Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 04.11.2021 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


202.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Thomas Kielgast (F) deltog ikke under pkt. 212-214.


Til toppen


203.   Klima- og Planudvalget - orientering om Budget 2022 - 2025


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orientering om budget 2022-2025, herunder konsekvenserne på udvalgets område til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 5. oktober 2021 budgettet for 2022-25. Forud havde alle byrådets partier indgået forlig om budget 2022-25.

Et af de væsentligste fokusområder, at forligspartierne bag budgetaftalen har aftalt at sikre den gode velfærd, når det gælder kommunens største borgergrupper – og har derfor daginstitutioner, skoler og ældreområdet for øje i budgetaftalen. Køge Kommune skal være en god kommune at være barn, ung og voksen i. Ligesom kommunen skal være en god kommune at blive ældre i.

Budgetaftalen for de næste fire år har fokus på en økonomi i balance og en kommune i balance, når det gælder service til borgerne. Derfor afsættes der penge til at hjælpe de mest sårbare borgere. Forligspartierne har tilført det specialiserede børne- og voksenområde godt 31 mio. kr. om året.

På mødet orienteres særskilt om konsekvenserne på driften af budget 2022-25 på Klima- og Planudvalgets område.

På mødet orienteres særskilt om konsekvenserne af anlægsplanen på Klima- og Planudvalgets område.

Skattesatser og afgifter er uændrede i forhold til sidste år og udgør i 2022:

Personskat: 24,9 procent. 

Kirkeskat: 0,87 procent. 

Grundskyld - almindelige ejendomme: 21,038 promille. 

Grundskyld – produktionsjord: 6,238 promille. 

Dækningsafgift – erhvervsejendomme: 0 promille. 

Dækningsafgift - offentlige ejendomme, grundværdi: 10,519 promille.

Et led i budgetforhandlingerne har været at skaffe politisk råderum gennem effektiviseringer på tværs af forvaltningerne. Her er fundet 5 mio. kr. gennem bedre digitalisering.

Med det vedtagne budget for 2022-25 sikres det, at kommunens økonomiske politik fortsat er overholdt. Det betyder, at der er en god balance i kommunens økonomi de kommende år, og budget 2022-25 indeholder da også en styrkelse af likviditeten, som er tæt på 200 mio. kr.

Fagudvalgene er efter vedtagelsen af budget 2022-25 ansvarlige for at implementere budget 2022-25.

Økonomi

Se ovenstående.

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


204.   3. Økonomiske budgetredegørelse 2021 på Klima- og Planudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget

 1. godkender 3. økonomiske budgetredegørelse for 2021 - drifts og anlægsnotater.
 2. godkender Lov- og cirkulæreændringer  indenfor bekendtgørelse af affaldsregulativer m.m. med en reduktion på 160.968 kr. For budget 2022 - 2025 drejer det sig om en reduktion 218.154 kr. på renovationsområdet.
Baggrund og vurdering

På Klima- og Planudvalgets skattefinansieret område forventes budgettet overholdt på nuværende tidspunkt. På det gebyrfinansierede område forventes en forskel på ca. 1,8 mio. kr., som er sammensat af et mindre forbrug og en merindtægt.

Byudvikling, bolig og miljøforanstaltning
På Natur- og Miljøområdet forventes budgettet overholdt på nuværende tidspunkt.

Vandløbsdrift
På nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt.

Grøn omstilling
Området er for en stor del projektstyret, hvilket i nogle tilfælde betyder, at udgiften først afholdes, og at indtægterne fra projektet først kan søges udbetalt senere.

Renovationsområdet
På nuværende tidspunkt forventes der på det gebyrfinansieret område en forskel på ca. 1,8 mio. kr., som er sammensat at et mindre forbrug og en merindtægt. Forskellen skal være med til at bringe mellemregningsforholdet på de enkelte ordninger i balance over årrække.

Lov og cirkulæreændringer
I Lov- og cirkulæreprogrammets området er der udmøntet en reduktion på 160.968 kr. vedr. bekendtgørelsen om affaldsregulativer, gebyrer og aktører. For årene 2022 – 2025 er reduceret i budgettet med 218.154 kr. pr. år fra Klima- og planudvalget til Økonomiudvalget.

COVID19 i 2021
På nuværende tidspunkt er der ingen COVID19-udgifter, som skal medtages i 2021.

Klima- og Planudvalgets anlægsbudget
Af vedhæftede notat for anlægsområdet fremgår, at der forventes at blive overført 1,0 mio. kr. fra 2021 til 2022 af det korrigerede budget på 1,5 mio. kr. i 2021.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


205.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1091 - Boliger på Ejbovej


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. Lokalplan 1091 for boliger på Ejbovej godkendes endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet
 2. spørgsmål om øget trafiksikkerhed på Ejbovej oversendes til Teknik- og Ejendomsudvalget.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 31. august 2021, under pkt. 170, at sende forslag til Lokalplan 1091 for
boliger på Ejbovej i offentlig høring i 4 uger med bemærkning om, at ordet "familieboliger" udgår.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre tæt-lav senioregnede boliger fordelt på 1-og 2-plans boliger med udnyttet tagetage samt et fælleshus. Bebyggelsen placeres i et sammenhængende, grønt, fælles friareal med mulighed for at etablere aktivitets- og opholdsområder. Området får vejadgang fra Ejbovej parallelt med vestskellet, hvor også parkeringspladserne placeres. Fra adgangsvejen giver adgangsstierne adgang til de enkelte boliger.

Der er indkommet 2 høringssvar.

Høringssvarene indeholder bl.a. bekymring for, om den eksisterende stiforbindelse på tværs af
området bibeholdes i sin nuværende bredde og med forslag om, at den foreslåede fællessti langs
Ejbovej sløjfes.

Den eksisterende tværgående fællessti har i dag en bredde på ca. 3,5 meter, mens den i lokalplanforslaget er reduceret til 1,8 meter. Bredden er reduceret for at give plads til den ønskede placering af bebyggelsen.

Den tværgående sti har i lokalplanforslaget status af "gangsti", mens der syd om området (langs Ejbovej) udlægges areal til en ny "fællessti" for cykler og gående. De enkelte stiers status vil blive afmærket med skilte og evt. med bomme.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at lokalplanen fastholder stiforløbene for på den måde at adskille gående og cyklister.

Derudover indeholder høringssvarene ønske om, at facader skal holdes i teglsten.

Alle de materialer, som indgår i lokalplanen, vurderes at være traditionelle danske materialer, som
vil kunne indgå i samspil med omgivelserne. Intentionen har været, at bebyggelsen skal være i
nutidig arkitektur med en materialitet, som er tilpasset den omkringliggende by.

Forvaltningen indstiller, at lokalplanen fastholder muligheden for at vælge flere materialer på
facader og tage.

Der gøres i høringssvarene opmærksom på et behov for trafikdæmpende foranstaltninger på
Ejbovej, da trafikken med den nye bebyggelse vil øges. Derudover er der ønske om, at evt.
støjafskærmning udføres som skærm og ikke som støjvold.

Der er udarbejdet et høringsnotat, hvor der redegøres for alle høringssvarene samt
forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad. 1:
Ken Kristensen (V) stillede følgende ændringsforslag:

1) I stedet for max. 50% må kun 30% af boligenhederne opføres i 2 etager.

Ken Kristensen (V) stemte for. Resten af udvalget stemte imod. Dermed bortfalder ændringsforslaget.

2) Byggeriets yderfacader må kun opføres i tegl.

Ken Kristensen (V) stemte for. Resten af udvalget stemte imod. Dermed bortfalder ændringsforslaget.

Forvaltningens forslag anbefales.

 

ad. 2:
Godkendt.
Bilag

Til toppen


206.   Forslag til Lokalplan 1079 - Parkeringsanlæg ved Køge Nord Station


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til Lokalplan 1079 - Parkeringsanlæg ved Køge Nord Station sendes i offentlig høring. 

Baggrund og vurdering

Lokalplanforslaget muliggør etableringen et parkeringsanlæg med 250 parkeringspladser ved Køge Nord Station på den østlige side og etableres som parker- og rejsanlæg. Parkeringsanlægget etableres som en forlængelse af de eksisterende parkeringspladser mod nord, så parker- og rejsanlægget i alt rummer 900 parkeringspladser. Der udlægges areal til håndtering af regnvand i et bælte nord for parkeringsanlægget. I parkeringsanlægget skal der være reserveret plads til ladestandere. 

Lokalplanforslaget muliggør desuden, at jordvolden mod motorvejen kan forlænges op til Egedesvej. Volden kan etableres med en højde på syv meter. Ovenpå voldens højde kan der etableres en støjskærm, således at den samlede højde bliver på i alt 12 meter. 

Jordvold med supplerende støjskærm etableres med henblik på at reducere støjen fra motorvejen i boligområderne i Køge Nord øst for motorvejen og S-togsbanen. Teknik- og Miljøforvaltningen har valgt at indarbejde denne mulige løsning i lokalplanen på baggrund af en undersøgelse omkring støj ved Køge Nord Station udarbejdet af COWI. Undersøgelsen har været forelagt Klima- og Planudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget i april 2021 og er efterfølgende blevet præsenteret på et borgermøde den 21. april 2021. 

Da lokalplanen blev igangsat i foråret 2020 var det planen, at der skulle udlægges et område i den nordlige del af lokalplanområdet til midlertidigt oplag af jord. Dette forhold indgår ikke i lokalplanforslaget. 

Økonomi

Lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. 

I forbindelse med en eventuel udvidelse af P-anlægget med 250 pladser er der indgået en aftale mellem DSB og Køge kommune om 50 % finansiering fra hver part.

Der er i Køge Kommunes budget 2022 – 2026 ikke afsat midler til etablering af en udvidelse.

Kommunikation

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at høringsperioden nedsættes til fire uger, da forslaget er i overensstemmelse med både masterplanen for Køge Nord, kommuneplanen og udelukkende omhandler udvidelse af det eksisterende parkeringsanlæg og jordvold. 

Der skal holdes borgermøde om forslaget til lokalplan mandag den 6. december 2021 kl. 19 i Køge Nord Sport Center.  

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


207.   Opstart af Lokalplan 1106 - Boliger ved Kymervej i Borup


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget beslutter at igangsætte udarbejdelse af lokalplan 1106 for boliger ved Kymervej i Borup.  
Baggrund og vurdering

Rådgiver har på vegne af ejer ansøgt om udarbejdelse af en lokalplan, der skal muliggøre opførelse af en boligbebyggelse indpasset i den nordlige ende af Kymervej i Borup. Det foreslåede planområde udgør 5.700 m².

Den nordlige del af Kymervej er aldrig tidligere blevet bebygget, og området fremstår i dag uden nogen reel anvendelse og uden særlige kvaliteter. Området vil ændre karakter til boligområde, og boligbebyggelsen vil dermed afrunde og færdiggøre Kymervej, der i øvrigt fungerer som boligvej.

Området grænser mod vest og nord op til blandende bolig- og erhvervsejendomme, hvor der tillades lettere industri indenfor lager-, værksteds- og servicevirksomhed. Mod syd grænser området op til en grøn bræmme med høje træer, og mod sydøst grænser området op til det eksisterende boligområde på Kymervej. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en bebyggelsesplan, som rummer 7 et-plans dobbelthuse med i alt 14 boligenheder på mellem 95-111 m² med tilhørende små private haver. Planen rummer desuden et sammenhængende fælles grønt opholdsområde, der giver mulighed for etablering af legeplads og petanquebane og et stiforløb, der vil blive koblet op med Kymervejs eksisterende fortov. Parkering og affaldsstationer holdes langs vej. Principperne for udarbejdelse af forslag til lokalplanen er beskrevet i startredegørelsen, der er vedlagt som bilag. 

Området har ikke tidligere været lokalplanlagt men er omfattet af kommuneplanramme 6B16 Kymervej Borup, der imødekommer ansøgers ønske om planlægning for tæt-lav boliger. 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen sikrer, at den ny bebyggelse rummer kvalitet i materialer og udtryk, og at vej og parkering udformes, så der skabes attraktive opholdsarealer og stiforbindelser.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.  
Kommunikation

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der afholdes et forborgermøde på Kymervej for alle interesserede onsdag 24. november 2021 kl. 17-18. Mødet vil blive annonceret på kommunens hjemmeside, og der vil blive sendt invitationer til umiddelbare naboer. 

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


208.   Startredegørelse for lokalplan


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget igangsætter arbejdet med Lokalplan 1107, samt Kommuneplantillæg nr. 14 for helhedsplan for Karlemoseparken.
Baggrund og vurdering

Boligselskabet Sjælland ønsker at højne bokvaliteten for Karlemoseparken og har i samarbejde med tegnestuen Vandkunsten udarbejdet et forslag til, hvordan der gennem begrænset og selektiv nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af ny tæt-lav bebyggelse kan ændres på bygningsstrukturen for på den måde at skabe et andet, bedre og mere differencieret boligmiljø.

Lokalplanen skal give mulighed for en begrænset nedrivning af eksisterende boliger (90 boliger) og opførelse af ny tæt-lav bebyggelse i 1-3 etager (86 boliger), samt renovering af eksisterende bygninger.

Lokalplanområdet er i dag omfattet af Lokalplan 2-23, Karlemoseparken, tagboliger, som giver mulighed for en bebyggelsesprocent på max. 75 %.

Lokalplanen skal bl.a. stille krav om:

 • Placering af de enkelte bygninger.
 • Fastsættelse af bygningshøjder.
 • Bestemmelser om materialer som patinerer smukt, og som er tilpasset omgivelserne.
 • Bestemmelser for vejadgang, belægning, befæstelsesgrad og beplantning.
 • Bestemmelser for håndtering af regnvand indenfor lokalplanområdet,
 • Bestemmelser for parkeringskapacitet og -placering.
 • Bestemmelser for udformning af facader for både eksisterende bygninger og nye bygninger.
 • Bestemmelser i forhold til støj fra de omkringliggende veje.

Vest for Karlemoseparken ligger et kommunalt areal, der ifølge gældende lokalplan skal anvendes til grønt, fælles lege- og opholdsareal for bebyggelsen. For at kunne ændre bebyggelsen med byggeri af nye tæt-lav bygninger og for at kunne øge friarealet, foreslår boligselskabet, at de køber ca. 14.000 m² af det grønne område.

Det grønne areal er i kommuneplanen udlagt som rekreativt område, og en ændring/overførsel til boligområde vil derfor kræve, at der udarbejdes Kommuneplantillæg.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Der afholdes for-offentlighedsmøde på stedet onsdag den 24. november 2021 kl. 15.30.
Beslutning

Godkendt.

 

Bilag

Til toppen


209.   Ansøgning om landzonetilladelse til et krisecenter på Højelsevej 41


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der meddeles landzonetilladelse til at etablere et krisecenter på Højelsevej 41 i Ll. Salby.Klima- og Planudvalget 07-10-2021

Udsat.

Udvalget anmoder operatøren Forenende Care til at holde infomøde for at belyse naboernes holdning til projektet.

Ken Kristensen (V) stemmer imod sagen generelt. En landsby af Ll. Salbys størrelse er ikke egnet til formål og foreslår større bysamfund som alternativ.

Opdatering fra forvaltningen

Ansøgeren Forenede CARE har arrangeret et møde med borgerne i Ll. Salby den 1. november 2021. Borgerne får mulighed for at stille spørgsmål samt give deres holdninger til kende, og Forenede CARE får lejlighed til at tale mere dybdegående om projektet. Forvaltningen stiller med to medarbejdere på mødet, som kan svare på de planmæssige spørgsmål.

Forvaltningen vil referere fra mødet på udvalgsmødet.

Baggrund og vurdering

Den tidligere sagsfremstilling kan læses nedenfor:

Virksomheden Forenede Care har søgt om landzonetilladelse til at indrette et krisecenter på en ejendom på Højelsevej 41. Der er tale om en landbrugsejendom, der ligger i udkanten af Ll. Salby. Ansøger har fået dispensation fra landbrugsstyrelsen til at købe landbrugsejendommen og ophæve bopælspligten.

Krisecentret skal huse op til ni mænd, inkl. børn under 18 år, som står i en akut krise. Et typisk ophold varer cirka fire måneder, og der er ikke tale om beboere, som har et aktivt misbrug, eller som er kendt med en ubehandlet psykisk diagnose. Krisecentret indrettes i eksisterende beboelse uden væsentlig ombygning.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 6-04. Lokalplanens formål er bl.a., at landsbyen forbeholdes til bolig- og erhvervsformål, herunder jordbrugsformål og offentlige formål – samt at give mulighed for indretning af overflødiggjorte landbrugsbygninger til erhvervsvirksomheder.

Ifølge lokalplanens anvendelsesbestemmelser kan der etableres servicevirksomhed, offentlige institutioner, beboelses- og erhvervsbebyggelse, fællesanlæg og lignende samt butikker til områdets daglige forsyning.

Teknik- og Miljøforvaltningen sendte sagen i nabohøring til hele lokalplanområdet. Der er indkommet fire selvstændige bemærkninger, hvoraf to har underskrifter og indsigelser fra henholdsvis 21 og 16 naboer. Naboerne udtrykker bekymring og modstand, da de ikke mener, det lille lokalsamfund egner sig til en sådan institution.

Normal praksis foreskriver, at anvendelse af en helårsbolig til socialpædagogisk opholdssted eller bosted, med længerevarende ophold, ikke nødvendigvis kræver landzonetilladelse. Her lægges der bl.a. vægt på, at opholdssteder og bosteder opfattes som forskellige boformer; herunder eksempelvis bofællesskaber, kollektiver mv.

Forvaltningen har i denne sag vurderet, at projektet ikke er undtaget for krav landzonetilladelse. I vurderingen er der lagt vægt på en tidligere afgørelse fra Planklagenævnet, som har udtalt, at ”hyppigere udskiftning af beboere, medfører en mere intensiv anvendelse af ejendommen. Forvaltningen finder, at det ansøgte krisecenter ikke kan sidestilles med andre boformer, da antal beboere, og opholdenes gennemsnitlige varighed, udgør en ændret anvendelse, som er relevant efter planlovens bestemmelser.

Forvaltningen bemærker, at det er Planklagenævnets opfattelse, at etablering af behandlingsinstitutioner er en samfundsmæssig nødvendighed, der som udgangspunkt bør gives landzonetilladelse til, medmindre placeringen konkret er uhensigtsmæssig af planmæssige eller landskabelige grunde.

Forvaltningen vurderer, at der kan meddeles landzonetilladelse til det ansøgte krisecenter, da projektet ikke medfører væsentlige påvirkninger af de interesser, der skal varetages med landzonebestemmelserne. Parkering kan ske på egen grund, og krisecentret indrettes i eksisterende bygninger uden væsentlig ombygning. Dermed er der ingen landskabelige eller miljømæssige konflikter.

I forhold til lokalplanen betragter forvaltningen det ansøgte som en servicevirksomhed. Der er desuden tale om en virksomhed, der tilbyder en samfundsnødvendig ydelse, der kan sidestilles med offentlige formål.

I forhold til naboernes bekymringer har det også haft betydning for forvaltningens vurdering af sagen, at det ansøgte ligger tæt op af andre boformer, der ikke kræver landzonetilladelse, og dermed ikke kan reguleres af kommunen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Niels Rolskov (Ø), Erling Larsen (A), Lene Møller Nilesen (A), Mette Jorsø (B) og Thomas Kielgast (F) stemte for at udsætte sagen, og at forvaltningen arrangerer nyt lokalt afholdt borgermøde, hvor alle borgere og Forenede Care får mulighed for at deltage.

Ken Kristensen (V) og Thomas Kampmann (C) ønsker ikke at imødekomme ansøgningen.


Bilag

Til toppen


210.   Biodiversitetskatalog


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget godkender nyt design af inspirationskatalog til borgerne for at fremme biodiversitet i Køge Kommune.

Baggrund og vurdering

Grøn Omstilling har, efter ønske fra Klima- og Planudvalget, omdesignet biodiversitetskataloget, der tidligere blev præsenteret for udvalget. Kataloget er tænkt som et supplement til naturstrategien og kan give inspiration til, hvordan borgerne i Køge Kommune kan bidrage til at forbedre naturen og biodiversiteten i deres egen have.

Kataloget indeholder råd og vejledning til at fremme dyre- og plantelivet i haven gennem enkle ændringer af praksis for pleje af haven. Det kan være at undgå at bruge gift, etablere forskellige mikroklimatiske forhold og eksempler på, hvordan man kan tiltrække fugle og pindsvin til haven.

Kataloget vil udkomme som et online hæfte på Grøn Omstillings hjemmeside og Facebook-side mv. Det kan printes og vil blive uddelt ved verdensmålsarrangementer, i forbindelse med etableringen af fælleshaver i Køge Nord Skovby og som muligt undervisningsmateriale i skolerne.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Køge Kommune i 2021.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


211.   Orienteringsbrev til nye områder om fremme af kystbeskyttelsesprojekt


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima-og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. vedlagte infobrev om fremme af kystbeskyttelsessagen for Køge Dige godkendes og sendes til ejere af fast ejendom i de nye områder
 2. Teknik- og Miljøforvaltningen får delegation til at sende breve om fremme af kystbeskyttelsesprojektet for Køge Dige til flere områder, hvis det skulle vise sig nødvendigt.
Baggrund og vurdering

Brev om fremme af kystbeskyttelsesprojekt

Byrådet besluttede den 20. marts 2018 at fremme kystbeskyttelsessagen (nu Køge Dige) efter kapitel 2a i Kystbeskyttelsesloven. Det betød, at alle ejere af fast ejendom i det område, kommunen dengang vurderede kunne blive pålagt bidrag til kystbeskyttelsesprojektet, modtog et lovpligtigt brev om kommunens beslutning. De områder, hvor ejerne fik brev, var dengang afgrænset til områder, der blev vurderet oversvømmelsestruet eller havde anden fordel af projektet. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har siden da arbejdet intensivt med projektet - det nuværende Køge Dige og en viderebearbejdning af principperne for bidragsfordeling og opdeling af risikoområder.

Klima- og Planudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget godkendte på deres respektive møder den 12. august 2021, at forvaltningen kunne arbejde videre med et forslag til bidragsfordeling for Køge Dige. I følge dette forslag, vil ejere af fast ejendom skulle bidrage til Køge Dige, hvis deres primære ejendom ligger under kote 2,8 meter, eller deres adgangsvej(e) til ejendommen ligger under denne kote.

Derfor har det vist sig, at 3 mindre områder, der ikke tidligere har modtaget det lovpligtige brev med kommunens beslutning om fremme af kystbeskyttelsesprojektet, kan få pålagt bidrag. Det drejer sig om ejendommene i Søndre Havn, et mindre område omkring Boholtevej samt Køge Jorddepot/Køge Havn. Områderne fremgår af bilag 1.

Delegering af udsendelse af breve om fremme af kystbeskyttelse 

Ved arbejdet med udpegning af de områder, hvor ejere af fast ejendom foreslås at bidrage til Køge Dige, anvender forvaltningen løbende nye data, bl.a. opdateret højdemodeller. Det betyder, at der kan ske mindre ændringer i de områder, hvor der foreslås bidragspligt og dermed kan også nye områder med ejendomme blive foreslået bidrag. Forvaltningen ønsker delegation til at sende denne lovpligtige information ud løbende, hvis det skulle blive nødvendigt. Det er en forudsætning for pålagt bidrag, at ejere har modtaget dette brev før selve høringen af projektet og en efterfølgende pålagt bidragspligt.

Økonomi
Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Der udsendes orienteringsbreve til alle ejerne af fast ejendom i de 3 nye områder, der kan blive pålagt bidragspligt til Køge Dige.

Teknik- og Miljøforvaltningen planlægger derudover at sende et andet informationsbrev om status for Køge Dige til alle ejere af fast ejendom, der kan blive pålagt bidrag. Dette informationsbrev forventes udsendt forud for et informationsmøde om Køge Dige, som planlægges afholdt primo 2022.  

Beslutning

Udsat.

Forvaltningen udarbejder et revideret infobrev.

 

Bilag

Til toppen


212.   Orientering fra formanden


Beslutning

Niels Rolskov (Ø) orienterede om:

 • Positivt møde om Microsofts Datacenter-projekt, om brug af overskudsvarme og investering i ny grøn strøm
 • Møde i følgegruppe for Køge Handel
 • Møde i Naturrådet om igangværende og kommende projekter
 • Dialog med Bistro 17.

Udvalget er enige om at få en sag på næste udvalgsmøde om Bistro 17s ansøgning om opsætning af markiser.


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


213.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning

Forvaltningen orienterede om:

 • Støjklager over baren "Slap af" i bymidten
 • Klager over træningsaktiviteter på stadion  
 • Forvaltningen har holdt et fælles møde med Pangea Park og Connect Køge
 • Påklagning i Planklagenævnet omstøder kommunens tilladelse til nye facader på Højskolevej 17 til et afslag.Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


214.   Eventuelt


Beslutning

Intet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


215.   Underskriftsblad KPU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 05.11.21