Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 06.12.2018 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Torben Haack, (F)


216.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Sag 225 udsat.

Erik Swiatek (A) deltog i Lene Møller Nielsens (A) fravær.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


217.   Foretræde vedrørende seniorbofællesskab


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget har modtaget en henvendelse fra en gruppe borgere, der ønsker at udvikle et seniorbofællesskab, og som har bedt om foretræde for udvalget (bilag 1).

Knud Birkedal Nielsen, Henrik Agner, Lise Christiansen og Niels Juul-Olsen vil præsentere deres projektideer for udvalget.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Erik Swiatek (A) deltog i Lene Møller Nielsens (A) fravær.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


218.   TEMA - Orientering om miljøtilsyn og godkendelser


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at orienteringen tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Miljøafdelingen foretager godt 300 miljøtilsyn om året. Kommunen er forpligtet til at foretage størstedelen af tilsynene, idet Miljøstyrelsen og KL har fastsat minimumskrav til, hvor ofte hver virksomhed og landbrug skal kontrolleres.

De øvrige tilsyn foretages med virksomheder eller aktiviteter, som på den ene eller anden måde giver anledning til miljøproblemer eller risiko herfor. Det kan f.eks. være byggepladser, klagesager, restaurationer/musikspillesteder, forureningsopsporinger mv.

Susan Bladt deltager under punktet.

Økonomi
Sagen har ikke økonomisk konsekvens for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Erik Swiatek (A) deltog i Lene Møller Nielsens (A) fravær.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


219.   Forslag til Lokalplan 1048 - Køge Nord Stationsområde - etape I


Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. forslag til Lokalplan 1048 - Køge Nord Stationsområde - etape I og dertilhørende Miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 20. december 2018,
 2. der afholdes borgermøde torsdag den 17. januar 2019 kl. 19 i Køge Nord.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget igangsatte den 1. marts 2018 forslag til lokalplan 1048 - Køge Nord Stationsområde - etape 1.

Lokalplanområdet ligger indenfor Køge Nord stationsområde og muliggør større kontorejendomme i tilknytning til Køge Nord Station. Lokalplanen giver mulighed for at udnytte momentum i forhold til stationens åbning i maj 2019, så etableringen af bebyggelse kan påbegyndes i naturlig forlængelse heraf.

Der er ved lokalplanens udarbejdelse etableret adkomstveje til Køge Nord, herunder fordelingsvejen Nordstjernen, som giver adgang til stationen og lokalplanområdet. Med motorvejsramperne på Egedesvej er der ligeledes højklasset adgang til lokalplanområdet fra Køge Bugt Motorvejen.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for ca. 52.000 m2 ny stationsnær erhvervsbebyggelse i enheder på ca. 10-20.000 m2 med mulighed for at indpasse boliger.
Lokalplanen giver mulighed for en bred vifte af anvendelsesmuligheder som supplement til kontorerhvervet med det formål at skabe variation. Dette for at understøtte områdets by- og pendlerfunktion, som samtidig kan bidrage til den omkringliggende og fremtidige by. Derudover giver lokalplanen mulighed for regionale funktioner i form af konference faciliteter, hotel og lignende, som dels kan lukrere på den attraktive beliggenhed, dels skal bidrage til liv i området i flere af døgnets timer.

Lokalplanen skal sikre en samlet bebyggelse kædet sammen af støjskærme og arkitektur, der kan spille sammen med Køge Nord Station. Derudover skal lokalplanen sikre attraktive byrum langs de vestlige facader, herunder et grønt strøg, samt interne veje og stier.

Endelig skal lokalplanen i videst muligt omfang sikre, at området etableres som et bæredygtigt byområde, der kan leve op til EU-standarder for bæredygtige byområder. Derfor er der i lokalplanens redegørelse og bestemmelser lagt vægt på bæredygtighedsparametre indenfor bl.a. bymæssigt mikroklima, tryghed og principper for den grønne struktur, håndtering og genanvendelse af regnvand mv.

Hele området er omfattet af Kommuneplan 2013, rammeområde 1C02, der fastlægger områdets anvendelse til centerformål. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanen.

Miljøvurdering
Teknik- og Miljøforvaltningen har foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet og har på baggrund af screeningen besluttet at udarbejde miljøvurdering af planen. De parametre, som indgår som de primære emner i miljøvurderingen, er håndtering af støj fra Køge Bugt Motorvejen og bebyggelsens påvirkning af omgivelserne. Derudover er håndtering af overfladevand og klimatilpasning inddraget som underemne.

Økonomi
I forbindelse med etablering af det grønne strøg vil der være en afledt udgift til etablering af sti. Dette er indeholdt i det samlede budget for jordforsyning og salg af ejendomme.
Kommunikation

Forvaltningen vurderer, at en høringsperiode på 8 uger inklusiv juleferie er passende i forhold til planlovens § 24. Herefter kan planen vedtages endeligt i foråret 2019 før åbningen af Køge Nord Station. 

Beslutning

Anbefales.

Erik Swiatek (A) deltog i Lene Møller Nielsens (A) fravær.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


220.   Forslag til Lokalplan 1074 - Boliger på Højelsevej


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. forslag til Lokalplan 1074 vedtages til offentlig høring i 4 uger fra starten af januar,
 2. der afholdes borgermøde torsdag den 31. januar 2019 kl. 19.00-21.00.
Baggrund og vurdering

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for udstykning af området til parcelhus-/dobbelthusgrunde i varierende størrelser.

Området skal i udformningen fremstå som et grønt og åbent boligområde med boliger i høj kvalitet og i en nutidig arkitektur. Lokalplanen fastlægger en stiforbindelse fra det nye boligområde til det eksisterende parcelhusområde ved Toftestien nord for lokalplanområdet.

Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 13 grunde ved opførelse af fritliggende enfamiliehuse og op til i alt 19 grunde ved evt. opførelse af dobbelthuse i delområde II. Adgangen til området skal ske ad én samlet adgangsvej fra Højelsevej. Der etableres vendeplads og fælles gæsteparkering langs boligvejen. Alle parceller får direkte udkørsel til boligvejen eller vendepladsen.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre to boligtyper, dobbelthuse og parcelhuse, med et fælles grønt opholdsområde langs områdets interne boligvej. I den nordlige del af det grønne område, som ligger lavest, anlægges et regnvandsbassin.

Boligerne i lokalplanområdet skal tilpasse sig beliggenheden i overgangen til det åbne land og til terrænets forløb. Lokalplanen fastsætter derfor, med byggelinjer, bestemmelser om bygningernes retning og placering i forhold til veje og stier. 

For at sikre en sammenhæng i bebyggelsen fastlægger lokalplanen derudover bestemmelser om facadematerialer, tagmaterialer og facadeudtryk.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Et udkast til lokalplan har været drøftet på et møde hos Ll. Skensved og Højelse Borgerforening. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 4 uger er passende i forhold til planlovens § 24. I forbindelse med høringen foreslås borgermøde afholdt torsdag den 31. januar 2019 kl. 19-21.
Beslutning

Anbefales.

Erik Swiatek (A) deltog i Lene Møller Nielsens (A) fravær.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


221.   Igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg for kystsikring


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg og Økonomiudvalg, at

 1. igangsætte udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for kystsikring i Køge Kommune med tilhørende miljøvurdering, herunder miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse)
 2. inddrage de foreslåede alternative løsninger i miljøkonsekvensrapporten.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 16. august 2018 at igangsætte en proces, hvor der blev indkaldt til idéer og synspunkter forud for planprocessen for kystsikring i Køge Kommune. Denne proces er nu afsluttet, og Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport.

Den forudgående høring (idéfasen) forløb fra 3. september 2018 - 1. oktober 2018.

Der er indkommet i alt 15 høringssvar og indsigelser fra virksomheder, foreninger og myndigheder. I det nordlige område er der kommet indsigelser fra borgere og virksomheder, der er bekymrede for landdigets konsekvenser for beboernes udsigtsforhold og konsekvenserne for strandengene i Ølsemagle Revle. Der er bekymring for, hvad en trampesti på diget langs beboelsen kan medføre af indbliksgener, støj, affald med videre. Det ønskes, at kommunen arbejder videre med et klitdige.

En række beboere ved Købehavnsvej og Havstokken har sammen udarbejdet et alternativt forslag i form af en højvandsmur med mulighed for isættelse af skotter, og som er rykket tættere på beboelsen. Det vil ifølge borgerne sikre udsigtsforholdene bedre og medføre, at færre naturarealer skal inddrages. Det foreslås, at der udarbejdes en lokal beredskabsplan ved valg af denne løsning. Anlægsarbejdernes eventuelle skadelige effekter for naturen og fuglelivet nævnes desuden. Det ønskes, at kommunen inddrager berørte beboere og andre interesserede borgere i arbejdet med en kystsikringsløsning.

I det sydlige område ønsker bestyrelsen for Beboerforeningen Strandskoven, at strandvejsdiget, som kommunen har foreslået, gennemføres. De vurderer, at det sikrer strandhusenes udsigt og strandengen bedst muligt, og at det er den billigste løsning. Vallø Stift har stillet et alternativt forslag om et stranddige, der ligger tættere på strandhusene end, hvad der tidligere har været foreslået, med henblik på at sikre strandhusene og deres attraktion på længere sigt. Diget vil i følge stiftet ikke være højere end, at beboernes udsigtsforhold vil kunne sikres. Stiftet vurderer, at et strandvejsdige vil kunne få konsekvenser for strandskoven og faunaen, som er væsentlig for områdets karakter. Stiftet er kritisk over for de økonomiske beregninger, der ligger til grund for valget af strandvejsdiget. Stiftet har inddraget en række beboere i Strandhusene, som efterfølgende har tilkendegivet, at de ønsker et stranddige undersøgt i miljøkonsekvensrapporten.

Forvaltningen anbefaler, at miljøkonsekvensrapporten inddrager de foreslåede alternative løsninger i miljøundersøgelserne. Forvaltningen anbefaler, at rapporten vil omfatte følgende emner:

 • Visuelle påvirkninger
 • Indvirkning på natur og fredede områder
 • Rekreative interesser
 • Støj og andre påvirkninger fra anlægsarbejder
 • Jordbund
 • Vandløb
 • Påvirkninger af ejendomsforhold

Byrådets vedtagelse af planforslagene med tilhørende miljøkonsekvensrapport forventes at ske i maj 2019 med efterfølgende offentliggørelse i minimum 8 uger. Endelig vedtagelse af planerne forventes at ske i januar 2020.

Økonomi
Udgifter i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport påhviler kystbeskyttelsesprojektet.
Kommunikation
Planforslag og tilhørende miljøkonsekvensrapport annonceres på kommunens hjemmeside. Der afholdes borgermøde i offentlighedsfasen, når planforslagene er politisk vedtaget.
Beslutning

Anbefales.

Erik Swiatek (A) deltog i Lene Møller Nielsens (A) fravær.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


222.   Landzonetilladelse til ændret anvendelse af Corona Camping


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at 

1.
der gives landzonetilladelse til indretning af socialt og kulturelt samlingssted i eksisterende bygning på Corona Camping jf. udvalgets beslutning den 16. august 2018. Tilladelsen omfatter ét større aftenarrangement pr. måned, åben for mindre kulturelle arrangementer i dagtimerne og lovliggørelse af mindre produktionskøkken/restaurant.

Samtidig skal udvalget tage stilling til enten a eller b:

     a. Punkt 1 tillades kun i campingsæsonen 1. marts - 31. oktober,

     b. Punkt 1 tillades hele året.

2.
der fremsendes et endeligt påbud til Corona Camping, hvor tidligere udmeldte frister for oprydning og fraflytning fastholdes, jf. Campingreglementet. Herunder at, ulovlige beboelser (helårsbeboelse) skal være fraflyttet pladsen senest den 31. december 2019, og at der foretages en generel oprydning på campingpladsen inden den 31. marts 2019.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede på mødet den 16. august 2018 at sende ansøgning om landzonetilladelse til udvidet anvendelse af Corona Camping til socialt og kulturelt samlingssted i naboorientering. Derudover besluttede udvalget på samme udvalgsmøde at udstede et varsel om påbud om lovliggørelse jf. campingreglementet.

Landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse indeholder ønske om at anvende eksisterende fællesbygning på Corona Camping til socialt og kulturelt samlingssted: Jf. udvalgets beslutning omfatter dette: 

 • Generelt åben i campingsæsonen 1. marts - 31. oktober,
 • Ét større aftenarrangement pr. måned hele året,
 • Åben for mindre, kulturelle arrangementer i dagtimerne hele året,
 • Lovliggørelse af mindre produktionskøkken/restaurant,

Ansøgning om landzonetilladelse har været i naboorientering i 14 dage til alle beboerne i "Dyndet" incl. beboerne på Corona Camping. Der er indkommet 11 bemærkninger. Se bilag "samlede bemærkninger" for den fulde ordlyd.

Teknik- og Miljøforvaltningen har kommenteret på de indkomne svar i vedhæftede notat. Hovedbudskabet fra naboer handler om fortsatte problemer med voldsom trafik, støj, gener fra campingpladsen generelt, manglende tilsyn samt nedslidning af veje og fredet område. Flere ønsker desuden en klar præcisering af landzonetilladelse vedr. åbningstider, mulige arrangementer m.m.

På baggrund af udvalgets beslutning samt  de indkomne bemærkninger er det forvaltningens holdning, at det ansøgte kan tillades. Forvaltningen anbefaler dog, at udvalget tager stilling til, om åbningstider skal begrænses til campingsæsonen 1. marts til 31. oktober. Det vil sige, Corona Camping  fra 31. oktober til 1. marts kun har åbent for vintercampering jf. Campingreglementet uden socialt og kulturelt samlingssted. Forvaltningens vurdering tager særligt afsæt i de generelle formål med landzonebestemmelserne samt i det nære naboskab med et fredet naturområde og den rekreative anvendelse i området. 

Varsel om påbud

Køge Kommune har modtaget svar på varsel om påbud fra Mikael og Susanne Fanø. I brevet foreslås bl.a. en  afvikling af helårsbeboelse på pladsen inden 1. november 2028 samt forslag for oprydning inden den 31. oktober 2019, dog fjernelse af faste terrasser inden den 1. oktober 2028.

Varsel om påbud er givet med henblik på at stoppe helårsbeboelse og føre de fysiske forhold på Corona Camping tilbage til campingplads med de gældende tilladelser jf. campingreglementet og fredning.

Brevet fra ejer er vedhæftet som bilag "svarbrev fra Mikael Farnø" i sin fulde ordlyd, og indholdet er kommenteret af forvaltningen i notatet.

Forvaltningen anbefaler, at der fremsendes et endeligt påbud til Corona Camping, hvor tidligere varslede frister for oprydning og fraflytning fastholdes. Herunder, at ulovlige beboelser (helårsbeboelse) skal være fraflyttet pladsen senest  den 31. december 2019. I den forbindelse er Velfærdsforvaltningen blevet informeret og er indforstået med oplægget.

Derudover foretages der en generel oprydning på campingpladsen vedr. al opbygning af terrasser, læhegn, hegn, skure, plantekasser (på pladsen), køkkenhaver og anden faste konstruktioner med permanent individuelt præg, herunder også  væggene omkring den fælles opholdsterrasse inden den 31. marts 2019.

Samtidig skal Mikael Farnø fremsende situationsplaner over campingpladsens fremtidige indretning både sommer og vinter med (evt. vinteropbevaring), som er i overensstemmelse med campingreglementet, fredningen og de tilladelser, der tidligere er givet. Dette gøres ligeledes inden den 31. marts 2019 og i samarbejde med Miljøafdelingen.

Beslutning

Ad. 1: Pkt. 1b godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

 

Erik Swiatek (A) deltog i Lene Møller Nielsens (A) fravær.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


223.   Opfølgning på Herfølge Bydelsplan og Byplan Borup - projekter


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Teknik- og Ejendomsudvalg og Økonomiudvalg, at projekterne som angivet i dagsordensteksten tildeles midler som opfølgning på Herfølge Bydelsplan og Byplan Borup. 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Klima- og Planudvalg og Økonomiudvalg, at projekterne som angivet i dagsordensteksten tildeles midler som opfølgning på Herfølge Bydelsplan og Byplan Borup. 

Teknik- og Ejendomsudvalget 05-12-2018
Godkendt.
Baggrund og vurdering

Bydelsplanerne blev vedtaget i henholdsvis 2016 og 2017 og er strategier for byernes udvikling, der afrundes med handlingskataloger med hver 20-25 ønskede tiltag - konkrete fysiske projekter og/eller processer. De ønskede tiltag har det til fælles, at deres formål er at fremme byliv og byernes attraktivitet.

Der er på budget 2018 afsat 1,023 mio. kr. til fysiske projekter eller processer, som tænkes udvalgt fra bydelsplanernes handlingskataloger.

Der er i august og september afholdt dialogmøder med repræsentanterne fra Herfølge Bydelsplan og Byplan Borup. Forud for møderne er de inviterede blevet bedt om tilkendegivelse af, hvorvidt de anså sig som værende repræsentative for lokalsamfundet og arbejdet bag bydelsplanen/byplanen.

Konklusionen fra begge møder er, at der er ønske om at anvende midlerne til fysiske konkrete tiltag. Midlerne vil således hurtigt kunne blive anvendt. De deltagende har angivet en ønsket prioritering mellem de oplistede tiltag og konkretisering, hvor det har været muligt. Projekterne er ikke på nuværende tidspunkt konkretiseret, hvilket betyder at det pt. ikke er muligt at sige hvor langt midlerne rækker.

Efter vedtagelsen af fordeling af midlerne overdrages projekterne til ETK, Anlæg og Borup Borgerforening for gennemførelse af projekterne. Projekterne forventes endeligt gennemført i foråret 2019. 

Herfølge
Herfølge Borgerforening med deltagelse af Herfølge Skole ønsker midlerne anvendt til:

 1. Realisering af Byparken
  Herfølges borgere og Køge Kommune har siden 2005 haft et stort ønske om etableringen af en ”bypark” på hjørnet af Billesborgvej og Vordingborgvej (Herfølge Skoles grønne areal).

  Det er udtrykt i Strategiplanen for Herfølge bykerne fra 2005 og i den nye bydelsplan for Herfølge fra 2017. Der foreligger stadig udkast og tegningsforslag til byparken i Teknik- og Miljøforvaltningen.

 2. Gadekærsrenovering ved Billesborgvej

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at midler til byparken prioriteres, og at eventuelle, resterende midler anvendes til renovering af gadekær.

Borup
Borup Borgerforening, Kunstforeningen og Idrætsforeningen har afleveret hver deres forslag, der alle tager udgangspunkt i de projekter, der i byplanen er oplistet på 0-2 års horisonten. Forslagene fra Borup Borgerforening er udvalgt på baggrund af et afholdt borgermøde den 3. september 2018, hvor ca. 60 deltagende borgere stemte om ønsker til tiltag fra Byplan Borup.

Forvaltningen har holdt møde med de tre foreninger, og der er opbakning til de projekter, der fremgår af vedhæftede skema:

 • Faciliteter omkring Kimmerslev sø; badebro og stiforløb med bænke, skilte osv.
 • Infoskærme til formidling af byens aktiviteter
 • Motionsredskaber ved hallen og evt. på løberute
 • Hundeskov
 • Eventuelle restmidler til forskønnelse af bycentret

Forvaltningen anbefaler, at de fire første projekter gennemføres, og at de resterende ca. 230.000 kr. anvendes på tiltag til forskønnelse af bycentret.Bydelsplanerne blev vedtaget i henholdsvis 2016 og 2017 og er strategier for byernes udvikling, der afrundes med handlingskataloger med hver 20-25 ønskede tiltag - konkrete fysiske projekter og/eller processer. De ønskede tiltag har det til fælles, at deres formål er at fremme byliv og byernes attraktivitet.

Der er på budget 2018 afsat 1,023 mio. kr. til fysiske projekter eller processer, som tænkes udvalgt fra bydelsplanernes handlingskataloger.

Der er i august og september afholdt dialogmøder med repræsentanterne fra Herfølge Bydelsplan og Byplan Borup. Forud for møderne er de inviterede blevet bedt om tilkendegivelse af, hvorvidt de anså sig som værende repræsentative for lokalsamfundet og arbejdet bag bydelsplanen/byplanen.

Konklusionen fra begge møder er, at der er ønske om at anvende midlerne til fysiske konkrete tiltag. Midlerne vil således hurtigt kunne blive anvendt. De deltagende har angivet en ønsket prioritering mellem de oplistede tiltag og konkretisering, hvor det har været muligt. Projekterne er ikke på nuværende tidspunkt konkretiseret, hvilket betyder, at det pt. ikke er muligt at sige, hvor langt midlerne rækker.

Efter vedtagelsen af fordeling af midlerne overdrages projekterne til ETK, Anlæg og Borup Borgerforening for gennemførelse af projekterne. Projekterne forventes endeligt gennemført i foråret 2019. 

Herfølge
Herfølge Borgerforening med deltagelse af Herfølge Skole ønsker midlerne anvendt til:

 1. Realisering af Byparken
  Herfølges borgere og Køge Kommune har siden 2005 haft et stort ønske om etableringen af en ”bypark” på hjørnet af Billesborgvej og Vordingborgvej (Herfølge Skoles grønne areal).

  Det er udtrykt i Strategiplanen for Herfølge bykerne fra 2005 og i den nye bydelsplan for Herfølge fra 2017. Der foreligger stadig udkast og tegningsforslag til byparken i Teknik- og Miljøforvaltningen.

 2. Gadekærsrenovering ved Billesborgvej

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at midler til byparken prioriteres, og at eventuelle, resterende midler anvendes til renovering af gadekær.

Borup
Borup Borgerforening, Kunstforeningen og Idrætsforeningen har afleveret hver deres forslag, der alle tager udgangspunkt i de projekter, der i byplanen er oplistet på 0-2 års horisonten. Forslagene fra Borup Borgerforening er udvalgt på baggrund af et afholdt borgermøde den 3. september 2018, hvor ca. 60 deltagende borgere stemte om ønsker til tiltag fra Byplan Borup.

Forvaltningen har holdt møde med de tre foreninger, og der er opbakning til de projekter, der fremgår af vedhæftede skema:

 • Faciliteter omkring Kimmerslev sø; badebro og stiforløb med bænke, skilte osv.
 • Infoskærme til formidling af byens aktiviteter
 • Motionsredskaber ved hallen og evt. på løberute
 • Hundeskov
 • Eventuelle restmidler til forskønnelse af bycentret

Forvaltningen anbefaler, at de fire første projekter gennemføres, og at de resterende ca. 230.000 kr. anvendes på tiltag til forskønnelse af bycentret.

Økonomi
Der er afsat 1,023 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2018 til realisering af projekter i henholdsvis Herfølge og Borup. Beløbet er frigivet, jf. Byrådets beslutning den 26. juni 2018.

Der er afsat 1,023 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2018 til realisering af projekter i henholdsvis Herfølge og Borup. Beløbet er frigivet, jf. Byrådets beslutning den 26. juni 2018.
Beslutning

Godkendt.

Erik Swiatek (A) deltog i Lene Møller Nielsens (A) fravær.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


224.   Udstykninger i landzone - efterår 2018


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget beslutter hvilke ansøgninger, der skal sendes i naboorientering med henblik på politisk stillingtagen til ansøgningerne.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget to ansøgninger om udstykning til ny boligbebyggelse i landzone. Vedhæftede notat viser kortbilag samt de grundlæggende problemstillinger i stikord.

Generelt gælder det, at nye udstykninger og nye boliger kræver landzonetilladelse. Ifølge Planloven skal nye boliger primært opføres i byzone, men der kan dog meddeles tilladelse til udstykninger og nye boliger som huludfyldninger eller afrunding af de landsbyer, der er afgrænset i kommuneplanen. Lige udenfor landsbyafgrænsninger bør nye boliger kun tillades gennem kommune- og lokalplanlægning.

Ifølge planlovens praksis kan der gives tilladelse til huludfyldning, hvis der er tale om enkelte huludfyldninger "indenfor samlede bebyggelser med landsbypræg". Der kan gives tilladelse til huludfyldning, "hvis bebyggelsen ikke bryder afgrænsningen mod det åbne land, og såfremt der i øvrigt ikke findes flere lignende byggemuligheder, som i givet fald ville have krav på en tilladelse ud fra lighedshensyn". Denne praksis er blevet bekræftet i Planklagenævnets seneste afgørelser i Køge Kommune.

De to ansøgninger: 

 • Åbakkevej 27 - udstykning af en grund på 850 m² til opførelse af helårsbolig,
 • Bulveledet 2 - udstykning af en grund på ca. 1.000 m² til opførelse af ny helårsbolig.

Udstykningen på Åbakkevej kan ikke anbefales af forvaltningen, da den falder udenfor planlovens gældende praksis. Udstykningen på Bulveledet kan ses som en enkelt huludfyldning, der ikke påvirker landskabet. Der er dog ikke tale om en landsby eller landsbypræg.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Udvalget besluttede at meddele afslag til Åbakkevej 27 og at sende Bulveleddet 2 i naboorientering.

Erik Swiatek (A) deltog i Lene Møller Nielsens (A) fravær.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


225.   Kunstgræsplæne Bjæverskov Stadion - nedsivning af overfladevand


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget ikke meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til nedsivning af overfladevand fra kunstgræsplæne på Bjæverskov Stadion.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en revideret ansøgning om direkte nedsivning af regnvand fra en kunstgræsplæne på Bjæverskov Stadion, Halvejen 12, 4632 Bjæverskov, hvor der nu argumenteres for ringe risiko for grundvandsforurening fra kunstgræsplænen. Forvaltningen har vurderet ansøgningen ud fra grundvandsrisici. Ansøger af projektet er Køge Kommune.

På baggrund af bl.a. Kalundborg-dommen i 2016 (hvor en tilsvarende sag blev hjemvist til fornyet behandling, da der manglede en hydrogeologisk gennemgang af området under banen og en vurdering af hvilke stoffer, der nedsiver), har  forvaltningen fokuseret på, at en nedsivningstilladelse skal indeholde en hydrogeologisk gennemgang af området samt en risikovurdering af hvilke stoffer, der nedsiver.

For at beskytte grundvandet i Bjæverskov Vandværks indvindingsopland frarådede forvaltningen i denne sag en direkte nedsivning. På baggrund af dette er Køge Kommune kommet med en revideret risikovurdering af projektet. Det er de nye oplysninger, der nu forholdes til.

Denne sag adskiller sig fra de 2 andre meddelte udlednings- og nedsivningstilladelser til kunstgræsplæner, fordi Rishøj kunstgræsplæne ikke ligger i OSD-område og der er ingen drikkevandsboringer i umiddelbar nærhed. Borup kunstgræsplæne ligger nedstrøms boringerne, hvilket betyder, grundvandet under kunstgræsplænen strømmer væk fra boringerne. I modsætning hertil strømmer grundvandet fra Bjæverskov kunstgræsplæne mod boringerne og ligger i område med særlige drikkevandsinteresser(OSD).

Siden disse tilladelser har både Miljøstyrelsen og DHI udgivet rapporter med undersøgelse af udvaskningen af forurenende stoffer fra de materialer, der anvendes ved etableringen af 3. generations kunststofbaner som denne.  Forvaltningen har i vurderingen af kunstgræsplænens miljømæssige påvirkning af omgivelserne (jord, grundvand og overfladevand) også anvendt erfaringer og konklusioner fra ovenstående rapporter.

Den reviderede risikovurdering skulle skabe klarhed over de miljømæssige forhold, der adskiller denne type kunstgræsplæne fra andre anlagte kunstgræsplæner. Kunstgræsplænen skal etableres ovenpå eksisterende terræn/muldlag. Dette muldlag er i sig selv en barriere i forhold til udvaskning af tungmetaller, da tungmetaller binder sig mere til humus og lerpartikler i muldlaget. Andre kunstgræsplæner har ikke dette ekstra muldlag, men kun kunstgræsplænens alm. opbygning, der er sand og grus nederst. Dette binder tungmetaller dårligere end muldlaget. Så i forhold til udvaskning af tungmetaller og evt. risiko for grundvandsforurening, bør disse typer kunstgræsplæner ovenpå ekstra muldlag bevirke, at der udvaskes færre tungmetaller end fra traditionelle kunstgræsplæner.  Ud fra forsigtighedsprincippet er der dog ingen sikkerhed for, at der alligevel udvaskes en mindre mængde miljøfremmede stoffer og tungmetaller. Derudover er der ingen monitering/overvågning af denne evt. udvaskning.

På baggrund af den reviderede risikovurdering kan forvaltningen stadig ikke anbefale, at der gives tilladelse til direkte nedsivning af overfladevand ved Bjæverskov Stadion. Den reviderede risikovurdering giver ikke den miljømæssige sikkerhed, der gør, at der kan anbefales nedsivning. Det skyldes, at der søges om tilladelse til nedsivning i indvindingsopland til Bjæverskov Vandværk. Der er ikke tidligere givet tilladelse til så stort et nedsivningsanlæg i et indvindingsopland til almen vandforsyning. Ud fra forsigtighedsprincippet vil forvaltningen derfor ikke anbefale direkte nedsivning fra denne aktivitet.

Hvis Klima- og Planudvalget har politisk ønske om at give tilladelse til fuld nedsivning fra kunstgræsplænen, bør der i tilladelsen indbygges to vilkår især: Moniteringsprogram til at måle på evt. udsivning af tungmetaller og miljøfremmede stoffer samt forbud mod brug af tømidler og pesticider. Tømidlerne kan give for højt klorid-indhold i grundvandet, og derudover kan det mobilisere tungmetaller.

Økonomi
Sagen har ingen økonomisk konsekvens for Køge Kommune. 
Beslutning

Udsat.

Erik Swiatek (A) deltog i Lene Møller Nielsens (A) fravær.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


226.   Revideret regulativ for husholdningsaffald


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at forslag til

 1. revideret regulativ for husholdningsaffald, jf. bilag 1, , godkendes
 2. regulativ efter godkendelse sendes i offentlig høring, jf. krav i affaldsbekendtgørelsen
Baggrund og vurdering

Behovet for at revidere gældende regulativ for husholdningsaffald (gengivet i bilag 2), skyldes primært den kommende udrulning af nye affaldsordninger til alle énfamilieboliger pr. 1. maj 2019 og til alle flerfamilieboliger pr. 1. maj 2020.

Herudover er der behov for at foretage enkelte tilretninger og præciseringer, blandt andet som følge af ændring i lovgivningen, herunder i teksten i selve standardregulativerne.

 

Lovgrundlag og opbygning af regulativerne

De kommunale regulativer på affaldsområdet er opdelt i 2 såkaldte standardregulativer: Regulativ for husholdningsaffald (som nærværende indstilling drejer sig om) og regulativ for erhvervsaffald (hvor en revideret udgave vil blive forelagt til januar).

Standardregulativerne for både husholdningsaffald og erhvervsaffald er en del af bilagene til affaldsbekendtgørelsen. Teksten i regulativet er delt op i 3 former for tekster:

 • Standardtekst = fast tekst, som den enkelte kommune ikke kan ændre
 • Valgfri tekst = tekster, som kommunen kan vælge imellem (ofte kan vælges flere del-tekster, som dermed supplerer hinanden)
 • Fri tekst = tekst som den enkelte kommune selv formulerer

Det betyder således, at en del af teksten i regulativerne er fast tekst, og at standardregulativerne desuden er opbygget, så de fungerer som en fast skabelon for hvilke affaldsordninger, der skal beskrives i regulativerne, i hvilken rækkefølge og med hvilke underafsnit. Kommunen har dog ret frie hænder til at beskrive, hvordan den enkelte ordning fungerer, idet disse dele af regulativet er fri tekst.

 

De væsentligste ændringer i forhold til gældende husholdningsaffaldsregulativ

Dagrenovationsordningen

Når de nye indsamlingsordninger for mad- og restaffald implementeres henholdsvis pr. 1. maj 2019 og 1. maj 2020 består den væsentligste ændring i, at dagrenovationen opdeles i mad- og restaffald for alle helårsboligers vedkommende. For sommerhuse, kolonihavehuse og virksomheders vedkommende afhentes fortsat kun usorteret dagrenovation i ét-kammer-beholder/-container. Det betyder samtidig, at indsamling i sække helt bortfalder pr. 1. maj 2019.

Ordningerne for papir, plast, glas og metalemballager

For disse 4 ordninger gælder det ligeledes, at den kommende husstandsindsamling af de tørre genanvendelige materialer, i 4-kammer-beholdere, medfører behov for at opdatere regulativteksten.

Storskraldsordningen

Som tidligere besluttet ændres indsamlingsfrekvensen i storskraldsordningen fra 9 til 6 gange årligt pr. 1. maj 2019. Dog vil det være muligt for bebyggelser med storskraldsgårde at købe sig til indsamling 12 gange årligt. Herudover foreslås et par andre tilpasninger:

 • Indførsel af mængdegrænse (3 m3 pr. gang), så det ikke længere bliver muligt at stille hele "flyttelæs" ud til storskrald
 • Indførsel af "ringeordning" for boliger i landzone, således at disse borgere inden afhentning skal melde ind til kommunen, at de har storskrald til afhentning næste gang, der er afhentningsdag. Forslaget er begrundet i, at der ofte køres rigtig mange kilometer "forgæves" ud til ejendomme, hvor der ikke er sat storskrald ud til afhentning.

Haveaffaldsordningen

Det foreslås, at haveaffaldsordningen fremover kun kommer til at omfatte boliger, som har individuel opsamling af de 4 tørre fraktioner - det vil sige de boliger, som benytter 4-kammerbeholdere. Herudover foreslås det, at der fra 1. maj 2019 kun hentes haveaffald i 240 l beholdere (de tidligere glas/papirbeholdere) - det vil sige ikke haveaffald i bundter eller papirsække. Hver husstand kan kun have 1 stk. 240 l beholder til haveaffald, og denne tømmes 2 gange årligt.

Bygge- og anlægsaffald

Der foreslås en tydeliggørelse af reglerne for bygge- og anlægsaffald, således at det blandt andet fremgår tydeligere, at anmeldepligt samt pligt til at sortere m.v. også gælder private bygherrer.

Bilag med krav til standpladser og adgangsveje

Der foreslås en omstrukturering og opstramning af teksten, så reglerne bliver klarere.

 

Høring og endelig vedtagelse af regulativet

Når Klima- og Planudvalget har godkendt indstillingen, skal regulativet efter affaldsbekendtgørelsen i offentlig høring i mindst fire uger. Da høringsperioden falder sammen med jul og nytår foreslås det, at den forlænges, således at den kommer til at strække sig fra 10. december 2018 til 11. januar 2019. Efter høringen forventes husholdningsaffaldsregulativet forelagt til endelig godkendelse i Klima- og Planudvalget på udvalgets møde den 7. februar 2019 og herefter til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med revision af regulativet.
Kommunikation

Når udvalget har godkendt forslag til husholdningsaffaldsregulativ, vil borgere i Køge Kommune have mulighed for at kommentere og komme med forslag i høringsperioden, jf. ovenfor. Forvaltningen foretager en opsamling på de indkomne kommentarer og forelægger forslag til regulativ til endelig godkendelse efter høringsperioden.

Alle kommunale affaldsregulativer skal offentliggøres via den statslige regulativdatabase, NSTAR.

Beslutning

Godkendt.

Erik Swiatek (A) deltog i Lene Møller Nielsens (A) fravær.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


227.   Efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Køge Kommune svarer Miljø- og Fødevareministeriet på den igangværende høring.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget behandlede på sit møde den 5. januar 2018, under pkt. 18, en sag om Øresunds havmiljø. Køge Bugt er en del af Øresund.

Danmarks Naturfredningsforening havde i en henvendelse på vegne af 13 danske og svenske NGO’er kontaktet borgmestre i en række øresundskommuner på begge sider af sundet for at få opbakning til en opfordring om at beskytte Øresunds vandmiljø. Udvalget besluttede at bakke opfordringen op.

Nu er miljøministeren fremkommet med et forslag til en bekendtgørelse, der forbyder sandsugning i den nordlige del af Øresund men ikke i den sydlige, hvortil Køge Bugt hører. Forslaget er i høring indtil den 13. december 2018, se eventuelt høringsbrev og forslag til bekendtgørelsen på ttps://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62473.

Køge Bugt er kendetegnet ved at være et lavvandet og vigtigt opvækstområde for mange af de fisk, insekter og bunddyr, der lever i såvel Øresund som resten af Østersøen. Et rent og uforurenet havmiljø er desuden vigtigt for såvel det lokale erhvervsfiskeri som for rekreative interesser. Sandsugning er et kraftigt miljøskadeligt indgreb i havmiljøet. Derfor bør bekendtgørelsens foreslåede grænser efter Teknik- og Miljøforvaltningens opfattelse udstrækkes, så hele Øresund omfattes af forbud mod sandsugning, altså også Køge Bugt.

Økonomi
Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Erling Larsen (A), Niels Rolskov (Ø) og Erik Swiatek (A) godkendte indstillingen.

Thomas Kampmann (C), Torben Haack (F) og Ken Kristensen (V) undlod at stemme.

Erik Swiatek (A) deltog i Lene Møller Nielsens (A) fravær.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


228.   Grundvandskortlægning


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget ny grundvandskortlægning fra Miljøstyrelsen. Inden den nye grundvandskortlægning var Køge Kommune opdelt i 7 grundvandskortlægninger, udarbejdet over en lang periode, hvor udpegningskriterierne løbende har skiftet karakter.

Miljøstyrelsen indvilgede i at genberegne grundvandskortlægningen for hele kommunen efter gældende udpegningskriterier og dermed er opnået en opdateret, ensartet kortlægning for hele Køge Kommune. Ved en grundvandskortlægning samles al tilgængelig viden om geologien, hydrologien, grundvandskemien, arealanvendelse og forureningskilder. Grundvandets strømning kortlægges og dermed udpeges de områder, hvor på jordoverfladen grundvandet dannes (grundvandsdannende oplande) og hvilke områder, som vandindvindingsboringer trækker deres vand nede i grundvandsmagasinet (indvindingsoplande). Dette resulterer i udpegninger af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), det vil sige arealer, som er vurderet at udgøre en dårlig beskyttelse af grundvandsressourcen. Grundvandskortlægningen skal ligge til grund for kommunens arbejde med indsatsplanlægningen for grundvandsbeskyttelse.

Afrapportering fra grundvandskortlægningen for Køge Kommune er vedlagt som bilag.

Genberegningen af grundvandskortlægningen i Køge Kommune medfører store ændringer i forhold til tidligere kortlægninger. I den nye grundvandskortlægning, udgør NFI ca. 30 % af Køge Kommunes samlede areal, hvor i tidligere kortlægninger udgjorde NFI ca. 15 %. Kommunen skal udarbejde indsatsplaner indenfor NFI, hvor der ikke i forvejen er beskyttende foranstaltninger for grundvandsressourcen, eksempelvis skov og §3-områder. Disse arealer betegnes  indsatsområder (IO) - IO og NFI samt BNBO kan ses på vedlagte oversigtskort. Inden for IO er det lovpligtigt at kommunen udarbejder indsatsplaner, med konkrete indsatser overfor grundvandsbeskyttelsen.

Bekendtgørelsen med de nye udpegninger træder i kraft den 1. januar 2019. Køge Kommune har derefter 1 år til at udarbejde et udkast med beskrivelse af de foranstaltninger, som foreslås gennemført for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen. Efter 2 år skal forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse være vedtaget.

I denne bekendtgørelse er de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) ligeledes udpeget, dog kun for de vandværker, som har en gældende vandindvindingstilladelse.

Forvaltningen arbejder fortsat med at forny vandindvindingstilladelser, så alle vandindvindinger til almen drikkevandsforsyning får en gældende tilladelse og dermed får udpeget BNBO for deres boringer. BNBO indgår som en del af de indsatser, som forventes at skulle indgå i kommende indsatsplaner.

Forvaltningen kan ikke med de tilgængelige ressourcer indfri Miljøstyrelsens krav til tidsfrister for arbejdet med indsatsplanerne på grund af indvindingstilladelserne, der skulle have været færdige i 2016.

Økonomi
Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Udpegning af nitrat følsomme indvindingsområder (NFI) er tilgængeligt på Teknik- og Miljøforvaltningens webgis, så udpegningerne er tilgængelige internt og eksternt.

Når bekendtgørelsen træder i kraft pr. 1. januar 2019, indrykker forvaltningen en informationsannonce på Køge Kommunes hjemmeside. 

Beslutning

Godkendt.

Forvaltningen bedes fremkomme med et overslag over udgifterne til at udarbejde indsatsplanerne.

Erik Swiatek (A) deltog i Lene Møller Nielsens (A) fravær.

 

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


229.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Møde om Blå Kors-ejendom i Bjæverskov
 • Dispensation for støj ved byggefelt 3-1
 • Tilsyn med Skovbo Skydebane
Beslutning
 • Erik Swiatek (A) orienterede om indkøbssagen i ARGO

Taget til efterretning.

Erik Swiatek (A) deltog i Lene Møller Nielsens (A) fravær.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


230.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
     
 • Ambulancekørsel til Campus, vejnavneændring undersøges
Beslutning
 • Skitseprojekt på SH4 med øgede højder blev fremvist

Erik Swiatek (A) deltog i Lene Møller Nielsens (A) fravær.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


231.   Eventuelt


Beslutning

Intet.

Erik Swiatek (A) deltog i Lene Møller Nielsens (A) fravær.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 23.01.20