Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 02.12.2021 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Lene Møller Nielsen, (A)

216.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Pkt. 222 blev behandlet først, Ken Kristensen (V) deltog kun under dette punkt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


217.   Orientering om kommende affaldsplan


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager nedenstående orientering til efterretning.
Baggrund og vurdering

Kravene til kommunal affaldsplanlægning er beskrevet i affaldsbekendtgørelsens kapitel 5.

Kort fortalt er de væsentligste krav til kommunale affaldsplaner følgende: 

 • Planens indhold må ikke stride imod den nationale affaldsplan
 • Planperioden skal være i alt 12 år, med en ”detaljeret” plan for initiativer for de første 6 år af planperioden
 • Planen skal revideres senest hvert 6. år
 • Der er krav om minimum 8 ugers offentlig høring, inden planen vedtages endeligt
 • Affaldsplanen skal bestå af følgende dele:
  • En kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen
  • En målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet
  • En planlægningsdel med særlig fokus på planlægningen de første 6 år af planperiode. 

Den kommunale affaldsplan udgør således det grundlag, som navnlig de næste 6 års tiltag på affaldsområdet hviler på. Herudover udgør planens afsnit om økonomi også den økonomiske ramme, som fastlægger fremtidige investeringer på området - det vil sige ”hjemmel” til at bruge penge på initiativer på affaldsområdet.

For at opnå både synergieffekter og mest muligt ensretning og ensartethed på området er der igangsat et samarbejde mellem ARGO og de af interessentkommunerne, som i øjeblikket er i gang med at udarbejde affaldsplaner. ARGO vil således levere relevant data og beskrivelser til dele af de kommunale affaldsplaner ultimo 2021 / primo 2022. Desuden er der igangsat en proces, hvor interessentkommunerne forsøger at koordinere planlægningen af de tiltag i de kommende affaldsplaner, som man har fælles.

Visse af affaldsplanens initiativer vil gennemføre kommunens initiativer fra klimaplanen i praksis  - f.eks. krav om el-drift ved kommende udbud af indsamling af affald.

Planperioden vil være medio 2022 til medio 2034, med beskrivelse af konkrete initiativer for perioden medio 2022 til medio 2028. Bilag 1 indeholder en overordnet tidsplan for processen med udarbejdelse af affaldsplan for Køge Kommune, og i bilag 2 er givet en oversigt over forslag til initiativer i løbet af de første 6 år.

Teknik- og Miljøforvaltningen planlægger at forelægge forslag til affaldsplan for Klima- og Planudvalget på mødet i marts 2022, hvorefter forslaget sendes i offentlig høring.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


218.   Orienteringsbrev til nye områder om fremme af kystbeskyttelsesprojekt


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima-og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. vedlagte orienteringsbrev om fremme af kystbeskyttelsessagen for Køge Dige godkendes og sendes til ejere af fast ejendom i 3 mindre områder
 2. forvaltningen får delegation til at sende orienteringsbreve om fremme af kystbeskyttelsesprojektet til mindre områder på op til 10 ejendomme. 
Baggrund og vurdering

Orienteringsbrev om kystbeskyttelsesprojekt sendes til yderligere 3 mindre områder 

Byrådet besluttede for den 20. marts 2018 at fremme kystbeskyttelsessagen (nu Køge Dige) efter kapitel 2a i Kystbeskyttelsesloven. Det betød, at alle ejere af fast ejendom i det område, kommunen dengang vurderede kunne blive pålagt bidrag, modtog et lovpligtigt orienteringsbrev om kommunens beslutning. Områderne var dengang afgrænset af infrastruktur i form af større veje.

Teknik- og Miljøforvaltningen har siden da arbejdet intensivt med projektet - nu Køge Dige. Der er  bl.a. en detailprojektering undervejs, en viderebearbejdning af principperne for bidragsfordeling samt en justering af risikoområderne. På Klima- og Planudvalgets og Teknik- og Ejendomsudvalgets møder den 12. august 2021, besluttede begge udvalg, at forvaltningen kunne arbejde videre med et forslag til bidragsfordeling for Køge Dige. Her foreslås det, at ejere af fast ejendom kan bidrage til Køge Dige, hvis deres ejendom ligger under kote 2,8 meter, eller adgangsvejen(e) til ejendommen ligger under denne kote og dermed kan blive oversvømmet ved en større stormflod. De opnår derfor en fordel af projektet. 

Disse kriterier kombineret med et opdateret højdekort har vist, at yderligere 3 mindre områder, som ikke fik brev i 2018, kan blive pålagt bidrag, da adgangsvejene til dem ligger under kote 2,8 meter. Områderne er Køge Søndre Havn, Køge jorddepot/Køge Havn samt et område ved Boholtevej. Områderne ligestilles dermed også med bl.a. den centrale del af Køge By, hvor terrænoverfladen ligger over kote 2,8 meter, men adgangsvejene ligger under denne kote.  

De nye områder fremgår af bilag 1.

Delegering af udsendelse af orienteringsbreve om fremme af kystbeskyttelse

Ved arbejdet med udpegning af de områder, hvor ejere af fast ejendom foreslås at bidrage til Køge Dige, anvender forvaltningen løbende nye data, bl.a. opdateret højdemodeller. Det betyder, at der kan ske mindre ændringer i de områder, hvor der foreslås bidragspligt, og dermed kan også ejere af ejendomme i andre områder blive foreslået en bidragspligt. Forvaltningen ønsker delegation til at sende denne lovpligtige information ud til helt små områder på op til 10 ejendomme, hvis det mod forventning skulle vise sig nødvendigt. Brevet er en forudsætning for, at kommunen senere, når kystbeskyttelsesprojektet er vedtaget, kan pålægge ejerne bidragspligt.  

Økonomi
Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Der udsendes orienteringsbreve til alle ejerne af fast ejendom i de 3 nye områder, der kan blive pålagt bidragspligt til Køge Dige.

Teknik- og Miljøforvaltningen planlægger derudover at sende et andet informationsbrev om status for Køge Dige til alle ejere af fast ejendom, der kan blive pålagt bidrag. Dette informationsbrev forventes udsendt forud for et informationsmøde om Køge Dige, som planlægges afholdt primo 2022.  

Beslutning

Ad 1) Anbefales.

Ad 2) Anbefales

Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


219.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1101 - Boliger på Højelsevej etape II


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Lokalplan 1101 for boliger på Højelsevej, II, vedtages endeligt med ændringer, som vist i høringsnotatet.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 31. august 2021, under pkt. 168, at sende forslag til Lokalplan 1101 for boliger på Højelsevej etape II i offentlig høring i 4 uger. Der er indkommet 2 høringssvar.

Forslag til Lokalplan 1101 erstatter Lokalplan 1074 for hele området.

Lokalplanforslaget giver mulighed for udstykning af området med en enkelt storparcel til
opførelse af rækkehuse, samt parcelhusgrunde i varierende størrelser til bebyggelse af
énfamiliehuse og dobbelthuse. Der anlægges et fælles grønt opholdsområde langs områdets
interne boligvej. I den nordlige del af det grønne område, som ligger lavest, anlægges et
regnvandsbassin.

Adgangen til området skal ske ad én samlet adgangsvej fra den private fællesvej syd for området
(Højelsevej). Der etableres vendeplads og fælles gæsteparkering langs boligvejen. Alle parceller
får direkte udkørsel til boligvejen eller vendepladsen.

Bolig- og Planstyrelsen har i et høringssvar bedt Teknik- og Miljøforvaltningen om at redegøre for, hvordan planlægningen af den nye bebyggelse forholder sig til virksomheden CP Kelco, der er kategoriseret som henholdsvis en produktionsvirksomhed af national interesse og en risikovirksomhed. Den tilføjede tekst fremgår af høringsnotatet. 

I det andet indkomne høringssvar foreslås det, at lokalplanområdet udvides til også at omfatte vejarealet fra Højelsevej til indkørslen til lokalplanområdet.

Vejadgangen ligger i landzone udenfor kommuneplanens rammeområde 9B02, mens lokalplanområdet ligger i byzone.

Vejadgangen fra Højelsevej til lokalplanområdet er i dag etableret og giver adgang til boligområdet, som er omfattet af Lokalplan 1074.

Forvaltningen foreslår, at kommuneplanens rammeområde 9B02 udvides i Kommuneplan 2021, og at vejadgangen dermed bliver en del af lokalplanområdet. Ejeren af Højelsevej 6, som også er bruger af vejstykket, er blevet hørt og har ikke fremsendt bemærkninger.

Der er udarbejdet et høringsnotat, hvor der redegøres for høringssvar, samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


220.   Aflysning af forslag til lokalplan 1098 - Værket ved Regnemark


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd,

 1. at forslag til lokalplan 1098 – Værket ved Regnemark aflyses, 
 2. at der igangsættes proces for miljøvurdering af projektet Værket ved Regnemark (VVM) med et eventuelt revideret lokalplanforslag.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 29. august 2021 at sende forslag til ny lokalplan 1098 – Værket ved Regnemark i 4 ugers offentlig høring.

Forslag til lokalplan 1098 har til formål at muliggøre, at HOFOR kan etablere nyt vandværk med centralt blødgøringsanlæg og nye driftsbygninger som erstatning for det eksisterende vandværk ved Regnemark.

HOFOR har efter byrådsmødet anmodet om at udskyde den planlagte offentlige høring af planforslaget, indtil forhold omkring miljøvurdering af projektet var afklaret. Årsagen er, at lokalplanprocessen er startet op på et tidspunkt, hvor der alene var foretaget en helt overordnet projektering, men at projekteringen på nuværende tidspunkt er så konkretiseret, at HOFOR forventede snarest at fremsætte anmodning om, at projektet undergår en miljøvurdering (VVM).

HOFOR har den 5. november 2021 anmodet om, at projektet undergår en miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 19, stk. 4. Anledningen er, at HOFOR i deres projektering har identificeret forhold, som antyder, at det nye anlæg vil kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet. Det gælder blandt selve placeringen og udledning i forbindelse med indkøringen af det nye anlæg. Teknik- og Miljøforvaltningen deler ikke HOFOR's bekymring om, at projektet kan få væsentlige indvirkninger på miljøet, men med den nævnte § 19, stk. 4 kan bygherre kræve en VVM.

Forvaltningen bemærker, at der nu er opstået tidsmæssigt sammenfald mellem planlægningen og en forestående realisering af projektet, og at der ved samtidighed mellem planlægning og projekt skal foretages en samordnet miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven. Forvaltningen indstiller derfor til, at det nuværende lokalplanforslag 1098 aflyses, og at lokalplanlægningen genoptages i forbindelse med den forestående miljøvurdering af plan og projekt.

Forvaltningen bemærker, at der i forslag til kommuneplan 2021-33 er indarbejdet ændring af kommuneplanramme 13T01, der muliggør en maksimal bygningshøjde op til 18,5 meter. Fremtidig udarbejdelse af ny lokalplan for området til muliggørelse af ny vandværksbebyggelse med centralt blødgøringsanlæg vil dermed være i overensstemmelse med ny kommuneplan, såfremt kommuneplanforslaget bliver endelig vedtaget.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Kommunikation

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der ikke udarbejdes ny startredegørelse, og at der ikke afholdes endnu et forborgermøde, da projektet ikke er ændret. Forvaltningen vil i samarbejde med HOFOR formulere det materiale, der skal indgå i høringen af berørte myndigheder og offentligheden forud for udarbejdelse af miljørapporten. Når miljørapport og forslag til lokalplan er godkendt af Byrådet, kan der afholdes et borgermøde på Regnemarkværket.

Beslutning

Ad 1) Anbefales.

Ad 2) Anbefales.

Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


221.   Ansøgning om landzonetilladelse til klimahus og to skure


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der meddeles midlertidig landzonetilladelse til et klimahus og to skure i en 5-årig forsøgsperiode på Egøjevej 114C.

Baggrund og vurdering

Køge Fælles Jord og Tiny Varigheden har ansøgt om landzonetilladelse til at opføre et midlertidigt klimahus med klimaskærm, tre overdækninger og to skure. Klimahuset skal fungere som et demonstrations- og kursushus i en 5-årig forsøgsperiode.

Klimahuset er en del af et projektsamarbejde med Køge Kommune og har til formål at sætte fokus på bæredygtige bygge- og bosætningsløsninger.

Bygningen skal danne ramme om foredrags- og kursusaktiviteter samt fællesspisningsarrangementer i begrænset omfang og vil ikke blive brugt til beboelse. På ejendommen findes der i dag bl.a. en madskov, en terapihave og højbede samt kurser og rundvisninger med fokus på natur og bæredygtighed.

Ansøgning

Det ansøgte projekt består af to midlertidige tinyhouses på hver 34m2 med en klimaskærm på i alt 192m2. Der bygges en førstesal ovenpå de to tinyhouses, som overdækkes af klimaskærmen. Med de tre overdækninger er det samlede areal under klimaskærmen på 35m2. Klimahuset placeres tæt på den eksisterende parkeringsplads og ca. 20 meter nord for diget, som ligger i skel mod syd. Med denne placering bibeholdes den grønne kile i skel mod nord.

Køge Fælles Jord har også ansøgt om at udvide parkeringspladsen fra de eksisterende 10 pladser til 18 pladser. Der ansøges desuden om tilladelse til at opføre to skure, hvoraf det ene placeres under klimaskærmen. Det andet skur på 30m2 placeres ved parkeringspladsen og skal bruges til at opbevare cykler, skrald og brænde.

Både klimahus og skur ved parkeringsplads ønskes opført med solceller.

Klimahuset er første etape af et samlet projekt på ejendommen. På sigt vil Køge Fælles Jord og Tiny Varigheden ansøge om at opføre tinyhouses som led i et Living Lab for bæredygtig byudvikling.

Plangrundlaget

Ejendommen er på 2,3ha og ligger i særligt værdifuldt landbrugsområde indenfor kystnærhedszonen øst for Hastrup.

Ejendommen er i forslag til Kommuneplan udlagt til fremtidig byudvikling (Hastrup Øst) i 2 etaper i perioden. Området er ligeledes udpeget som byudviklingsområde i Fingerplanen. Ejendommen forventes lokalplanlagt til forsøgsprojekt med tinyhouses efter endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033.

Vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at klimahuset godt kan opføres i overensstemmelse med de hensyn, som forvaltningen skal varetage i landzonen. Klimahuset placeres som en midlertidig konstruktion i et område, der i forslaget til kommuneplanen er udlagt til byudviklingsområde. Konstruktionen vil derfor heller ikke være i strid med udpegningen for særligt værdifuldt landbrugsområde. 

Da den ønskede placering af klimahuset ligger ca. 20 meter nord for diget, og filteranlægget ca. 15 meter nord for diget, vil forvaltningen gå i dialog med ansøger om en eventuel ny placering hvis det besluttes, at arealet ved matriklens sydlige skel skal inddrages til stamvej i forbindelse med byudvikling.

Naboorientering

Projektet blev sendt i naboorientering i februar og marts 2021, hvor der indkom én samlet indsigelse fra fire naboejendomme. Ansøger blev efterfølgende bedt om at forholde sig til indsigelsen (se bilag).

Bemærkningerne gik primært på bekymringerne omkring støj, trafikale problemer samt permanent opførelse af klimahus og tinyhouses. Naboerne var derudover bekymrede for, hvorvidt aktiviteterne på arealet øges, og hvilken betydning det vil få for den stilhed, ro og natur, som de er glade for. Nogle er naboerne er hjemme om dagen, så derfor var kursustidspunkterne også en bemærkning.

Forvaltningen har forholdt sig til bemærkningerne og vurderer, at de ikke giver anledning til at indstille til et afslag. Aktiviteterne på ejendommen vil foregå i nogenlunde samme omfang som hidtil, da en del af de nuværende aktiviteter flyttes ind i klimahuset. Derfor vurderes det også, at der ikke vil forekomme en markant stigning i trafik på Egøjevej.

I forhold til fremtidige projekter for tinyhouses på ejendommen, skal emnet indgå i den kommende helhedsplan for Hastrup Øst.

Andre tilladelser

Projektet forudsætter, at der efterfølgende også gives tilladelser i henhold til byggeloven, vejloven, spildevandsbekendtgørelsen mv.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


222.   Ringstedvej 677 - udstykning og byggeri i landzonen


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at

 1. ansøger anmodes om at udarbejde et nyt et forslag med ændret placering af énfamiliehus på grunden
 2. forslaget sendes i naboorientering forud for evt. landzonetilladelse.
Baggrund og vurdering

Ejeren af ejendommen Ringstedvej 677 har ansøgt om landzonetilladelse til at opføre et énfamiliehus på 155 m² og en garage/værksted på 80 m² med vejadgang fra Slimmingevej mod syd-øst.

Grunden har et areal på 8.736 m² og ligger umiddelbart udenfor et lokalplanlagt område. Det ønskede byggeri opføres i stil og materialer, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition og med de bestemmelser, der er fastsat i lokalplanen, som gælder for området nord for matriklen. 

I 2007 gav Teknik- og Miljøforvaltningen tilladelse til at udstykke ejendommen matr.nr. 8-k Slimminge By, Gørslev beliggende Ringstedvej 677, 4100 Ringsted, i "6 selvstændige grunde til individuel bolig-bebyggelse (parcel 1-5)". Se bilag.

I landzonetilladelsen er det uklart, om den konkrete ejendom på 8.735 m² er udstykket med henblik på boligbebyggelse eller som landbrugsparcel, idet den i udstykningssagen står anført som grønt område.

Generelt gælder det, at nye udstykninger og nye boliger kræver landzonetilladelse. Ifølge
Planloven skal nye boliger primært opføres i byzone, men der kan dog meddeles tilladelse til
udstykninger og nye boliger som huludfyldninger eller afrunding af de landsbyer, der er
afgrænset i kommuneplanen. Lige udenfor landsbyafgrænsninger bør nye boliger kun tillades
gennem kommune- og lokalplanlægning. 

Ifølge planlovens praksis kan der gives tilladelse til huludfyldning, hvis der er tale om enkelte
huludfyldninger "indenfor samlede bebyggelser med landsbypræg". Der kan gives tilladelse til
huludfyldning, "hvis bebyggelsen ikke bryder afgrænsningen mod det åbne land, og såfremt der i
øvrigt ikke findes flere lignende byggemuligheder, som i givet fald ville have krav på en tilladelse
ud fra lighedshensyn."

Forvaltningens vurdering er, at den ønskede placering af énfamiliehuset falder udenfor planlovens gældende praksis. På baggrund af den uklarhed der er i den tidligere landzonetilladelse, er det dog forvaltningens vurdering, at et énfamiliehus vil kunne placeres længere mod nord på grunden og på den måde få tilknytning til den øvrige bebyggelse mod Lærkegårdsvej og Ringstedvej. Vejadgangen vurderes at kunne ske fra Lærkegårdsvej.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1) Godkendt. 

Ad 2) Godkendt.

Udvalget ønsker en boligplacering til mindst gene for naboerne.Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


223.   Endelig godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyning i Køge midtbys villaområder


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd,

 1. at Projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Køge midtbys villaområder endeligt godkendes,
 2. at der ses bort fra individuel naturgas som reference,
 3. at der stilles vilkår om, at anlægsarbejdet er påbegyndt inden for to år
  fra projektgodkendelse, og at projektgodkendelsen ellers vil bortfalde.
Baggrund og vurdering

Køge Fjernvarme c/o VEKS har fremsendt projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Køge midtbys villaområder til kommunal godkendelse. Projektområdet er i dag udlagt til naturgas og vil med projektgodkendelse overgå til fjernvarme. I Køge Fjernvarmes planlægning betegnes villaområderne: K05, K06, K07 og K08.

Projektforslaget har været i 4 ugers høring ved høringsberettigede parter fra den 1. oktober 2021 til den 29. oktober 2021. Der er i høringsperioden modtaget svar fra Ørsted og CTR. Ingen af de høringsberettigede parter har gjort indsigelse til projektforslagets godkendelse. 

Projektforslaget er i overensstemmelse med kommunens DK2020 Klimaplan, som Byrådet har vedtaget i december 2020. Af Klimaplanen fremgår det, at kommunens målsætning er at udbygge og fortætte det eksisterende fjernvarmesystem i Køge By, Køge Nord og Herfølge. Ved fuld udbygning af projektet, hvilket indebærer konvertering af nuværende olie- og naturgaskunder i projektområdet, vil der således kunne opnås en CO2-reduktion på ca. 7.500 tons/år, svarende til ca. 4,8 tons pr. husstand/år. 

I henhold til Køge Kommunes klimamål er det antaget, at scenarier, hvor individuel naturgasforsyning bevares, ikke er relevant til samfundsøkonomiske analyser. Projektforslaget sammenlignes i stedet med et varmepumpealternativ med individuelle varmepumper. 

Projektet skal ses som et led i fjernvarmekonvertering af hele Køge bybånd. Der vil løbende blive udarbejdet yderligere projektforslag for udbygning af fjernvarmen til de øvrige delområder. Det eksisterende fjernvarmenet i Køge er baseret på projektforslag fra 2011 målrettet bebyggelser på over 300 m2. Nærværende projektforslag omhandler al bebyggelse i det pågældende projektområde.

Teknik- og Miljøforvaltningen og Køge Fjernvarme/VEKS har den 13. oktober 2021 afholdt et orienteringsmøde med deltagelse af ca. 100 borgere omkring den videre plan for udbygning af fjernvarmen i Køge bybånd.

Med projektgodkendelse vil Køge Fjernvarme få forsyningsret og forsyningspligt til varmeforsyning af bebyggelse i projektområdet, og ejendomsejere vil dermed få mulighed for at vælge fjernvarme - der vil ikke være tilslutningspligt. Med vedtagelsen af projektforslaget vil de berørte varmeforbrugere ikke have mulighed for at ansøge den statslige pulje om tilskud til individuel varmepumpe, idet tilskud til varmepumper er målrettet bebyggelse uden for udlagte fjernvarmeområder.

Forvaltningen indstiller, at der i den endelige projektgodkendelse stilles vilkår om, at anlægsarbejdet for fjernvarmeforsyning af projektområdet er påbegyndt inden for en tidsfrist på 2 år. Hvis vilkåret ikke overholdes, vil projektgodkendelsen bortfalde, og projektområdet vil overgå til individuel varmeforsyning.

Køge Fjernvarme forventer, at der skal foreligge tilsagn fra min. 50 % af varmebehovet i den aktuelle gade/vej, før etablering af fjernvarmeledninger kan forventes igangsat. For at øge tilslutningsgraden til projektet lancerer Køge Fjernvarme derfor et kampagnetilbud med nedsættelse af tilslutningsafgiften til 10.000 kr. samt en kampagnerabat med halv pris på effektafgiften i fem år.

Forvaltningen finder, at forslaget indeholder de nødvendige oplysninger for at kunne godkendes,
at forslaget udviser en solid positiv samfundsøkonomi i forhold til referencen med individuelle
luft/vand varmepumper, brugerøkonomi på niveau med varmepumper og naturgas, samt at
projektforslaget er selskabsøkonomisk rentabelt.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Kommunikation
Køge Fjernvarme/VEKS vil efter Byrådets endelige projektgodkendelse påbegynde den konkrete markedsføring af fjernvarmen i projektområdet.
Beslutning

Ad 1-3 Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


224.   Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nylandsvejkvarteret


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd,

 1. at Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nylandsvejkvarteret endeligt godkendes,
 2. at der ses bort fra individuel naturgas som reference,
 3. at der stilles vilkår om, at forsyningspligt først indtræder, når der er opnået tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen, og at godkendelsen bortfalder, hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen,
 4. at der stilles vilkår om, at anlægsarbejdet for hovedledningen er påbegyndt inden for to år fra projektgodkendelse, og at projektgodkendelsen ellers vil bortfalde. 
Baggrund og vurdering

Køge Fjernvarme c/o VEKS har fremsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nylandsvejkvarteret i Køge til kommunal godkendelse. Projektområdet er i dag udlagt til naturgas og vil med projektgodkendelse overgå til fjernvarme.

Projektforslaget har været i 4 ugers høring ved høringsberettigede parter fra den 1. oktober 2021 til den 29. oktober 2021. Der er i høringsperioden modtaget svar fra Ørsted og CTR. Ingen af de høringsberettigede parter har gjort indsigelse til projektforslagets godkendelse. 

Projektforslaget er i overensstemmelse med kommunens DK2020 Klimaplan, som Byrådet har vedtaget i december 2020. Af Klimaplanen fremgår det, at kommunens målsætning er at udbygge og fortætte det eksisterende fjernvarmesystem i Køge By, Køge Nord og Herfølge. Ved konvertering af alle de nuværende olie- og naturgaskunder i projektområdet, vurderes der at kunne opnås en CO2-reduktion på ca. 4.000 tons/år, svarende til ca. 4 tons pr. husstand/år. 

I henhold til Køge Kommunes klimamål er det antaget, at scenarier, hvor individuel naturgasforsyning bevares, ikke er relevant til samfundsøkonomiske analyser. Projektforslaget sammenlignes i stedet med et varmepumpealternativ med individuelle varmepumper. 

Projektet skal ses som et led i fjernvarmekonvertering af hele Køge bybånd. Der vil løbende blive udarbejdet yderligere projektforslag for udbygning af fjernvarmen til de øvrige delområder. Det eksisterende fjernvarmenet i Køge er baseret på projektforslag fra 2011 målrettet bebyggelser på over 300 m2. Nærværende projektforslag omhandler al bebyggelse i det pågældende projektområde.

Teknik- og Miljøforvaltningen og Køge Fjernvarme/VEKS har den 13. oktober 2021 afholdt et orienteringsmøde med deltagelse af ca. 100 borgere omkring den videre plan for udbygning af fjernvarmen i Køge bybånd.

Med projektgodkendelse vil Køge Fjernvarme få forsyningsret og forsyningspligt til varmeforsyning af bebyggelse i projektområdet, og ejendomsejere vil dermed få mulighed for at vælge fjernvarme, men der vil ikke være tilslutningspligt. Med vedtagelsen af projektforslaget vil de berørte varmeforbrugere ikke have mulighed for at ansøge den statslige pulje om tilskud til individuel varmepumpe, idet tilskud til varmepumper er målrettet bebyggelse uden for udlagte fjernvarmeområder.

Selskabsøkonomisk viser projektforslaget, at det er nødvendigt for Køge Fjernvarme at søge tilskud fra Fjernvarmepuljen. Beregningen viser, at minimumstilslutningen er 52 % svarende til 870 ejendomme, der i dag forsynes af individuelle naturgas- og oliefyr. Køge Fjernvarme vil på det grundlag søge tilskud fra fjernvarmepuljen på 17,4 mio. kr. Køge Fjernvarme ønsker derfor en kommunal godkendelse af projektforslaget på vilkår af, at den kommunale godkendelse bortfalder, hvis der ikke opnås tilsagn om støtte ved fjernvarmepuljen.

Det følger af Byrådets godkendelse, at såfremt Køge Fjernvarme opnår tilsagn om tilskud, vil forsyningspligten for Køge Fjernvarme indtræde i hele Nylandsvejkvarteret. I henhold til reglerne om tilskud fra Fjernvarmepuljen må projektets gennemførselstid maksimalt være 5 år.

Køge Fjernvarme/VEKS vurderer, at det er en realistisk målsætning at opnå tilslutning fra ca. 60 % af områdets olie- eller gasopvarmede bebyggelse inden for en 5-årig periode - svarende til ca. 1.004 ejendomme. Hovedforsyningsledningen dimensioneres dog efter at kunne forsyne alle bygninger i området uanset opvarmningsform, samt levere fjernvarme til energidistrikt 11 beliggende nord for Nylandsvejkvarteret. Forvaltningen indstiller, at der i den endelige projektgodkendelse stilles vilkår om, at anlægsarbejdet for hovedledningen til forsyning af Nylandsvejkvarteret samt energidistrikt 11 er påbegyndt inden for en tidsfrist på to år. Hvis vilkåret ikke overholdes, vil projektgodkendelsen bortfalde, og forsyningsområdet vil overgå til individuel varmeforsyning. 

Køge Fjernvarme forventer, at der skal foreligge tilsagn fra min. 50 % af varmebehovet i den aktuelle gade/vej, før etablering af fjernvarmeledninger i den enkelte gade/vej kan forventes igangsat. For at øge tilslutningsgraden til projektet lancerer Køge Fjernvarme derfor et kampagnetilbud med nedsættelse af tilslutningsafgiften til 10.000 kr. samt en kampagnerabat med halv pris på effektafgiften i fem år.

Forvaltningen finder, at forslaget indeholder de nødvendige oplysninger for at kunne godkendes, at forslaget udviser en solid positiv samfundsøkonomi i forhold til referencen med individuelle luft/vand varmepumper, brugerøkonomi på niveau med varmepumper og naturgas, samt at projektforslaget er selskabsøkonomisk rentabelt under forudsætning af, at der opnås tilskud fra Fjernvarmepuljen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Kommunikation

Køge Fjernvarme/VEKS vil efter Byrådets endelige projektgodkendelse påbegynde den konkrete markedsføring af fjernvarmen i projektområdet.

Beslutning
Ad 1-4) Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


225.   Klimatilpasningsplan for Køge Kommune


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget orienteres om det igangværende arbejde med at opdatere kommunens klimatilpasningsplan.

Baggrund og vurdering

Den seneste klimarapport fra FN slår fast, at de menneskeskabte klimaforandringer sker meget hurtigere end tidligere forventet. I Køge Kommune må der også forberedes på højere temperaturer, mere regn og flere hændelser som skybrud og oversvømmelser.

Køge Kommunes nuværende klimatilpasningsarbejde er beskrevet i følgende dokumenter:

 • Klimatilpasningsplan fra 2014
 • Forslag til Kommuneplan 2021-2033
 • Forslag til Risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod anden planperiode 2022-2027
 • Regn- og Spildevandsplan 2021-2026
 • DK2020 Klimaplan – afsnit om klimatilpasning

Som afløser for klimatilpasningsplanen fra 2014, skal Teknik- og Miljøforvaltningen, som en del af DK2020 arbejdet, udarbejde en ny samlende klimatilpasningsplan. Planen skal angive retningen for kommunens klimatilpasningsarbejde frem mod 2030. Klimatilpasningsindsatsen vil forholde sig til risici og muligheder, som klimaforandringerne kan medføre indenfor forskellige sektorer, herunder vores kyster, vandforsyning, energiforsyning, byggeri og anlæg, landbrug, skovbrug, natur og sundhed.

I forhold til risikoen for oversvømmelser fra havet, er de fleste konkrete tiltag frem mod 2030 allerede beskrevet i den nyligt vedtagne risikostyringsplan og her gælder det især arbejdet med at realisere Køge Dige.  

I forhold til risikoen for oversvømmelser fra nedbør, er en del af de konkrete tiltag frem mod 2030 beskrevet i den nyligt vedtagne regn- og spildevandsplan. I forslaget til kommuneplan er der beskrevet supplerende tiltag i forhold til lokal håndtering af øgede nedbørsmængder. Der er behov for at udarbejde et mere detaljeret katalog over de tiltag, som kommunen kan prioritere.

I forhold til de resterende sektorer, herunder landbrug, skovbrug, byggeri og anlæg, energiforsyning og natur og sundhed, er der i DK2020 klimaplanens afsnit om klimatilpasning skitseret hvilke konsekvenser, som det ændrede klima vil have. For disse sektorer vil der i den nye klimatilpasningsplan blive beskrevet konkrete tiltag, som henholdsvis kommunen, virksomheder og borgere kan igangsætte for at blive bedre rustet til at imødegå de klimaforandringer, som allerede nu kan ses i horisonten.

Sigtet med en sammenhængende strategi for klimatilpasning i Køge Kommune er at skabe sammenhængende løsninger og at sikre, at klimatilpasning tænkes ind i alle relevante sammenhænge i den kommunale planlægning og myndighedsudøvelse.

I løbet af 2022 udkommer den samlede nationale klimatilpasningsplan, der vil understøtte sammenhængende klimatilpasning på tværs af kommunegrænser samtidig med, at den vil adressere udfordringer i forhold til regulering, finansiering, viden og datagrundlag. Forvaltningen vil opdatere den kommunale klimatilpasningsplan, når den overordnede plan foreligger.

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye klimatilpasningsplan, vil der komme en borgerinddragelsesfase, hvor vi spørger landbrug, virksomheder og grundejerforeninger om input.

Allerede den 6. december 2021, er Køge Kommune vært for et arrangement om klimatilpasning, som holdes sammen med Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). 

Udkast til revideret klimatilpasningsplan forventes at blive præsenteret på udvalgets møde i februar/marts 2022.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Køge Kommune i 2021.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


226.   Hobbybutik på Tangmosevej


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at sagen tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Luna Hobby, der i dag ligger på Sdr. Viaduktvej 17 i Køge, søger mere plads til et udvidet varesortiment, udstilling af varer, lager og pakkerum. De ønsker derfor at flytte til Tangmosevej 85, hvor der findes de fornødne 600-800 m² lokaler og p-pladser.

Luna Hobby er en butik, der sælger hobbyartikler, og som afholder børnearrangementer, kurser, banko, kreativ café mv. Butikken er åben i dagtimerne, mens der afholdes arrangementer både om aftenen og i weekender. Ud over at være en hobbybutik betegner ejer butikken som et socialt mødested for flere generationer.

Der er ingen lokalplan for ejendommen Tangmosevej 85. Ifølge kommuneplanen kan ejendommen anvendes til virksomheder inden for fremstilling, værksted, service, lager og lignende samt detailhandel med pladskrævende udvalgsvarer.

Kommunen skal virke for kommuneplanen og vurdere, om anvendelsen er forenelig med planrammen. Efter planlovens § 12, stk. 3 kan kommunen modsætte sig byggeri og ændret anvendelse, der vurderes at være i strid med kommuneplanens rammedel.

Pladskrævende udvalgsvarer er defineret i planloven som bl.a. biler og tømmerhandler. Luna Hobby falder ikke indenfor denne kategori, men derimod detailhandel i form af udvalgsvarer, som ifølge planloven skal placeres i bymidter eller bydelscentre.

I erhvervsområder kan der være engroshandel, som er salg til andre handelsdrivende, virksomheder eller professionelle håndværkere mv. – og kun med et ubetydeligt salg af varer til private forbrugere. Kommunen skal overveje, om der er tale om virksomheder, som kommunen reelt ønsker ind i bymidterne, eller om de hører bedst hjemme i erhvervsområderne.

En del af butiksbeskrivelsen kan passe ind under fx servicevirksomhed i kommuneplanrammen, selv om det ikke er den form for aktivitet, der er tænkt på i kommuneplanen. Dermed kunne eksemplet med engroshandel benyttes i dette tilfælde, hvis der kun er et ubetydeligt detailsalg i forhold til virksomhedens øvrige aktiviteter.

Teknik- og Miljøforvaltningen har været i dialog med ejer og gennemgået reglerne for detailhandel. Herunder mulighederne for at kategorisere virksomheden som andet end ren detailhandel, fx en service- eller oplevelsesvirksomhed. Ejer har oplyst, at den egentlige detailhandel vil udgøre virksomhedens primære drift. Dermed kan ovennævnte eksempel med engroshandel ikke benyttes.

Det, der endvidere kunne tale for at tillade dele af konceptet er, at ejendommen ligger på den sydlige del af Tangmosevej, hvor der er boligområde mod syd og øst. Hertil kommer, at butikken i dag ligger på en erhvervsejendom, som i kommuneplanens rammer er udlagt til boligformål.

Forvaltningen vurderer, at butikskonceptet, bør ligge i Køge bymidte, Ølbycentret eller i Hvide By, hvor planlægningen muliggør detailhandel, og hvor både Luna Hobby og andre butikker kan have gensidig gavn af hinandens kundestrømme. Placeringen i et erhvervsområde som Tangmosevej er ikke optimal i forhold til erhvervstrafik. Selv om ejendommen ligger på kanten af boligområdet, hvor trafikforholdene egner sig mere til personbiler og bløde trafikanter, er det ikke en placering, der egner sig til en kreativ hobbybutik.

Forvaltningen agter at meddele afslag på det ansøgte, og henvise til fx Hvide by.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


227.   Torvet 17 - afslag på montering af markise


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at forvaltningens afslag på montering af markise på ejendommen Torvet 17 fastholdes.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med ombygning af den tidligere biograf på Torvet 17 til café/restaurant, har Arkitekterne Køge på vegne af Bistro 17 ApS ansøgt om tilladelse til montering af en markise som dækker over tre vinduespartier.

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 9. juni 2021 meddelt afslag med hjemmel i Lokalplan 3-11, Rammelokalplan for bykernen, hvilket Bistro 17 ApS efterfølgende har klaget over.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 3-11, Rammelokalplan for bykernen, som har som formål at bevare det eksisterende købstadsmiljø og bykernens bevaringsværdige og karakteristiske bygninger ved 

 • at sikre bykernens anvendelse som et blandet bolig- og erhvervsområde,
 • at sikre, at eksisterende bebyggelse med tilhørende omgivelser i alt væsentligt bevares,
 • at sikre, at ændringer i bebyggelsens ydre fremtræden og bebyggelsens omgivelser sker i overensstemmelse med den stedlige byggetradition med hensyn til udformning og materialevalg.

I forhold til skilte og facader står der i lokalplanens redegørelse, at ”Byrådets tilladelse til ændringer i bebyggelsen vil forudsætte, at Byrådets retningslinjer for ombygning i bykernen er fulgt. Disse retningslinjer er samlet i pjecen ”Facader og skilte i bykernen, som Byrådet lod udarbejde i 1974”".

Dette suppleres i lokalplanens § 5.1.2 med en bestemmelse om at Byrådets anvisninger vedrørende bygningernes ydre fremtræden skal følges, og som fodnote hertil står, at ”som grundlag for en vurdering af disse forhold anvendes pjecen ”Facader og skilte i bykernen”, som indeholder retningslinjer for udformning af facader og skilte ved ny-, om- og tilbygning i bykernen”.

Folderen ”Facader og skilte i bykernen” blev i 1997 erstattet af folderen ”Bevaring af Køge Bykerne” der i forhold til markiser fastsætter, at ”markiser er løse stofmarkiser på lette, sammenklappelige rammer i samme bredde som vinduet.”

Ud fra en arkitektfaglig vurdering vil det være uhensigtsmæssigt at montere en markise, som skærer bygningen over på tværs. De friholdte murpiller giver bygningen et indtryk af at "stå på jorden".  Derudover vil en bred og markant markise sløre de fine bygningsdetaljer, der er kendetegnende for den gamle middelalderby, som der netop skal passes på, jf. Lokalplan 3-11.

Det er forvaltningens vurdering, at hvis der monteres en sammenhængende markise over alle tre vinduespartier på ejendommen, vil det efterfølgende være svært at fastholde forvaltningens hidtidige praksis overfor andre, der mener at have en ligeså god begrundelse om, at gæsterne på spisestedet bliver våde, fx ved placering af tøjstativer. 

Lokalplan 3-11 blev udarbejdet i 1983 på et tidspunkt, hvor der var et stort behov for at rydde op i den gamle bykerne og at få de ombyggede facader tilbageført til deres oprindelige udseende. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser, som giver forvaltningen mulighed for at foretage konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfælde.

Alle henvendelser bliver behandlet ud fra en konkret vurdering af bl.a. bygningens arkitektur, hvilket gør, at de enkelte bygninger og ansøgninger ikke kan direkte sammenlignes.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Mette Jorsø (B) og Thomas Kampmann (C) stemmer imod og mener ikke, at der kan forskelsbehandles, da der er flere andre markiser opsat på Torvet. Ansøgers forslag, mener vi, er lavet i respekt for den renoverede bygning. Desuden er det efter vores opfattelse dårlig erhvervsvenlighed.

Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


228.   Orientering fra formanden


Beslutning

Niels Rolskov orienterede om:

 • Indvielse af stendige- og sø-projekt i Magleskoven, torsdag d. 9. kl. 13.00
 • KLAR Forsynings plan for at levere blødgjort vand til Køge-området.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


229.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning

Forvaltningen orienterede om:

 • Sag fra Højelsevej og mandekrisecenter, at der efter ny ansøgning med mindre antal beboere ikke længere kræver landzonetilladelse.
 • Borgermøde mandag d. 6. om lokalplan 1079 P-anlæg ved Køge Nord Station.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


230.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


231.   Prioritering af lokalplaner - december 2021 (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


232.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


233.   Underskriftsblad KPU (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 03.12.21