Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 02.12.2014 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Flemming Christensen, (C)
Lissie Kirk, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Søren D. Brask, (Løsgænger)
Torben Haack, (F)


483.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


484.   Evaluering af budget 2015-18


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at budgetprocessen for udarbejdelse af budget 2015-18 evalueres.
Baggrund og vurdering
Evalueringen af budgetprocessen for budget 2015-18 foregår i december 2014, således at ændringsforslag kan indgå i udarbejdelsen af budgetvejledningen for budget 2016-19.  

For at sikre opsamling af konstruktiv kritik og gode forslag til ændring af budgetprocessen i Køge Kommune, så processen til stadighed kan udvikles og understøtte Køge Kommunes økonomiske styring, anbefales det, at Økonomiudvalget evaluerer budgetprocessen for budget 2015-18. 

Evaluering af budgetprocessen for budget 2015-18 har fundet sted i administrationen herunder i HovedMed-udvalget. HovedMed-udvalgets evaluering er vedlagt som bilag. 

Efter Økonomiudvalgets evaluering af budget 2015-18 udarbejder Direktionen et oplæg til budgetvejledning inkl. fremskrivningsnotat for budget 2016-2019, som fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets beslutning i foråret 2015. Budgetvejledningen fastlægger processen for budgetlægningen, og fremskrivningsnotatet beskriver hvorledes kommunens basisbudget fremskrives mellem årene som følge af fx ændret befolkningssammensætning.     

Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget som minimum evaluerer budgetprocessen for 2015-18 ud fra følgende parametre:
 •  Budgetvejledningen 
  • Bør budgetprocessen forkortes i lyset af forventninger om en fortsat god og sund økonomi?
  • Bør budgetrvejledningen vedtages i marts 2015? 
 • Budgetmaterialet herunder elektronisk budgetmateriale

  • Alt budgetmateriale er i budgetlægningen for 2015 samlet på iPaden så det til enhver tid har været tilgængeligt for hele Byrådet.
  • Det er allerede i årets budgetlægning besluttet, at demografiregulering tydeliggøres i næste års proces.
  • Er der i budgetlægningen for 2016-19 behov for yderligere materiale? 
 •  FMU´s møder med fagudvalgene
  • Der blev afholdt fællesmøder mellem alle stående udvalg og de relevante FMU'er i foråret.
  • Opfylder disse møder formålet om inddragelse af MED-systemet?

 

 • Dialogmøder
  • Børneudvalget, Skoleudvalget, Social - og Sundhedsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget holdt møder med de relevante fora i april-maj måned.
  • Opfylder disse møder formålet om inddragelse af brugerne?
  • Skal udvalgene selv afgøre hvem de ønsker at afholde dialogmøder med?
 • Høring
  • Der var høring i august måned
  • Opfylder høringen politikernes behov for at høre brugerne?
 • Budgetseminar og temamøder
  • Der blev i 2015-budgetlægningen afholdt temamøder på Rådhuset i april og august.
  • Er der i budgetlægningen for 2016-19 behov for en anderledes tilrettelæggelse af seminar/ temamøder?
  • Bør temamøde i april og juni erstattes af et overnatningsseminar? Et overnatningsseminar kunne indeholde:
   • Orientering om den aktuelle økonomiske situation.
   • Særlige temadrøftelser.
   • Opstart på budgetdrøftelser ml. gruppeformænd. 
 • Budgetkataloget
  • Bør budgetkatalogets spareforslag udvides med forslag til budgetforbedringer?
  • Skal spareforslag og udvidelsesforslag fortsat godkendes i udvalgene?
Økonomi
Denne sag giver ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.
Sagen genoptages på Økonomiudvalgets møde den 9. december 2014.
Der udarbejdes tidsoversigt.
Bilag

Til toppen


485.   Virksomhedsplaner 2015 - indsatsområder


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Køge Kommunes forvaltninger og institutioner har gennem en årrække udarbejdet virksomhedsplaner som grundlag for det kommende års indsatser og som opfølgning på året, der gik. Virksomhedsplanerne indeholder et faktaafsnit (opgaver, organisation, personale, økonomi og sygefravær) og et afsnit om det eller de kommende års indsatser. Planen sætter fokus på at give et helt kort overblik over det fremadrettede strategiske arbejde. En nærmere beskrivelse af hele arbejdspladsens driftområder og mere detaljerede handleplaner ligger således ikke i selve virksomhedsplanen.

Virksomhedsplanen er mest internt rettet, men kan også være interessant læsning for fx jobansøgere. Økonomiudvalget orienteres i marts måned om forvaltningernes virksomhedsplaner (pixi-version), mens fagudvalgene får et sammendrag af de relevante indstitutioners planer.

Direktionen udmelder i november i forlængelse af budgetvedtagelsen to fælles indsatsområder for det følgende års virksomhedsplanlægning. Disse indsatsområder skal alle arbejdspladser arbejde videre med, og de fremgår - sammen med andre fælles og egne indsatser - af årets virksomhedsplaner. Direktionen ligger i formuleringen af indsatsområder vægt på, at  
 • det skal kunne konstateres om indsatsen har effekt 
 • indsatsområderne skal give mening for alle arbejdspladser
 • der er tale om få, men betydningsfulde indsatsområder.

De foregående år har temaerne været: Nedbringelse af sygefravær, Budgetoverholdelse og god økonomistyring, Forbedring af trivselsmålingerne, Velfærdsudfordringen og Forbedring af samarbejdet på tværs, Ledelsesgrundlag og Digitalisering.

I 2015 har Direktionen bedt organisationen om at sætte fokus på:

 • Brugerundersøgelser 
 • Den sunde arbejdsliv.
Baggrunden er et ønske om at skabe en effektiv organisation, der løfter kommunens opgaver og udfordringer til nytte for borgerne – også de kommende generationer. Og den største enkeltudfordring, som Køge og andre kommuner står over for i disse år, er velfærdsudfordringen – forventningen om større efterspørgsel i kombination med færre hænder til at udføre arbejde og en økonomi under pres.

Skal denne omstilling gennemføres, kræver det, at vi udnytter vores potentialer og resurser fuldt ud. Der er brug for dygtige og velfungerende ledere og medarbejdere, og for en fokuseret indsats, hvor man er bevidst om brugernes behov og oplevelser.

Se Direktionens udmelding til organsationen i vedlagte bilag. 
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Til efterretning.
Bilag

Til toppen


486.   Besparelse på eksterne konsulenter


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender Direktionens fordeling af den besluttede besparelse på eksterne konsulenter herunder at udvalgene udviser tilbageholdenhed med anvendelsen af eksterne konsulenter.
Baggrund og vurdering

I Aftale om Budget 2015 har forligsparterne besluttet en besparelse på 8 mio. kr. på eksterne konsulenter i årene 2015-18 fordelt med 2 mio. kr. årligt. Af hensigtserklæringen til budget 2015-18 fremgår:

 

”Forligsparterne ønsker at flytte midler fra administrationen og ud i den praktiske velfærd. Derfor har forligsparterne besluttet en besparelse på 8 mio. kr. i Budget 2015-2018 på konsulenter. ”Køge Kommune anvender typisk i gennemsnit ca. 15 mio. kr. om året i eksterne konsulenter (ca. 0,45 % af driftsbudgettet). De 15 mio. kr. fordeler sig typisk på ca. 775 forskellige ydelser.

 

I 2012 er der anvendt knap 29 mio. kr. på konsulentydelser. Det ekstraordinært høje niveau skyldes dels udgifter til advokater (primært begrundet i opgaver vedrørende kommunens store udviklingsprojekter), bistand fra revisionen til forskellige udredningsopgaver, KITU-projektet på folkeskoleområdet samt konsulentbistand og uddannelsesforløb i projektet ”Det er bedst af kunne selv”. Forligsparterne ønsker at mindske forbruget af eksterne konsulenter og beder derfor forvaltningen om at fremlægge forslag for Økonomiudvalget til en besparelse på bruget af eksterne konsulenter.”

 
Direktionen indstiller på den baggrund til Økonomiudvalget, at besparelsen fordeles på udvalg og forvaltninger efter det gennemsnitlige forbrug i årene 2010-2014 (9 måneder af 2014) ekskl. anlæg. Beregningen fremgår af punktet "Økonomi".

Konsulentydelser er ikke en ministerielt autoriseret gruppering, men en lokalt besluttet omkostningsart, hvor eksterne konsulentydelser registreres.

En omkostningsart er en måde at gruppere forskellige typer af udgifter på tværs af den traditionelle kontoplan, så man f.eks. kan lave statistik på tværs af organisationen. Det er en ekstra oplysning, der påføres i forbindelse med bogføring som supplement til de ministerielt autoriserede grupperinger i den traditionelle kontoplan.

Budgetlægningen foretages på de autoriserede grupperinger, og derfor er konsulentydelser ikke særskilt budgetlagt, men indgår i andre budgetrammer. I praksis nedskrives derfor en række andre budgetrammer med besparelsen på konsulentydelser, og for at besperelsen ikke skal virke som en utilsigtet rammebesparelse på disse rammer indføres samtidig et udgiftsloft over omkostningsarten for konsulentydelser. Ved at fastlægge et udgiftsloft bliver det muligt at følge og styre udviklingen, på trods af at konsulentydelser ikke er konkret budgetlagt, således at besparelsen ikke utilsigtet rammer øvrige omkostningsarter indenfor de berørte budgetrammer.

Konsulentydelser bruges typiske ved de store udviklingsprojekter i kommunen og ved større omstillinger. Der vil fremadrettet blive arbejdet på at effektivisere brugen af eksterne konsulenter ved bl.a. en strammere styring af konsulenternes fokus i det bestilte arbejde. Dette forventes imidlertid ikke at kunne give den fulde besparelse, og derfor vil det også blive nødvendigt i nogle tilfælde at fravælge brugen af eksterne konsulenter. Derfor vil det også kræve politisk tilbageholdenhed i forbindelse med udvalgenes egne bestillinger af opgaver med brug af eksterne konsulenter.
Økonomi
Se vedlagte bilag.
Beslutning
Godkendt.
Oversendes til fagudvalgenes orientering.
Bilag

Til toppen


487.   Nytårskoncert 2015


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter ansøgningen på 30.000 til årets nytårskoncert på Tapperiet.
Baggrund og vurdering
Tapperiet, Køge Ungdomsskole og Køge Musikskole søger i fællesskab Økonomiudvalget om tilskud på 30.000 kr. til årets nytårskoncert. 

Nytårskoncerten afholdes 17. januar 2015 på Tapperiet. Årets tema er ”verdensmusik”, og der er deltagelse af både professionelle aktører og elever fra musikskolen. Alle med lokalt afsæt i musiklivet i Køge Kommune.

Nytårskoncerten er planlagt i timerne fra kl. 14.30 til 17.00 og der ønskes skabt en loungeatmosfære, hvor nytårskoncerten bliver en medrivende og stemningsfuld musikalsk oplevelse for både publikum og musikere.  

Skabelonen for koncerten er følgende:

14.30          Dørene åbnes og caféen er åben for salg 

15.00          Nytårskoncerten starter i salen – intromusik og velkomst. I salen er der stole og borde, dækket op med champagne og kransekage.

15.10          Borgmesteren har ordet – Køge Prisen overrækkes

15.20          Første akt: Henrik Jansberg Band & elever fra Køge Musikskole

16.00          Anden akt: Tango Orkestret

16.40          Alle forlader salen og går ud på terrassen

16.45          Nytårsfyrværkeri, der afslutter nytårskoncerten

Køge Kyst har givet tilsagn om et tilskud på 20.000 kr. og Tapperiet og musikskolen bidrager med 15.000 kr.,  hvorefter Økonomiudvalget ansøges om tilskud på 30.000 kr. Det anbefales, at beløbet afholdes af Turisme- og markedsføringskontoen.
Økonomi

Det ansøgte beløb på 30.000 kr. kan afholdes inden for Turisme og markedsføringspuljens budget.

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


488.   Fremtidens Region Sjælland


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. udvalget taget en indledende drøftelse af høringsudkast "den reginale vækst- og udviklingsstaregi 2015-2018",
 2. udvalget drøfter "Fremtidens Region Sjælland" med henblik på Køge Byråds deltagelse i konference herom den 3. december 2014 på baggrund af invitation fra KKR Sjælland og Region Sjælland.
Baggrund og vurdering

En ny lov om erhvervsfremme og regional udvikling, der trådte i kraft 1. februar 2014, giver regionerne til opgave at udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).Vækst- og udviklingsstrategien udarbejdes i et samarbejde mellem regionsråd og regionale vækstfora. Ifølge loven skal kommunerne forholde sig til den regionale vækst- og udviklingsstrategi i relevante udviklingsstrategier, herunder i erhvervsudviklingsindsatsen og i strategierne for kommuneplanlægningen.

Regionerne har på denne måde fået et nyt instrument til at adressere særlige udfordringer, sætte mål og opstille regionale løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Dette indebær samtidig en risiko for, at indflydelse flytter i retning mod regional styring.

a. Høringsudkast "Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018"

Udkast til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 er netop sendt i høring.
Forslag til høringssvar vil blive behandlet af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2014 og i ØU den 9. december 2014, med henblik på forelæggelse for Byrådet den 16. december 2014.

b. "Fremtidens Region Sjælland"
I forslaget til den regionale udviklingsstrategi er der lagt op til et afsnit om "Fremtidens Region Sjælland", som skal omhandle Region Sjællands ambitioner på områderne: 

1. Videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser.
2. Infrastruktur (herunder togstop) - revideret udgave af Sjælland baner vejen

Afsnittet indgår endnu ikke i endeligt udkastet, idet den politiske behandling af disse områder er tilrettelagt i en selvstændig parallel proces, hvor KKR Sjælland og Region Sjælland nu har indbudt til dialogkonference den 3. december 2014 under overskriften Fremtidens Region Sjælland – potentialer for kompetenceløft og tilgængelighed. Der er tale om væsentlige strategiske interesser for Køge Kommune.

Som udgangspunkt for den ønskede tværkommunale politiske debat har Region Sjælland udarbejdet vedlagte debatoplæg på de to områder. Kommunerne har været inddraget i processen omkring udarbejdelsen af det fælles debatoplæg via KKR Sjælland. K17 har behandlet sagen på deres seneste møde, og er kommet med input og ændringsforslag til debatoplæggene.

Videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser 
Regionens hensigt er at få en fælles politisk drøftelse af, hvordan kommuner og region ved at foretage aktive tilvalg vil kunne skabe en positiv udvikling for hele regionen inden for uddannelsesområdet. Det handler om at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder til regionen. I forhold til dette spiller virksomheders adgang til de rette kompetencer en væsentlig rolle, ligesom attraktive uddannelsesmuligheder er afgørende for, om de unge vælger at studere i regionen.

Et fælles billede af, hvordan kommuner og region ønsker de fremtidige videregående uddannelsesudbud og erhvervskompetencegivende udbud skal være i regionen, vil være et redskab til interessevaretagelse overfor statslige myndigheder. Hvis ikke kommuner og region kommer med et fælles bud, kan fremtidens videregående og erhvervskompetencegivende uddannelsesudbud risikere at blive dikteret af Staten eller enkelte bestyrelser, der træffer selvstændige beslutninger på baggrund af markedskræfter eller økonomi.

Infrastruktur - revideret udgave af Sjælland baner vejen
På konferencen lægges op til en drøftelse af muligheden for, at kommuner og region opnår enighed om placeringen af et eller to stop i regionen for henholdsvis højhastighedstogene København-Hamborg og IC-togene i ”Timemodellen”. Samtidig lægges op til en drøftelse af, om mulighederne for samdrift (der har betydning for, hvor regionaltogene stopper) skal indgå i ”Sjælland baner vejen frem” som en prioritet.

Drøftelserne tager udgangspunkt i tidligere vedtagende udspil om infrastrukturen på Sjælland. Det drejer sig om ”Sjælland baner vejen" (2011), ”Sjælland baner vejen frem" (2012), samt ”Vision for banetrafikken i Region Sjælland” (2013) - alle vedhæftet som bilag. Effekten af disse udspil har været, at kommunerne og regionen har stået sammen og derved opnået at sætte fokus på nødvendigheden af statslige investeringer på Sjælland. 

Manuelle lukkede bilag
Notat vedr. Fremtidens Region Sjælland - videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser
Notat vedr. Fremtidens Region Sjælland - infrastruktur

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.
Sagen genoptages på Økonomiudvalgets møde den 9. december 2014.
Bilag

Til toppen


489.   Orientering om status på Bydelsplan for Herfølge


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager følgende orientering om status for Bydelsplan for Herfølge til efterretning
Baggrund og vurdering
I forbindelse med Køge Kommuneplanstrategi 2011 og Køge Kommuneplan 2013 blev det besluttet, at udarbejde bydelsplaner for konkrete byområder i Køge Kommune. Bydelsplanerne udspringer af et ønske om at udarbejde samlede helhedsplaner for de enkelte byomårder, ud fra stedets særlige karakter, identitet og potentiale. Ved uarbejdelse af bydelsplanerne lægges der vægt på inddragelse af lokalområdernes borgere og andre interessenter. 

Det er besluttet, at den første bydelsplan der skal udarbejdes er for Herfølge og at arbejdet med denne skulle påbegyndes i løbet af 2014. Bydelsplanen vil danne grundlag for de efterfølgende bydelsplaner bl.a. for Borup.   

Bydelsplanen for Herfølge vil på et overordnet niveau forholde sig til ny stationsnær byudvikling mod vest samt trafiksstruktur og trafiksikkerhed i Herfølge. Herudover vil en revurdering af "Planstrategi for Herfølge Bykerne" vedtaget i 2006 og bymidteafgrænsningen indgå i bydelsplanen, herunder også en detailhandelsanalyse for Herfølge. Det konkrete indhold af Bydelsplanen defineres i processen i tæt samarbejde med blandt andet Herfølge Borgerforening.

Processen for udarbejdelse af Bydelsplanen er opdelt i tre hovedfaser, som overlapper hinanden, og med følgende estimerede tidsramme:

1. Definitionsfase: oktober 2013 - januar 2015
Formålet med denne fase er at præcisere bydelsplanens forudsætninger, bindinger samt organisering

2. Inddragelsesfase: januar 2015 - april/maj 2015
Hovedformålet i denne fase er en bred inddragelse af borgere og interessenter i Herfølge samt præcisering af bydelsplanens indhold

3. Udarbejdelse: marts 2015 - maj/juni 2015

Bydelsplanen forventes endeligt vedtaget i august 2015

Aktuel status for fase 1:
 •  Detailhandelsanalyse for Herfølge pågår. Afsluttes medio december.
 •  Indledende dialogmøde med Herfølge Borgerforening afholdes den 11. december 2014.
Beslutning
Til efterretning.
Generelt vedrørende møder med bydelsmøder o.l. Borgmester og 1. og 2. viceborgmester deltager.
Evt. byrådsmedlemmer i de respektive bestyrelser kan ligeledes deltage.

Til toppen


490.   Begæring om optagelse af sag på Økonomiudvalgets dagsorden fra byrådsmedlem Lissie Kirk (A)


Indstilling

Byrådsmedlem Lissie Kirk har den 14. november 2014 mailet nedenstående til optagelse på Økonomiudvalgets dagsorden.

"Socialdemokraterne indstiller, at forvaltningen i lighed med indtægtsanalysen fra september 2011 foretager en indtægtsanalyse af Køge Park projektet."

Beslutning
Lissie Kirk (A) afventer behandling af den forestående VVM redegørelse omkring Køge Park.

Til toppen


491.   Begæring om optagelse af sag på Økonomiudvalgets dagsorden fra byrådsmedlem Niels Rolskov (Ø)


Indstilling
Byrådsmedlem Niels Rolskov har den 20. november 2014 mailet nedenstående til optagelse på Økonomiudvalgets dagsorden.

"Kunne I undersøge hvordan vedlagte model er skruet sammen og om noget lignende kunne tænkes her i Regionen og orientere om det på næste Økonomiudvalgsmøde."  
Baggrund og vurdering
Forvaltnignen henleder opmærksomheden på, at der i Budgetaftalen for 2015-18, punkt k fremgår at der i budgettet for 2015 er afsat 750.000 kr. til øget kontrol m.v.
Beslutning
Forvaltningen orienterede omkring igangværende arbejde med frembringelse af samlet sagsafdækning - sag forventes til Økonomiudvalget i januar kvartal 2015.
Bilag

Til toppen


492.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Borgmesteren orienterede om afslag på dispensation fra ministeriet vedr. Værftsgården.

Til toppen


493.   Eventuelt


Beslutning
Kort drøftelse vedrørende Karlemoseparken optagelse på Regeringens nye liste over udsatte boligområder.

Til toppen


494.   Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling (Lukket punkt)Til toppen


495.   Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling (Lukket punkt)Til toppen


496.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)Til toppen


497.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.10.15