Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 08.04.2021 kl. 13:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt og virtuelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Torben Haack, (F)


59.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


60.   Endelig vedtagelse af lokalplan 1089 - Boliger i Køge Nord


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at lokalplan 1089 for boliger i Køge Nord vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1).
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 15. december 2020 at sende forslag til lokalplan 1089 for boliger i Køge Nord i offentlig høring. Der er indkommet 5 høringssvar i høringsperioden.

Byrådet godkendte i august 2019 en revideret udgave af Masterplan for Køge Nord, som danner grundlag for den fremtidige planlægning af Køge Nord. I den reviderede udgave af masterplanen disponeres ca. 1.600 boliger i den østlige del af Køge Nord indenfor det stationsnære område omkring Køge Nord Station.

Formålet med lokalplan 1089 er at give mulighed for opførelse af de første boliger i byområdet, og lokalplanen er byggeretsgivende for 247 boliger. Herudover muliggør lokalplanen etablering af en stamvej til boligerne og en landskabsvold, som skal skærme boligerne fra erhvervsområderne vest for lokalplanområdet. Lokalplanen skal desuden give mulighed for anvendelse af en eksisterende gård i Ølsemagle Landsby til kvarterhus og for etablering af parkeringspladser til Ølsemagle Kirke og kvarterhuset.

De indkomne høringssvar indeholder bl.a.:  

 • Indsigelse mod lokalplanens krav om en taghældning på minimum 10 grader for tage med ensidig taghældning
 • Forslag om en højere parkeringsnorm
 • Forslag om at der indtænkes holdepladser til busser.

Der er udarbejdet et høringsnotat, i hvilket der redegøres for høringssvarene. Høringssvarene giver anledning til en række præciseringer samt ændring af lokalplanens krav til taghældning på minimum 10 grader for tage med ensidig taghældning til et krav om en taghældning på minimum 5 grader.

Teknik- og Miljøforvaltningen har desuden haft dialog med Vejdirektoratet, som har ønsket en uddybende redegørelse for håndtering af vejstøj og krævet skærpede støjkrav for delområderne 1a og 1b. Ændringerne fremgår af høringsnotatet.

Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Udsat.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


61.   Ansøgning om landzonetilladelse til minigolfbane (Eventyrland)


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der meddeles afslag på det ansøgte projekt.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en ansøgning om lovliggørende landzonetilladelse til en allerede etableret 18 hullers minigolfbane på 1.400 m2, dræn-sø på 300 m2, parkeringsplads til 80 biler og 8 toiletter indrettet i eksisterende bygning. Se vedlagte projektbeskrivelse og situationsplan (bilag 1 og 2).

Minigolfbanen er tematisk udformet, så hver bane repræsenterer et eventyr fra H.C. Andersen. Ansøger oplyser, at banerne er anlagt på grus/stenmel beklædt med kunstgræs. Mellem banerne er der anlagt grusstier. Baneanlægget ligger ca. 30 meter fra ejendommens bygninger. Ansøger anslår, at der vil være 7.500 årlige besøgende - fordelt på fire måneder årligt med sammenlagt 100 åbningsdage pr. år.

Ansøger oplyser, at parkering vil skulle foregå på eksisterende parkeringsplads langs indkørslen til ejendommen. Her har ansøger indrettet 80 pladser. Ansøger anslår selv, at parkeringspladsen er dimensioneret til 3 gange flere end minigolfanlæggets maksimale kapacitet. Ansøger oplyser herudover, at toiletfaciliteter indrettes i en tidligere driftsbygning (bilag 2).

Søen, parkeringspladsen og toiletter som faciliteter til forlystelsesaktiviteter er alle forhold, som forvaltningen vurderer, er omfattet af krav om landzonetilladelse. Sammenlagt udgør alle de tilladelsespligtige arealer ca. 1 ha.

Ejer har oplyst, at han ikke agter at benytte cafeteria, butik, køkken, legeland eller andre dele af Eventyrland.

Tidligere afslag på landzonetilladelse og igangværende retssag

Klima- og Planudvalget meddelte i februar 2020 afslag til en udendørs legepark på ca. 2 ha, legeland i eksisterende bygninger og en p-plads til 80 biler. Dette projekt lignede i størrelse det projekt, der blev afvist af Byrådet i Kommuneplan 2017.

Udvalget begrundede blandt andet afslaget på tidligere projekt med, at der ikke var ansøgt om et mindre omfattende projekt, hvorfor der ikke skulle arbejdes videre med ansøgningen. Afslag på landzonetilladelse blev meddelt februar 2020. Afslaget blev ikke påklaget til Planklagenævnet, hvorfor afgørelsen stod ved magt. Sagen har efterfølgende udviklet sig til en retssag, som stadig er i gang. Den nye ansøgning bør ses i lyset af tidligere afslåede ansøgning om etablering af Køge Eventyrland på ejendommen samt den igangværende retssag omkring lovliggørelse af de etablerede forhold.

Notat over sagens hidtidige historik er gennemgået mere udførligt i sagens vedlagte bilag 3.
Notat med gennemgang af sagens relevante lovgrundlag fremgår af vedlagte bilag 4.

Vurdering

Landzonebestemmelserne overordnede formål og de landskabelige interesser
Det generelle hensyn bag landzonebestemmelserne er at sikre en klar grænse mellem by og land. Hensynet skal ses i lyset af et ønske om ikke at sætte uhensigtsmæs­sige begrænsninger for de fremtidige udviklingsmuligheder for landbrug, skov­brug og fiskeri og svække erhvervenes investeringssikkerhed.

Forlystelsesparker er en type af erhverv, der ikke er naturligt hjemmehørende i landzone og skal derfor i hovedreglen henvises til en placering ved by og station eller områder af landzonen med større rekreative og turistmæssige interesser. Ejendommen Ejbyvej 20 ligger i et udpræget landbrugslandskab uden rekreative eller turistmæssige interesseudpegninger.

Landzonen skal herudover forbeholdes bl.a. kulturhistoriske, landskabelige og naturmæssige interesser. Ejendommen er beliggende i et udpeget særligt bevaringsværdigt kulturmiljø (Højelse). Kulturmiljøet er bl.a. sårbart overfor ophør af landbrugsdriften og yderligere byggeri og anlæg udenfor den eksisterende velbevarede bebyggelsesstruktur, idet det vil forringe oplevelsen af den velafgrænsede landsby (Højelse). Ejendommen er ydermere beliggende i et kulturhistorisk interesseområde og indenfor kirkeomgivelserne til Højelse Kirke, hvor kommunen tilsigter en ekstra skærpet landskabelig beskyttelsesinteresse.

Trafik
Som det også blev fremhævet i forbindelse med seneste udvalgssag, hvor der blev søgt om hele Eventyrland, så kan selv et mindre projekt skabe trafikale problemstillinger. Ejendommen ligger langt fra en station og betjenes kun af busrute 246. I ansøgningen er der beregnet med 7.500 årlige gæster, der må formodes primært at ankomme i bil. Adgangsforholdene til ejendommen kan være problematiske, da den nuværende indkørselsvej ligger nær et T-kryds på Ejbyvej. Adgangsvejen vil eventuelt skulle flyttes mod syd. P-pladsen er ansøgt placeret i transportkorridoren, men her er det muligt for kommunen at give landzonetilladelse til ændret anvendelse, der ikke medfører permanent byggeri og anlæg.

Indkomne bemærkninger forud for udvalgssagen og mulighederne for fremtidig udvidelse
Den nye ansøgning har ikke været sendt i naboorientering. Beboere fra Assendrup landsby har dog fremsendt bemærkninger til etableringen af Køge Eventyrland. Det bemærkes, at eventyrlandet i deres optik vil skæmme det åbne land og medføre trafik samt støjgener i området. Beboerne frygter herudover, at en godkendelse af minigolfbanen vil medføre en forventning hos ejer om, at han på sigt vil kunne udvide aktiviteterne på ejendommen.

Forvaltningen vil med vilkår i en eventuel landzonetilladelse kunne sætte rammer for legelandets fremtidige udviklingsmuligheder men kan ikke afvise, at der vil skulle tages konkret stilling til ønsker om senere udvidelser såfremt legelandet opnår succes og vækster. Legelandet og mulige fremtidige udvidelser kan komme i konflikt med to nærliggende, godkendte husdyrproduktioner. Dette skyldes særlige afstandskrav fra stalde til områder, der er taget i brug til bl.a. rekreative formål. Tilladelse til legeparken kan derfor på sigt hæmme husdyrproduktionernes muligheder for at vækste, i strid med intentionen om at friholde landzonen til primærerhvervene, herunder landbruget.

Igangværende retssag
Det må forventes at komplicere den igangværende retssag, hvor ansøger stævnes for at skulle tilbageføre bl.a. minigolfbanen til forhenværende anvendelse. Forvaltningen er ikke i stand til at gennemskue, hvilken konsekvens en tilladelse til dele af grundlaget for den igangværende retssag.

Samlet vurdering
På baggrund af ovenstående argumenter vurderer forvaltningen, at der bør meddeles afslag til det ansøgte projekt. Forvaltningen anbefaler, at udvalget fastholder den oprindelige vurdering om, at der på baggrund af en ny konkret ansøgning om et mindre projekt i eksisterende bygninger og indenfor haveafgrænsningen, kan tages stilling til, hvorvidt der kan opnås landzonetilladelse, der i omfang vil ligne Landbrugsmuseet på Ejbyvej 32.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


62.   Projektforslag for afmelding af fjernvarme til Kimmerslev og Nr. Dalby


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. sende Projektforslag for afmelding af fjernvarme til Kimmerslev og Nr. Dalby i høring blandt berørte borgere
 2. forvaltningen bemyndiges til at godkende projektforslaget endeligt, under forudsætning af, at der ikke indkommer indsigelser i høringen.
Baggrund og vurdering

Borup Varmeværk ønsker at afmelde det kollektive varmeforsyningsområde til fjernvarme, så det ikke længere omfatter Kimmerslev og Nr. Dalby. Indskrænkning af kollektive varmeforsyningsområder kræver kommunens godkendelse efter projektbekendtgørelsen.

Kimmerslev og Nr. Dalby blev udlagt som fjernvarmeområde ved godkendelsen af Projektforslag for udbygning af Borup Varmeværk i 2013. Fjernvarmeudbygningen til området er aldrig blevet gennemført grundet lav tilslutningsgrad fra borgerne i området.

Teknik- og Miljøforvaltningen har kontaktet Borup Varmeværk med henblik på at afklare varmeforsyningsforholdene for området. Borup Varmeværk har oplyst, at der ikke har kunnet opnås tilstrækkelig tilslutningsgrad til fjernvarmen, hvorfor det hverken selskabsøkonomisk eller samfundsøkonomisk er fordelagtigt at etablere fjernvarme til området. Borup Varmeværk har herefter indsendt anmodning om godkendelse af Projektforslag for at afmelde fjernvarme til Kimmerslev og Nr. Dalby. Projektgodkendelse vil fjerne Borup Varmeværks ret og pligt til varmeforsyning af bebyggelsen i området samt muliggøre, at boligejerne kan søge statslige tilskudspuljer til varmepumper.

Forvaltningen bemærker i forhold til Køge Kommunes Klimaplan vedtaget i december 2020, at udskiftning af fossile varmekilder til individuelle varmepumper er et vigtigt bidrag til den grønne omstilling. Men konverteringen til individuelle varmepumper bør hovedsageligt foregå i områder, hvor der hverken kan ske tilslutning til fjernvarmenettet, og der ikke er mulighed for at etablere andre kollektive løsninger. Borup Varmeværk har dog i høringssvar til klimaplanen udtrykt interesse i et samarbejde vedr. Nørre Dalby’s varmeforsyning.

Vurdering
Forvaltningen vurderer, at projektforslaget er i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens regler og er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt, der er et krav for kommunal godkendelse.

Projektforslagets beregninger viser negativ samfunds- og selskabsøkonomi ved fjernvarmeudbygning til området i modsætning for etablering af individuelle varmepumper, da der er store omkostninger ved etablering af lange fjernvarmerør. Beregningerne beror sig på, at der alene kan opnås en tilslutningsgrad til fjernvarmen på 30% svarende til tilsagnet til fjernvarmen i 2014. Beregningerne viser samtidigt, at hvis tilslutningsgraden bliver fordoblet, så der opnås 60% tilslutning, vil der fortsat ikke kunne opnås en positiv samfundsøkonomi i projektet.

Forvaltningen bemærker dog, at etablering af fjernvarme vil være en økonomisk gevinst i et brugerøkonomisk perspektiv for borgerne i Nørre Dalby og Kimmerslev. Regnestykket understreger, at det sandsynligvis kan være økonomisk fordelagtigt for borgerne i Nørre Dalby og muligvis også Kimmerslev, hvis der etableres en decentral kollektiv varmeforsyning, som alternativ til individuelle varmepumper. Denne mulighed vil forvaltningen arbejde videre med i et eventuelt nyt projektforslag for decentral kollektiv varmeforsyning i området.

Høring
I henhold til projektbekendtgørelsen skal Byrådet sende projektforslaget i 4 ugers høring ved forsyningsselskaber, varmeproducenter, elnetselskaber og kommuner samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut. Godkendelse af projektforslaget medfører ikke, at der skal afgives areal eller pålægges servitut, hvorfor forvaltningen vurderer, at der formelt set ikke er høringsberettigede parter.

Borup Varmeværk har dog foreslået, at projektforslaget sendes i høring ved borgene i Kimmerslev og Nørre Dalby, da borgerne kan have en berettiget forventning om fjernvarme, og at de derfor bør have mulighed for at gøre indsigelse til, at denne mulighed fjernes.  Hvis der mod forventning kommer så mange indsigelser, at der bliver grundlag for at genoptage markedsføringen af fjernvarme, kan projektgodkendelsen herefter udskydes, indtil den forventede tilslutningsgrad er yderligere undersøgt.

Kommunens kompetence til at godkende projektforslag ligger hos Byrådet, som kan uddelegere sin godkendelseskompetence til Klima- og Planudvalget eller forvaltningen. Ved delegering af godkendelseskompetencen til forvaltningen, vil forvaltningen umiddelbart efter endt høring endeligt godkende projektforslaget og tilbageføre området til individuel varmeforsyning – forudsat, at der ikke indkommer væsentlige bemærkninger i høringen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Anbefalet. 

Udvalget ønsker at arbejde for og opfordrer til, at der findes en anden og mere bæredygtig varmeforsyning i området.

Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


63.   Kirkevej 4 – nedlæggelse af præstebolig


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at nedlæggelse af præsteboligen godkendes.
Baggrund og vurdering
Menighedsrådsformand for Herfølge Kirke har ansøgt om tilladelse til at nedlægge den præstebolig, der ligger ved kirken, for at lokalerne kan bruges til andre kirkerelaterede formål.

Præstegården er nærmeste nabo til kirken og ligger i landzone.

Nedlæggelse af en helårsbolig eller brug af boligen til andet formål end beboelse skal godkendes af kommunalbestyrelsen, i henhold til Boligreguleringsloven § 52 stk. 1.

Økonomi
Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


64.   Bispevænget 1 - nedlæggelse af præstebolig


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at nedlæggelse af præsteboligen godkendes.
Baggrund og vurdering

Formanden for Ejby Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til at nedlægge den præstebolig, der ligger ved kirken, for at lokalerne kan  bruges til andre kirkerelaterede formål.

Menighedsrådet ønsker at anvende den nuværende bolig som sognegård, er det bl.a. for ikke at skulle udbygge i skovareal, samt gøre byen mere grøn ved at inddrage landbrugsjord, der støder op til kirken, og lave det til en grøn og bæredygtig oase for Ejby og Køge.

Nedlæggelse af en helårsbolig eller brug af boligen til andet formål end beboelse skal godkendes af kommunalbestyrelsen, i henhold til Boligreguleringsloven § 52 stk. 1.

Økonomi
Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


65.   Dispensation for tilgængelighed


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der meddeles dispensation til, at en mindre del af en fælles tagterrasse kan indrettes til sports-/fritidsfunktioner, der ikke er fuld tilgængelig for alle.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med byggesagsbehandling af etageboliger på Søndre Havn, byggefelt SH4-3, har ansøger projekteret en padelbane, der ikke overholder tilgængelighedsbestemmelserne.

Padelbanen vil kun blive brugt til padeltennis, og der vil blive sat et skilt op ved padelbanens indgang med ”max 4 personer på banen”. Padelbanen tæller ikke med i det krævede friareal for bebyggelsen. Ansøger har redegjort for, at det ikke er muligt at opfylde bygningsreglementets bestemmelser om tilgængelighed for en planlagt padelbane på en fælles tagterrasse.

På grund af varmeisolering og baneopbygning bliver højdeforskellen så stor, at den ikke kan udlignes med en rampe, der opfylder tilgængelighedskravene. Det er ansøgers vurdering, at en integrerbar lift i padelbanens opbygning vil være meget uhensigtsmæssigt for spillet, da man må lave en anden overflade her, og der vil være en rille, som vil afbøje boldens retning, ligesom der vil være risiko for, at spillere kommer til skade.

Der findes en fælles tagterrasse, som er tilgængelig via elevator på 4. sal i det sydøstlige hjørne af bygningen.

Padelbanen bidrager positivt for karréens og hele områdets beboere. Derudover giver padelbanen en positiv signalværdi med SH4-3’s fokus på sundhed og bevægelse og får skabt en sammenhæng mellem bevægelseshus og sundhedshus i stueetagen. Padelbanen vil tilføre bebyggelsen en særlig attraktion som supplement til lokalplanens- og SH4-intentioner om aktive stueetager til glæde for alle.

Der er ikke tidligere meddelt dispensation fra tilgængelighedskravene for fælles opholdsarealer eller tagterrasser.

Ansøger er indstillet på at forberede for lift, så det er muligt at etablere liften på et senere tidspunkt, hvis padelbanen nedlægges eller skal bruges til andre formål. Derved knyttes dispensationen til padelbanen og dens funktion.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Udvalget kunne ikke godkende indstillingen på grund af den manglende tilgængelighed.

Bilag

Til toppen


66.   Køge Dige - valg af løsning i Køge Havn


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg og Teknik- og Ejendomsudvalg, at det godkendes, at forvaltningen arbejder videre med en todelt kystbeskyttelsesløsning kombineret med højvandsport 4 i Køge Havn.
Baggrund og vurdering

Da Byrådet i marts 2018 besluttede at fremme sagen om kystbeskyttelse, skete det bl.a. på baggrund af et dispositionsforslag for projektet. Dispositionsforslaget viser, at beskyttelsen af de centrale dele af Køge Havn sker ved etablering af højvandsmure med mange skots og mobile løsninger. Det oprindelige forslag giver en række udfordringer i forhold til beskyttelse af byen og anvendelsen af havnepladsen:

 1. Hele Køge bymidte er afhængig af stormflodssikringen på Køge Havn, og det er essentielt, at højvandssikringen er effektiv og operationel med kort varsel. De mange skots vil stå åbne til hverdag, men skal lukkes manuelt i forbindelse med fare for oversvømmelse, og er dermed i høj grad afhængig af beredskab og at alt fungerer optimalt. Den planlagte underføring mellem Havnepladsen og Kulturtorvet giver en direkte forbindelse mellem havnen og byen og bidrager derfor også til en øget risiko for oversvømmelse af bymidten.
 2. For at højvandsmurene skal give tilstrækkelig beskyttelse mod oversvømmelse, vil deres højde variere mellem ca. 0,5 meter – til ca. 1,6 meter over terræn, de højeste mure vil være på Havnepladsen. Visualiseringerne i vedlagte bilag 3 og 4 viser, at de permanente højvandsmure vil være meget dominerende og medføre væsentlig negativ påvirkning af såvel byrummet som de kulturmiljømæssige interesser.
 3. De rekreative sejlerinteresser i inderhavnen i forbindelse med den netop godkendte gæstemarina vil blive påvirket.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at der for at minimere risikoen for oversvømmelse af byen arbejdes videre med en todelt stormflodsbeskyttelse, hvor den primære beskyttelse er trukket tilbage fra havneaktiviteterne og kan placeres langs Nordhavnsvej, suppleret med sekundære løsninger af højvandsmure med de skots, som er nødvendige for havneaktiviteterne.

Til sikring af den inderste del af havnen, herunder Havnepladsen, foreslår forvaltningen desuden at flytte højvandsporten fra Køge Ås udmunding ved Klapbroen længere ud i havnebassinet. Hvorved de kulturhistoriske miljøer omkring Havnepladsen friholdes for højvandsmure.

En fremskudt højvandsport kan placeres flere forskellige steder i havnebassinet - de forskellige løsningsforslag kan ses i bilag 2 og 3. Alle løsninger kan forbindes til den tilbagetrukne beskyttelse langs Nordhavnsvej.

Der har været en indledende dialog med Køge Havn om de forskellige løsningsmodeller, herunder de fremskudte højvandsporte i inderhavnen. Havnen ser skeptisk på løsningerne med højvansporte placeret i havnebassinet og ønsker, at løsningen med højvandsporten i Køge Å fastholdes, alternativt vil port 1 kunne accepteres. For Havnen er det afgørende, at kajpladserne på nordsiden af slipset forsat kan betjenes af større erhvervsskibe, og at løsningerne etableres med en robusthed, som kan håndtere risikoen for en påsejling.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med en højvandsport placeret yderst i slipset, port 4 på visualiseringerne. Porten vil have en bredde på 25 meter og vil i hverdagssituationen være åben, og dermed vil der fortsat være adgang for erhvervsskibe til kajerne i slipset. Løsningen betyder også, at der fortsat vil være god visuel kontakt mellem den indre og den ydre del af havnen. Højvandsmuren ved port 4 kan kobles på beskyttelsen langs Nordhavnsvej, og dermed vil store dele af erhvervshavnen være permanent beskyttet, og der skal kun suppleres med enkelte sekundære løsninger.

Forvaltningen vurderer, at port 4 er en robust og langsigtet løsning, som tager hensyn til alle havnens aktiviteter, både de rekreative og dem som relaterer sig til erhvervshavnen, og som også er den løsning, der er mindst indgribende på havnemiljøet. Løsningen vil også være en fordel for den fremtidige beskyttelse af Søndre Havn.

Forvaltningen anbefaler, at Køge Havn involveres i det videre arbejde med udformning og placering af portåbningen. Ligesom virksomhederne på havnen inddrages i arbejdet med placering af åbninger i murene.

Økonomi

For løsningen med port 4 vil der være udgifter til højvandsport, pumpestation, primær sikring på Nordhavnsvej og koblingen fra højvandsporten til Nordhavnsvej, ca. 800 meter, samt ca. 750 meter med mure og skots til beskyttelse af virksomhederne på havnen. Forvaltningen vurderer, at de samlede entreprenøromkostninger for højvandsport samt den todelte beskyttelse vil være ca. 55 - 60 mio. kr.

Løsningen vil også beskytte kajstrækningen langs Søndre Havn, som ikke indgår som en del af Køge Dige-projektet, men håndteres af Køge Kyst i forbindelse med udviklingen af Søndre Havn. Der foreligger ikke pt. en vurdering af Køge Kommunes eventuelle udgifter forbundet hermed.

Såfremt der vælges en løsning, som også beskytter Søndre Havn, vil ejere af fast ejendom her blive pålagt bidrag på lige fod med andre ejere af fast ejendom, der opnår beskyttelse mod oversvømmelse eller andre fordele ved projektet.

Kommunikation

Der udsendes en pressemeddelelse efter udvalgets behandling af sagen.

Beslutning

Godkendt.

Thomas Kampmann (C) blev erklæret inhabil i sagen og deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende
Thomas Kampmann (C)
Bilag

Til toppen


67.   Tilladelse til genbrug af filterskyllevand og permanent UV-behandling på det genbrugte skyllevand, Køge Vandværk, Klar Forsyning.


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at tilladelsen til genbrug af filterskyllevand og installeringen af en permanent UV- bestråling af filterskyllevandet på Køge Vandværk godkendes.
Baggrund og vurdering

Køge Vandværk producerer ca. 1.200.000 m3 årligt og forsyner det meste af Køge by med vand.

Køge Vandværk har søgt om en tilladelse efter § 21 i Vandforsyningsloven til at indføre genbrug af filterskyllevandet og for at sikre drikkevandskvaliteten ved at installere et UV- behandlingsanlæg, før det genbrugte skyllevand atter bliver en del af vandforsyningen på vandværket.

Vandværket bruger ca. 8.000 m3 rent vand til skylning af filtrene til vandbehandlingen, filterskyllevandet bliver ledt til Køge Å.

Vandværket vil genbruge filterskyllevandet ved at lade filterskyllevandet stå i 12 til 24 timer for at bundfælde sig, og derefter lede det klarede vand til en filtrering, samt en efterfølgende UV-bestråling, førend det rensede filterskyllevand atter ledes til vandstrømmen på vandværket. Der vil blive installeret prøve-udtagningshaner både før og efter UV-anlægget til dokumentation for, at UV-anlægget fungerer godt, samt at vandkvaliteten er i orden, før vandet bliver til drikkevand hos forbrugerne.

Der vil i opstartsperioden blive taget 1 analyse pr. uge. Teknik- og Miljøforvaltningen får resultaterne af disse analyser. Når 3 på hinanden følgende analyser er tilfredsstillende, kan vandværket gå over til 2 årlige vandprøver.

Det rensede og UV-behandlede filterskyllevand vil i opstartsperioden blive ledt til recipient.

Der vil endvidere blive opsat on-line-måling af UV-lampens effektivitet og turbiditeten (grumset-hed) for at sikre, at UV-behandlingen fungerer optimalt. UV-anlægget skal jævnligt serviceres, og det er et krav, at UV-lampen skiftes mindst hvert 2. år.

Forvaltningen har behandlet ansøgning og udarbejdet en tilladelse med vilkår, der sikrer vandkvaliteten i drikkevandsforsyningen. Tilladelsen har været til udtalelse hos vandværket og hos Styrelsen for Patientsikkerhed, da der er tale om en avanceret vandbehandling. Styrelsen for Patientsikkerhed havde i deres bemærkninger krav om observation af vandkvaliteten.

Tilladelsen er vedlagt.

Tilladelsen er principiel, idet filterskyllevandet genbruges til drikkevand, hvor filterskyllevandet ellers tidligere har været ledt væk. Det færdige drikkevand fra vandværket skal stadigvæk overholde de vejledende drikkevandkvalitetskriterier. Det genbrugte filterskyllevand bliver filtreret engang til sammen med det øvrige vand i vandbehandlingen på vandværket, før det bliver ledt til rentvandsbeholderne .

Desuden er det principielt at behandle en meget lille delmængde af drikkevandet med UV-bestråling på permanent basis. UV-behandlingen er indført som en sikkerhed mod, at det endelige drikkevand bliver forurenet med mikrobiologiske parametre, som kan opstå, når vandet står stille i op til 24 timer til bundfældning, før det kan genbruges.

Med vedlagte tilladelse vurderer forvaltningen, at drikkevandskvaliteten fortsat holdes i orden, samt at der kan spares på den oppumpede vandmængde til brug for skylning af filtrene.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


68.   Vandindvindingstilladelse til Stubberup Vandværk


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at vandindvindingstilladelsen til Stubberup Vandværk godkendes.
Baggrund og vurdering

Stubberup Vandværk leverer drikkevand til Stubberup by og omegn og indgår dermed i den samlede vandforsyning af borgerne i Køge Kommune.

Stubberup Vandværk har haft en tidligere tilladelse til at indvinde 35.000 m3 grundvand årligt. Den udløb den 1. april 2010. Vandværket søgte om forlængelse i 2009, men på grund af at Køge Kommune har afventet de bindende retningslinjer i Statens Vandplan og efterfølgende vandområdeplaner, blev den tidligere tilladelse forlænget til 2016. Der har ikke været en gældende tilladelse siden. 

Vandværket søgte i 2009 om en tilladelse på 45.000 m3 årligt.

Stubberup Vandværk er et underanlæg til Borup Vandværk og ejes af Borup Vandværk.

Teknik- og Miljøforvaltningen har behandlet ansøgningen og udarbejdet et forslag til en ny 30-årig tilladelse på 35.000 m3 med vilkår, der sikrer den fremtidige drikkevandsforsyning i området. Ansøgningen har været til udtalelse hos Stubberup Vandværk og nabokommunerne Ringsted og Lejre. Et udkast til tilladelse med bilag er vedlagt.

Indvindingen til Stubberup Vandværk sker i et geologisk velbeskyttet område, og vandkvaliteten er god. Indvindingsområdet er mest præget af landbrug og skovdrift, men der er ikke gjort fund af miljøfremmede stoffer.

Med hensyn til vandmængden vurderer forvaltningen, at den er tilstede og kan hentes uden negative konsekvenser for naturen i området. Der er i vilkårene for vandindvindingen stillet krav om maksimal afsænkningsdybde af grundvandsspejlet i boringen for at formindske risikoen for påvirkningen af de øvre terrænnære grundvandsmagasiner. Generelt ligger det primære grundvandsmagasin under et meget tykt dæklag af moræneler, og der ses ingen påvirkning af de øvre grundvandslag, som forsyner åer og mose.

Ansøgningen skal VVM-screenes efter gældende miljøvurderingslov, da vandindvinding fremgår af bilag 2 til loven.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Godkendes vandindvindingstilladelsen, fremsendes den til vandværket samt de øvrige interessenter, som fremgår af tilladelsen. Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


69.   Oplæg til forsøg med 2 forskellige beholderkombinationer


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der gennemføres forsøg med indsamling af de nye, lovpligtige affaldsfraktioner (pap og fødevarekartoner) fra énfamilieboliger, med henblik på at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for endelig stillingtagen til fremtidige indsamlingsordninger fra énfamilieboliger.
Baggrund og vurdering

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal alle landets kommuner senest pr. 1. juli 2021 have implementeret indsamlingsordninger for følgende typer af affald fra alle typer af boliger og sommerhuse: Madaffald, pap, papir, plast, glas, metal, fødevarekartoner, farligt affald og restaffald.

Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med blandt andre ARGO, de andre kommuner, som p.t. anvender 4-delte beholdere, og kommunens renovatører arbejdet på at analysere og vurdere alle tænkelige kombinationer af beholderløsninger, hvor de nuværende 4-delte beholdere ved enfamilieboliger kan indgå i en fremtidig beholderkombination.

Desværre har det vist sig, at der kun synes at være én af de undersøgte kombinationer, som kan leve op til lovgivningen og andre relevante krav og betingelser, og der er også betænkeligheder og usikkerheder forbundet med denne, udvalgte løsning. Derfor foreslår forvaltningen, at en alternativ mulighed bringes i spil; nemlig en løsning, som indebærer afskaffelse af de nuværende 4-delte beholdere og 4-kammerbiler. Denne nye løsninger består af i alt 4 beholdere: Den eksisterende beholder til mad- og restaffald, en et-rumsbeholder til papir og pap, en et-rumsbeholder til plast og fødevarekartoner og en 2-delt beholder til glas og metal.

Den alternative løsning har den fordel - ud over, at det vil være muligt at udnytte volumen i beholdere og biler bedre under de fremtidige krav - at den er meget mere "robust" i forhold til eventuelle yderligere fremtidige ændringer i lovgivning, produktsammensætning, afsætningsmuligheder m.v. Den alternative løsning vil desuden give nogle klare driftsmæssige fordele i form af mindre sårbarhed ved bilnedbrud, bedre muligheder for optimering af ruter og udnyttelse af den samlede kapacitet på køretøjer m.v. Endelig vil denne nye løsning bidrage væsentlig til den ønskede harmonisering af affaldsløsninger i kommunerne i ARGO og vil dermed på sigt måske også kunne give nogle stordriftsfordele.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund at gennemføre et forsøg, som skal have til formål at undersøge og godtgøre, hvilken af de 2 forsøgsopstillinger, der er den mest fordelagtige løsning fremadrettet, under hensyntagen til valg af korrekt beholderstørrelse og ruminddeling og ikke mindst en robust og flexibel drift. Forslag til forsøgsopstilling er vedlagt som bilag.

Forsøgsperioden foreslås at strække sig over ca. 4 måneder, fra primo maj til primo september 2021.

Forvaltningen har endnu ikke fastlagt metode for udvælgelse af forsøgshusstande, men arbejder på hurtigst muligt at finde den bedste løsning under hensyntagen til bl.a. muligheden for at sikre frivillighed og inddragelse samt bedst mulige vilkår for driften under forsøget. 

Økonomi

Omkostninger til forsøget vil især være afhængig af størrelsen af forsøgsområderne. Hvis der regnes med ca. 80 husstande i hvert af de 2 forsøgsområder, vil de samlede omkostninger antageligt ligge i størrelsesordenen 400.000 - 500.000 kr.

Heri er indregnet udgifter til indkøb af beholdere, samling, dekorering og udbringning af beholdere, indkøb af piktogram-klistermærker til beholderne, udarbejdelse og distribution af information til husstandene i forsøgsområderne og sorteringsanalyser på restaffaldet. Hertil vil komme merbetaling til renovatør i forbindelse med særskilt tømning i forsøgsområderne samt evt. ekstra omkostninger til kvitblivning af de indsamlede mængder.

Kommunikation

For at forsøget skal kunne fungere, vil der selvsagt være behov for særskilt - og forholdsvis intensiv - kommunikation med husstandene i forsøgsområderne, før, under og efter forsøgsperioden.

Forsøget vil løbende blive evalueret og evt. tilrettet. Forvaltningen vil udarbejde en afrapportering af forsøget enten til september-mødet i Klima- og Planudvalget, eller til oktober-mødet.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


70.   Forslag til jordregulativ


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at vedlagte regulativ for jord, som er affald, sendes i offentlig høring.

Baggrund og vurdering

Kommunen skal jf. §3, stk. 2 i Affaldsaktørbekendtgørelsen udarbejde et regulativ for jord, som er affald.

Regulativet omfatter ikke al jord men kun jord, som er affald. Det vil sige jord, som indehaveren skiller sig af med, har til hensigt at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med. Hvis der f.eks. er tale om ren jord, som der allerede før tidspunktet for opgravning er planlagt en (lovlig) anvendelse for, er der ikke tale om affaldsjord. 

Høring og endelig vedtagelse af regulativet

Når Klima- og Planudvalget har godkendt indstillingen, skal regulativet efter affaldsaktørbekendtgørelsen i offentlig høring i mindst fire uger. Det foreslås, at høringsperioden kommer til at strække sig fra 12. april 2021 til den 10. maj 2021. Efter høringen forventes regulativforslaget forelagt til endelig godkendelse i Klima- og Planudvalget på udvalgets møde den 3. juni 2021 og herefter til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med udarbejdelse og vedtagelse af regulativet.
Kommunikation

Når udvalget har godkendt forslag til regulativ for jord, som er affald, vil borgere og virksomheder i Køge Kommune have mulighed for at kommentere og komme med forslag i høringsperioden, jf. ovenfor. Teknik- og Miljøforvaltningen foretager en opsamling på de indkomne kommentarer og forelægger forslag til regulativ til endelig godkendelse efter høringsperioden.

Regulativets endelige vedtagelse og ikrafttræden skal offentliggøres ved annoncering heraf, som minimum digitalt, via kommunens hjemmeside. Regulativet kan tidligst træde i kraft 4 uger efter annoncering.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


71.   Takster for 2021 - Køge Vand A/S


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at taksterne for 2020 vedrørende drikkevand i Køge Vand A/S tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Bestyrelsen i Køge Vand A/S skal hvert år fastsætte takster og bidrag for drikkevandsforsyningen.  Kommunen skal i henhold til vandforsyningslovens § 53 godkende disse forslag til drifts- anlægsbidrag.

Køge Vand er omfattet af en økonomisk regulering (indtægtsrammeregulering). Det betyder, at takster og bidrag skal ligge indenfor den indtægtsramme, der er fastsat af Forsyningssekretariatet i medfør af Vandsektorloven § 6. Indtægtsrammen udgør en beløbsmæssig grænse for selskabets samlede indtægter (hvor meget selskabet må opkræve hos kunderne) og er opgjort på baggrund af selskabets samlede drifts-, investerings- og finansielle omkostninger. Indtægtsrammen pålægges årlige effektiviseringskrav på mellem 2 og 2,75 % af de påvirkelige udgifter.

Efter indstilling fra selskabets bestyrelse har generalforsamlingen i Køge Vand A/S godkendt takstblad og budget for 2021, herunder at drikkevandstaksten fastholdes på 9,15 kr. pr. kubikmeter ekskl. moms og statsafgift. Dette sker på baggrund af udmeldte indtægtsrammer samt drifts- og anlægsbudgetter for 2021, jf. vedlagte takstblad. Anlægs- og stikledningsbidrag foreslås nedsat med 0,11 % i henhold til Danmarks Statistiks indeks for jordarbejder i 2. kvartal 2020.

I budgettet for 2021 er omsætningen sat til 16,3 mio. kr og anlægsinvesteringer til 11,45 mio. kr. Driftsomkostningerne forventes at stiger med 1 %.

Godkendelse af takster på vandforsyningsområdet er uddelegeret til Teknik- og Miljøforvaltningen,hvorfor sagen alene forelægges Klima- og Planudvalget til orientering. Forvaltningens rolle i den forbindelse er, at legalitetsgodkende eller afvise de fastsatte takster under hensyntagen til selskabets indtægtsramme og at påse, at vandforsyningen kun  har udgifter til de poster, der fremgår af vandforsyningslovens § 52 a samt at opkrævningen er saglig og proportional.   

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


72.   Køge Afløb A/S - Takster for 2021


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at taksterne for 2021 vedrørende spildevand i Køge Afløb A/S godkendes.
Baggrund og vurdering

KLAR Forsyning har i henhold til den gældende betalingsvedtægt anmodet Køge Kommune om at legalitetsgodkende takstblad 2021 for Køge Afløb A/S. Det fremgår heraf, at taksten for almindelige forbrugere nedsættes fra 41,40 kr. til 39,25 kr. ex moms. For en gennemsnitsfamilie vil reduktionen medføre en årlig besparelse på 215 kr.

Baggrunden for nedsættelsen er den af Forsyningssekretariatet fastsatte indtægtsramme. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne er fastsat til 2,75 % for investerings- og finansielle omkostninger og 2 % for driftsomkostninger med undtagelse af ikke-påvirkelige omkostninger. Køge Afløb A/S er på baggrund af resultaterne i en benchmarking blevet pålagt et individuelt effektiviseringskrav på 2 %.

Omsætningen er budgetlagt til 100,2 mio. kr. ved det ændrede takstniveau. I omkostningerne indgår et administrationsbidrag til KLAR Forsyning på 19,5 mio. kr. Til sammenligning var administrationsbidraget til Køge Service A/S i 2014 ca. 21,7 mio. kr.

Der er budgetlagt anlægsinvesteringer for 88,05 mio. kr. i 2021. I det vedlagte bilag findes en oversigt over planlagte anlæg i 2021.

Efter indstilling fra selskabets bestyrelse har Generalforsamlingen i Køge Afløb A/S godkendt takstblad og budget for 2021.

Takstgodkendelsen på spildevandsforsyningsområdet er uddelegeret til Klima- og Planudvalget. Da taksterne overholder den vedtagne indtægtsramme, opfylder ”hvile i sig selv-princippet” og ligebehandlingsgrundsætningen, anbefales de godkendt.  

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


73.   Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - status og orientering om samarbejde med Region Sjælland


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orienteringen om status på indsatsplan for grundvandsbeskyttelse samt samarbejdet med Region Sjælland til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen er i fuld gang med udarbejdelse af indsatsplan til grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanen bliver til på baggrund af en genberegning af den statslige grundvandskortlægning. Indsatsplanen skal indeholde de nødvendige indsatser til afhjælpe og forebygge forurening af grundvandet. Arbejdet er også præsenteret for kommunens grundvandsråd, hvor vandværker og interesseorganisationer er repræsenteret. Der er blevet afholdt møde med alle vandværker, Region Sjælland og landbrugsorganisationen VKST, hvor mulige indsatser er drøftet.

Ud over indsatsplanen har staten pålagt kommunen, at vurdere alle BNBO´er (Boringsnære Beskyttelsesområder). BNBO´er kan betragtes som områder tæt på vandforsyningsboringer, hvor der er et ekstra sug fra indvindingen til terræn, som medfører kort transporttid til indvindingsboringen. Forvaltningen har valgt at indarbejde BNBO-vurderingerne i indsatsplanen, så der udarbejdes en samlet plan for, hvad der skal til for at beskytte grundvandet.

Indsatsplanen kommer til at indeholde en række indsatser, som vandværkerne skal stå for og en række indsatser, som forvaltningen som kommune skal opfylde. Til hvert vandværk eller kildeplads er lavet et faktaark, som indeholder specifikke indsatser som gælder for i det konkret område og boring. Disse faktaark er sendt til vandværkerne, og forvaltningen har modtaget deres kommentarer. På baggrund af vandværkernes kommentarer vil forvaltningen tage kontakt til vandværkerne igen og drøfte indsatserne. Efter drøftelserne med vandværkerne lægges sidste hånd på indsatsplanen og klargøring af planen til politisk godkendelse forud for den offentlig høring. Det forventes, at planen kan sendes i høring efter sommerferien 2021.   

Indsatsplanen for grundvandbeskyttelse skal afhjælpe og forebygge forurening af grundvandet. Samtidig er forvaltningen fuldt opmærksom på, at eksisterende forureninger kan udgøre en trussel overfor grundvandet. Forvaltningen har derfor indgået samarbejde med Region Sjælland som led i regionens nye jordforureningsstrategi. I 2021 begynder Region Sjælland en målrettet grundvandsindsats i Køge Kommune, hvor der skal ske en opsporing, vurdering og undersøgelse af særligt potentielle pesticidpunktkilder, men også af de betydende trusler fra andre jordforureninger. Regionen vil tage udgangspunkt i de beregnede 100 års grundvandsdannende oplande til eksisterende vandindvinding til almen vandforsyning.

Selve udpegningen af områderne for indsats og gennemførelsen af jordforureningsopgaven vil ske i tæt samarbejde med forvaltningen og vil blive koordineret i forhold til kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, vandforsyningsplan, gældende regler og øvrige områdeudpegninger for grundvandsbeskyttelsen. Forvaltningen ser frem til dette samarbejde med regionen og betragter regionens arbejde som en perfekt timing i forhold til indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, så der både tages hånd om fortidens og fremtidens potentielle forureninger af grundvandet.

Økonomi

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse vil indeholde indsatser, som er ressourcetunge for Teknik- og Miljøforvaltningen.

Samarbejdet med Region Sjælland vil også medføre brug af ressourcer.

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


74.   Kortere udgave af Klimaplanen


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget godkender den kortere udgave af DK2020 Klimaplanen.

Baggrund og vurdering

Byrådet i Køge Kommune har i december 2020 vedtaget en ambitiøs klimaplan i regi af DK2020 projektet. Den omfattende plan viser vejen til CO2 neutralitet i 2050 gennem 40 konkrete tiltag. Planen slår fast, at det er nødvendigt med en bred forankring af tiltagene i hele kommunens udvikling og ikke mindst gennem inddragelse af borgere og virksomheder.

Derfor blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes en kortere version af klimaplanen. Denne udgave vil, gennem kortfattet tekst, mere grafik og færre baggrundsdata, gøre indholdet i klimaplanen lettere tilgængeligt og mere overskueligt til brug for borgere, skoler og virksomheder.

Den korte udgave kan ligeledes bruges til kortere præsentationer og oplæg på borgermøder og skoler. Denne kommunikationsindsats forventes at blive fulgt af andre kommunikationsindsatser, som fx korte film, der præsenterer hovedproblemstillingerne på sociale medier og lignende.

Økonomi
Sagen er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


75.   Klimakommune-rapporten for 2020


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager Klimakommune-rapporten for 2020 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har underskrevet Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at reducere kommunens CO2-udledning med minimum 2% hvert år og minimum i fem år. Aftalen gælder for kommunen som virksomhed.

Køge Kommune har set over de sidste 10 år opfyldt reduktionsmålet gennem energirenoveringer og konvertering til C02-neutral fjernvarme.

For at nå dette mål har kommunen gennemført energibesparelser i kommunens egne bygninger og konverteret til fjernvarmeforsyning. Da CO2-regnskabet til DN opgør biomasse som CO2-neutral, giver fjernvarmeforbruget ikke højere CO2-udledning.

Derfor var der i 2020 et fald i kommunens CO2-udledning på 5%, selvom varmeforbruget for kommunens bygninger er steget en smule.

Stigningen i energiforbruget har været en tendens over de seneste år, og årsagerne bør undersøges nærmere gennem målrettet energiledelse.

Der er registreret et fald i el-forbruget på hele 14,5% i 2020. Faldet i el-forbrug i 2020 svarer til hele 400 ton CO2 men skyldes sandsynligvis COVID19-nedlukning. Ses der bort fra dette, er der tale om en stigning i C02-udledningen for kommunen som virksomhed.

Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


76.   Anmodning om brug af initiativret - Grusgrav i Bjerrede


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget behandler anmodning med nedenstående indhold.
Baggrund og vurdering

Torben Haack (F) har den 16. marts 2021 ønsket at benytte sin initiativret til at fremsætte følgende sag i Klima- og Planudvalget snarest muligt:

"Da gruset skal transporteres på Køges vej, som ikke er brede nok

Børn på cykel eller gående ikke plads til

Dette kan kommunen forbyde og har skrevet til regionen om Køges holdning

Så må de lave en vej, og det skal de betale grusgraver"

Økonomi
Sagen har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Udvalget konstaterer, at kompetencen til at behandle sagen ligger i Teknik- og Ejendomsudvalget.


Til toppen


77.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Orientering om det nye genbrugs-og ressourcecenter i Borup.

Til toppen


78.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Ansøgning om udstykning på Smedevej 11
 • Byggesag på Ejbyvej 53.
Beslutning
 • Orientering om sag på Ejbyvej 53, afgørelse netop udsendt
 • Afgørelse fra Planklagenævnet om landzonesag på Vordingborgvej 105. Køge Kommunes tilladelse fra 2018 til boliger i gammel erhvervsejendom ændret til et afslag.

Til toppen


79.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


80.   Håndtering af støj i forbindelse med lokalplan 1079


Indstilling
Teknik - og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg og Teknik- og Ejendomsudvalg, at udvalgene tager orientering om scenarie for håndtering af støj til efterretning.
Baggrund og vurdering
Klima- og Planudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede i november 2020 at afvente nye støjundersøgelser, før videre udarbejdelse af forslag til lokalplan 1079, Parkeringspladser til Køge Nord Station. Det er meddelt DSB, at udarbejdelse af lokalplanen er udsat, og der i budget 2021 ikke er afsat midler til etablering af p-pladser. DSB foretager sig ikke mere i sagen, før ny tilbagemelding fra Teknik- og Miljøforvaltningen foreligger. De nye parker- og rejspladser etableres således tidligst i 2022. Støjforanstaltninger ønskes dog etableret hurtigst muligt. 

Indenfor lokalplanens område er etableret en jordvold i syv meters højde med henblik på at afskærme de bagvedliggende boligområder mod øst mod støj fra motorvejen. Volden er opført som kompensation for de nedtagne støjskærme ved Snogebækstien. Det er aftalt med naboerne, at der foretages opfølgende støjmålinger på målinger udført før nedtagningen af skærmene og før åbningen af Køge Nord Station. Der er lavet opfølgende målinger i marts-april 2020, men på grund af COVID19-pandemien vurderes disse ikke at være retvisende, og derfor foretages nye støjmålinger ved Munkevangen. Resultater af nye målinger forventes i efteråret 2021.

På baggrund af udkast til dispositionsforslag til en samlet planløsning for området med disponering af parkeringspladser og placering af jordvold i området, jf. bilag 1, er der foretaget følgende undersøgelser, for at kunne udpege løsninger for nedbringelse af motorvejsstøj:

 • Jordvold som angivet på "Udkast til dispositionsplan" 
 • Ovenstående suppleret med støjskærm, hvor jordvolden er lav
 • Eksisterende 7 meter høj vold forlænget til Egedesvej suppleret med 5 meter høj skærm ovenpå, så total højde er 12 meter
 • Forskellige scenarier med afskærmning tættere på naboer
 • Forskellige scenarier med af afskærmning ved motorvejen.

Undersøgelsen viser, jf. bilag 2, at det for alle de undersøgte tiltag ikke er muligt at reducere vejstøjen i hele undersøgelsesområdet til et niveau under 58 dB.

Overordnet set viser resultaterne af følgende afskærmende løsninger er omtrent lige effektive:

 • Forlængelse af 4 meter høj skærm langs motorvej ved til-/frakørsel frem til Egedesvej
 • 12 meter høj vold (med og uden supplerende skærm således, at højden er 12 meter i den fulde længde)
 • 7 meter høj vold forlænget til Egedesvej og suppleret skærm ovenpå, så total højde er 12 meter.

Disse løsninger giver dog kun en lille reduktion af støj på 1-2 dB. Desuden vil etablering af 12 meter jordvold eller forlængelse af eksisterende vold betyde, at omfanget af areal i området, som kan udnyttes til byudviklingsformål, og som kan sælges, vil blive reduceret.

Etablering af skærme umiddelbart vest for boligområdet medfører en ganske begrænset støjreduktion, og vurderes ikke at være en god løsning, idet den ud over begrænset effekt også ville kunne ændre sol/skygge forholdene i de nærmest beliggende haver.

Den bedste afskærmning opnås ved forhøjelse af den eksisterende skærm langs motorvejen til 7 meter og forlænge denne langs motorvej ved til-/frakørsel frem til Egedesvej. Dette ville give en betragtelig støjreduktion på 3–5 dB i hele boligområdet, og ca. halvdelen af boligerne i undersøgelsesområdet ville kunne opnå et støjniveau under 58 dB.

Der er ikke foretaget nye beregninger for at belyse, hvordan fremtidige bygninger på den vestlige side af motorvejen vil kunne påvirke støjniveauerne i det undersøgte boligområde. Sådanne bygninger vil kunne reflektere støjen og medføre et højere støjniveau i boligområdet øst for motorvejen, men det vil stadig være den direkte støj fra selve vejene, der er dominerende. Det vurderes derfor, at de anførte støjreduktioner for de forskellige scenarier også er repræsentative og sammenlignelige, med byggeri vest for motorvejen.

I forlængelse af disse undersøgelser, og når det er besluttet, hvilken støjreducerende løsning, der skal arbejdes videre med, vil forvaltningen genoptage arbejdet med udarbejdelse af lokalplan. Forslag til lokalplan forventes at kunne forelægges Klima- og Planudvalget og Byrådet i efteråret 2021, forventeligt i september. Den endelige vedtagelse af planforslaget forventes at kunne ske ved årsskiftet 2021/2022.

Økonomi

En jordvold på 12 meter vil betyde, at kommunen vil kunne få en indtægt på ca. 4,6 mio. kr. Det vil omvendt betyde, at indtægten for salg af arealer i området vurderes at blive reduceret fra ca. 87,5 mio. kr. til ca. 30 mio. kr. (når salgsprisen er på 2.500 kr. pr. etagekvadratmeter). Prisen for at fjerne volden igen vil være på ca. 12,5 mio. kr.

En forlængelse af den eksisterende vold suppleret med en støjskærm på 5 meter i højden vurderes at have en pris på ca. 10 mio. kr. (Støjskærmen vil have en samlet længde på ca. 500 meter). Indtægten for salg af arealer vurderes i dette scenarie at blive reduceret til ca. 68 mio. kr.

Prisen for forlængelse af den eksisterende støjskærm på fire meters højde (med ca. 500 meter) til Egedesvej vil være på ca. 7 mio. kr.

Prisen for etablering af en støjskærm på 7 meter i højden på hele strækningen (ca. 1 km.) vil være på ca. 33 mio. kr. Dertil skal der lægges omkostninger til evt. nedtagning af den eksisterende skærm.

I begge disse scenarier vil hele det salgbare areal ikke berøres, og indtægten på ca. 87,5 mio. kr. være mulig.

Kommunikation

Der er udsendt brev til borgerne i boligområderne. Se bilag 3 og 4. Der afholdes et opfølgende borgermøde torsdag den 22. april 2021 kl. 18.30.

I forbindelse med høringsperioden for lokalplanen kan derudover afholdes borgermøde i efteråret 2021.

Beslutning
Godkendt. Sagen overføres til de åbne punkter.
Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


81.   Startredegørelse for ny lokalplan


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget igangsætter arbejdet med ny lokalplan for Collstrop.
Baggrund og vurdering

Collstropgrunden ligger centralt i Køge by, og planerne for grunden bygger på realisering af intentionerne i ”udviklingsplan for Køge Kyst” med tilhørende kvalitetsprogram. Lokalplanen har til formål at fastsætte rammerne for etablering af 1. etape af byudviklingen på Collstropgrunden, som består af et centerområde med detailhandel, busterminal, fitness, café samt nye byrum og torvedannelser.

Lokalplanområdets afgrænsning omfatter matr. nr. 700ad og 700s, Køge Bygrunde, Køge og ligger på Cementvej 2 i Køge. Arealet er ca. 30.000 m2. Collstropgrunden anvendes i dag til parkering og en mindre del er forbeholdt busdriften og cykelparkering.

Lokalplanområdet afgrænses af Cementvej og erhvervshavnen mod øst. Mod nord ligger en rundkørsel og den store parkeringsplads på Værftsvej. Mod vest afgrænses området af Østre Banevej og Køge Station med højbro, der forbinder lokalplanområdet med Stationspladsen og den historiske bymidte. Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger Køge Kommunes personaleparkering. Længere mod syd ligger Havnen med restauration og her planlægges en underføring under banen, som har til formål at skabe en forbedret sammenhæng mellem havn og by. Syd herfor findes det store byudviklingsområde på Søndre Havn.

Lokalplanen for Collstrop har til formål at muliggøre et nyt centerområde i to plan med busterminal, detailhandel, fitness, café samt nye byrum og torvedannelser. På grund af Collstrops centrale placering vil lokalplanen have et stort fokus på byrummene, der skal skabe en både funktionel forbindelse, men også en tryg og rummelig sammenhæng mellem bymidten og havnen.

Forvaltningen har modtaget et prospekt fra Køge Kyst P/S, som beskriver og visualiserer den ønskede udvikling af grunden.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at Klima- og Planudvalget igangsætter lokalplanlægningen og særligt har fokus på tryghed og byliv, mobilitet og trafikafvikling samt områdets visuelle udtryk.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der gennemføres en offentlig forhøring digitalt for at indhente forslag og særlige opmærksomhedspunkter set med lokale øjne. Materiale med baggrund i startredegørelse sendes ud og lægges på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Godkendt. Sagen overføres til de åbne punkter.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


82.   Orientering om kommuneplan og lokalplaner (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


83.   Nye støjvilkår til eksisterende virksomhed (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


84.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


85.   Underskriftsblad KPU (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 24.04.21