Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 13.06.2017 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Trine Hastrup, (V)

193.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Sag nr. 221 "Status Køge Nord" behandles først.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


194.   Opfølgning på den finansielle politik


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. den finansielle politik for Køge Kommune drøftes,
 2. orienteringen om lån og anvendelse af renteswaps tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Kommunes finansielle politik fremlægges som minimum til politisk godkendelse hvert 4. år og tages op til revurdering i Økonomiudvalget hvert år, hvor der ligeledes gives en status for kommunens lån og anvendelse af renteswaps. Økonomiudvalget skal således i 2018 godkende en ny finansiel politik.

Den finansielle politik blev sidst drøftet i Økonomiudvalget i marts 2016.

1. Den finansielle politik
Der er to hovedformål med Køge Kommunes finansielle politik: 

1.1. Lån og gældspleje (passiver)
På passiv siden er formålet med den finansielle politik at fastsætte rammerne for kommunens gældspleje, herunder fordelingen mellem fast og variabelt forrentede lån.

Kommunerne har begrænsede muligheder for at anvende finansielle instrumenter. Det eneste finansielle instrument, som indgår i Køge Kommunes finansielle politik, er almindelige renteswaps.

Renteswaps anvendes til at skabe sikkerhed for fremtidige renteudgifter og optimere fordelingen mellem fast og variabelt forrentede lån. Renteswaps kan således betragtes som et alternativ til fastforrentede lån. 

Det er forvaltningens anbefaling, at der ikke ændres på principperne for lån og gældspleje i den finansielle politik.

1.2. Likviditet og formuepleje (aktiver)
På aktiv siden er formålet med den finansielle politik at fastlægge rammerne for en investeringspolitik, som sikrer en konsistent håndtering af risici ved placering af kommunens likvide midler. De likvide midler består af en investeringsportefølje og daglige likvide midler. 

Investeringsporteføljen omfatter to investeringspuljer, der ultimo 2016 havde en værdi på henholdsvis 570,8 mio. kr. og 80,1 mio. kr. Sidstnævnte pulje vedrører midler fra Køge Holding A/S, som udloddes med 10,8 mio. kr. årligt frem til 2023. 

Køge Kommune har en kapitalforvaltningsaftale med Jyske Bank, som træffer løbende beslutning om ændringer af aktivsammensætningen inden for de fastlagte investeringsrammer i den finansielle politik. 

Jyske Capital har i det forgangne år haft meget fokus på at nedbringe investeringer i fossile brændstoffer og brugt energi på at tilvejebringe holdbare investeringsløsninger. Det betyder, at Køge Kommune nu har fået en grøn investeringsprofil.

For 2016 blev afkastet positivt for begge investeringspuljer, henholdsvis 3,85 pct. og 0,47 pct. Det positive afkast skyldes, at afkastet på danske stats- og realkreditobligationer, som udgør langt størstedelen af investeringsporteføljen gav et afkast på 3,4 pct. i 2016. Højrenteobligationer og virksomhedsobligationer, som ultimo 2016 udgjorde ca. 3 pct. af investeringsporteføljen, gav et afkast på hhv. 9,1 pct. og 11,2 pct.  

Med den fastlagte finansielle politik skal minimum 85 pct. af investeringsporteføljen placeres i danske real- og statsobligationer, mens maksimalt 10 pct. må være placeret i højrente- og virksomhedsobligationer. Endelig kan kontantbeholdningen udgøre op til 5 pct. af investeringsporteføljen. Investering i aktier er ikke muligt jf. den finansielle politik. 

2. Status for lån og anvendelsen af renteswaps i Køge Kommune
Køge Kommunes samlede gæld, der udelukkende er optaget i danske kroner, udgjorde ved udgangen af 2016 950 mio. kr. eksklusiv lån til ældreboliger. Heraf udgjorde den skattefinansierede gæld 326,4 mio. kr., mens gælden vedrørende Køge Jorddepot var på 623,6 mio. kr.

Kommunen havde ultimo 2016 tre renteswaps. I swapaftalerne er renten låst fast indtil henholdsvis 2017, 2027 og 2035. Den ene swapaftale udløb den 3. april 2017. Alle swapaftaler henregnes til den fastforrentede gæld, så i takt med at de udløber, vil andelen af fastforrentet gæld alt andet lige reduceres.

Den fastforrentede del af gælden på det skattefinansierede område udgjorde ca. 55 pct. pr. 3. april 2017. Dermed overholdes den finansielle politik, som foreskriver, at minimum 50 pct. af kommunens gæld skal være fastforrentet for sikre en vis budgetsikkerhed for renteudgifterne på langt sigt. 

Swapaftalerne havde ultimo 2016 en samlet negativ markedsværdi på ca. 20,5 mio. kr., hvilket er knap 1,5 mio. kr. mindre sammenlignet med ultimo 2015.  

Den negative markedsværdi skyldes det historisk lave renteniveau. Når renten stiger igen, vil markedsværdien af de indgåede swaps tilsvarende stige. Den aktuelle negative markedsværdi har ingen økonomiske konsekvenser for kommunens økonomi, så længe swapaftalerne fastholdes. Markedsværdien afspejler alene, hvad det vil koste Køge Kommune at afvikle aftalerne på en given dato.

Økonomi
Ingen særskilte bemærkninger.
Beslutning

Ad 1: Drøftet.

Ad 2: Til efterretning.

Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


195.   Årsregnskab 2016 og revisionsberetning nr. 22


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. Årsregnskabet 2016 for Køge Kommune godkendes,
 2. Revisionsberetning nr. 22 vedrørende regnskab 2016 godkendes.
Baggrund og vurdering

BDO Kommunernes Revision har den 1. juni 2017 fremsendt vedlagte revisionsberetning nr. 22 vedrørende afsluttende revision for 2016. Beretningen er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 5. juni 2017.

Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold og uden revisionsbemærkninger.

Økonomi

Revisionsbemærkningen har ingen økonomisk betydning for Køge Kommune.

Kommunikation

Byrådets godkendelse af regnskab 2016 og revisionsberetningen skal fremsendes til:

 • BDO kommunernes revision.
 • Statsforvaltningen.
 • Beskæftigelsesministeriet.
 • Social og Integrationsministeriet.
Beslutning
Ad 1-2: Anbefales.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


196.   Koncernservice - Økonomiservice og personaleadministration


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at orienteringen tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Med budgetlægningen for 2016 og 2017 har Byrådet vedtaget effektiviseringer i form af koncernserviceprojekter på det administrative område på 8,3 mio. kr. i alt. Økonomiudvalget har godkendt, at der for at realisere kravet skulle arbejdes videre med afdækning af en række koncernserviceforslag herunder afdækning af løn- og økonomiadministrative opgaver. 

Formålet med analysen har været at undersøge, om opgaverne kan løses mere effektivt, f.eks. ved at indføre nye arbejdsgange, centralisere opgavevaretagelsen eller anvende ny teknologi.

Resultatet af afdækningen foreligger nu, og anbefalingerne har været drøftet i HovedMedudvalget (HMU). HMU har ingen indvendinger til projektet.

Analysen er udarbejdet af konsulenthuset Implement. Analysen samt oplæg til HMU er vedlagt som bilag.

Implement anbefaler primært digitalisering og standardisering af en række arbejdsgange samt styrkelse af kompetencer, og kun i meget begrænset omfang at ændre placeringen af opgaveløsningen.

Analysen viser, at der på de 9 udvalgte områder er et beregnet effektiviseringspotentiale på mellem 4,7 mio. kr. og 7,8 mio. kr., samt et kvalitativt løft af opgavevaretagelsen på en lang række områder. Potentialet forudsætter engangsinvesteringer i ny teknologi - primært den igangværende reimplementering af ERP-systemet (det økonomi- og personaleadministrative system), der efter fælleskommunalt udbud reimplementeres med fokus på procesoptimering sammen med 6 andre kommuner.

Det er administrationens vurdering, at anbefalingerne i vid udstrækning er realiserbare og at potentialet er realistisk, men på flere områder vil det være svært at omdanne effektiviseringen til sparede kroner (jf. planche 7 vedlagt).

Direktionen har på baggrund af ovenstående valgt at gennemføre en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2018 stigende til 3 mio. kr. fra og med 2019.

Der vil blive arbejdet videre med stort set alle forslag fra analysen, primært i regi af ERP-projektet. På områderne "Elevadministration" samt "Borgerelaterede fakturaer og refusion" pågår der allerede i forvaltningerne justeringer af arbejdsgange mv., som i en vis udstrækning vil høste nogle af de anførte effektiviseringsgevinster.

Besparelsen på 3 mio. kr. er fordelt således på tiltag (jf. også planche 8 vedlagt):

a) Personaleadministration: Fra rekruttering til ansættelse - 0,4 mio. kr.

 • Optimering af arbejdsgange og elektronisk understøttelse af hele processen - f.eks. genbrug af data fra rekrutteringsprocessen over i ansættelses- og lønprocessen.

b) Brugerstyring - 0,5 mio. kr.

 • Standardisering af rolletildelinger i OPUS (senere IDM) - f.eks. oprettelse af opgavebaserede roller med tilhørende rettigheder på tværs af systemer fremfor tildeling af rettigheder til enkeltsystemer.

c) Indkøb i og udenfor Rakat - 0,4 mio. kr.

 • Procesoptimering, f.eks. ingen godkendelser pr. mail, flere vare i Rakat og øget compliance samt øget kendskab til aftaler.

d) Fakturakontrol og gentagne fakturaer - 1,2 mio. kr.

 • Mere automatik og standardiseret kontrol samt betalingsplaner for gentagne fakturaer - f.eks. kan abonnementer sættes op til at blive betalt automatisk, når først de én gang er godkendt.

e) Borgerrelaterede fakturaer - 0,3 mio. kr.

 • Registrering af bevilling flyttes fra sagsbehandler til administrativ medarbejder samt optimering af proces omkring udestående fakturaer.

f) Afstemning - 0,2 mio. kr.

 • Systembaseret afstemning i økonomiske sekretariater.

Udover digitalisering og standardisering af arbejdsgange vil der være følgende organisatoriske følger:

 • Elevadministration samles i Personaleafdelingen.
 • Borgerrelaterede fakturaer, her flyttes registrering af bevilling fra sagsbehandler til administrativ medarbejder i samme forvaltning.

Anbefalingen vedr. styrkelse af support og undervisning ved bl.a. at samle indsatsen organisatorisk i Personaleafdelingen og Økonomisk Afdeling kræver en nærmere afdækning. Afdækningen vil ske i regi af ERP-projektet. Det endelige forslag vil bl.a. afhænge af graden af samarbejde med de andre kommuner.

Økonomi
Projektet giver en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2018 stigende til 3 mio. kr. fra og med 2019. Jf. budgetvejledningen indgår besparelsen dels i finansieringen af omprioriteringskataloget som "Effektiviseringer - administration", dels i finansieringen af rammebesparelsen vedr. koncernserviceprojekter.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


197.   Koncernserviceprojekt - Kopi og Print - Optimeringsanalyse Rådhuset


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at orienteringen om Koncernserviceprojektet tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med Koncernserviceprojektet - Centralisering af køb og drift af multifunktionsmaskiner og printere, blev der for institutionerne/ decentrale enheder udarbejdet en optimeringsanalyse. Det blev besluttet at optimeringsanalysen skulle implementeres og den fulde effektiviseringsgevinst skulle indarbejdes i budgetterne. 

I forbindelse med projektet blev det også besluttet, at en tilsvarende optimeringsanalyse skulle gennemføre på Rådhuset i forbindelse med at hele administrationen samles på en adresse.

IKR som udarbejdede optimeringsanalysen for institutionerne/ decentrale enheder, har sammen med Intern Service udarbejdet optimeringsanalysen for hele administrationen (Se bilag).

Optimeringsanalyser forudsætter at de vedtagne retningslinjer for Kopi og print (Min. antal meter til en printer, ingen personlige printer, serviceaftale, osv.) også  anvendes på Rådhuset. Det forudsættes også at alle multifunktionsmaskinerne udskiftes i august 2018.

I dag har Intern Service ansvaret for maskinerne. Fremadrettet får den centrale enhed i IT-afdelingen ansvaret for køb og drift af multifunktionsmaskiner og printere på Rådhuset. Den samme enhed som også har ansvaret for maskinerne på institutionerne / decentrale enheder. Dvs. ansvaret for alle maskiner i Køge Kommune placeret i en enhed.

Optimeringsanalysen viser en årlig besparelse på 452.000 kr. og et samlet besparelsespotentiale frem til og med 2022 på ca. 2,0 mio. kr. Besparelsen kommer primært ved at maskinparken reduceres, og at der skal indkøbes mindre maskiner, som passer til det nuværende printebehov. Der forventes også en mindre driftsbesparelse (Service, toner, klik, osv.).

Som en del af den nuværende serviceaftale med IKR, vil IKR også varetage realiseringen af potentialet og den løbende drift af maskinerne på Rådhuset. Dette sker i samarbejder med den centrale enhed i IT-afdelingen. Den nuværende serviceaftale med IKR løber frem til efteråret 2018.

Økonomi

Bilaget (Bilag 1 Optimeringsanalyse Rådhuset) viser, at Køge Kommune opnå en effektiviseringsgevinst på ca. 0,5 mio. kr. om året.

Bilaget (Køge Kommune budgetmæssige konsekvenser v3) viser de budgetmæssige konsekvenser

Den samlede effektiviseringsgevinst godskrives koncernserviceprojekterne, hvor der er indlagt en samlet rammebesparelse på 8,3 mio. kr.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


198.   Koncernservice - Udbud af leje og vask af beklædning


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at det tages til efterretning, at udbuddet af beklædning gennemføres som offentligt udbud af personmærket tøj.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget drøftede den 17. marts 2015 opfølgning på budgeterklæringen 2015 og godkendte, at der arbejdes videre med afdækning af konkrete forslag til nye koncernservices, herunder forslaget om en koncernløsning på leje og vask af beklædning.

Kultur- og Økonomiforvaltningen har afdækket potentialet for at understøtte en fælles koncernservice på beklædning gennem en konkurrenceudsætte af kommunens leje og vask af beklædning.

Kultur- og Økonomiforvaltningen har undersøgt følgende områder i samarbejde med områdernes ledere og fagpersonale:

 • Kantinen Køge Rådhus.
 • Hjemmeplejen.
 • Parkeringsvagter.
 • Rådhusbetjente.
 • Tandplejen.
 • Vandrerhjemmet (linned).
 • ETK.

Tidligere fælles udbud på tværs af organisationen har vist, at der ved større volumen på det udbudte område i højere grad opnås en økonomisk besparelse, ligesom muligheden for central styring øger brugen af aftalen (compliance).

For leje og vask af beklædning opnås besparelser bl.a. ved såkaldt puljetøj, hvor tøjet ikke skal personopmærkes, gennem et smallere sortiment samt, at der opnås en bedre rotation eller ”kapacitetsudnyttelse” af tøjet, når det ikke er personopmærket, og dermed som slutresultat et samlet mindre indkøb. Såfremt beklædning udbydes som personmærket tøj vurderes besparelsespotentialet at være beskedent eller ikke eksisterende. Der er udbudspligt vedr. beklædning.

HovedMedudvalget (HMU) har den 20. marts afgivet vedlagte høringssvar.

HMU foretrækker personligt tøj, og direktionen anbefaler derfor at gennemføre udbuddet som offentligt udbud af personmærket tøj trods besparelsespotentialet ved udbud af puljetøj.

Nedenfor beskrives for hvert område, hvordan området fungerer i dag, hvorvidt området ville kunne udbydes som puljetøj samt den potentielle besparelse ved puljetøj.

Kantinen
I dag: Kantinen lejer og får vasket tøj ved De Forenede Dampvaskerier. Tøjet leveres pakket til hver medarbejder mærket med navn.
Efter udbud: Fremover kan tøjet blive leveret som en puljetøjsløsning. Det vil betyde, at tilbudsgiver ikke skal pakke personlige pakker, men kan levere én samlet pakke. Fordelen er, at flere kan deles om det samme tøj. En ulempe kan være, at den ønskede model i den rigtige størrelse ikke er tilgængelig. Bemærk dog, at det ligger i aftalen, at det er leverandørens ansvar at sikre den korrekte fordeling af størrelser og modeller i forhold til medarbejderne.
Besparelsespotentiale: Der er i dag en udgift på 168.000 kr. på beklædning. Det forventes, at der vil være en besparelse på 25.000 kr. svarende til ca. 15 %.

Hjemmeplejen
I dag: Hjemmeplejen lejer og får vasket tøj ved Berendsen. Hver beklædningsgenstand er mærket med medarbejderens navn, og tøjet leveret pakket til hver medarbejder.
Efter udbud: I fremtiden kan tøjet blive leveret som en puljetøjsløsning ved de store lokationer og på de mindre lokationer som personmærket, f.eks. chipstyret, d.v.s. at man kan følge, hvem der har den enkelte beklædningsgenstand, ved de mindre lokationer. Baggrunden for de to variationer er, at for små lokationer bliver det for dyrt, at leverandøren skal stille et bredt sortiment til rådighed.
For både store og små lokationer ønskes der et større overblik over beholdning og dermed styring af tøjet, hvorfor en scanningsløsning med chip, så det er muligt at følge tøjet, er efterspurgt af brugerne.
Besparelsespotentiale: Der er i dag en udgift på 3.500.000 kr. på beklædning. Det forventes, at der vil være en besparelse på 525.000 kr. svarende til 15 %.

Tandplejen
I dag: Tandplejen har i dag tre løsninger:

 • En klinik køber og vasker selv uniformen.
 • En klinik køber selv og får vasket beklædning ved vaskeri.
 • En klinik lejer og får vasket beklædning ved vaskeri.

Efter udbud: Fremover vil alle klinikker få samme løsning med leje og vask af beklædning, og personalet vil være ens klædt på.
Besparelsespotentiale: Tandplejen betaler i dag en høj leje og vaskeløsning sammenlignet med hjemmeplejen, og det forventes, at der kan opnås en besparelse, der dog ikke på forhånd har kunnet opgøres.

Vandrerhjemmet
I dag: Vandrerhjemmet har ingen beklædning, men der bruges en del sengelinned (i dag De Forenede Dampvaskerier), som kan indlemmes i et udbud.
Efter udbud: Der vil være ændrede krav til modtagelse og aflevering af linned, der skal gøre det nemmere for Vandrehjemmets personale.
Besparelsespotentiale: Vandrerhjemmet har i dag en god aftale med De Forenede Dampvaskerier og forventer ikke en økonomisk besparelse.

Parkeringsvagter
I dag: Parkeringsvagternes uniformer indkøbes af afdelingen og medarbejderne vasker selv deres tøj. Den årlige udgift er udregnet over en 4-årig periode på 4.500 kr. pr. person pr. år. Tilsvarende beklædning vil i en service med vask og leje beløbe sig til 4-4.500 kr. pr. år pr. medarbejder afhængigt af, om der er overtøj og fleecetrøjer med.
Der er netop trådt nye regler i kraft for udformningen af uniformerne, bl.a. særlige krav til reflekser og selvlysende farver. I regi af Dansk Parkeringsforening overvejes p.t. at samtlige kommunale parkeringsvagter skal have ens udseende uniformer, så de altid kan identificeres. København Kommune har et verserende udbud, hvor resultatet afventes. Der vil herefter blive truffet beslutning for Køge Kommune.
Efter udbud: Det anbefales på baggrund af ovenstående redegørelse, at parkeringsvagternes uniformer ikke indgår i udbuddet.
Besparelsespotentiale: Dette afdækkes som led i det forventede efterfølgende fælles udbud af beklædning til alle kommunale parkeringsvagter.

Rådhusbetjente
I dag: Rådhusbetjente får et fast beløb årligt på 3.000 kr. til indkøb af beklædning (lyseblå skjorter med stropper på skulderen og mørke bukser) og de vasker selv tøjet. Særligt skjorterne skal altid fremstå ens og ikke forvaskede eller blegede, da det underbygger autoriteten. Tilsvarende beklædning vil i en service med vask og leje beløbe sig til ca. 3.200 kr. pr. år pr. medarbejder. Der er udfordringer for vaskerierne i forhold til skjorternes farveholdbarhed.
Efter udbud: Henset til, at der ikke kan forventes en besparelse sammenholdt med forudsigelige udfordringer med at opretholde den ønskede kvalitet anbefales det, at beklædning til rådhusbetjentene ikke indgår i udbuddet.

ETK
I dag: Teknisk service, 55 medarbejdere, der er omfattet af overenskomst med krav på beklædning, men uden krav om vask. De tekniske servicemedarbejdere er fordelt fysisk på daginstitutioner, skoler m.v. (ca. 15 baser). Hver medarbejder må købe for op til 2.500 kr. pr. år, men ikke alle anvender det fulde beløb, hvilket betyder at den årlige samlede udgift normalt beløber sig til ca. 70.000 kr. Tilsvarende beklædning vil i en service med vask og leje beløbe sig til ca. 4.000 kr. pr. år pr. medarbejder, eller en samlet udgift på 220.000 kr. Dette sammenholdt med, at der ikke er en central placering og dermed centralt distributionssted, medfører, at det vurderes ikke egnet til at indgå i udbuddet.
Rengøring, 25 medarbejdere. Disse er ikke omfattet af overenskomst med krav på beklædning og er fordelt på daginstitutioner, skoler m.v. De har dog alle t-shirts med Køge Kommune logo. Da der ikke er central placering og dermed centralt distributionssted, vurderes det ikke egnet til at indgå i udbuddet.
Entreprenørenheden, 57 medarbejdere samt 5-6 afløsere/vikarer. Alle har krav på beklædning. 15 af de 57 medarbejdere har krav på at få vasket beklædningen, hvilket sker i vaskeriet hos ETK. Den årlige udgift i dag inkl. andel af vaskeri-udgifterne på 30.000 kr. udgør 216.000 kr. Der er ingen forventet besparelse på vask og leje af beklædning til dem, der ikke har krav på vask. Der er en forventet bruttobesparelse på 30.000 kr. for beklædning til de medarbejdere, der har krav på vask. Vaskeriet i ETK er etableret til vask af mopper og klude i ETK’s rengøringsafdeling, og benyttes hovedsageligt til dette formål. Vaske af beklædning udgør således en meget lille andel af driften. Vaskeriet kan således ikke spares, såfremt man overgår til en service med vask og leje af beklædning. Dermed bliver den reelle forventede besparelse 0 kr.
Efter udbud: Henset til, at der ikke kan forventes en besparelse anbefales det, at beklædning til ETK’s medarbejdere ikke indgår i udbuddet.

Opsummering
På baggrund af afdækningen anbefales det, at beklædning for Kantinen, Hjemmeplejen, Tandplejen samt linned til Vandrerhjemmet udbydes.
Det anbefales endvidere, at beklædning til parkeringsvagter, rådhusbetjente og medarbejdergrupperne i ETK ikke skal indgå i udbuddet.
Det anbefales, at en evt. besparelse beregnes med udgangspunkt i områdernes eksisterende udgifter til vask og leje.

Udbudsform
Ved udbud af puljetøj kan udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Dette betyder, at der som udgangspunkt må forhandles om alle aspekter i kontrakten, herunder de økonomiske forhold. Ved anvendelsen af denne udbudsform er der også god mulighed for at indkredse og fastlægge, hvordan Køge Kommunes behov bedst kan opfyldes.

Ved udbud af personopmærket tøj vil det ikke være muligt at benytte udbud med forhandling, men derimod som offentligt udbud, hvilket betyder at der ikke kan forhandles om økonomi eller andre aspekter i kontrakten. Det vurderes, at potentialerne reduceres eller helt forsvinder ved offentligt udbud af personmærket tøj.

Den videre proces
13. juni: Behandling i Økonomiudvalget
20. juni: Behandling i Byrådet.

Underskrift af aftalen kan herefter forventes 1. november 2017, hvorefter der følger en implementeringsperiode på ca. 6 måneder for Tandplejen, Kantinen samt Vandrehjemmet. Hjemmeplejen skal bruge beklædning til ca. 900 medarbejdere, der ikke er lagervare. Implementeringsperioden for dette er ca. 11 måneder.

Økonomi
Udbuddet er en del af koncernserviceprojekterne, og en evt. besparelse vil derfor blive modregnet i den budgetterede rammebesparelse på koncernserviceprojekter.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


199.   Borgring som UNESCO Verdensarv


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune

 1. over for Slots- og Kulturstyrelsen tilslutter sig ansøgningen om at få optaget Borgring som UNESCO Verdensarv som en del af serienomineringen af de danske vikingeborge,
 2. anmoder Museum Sydøstdanmark om udarbejdelsen af en langsigtet plan for bevaring og formidling af Borgring,
 3. i samarbejde med Museum Sydøstdanmark fortsætter processen omkring optagelse af Borgring som UNESCO Verdensarv.
Kultur- og Idrætsudvalget 12-06-2017
Ad 1-3. Anbefales.
Baggrund og vurdering

Siden arbejdet med at udgrave og udforske Borgring som én af Danmarks unikke ringborge fra vikingetiden startede i 2014, har Borgring vakt betydelig national og international bevågenhed i såvel fagkredse som i offentligheden. Denne bevågenhed skyldes naturligvis dels det unikke fortidsminde, og dels den målrettede indsats omkring formidling og branding af lokaliteten og dens historier, som Museum Sydøstdanmark har forestået gennem blandt andet åbningen af et nytænkende besøgscenter på stedet.

Successen og den opsigtsvækkende forskning har vist, at der er basis for at skabe en langsigtet løsning for bevaring og formidling af området. Der er derfor et behov for at Køge Kommune i samarbejde med Museum Sydøstdanmark og de berørte lodsejere laver en bæredygtig, langsigtet planlægning for området med følgende formål:

 • At sikre bevaringen og den videre udforskning af en enestående arkæologisk lokalitet.
 • At sikre publikums adgang til og forståelse af lokaliteten og dens historier gennem en nyskabende, indlevende og økonomisk bæredygtig formidling på stedet.
 • At fastholde og fuldt udnytte den store positive synlighed for Køge Kommune, som Borgring har skabt lokalt, nationalt og internationalt.

UNESCO Verdensarv
Med opdagelsen af den femte danske ringborg forekommer det naturligt at søge Borgring optaget på UNESCO’s liste over Verdensarv sammen med de fire øvrige borge. Der er allerede gennem Slots- og Kulturstyrelsen indledt en proces omkring dette, og de tre borge – Fyrkat, Aggersborg og Trelleborg – er nu indført på UNESCO’s såkaldte tentativliste med henblik på ansøgning og vurdering.

Det er helt afgørende for Borgrings mulighed for at komme på tentativlisten, (hvor man skal stå i ét år, inden vurderingen kan finde sted) at Køge Kommune over for Slots- og Kulturstyrelsen klart tilkendegiver, at man tilslutter sig ansøgningen om at blive UNESCO Verdensarv samme med de tre øvrige vikingeborge. Hermed kan Borgring nå at indgå i den fælles ansøgning til UNESCO om at blive verdenskulturarv.

Det er såvel Slots- og Kulturstyrelsens som Museum Sydøstdanmarks vurdering, at Borgring med en målrettet og overkommelig indsats kan indgå i den primære ansøgning om optagelse som UNESCO Verdensarv i 2019 og dermed sætte Køge på den eksklusive globale liste over godt tusind steder i verden med kulturværdier, der er anerkendt som umistelige for hele menneskeheden.

Det er en relativt omfattende og kompliceret proces at få en lokalitet anerkendt som UNESCO Verdensarv. Der er således en lang række krav og forudsætninger, der skal være opfyldte; herunder om stedets unikke karaktér, hvordan det bevares og forvaltes, hvordan det formidles og hvordan man tilsikrer medejerskab og en bæredygtig udvikling af området. Museum Sydøstdanmark har en betydelig indsigt og ekspertise fra arbejdet med at få optaget Stevns Klint, og museet kan derfor bidrage med langt den største del af arbejdet i processen, som må forventes at vare frem til 2021. Museet er allerede i tæt dialog med lodsejerne, fagkolleger, myndigheder og med Køge Kommune om processen.

Det er samtidig vurderingen, at det til trods for de mange krav og forudsætninger fra UNESCO’s side vil være muligt at indarbejde ansøgningsprocessen og optagelsen i kommunens eksisterende planarbejde uden væsentlige begrænsninger for hverken Køge Kommune eller andre myndigheder eller for de berørte lodsejere. Herunder vil området og dets anvendelse og sikring umiddelbart kunne indarbejdes og times med kommunens udarbejdelse af Kommuneplan 2017.

Det er Kulturministeren der – gennem Slots- og Kulturstyrelsen – formelt ansøger om optagelse af en lokalitet som UNESCO Verdensarv, men det er værtskommunen, der gennem hele processen står som ejer af projektet, er afsender på ansøgningen og forestår udarbejdelsen af de nødvendige materialer. Det vil således være Køge Kommune der – i et meget tæt samarbejde med Museum Sydøstdanmark – kan styre hele processen og sikre en god og fremadrettet lokal forankring af hele projektet. Og det vil være Køge Kommune, der efter udpegningen er ”ejer” af Verdensarv Borgring.

Forventet effekt
Det er erfaringen fra sammenlignelige lokaliteter som Stevns Klint, Jelling og Trelleborg, at alene en optagelse på tentativlisten som UNESCO Verdensarv umiddelbart afspejler sig i mængden af omtale og besøg på lokaliteten, idet det vækker betydeligt national og international bevågenhed i vide kredse med nye udpegninger. På Stevns Klint oplevede man således en stigning i besøgstallet på ca. 50% med særligt en stigning i antallet af udenlandske besøgende. Denne udvikling fortsatte efter den formelle optagelse.

Vurdering
Sammenfattende vurderes det, at Køge Kommune vil have et meget stort udbytte af at engagere sig langsigtet i en videreudvikling af Borgring og arbejdet for optagelsen af Borgring som UNESCO Verdensarv. Den krævede indsats vil være relativt begrænset og forventes fuldt at kunne stå mål med den forventede effekt for hele kommunen i form af positiv national og international synlighed og branding, øget turisme, lokal stolthed, identitet og medejerskab. Tilsvarende forventes det, at Borgring med en styrkelse af formidlingen og synligheden vil fungere som en vækstmotor i en række værdikæder, der vil understøtte det lokale erhvervs- og kulturliv, bosætningen og skabelsen af nye arbejdspladser på såvel kort som langt sigt.

På den baggrund anbefales det, at Køge Kommune tilkendegiver sin principielle tilslutning til ansøgningen om optagelse af Borgring som UNESCO Verdensarv, jf. indstillingen.

Økonomi
Økonomien i ansøgningsprocessen er fortsat under vurdering, men det skønnes så vidt, at det for Køge Kommune vil betyde en udgift på knapt 200.000 kr. årligt i fem år. En nærmere vurdering af økonomien vil blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget den 14. august 2017.
Beslutning

Ad 1-3: Anbefales.

 

Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


200.   Status for Landsstævne 2017 i Køge


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget, at orienteringen om status for Landsstævne 2017 tages til efterretning.

Kultur- og Idrætsudvalget 12-06-2017
Til efterretning.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 16. april 2016 at imødekomme ansøgning om støtte til Folkedans Danmark og Spillemandskredsens afholdelse af Landsstævne 2017 i Køge, også kaldet KØST2017. Det besluttedes i den sammenhæng at støtte Landsstævnet med 250.000 kr. til selve arrangementet, mens der afsattes en ramme på 350.000 kr. til mulig genetablering af idrætsarealer samt indhegning af campingareal. Med udgangspunkt heri er der indgået en samarbejdsaftale mellem Landsstævnet, Kultur- og Idrætsafdelingen og ETK.

KØST2017 afholdes i dagene fra mandag den 17. juli til lørdag den 22. juli. KØST2017 afsluttes med en festforestilling samt en efterfølgende reception, hvortil Køge Byråd og øvrige samarbejdsparter i Køge Kommune inviteres sammen med Landsstævnets stævneudvalg, Folkedans Danmarks æresmedlemmer etc. Festforestilling finder sted i Ravnsborghallen fredag den 21. juli, kl. 15-17, med efterfølgende reception kl. 17-18.

I det følgende redegøres kort for markedsføring, arrangementer etc. i forbindelse med KØST2017, herunder hvordan KØST2017 kommer Køge Kommunes borgere til gode.

Markedsføring
KØST2017 indkalder til et pressemøde i starten af juli, hvor lokale dagblade og ugeaviser inviteres. TV2 Lorry inviteres ligeledes, idet det er erfaringen, at der kommer indlæg i TV i udsendelsen 19.30 til 20.00. Ydermere forsynes lokalaviserne med artikler og pressemeddelelser, også vedr. børnestævnet og DM, jf. nedenfor.

KØST2017 har desuden egen hjemmeside og facebook-profil, med stævneprogram o.m.a.

I det offentlige rum
En stor del af KØST2017 er rettet mod Køges borgere og byens gæster. Der er således planlagt følgende events:

 • Stævneåbning på Køge Torv.
 • Musik på Køge Å (dagligt).
 • Regionsopvisninger og Opvisningshold på Køge Torv (5 opvisninger).
 • Dans på Pletten/Søndre Havn (Lindy Hop, Begynder folkedans, Salsa, Tango).
 • Spillemandsmusik på Havnen (hver dag).
 • Spillemandsmesse i Køge Kirke.
 • Flash mops (overraskende optrin af en gruppe mennesker i det offentlige rum).

Turisme
KØST2017 tilbyder arrangerede ture, og det er erfaringen, at op mod en tredjedel af deltagerne bliver i området før/efter stævnet som turister. KØST2017 har arrangeret ture til:

 • Vikingeborgen.
 • Minibyen.
 • Byvandringer.
 • Braunstein.
 • Modelbyggerlaug.
 • Køge Kirke.

Øvrige aktiviteter

 • Der kommer dansere og spillemænd ud på alle kommunens plejecentre.
 • Udstilling af hovedtøjer – 1800-tallet på hovedet – i Gule Hal i en uge både før og efter stævnet.
 • Konkurrencer for børn, som får familierne rundt i byen.
 • Maratondans – KØST2017 har modtaget midler fra Kulturministeriet til at dokumentere de mange danse og tilhørende musik, som ikke benyttes så ofte. Det sker løbende under hele stævnet. Materialet bliver senere tilgængeligt på nettet. 
 • I samarbejde bed Lettisk Forening, har KØST2017 tilbudt, at de tilrejsende letter kan benytte stævnets faciliteter på Torvet m.m. (Program er under udarbejdelse.) KØST2017 har også inviteret letterne til at deltage i legestuer etc., på lige fod med betalende gæster.

Der ventes deltagelse i KØST2017 af 800-900 aktive deltagere, herunder ca. 80 spillemænd og omkring 150 børn og unge. Der vil dertil deltage 100-120 hjælpere. Erfaringsmæssigt lægger deltagerne omkring 1,5 mio. kr. i stævnebyen - hos camping, B&B, hoteller, restauranter, butikker, dagligvarebutikker og meget andet.

Relaterede begivenheder
Folkedans Danmark afholder børnestævne i Køge med ca. 100 deltagere den 10. juni 2017, som en optakt til landsstævnet. Der samarbejdes med Foreningernes Dag samt Idrættens Sommerfest

Søndag den 16. juni 2017 afholdes DM for par i Ravnsborghallen. Stævnet skulle have været afholdt i Ringsted, men er flyttet det til Køge. Der sælges billetter i hallen.

Økonomi
KØST2017 er bevilget en samlet støtte på 250.000 kr., som afholdes af Markedsføringspuljen 2016. Dertil er der af Markedsføringspuljen 2017 reserveret en ramme på 350.000 kr. til genetablering af idrætsarealer samt mulig indhegning.
Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


201.   Ny kulturstrategi for Køge Kommune


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. orienteringen om indkomne høringssvar vedr. kulturstrategi tages til efterretning,
 2. ny kulturstrategi for Køge Kommune godkendes.
Kultur- og Idrætsudvalget 12-06-2017
Ad 1. Til efterretning.

Ad 2. Anbefales.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 3. april 2017 at sende forslag til kulturstrategi med tilhørende idékatalog i offentlig høring frem til den 29. maj 2017. Dertil besluttedes det at sende kulturstrategien i høring i de øvrige fagudvalg samt relevante råd og nævn.

Der er modtaget 15 høringssvar fra diverse aktører og råd og nævn, som alle indgår i sagens bilag. Høringssvarene bakker i alt væsentligt op om forslaget til ny kulturstrategi, mens der bliver fremført en række perspektiver og ideer, som vil blive søgt integreret i det videre arbejde med idékataloget. Det uprioriterede og ufinansierede idékatalog, som en lang række af høringssvarene kommenterer på, indgår ligeledes i sagens bilag.

Ideer og forslag i det til kulturstrategien hørende idékatalog kvalificeres og beskrives i forlængelse heraf i et handlekatalog med henblik på, at Kultur- og Idrætsudvalget kan endeligt vedtage en 1-årig handleplan på udvalgets møde den 14. august 2014.

Da der ikke er afsat ekstra ressourcer til realiseringen af indsatser og projekter i forlængelse af ny kulturstrategi, vil den 1-årige handleplan alene indeholde tiltag, som kan realiseres inden for de givne budgetmæssige rammer.

På den baggrund indstilles det, at Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender ny kulturstrategi.

Efter kulturstrategiens endelige godkendelse i Byrådet publiceres kulturstrategien med tilhørende idékatalog på Køge Kommunes hjemmeside, mens materialet formidles i en let tilgængelig form i en mindre, trykt publikation.

Økonomi
Kulturstrategien afholdes som udgangspunkt inden for Kultur- og Idrætsudvalgets driftsramme.
Beslutning

Ad 1: Anbefales taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


202.   Vedtægtsændringer for puljeinstitutionen Ved Skoven


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at godkende nye vedtægter for puljeinstitutionen Rudolf Steiner Børnehaven Ved Skoven.

Børneudvalget 07-06-2017
Sagen udsættes til kommende møde.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A) 

Baggrund og vurdering

Puljeinstitutionen Rudolf Steiner Børnehaven Ved Skoven ønsker at få godkendt nye vedtægter, som afløser for vedtægterne fra 1996.

Den 6. januar 2016 behandlede Børneudvalget nye vedtægter fra Ved Skoven. Vedtægterne blev ikke godkendt. Efterfølgende har en ny bestyrelse i Ved Skoven udarbejdet et sæt vedtægter, som fremlægges til godkendelse.

Forvaltningen har i marts 2017 holdt møde med repræsentanter for puljeinstitutionen med henblik på afklaring af nogle af formuleringerne i vedtægterne. Efterfølgende er de nye vedtægter godkendt af forældrene og underskrevet af bestyrelsen den 15. maj 2017.

Indholdet i vedtægterne er inden for lovgivningens rammer og forvaltningen indstiller derfor, at vedtægterne godkendes.

Der er sket ændringer i vedtægterne, så de er opdateret i forhold til de nyeste paragraffer i dagtilbudsloven.

§ 4.1. Endvidere er der sket en tilpasning af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Tidligere kunne der være op til syv medlemmer af bestyrelsen - den pædagogiske leder, 4 forældrerepræsentanter samt 2 personer, der skal være fortrolig med Rudolf Steiner pædagogikken. Nu er dette tal justeret til fem medlemmer, som vælges fra børnehavens forældrekreds på den årlige generalforsamling samt 2 stemmeberettigede repræsentanter fra børnehavens ansatte mod tidligere én, som ikke havde stemmeret.

§ 4.4. Som noget nyt vælges også en næstformand til bestyrelsen.

§ 4.5. Der holdes bestyrelsesmøde, så ofte formanden eller mindst 4 medlemmer finder det nødvendigt. Dog mindst 4 årlige møder. Tidligere var det tilstrækkeligt, at formanden eller mindst 3 medlemmer fandt det nødvendigt at afholde møde.

§5.4 Det tilstræbes at finde en pædagogisk leder, som er uddannet Rudolf Steiner pædagog, men som minimum skal den pædagogiske leder være kendt med Rudolf Steiners pædagogiske tilgang. Dette er en opblødning i forhold til tidligere, hvor det var et krav, at lederen skulle have en Rudolf Steiner pædagogisk uddannelse.

§ 6.2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ved prokura kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift. Tidligere krævede indgåelse og ophævelser af aftaler, der rækker udover institutionens daglige ledelse og drift, tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 7 Der er ændret på måden, hvor vedtægter kan ændres. Det kan ske ved en mail, brev eller lignende med mindre en forældre ønsker vedtægterne behandlet på en generalforsamling.

Økonomi

Ændringen af vedtægterne har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Udsat til efter Børneudvalgets behandling.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


203.   Tilbagebetaling af for meget opkrævet takst for frokostordning


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende

 1. tilbagebetaling af for meget opkrævet takst for frokostordning i perioden 2010-2016,
 2. fastsættelse af objektive kriterier for årene 2010 og 2011 således at der, for så vidt angår fripladssager, tages udgangspunkt i forældrenes egne, oprindelige oplysninger om indkomstforhold, der blev opgivet forlods i forbindelse med beregningen af taksten i 2010 og 2011.

Børneudvalget 07-06-2017
Helle Poulsen (V) erklærede sig inhabil og forlod mødet.

Ad. 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A) 

Baggrund og vurdering

Børneudvalget behandlede den 5. april 2017 sag om tilbagebetaling af for meget opkrævet takst for frokostordning, idet Køge Kommune i perioden 2010-2016 fejlagtigt har indregnet el-forbrug i forbindelse med beregning af forældrebe­tal­te frokostordninger. El i tilknytning til produktion af frokostmåltidet kan ikke indgå i beregningsgrundla­get.

Børneudvalget besluttede at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tilbagebetale for meget opkrævet forældrebetaling for perioden 2014-2016, idet det var vurderingen, at den almindelige tre-årige forældelsesfrist var gældende i denne sag. Økonomiudvalget besluttede at anbefale sagen overfor Byrådet, dog således at der inden Byrådets behandling skulle fremsendes notat vedrørende 3-års forældelsesfristen.

På et ekstraordinært møde den 25. april 2017 besluttede et enigt Børneudvalg, at sagen skulle trækkes fra Byrådets dagsorden og tages tilbage til fornyet behandling i Børneudvalget, idet forvaltningen i perioden siden behandlingen i Økonomiudvalget havde undersøgt forældelsesfristen yderligere, og af KL var blevet gjort opmærksom på, at der kunne anlægges en anden vurdering, hvis en undtagelsesregel i lovgivningen, kunne siges at foreligge i den konkrete sag. 

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet vedlagte notat, som er fremsendt til advokatfirmaet DLA Piper med spørgsmål til besvarelse, herunder hvorvidt Køge Kommune har hjemmel til tilbagebetaling, om Køge Kommune kan tilbagebetale for 2011 og 2010, hvor data er ufuldstændige, og om Køge Kommune kan blive mødt med indsigelser afhængig af løsning.

Af advokatfirmaets vedlagte besvarelse fremgår, at Køge Kommune er både berettiget til og forpligtet til at tilbagebetale den stedfundne opkrævning af el-udgifter, eftersom den er i strid med bestemmelserne herom i dagtilbudsloven.

Ydermere fremgår, at Køge Kommune kan tilbagebetale for 2010 og 2011, hvor en særlig problemstilling gør sig gældende, idet der for ca. 300 fripladssager er ufuldstændige oplysninger. Jf. gældende regler skal data destrueres efter fem år, men data, der er registreret i IT-systemet er ikke destrueret. Det betyder, at forældrenes egne, oprindelige oplysninger om indkomstforhold er bevaret i IT-systemet, hvorimod senere reguleringer, hvor faktiske indkomstforhold for perioden lægges til grund, er foretaget manuelt og destrueret efter gældende regler.

Advokatfirmaet beskriver to mulige løsninger til håndtering af manglende data. Tilbagebetalingen kan enten ske ved fastsættelse af objektive kriterier herunder udbetaling af et objektivt fastsat refusionsbeløb, eller ved at meddele proklama, hvor forældrene selv skal anmelde deres krav.

Endelig fremgår af notatet, at Køge Kommune kan blive mødt med indsigelser uanset løsning, men at risikoen herfor er størst ved proklamaløsningen.

Forvaltningen foreslår, at der sker tilbagebetaling for alle årene 2010-2016. For 2012-2016 er alle data tilgængelige, og der kan derved beregnes et korrekt beløb til tilbagebetaling for alle børn, mens det for 2010-2011 som beskrevet gælder, at data er bevaret for alle sager med undtagelse af fripladssager. For så vidt angår fripladssagerne kan objektive kriterier fastsættes således, at der tages udgangspunkt i forældrenes egne, oprindelige oplysninger om indkomstforhold, som er bevaret i IT-systemet. Herved ses bort fra eventuelle senere reguleringer, hvor faktiske indkomstforhold lægges til grund, idet disse oplysninger ikke er tilgængelige. Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om mindre differencer i langt den største del af sagerne.

Økonomi
Der er i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse 2017 givet en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til brug for tilbagebetaling af for meget opkrævet forældrebetaling. Det er forvaltningens forventning, at den samlede udgift kan afholdes inden for dette beløb.
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


204.   10. klassecenter Køge - fremtidig placering (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


205.   Takstfastsættelse for tøjvask i ældreplejen


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at en egenbetalingstakst for tøjvask i ældreplejen på 50 kr. pr. gang / 100. kr. pr. måned godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 06-06-2017
Anbefales.

Jette W. Jørgensen (Ø) kan ikke tiltræde, at der opkræves betaling for tøjvask.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 24. marts 2015, sag nr. 60, at tøjvasken i ældreplejen og på boformerne blev sat i udbud.

Boformerne blev efterfølgende udtaget af forslaget, da besparelsespotentialet var meget begrænset, da deres andel af tøjvasken foregik i forlængelse af vasken af sengetøj, kitler og lignende, som bliver anvendt i boformerne og i servicekorpset.

Tøjvasken har nu været i udbud og Berendsen Textil Service A/S har vundet udbuddet. Det oprindelige forslag indeholdt en takst på 130 kr. om måneden, men Velfærdsforvaltningen foreslår på baggrund af de endelige beregninger, samt udbuddets udfald at egenbetalingen fastsættes til 100 kr. pr. måned.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Der er indarbejdet en forventet besparelse i Social- og Sundhedsudvalgets budget.
Kommunikation
De berørte borgere vil blive orienteret om ordningen.
Beslutning

Anbefales.

Niels Rolskov (Ø) kan ikke anbefale egenbetaling for tøjvask.

Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


206.   Annullering af indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget ophæver den gældende indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2014-2017, samt at opgaven med at rådgive borgerne fremover varetages af ETK.

Teknik- og Miljøudvalget 01-06-2017
Liste V godkendte indstillingen med henvisning til den indgåede budgetaftale.

Niels Rolskov (Ø) og Torben Haack (F) stiller forslag om, at der gives en tillægsbevilling.

Erling Larsen (A) forbeholder sig sin stilling.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Baggrund og vurdering

I 2014 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo gældende for hele kommunen med hjemmel i bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009. Indsatsplanen giver borgerne pligt til at bekæmpe planten og kommunerne pligt til at pålægge ejerne af arealer med bjørneklo at bekæmpe planten. Teknik- og Miljøforvaltningen kan med hjemmel i indsatsplanen udstede påbud, og efterkommes påbuddet ikke, kan det medføre politianmeldelse og bøde.

Med indsatsplanen skal kommunen føre tilsyn med, at bjørneklo bekæmpes og om nødvendigt håndhæve: "§4.Kommunen foretager kontrol for at sikre overholdelse af indsatsplanen og påbud udstedt i medfør af § 5." Indtil nu er er der udstedt varsler til borgere med ubekæmpede bestande af kæmpe-bjørneklo, og der ikke udstedt påbud eller sket politianmeldelser i Køge Kommune, men forvaltningen vil være nødsaget til at følge op på anmeldelser om bestande af bjørneklo på ejendomme, idet dette er at regne som en ulovlig tilstand.

Som led i de besluttede besparelser på naturområdet - se vedlagte bilag - er det besluttet at skære naturforvaltningsaktiviteter bort, herunder bjørneklobekæmpelse – såvel naturplejedelen som den administrative del. Sidstnævnte handler om håndhævelsesdelen.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. april 2017 blev den endelige beslutning udsat med det formål at undersøge, hvorvidt ETK kunne overtage hele eller dele af opgaven med bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo. Det er blevet drøftet, og ETK vil opfordre borgere til fortsat at bekæmpe planten på egne arealer og informere herom via hjemmesiden. Endvidere vil forvaltningen fortsat gå foran med et godt eksempel ved at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på kommunale arealer. ETK vil fremover tage kontakt til borgere på hvis ejendom, der er blevet anmeldt kæmpe-bjørneklo, og opfordre dem til at bekæmpe planten, men der vil uden indsatsplan ikke være hjemmel til at foretage håndhævelse.

Økonomi
Indstillingen er et resultat af det vedtagne budget, der bl.a. har betydet reduktion med ét af to årsværk på naturområdet. Det har betydet, at bl.a. opgaven med naturforvaltning har måttet skæres ned og ligeså bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo.
Kommunikation
Der vil blive udsendt en pressemeddelelse med opfordring til borgerne om fortsat at bekæmpe planten på egne arealer herunder oplysning om plantens skadelige effekt for flora og fauna.
Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget besluttede at borgmesteren indkalder gruppeformændene bag budgetforliget til drøftelse af sagen.

Niels Rolskov (Ø) ønsker fortsat at der er midler til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. 

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


207.   Køge Kyst infrastrukturtilpasninger - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives samlet anlægsbevilling på 2,930 mio. kr. til dækning af arbejder vedr. infrastrukturtilpasninger som følge af Køge Kysts udviklingsprojekter,
 2. øvrige afledte projekter tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget 01-06-2017
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Som følge af Køge Kysts udviklingsprojekter og de ændringer der sker i sammensætningen af bolig, erhverv og detail, er der behov for yderligere viden om de trafikmængder og ændringer, byggeriet genererer. For at sikre at udbygningen sker på et oplyst grundlag, er der derfor behov for en trafikmodel, der belyser de forskellige scenarier i og omkring Køge Kysts udviklingsområde.

Der er også behov for en grundig cykeltrafikmodel, der skal være med til at danne grundlag for fremtidige cykelstrømme, cykelmængder, forholdet omkring cykelparkering og den forventede udvikling. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at modellen kan påpege eventuelle problemstillinger og udfordringer i den nuværende løsning og fremlægge nogle kvalificerede forslag til løsninger.

Forvaltningen vurderer, at cykeltrafikken fremover primært skal køre ad Bjerggade. Derfor bør der ses på en samlet løsning for at forbedre sikkerheden for cyklister på ruten. I Bjerggade er der allerede nu en udfordring i forhold til at håndtere cyklister sammen med den eksisterende trafik. Når stræder og slipper tages i brug, vil Bjerggade blive yderligere belastet, da der vil være udkørsel fra butikker i terræn og fra det kommende genoptræningscenter. Der skal derfor arbejdes med en løsning i Bjerggade for, hvordan forvaltningen kan håndtere den fremtidige cykeltrafik på en god og sikker måde. Cykeltrafikmodellen skal være med til at danne grundlag for udformningen af Bjerggade. Bjerggade har et smalt udlæg, og en forbedret cykelløsning vil kræve, at den langsgående parkering i gaden bliver nedlagt, hvormed parkanter bliver henvist til øvrige p-pladser i området. Beboerne kan i øjeblikket benytte p-pladserne med beboerlicens.

Der bør etableres en sikker løsning til krydsende cyklister ved Niels Juels gade. Cyklisterne fra nord skal samtidig orienteres mod Stationsområdet mv. igennem Bjerggade, så cykelstrømmen i begge retninger sikres.

I Y-Krydset for enden af Bjerggade er der en særlig trafikal udfordring, hvor mange trafikarter møder hinanden. Området savner en sammenhængende afslutning mod Stræder og Slipper, og er ikke inddraget i Køge Kysts projektområde. Det vil kræve et eget projekt for at skabe en trafikal korrekt men også æstetisk og flot løsning.

I den oprindelige spildevandsplan er kravet, at regnvandsanlægget i stræder og slipper skal sikres til en 5-års hændelse. Nu viser beregninger, at der ved den nuværende løsning allerede er problemer ved en 10-års hændelse. Der bør forsøges at klimasikre anlægget til en 20-års hændelse for at undgå, at overfladevand trænger ind i de nye butikker. Forvaltningen undersøger muligheden for forbedret klimasikring og planlægger at udføre arbejdet i forbindelse med færdiggørelsen af stræder og slipper. Udvikler TK Development og udviklingsselskab Køge Kyst bør indgå som medbetaler af denne merudgift, da løsningen har interesse for alle parter. TK har allerede tilkendegivet deltagelse i en delbetaling for anlægget.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 2,930 mio. kr. til ”Køge Kyst infrastruktur". Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet (TMU 9 og 9A). Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Kommunikation
Køge Kommune og Køge Kyst arbejder løbende tæt sammen for at sikre en god kommunikation omkring Køge Kommunes og Køge Kysts projekter. 
Beslutning

Ad 1: Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


208.   Erhvervsområde Ll. Skensved - Rådighedsbeløb


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives rådighedsbeløb på 300.000 kr. til afsluttende arbejder på Erhvervsområde Ll. Skensved.

Ejendoms- og Driftsudvalget 17-05-2017
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har siden 2002 arbejdet på planlægning, udvikling og byggemodning af industriområdet ved Foldagervej, Ll. Skensved. Området har henligget i en årrække, hvor man har afventet salg af de sidste byggegrunde.

Forvaltningen har nu solgt alle byggegrunde på Foldagervej på nær en og kan gennemføre de sidste arbejder, som bl.a. omfatter afsluttende arbejder på vejarealer ved de byggegrunde, der har henligget uden at blive solgt frem til nu.

Forvaltningen har sammen med ETK opgjort prisen for de afsluttende arbejder til 300.000 kr. Forvaltningen planlægger at udføre arbejdet i løbet af eftersommeren.

Der er tidligere givet en anlægsbevilling på 12,45 mio kr. til projektet Erhvervsområde Ll. Skensved. Rådighedsbeløbet på 300.000 kr. søges omplaceret fra puljen for Jordforsyning, byggemodning erhverv.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 300.000 kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via de afsatte rådighedsbeløb til byggemodningspulje til erhvervsformål (EDU 53). Byrådet har tidligere givet samlet anlægsbevillinger for 12,450 mio. kr., og rådighedsbeløbet på 0,3 mio. kr. ligger inden for denne bevilling.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


209.   KARA/Noveren - vedtægtsændring


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at ændring af vedtægt for KARA/Noveren nu ARGO godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 01-06-2017
Anbefales.

Baggrund og vurdering

KARA/NOVEREN's bestyrelse traf på bestyrelsesmøde den 15. maj 2017 beslutning om at ændre selskabets navn fra KARA/NOVEREN til ARGO.

ARGO er en forkortelse af affald > ressourcer > genbrug > overskud, hvilket også er de ord, der danner selskabets "by-line". En ændring af selskabets navn kræver en konsekvensrettelse af vedtægternes punkt 1.1, hvoraf navnet fremgår. Tilrettet vedtægt vedlægges til godkendelse (bilag 1).

Inden bestyrelsens igangsættelse af proces om nyt navn blev ejerkommunernes borgmestre orienteret herom på et borgmestermøde den 9. februar 2017. Der blev her givet opbakning til, at bestyrelsen arbejdede videre med processen.

Bestyrelsen har med beslutningen om et navneskifte arbejdet ud fra ejerstrategien, hvoraf det fremgår, at ejerkommunerne har en fælles vision om, at virksomheden drives effektivt, med særlig fokus på at skabe miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger. Virksomheden skal være innovativ og gå foran i udviklingen af affaldssektoren, gerne i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i branchen.

Bestyrelsen har endvidere lagt vægt på, at det er vigtigt, at virksomhedens nye navn er nemt at udtale og skrive, at det siger noget om virksomhedens aktiviteter – og at såvel navn som logo er nemme at anvende i sammenhæng med ejerkommunernes egne visuelle identiteter. En uddybning af baggrunden for valg af navn samt et eksempel på selskabets kommende visuelle identitet vedlægges til orientering (bilag 2).

Vedtægtsændringerne indebærer at den nuværende formulering:

"Pkt. 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S."

- ændres til ny formulering:

"Pkt. 1.1 Fællesskabets navn er ARGO I/S."

Det bemærkes, at de opdaterede vedtægter skal godkendes i samtlige 9 ejerkommuner og af det kommunale tilsyn (Ankestyrelsen), samt af selskabets bestyrelse en anden gang, jf. vedtægterne. Under forudsætning af dette træder vedtægtsændringen i kraft den 1. oktober 2017.

Implementeringen af et nyt navn og en ny visuel identitet forventes at kunne afholdes indenfor selskabets eksisterende budget.

Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


210.   Forslag til lokalplan 1068 - Å-grunden


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. forslag til lokalplan 1068 vedtages til offentlig høring i 8 uger,
 2. der afholdes borgermøde onsdag den 16. august 2017, kl. 19.00. 

Teknik- og Miljøudvalget behandler sagen den 15. juni 2017. Udvalgets beslutning vil forelægge ved Byrådets møde.

Baggrund og vurdering

Lokalplanen er udarbejdet for at følge op på udviklingsplanen for Stationsområdet i projektet ”Køge Kyst” og fastsætter bestemmelser for den sydligste del af Stationsområdet ved Køge Å kaldet  "Å-grunden".

Lokalplanen skal give mulighed for etablering af ca. 32 lejligheder fordelt på 3 forskellige etagebebyggelser. Hver enkelt boligstok skyder sig ud i parkarealet langs åen og lægger sig i det grønne areal, som en parkbebyggelse, således at bebyggelsen fremstår åben for den bagvedliggende by ned til Køge Å.

Skalaen i bebyggelsen skal helt overordnet tilpasses Køges historiske og aktuelle udgangspunkt.

Der må maksimalt opføres 4.000 m2 på grunden, og etagebebyggelsen må opføres i en maksimal højde på 12 meter, hvilket medfører, at byggeriet harmonerer med den omkringliggende bebyggelse.

Bebyggelsen skal udføres med saddeltag, så den harmonerer med den gamle bykernes byggestil, samt skaber en række karakteristiske gavle mod åen og mod Fændediget. Facader skal udføres i tegl som primært materiale kombineret med træ.

Bebyggelsens udenomsarealer udlægges til halv private opholdsrum med mulighed for offentlig passage og private terrasser.

Til bebyggelsen etableres der parkeringsareal langs togbanen, og stiadgangen over "Den Hvide Bro" fra "Digterkvarteret" fortsættes hen langs åen med forbindelse op til Fændediget og byens øvrige stisystem i stationsområdet.

Lokalplanen fastlægger byggefelter og principper for placering af bebyggelsen samt bestemmelse for udforming, farver og materialer, der sikrer, at ny bebyggelse tilpasses de omkringliggende arealer.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales af et flertal bestående af Mette Jorsø (V), Flemming Christensen (C), Torben Haack (F), Dora Olsen (O) og Marie Stærke (A).

Niels Rolskov (Ø) kan ikke anbefale og ønsker følgende mindretalsudtalelse medtaget i referatet:  

 • Maksimal byggeprocent på 40.
 • Ingen mulighed for dispensation fra de 12 meters byggehøjde.
 • Der bør laves VVM undersøgelse.
 • Der skal være krav om genanvendelse af tagvand til toilet og tøjvask.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


211.   Forslag til lokalplan 1080 - rækkehuse på Søsvinget


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at 
 1. forslag til lokalplan 1080 for rækkehuse på Søsvinget vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,
 2. der afholdes borgermøde mandag den 21. august 2017 kl. 19.00 - eventuelt som digitalt borgermøde.

Teknik- og Miljøudvalget 01-06-2017
Anbefales, herunder at der forsøgsmæssigt gennemføres et digitalt borgermøde.

Ved kommende lokalplaner bør det overvejes at stille krav om brug af regnvand til toiletskyl mv.

Niels Rolskov (Ø) ønsker medtaget som mindretalsudtalelse, at der etableres en delebilsordning i området og regnvandsopsamling til toiletskyl.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har solgt to ejendomme i Hastrup Vest til en projektudvikler, som ønsker at opføre rækkehuse på ejendommene. I forbindelse med udbud af ejendommene valgte Byrådet projektudviklerens skitseprojekt, som rummer 16 rækkehuse i 1 plan og 14 rækkehuse i 2 plan.

Ejendommene er omfattet af lokalplan 4-18 for boliger ved Sandholmgård. Lokalplanen fungerer som rammelokalplan for ejendommene og forudsætter, at der vedtages en supplerende lokalplan, inden ejendommene kan bebygges.

Formålet med en ny lokalplan er at give mulighed for opførelse af en bebyggelse i overensstemmelse med projektudviklerens skitseprojekt og lokalplan 4-18.

Lokalplanområdet er på ca. 1 hektar og ligger på Søsvinget i Hastrup. Vest for lokalplanområdet ligger parcelhuse. Nord for lokalplanområdet ligger et grønt område i forbindelse med Ellebækken og Hastrupsøerne. Øst for lokalplanområdet ligger etagebebyggelse med facader i skel mod Søsvinget.

Søsvinget fungerer som hovedgade for et større boligområde med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Den gældende rammelokalplan indeholder en illustrationsplan for området, som bl.a. viser, hvordan bebyggelsen langs Søsvinget skal orienteres mod vejen og på den måde være med til at understrege Søsvinget som områdets hovedgade.

Lokalplanen stiller bl.a. krav om, at ny bebyggelse langs Søsvinget placeres således, at der er direkte indgang til boligerne fra Søsvinget. På den måde sikres det, at den nye bebyggelse ikke bliver en lukket enklave, men en del af bebyggelsen omkring Søsvinget.

Lokalplanen stiller bl.a. krav om, at ny bebyggelse langs Søsvinget opføres i 2-2½ etage, og ny bebyggelse langs parcelhusbebyggelsen vest for lokalplanområdet opføres i 1 etage. På den måde sikres det, at den ny bebyggelse er tilpasset områdets skala.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af påvirkning af miljøet som følge af lokalplan 1080. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen kke forudsætter en miljøvurdering, da den ikke indeholder ændringer, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Anbefales, herunder at borgermødet forsøgsmæssigt gennemføres som et digitalt borgermøde.

Ved kommende lokalplaner bør det overvejes at stille krav om brug af regnvand til toiletskyl mv.

Niels Rolskov (Ø) ønsker medtaget som mindretalsudtalelse, at der etableres en delebilsordning i området og regnvandsopsamling til toiletskyl.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


212.   Lokalplan 1066 for P-anlæg ved Køge Nord - endelig vedtagelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 1066 vedtages endeligt med de i høringsnotatet beskrevne ændringer.

Teknik- og Miljøudvalget 01-06-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Lokalplan 1066 for P-anlæg ved Køge Nord har været i offentlig høring i perioden 2. november 2016 til 27. december 2016.

Der kom to indsigelser i høringsperioden. Den ene fra Vejdirektoratet, som ønskede, at lokalplanen blev tilføjet oplysninger om vejbyggelinjer langs Køge Bugt Motorvejen samt visning af disse på kortbilag 2 i lokalplanen. Vejdirektoratet ønskede endvidere, at lokalplanen udtog det areal, der omfatter motorvejen, da der ikke kan lokalplanlægges for en statsvej. Vejdirektoratet har vetoret i forhold til vedtagelse af lokalplanen.

Den anden indsigelse kom fra KLAR Forsyning, som ønskede, at lokalplanen blev tilføjet oplysninger om regnvandshåndtering samt angivelse af arealer til regnvandshåndtering tilføjet kortbilag 2.

Begge indsigelser er efterkommet i den endelige lokalplan, og de ønskede ændringer og tilføjelse er indarbejdet i den endelige lokalplan. Vejdirektoratet har i maj måned 2017 godkendt de til den politiske behandling foreslåede ændringer af lokalplanen.

Forslag til ændringer fremgår specifikt af høringsnotatet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


213.   Byplan Borup - endelig vedtagelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Byplan Borup vedtages endeligt.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget vedtog den 7. februar 2017, at sende udkast til Byplan Borup til orientering i alle fagudvalg. Orienteringen af udvalgene har fundet sted i perioden 1. – 15. marts 2017, og er taget til efterretning af alle fagudvalg med følgende bemærkning fra henholdsvis Kultur- og idrætsudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ejendoms- og Driftsudvalget:

Kultur- og Idrætsudvalget: Erik Swiatek (A) ser gerne, at der i forbindelse med godkendelse af bydelsplanen bevilges 5 mio. kr. til gennemførelse af planen.

Erhvers- og Arbejdsmarkedsudvalget: Udvalget henviser til detailhandelsanalysen, inden der tages stilling til de tomme butikker i Borup bymidte.

Ejendoms- og Driftsudvalget: At Socialdemokratiet gerne ser, at der i forbindelse med bydelsplanen afsættes 5 mio. kr. til gennemførelse af planen.
F udtalte, at en sådan beslutning træffes af Byrådet.
At Venstre gør opmærksom på, at bydelsplanen vil medføre afledte driftsomkostninger, som skal dækkes ind.

Derudover blev Udkast til Byplan Borup sendt i høring i Følgegruppen i perioden 8. februar -1. marts 2017, med fire indkomne høringssvar fra følgegruppemedlemmer og organisationer, herunder Borup Borgerforening. Byplan Borup indeholder en række konkrete ønsker til fremtidens udvikling, der kan forfølges på kort, mellem og lang sigt. De enkelte ønsker til fremtiden i planen er et udtryk for borgernes ønsker, sammenholdt med forvaltningens umiddelbare vurdering, men skal følges op af kommende beslutninger, planer mv. En del af bemærkningerne fra Følgegruppen omhandler den prioriterede tidshorisont. Det er dog vigtigt at bemærke at der ingen lovmæssige bindinger er til processen, og tidsintervallerne ikke binder de enkelte forslag/ønsker på en bestemt periode. Det betyder også, at der i praksis kan ske justeringer, fx når/hvis muligheden opstår for at fremrykke realiseringen af ønskede tiltag. Se også svar på de konkrete indsigelser i vedlagte høringsnotat.

Byplan Borup er en helhedsorienteret strategisk plan, der viser en retning for Borups udvikling med fokus på fysisk planlægning men med inddragelse af forslag indenfor kultur og fritid. Flere emner har direkte sammenhæng med Kommuneplanrevisionen og en kommende revision af Trafik- og Miljøplanen, og visse emner viderebearbejdes. Fx sendes alle konkrete forslag til forbedring af trafiksikkerhed videre i revisionen af Trafik- og Miljøplanen, og diskussionen om byvækst fortsættes i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2017. Byplan Borup afsluttes med den endelige vedtagelse, hvorimod arbejdet med Borup således fortsætter.

Dette gælder også for det konkret ønske i Byplan Borup om, at der i løbet af de kommende år udarbejdes en samlet plan for bymidten. En fremadrette proces skal nu tilrettelægges for en samlet plan bestående dels af en handleplan for en levende bymidte i en koordineret indsats mellem borgere, foreninger, kommune og private ejere af lokaler, dels en plan for renovering og forskønnelse af bymidten. I det videre arbejde med Borups bymidte vil detailhandelsanalysen indgå som en del af grundlaget. 

Økonomi
Byplanens forslag til planer og projekter vil indgå i den samlede prioritering på linje med ønsker fra andre byområder. I budget 2017 er der afsat i alt 1 mio. kr. til bydelsplanerne i Herfølge og Borup.
Kommunikation
Efter Byplan Borups endelige vedtagelse, vil den være at finde på hjemmesiden www.koege.dk/bydelsplaner
Beslutning

Anbefales.

Niels Rolskov (Ø) kan dog ikke tilslutte sig bebyggelse langs Kimmerslev Sø.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


214.   Drikkevands- og spildevandsforsyning


Indstilling
Torben Haack har den 22. maj 2017 bedt om at vedlagte optages som punkt på Økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalget 06-06-2017
Økonomiudvalget besluttede, at rette henvendelse til ministeriet om de begrænsede muligheder for vedligeholdelse og nyanlæg. Borgmesteren underskriver på vegne af Byrådet.
Baggrund og vurdering
Sagen genoptages.
Beslutning

Økonomiudvalget genoptog drøftelsen og besluttede at sende sagen til Energiforsyningens bestyrelse til nærmere behandling og afklaring af eventuel henvendelse til ministeriet.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


215.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Intet.
Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


216.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


217.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


218.   Salg af ejendom (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


219.   Salg af areal (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


220.   Ombygning af Ølbycenter 51-53 (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


221.   Status Køge Nord (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


222.   Omprioriteringskatalog 2018-2021 (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


223.   Drøftelse af arbejdet med omprioriteringskataloget (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


224.   Budget 2018 (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


225.   Koncernservice - Økonomiservice, fakturakontrol (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


226.   Køge Idrætspark - Udbud af Stadion med tribune og tilskuerfaciliteter (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


227.   Køge Idrætspark – Udbud af Hal III (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


228.   Køge Idrætspark – Udbud af byggeret 2 (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


229.   Status på forhandlinger om ny brandkontrakt (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


230.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


231.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.06.17