Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 10.04.2018 kl. 08:15 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


116.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Sag nr. 126 "Introduktion til rollen som personaleudvalg og udvalgets temamøder" behandles først på mødet.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


117.   Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at vedlagte kommissorium godkendes som afsæt for arbejdet med en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for Køge Kommune.
Baggrund og vurdering

Køge Kommunes allervigtigste resurse er først og sidst medarbejderne. For at kunne løse vores opgaver på det niveau, der er fastlagt, er det nødvendigt at kunne stille med de rigtige kompetencer på det rigtige sted, det rigtige tidspunkt og på alle niveauer.

Køge Kommune arbejder da også generelt med kommunen som en god arbejdsplads på mange fronter og vil med en særlig indsats for rekruttering og fastholdelse bidrage yderligere hertil. Indsatsen sker for at kunne udvise rettidig omhu og på baggrund af konkret ønske flere steder fra.

Således fremgår af Byrådets budgeterklæring for budget 2018-21: ..... Forligspartierne ønsker endvidere, at der i Økonomiudvalgets regi fortsættes med drøftelserne af, hvordan det sikres, at Køge Kommune fortsat er en god arbejdsplads. Drøftelsen skal berøre emner som efteruddannelse, rekruttering og fastholdelse. MED-organisationen inddrages i drøftelserne. (E. Vi værner om ordentlige arbejdsvilkår)

Også kommunens Hoved MED-udvalg (HMU) har ønsket, at der arbejdes med emnet. Udvalget har således den 20. marts 2018 drøftet og besluttet at bakke op om vedlagte kommissorium for arbejdet med rekrutterings- og fastholdelsesstrategi. Udvalget understregede vigtigheden af, at der i analysen og det videre arbejde med strategi og handleplaner, er et ligeværdigt fokus på rekruttering og fastholdelse.

Endelig vurderer forvaltningen - ikke mindst på baggrund af input fra centrale og decentrale ledere - at der på flere områder i organisationen opleves rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer. Dette blev bekræftet af Lønanalysen for Køge Kommune, der blev gennemført i 2017, hvor enkelte konkrete rekrutteringsudfordringer blev påpeget. 

Der ikke er tale om en kritisk situation, men forskellige samfundsmæssige og demografiske udviklingsfaktorer medfører, at rekrutteringsudfordringerne forventes at blive større og flere i de kommende år. Fx forventes der relativt flere ældre i befolkningen, og der opleves mangel på visse uddannelsespladser og manglende søgningen til andre. Derfor er det vigtigt at være på forkant med udviklingen.

Det videre arbejde
Det anbefales at arbejde med emnet i tre faser:

 1. Afdækning/analysefase – hvilke udfordringer oplever vi nu og på den lidt længere bane (april-maj)
 2. Strategifase – hvilke strategier kan vi følge for at imødegå disse udfordringer (juni-juli)
 3. Handleplaner – ud fra de valgte strategier fastlægges konkrete implementerings- og handleplaner (august-oktober)

Herefter følger det egentlige implementeringsarbejde. Der følges løbende op og justeres i strategi og handleplaner, hvis der viser sig behov herfor.

Se i øvrigt vedlagte kommissorium.

Økonomi
Kan holdes indenfor eksisterende budgetter.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


118.   Overgivelse af regnskab til revisionen


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Regnskab 2017 for Køge Kommune overgives til revisionen.

Baggrund og vurdering

Årsregnskabet 2017 med tilhørende bemærkninger m.v. skal aflægges af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, jf. styrelsesloven § 45. Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at aflæggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af Kommunalbestyrelsen til revisionen inden den 1. maj i året efter årsregnskabet. Den endelige politiske godkendelse af regnskabet skal ske senest ved udgangen af august måned, når revisionsberetningen foreligger.

Det foreliggende udkast til regnskab for 2017 består af to hoveddele:

 • Del 1 indeholder dels et overblik af hovedresultaterne i regnskabet, dels regnskabsbemærkninger for de enkelte udvalg samt forskellige obligatoriske oversigtstabeller
 • Del 2 består primært af mere detaljerede obligatoriske regnskabsoversigter herunder oversigter over kommunens forpligtelser.

Hertil kommer en oversigt over de overførte beløb fra 2017 til 2019.

Regnskab 2017 viser, at der fortsat er en god balance i kommunens samlede økonomi, hvilket overordnet kan tilskrives overskuddet på den ordinære drift i 2017 på 123,6 mio. kr. Derudover er salgsindtægterne på jordforsyningen igen større end oprindeligt budget, hvilket har betydet salgsindtægter for 108,8 mio. kr. i 2017.

Ordinær driftsvirksomhed
Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på 123,6 mio. kr. Det er en forbedring i forhold til det oprindelige budget på 72 mio. kr. og 53,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. For at få et mere retvisende billede af driftsoverskuddet i 2017 bør der korrigeres for de overførte driftsmidler på 47,8 mio. kr. til 2018 og 2019. Det reelle driftsoverskud i 2017 udgør således 75,8 mio. kr.

Anlægsudgifter
Kommunes anlægsudgifter udgør netto 147,8 mio. kr. i 2017. Det er 175,5 mio. kr. mindre enddet korrigerede budget, men 12,3 mio. kr. mindre end oprindeligt budget. Mindreforbruget skyldes primært udskudte beslutninger om igangsætning samt tidsforskydninger.

De tre væsentligste poster under anlæg er

 • skattefinansierede anlæg
 • ældreboliger
 • jordforsyningen

Skattede finansierede anlæg udgjorde 128,3 mio. kr. i 2017, hvilket er et mindreforbrug på 68 mio. kr. i forhold til korrigeret. Der er på skattefinansierede anlæg overført 68 mio. kr. til 2018.

Udgifterne til ældreboliger udgjord i 2017 67,7 mio. kr., hvilket er 74,1 mio. kr. mindre end korrigeret budget og 36,2 mio. kr. mere end oprindeligt budget. Der er overført 74,1 mio. kr. til 2018 vedrørende ældreboliger.

På jordforsyningen har der i 2017 været bruttoudgifter for 40,5 mio. kr. Det er 35,2 mio. kr. mindre end det korrigeret budget. På indtægtssiden har der været indtægter for 108,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og 68,6 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Der er på jordforsyningsområdet overført 29,9 mio. kr. til 2018.

Det skattefinansierede område
Det skattefinansierede område er det ordinære driftsresultat fratrukket anlægsudgifterne. Kommunens regnskabsresultat på det skattefinansierede område udviser et underskud på 24,2 mio. kr. i 2017. Dette skal ses i lyset af, at der i det korrigerede budget er budgetteret med et underskud på 253 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 228,7 mio. kr. Der er overført 174,9 mio. kr. på anlæg fra 2017 til 2018 og som tidligere nævnt 28,3 mio. kr. på driften fra 2017 til 2019.

Jorddepotet
Jorddepotet er et selvstændigt område i kommunens økonomi, der skal balancere på langt sigt. Alle udgifter til Jorddepotet finansieres af låneoptagelse samt salgsindtægter ved deponering af jord. I 2017 har der været nettoanlægsindtægter for i alt 21,8 mio. kr., som er lånefinansieret. Det er 3,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Øvrige forsyningsvirksomheder
Øvrige forsyningsvirksomheder (renovation) udviser i 2017 samlede nettoudgift på 1,1 mio. kr. Det er 2,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mellemregning med forsyningen udgør ultimo 2017 en skyldig omkostning for kommunen på 8 mio. kr.

Renovationsområdet skal på langt sigt "hvile-i-sig-selv", hvorfor mellemværendet skal nedbringes over de kommende år.

Køge Kommunes service- og anlægsudgifterne er i 2017 omfattet af sanktionslovgivningen, hvilket betyder, at der er risiko for at kommunerne kan blive sanktioneret, hvis de samlede serviceudgifter og brutto anlægsudgifter (ekskl. ældreboliger, jorddepotet og Køge Kommunes samlede anlægsindtægter) for kommunerne samlet set overstiger oprindeligt budget. Kommunerne ved først til sommer, om de vil blive ramt af sanktionerne.

Kommunikation
Efter Byrådets behandling, skal regnskabet oversendes til revisionen.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


119.   Køge Idrætspark, Byggeret 2


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. det besluttes at Køge Kommune opfører stueetagen i Byggeret 2 og at de ovenliggende etager udbydes

 2. der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af et byggeprogram finansieret af kassen i 2018
           
 3. der i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 indarbejdes et rådighedsbeløb på 29,2 mio. kr. til klubfaciliteter over årene 2019 og 2020
 4. de afsatte midler til deponering i budget 2018 (6,5 mio. kr.) tilgår kassen i 2018, og i forbindelse med budgetlægning 2019-2022, tilgår de afsatte midler i 2019 (3,5 mio. kr.) kassen

 5. der gives en budgetneutral tillægsbevilling hvor der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,74 mio. kr. til speaker- og teknikrum m.v. på stadion i 2018 finansieres af afledt drift vedr. Køge Idrætspark i 2018

 6. der i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 indarbejdes et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i årene 2019-2020 til genhusning af dele af Køge Boldklubs omklædning finansieret af afledt drift til Køge Idrætspark i 2019.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget anbefalede den 6. marts 2018, at der arbejdes videre med model 3, og at der fremlægges en beslutningssag og bevillingstilpasning i aprilmøderækken.

Model 3 indeholder en bygning, hvor Køge Kommune opfører dele af bygningen, og udbyder yderligere areal. Det kommunale byggeri på brutto 1.186 m2 opføres i én etage, svarende til netto  850-875 m2, der etableres i tilknytning tribune på det igangværende stadionprojekt. Funktionerne speakerboks, journalistpladser og teknikrum overføres til tribune som en del af stadionprojektet. Netto overført ca. 25 m2.

Bygningen opføres i stueplan primært til breddeidrætten, og med en overliggende privat byggeret på lejet grund over 30 år, der udbydes på markedsvilkår og med anvendelsesmulighed svarende til det tidligere udbudte. Således kan der samlet opføres 2-4 etager svarende til maks. 4.700 m2. Når der skal bygges oven på bygningen, skal stueetage og underliggende etager være funderet kraftigere. Arkitekturmæssigt kan bygningen over tid blive i samme højde som de øvrige bygninger, og stadion vil blive omkranset. 

De tidsmæssige milepæle for byggeriet anslås til:

Maj 2018 - Byggeprogram og udbudsform udarbejdes
Juni 2018 - Politisk godkendelse, herunder udbudsform og tildelingskriterier
Aflevering og ibrugtagning - Tidligst medio 2020.

Økonomi

Anlægsudgiften udregnes jævnfør bilag.

Hertil kommer, at der er forudsat en indtægt på udbud af byggeret 2 på 0,3 mio. kr. Om dette kan realiseres vides ikke før udbuddet er afsluttet.

Økonomisk Afdeling bemærker, at:
Ad 2: Der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2018. Den budgetterede kassebeholdning påvirkes negativ med 0,5 mio. kr. og udgiften indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet. 

Ad 3: Der i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 indarbejdes et rådighedsbeløb på 29,2 mio. kr. til klubfaciliteter over årene 2019 og 2020. Anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og vil derfor belaste kommunens serviceanlægsramme 2019-2023 som i budgetvejledning er sat 145 mio. kr. 

Ad 4: De afsatte midler til deponering i budget 2018 (6,5 mio. kr.) tilgår kassen i 2018, og i forbindelse med budgetlægning 2019-2022, tilgår de afsatte midler i 2019 (3,5 mio. kr.) kassen. Der vil samtidig ske en nulstilling af den tilbagebetaling der sker årligt med 0,3 mio. kr. i 2019 og årligt med 0,4 mio. kr. fra 2020.

Ad 5: Der søges en budgetneutral tillægsbevilling hvor der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,74 mio. kr. til speaker- og teknikrum m.v. på stadion i 2018 finansieres af afledt drift vedr. Køge Idrætspark i 2018 på Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsramme. Den budgetterede kassebeholdning påvirkes ikke men anlægsudgiften indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet. Servicedriftsrammen mindskes tilsvarende. 

Ad 6: Der i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 indarbejdes i anlægsplanen et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i årene 2019-2020 til genhusning af dele af Køge Boldklubs omklædning finansieret af afledt drift til Køge Idrætspark i 2019 på Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsramme.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Bilag

Til toppen


120.   Uddeling af Louise og Echardt Druses legat 2018


Indstilling

Kultur og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. der uddeles 5 legater á 10.000 kr.,
 2. uddelingen følger samme procedure, som har været fulgt siden 1997.
Baggrund og vurdering

Ifølge bestemmelserne i det gavebrev Louise og Echardt Druse udstedte den 27. august 1962 i forbindelse med overdragelse af ejendommen Vestergade 1 - 3 til Køge Kommune, skal der uddeles legatportioner af det overskud, der eventuelt er fra driften af ejendommen.

Ved uddelingen af legatet i 1997 vedtog Økonomiudvalget, at et legat skulle være på 10.000 kr. Økonomiudvalget vedtog samtidig, at eleverne skulle opfylde følgende krav:

 • Elever på Køge Gymnasium skal være bosiddende i Køge Kommune.
 • Eleverne skal komme fra vanskelige økonomiske kår og have gjort sig fortjent til en understøttelse i deres første studietid.
 • Eleverne skal gå i 3. gymnasieklasse eller 2. HF.

Uddeling af legatportionerne vil blive uddelt til 5 udvalgte elever til translokationen på Køge Gymnasium. Translokationsfesten vil i år blive holdt den 29. juni 2018 kl. 9.00.

I de foregående 5 år har der været følgende uddelinger:

2013: 4 legatportioner á 10.000 kr.

2014: 3 legatportioner á 10.000 kr.

2015: 3 legatportioner á 10.000. kr.

2016: 3 legatportioner á 10.000 kr.

2017: 3 legatportioner á 10.000 kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet vedlagte regnskab for 2017. I årene 2000/2001 blev gennemført en renovering af ejendommen til  2.150.876 kr. I 2017 har ejendommen et positivt driftsresultat på 296.736,91 kr. Derfor foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen en udlodning på i alt 50.000 kr.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Bilag

Til toppen


121.   Opnormering af Skovsneglen


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Skovsneglen opnormeres med 4 vuggestuepladser.

Børneudvalget 13-03-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Skovsneglen er en puljeinstitution, beliggende på Markledet 20 ved Lellinge. Den er i dag normeret med 8 vuggestue- og 32 børnehavepladser. Bestyrelsen har anmodet om, at der opnormeres med 4 vuggestuepladser til i alt 12.

Institutionen er søgt, og der er venteliste til pladserne. Derfor har der i perioder været merindskrevet op til 12 vuggestuebørn, hvilket har været muligt, da der er kvadratmeter hertil. I stedet for en merindskrivning ønskes en permanent opnormering.

Det er en skov- og idrætsinstitution, som har til huse i lokaler ejet af Vallø Stift. Institutionen gør stor brug af skoven og udendørsarealerne i det hele taget.

Da der er efterspørgsel efter pladserne i området, og det samtidig er uden omkostninger for kommunen, hvis Skovsneglen opnormeres, anbefaler Børne- og Uddannelsesforvaltningen, at institutionens ønske imødekommes.

Økonomi
En opnormering medfører ingen ekstra omkostninger for Køge Kommune, da pengene følger barnet, og Skovsneglen til enhver tid får midler svarende til antallet af indskrevne børn. Der vil ikke være afledte udgifter i forbindelse med opnormeringen for kommunen.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


122.   Kvalitetsrapport 2017 for Køge Kommunes skoler


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Kvalitetsrapport for Køge Kommunes skoler 2017 godkendes.

Skoleudvalget 13-03-2018
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund og vurdering

Skoleudvalget behandlede på mødet i februar 2018 udkast til kvalitetsrapport 2017. Herefter er der foretaget enkelte sproglige justeringer til fremme af forståelsen og sammenfatning af høringssvarene fra de fem skolebestyrelser, der har indsendt svar. Høringssvarene i deres fulde ordlyd fremgår af afsnittet 'Skolebestyrelsernes udtalelser' i kvalitetsrapporten.

Endelig version af kvalitetsrapporten til godkendelse er vedhæftet som bilag.

Skolebestyrelsernes udtalelser:
Første udkast til kvalitetsrapport har været sendt til høring i skolebestyrelserne. Der er modtaget høringssvar fra fem af kommunens skoler. Høringssvarene er fra Søndre Skole, Alkestrupskolen, Herfølge Skole, Kirstinedalsskolen og Vemmedrupskolen

Høringssvarene har primært fokus på fremstillingen af og opfølgningen på de enkelte skolers resultater. Flere bestyrelser finder kvalitetsrapporten brugbar i forhold til at styrke undervisningseffekten på den enkelte skole. En bestyrelse bemærker, at kvalitetsrapporten er et godt arbejdsredskab som giver et godt overblik over såvel det samlede skolevæsen i Køge som den enkelte skole.

To høringssvar forholder sig til afsnittet vedr. dybdelæring. Et høringssvar problematiserer inddragelsen af dybdelæring, da disse data hidtil primært har indgået som et kompetenceudviklingsprojekt for skolernes ledere. Af høringssvaret fremgår, at data omkring dybdelæring er relativt ukendt af skolernes øvrige medarbejdere og forældre, og data er baseret på én undersøgelse. Et andet høringssvar bemærker positivt, at ”dybdelæring og mestring i den almene undervisning” indgår som en del af dette års kvalitetsrapport. Det noteres, at dybdelæring og mestring går godt i spænd med trivselsundersøgelsen, og selvom størstedelen af eleverne trives, bemærkes det med stor tilfredshed, at kvalitetsrapporten lægger op til, at man har stor fokus på, at der arbejdes på, at alle elever skal trives.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


123.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Intet.

Til toppen


124.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


125.   Ansøgning om alkoholbevilling - Tellos (Lukket punkt)Til toppen


126.   Introduktion til rollen som personaleudvalg og udvalgets temamøder (Lukket punkt)Til toppen


127.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)Til toppen


128.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 11.04.18