Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 12.01.2016 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Dora Olsen, (O)

1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Dora Olsen (O)

Til toppen


2.   Beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge


Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Børneudvalg, Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge godkendes.

Børneudvalget 02-12-2015
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Skoleudvalget 02-12-2015

Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
Baggrund og vurdering
Kommunalbestyrelsen skal ifølge servicelovens § 19, stk. 5, udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Børne- og Ungeforvaltningen har udarbejdet et beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Forebyggelsesberedskabet opsætter et overordnet politisk mål om, at børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb. For at opnå dette mål beskriver beredskabet, hvordan forebyggelse skal ske på det organisatoriske område, det faglige område og på det personlige område i dagtilbud, skoler og andre tilbud til børn og unge i Køge Kommune. Beredskabet beskriver desuden sammenhængen mellem forebyggelsesberedskabet og Køge Kommunes Sammenhængende Børnepolitik, samt beskriver de eksisterende indsatser i Køge Kommune, der understøtter den primære forebyggelse af vold og overgreb mod børn og unge.

Børne- og Ungeforvaltningen har samtidig revideret den eksisterende Underretningsguide. Underretningsguiden beskriver, hvordan dagtilbud, skoler og andre tilbud til børn og unge i Køge Kommune arbejder med tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge samt øvrige tilfælde, hvor et barn, en ung eller et ufødt barn efter fødslen kan få behov for særlig støtte. Underretningsguiden beskriver desuden, hvad en medarbejder eller leder i Køge Kommune eller i en virksomhed, der udfører opgaver for Køge Kommune, skal gøre, hvis pågældende bliver bekymret for et barns eller en ungs trivsel, udvikling eller sundhed.

Beredskabet til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge har været drøftet i FMU BUF den 24. november 2015.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Kommunikation
Forebyggelsesberedskabet og den reviderede Underretningsguide offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside.

Der udarbejdes desuden en pressemeddelelse.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Dora Olsen (O)
Bilag

Til toppen


3.   Finansiering af forventet merforbrug i 2016 ved henvisning af elever til specialundervisning


Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Børneudvalg, Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der tages stilling til forvaltningens forslag til finansiering af forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. i budget 2016, der primært relaterer til henvisning af flere elever til specialundervisning / fritidstilbud / befordring i 2015 end forudsat i budgettet: 
 1. Skolernes tildelte midler til inklusion reduceres med 2,175 mio. kr.
 2. Dagtilbudsområdets tildelte midler til inklusion reduceres med 0,625 mio. kr.

Børneudvalget 02-12-2015
Børneudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at dagtilbudsområdets tildelte midler til inklusion reduceres med 0,625 mio. kr. i 2016.

Skoleudvalget 02-12-2015
Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at skoleområdets tildelte midler til inklusion reduceres med 2,175 mio. kr. i 2016.

Baggrund og vurdering
I de sidste tre økonomiske redegørelser i 2015 blev konstateret merforbrug ved henvisning af elever til specialundervisning/fritidstilbud/befordring. Merforbruget er analyseret og resultatet viser, at merudgiften dels skyldes takststigninger som konsekvens af folkeskolereformen og dels skyldes henvisning af flere elever end forventet, idet behovet har været undervurderet. Der har derfor været udlagt et for stort beløb til skolernes inklusionspuljer. Senest blev der i 2015 udlagt 5 mio. kr. som varige midler, fordelt med 3,5 mio. kr. til skolerne, 0,5 mio. kr. til PPR og 1,0 mio. kr. til dagtilbudsområdet.

Merforbruget vedrørende elever til specialundervisning/fritidstilbud/befordring er i 2015 dækket af andre centrale konti. I 2016 er den forventede merudgift på nuværende tidspunkt opgjort til 2,8 mio. kr. For at imødegå ubalancen i 2016 foreslår forvaltningen, at der tilbageføres midler fra områderne. Idet PPR varetager inklusionsopgaver på såvel børneområdet som skoleområdet og er tiltænkt en aktiv rolle i forbindelse den kommende Herningmodel på familieområdet, foreslår forvaltningen, at PPR friholdes og at tilbageførslen af midler fordeles forholdsmæssigt mellem børneområdet og skoleområdet.

Takststigningen, svarende til ca. 1,95 mio. kr., blev rammekorrigeret varigt ved Byrådets behandling af 4. Økonomiske Redegørelse den 24. november 2015.
Økonomi
Der henvises til "Baggrund og vurdering".
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Dora Olsen (O)

Til toppen


4.   Godkendelse af beskæftigelsesplan 2016


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til

    Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, at 

 1. drøfte Beskæftigelsesplan 2016.

    Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

    2.     godkende Beskæftigelsesplan 2016.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 14-12-2015
Ad 1: Drøftet. 
Ad 2: Tiltrådt.

Baggrund og vurdering
Helt overordnet er det Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitik for 2013-2017, der sætter rammen for indsatsen på arbejdsmarkedsområdet.

Derudover udarbejder de ansvarlige for indsatsen i Jobcentret og Ungecentret årligt en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats og i den forbindelse udmelder beskæftigelsesministeren en række indsatsområder for at understøtte en overordnet retning for arbejdet med den aktive beskæftigelsesindsats.

Med udgangspunkt i de konkrete udfordringer der er på arbejdsmarkedsområdet og de drøftelser som forvaltningen har haft med Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd og ledere og koordinatorer i Jobcentret og Ungecentret, besluttede Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet i november, at der i 2016 skal arbejdes med følgende pejlemærker:
 • Ledigheden skal som minimum følge landsgennemsnittet.
 • Flere unge skal vælge en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.
 • Kommunen vil bidrage til et tæt og forpligtende samspil med uddannelsesinstitutionerne.
 • Køge Kommune skal optimere en helhedsorienteret indsats for de mest udsatte på arbejdsmarkedet.
 • Køge Kommune skal understøtte mange veje til selvforsørgelse og beskæftigelse på særlige vilkår.
 • Køge Kommune skal bidrage til at matche konkrete jobåbninger med ledig arbejdskraft.
Pejlemærkerne understøttes af beskæftigelsesministeren udmeldte indsatsområder:
 • Flere unge skal have en uddannelse.
 • Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.
 • Langtidsledigheden skal bekæmpes.
 • Indsatsen for bedre match mellem ledige og virksomheder skal styrkes.
Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet udkast til Beskæftigelsesplan 2016 og angivet konkrete resultatmål, som der løbende kan følges op på i 2016.

Når Beskæftigelsesplanen er godkendt af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet sendes den til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Dora Olsen (O)
Bilag

Til toppen


5.   Skitseprojekt på en ny beredskabsstation - supplerende anlægsbevilling


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en supplerende anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 600.000 kr. til skitseprojekt på ny Beredskabsstation i Lellinge. Tillægsbevillingen finansieres af en tillægsbevilling på -600.000 kr. på Brand og Rednings driftsbevilling.
Baggrund og vurdering
Byrådet besluttede den 15. december 2015 at afsætte 906.000 kr. til skitseprojekt  på en ny Beredskabsstation i Lellinge.

Som beskrevet i byrådssagen fra december vil arbejdet med et bud på  en mulig samling af nuværende Station Lellinge og Station Tigervej blive gennemført i foråret 2016 i et samarbejde mellem Køge Kommune og Østsjællands Beredskab.
Det påregnes således at dette arbejde inklusiv økonomiske beregninger, vil kunne foreligge til Byrådets møde i juni 2016.

Forvaltning har nu fået opgjort kontraktlig bodsberegning for perioden 1. januar til 30. september 2015, hvilket udgør 600.000 kr. Beredskabskommissionen anbefaler beløbet overført til anlægsbevillingen til udarbejdelse af skitseprojekt for en ny beredskabsstation.

Såfremt Byrådet godkender dette, vil den samlede anlægsbevilling til dette skitseprojekt udgøre 1.506.000 kr.

Økonomi
Netto er der ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. til Skitseprojekt på en ny beredskabsstation. Der søges ligeledes en indtægtsbevilling på driften på -0,6 mio. kr. under økonomiudvalget, redningsberedskab.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Dora Olsen (O)

Til toppen


6.   Køge Park - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der meddeles anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til dækning af forfaldent honorar i forbindelse med Køge Park-projektet.
Baggrund og vurdering
Byrådet tog på møde i december 2015 beslutning om, ikke at fortsætte arbejdet med Køge Park-projektet i den form og med det indhold som der blev fremlagt pr. 15. december 2015.

Som en konsekvens af denne beslutning er der i overensstemmelse de indgåede konsulentaftaler med DEAS, SEB og Bendix Consult (kaldet rådgiverteamet), meddelt disse firmaer, at der ikke skal arbejdes videre med projektet.

I overensstemmelse med kontraktvilkår, godkendt af  Byrådet den 17. juni 2014, vil DEAS  være berettiget til en betaling på 3, 0 mio. kr. i forbindelse med kontraktophøret. 

Som tidligere oplyst over for Byrådet, har der ikke været budgetlagt med denne ydelse.

Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice ansøger på denne baggrund om anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. finansieret af kassen.  

Det kan oplyses, at Byrådet tidligere har meddelt anlægsbevillinger til Køge Park projektudarbejdelsen med 4,1 mio. kr.
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til honorar i forbindelse med Køge Park-projektet. Den budgetterede kassebeholdning vil blive påvirket negativt med 3 mio. kr., da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Dora Olsen (O)

Til toppen


7.   Risikodimensionering af Østsjællands Beredskab I/S - endelig godkendelse


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice  indstiller, at den fælles risikobaserede dimensionering (RBD) for Østsjællands Beredskab godkendes.
Baggrund og vurdering

Beredskab Østsjælland er etableret den 1. oktober 2015 og er ejet af Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns, Greve, Høje Taastrup og Solrød Kommuner i fællesskab.

 

Østsjællands Beredskab skal være en samlende og tryghedsskabende beredskabsorganisation, der leverer forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver af enhver art på et højt kvalitetsniveau. Beredskabet skal endvidere være kundeorienteret, dynamisk og omkostningseffektivt. Østsjællands Beredskab er samtidig ansvarlig kontraktholder for de forebyggende og operative opgaver, som styres gennem eksterne kontrakter.

 

Østsjællands Beredskab har udarbejdet en fælles plan for Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab (RBD), som med enkelte rettelser, er godkendt af Beredskabsstyrelsen.
Byrådene skal nu godkende den fælles RBD, som vedlægges i bilag.

 

RBD’en er udtryk for, at der er skabt et sammenhængende beredskabsområde, som Østsjællands Beredskab dækker i samarbejde med Falck. Med den nye fælles RBD forventer Østsjællands Beredskab at kunne levere det samme serviceniveau som hidtil oplevet samtidig med, at der på sigt kan opnås kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster som følge af stordriftsfordele og en optimeret planlægning af beredskab på tværs af kommunegrænser.

 

Interimbestyrelsen besluttede på sit møde d. 17. december 2015, at lukning af Station Solrød udtages af den risikobaserede dimensionering. Den risikobaserede dimensionering er konsekvensrettet i overensstemmelse hermed. Bestyrelsen besluttede også, at der på baggrund af den risikobaserede dimensionering igangsættes et arbejde med at forberede et udbud for et større geografisk område baseret på en responstidsmodel, som tager udgangspunkt i det serviceniveau borgerne i dag oplever i de enkelte kommuner.  Østsjællands Beredskab har efter bestyrelsesmødet undersøgt, om ændringen kan accepteres af Beredskabsstyrelsen uden at planen genindsendes til høring. Beredskabsstyrelsen har accepteret dette.

 

Til orientering har Statsforvaltningen Sjælland d. 18. november 2015 godkendt vedtægter herunder bilag og ejerstrategi for Østsjællands Beredskab. De respektive byråd godkendte i juni og august 2015 vedtægterne for Østsjællands Beredskab.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning
Anbefales.

Økonomiudvalget henviser i øvrigt til den fælles budgeterklæring for 2016 omkring igangsættelse af analyse vedrørende mulig reduktion af Køge Kommunes omkostning til brandberedskabet.
Borgmesteren vil, som Køge Kommunes medlem af bestyrelsen for det fælles Beredskab Østsjælland, rejse dette spørgsmål i bestyrelsen.
Fraværende
Dora Olsen (O)
Bilag

Til toppen


8.   Greater Copenhagen & Skåne Committee


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen om Greater Copenhagen and Skåne Committee tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Danske og svenske politikere i Øresundskomiteen mødtes den 2. december 2015 for at træffe den sidste og afgørende beslutning om at omdanne samarbejdet til the Greater Copenhagen & Skåne Committee. 

Samarbejdet får større fokus på at skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse bl.a. via global markedsføring under navnet Greater Copenhagen, og er et bredere samarbejde som omfatter næsten alle kommuner og de tre regioner på Sjælland og i Skåne.

Greater Copenhagen-samarbejdet er organiseret med en politisk bestyrelse, en administrativ styregruppe og en koordinationsgruppe, som alle tre består af repræsentanter for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Kommunekontaktråd Hovedstaden, Kommunekontaktråd Sjælland og Københavns Kommune.

Region Skåne, Kommuneforbundet Skåne og en række skånske kommuner deltager i både bestyrelse, styregruppe og koordinationsgruppe. De er dog endnu ikke formelt trådt ind i samarbejdet.

Lunds kommunalbestyrelse vedtog den 6. december 2015, at Lund indgår fuldgyldigt i Greater Copenhagen. Malmøs kommunalbestyrelse traf ligeledes formel beslutning den 15. december 2015.

The Greater Copenhagen & Skåne Committee etableres pr. 1. januar 2016. Når det sker, vil der blive etableret et mindre fælles administrativt sekretariat. Sekretariatet skal på samme måde som forgængeren Øresundskomiteen dele lokaler med Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity i København.

Der er yderligere et sekretariat med fire ansatte hos Region Hovedstaden, og deres opgave er at bistå den direktørgruppe med 18 embedsmænd, der skal realisere de beslutninger, som de 18 politikere i Greater Copenhagen & Skåne Committee's bestyrelse vedtager.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Til efterretning.
Fraværende
Dora Olsen (O)
Bilag

Til toppen


9.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Kommunaldirektøren orienteret om status m.v. for jordsalg.
Fraværende
Dora Olsen (O)

Til toppen


10.   Eventuelt


Beslutning
Mette Jorsø (V) spurgte ind til anvendelse af det gamle bibliotek i Bjæverskov.
Fraværende
Dora Olsen (O)

Til toppen


11.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)


Fraværende
Dora Olsen (O)

Til toppen


12.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Dora Olsen (O)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 13.01.16