kun for privatinstitutioner oprettet efter 1. juli 2018.

Økonomi
Opdatering af vejledningen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Anbefales.

Bilag

Til toppen


318.   Anmodning om udmøntning af anlægsmidler


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet giver anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr., som er afsat til ombygning på Møllebo til fordel for den udkørende hjemmepleje.

Ældre- og Sundhedsudvalget 02-10-2018
Anbefales.

Ken Kristensen (V) deltog i mødet i stedet for Paul Christensen (V).

Baggrund og vurdering

Den udkørende hjemmepleje i Team Øst og Team Nord, som opererer fra henholdsvis Sandmarksbo og Ølby Ældrecenter, oplever pladsproblemer.  Begge steder mangler således plads til at opretholde det nødvendigt antal IT arbejdspladser, hvilket skaber problemer i forhold til personalets dokumentation og anvendelse af hjælpesystemer, herunder instrukser og vejledninger. Situationen bliver yderligere forværret i vagtskiftet, hvor aftenpersonalet møder ind og dagpersonalet ofte ikke har haft mulighed for at afslutte det nødvendige arbejde ved IT-arbejdspladserne.

Derudover er begge teams presset af, at de er vokset i løbet af en årrække og nu er base for 80-90 medarbejdere inklusive elever, hvilket besværliggør en fornuftigt driftsøkonomi og daglig ledelse.

Velfærdsforvaltningen undersøgte derfor i 2017, i samarbejde med ETK, mulighederne for at finde alternative lokaler og kom frem til, at en ombygning af faciliteterne på Møllebo var den mest driftøkonomiske løsning. Møllebo vil både kunne fungere som aflastning for både Team Øst og Team Nord, og fremadrettet vil lokalerne kunne indrettes som nyt områdecenter, såfremt de eksisterende 4 teams forøges til 5 med et Team Midt.

Økonomi

Indstillingen vil medføre frigivelse af de afsatte 0,5 mio. kr. til ombygning.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til ombygningen. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet (SSU 12). Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


319.   Renovering af Vemmedrupskolen - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 86,347 mio. kr. til renovering af Vemmedrupskolen.

Anlægsbevillingen forudsætter, at Budget 2019-22 bliver godkendt på Byrådsmøde den 9. oktober 2018.

Teknik- og Ejendomsudvalget 03-10-2018
Anbefales.

Søren Brask (V) afventer stillingtagen til Byrådsmødet.

Udvalget beder derudover forvaltningen om at fremskynde udbudsprocessen mest muligt.

Baggrund og vurdering

I foråret 2018 blev der udarbejdet et notat for ”Vemmedrupskolen, undersøgelse af mulige skoletilbud II, rev. 06.06.18” til belysning af forskellige scenarier. På byrådsmødet den 26. juni 2018 blev det besluttet, at der arbejdes videre med scenarie 1 - renovering af Vemmedrupskolen, samt at endelig beslutning - herunder om finansiering - træffes i forbindelse med beslutning om budget 2019-22.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at anlægsomkostningerne overstiger tærskelværdierne for EU-udbud, både for rådgiver og entreprenør, hvorfor der skal gennemføres EU-udbud for både rådgiver- og entrepriseydelser. Den samlede brugerinddragelse, udbuds- og byggeproces varer ca. 2,5 år fra der gives anlægsbevilling til eleverne kan tage skolen i brug. Tidsplan vedhæftet i bilag.

Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling til igangsætning af projektering og udbud, gennemførelse af renovering af Vemmedrupskolen samt afrigning af Pavillonskolen.

Det bemærkes, at budgettet er udarbejdet i februar 2018. Sammenholdt med, at der ses stigende priser i byggebranchen, er der en risiko for, at det samlede anlægsbudget kommer under pres, idet byggeaktiviteterne først forventes igangsat sommer/efterår 2019. Der er i budgettet afsat 20 % af de samlede estimerede entrepriseudgifter til uforudsete omkostninger ("UFO").

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 86,347 mio. kr. til renovering af Vemmedrupskolen. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb med 20 mio. kr. i 2018 (EDU 34), 61,441 mio. kr. i 2019 og 4,906 mio. kr. i 2020. Det forudsætter, at Byrådet til 2. behandlingen af budgettet godkender Anlægsplanen 2019-23, hvor rådighedsbeløbene for 2019 og 2020 indgår som en del af budgetforliget.

Det skal ligeledes bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af det vedtagne anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales under forudsætning af at budgetforliget godkendes på 2. behandlingen den 9. oktober 2018.
Bilag

Til toppen


320.   Anlægsregnskaber 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Køb Læskovvej 29 (flygtningebolig) godkendes.

Teknik- og Ejendomsudvalget 20-09-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Anlægsregnskabet for Køb Læskovvej 29 (flygtningebolig) aflægges i forhold til anlægsbevillingen på netto 1,25 mio. kr. i form af en udgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1,25 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 29. august 2017.

Anlægsprojektet har omfattet købet af ejendommen Læskovvej 29, Bjæverskov, til flygtningebolig. Købesummen og omkostninger i forbindelse med handlens berigtigelse har andraget 2,5 mio. kr. Staten har ydet refusion på 50 % af købesummen og omkostningerne svarende til 1,25 mio. kr.

Anlægsregnskabet udviser et nettomindreforbrug i forhold til rådighedsbevilling og anlægsbevilling på 8.259 kr. svarende til et mindreforbrug på 0,66 % i forhold til anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

Ejendommen har et grundareal på 936 m2 og et samlet boligareal på 222 m2.

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskabet, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se bilag.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


321.   Deltagelse i C40 Mayors Summit i København 2019


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Køge Kommune overfor Københavns Kommune tilbyder sin deltagelse i forbindelse med C40 Mayors Summit i København i efteråret 2019.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet denne sag på baggrund af bestilling fra Økonomiudvalget.

I efteråret 2019 vil delegerede fra hele verden mødes til C40 Mayors Summit i København. Her vil mere end 1.000 delegerede fra verdens store byer drøfte praktiske tiltag i en ny klimaindsats, der skal bremse byernes CO2-udledning og sikre en grøn omstilling.

I den forbindelse forventes der at være stor interesse blandt de delegerede for at se på konkrete tiltag til grøn omstilling i København og Greater Copenhagen.

I Køge Kommune er der flere projekter, der vil være interessante for besøgende fra andre byer. Der kunne fx være Køge Kyst og Køge Nord, som eksempler på bæredygtig byudvikling og klimatilpasning, CP Kelco, hvor varmeenergi fra industriel produktion bliver til fjernvarme og restproduktet til biogas og gødning, eller cases vedrørende cyklisme, bynær natur, affaldssortering, biocover og cirkulær økonomi.

Der er endnu ikke fastlagt en dato for topmødet, men Køge Kommune kunne bruge anledningen til at promovere den grønne omstilling. Et sådant arrangement kan også ske i samarbejde med andre parter som fx Connect Køge, Region Sjælland eller Gate21. 

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


322.   Status på Køge Nord


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen om status på arbejdet med Køge Nord tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget er senest blevet orienteret om status på Køge Nord-projektet den 6. februar 2018. Økonomiudvalget orienteres nu ved den aftalte halvårs-status om Køge Nord-projektet i sin helhed.

I mødet deltager teknik- og miljødirektør Torben Nøhr, planchef Pia Nielsen og planlægger Kirsten Truberg.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Taget til efterretning. Der planlægges med temamøde om salg.


Til toppen


323.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


324.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


325.   Salg af ejendom (Lukket punkt)Til toppen


326.   Udfasning af ejendom (Lukket punkt)Til toppen


327.   Etablering af pladser i Køge Midt (Lukket punkt)Til toppen


328.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


329.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.11.18