Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 21.01.2020 kl. 08:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


13.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Afbud fra Jeppe H. Lindberg (I).

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


14.   Godkendelse af beskæftigelsesplan 2020


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at beskæftigelsesplan 2020 godkendes.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 20-01-2020
Forvaltningen udleverede høringssvar til Beskæftigelsesplanen fra Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd.

Godkendt, med følgende ændringer:

Side 4, anden spalte, andet afsnit, linje 5-8:

”Det er derfor en klar lokalpolitisk målsætning, at Køge kommune i de nationale målinger som minimum skal være på det forventede niveau og selvsagt gerne under”

ændres til:

”Det er derfor en klar lokalpolitisk målsætning, at i de nationale målinger skal antallet af ydelsesmodtagere i Køge Kommune, højst være på niveau med – og helst under - det forventede ud fra kommunens rammevilkår.”

Side 10, andet afsnit, Resultatmål:

”Køge skal for alle ydelsestyper som minimum være på niveau med hele landet”

Ændres til:

”Antallet af ydelsesmodtagere i Køge Kommune skal for alle ydelsestyper højst svare det forventede ud fra kommunens rammevilkår.”

Forvaltningen udarbejder en sag om repatriering.

Baggrund og vurdering

De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i kommunens jobcenter og ungecenter skal hvert år udarbejde en plan for det kommende års indsats. I den forbindelse udmelder beskæftigelsesministeren en række centrale indsatsområder (de såkaldte ministermål), der sætter en overordnet retning, og som skal være indeholdt i beskæftigelsesplanen. Derudover kan også lokalpolitiske mål indgå i beskæftigelsesplanen.

Til indsatsen i 2020 er der udmeldt og indarbejdet følgende ministermål:

 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 • Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være i selvforsørgelse
 • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Desuden indeholder beskæftigelsesplanen tre lokalpolitiske mål:

 • Øget fokus på sygedagpengeområdet og jobafklaring, så flere fastholdes i job og kontakten med arbejdsmarkedet
 • Flere unge skal i uddannelse eller job
 • Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

For hvert af de i alt seks indsatsområder er der opstillet konkrete resultatmål, som der kan følges op på i løbet af året.

Beskæftigelsesplanen skal godkendes i Økonomiudvalg og Byråd, og sendes derefter via Arbejdsmarkedskontor Øst til orientering i det Regional Arbejdsmarkedsråd (RAR).

Beskæftigelsesplanen drøftes på Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA) den 16. januar 2020. Eventuelle bemærkninger fra KKA medbringes til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


15.   Køge Idrætspark og hal 3 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 31,958 mio. kr. til Køge Idrætspark og hal 3.

Teknik- og Ejendomsudvalget 09-01-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Anlægsbevillingen på 31,958 mio. kr. gives til færdiggørelse af projekt Køge Idrætspark, hal 3, bygning 1 og tilhørende anlæg af parkeringspladser m.v. Køge Idrætspark er med det nuværende rådighedsbeløb udført til en færdiggørelsesgrad på ca. 75 %. Køge Idrætspark forventes endeligt afsluttet ultimo 2021, når den sidste bygning er nedrevet og afsluttende anlægsarbejder er udført.

Anlægsbevilling finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2019-2021.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 31,958 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker af resterende afsatte rådighedsbeløb i 2019 og 2020-2021 (TEU 132)

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


16.   Etablering af politisk følgegruppe til KLAR Forsyning


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. der nedsættes en politisk følgegruppe for Køge Holding A/S og underliggende selskaber, herunder KLAR Forsyning
 2. der udpeges et antal medlemmer til følgegruppen.
Baggrund og vurdering

KLAR Forsyning består foruden det fællesejede serviceselskab af de fire forsyningskoncerners selskaber, herunder Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S, som hver især ejes af de respektive ejerkommuner gennem deres respektive holdingselskaber (koncerndiagram vedlagt). KLAR Forsyning varetager således nogle for Køge Kommune og kommunens borgere vigtige samfundsmæssige opgaver.

Til bestyrelsen for KLAR Forsynings enhedsbestyrelse er udpeget Niels Rolskov (Ø) og Lene Møller Nielsen (A). Niels Rolskov er i denne valgperiode formand for bestyrelsen.

Med Politik for Aktivt Ejerskab har Byrådet fastlagt, at kommunen via sit ejerskab ønsker at sætte tydelig retning for de kommunale selskabers værdiskabelse og overordnede strategiske retning. Samtidig forudsætter et aktivt ejerskab og en god ledelse af selskaberne et positivt og konstruktivt samarbejde mellem ejerne og selskaberne. Det samme gør sig gældende for Køge Holding og underliggende selskaber, herunder KLAR Forsyning.

Af selskabets ejerstrategi fremgår ligeledes, at ejerne og selskaberne er gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden om forhold, der må antages at have interesse for en anden part. Ligeledes påhviler det ejerne og selskaberne at sikre indbyrdes koordinering af aktiviteter, hvor der eksisterer interesser på tværs.

Med henblik på at styrke ejerrollen, dialogen og samarbejdet mellem selskab og ejer yderligere, foreslår forvaltningen i samarbejde med ledelsen i KLAR Forsyning derfor, at der etableres en følgegruppe til KLAR Forsyning med henblik på at drøfte Køgerelevante og -relaterede ejerspørgsmål for så vidt angår Køge Kommunes selskaber i forsyningskoncernen. Disse omfatter:

 • Køge Holding A/S
 • KLAR Forsyning A/S
 • Køge Afløb A/S
 • Køge Vand A/S
 • Køge Varme A/S
 • Køge Vind A/S
 • Køge Forsyningsinvest ApS.

Gruppen vil således ikke skulle tage stilling til egentlige myndighedsspørgsmål og -afgørelser, eller tekniske spørgsmål generelt.

Som eksempel på centrale emner, som kan blive relevante for følgegruppen at drøfte i de kommende år, kan derimod nævnes:

 • Vandselskabernes investeringsniveau overfor kommunale udviklingsplaner
 • Strukturplan for renseanlæg på tværs af ejerkommuner
 • Øget samarbejde og konsolidering i koncernen
 • Mulig investering i havvindmølleprojekt, herunder evt. partnerskab med nabokommuner og borgere.

Bemærk, at eftersom KLAR Forsyning er et aktieselskab, har Køge Kommune ikke instruktionsbeføjelser overfor de af Køge Kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer, ligesom bestyrelsesmedlemmerne først og fremmest ansvar for at iagttage selskabets interesser.

Ligeledes bemærkes, at følgegruppen ikke har instruktionsbeføjelser over forvaltningen. Det er således som udgangspunkt forvaltningen eller udvalg, der indstiller relevante sager til behandling i Økonomiudvalget som ejerudvalg. 

Forvaltningen foreslår, at følgegruppen bestå af følgende medlemmer:

Fra Køge Kommune

 • Kommunens to udpegede bestyrelsesmedlemmer
 • Et antal medlemmer af Økonomiudvalget
 • Et antal medlemmer af Klima- og Planudvalget

Fra KLAR Forsyning

 • Formand for bestyrelsen
 • Næstformand for bestyrelsen
 • Direktør Line Hollesen
 • Teknisk Direktør, Jesper Koziara

Følgegruppen forventes at mødes en gang halvårligt eller efter behov, og vil blive sekretariatsbetjent af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2. Økonomiudvalget udpeger Marie Stærke (A), Flemming Christensen (C) og Ken Kristensen (V) og anbefaler at Klima- og Planudvalget udpeger yderligere medlemmer til følgegruppen.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


17.   Status om aktiviteter i de (fælles)kommunale selskaber 2. halvår 2019


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget, at

 1. vedlagte status på aktiviteter i de fælleskommunale selskaber på det tekniske område for 2. halvår 2019 tages til efterretning
 2. vedlagte Bestyrelseshåndbog godkendes.
Klima- og Planudvalget 09-01-2020
Godkendt.
Baggrund og vurdering

Status for 2. halvår 2019

Med udgangspunkt i Politik for Aktivt Ejerskab - selskaber på teknik- og miljøområdet - udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen en halvårlig statusrapport om aktiviteter i de fælleskommunale selskaber på det tekniske område.

Politik for Aktivt Ejerskab har til formål at styrke kommunens rolle som selskabsejer og aktive ejerrolle og dermed varetagelsen af Køge Kommunes ejerinteresser. Statusrapporten giver en kortfattet status til de relevante fagudvalg og Økonomiudvalget vedrørende de væsentligste ejerrelaterede aktiviteter på selskabsniveau for så vidt angår følgende selskaber (fordelt på de respektive ejerudvalg):

Økonomiudvalget:

 • KLAR Forsyning
 • Østsjællands Beredskab

Klima- og Planudvalget:

 • VEKS
 • ARGO
 • HMN
 • SEAS NVE

Teknik- og Ejendomsudvalget:

 • Movia

Vedlagt findes status for 2. halvår 2019. Idet der intet nyt er at berette om Movia, forelægges rapporten ikke i Teknik- og Ejendomsudvalget.

Bestyrelseshåndbog - Køge Kommune
I forlængelse af Politik for Aktivt Ejerskab har forvaltningen udarbejdet en bestyrelseshåndbog, der henvender sig til såvel Køge Kommune som selskabsejer, til bestyrelsesmedlemmer som til forvaltningen og skal afspejle de forventninger, Byrådet har til bestyrelsesmedlemmernes virke. 

De udpegede bestyrelsesmedlemmer skal ikke kun understøtte et aktivt ejerskab og udøve aktiv deltagelse, og herigennem være tydelig om kommunens interesser. De skal i lige så høj grad medvirke til at fremme selskabernes værdiskabelse og virke og arbejde for at varetage Køge Kommunes interesser, der afspejles i vores øvrige politikker og planer.

Bestyrelseshåndbogen skal dermed sikre fælles fodslag i kommunen om, hvordan Politik for Aktivt Ejerskab bliver ført ud i livet og dermed sikre, at de af Byrådet udpegede bestyrelsesmedlemmer og forvaltningen er klædt så godt på som muligt til at varetage det aktive arbejde i selskaberne. Håndbogen kan ligeledes bruges som opslagsværk.

Selvom håndbogen primært henvender sig til selskaber på teknik- og miljøområdet, vil principperne ligeledes kunne anvendes på alle øvrige områder, hvor Køge Kommune udpeger repræsentanter til fx et selskab, forening, fond eller selvejende institution.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


18.   Ny Føllehavegård - proces og anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Ejendomsforvaltningen indstiller til

         Teknik- og Ejendomsudvalget, at     

 1. det godkendes, at der på Fuglebæk Allé opføres et plejeboligbyggeri med 10 boliger i tilknytning til Køge Nord Plejecenter
 2. det godkendes, at der indgås aftale med bygherrerådgiver på udarbejdelse af byggeprogram og tilhørende dokumenter for udbud i totalentreprise.

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at
 3. projektets igangsætning tages til efterretning.

  Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at
 4. der gives en anlægsbevilling for 10 boliger på 23,138 mio. kr.
 5. der gives en anlægsbevilling til servicearealer på 3,290 mio. kr.
 6. der gives en anlægsbevilling på indtægt -0,4 mio. kr.

Teknik- og Ejendomsudvalget 12-12-2019
Ad. 1: Godkendt.
Ad. 2: Godkendt.
Ad. 4: Anbefales.
Ad. 5: Anbefales.
Ad. 6: Anbefales.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 20-01-2020
Til efterretning.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023 at afsætte 26,428 mio. kr. til erstatningsbyggeri for botilbuddet Føllehavegård, idet botilbuddet ikke er tidssvarende.

Der er forudsat 10 boliger á 75 m2, og tilhørende serviceareal på ca. 100 m2, idet byggeriet forudsættes placeret på Fuglebæk Alle ved siden af de 32 plejeboliger opført som 1. etape. Her er der i forvejen forberedt med servicefunktioner for en 2. og 3. etape på grundarealet.

Den samlede anlægsudgift er i 2020-priser forudsat til 30.370 kr. pr. m2 for boliger, og 21.099 kr. pr. m2 for servicearealet. Hertil er der forudsat 55.000 kr. til inventar og hjælpemidler til hver bolig, 600.000 kr. til inventar og indretning af servicearealer og en udgift på 30.000 kr. til flytning af de 10 beboere.

Det kommunale grundkapitallån udgør 1,39 mio. kr. i 2020 og 0,93 mio. kr. i 2021, i alt 2,32 mio. kr.

Der er forudsat lånefinansiering af boligdelen med 88 % (boindskud vil være en kommunal udgift). Herudover er der forudsat tilskud til servicearealer på 40.000 kr. pr. bolig.

I projektets nuværende form forventes ikke yderligere afledt drift, da der er tale om erstatningsbyggeri.

Den videre proces
Der ansættes en bygherrerådgiver, der kan bistå os med at udarbejde projektgrundlag og udbudsmateriale til udbud i totalentreprise efter tilbudsloven i foråret 2020.

Tidsplanens væsentligste milepæle:

 • December 2019 - Bygherrerådgivningsaftale,
 • April 2020 - Godkendt skema A og Udbud i totalentreprise,
 • Juni 2020 - Godkendt skema B og kontrahering,
 • December 2020 - Byggestart,
 • Ultimo 2021 - Aflevering og ibrugtagning,
 • Medio 2022 - Godkendt skema C og aflæggelse af anlægsregnskab.
Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 23,138 mio. kr. til boligarealer, 3,290 mio. kr. til servicearealer og -0,4 mio. kr. til indtægter. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb, som er afsat i budget 2020-2021 (TEU 122A).

Herudover skal det bemærkes, at de afsatte midler på 3,290 mio. kr. til servicearealer indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Kommunikation
I forbindelse med udarbejdelse af kommissorium for projektet etableres en styregruppe samt en følgegruppe, så der sikres en god inddragelse af forvaltninger og medarbejderrepræsentanter.
Beslutning

Ad 4-6: Anbefales.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


19.   Ny vejforbindelse mellem Møllevej og Ørningevej - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives en anlægsbevilling på i alt 15,4 mio. kr. til Omfartsvej ved Borup, etape 3 og 4
 2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt på anlæg af vejforbindelse mellem Møllevej og Ørningevej, hvis entreprenørtilbuddet ligger indenfor gældende rammer og budget.
Teknik- og Ejendomsudvalget 09-01-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes Budget 2020 er der afsat rådighedsbeløb til forlængelse af adgangsvejen til Møllebankerne II i Borup og frem til Ørningevej, etape 3 og etape 4 på i alt 15,4 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløb i budgettet på 2,4 mio. kr. til etape 3, fordelt med 1,2 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021, samt rådighedsbeløb på 13,0 mio. kr. i 2021 til etape 4.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i oktober 2019 udarbejdet vedlagte dispositionsforslag for "Adgangsvej til etape 2 & 3 Møllebankerne Borup". Dispositionsforslaget omfatter dels forlængelse af Vestre Ringvej til vejforsyning af boligområderne dels stianlæg, der sikrer forbindelse til de eksisterende skolestier på vestsiden af Kimmerslev Møllebæk. Forlængelsen af Vestre Ringvej mod nord anlægges med samme vejprofil som Vestre Ringvej.      

Begrundet i nyt budget ændres det tidligere planlagte projektforløb således, at rådgiverudbud vil omfatte detailprojektering for "Adgangsvej til etape 2 & 3 Møllebankerne Borup" samt dispositionsforslag og detailprojekt for videreførelse af adgangsvejen: Etape 4 frem til Ørningevej. "Adgangsvejen til Møllebankerne 2 & 3" skal ibrugtages i 2020, mens vejforbindelsen frem til Ørningevej forventes anlagt inden udgangen af 2021. 

Rådgiverudbuddet planlægges udbudt primo 2020, således at udpegning af rådgivere kan ske i februar 2020. 

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en samlet anlægsbevilling på 15,4 mio. kr. til Omfartsvej i Borup med henholdsvis 2,4 mio. kr. (etape 3) og 13 mio. kr. (etape 4). Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb, hvor der samlet set er afsat i 15,4 mio. kr. i 2020 og 2021. Rådighedsbeløbene fordeler sig med 1,2 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021 vedrørende etape 3 (TEU 137) og 13 mio. kr. i 2021 til etape 4 (TEU 138).   

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojekterne indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


20.   Udmøntning af ejendomsstrategi - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til implementering af ejendomsporteføljestrategien.

Teknik- og Ejendomsudvalget 09-01-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med budgetanalysen vedrørende optimering af ejendomsporteføljen er der en række tiltag som vil optimere driften på ejendomsområdet. Implementeringsomkostninger på 8 mio. kr. anvendes til:

 • Indretning af flygtningeboliger på Ellemarksvej og Blegdammen.
 • Samling af funktioner på Boholtevej.
 • Rokade i Ølbycentret.
 • Hjemtagning af borgere til botilbud i Borup Plejecenter.

Finansieringen er tilstede i Budget 2020 på TEU 143 Ejendomsstrategi, ombygning ved salg af bygninger.

Salget af ejendommene og efterfølgende implementeringsomkostninger vil årligt give en driftsbesparelse på 1 mio. kr., som vil indgå som en del af besparelsespuljen i 2020.

Herudover vil salget af de berørte ejendomme kunne reducere behovet for udgifter til genopretning på 5,4 mio. kr. over de næste 10 år.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 8 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb på 8 mio. kr. i 2020 (TEU 143).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Der er i budgettet afsat indtægter for salg af ejendomme (jf. ejendomsanalysen), og de kan ikke realiseres før implementeringsprojekterne er gennemført.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


21.   Køge Vejlys, lovpligtig opgradering 2020 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 2,060 mio. kr. til Køge Vejlys, lovpligtig opgradering af vej og stibelysning.

Teknik- og Ejendomsudvalget 09-01-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes Budget 2020 er der afsat rådighedsbeløb til Køge Vejlys, lovpligtig opgradering, på 2,060 mio. kr.

I perioden 2012-2022 er der afsat et årligt rådighedsbeløb mellem 1,8 - 2,0 mio. kr. til lovpligtig opgradering af vej- og stibelysning. For at opfylde Sikkerhedsstyrelsens krav til vejbelysning skal Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat renovere tændskabe, kabelføring og udskifte armaturer mv. I forbindelse med den lovpligtige opgradering udskiftes armaturerne generelt til energioptimerede belysningsarmaturer.

I forbindelse med SEAS-NVE's kabellægningsprojekt har store områder i kommunen fået ny vej- og stibelysning, men der er fortsat ældre anlæg, som ikke lever op til Sikkerhedsstyrelsens sikringsklasse II-krav fra 1995.

Det er forvaltningens vurdering, at eksisterende elinstallationer skal lovliggøres, og at der derved sker en udskiftning og renovering af kommunens ældre belysningsanlæg, således de opfylder Sikkerhedsstyrelsens krav til klasse II-anlæg. Opgraderingen betyder samtidig, at energiforbruget nedsættes, idet fejlstrøm minimeres, og nye belysningsarmaturer med f.eks. LED anvender væsentlig mindre energi.

Der vil i 2020 blive lagt særlig vægt på udskiftning af gamle armaturer med kviksølvslyskilder, som efter 2015 ikke længere er lovlige at montere. Kviksølvslyskilderne, der sidst er udskiftet i 2015, er ved at være udbrændte, og der findes i øjeblikket ikke alternative lyskilder til armaturerne. I Køge Kommune er der fortsat næsten 1.100 armaturer med kviksølvslyskilder, som forventes udskiftet med udgangen af 2020.

I henhold til Sikkerhedsstyrelsens krav til vejbelysning skal eksisterende armaturer med højtryksnatrium lyskilder (gult lys) forventes at blive udskiftet i løbet af de næste 3 år.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 2,060 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb på 2,060 mio. kr. i 2020 (TEU 03).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


22.   Køge Vejlys, opsætning af fjernaflæste elmålere - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til opsætning af fjernaflæste elmålere på alle elinstallationer på vej- og parkarealer.

Teknik- og Ejendomsudvalget 09-01-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes Budget 2020 er der afsat rådighedsbeløb under TEU 03A Køge Vejlys - Lovpligtig (fjernaflæsningsmåler) på 2,5 mio. kr. til opsætning af fjernaflæste elmålere.

Energistyrelsen har vedtaget, at der skal opsættes elmålere på installationer, der ikke i forvejen har elmålere, inden udgangen af 2020. For at opfylde Energistyrelsens krav om at alt elforbrug fremover skal måles, skal Teknik- og Miljøforvaltningen etablere målerskabe og målerrammer for de installationer, der mangler elmålere.

Kravet fremgår af bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere. (BEK nr. 1358 af 03/12/2013).

Det er forvaltningens hensigt, at der bliver opsat målere på de eksisterende installationer uden elmålere. Herunder vejbelysning, dynamiske tavler (fartvisere, P-henvisning), skiltebelysning (påbudstavler), kantafmærkninger, torontoanlæg, pumpestationer og antenneforstærkere. Ved opsætning af elmålere på de eksisterende installationer, samt udskiftning og renovering af skiltebelysningen, opnås en højere refleksklasse.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2020 (TEU 03A).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


23.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


24.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


25.   Lejeaftale (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


26.   Køge Kommunes fremtidige brug af sociale medier (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


27.   Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


28.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


29.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.02.20