Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 03.01.2019 kl. 13:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Torben Haack, (F)


1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Sag nr. 9 behandles før sag nr. 8.

Thomas Kampmann (C) inhabil i sag nr. 3.


Til toppen


2.   1. økonomiske budgetredegørelse 2019 for Klima- og Planudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at 

 1. tage 1. økonomiske redegørelse 2019 til efterretning,
 2. der gennemføres en budgetneutral omplacering af 160.000 kr. fra Klima- og Planudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende bekæmpelse af bjørneklo for 2019 og ud i årerne.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalgets forventede regnskab 2019 på 14,5 mio. kr., svarende til budgettet, hvis der tages højde for den budgetneutrale omplacering. De 5,7 mio. kr. vedrører det skattefinansierede område, mens de resterende 8,8 mio. kr. vedrører det gebyrfinansierede område (affaldsområdet).

I tabellen fremgår vedtaget budget i forhold til forventet regnskab 2019, se vedhæftet bilag.

Budgetneutral omplacering

I forbindelse med bekæmpelse af bjørneklo i Køge Kommune foretages en budgetneutral omplacering fra Klima- og Planudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget på 160.000 kr. for 2019 og ud i årerne.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


3.   Prioritering af lokalplaner - januar 2019


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at listen over den prioriterede rækkefølge for udarbejdelse af lokalplaner godkendes.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet prioriteringsliste for udarbejdelse af lokalplaner – samt kommuneplantillæg om produktionserhverv.

I forhold til udvalgets seneste behandling af lokalplanlisten i september 2018 er der tre nye projekter på listen, mens tre projekter ikke længere er aktuelle.

Listen rummer i alt 30 lokalplanprojekter, der er markeret med henholdsvis grøn, gul og rød farve. De ni grønne er under udarbejdelse på forskellige stadier i planprocessen. Syv gule projekter afventer yderligere afklaring af indhold mv. inden igangsætning. Det gælder dog for enkelte af disse, at de sidste detaljer kunne afklares i planprocessen, hvis der var tid til at sætte i gang straks. Endelig er der 14 røde projekter, der endnu er for uafklarede med hensyn til indhold, økonomi eller lignende til at sætte i gang. Flere af disse projekter har dog en karakter, der gør det sandsynligt, at de vil have høj prioritet, så snart fx økonomi er afklaret.

Lokalplanerne er prioriteret i forhold til forvaltningens konkrete viden om de enkelte projekter. Der sker løbende justeringer af prioriteringslisten, hvis tidsplanerne for de enkelte projekter ændres, eller hvis nye akutte sager måtte opstå.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Erhvervsområdet nord for Egedesvej prioriteres til opstart primo 2019.

Fraværende
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


4.   Opdatering af Paraplyplan for Sdr. Havn


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at Paraplyplan for Sdr Havn 2019 godkendes.

Baggrund og vurdering

Som et nyt tiltag vedtog Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget den 21. marts 2017 "Paraplyplan for Sdr. Havn". Paraplyplanen skal opdateres årligt og tredje version, som er udarbejdet i samarbejde med Køge Kyst ligesom de foregående versioner, fremlægges hermed til godkendelse.

I det kommende år forventes det, at byggearbejder opstartes på yderligere 3 byggefelter. Der er ingen af de igangværende 5 byggerier, som forventes færdige og ibrugtaget i 2019, men 3 ejendomme er færdige og indflyttet i Sdr. Havn.

Paraplyplanens funktion er at fungere som grundlag for Køge Kommunes byggetilladelser, eventuelle dispensationer fra forskriften for bygge- og anlægsaktiviteter og tilladelser i relation til grundvandshåndtering i forbindelse med byggerier i Sdr. Havn. Formålet er desuden at fungere som dialog- og styringsværktøj for byggerierne ved at klargøre regler og praksis for regulering af støj-, vibrationer- og grundvandshåndtering for bygherrer og entreprenører under hensyntagen til de omkringboende.

Myndighedsmæssigt reguleres byggeaktiviteterne særligt via Byggeloven og Miljøbeskyttelsesloven (herunder Køge Kommunes lokale forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter).

Paraplyplanen fastlægger ikke i sig selv grænseværdier for byggerierne, men udstikker retningslinjer, som følges op ved specifik vurdering af de konkrete ansøgninger for de enkelte byggefelter. For så vidt angår bygningsskadelige vibrationer, ligger det udenfor kommunens kompetence at fastlægge specifikke grænseværdier for de enkelte byggefelter, og det påhviler altid bygherre/entreprenør at sikre, at der ikke sker skade på naboejendomme, og hvis det alligevel sker, er det bygherres ansvar.

Som en konsekvens af paraplyplanen udarbejder hver enkelt bygherre/entreprenør en specifik handleplan for håndtering af støj, vibrationer og grundvand for hvert enkelt byggefelt, herunder måleprogram for de tre emner.

Måleresultater offentliggøres løbende på www.bygkoege.dk, når Teknik- og Miljøforvaltningen får dem.

Erfaringen med de første versioner af paraplyplanen er, at det har fungeret hensigtsmæssigt at have paraplyplanen som støtteplan for entreprenørerne på de kommende byggefelter, som via paraplyplanen er guidet igennem de væsentlige forvaltningsmæssige forhold. Alle de igangværende byggefelter har således præsenteret handleplaner for støj- og vibrationer i overensstemmelse med paraplyplanen, og forvaltningen har modtaget ansøgninger om håndtering af grundvand fra byggefelterne. Ansøgningerne vurderes at komme Teknik- og Miljøforvaltningen i hænde i bedre tid og have en bedre kvalitet, når paraplyplanen anvendes som udgangspunkt for dialogen med bygherrer/entreprenører.

Den nye version af paraplyplanen har gennemgået en gennemskrivning for at øge tilgængeligheden af planen for dem, der skal anvende den forud for de konkrete støj- og vibrationshandlingsplaner for hvert enkelt byggefelt. Derudover er der sket justeringer af detaljeringsniveauet, hvormed forvaltningen kan styre byggerierne i henhold til den gældende lovgivning, herunder særligt i forhold til rækkevidden af byggelovens §12. Planen indeholder støjberegninger udført for de byggefelter, som forventes igangsat i 2019, men det er stadig bygherres/entreprenørs ansvar at udarbejde specifikke beregninger, som passer til den aktuelle situation på anlægstidspunktet, så fremdriften i nabobyggerierne og de konkrete valg af byggemetoder indarbejdes i støjberegningerne. Det er endvidere tydeliggjort, at Køge Kommune i udgangspunktet ikke er sindet at dispensere for de generelle støjgrænser, jf. forskrift for nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter. Dermed stilles der skærpet krav til bygherrernes redegørelser for til- og fravalg af især funderingsmetode.

Der er ikke ændret på ansvarsfordelingen mellem bygherrer/entreprenører og forvaltningen, og det er således stadig bygherre og entreprenørs ansvar, at aktiviteterne tilrettelægges i henhold til gældende lovgivning.

Økonomi

Der er ingen omkostninger forbundet med udarbejdelse og implementering af paraplyplanen bortset fra medgået tid i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Beslutning

Revideret resumé blev omdelt.

Særligt vedr. byggefelt 2.3 ud for Strandpromenaden bør der søges anvendt de af COWI beskrevne metoder.

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5.   Revision af erhvervsaffaldsregulativ


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at forslag til

 1. revideret regulativ for erhvervsaffald, jf. bilag 1, , godkendes,
 2. regulativ efter godkendelse sendes i offentlig høring, jf. krav i affaldsbekendtgørelsen.
Baggrund og vurdering

Behovet for at revidere gældende regulativ for erhvervsaffald (gengivet i bilag 2) skyldes primært de konsekvensændringer, som den kommende udrulning af nye affaldsordninger til alle énfamilieboliger pr. 1. maj 2019 giver anledning til.

Herudover er der behov for at foretage enkelte tilretninger og præciseringer, bl.a. som følge af ændring i lovgivningen, herunder i teksten i selve standardregulativerne.

 

De væsentligste ændringer i forhold til gældende erhvervsaffaldsregulativ

Ordning for dagrenovationslignende affald

Når de nye indsamlingsordninger for mad- og restaffald for husholdninger implementeres henholdsvis pr. 1. maj 2019 og 1. maj 2020 bortfalder muligheden for at få afhentet dagrenovation i sække / stativer. Dette vil ligeledes gælde dagrenovationslignende affald fra virksomheder. Fra 1. maj 2019 vil også virksomheder derfor kun kunne få afhentet dagrenovationslignende affald i beholdere (eller minicontainere).

Bygge- og anlægsaffald

Der foreslås en tydeliggørelse af reglerne for bygge- og anlægsaffald, således at reglerne om sortering og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald er klart beskrevet.

Bilag med krav til standpladser og adgangsveje

Der foreslås en omstrukturering og opstramning af teksten, så reglerne bliver klarere.

 

Vedr. genanvendeligt affald fra kommunale institutioner og øvrige kommunale virksomheder

Kommunen har mulighed for senere vælge at etablere en eller flere ordninger for indsamling af kildesorterede genanvendelige materialer, som f.eks. madaffald, papir, plast, glas og metal, fra kommunens egne institutioner og virksomheder, ligesom disse kan blive omfattet af andre kommunale indsamlingsordninger. P.t. er sådanne ordninger dog ikke indarbejdet i regulativet. Beslutning herom vil i givet fald ske i Teknik- og Ejendomsudvalget.

 

Høring og endelig vedtagelse af regulativet

Når Klima- og Planudvalget har godkendt indstillingen, skal regulativet efter affaldsbekendtgørelsen i offentlig høring i mindst fire uger. Det foreslås at høringsperioden kommer til at strække sig fra 4. januar 2019 til 1. februar 2019. Efter høringen forventes erhvervsaffaldsregulativet forelagt til endelig godkendelse i Klima- og Planudvalget på udvalgets møde den 7. marts 2019 og herefter til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med revision af regulativet.
Kommunikation

Når udvalget har godkendt forslag til erhvervsaffaldsregulativ, vil borgere og virksomheder i Køge Kommune have mulighed for at kommentere og komme med forslag i høringsperioden, jf. ovenfor. Teknik- og Miljøforvaltningen foretager en opsamling på de indkomne kommentarer og forelægger forslag til regulativ til endelig godkendelse efter høringsperioden.

Alle kommunale affaldsregulativer skal offentliggøres via den statslige regulativdatabase, NSTAR.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


6.   Udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at 

 1. udvalget tager overslaget over udgifter til at udarbejde indsatsplaner til efterretning,
 2. der tages stilling til finansiering af opgaven ved omprioritering indenfor udvalgets budget.
Baggrund og vurdering

På Klima- og Planudvalgsmødet den 6. december 2018, under pkt. 228, orienterede Teknik- og Miljøforvaltningen omkring den nylig modtaget Grundvandskortlægning fra Miljøstyrelsen. I den anledning oplyste forvaltningen, at med nuværende ressourcer er det ikke muligt at indfri Miljøstyrelsens krav til tidsfrister. Klima- og Planudvalget bad derfor forvaltningen om at fremkomme med et overslag over udgifterne til at udarbejde indsatsplanerne.

Forvaltningen har taget kontakt til Rambøll, som har lavet Grundvandskortlægningen for Miljøstyrelsen, og som dermed har et opnået et kendskab til kommunens geologi, vandkemi, vandværker/vandforsyninger mm. Rambølls overslag for udarbejdelse af indsatsplan for hele Køge Kommune er på 500.000 – 800.000 kr. Derudover kan rådgivere hjælpe med forhandling med berørte lodsejere, som skal indgå i et udkast til indsatsplan. Størrelsen på denne opgave vil afhænge af, hvor omfattende indsatser, der vurderes nødvendige for at beskytte grundvandet. Derfor er denne opgave ikke mulig at prissætte, før indsatsplanarbejdet er i proces.

Prisen vil afhænge af opgavens kompleksitet og omfang. Det vil kræve et udbud til flere rådgivere, hvor projektet beskrives og prissættes efter konkretiseret delopgaver og forventninger. Overslagsprisen skal derfor tages med diverse forbehold. For at få en indikator af projektet størrelse, rent prismæssigt, er dét det bedste bud.

Miljøstyrelsens krav til tidsfrister er følgende:

Af Bekendtgørelse om indsatsplaner (BEK nr. 912 af 27/06/2016) fremgår det af § 3, at senest 1 år efter, at miljø- og fødevareministeren har udpeget indsatsområdet, udarbejder kommunalbestyrelsen under inddragelse af alle de direkte berørte parter et udkast til beskrivelse af de foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer, der foreslås gennemført for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen.

Udkast til beskrivelse af foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer kan indgå i forslag til indsatsplan.

Forslaget til indsatsplan skal være endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen senest to år efter miljø- og fødevareministeren har udpeget indsatsområdet.

Økonomi

Skal Køge Kommune overholde Miljøstyrelsens krav til tidsfrister for udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, vurderes der at skulle benyttes 500.000-800.000 kr. til konsulenthjælp over de næste 2 år. Derudover kan der komme udgifter til rådgivere til hjælp med forhandlinger med berørte lodsejere. Denne opgave kan ikke prissættes, før indsatsplanarbejdet er i proces.

Finansiering af indsatsplanlægning:

Køge Kommune har på kontoen for indsatsplanlægning et restbeløb på 43.782 kr. til opgaven.

Kommunen har derudover i 4. økonomiske redegørelse 2018 fået tildelt 159.000 kr. i såkaldt "DUT" til drikkevandsområdet. I perioden 2019-2020 er der således 361.000 kr., der kan afsættes til området.

Restbeløbet på 140 - 440.000 kr. over de 2 år vil eventuelt kunne finansieres ved omprioritering indenfor udvalgets samlede budget på 5,7 mio. kr., eksempelvis de nye midler til naturhandleplan 2019 eller midlerne til grøn omstilling.

Beslutning
 1. Udvalget besluttede at igangsætte arbejdet med indsatsplaner.
 2. Der indhentes tilbud på løsning af opgaven.
 3. Eventuelle merudgifter drøftes på et senere tidspunkt.
 4. Midlerne til naturhandleplan og grøn omstilling friholdes.

Til toppen


7.   Endelig Naturstrategi 2018-2022 og Naturhandleplan 2019


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at

 1. Naturstrategi 2018-2022 godkendes, 
 2. Naturhandleplan for 2019 godkendes.
Baggrund og vurdering

Den 19. juni 2018 var der workshop med interesseorganisationerne fra det gamle Agenda 21-udvalg om sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde en Naturstrategi 2018-2022. I løbet af sommeren blev et forslag til strategi udarbejdet, og den 15. november 2018 var der offentligt møde om dette forslag. På baggrund af dette møde, og hvidbog med skriftlige bemærkninger, er den endelige udgave af Naturstrategi 2018-2022 hermed blevet udarbejdet.   

Samtidig er en Naturhandleplan for projekter i 2019 med udgangspunkt i denne Naturstrategi 2018-2022 blevet udarbejdet.

Økonomi
Naturhandleplanens budget for 2019 udfylder den årligt afsatte ramme for Naturstrategi 2018-2022 på 850.000 kr.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


8.   Administrationsgrundlag for nedsivning fra kunstgræsbaner


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget godkender administrationsgrundlag for grundvandsvurdering til nedsivning af vand fra kunstgræsbaner.
Baggrund og vurdering

Siden 2007 er der sket en stor vækst i antallet af kunstgræsbaner til sportsudøvelse. Der er på landsplan etableret mere end 350 kunstgræsbaner til fodbold og mere end 70 multibaner. Kunstgræsbanerne bliver anvendt til mange formål fra afvikling af superligakampe til multibaner med fodbold, håndbold og basketball i forbindelse med legepladser.

Køge Kommune har de seneste år etableret nogle kunstgræsbaner for at forlænge udesæsonen i fodboldklubberne. Der er etableret kunstgræsbaner i forbindelse med Borup Stadion i 2015, Rishøj Stadion 2015 og Køge Idrætspark 2018. Der er stadigvæk idrætsforeninger, som ønsker at få en kunstgræsbane i tilknytning til deres eksisterende græsbaner. Disse nye kunstgræsbaner skal have en tilladelse til komme af med overskudsvandet enten ved en udledningstilladelse til recipient, tilslutningstilladelse til spildevandsledning og/eller nedsivning i jorden. Ofte gives en kombineret tilladelse til udledning til recipient og nedsivning.  

I forbindelse med myndighedsbehandlingen af tilladelse til kunstgræsbaner skal Køge Kommune udarbejde en grundvandsvurdering (hydrogeologisk vurdering) af området under banen. Dette administrationsgrundlag lægger op til praksis for grundvandsvurdering af nedsivning af overskudsvand fra kunstgræsbaner. Udgangspunktet for grundvandsvurderingen bliver Miljøstyrelsens genberegning af grundvandskortlægningen for hele Køge Kommune. Miljøstyrelsens grundvandskortlægning er afsluttet i 2018. På baggrund af grundvandskortlægningen skal Køge Kommune lave en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Køge Kommune skal i den almindelige sagsbehandling sikre, at den kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse kan realiseres. Tilladelser til nedsivning er en del af denne sagsbehandling. 

Teknik – og Miljøforvaltningen lægger i udkastet til administrationsgrundlaget op til, at der gives tilladelse til nedsivning fra kunstgræsbaner, hvor der med stor sikkerhed ikke sker en negativ påvirkning af grundvands- og drikkevandskvaliteten. Det er bl.a. i områder, hvor der er en stor naturlig beskyttelse af grundvandet. Det er også i kystnære områder og områder uden almen vandforsyning. Udkastet indeholder også nogle områder, hvor der ikke bør gives tilladelse til nedsivning fra kunstgræsbaner. Det er sårbare områder, hvor der er en ringe beskyttelse. Det er bl.a. i følsomme indvindingsområder, der er udpeget i den seneste grundvandskortlægning. Områder indenfor boringsnære beskyttelsesområder samt grundvandsdannende oplande og indvindingsoplande bør også friholdes. I disse områder vil nedsivning fra kunstgræsbanerne transporteres til indvindingsboringerne og i sidste ende ud til forbrugerne. 

Godkendes administrationsgrundlaget vil der i nogle områder skulle laves tekniske løsninger, således at der ikke sker nedsivning fra kunstgræsbaner. Det kunne være ved etablering af en membran under kunstgræsbanen og udledning af overskudsvandet.

Vurdering:

Forvaltningen vurderer, at det fremlagte administrationsgrundlag vil sikre grundvandsressourcen mod en negativ påvirkning af nedsivning fra kunstgræsbaner.

Økonomi
Administrationsgrundlaget vil i nogle områder betyde, at der ikke kan nedsives fra kunstgræsbaner, og udlægning af membraner vil være fordyrende tiltag.
Kommunikation
Et godkendt administrationsgrundlag bliver lagt på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Indstillingen ikke godkendt.
Bilag

Til toppen


9.   Kunstgræsplæne Bjæverskov Stadion - nedsivning af overfladevand


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget ikke meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til nedsivning af overfladevand fra kunstgræsplæne på Bjæverskov Stadion.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en revideret ansøgning om direkte nedsivning af overfladevand fra en kunstgræsplæne på Bjæverskov Stadion, Halvejen 12, 4632 Bjæverskov, hvor der nu argumenteres for ringe risiko for grundvandsforurening fra kunstgræsplænen. Forvaltningen har vurderet ansøgningen ud fra grundvandsrisici. Ansøger af projektet er Køge Kommune.

For at beskytte grundvandet i Bjæverskov Vandværks indvindingsopland frarådede forvaltningen i denne sag en direkte nedsivning. På baggrund af dette er Køge Kommune kommet med en revideret risikovurdering af projektet. Det er de nye oplysninger, der nu forholdes til.

Denne sag adskiller sig fra de 2 andre meddelte udlednings- og nedsivningstilladelser til kunstgræsplæner, fordi Rishøj kunstgræsplæne ikke ligger i OSD-område, og der er ingen drikkevandsboringer i umiddelbar nærhed. Borup kunstgræsplæne ligger nedstrøms boringerne, hvilket betyder, grundvandet under kunstgræsplænen strømmer væk fra boringerne. I modsætning hertil strømmer grundvandet fra Bjæverskov kunstgræsplæne mod boringerne og ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Siden disse tilladelser har både Miljøstyrelsen og DHI udgivet rapporter med undersøgelse af udvaskningen af forurenende stoffer fra de materialer, der anvendes ved etableringen af 3. generations kunststofbaner som denne (vedlagt som bilag). Derudover har Klagenævnet truffet afgørelser, der påpeger, at nedsivningstilladelser skal underbygges af en hydrogeologisk gennemgang af området samt en vurdering af nedsivning af stofferne.

Forvaltningen har i vurderingen af kunstgræsplænens miljømæssige påvirkning af omgivelserne (jord, grundvand og overfladevand) anvendt erfaringer og konklusioner fra ovenstående rapporter samt klagenævnsafgørelser.

Den reviderede risikovurdering skulle skabe klarhed over de miljømæssige forhold, der adskiller denne type kunstgræsplæne fra andre anlagte kunstgræsplæner. Kunstgræsplænen skal etableres ovenpå eksisterende terræn/muldlag. Dette muldlag er i sig selv en barriere i forhold til udvaskning af tungmetaller, da tungmetaller binder sig mere til humus og lerpartikler i muldlaget. Andre kunstgræsplæner har ikke dette ekstra muldlag, men kun kunstgræsplænens alm. opbygning, der er sand og grus nederst. Dette binder tungmetaller dårligere end muldlaget. Så i forhold til udvaskning af tungmetaller og evt. risiko for grundvandsforurening, bør disse typer kunstgræsplæner ovenpå ekstra muldlag bevirke, at der udvaskes færre tungmetaller end fra traditionelle kunstgræsplæner. Ud fra forsigtighedsprincippet er der dog ingen sikkerhed for, at der alligevel udvaskes en mindre mængde miljøfremmede stoffer og tungmetaller.

Derudover er der ingen monitering/overvågning af denne evt. udvaskning. På baggrund af den reviderede risikovurdering kan forvaltningen stadig ikke anbefale, at der gives tilladelse til direkte nedsivning af overfladevand ved Bjæverskov Stadion. Den reviderede risikovurdering giver ikke den miljømæssige sikkerhed, der gør, at der kan anbefales nedsivning.

Det skyldes, at der søges om tilladelse til nedsivning i indvindingsopland til Bjæverskov Vandværk. Der er ikke tidligere givet tilladelse til så stort et nedsivningsanlæg i et indvindingsopland til almen vandforsyning. Ud fra forsigtighedsprincippet vil forvaltningen derfor ikke anbefale direkte nedsivning fra denne aktivitet.

Hvis Klima- og Planudvalget har politisk ønske om at give tilladelse til fuld nedsivning fra kunstgræsplænen, bør der i tilladelsen indbygges to vilkår især:

 • Moniteringsprogram til at måle på evt. udsivning af tungmetaller og miljøfremmede stoffer,
 • Forbud mod brug af tømidler og pesticider. Tømidlerne kan give for højt klorid-indhold i grundvandet, og derudover kan det mobilisere tungmetaller.

I denne sag har forvaltningen foretaget en BAT-vurdering (Vurdering af bedst tilgængelig teknik ud fra miljø- og økonomihensyn) til etablering af kunstgræsplænen. Konklusionen på BAT-vurderingen er, at man bør sætte miljøforebyggelsen højt under anvendelse af forsigtighedsprincippet og anbefale, at der etableres en form for afvanding med rensning til recipient med indbygget membran som grundvandsbeskyttelse. BAT-vurderingen er vedlagt som bilag. 

Hvis Klima- og Planudvalget alligevel vælger at anbefale nedsivningstilladelse, vil fx Bjæverskov Vandværk være part i sagen, hvilket betyder, at de er hørings- og klageberettiget.

Økonomi
Sagen har ingen økonomisk konsekvens for Køge Kommune
Beslutning

Et flertal i udvalget Niels Rolskov (Ø), Erling Larsen (A), Lene Møller Nielsen (A) og Torben Haack (F) vedtog, at kunstgræsbanen kan etableres under anvendelse af bedst anvendelig teknologi (BAT). Det vil sige, at der etableres en form for afvanding med rensning til recipient med indbygget membran som grundvandsbeskyttelse.

Et mindretal Ken Kristensen (V), Mette Jorsø (V) og Thomas Kampmann (C) stemmer imod, da man ud fra et proportionalitetsprincip og de uvildige eksperters vurdering mener, det er forsvarligt at tillade nedsivning.

Bilag

Til toppen


10.   Orientering fra formanden


Beslutning
Intet.

Til toppen


11.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Dispensation for støj byggefelt SH3-2
 • Ny renovationsordning starter 1. maj, som bl.a. indebærer 14-dages tømning, dog ikke de 3 sommermåneder, hvor ugetømning opretholdes. I år vil der - for ikke at skabe forvirring - blive tømt ugentligt også i maj måned.
Beslutning
 • Status vedr. CORONA-camping. Præcisering udsendes,
 • Klagenævnet har ophævet kommunens zonetilladelse til Hastrupvej 25B, meddelt af Køge Byråd december 2017,
 • Forvaltningen har meddelt afslag på dispensation i forbindelse med byggeri på Å-grunden i Køge.

Til toppen


12.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


13.   Lokalplan for pladskrævende butikker (Lukket punkt)Til toppen


14.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 11.10.19