Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 05.03.2019 kl. 08:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)

Afbud:

Lene Møller Nielsen, (A)
Thomas Kielgast, (F)

62.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.  

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


63.   Nye senge- og behandlingsbygninger på Sjællands Universitetshospital


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at sagen drøftes.
Baggrund og vurdering

Region Sjællands Regionsråd har den 4. marts 2018 godkendt det endelige projektforslag for de nye senge- og behandlingsbygninger på det nye Sjællands Universitetshospital. I følge hovedtidsplanen forventes første sengebygning at kunne ibrugtages i 2021. Byggeriet af senge- og behandlingsbygningerne forventes endeligt afsluttet i 2024.

Helle Gaub og Kurt Reitz fra Region Sjælland deltager i mødet og vil præsentere projektforslaget for sengebygningerne.

Forvaltningen forventer, at modtage et byggeandragende for de nye senge- og behandlingsbygninger i løbet af forsommeren 2019. Forvaltningen og Østsjællands Beredskab har haft dialog med regionens rådgiver i forbindelse med brandstrategi for sengebygningerne. Desuden har forvaltningen haft dialog med rådgiverne vedrørende dagslysforhold.

Regionen har i efteråret 2018 fået dispensation til, at

 • forøge højderne på sengebygningerne i de mindre centrale dele af byggeriet og til
 • flytte sengebygningerne i retning mod sydøst.

Det er forvaltningens vurdering, at projektforslaget er i overensstemmelse med bestemmelserne i Lokalplan 1035 - Universitetssygehus Køge og dispensationen herfra.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


64.   Råderum - ny budgetproces


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. vedtage forslag til ny budgetproces
 2. at fastsætte måltallet for anlægsniveauet
 3. at størrelsen på råderummet fastsættes 
 4. der tages stilling til om likviditeten skal øges nu eller på sigt
 5. der tages stilling til råderummets størrelse i 2020.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget og Byrådet har drøftet på tidligere møder, hvorledes budgetlægningsprocessen for 2020-budgettet skal tilrettelægges. Senest har det været drøftet på Byrådets temamøde den 22. januar og Økonomiudvalgets temamøde den 5 februar 2019. Det blev besluttet at genoptage drøftelsen på Økonomiudvalgsmøde den 5. marts 2019 efter drøftelse internt i partierne. Nedenfor ses direktionens anbefalinger til de enkelte indstillingspunkter. 

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse udarbejdes udkast til budgetvejledning som fremlægges på Økonomudvalgets møde den 19. marts og på Byrådet den 26. marts 2019.

Der tages forbehold for ændringer i befolkningsprognosen og Økonomiaftalen for 2020. 

Ad. 1)
På temamøderne i Byrådet og Økonomiudvalget har der været drøftet 3 modeller:

 • Den første model indeholder forslag om at skabe råderum gennem faglige og tværgåede analyser samt løbende forbedringer. Analyser i denne  model kører i en 4 års cyklus. Udover politisk råderum og øget anlægsniveau skaber modellen også råderum til en innovationspulje.
 • Den anden model er at bibeholde det klassiske sparekatalog.
 • Den tredje model er en mellemvej mellem de to første modeller, hvor der skabes et råderum gennem faglige og tværgåede analyser samt løbende forbedringer, men i stedet for en 4 års cyklus arbejdes der med analyserne på alle områder hvert år. Modellen har ingen innovationspulje. 

Direktionen anbefaler den tredje model og at den nye proces fremadrettet gælder fra 2021.

Ad. 2)
Anlægsniveauet i det vedtagne budget 2019-22 udgør i 2020-22 126,5 mio. kr.  

Direktionen anbefaler at sigte-målet for anlægsniveauet til skattefinansierede anlæg er et niveau på 190 mio. kr. pr år, herunder at  anlægsniveauet forøges med 25 mio. kr. pr. år fra 2021. Der er ingen forøgelse i 2020, hvorfor rammen er de afsatte 189,1 mio. kr. Såfremt der er politisk ønske om nye anlæg, der skal indarbejdes i anlægsplanen for 2020, skal der skaffes plads gennem omprioriteringer. Anlægsniveauet i 2021-24 udgør i denne model 127 mio. kr. i 2021, 139 mio. kr. i 2022, 164 mio. kr. i 2023 og 189 mio. kr. i 2024. 

Ad. 3)
Direktionen anbefaler, at der tilvejebringes et råderum fra 2021 på 35 mio. kr. årligt, bestående af 5 mio. kr. til politisk prioritering, 5 mio. kr. til teknisk administrative korrektioner og 25 mio. kr. til forhøjelse af anlægsniveauet, jf. punkt Ad. 2)

Råderummet tilvejebringes ved en opdeling af råderummet på de 35 mio. kr. fordelt på de 3 kategorier: Faglige anlægsbehov der f.eks. kan udgøre 20 mio. kr., Løbende forbedringer på 10 mio. kr. og Tværgående besparelser på 5 mio. kr. Det bemærkes, at såfremt der skal være råderum til omprioriteringer skal de foreslåede 35 mio. kr. øges.

Ad. 4)
Såfremt likviditeten skal øges skal det indarbejdes i processen. Likviditeten udgør pt. 329,5 mio. kr. målt efter kassekreditreglen pr. 31. januar 2019.  

Ad. 5)
For overgangsåret 2020 er der allerede igangsat tema-analyser for at tilvejebringe udmøntningen af de 60 mio. kr., der blev indarbejdet i besparelser ved budgetlægningen for 2019-22. Direktionen anbefaler, at der ikke tilvejebringes yderligere råderum i budgetlægningen for 2020 udover 5 mio. kr. til tekniske administrative korrektioner. Administrationen anbefaler at disse besparelser findes i kategorien: Tværgående besparelser. Konsekvensen heraf er, at nye initiativer skal finansieres indenfor det eksisterende budget gennem omprioriteringer.  

Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget besluttede at den tredje model indarbejdes i budgetvejledningen.

Ad 2: Sigtemålet for skattefinansierede anlæg fastsættes til 190 mio. kr. idet anlægsniveauet øges med 25 mio. kr. pr. år fra 2021.

Ad 3: Råderummet fastsættes til 35 mio. kr. fra 2021 idet de 5 mio. kr. forventes anvendt til politiske prioriteringer, 5 mio. kr. til teknisk-administrative ændringer og 25 mio. kr. til forøgelse af anlægsniveauet.

Ad 4: Der arbejdes ikke pt. med en forøgelse af likviditeten. 

Ad 5: Der frembringes råderum til teknisk-administrative ændringer på 5 mio. kr. i 2020. Politiske ønsker på såvel drift som anlæg i 2020 skal dermed findes gennem omprioriteringer indenfor eksisterende rammer.

Ovenstående indarbejdes i budgetvejledningen for 2020-23 som forelægges til beslutning på Økonomiudvalgets møde den 19. marts og Byrådets møde den 26. marts.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


65.   Høringssvar på Region Sjællands debatoplæg om Råstofplan 2020 - 2031


Indstilling
Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at forslaget til høringssvar godkendes og sendes til Region Sjælland.
Baggrund og vurdering

Region Sjælland har sendt et debatoplæg i høring forud for Råstofplan 2020 - 2031. Hensigten med denne idéfase er, at indkalde idéer, forslag og bemærkninger. Råstofplanen er en revision af Råstofplan 2016.

Debatoplægget lægger op til at vurdere mulighederne for at udpege nye graveområder i tilknytning til to af regionens tre store eksisterende regionale graveområder i henholdsvis Roskilde og Sorø. Desuden ønsker regionen, at søge udlagt lokale graveområder i udvalgte kommuner. Der er ikke udpeget graveområder i Køge Kommune, udelukkende interesseområder.

Debatoplægget redegør desuden for blandt andet status for råstofområdet og prognoser for fremtidigt råstofforbrug. Konklusionen er, at der i de nuværende graveområder efter 2020 vil være råstoffer svarende til ca. 16 års forbrug uden en revision af planen. De eksisterende graveområder vil dog ikke reelt rumme denne mængde råstoffer, blandt andet fordi det ikke nødvendigvis vil være alle lodsejere i et graveområde, der ønsker indvinding samt at råstofferne ikke forefindes i den forventede mængde eller kvalitet. Samtidig forventes behovet for råstoffer at være stigende frem mod 2040.

Forvaltningen indstiller, at Køge Kommune støtter op om de foreslåede mulige udlæg af arealer i tilknytning til de regionale graveområder. Udpegning af nye graveområder med andre beliggenheder vil kunne medføre øgede transportafstande med uhensigtsmæssig forøget trafik til følge.

Debatoplægget omfatter desuden et afsnit om bæredygtig vækst og ansvarligt forbrug af råstoffer. Det påpeges, at råstoffer som sand, grus og sten er en begrænset og ikke fornybar ressource. Forvaltningen foreslår derfor, at Køge Kommune erklærer sig enige i, at støtte op om de opstillede målsætninger om følgende:

 1. At spare på ressourcen ved at arbejde for brug af alternativer til nye råstoffer
 2. At fremme genanvendelse af vej- og byggematerialer
 3. At genbruge overskudsjord
 4. At arbejde for en samlet national strategi for ansvarlig produktion af råstoffer på både land og på havet.

Desuden opfordrer Køge Kommune Region Sjælland til at fortsætte og i videst mulige omfang udbygge samarbejdet med Region Hovedstaden i forbindelse med programmet for bæredygtig anvendelse af overskudsjord.

Køge Kommune har tidligere afgivet høringssvar til regionens forslag til Råstofplan 2012 - 2023, hvor kommunen gjorde indsigelse mod 11 udpegede interesseområder i Køge Kommune. Den tidligere gældende råstofplan havde hverken udpeget grave- eller interesseområder i Køge Kommune. I høringssvar til Råstofplan 2016 - 2027 gjorde kommunen på ny opmærksom på indsigelsen og henstillede desuden til, at det generelt er et problem at grave i følsomme indvindingsområder (FI), da dette vil reducere dæklagstykkelsen og dermed mindske beskyttelsen af grundvandsmagasinet. Forvaltningen gør opmærksom på, at et interesseområde ved Ejby Ås mellem Salby og Ølby overvejende ligger i FI-område.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at Region Sjælland i sit høringssvar til forslag til Kommuneplan 2017 har bemærket, at interesseområdet ved Ejby Ås mellem Ølby og motorvej er af underordnet betydning. Derfor indstiller forvaltningen, at dette helt udgår af regionens udpegede interesseområder.

Region Sjælland er i øjeblikket gang med at planlægge for en udvidelse af graveområdet ved Bjerrede i Faxe Kommune umiddelbart syd for kommunegrænsen. Regionen er i øjeblikket i gang med at udarbejde en VVM-redegørelse herfor. Køge Kommune har i denne forbindelse afgivet høringssvar i september 2018 i forbindelse med idéfasen forud for udarbejdelse af VVM-redegørelsen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


66.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


67.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


68.   Dronningens sommertogt (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


69.   Brandberedskab - etablering af ny beredskabsorganisation (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


70.   Lejeaftale


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager nærværende lejeaftale vedrørende leje og drift af Køge Idrætsparks stadion til efterretning.

Teknik- og Ejendomsudvalget 14-02-2019
Sagen videresendes til Økonomiudvalget med anbefaling.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen gør opmærksom på, at det er en beslutningssag i Økonomiudvalget. Sagen er efter Teknik- og Ejendomsudvalgets behandling opdateret med underskrevet lejekontrakt fra HB Køge A/S.

I forbindelse med etableringen af Køge Idrætsparks stadion, og at HB Køge rykker deres aktiviteter dertil, er der indgået ny lejeaftale herom.

Nærværende lejeaftale omhandler både stadion, som er et eksisterende byggeri (bilag 2) og omklædningsrum, som på nuværende tidspunkt ikke er færdigbygget (bygning 1, bilag 2).

Fastsættelse af lejen for benyttelse af det lejede sker i henhold til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens model af 18. august 2003 for beregning af markedslejen for kommunalt ejede stadions. Der tages i beregningen højde for kommunens kapitalomkostninger ved opførelse af stadionanlægget, lejers udnyttelse af tilskuerkapaciteten samt de forventede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt af et flertal på 6 (Ken Kristensen (V), Jeppe Lindberg (I), Bent Sten Andersen (O), Mette Jorsø (V), Flemming Christensen (C) og Marie Stærke (A).

Niels Rolskov (Ø) stemmer imod pga. den indbyggede aftale om stadionnavnet.

Sagen åbnes med referatet.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


71.   Administrationsanalyse


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender, at reduktion i ledelse realiseres ved nedlæggelse af følgende afdelingschefstillinger: Afdelingschef for Center for Dansk og Integration, Afdelingschef for Kultur og Idræt og Afdelingschef for anlæg.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget behandlede sagen på mødet den 5. februar 2019, sag nr. 59. Økonomiudvalget godkendte foreløbig sagen, men ønskede den til endelig godkendelse efter MEDhøring. HMU er den 26. februar 2019 blevet orienteret om sagen. HMU har taget orienteringen til efterretning, og har ikke yderligere kommentarer til sagen.

I forbindelse med budgetforlig 2019-22 skal der findes reduktioner for en værdi af 9,5 mio. kr. For at kunne indfri dette sparekrav, vurderes det nødvendigt at skære ned på ledelse. Direktionen anbefaler på den baggrund, at stillingerne som afdelingschef for Center for Dansk og Integration, som afdelingschef for Kultur og Idræt og som afdelingschef for anlæg nedlægges. Som led besparelserne i budget 2019 er afdelingschefstillingen for Borgerservice allerede nedlagt.

Økonomi
Medvirker til at realisere besparelserne i budget 2020.
Beslutning

Godkendt.

Sagen åbnes med referatet.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


72.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


73.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 25.03.19