Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 06.05.2021 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Torben Haack, (F)


90.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

 

Torben Haack (F) var fraværende under punkterne 105  - 108.


Til toppen


91.   Køge Dige - status


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg og Teknik- og Ejendomsudvalg, at orienteringen tages til efterretning. 
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen er i fuld gang med at udarbejde det materiale om Køge Dige, der skal indgå i ansøgningen om kystbeskyttelse, som forventes klar senere i år. Forvaltningen vil på udvalgsmødet give en orientering om status på projektet.

På mødet vil forvaltningen give en orientering om status på bidragsfordelingen, herunder orientering om ændringer i forhold til det forslag, der indgik i forbindelse med, at Byrådet besluttede at fremme kystbeskyttelsessagen i marts 2018. 

Forvaltningen vil ligeledes give en orientering om udformning af det fysiske projekt, som har taget udgangspunkt i det dispositionsforslag, som indgik i sagen fra marts 2018. Herunder også faglige vurderinger af forskellige alternativer, udfordringer ved fx Natura2000-området, samt dialog med borgere og virksomheder. 

Forvaltningen forventer, at der etableres et digelaug, samtidig med at projektet sendes i høring. Digelauget bliver den fremtidige ejer af Køge Dige og skal stå for finansiering af projektet samt fremtidig drift og vedligeholdelse. 

Økonomi

Køge Dige er anslået til at koste ca. 100 mio. kr. I forbindelse med ansøgningen om kystbeskyttelse vil forvaltningen udarbejde et nyt overslag for omkostningerne med afsæt i det detailprojekt, der lægges til grund for ansøgningen.

I henhold til Kystbeskyttelsesloven skal Køge Dige betales af de ejere af fast ejendom, som opnår en fordel af projektet. Disse ejere af fast ejendom skal være medlem af digelauget, og medlemskabet tinglyses på ejendommen.

I forbindelse med finansloven blev der afsat puljer til kystbeskyttelse i de kommende år. Kystdirektoratet har haft "Udkast til bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse" i høring. Hvis dette udkast bliver vedtaget, vil Køge Kommune kunne søge om tilskud til etablering af Køge Dige.

Kommunikation

Teknik- og Miljøforvaltningen har løbende dialog med borgere og virksomheder, der bliver direkte berørte at Køge Dige. Denne dialog fortsætter i det videre arbejde med detailprojekteringen og i forbindelse med indgåelse af aftaler om placering af diget på de private arealer. 

Forvaltningen anbefaler, at der afholdes et digitalt orienteringsmøde om Køge Dige inden ansøgningen om kystbeskyttelse færdiggøres. Der kommunikeres også om Køge Diget i en serie af små opmærksomhedsskabende videoer på Køge Kommunes sociale medier. 

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


92.   Forslag til lokalplan 1061 - Herfølge Kohave, boligområde


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1061 sendes i offentlig høring i 8 uger.
Baggrund og vurdering

Lokalplan 1061 skal muliggøre en bebyggelse bestående af åben-lav og tæt-lav bebyggelse i landskabelige omgivelser. Samtidig planlægges der for tilhørende veje, passende parkeringsforhold samt friarealer, der forholder sig til den eksisterende topografi og de vandlidende arealer, der findes på lokalplanområdet og i omgivelserne. I friarealerne planlægges der for klimavenlige løsninger med naturlig biodiversitet.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om byggematerialer, veje/stier samt bestemmelser om udformning og beplantning af friarealerne og håndtering af overfladevand.
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

Området består af tidligere landbrugsmarker, som har ligget brak i nogle år, omgivet af dyrkede marker i et blødt kulturlandskab med øer af samlet vegetation og store og små fugtige lavninger. Kommende friarealer skal tage udgangspunkt i landskabets eksisterende topografi, og det samme gælder for udarbejdelsen af regnvandsophobninger og bassiner indenfor området. Lokalplanen har et særligt fokus på naturbaserede klimaløsninger i forbindelse med håndtering af overfladevand.

Lokalplanområdet ligger ca. 1 km fra den centrale del af Herfølge omkring Billesborgvej. Området ligger som den sydligste bebyggelse i det østlige Herfølge og udgør ca. 8 ha ejet af Køge Kommune.

Mod vest løber Tessebøllevej, som er den overordnende vej til lokalplanområdet. Lokalplanområdet 1061 skal dele adgangsvejen "Svanelunden"  fra Tessebøllevej til lokalplanområdet med boligområdet nord for lokalplanområdet.

I den forbindelse skal  "Svanelunden" forlænges mod øst med ca. 40 meter for at skabe vejadgang for den østligste boligvej. Samtidig skal "Svanelunden" udvides i bredden mod syd med etablering af fortov og rabat for at kunne betjene den øgede trafik på vejen.

Lokalplanområdet er på gamle kort over området betegnet som "Herfølge Kohave", hvilket skal give inspiration til området og de fremtidige vejnavne i lokalplanområdet.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 50 åben/lav boliger med en bebyggelsesprocent på 30 og max. højde på 8,5 meter og max. 40 tæt/lav boliger med en bebyggelsesprocent på 40, max. 2 etager og max. højde på 8,5 meter. Alle boliger i lokalplanområdet skal opføres med saddeltag uden valm eller med "flade" tage/ensidig taghældning. Boligerne skal fortrinsvis opføres i naturmaterialer som tegl og træ, som patinerer smukt og har lang holdbarhed.

Friarealer er bundet sammen af stibånd gennem området med mulighed for at fortsætte ud i kommunens øvrige stisystemer i overensstemmelse med intentionerne i Herfølge Bydelsplan 2016. Friarealerne er fælles for alle boligerne i området og er offentlige tilgængelige. På sigt vil friarealerne mod nord-øst opleves som sammenhængende med den skovrejsning, der planlægges for længere mod nord-øst.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Økonomi
Sagen har ingen direkte betydning for Køge Kommunes økonomi.
Kommunikation
Der afholdes borgermøde den 24. maj 2021 kl. 19-20. Mødet forventes afholdt digitalt og annonceres på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Anbefalet, dog ønsker udvalget, at der indtegnes en stiforbindelse langs det sydlige skel.
Bilag

Til toppen


93.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1097 for boliger på Skovvang og Degnegyden, Ejby


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Lokalplan 1097 for boliger på Skovvang og Degnegyden, Ejby, vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 2. marts 2021 at sende forslag til Lokalplan 1097 for boliger på Skovvang og Degnegyden, Ejby, i offentlig høring i fire uger. Der er indkommet fem høringssvar.

Lokalplanen opdeler området i to delområder. Delområde 1 rummer de tre eksisterende boliger på Degnegyden og fastholdes til åben-lav boligbebyggelse. Delområde 2 rummer den ejendom, hvor der tidligere har ligget Ejby Lilleskole og SFO. Dette delområde udlægges til tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen fastlægger bygningshøjder på op til 8,5 meter i max. 1½ etage og en bebyggelsesprocent på max. 30. Vejadgang skal ske fra de eksisterende vejadgange fra Skovvang og Degnegyden.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 4. marts - 2. april 2021. Der er indkommet fem indsigelser og kommentarer til lokalplanforslaget, der omhandler følgende synspunkter:

 • Movia ønsker, at lokalplanen sikrer stiforbindelse til busholdeplads på Dalbyvej.
 • Ejere af de eksisterende boliger på Degnegyden ønsker, at delområde 1 undtages for flere bestemmelser.

Der er udarbejdet et høringsnotat, hvor der redegøres for alle høringssvarene samt Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen. Indsigelserne er ligeledes vedhæftet i deres fulde længde.

Forvaltningen har vurderet, at de ændringer, der er foretaget på baggrund af høringssvarene ikke er væsentlige i forhold til planlovens krav om fornyet høring.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


94.   Udstykningsønsker i Ølsemagle Landsby


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at forvaltningen administrerer lokalplan 1044 på baggrund af de vilkår for dispensation til udstykning, som er beskrevet i dagsordenspunktet.

Baggrund og vurdering

I 2017 vedtog Køge Byråd lokalplan 1044 for Ølsemagle Landsby. Formålet med lokalplanen er bl.a. "at sikre mulighed for fornyelse og afbalanceret udvikling af landsbyens boligmasse ved at give mulighed for etablering af bolig og kontorvirksomhed i gårdstrukturerne". Hensigten er, at lokalplanen skal give mulighed for ny anvendelse af udtjente landbrugsbygninger.

Der findes i dag samlet set ca. 5.000 m2 eksisterende bygninger (gamle gårdlænger og nyere maskinhaller, lagerbygninger mv.) fordelt på seks ejendomme i landsbyen, som efter Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering kan indrettes til nye boliger eller kontorer. Se bilag 1. Lokalplan 1044 giver dog ikke mulighed for udstykning af ejendommene, hvorfor der reelt fortsat kun kan være én bolig på hver ejendom. Lokalplanen forhindrer ikke nedrivning af eksisterende bygninger men giver ikke umiddelbart mulighed for opførelse af ny bebyggelse på de seks ejendomme. Forvaltningen beder derfor udvalget tage principiel stilling til  mulighederne for omdannelse af eksisterende bebyggelse til nye boliger i forhold til lokalplan 1044s bestemmelse om, at der kan etableres nye boliger i eksisterende gårdstrukturer. 

Forvaltningen har modtaget ansøgninger om dispensation til udstykning til boliger på ejendommene Ølsemagle Kirkevej 63, 68-70 og Kildegård Mark 2. Fælles for ansøgningerne er, at de omfatter nedrivning af overflødiggjorte landbrugsbygninger og fortætning i form af flere boliger. Ansøgningerne beskrives i bilag 2 og kan ses i bilag 3-5. Forvaltningen har ikke modtaget ansøgninger om udstykning på ejendommene Ølsemagle Kirkevej 59, 64 og 85, men ejendommene er ligeledes omfattet af lokalplan 1044´s mulighed for at indrette nye boliger eller kontorer i eksisterende gårdstrukturer. 

Hensigten med sagen er ikke, at udvalget skal tage stilling til de enkelte indkomne ansøgninger, som er beskrevet i bilag 2. Hensigten er at få en afklaring i forhold til forvaltningens administration af ansøgninger om dispensation fra lokalplan 1044 til udstykning til boliger.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt at give mulighed for en fortætning med flere boliger i et område med overflødiggjorte landbrugsbygninger, som ligger i byzone indenfor stationsnært område. På den måde kan flere få gavn af beliggenheden nær kollektiv transport. Herudover kan transporterhverv i landsbyen afvikles og skæmmende maskinhaller, lagerbygninger mv. kan fjernes.

Det er forvaltningens vurdering, at der fremadrettet kan dispenseres til udstykninger på ejendomme med udtjente bygninger (se bilag 1) på nedenstående vilkår: 

 • Der dispenseres til en byggeret svarende til den eksisterende bebyggelse på de enkelte ejendomme, som efter lokalplan 1044 kan indrettes til bolig eller kontor.
 • Det kan sikres, at ny bebyggelse tilpasses Ølsemagle Landsbys struktur og arkitektur. Det vil sige, at bebyggelsen skal disponeres som længer placeret omkring indre gårdrum og udformes med sadeltag og høj tagrejsning. Bebyggelsen skal desuden trækkes tilbage fra Ølsemagle Kirkevej svarende til de oprindelige gårde således, at de åbne græsarealer omkring vejen bevares. Herudover bør eksisterende markant beplantning bevares.
 • Der kan sikres tilstrækkeligt areal til parkering, fælles friarealer, regnvandshåndtering mv.
 • Der kan sikres et støjniveau på max Lden 58 Db på udendørs opholdsarealer i tilknytning til boligerne jf. Miljøstyrelsens vejledning om støj fra veje.
 • Der ikke nedrives bygninger, som vurderes at være særligt karakteristiske for Ølsemagle Landsby.

Trafikale forhold

Forvaltningen vurderer, at Ølsemagle Kirkevejs udlæg er tilstrækkeligt til den udbygning, forvaltningen foreslår. Samme type vejudlæg uden fortov eller cykelsti med kantsen ses i en række af kommunens andre landsbyer. Ølsemagle Kirkevej er spærret ved Kapelvej og bliver i dag overvejende brugt af landsbyens beboere, hvilket betyder, at det primært er folk, som kender vejens begrænsninger, der bruger vejen. Omdannelse af bygningsmassen til boliger, fremfor maskinhaller, lagerbygninger mv. vil desuden medføre mindre tung trafik på vejen.

I forbindelse med revision af Masterplan for Køge Nord er den nordlige del af ejendommen Ølsemagle Kirkevej 64 taget ind i masterplanen, da den fremadrettet vil få vejadgang fra en ny vej i Køge Nord. Der er en byggeret på ca. 3.600 m2, svarende til ca. 30 tæt-lav boliger på ejendommen efter lokalplan 1044. Der er således siden vedtagelse af lokalplan 1044 blevet ca. 30 færre mulige boliger med vejadgang fra Ølsemagle Kirkevej.

I forbindelse med udvikling af byområdet Køge Nord er det hensigten, at der skal laves en trafikplan for den samlede trafik i byområdet. I trafikplanen skal det undersøges, om det er muligt at etablere vejadgang til ejendommene Ølsemagle Kirkevej 68 og Kildegård Mark 2 fra stamvejen i Køge Nord.

Forvaltningen har tidligere haft dialog med Ølsemagle Landsbylaug, som ikke mener, at Ølsemagle Kirkevejs kapacitet er tilstrækkelig til udvidelse af landsbyen med flere boliger. Forvaltningen vurderer, at Ølsemagle Kirkevej er trafiksikker i sin nuværende form også ved en øget mængde boliger - men har med udgangspunkt i Ølsemagle Landsbylaugs udmelding om, at det ikke føles trygt at færdes på vejen - at der arbejdes videre med en række tiltag, bl.a. etablering af en gangsti i den sydlige rabat og tydeligere skiltning for at undgå omvejskørsel efter lukning af Kapelvej.

Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Udvalget kunne ikke tiltræde indstillingen og besluttede at anmode landsbyen om at tilkendegive, om de ønsker sig en ny lokalplan. Eventuelle dispensationsansøgninger i forhold til den nugældende lokalplan forelægges udvalget.

Bilag

Til toppen


95.   Ansøgning om fire padeltennisbaner ved Ravnsborg


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at ansøgning om fire padeltennisbaner på Ravnsborg stadion drøftes.
Baggrund og vurdering

Lokalplan for daginstitution og idræt ved Ravnsborg blev vedtaget af Byrådet 2. marts 2021. Forud herfor var en svær proces med mange ønsker til området ved Ravnsborg.

Ny ansøgning
Køge Kommune har modtaget ansøgning om yderligere fire padeltennisbaner på Ravnsborg Stadion (bilag 1). Af ansøgningen fremgår, at de ansøgte baner opføres, så de er forberedt til overdækning med hal eller lignende. Ansøgningen er behandlet på Kultur- og Idrætsudvalget den 12. april 2021 (pkt. 43), hvor der er truffet beslutning om at sende ansøgningen i høring.

Ansøgningen indkom allerede i forlængelse af høring om lokalplanforslag for daginstitution og idræt ved Ravnsborg i februar 2021. teknik- og Miljøforvaltningen vurderede på dette tidspunkt, at ansøgningen var i overensstemmelse med lokalplanforslagets anvendelse til idrætsformål. Udendørs padeltennisbaner kræver ikke dispensation fra den nyligt vedtagne lokalplan, da anvendelsen er den samme. Den konkrete idrætsudøvelse kan derved besluttes af Kultur- og Idrætsudvalget.

Sagen fremlægges for Klima- og Planudvalget for at synliggøre udfordringerne ved behandling af ansøgninger om padeltennisbaner.

Der er givet byggetilladelse til to nuværende udendørs baner. Dette ud fra en betragtning om, at området er udlagt til idrætsanlæg, og at der ikke er tale om egentlige bygninger. Yderligere fire udendørs baner kan behandles på samme måde uden udlæg af byggefelt i lokalplanen. Padeltennisbaner vil dog stadig optage en del af arealet fra de nuværende fodboldbaner.

Planlovens bestemmelser om lokalplanpligt sikrer, at der før et større bygge- eller anlægsarbejde eller en væsentlig ændring af anvendelse af bebyggelse og arealer sættes i værk, foretages en planlægningsmæssig vurdering af konsekvenserne af projektet. Bestemmelserne skal desuden sikre, at interessenter får lejlighed til at kommentere og evt. modsætte sig planens indhold.

På baggrund af den store opmærksomhed fra naboer og foreninger i forbindelse med lokalplanproces for Lokalplan 1095 - Daginstitution og idræt ved Ravnsborg, er det forvaltningens vurdering, at interessenter i området, primært områdets to fodboldklubber, har interesse i sagen.

Der er grund til at overveje og drøfte, om og hvornår anvendelse til padeltennisbaner eller lignende anlæg, kræver lokalplanlægning. Forvaltningen foreslår, at den interne fordeling af arealer til de forskellige idrætsgrene på stadionområder varetages af Kultur- og Økonomiforvaltningen, når blot der ikke opføres egentlige bygninger. I den forbindelse antages det, at omfordeling mellem fodbold og padeltennis ikke medfører ændrede krav om antal p-pladser.

Tilladelse til overdækkede eller indendørs baner vil kræve ny lokalplanlægning, og der kan ikke på forhånd garanteres en placering.

I lokalplan 1095 er der udlagt sti omkring de nuværende padelbaner (bilag 2). Det vides endnu ikke, hvor stien konkret vil blive etableret, da det afhænger af byggeprojektet. Etablering af nye padelbaner skal koordineres med byggeri af daginstitutionen, og stiudlægget skal fortsat sikres.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.
Bilag

Til toppen


96.   Ny silobygning på Sandvadsvej 14


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der meddeles dispensation fra lokalplan 2-16 til udvidelse af bygningsmassen med en 32-36 meter høj silobygning.
Baggrund og vurdering

Ejerne af Valsemøllen A/S har fremsendt ønske om at opføre et 32-36 meter højt (højden er ikke bekræftet af ansøger) siloanlæg i en længde på 24 meter og en dybde på mellem 10 og 15 meter.

Den nye bygning ønskes placeret vest for den eksisterende silobygning så tæt på som muligt. De to bygninger forbindes med en forbindelsesgang i ca. 6 meters højde.

Ønsket om udvidelse skyldes øget efterspørgsel på virksomhedens produkter og deraf følgende behov for større lagerkapacitet.

I forbindelse med ansøgningen er der udarbejdet visualiseringer, som viser hvordan den ønskede nye silo vil påvirke omgivelserne visuelt. Disse visualiseringer er sammen med en beskrivelse af projektet sendt i nabohøring i to uger samt offentliggjort på kommunens hjemmeside som led i sagsbehandlingen før en eventuel dispensation fra lokalplan 2-16.

Efter henvendelse fra Solrød Kommune er de offentliggjorte visualiseringer suppleret af yderligere visualiseringer, som viser det ønskede anlæg set fra nord. Disse visualiseringer er sendt til Solrød Kommune, som samtidig har bedt om udsættelse af høringsfristen til den 27. april 2021.

Der er ikke modtaget høringssvar inden for den fastsatte frist.

Eksisterende forhold og plangrundlag

Valsemøllen er Køges højeste bygning og er placeret i erhvervsområdet nord for Egedesvej, omkring Sandvadsvej i den nordlige del af Køge by. Den 46 meter høje, gråhvide bygning med sin røde dekoration er synlig fra store afstande, ikke mindst fra motorvejen og fra kysten. Lokalplanområdet i øvrigt er præget af erhvervsbyggeri, som opfylder lokalplanens bestemmelser om en maksimal bygningshøjde på 12,5 meter.

Lokalplan 2-16 for erhvervsområde ved Sandvadsgård fra 1986 udlægger området til industri- og værkstedsformål samt oplag. Byggeri må opføres i indtil 2,5 etage og ikke højere end 12,5 meter. Lokalplanen oplyser i § 7.2, at Byrådet kan dispensere til en større højde, hvis særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør dette.

Ejendommen er omfattet af Kommuneplanens rammeområde 1E02 som udlægger området til lettere industri i form af virksomheder inden for fremstillings-, transport- og oplagsvirksomhed, samt engroshandel og lignende. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 50 og bygningshøjden til 12,5 meter og højst 2,5 etage.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at omfanget af det ønskede byggeri ligger over, hvad der normalt kan forventes at blive dispenseret til, i forhold til henvisningen i § 7.2 til Byrådets mulighed for dispensation i særlige tilfælde. En sådan bestemmelse bruges ofte til at godkende mindre bygningsdele eller tekniske installationer. Samtidig vil det være en overskridelse af kommuneplanens rammebestemmelser.

Visualiseringerne af udvidelsen af Valsemøllen viser, at hvis det ønskede byggeri opføres det pågældende sted, vil det opfattes som en fordobling af den eksisterende bygningsmasse, selvom højden af det nye byggeri er lavere end det eksisterende. Begge bygninger ses primært fra større afstande, hvor skalaen bevirker, at oplevelsen ikke er dominerende. Tættere på, i erhvervsområdet dækker andre bygninger for udsyn til silobygningerne.

Forvaltningen vurderer, at der kan dispenseres til det ansøgte byggeri, da lokalplanen indeholder omtalte kompetencenorm, og da der allerede er en højere bygning på ejendommen. Det sidste argument er også afgørende for forvaltningens vurdering af, at byggeriet ikke i sig selv er lokalplanpligtigt, da byggeriet ikke vil medføre væsentlige ændringer i området.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


97.   Dispensationsansøgning til opførelse af midlertidigt fitnesslokale


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at forvaltningen meddeler midlertidig dispensation til opførelse af et fitnesslokale på Hovedgaden 65 i Borup, såfremt der ikke kommer væsentlige oplysninger eller modstridende synspunkter i forbindelse med nabohøringen.
Baggrund og vurdering

Borup Fitness har ansøgt om tilladelse til at opføre et midlertidigt fitnesslokale på 50 m². Foreningen oplever stor medlemstilslutning, og som det er i dag, må foreningen afvise medlemmer, der ønsker optag på fitnesshold på grund af pladsmangel.

Borup Fitness ønsker derfor at udvide antallet af holdtilbud via et nyt fitnesslokale i umiddelbar nærhed af Boruphallens hovedindgang på et grønt areal (bilag 2). Foreningen har indhentet tilbud om leje af et fitnesslokale opført i moduler. 

Arealet, hvor lokalet ønskes, er delvist ejet af Køge Kommune og Skovbohallerne og består af to matrikler. Borup Fitness er i dialog med Skovbohallerne omkring projektet og placeringen. Skovbohallerne har ingen aktuelle byggeplaner, men i løbet af få år kan der være en anledning til at genoverveje lokalplanen. 

Tilsvarende kræver det ansøgte bearbejdning og godkendelse af Teknik- og Ejendomsafdelingen. Umiddelbart er der på den påtænkte placering opstillet lygtepæle, som sandsynligvis vil medføre udgifter at flytte.

Plangrundlag
Området er omfattet af Lokalplan 100 Idrætsområdet i Borup. Formålet med lokalplanen er bl.a. at disponere arealet med bold- og idrætsbaner, parkering og bebyggelse samt at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser. Den påtænkte placering af fitnesslokalet er omfattet af lokalplanens delområde I, som er udlagt til anvendelsen bold- og idrætsbaner/anlæg. Alle bygninger i området skal ligge inden for delområde II.

En del af arealet er i matriklen udlagt til internt vejareal. Fitnesslokalet er tiltænkt opført frem til vejkant.

Vurdering
Byggeri udenfor lokalplanens byggefelt er i modstrid med planens formål. Der kan ikke meddeles dispensation fra lokalplanen, som er imod planens formål eller principper. Der er dog mulighed for at meddele en tidsbegrænset dispensation fra anvendelsesbestemmelserne jf. planlovens § 19.

En midlertidig dispensation kan gives for maks. 3 år. Ved udløbet af dispensationsperioden vil forvaltningen kunne meddele en ny dispensation for maksimalt 3 år. En ny dispensation vil i princippet – hvis det er sagligt begrundet – kunne meddeles et ubegrænset antal gange.

Det skal dog præciseres, at der ikke kan dispenseres til anlæg m.v., der ikke vil kunne fjernes, eller som på anden måde vil medføre en permanent ændring eller påvirkning af området. Ligeledes vil der som udgangspunkt ikke kunne dispenseres til meget omkostningsfulde konstruktioner, som kun vanskeligt vil kunne fjernes.

Forud for afgørelse om dispensation skal ansøgningen i nabohøring hos ejere og brugere af området og naboer.

Der har gennem den senere tid været flere lignende sager om ændret anvendelse, byggeri og anlæg indenfor ubebyggede arealer i lokalplanlagte områder til idrætsformål. Herunder bl.a. ønske om etablering af padeltennisbaner på boldbaneareal inden for Ravnsborg Idrætsområde og etablering af boblehal på parkeringsareal indenfor Køge Idrætsparks område.

Det vurderes umiddelbart, at der med nærværende ansøgning er tale om et lokalplan- og idrætsområde i Borup, hvor der er et forholdsvist stort ubebygget areal. Den ønskede placering af det midlertidige fitnesslokale inddrager ikke anvendt boldbane- eller parkeringsareal, men et ubenyttet areal. Sandsynligvis kan den foreslåede placering bearbejdes, så der ikke lægges beslag på et område, som anvendes til vejareal. Dertil er det Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at ansøgningen ikke udløser yderligere behov for udvidelse af parkeringskapaciteten indenfor området. Forvaltningen kan på denne baggrund anbefale, at der meddeles midlertidig dispensation. Når den midlertidige dispensation udløber, skal der tages stilling til en permanent løsning gennem en lokalplanproces eller en evt. midlertidig forlængelse af dispensationen.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


98.   Pangea Dyrepark


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at orientering om status vedrørende Pangea Dyrepark tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Pangea Dyrepark fik midlertidig dispensation fra lokalplan 21 og midlertidig landzonetilladelse til dyrepark den 18. juni 2020 (bilag 1).

Dispensationen med vilkår blev formuleret i et afviklingsscenarie, hvorunder ejerne blev givet tid til at finde alternativ lokalisering af virksomheden. Dispensationen blev givet på bl.a. følgende vilkår:

 • Dispensationen og tilladelsen gælder i to år, det vil sige til 1. juli 2022.
 • Der må kun være de anvendelser på ejendommen, som var påbegyndt ved sagens begyndelse i juni 2019.
 • Alle afløb skal være tilsluttet offentlig kloak.
 • Alle bygninger og konstruktioner, som er tilgængelige for publikum eller anvendes til personophold, skal være godkendt efter byggeloven.
 • Der må kun ske ændringer på ejendommen, som led i afvikling af aktiviteterne på ejendommen.

Status
Teknik- og Miljøforvaltningen modtog den 17. marts 2021 henvendelse fra naboer med spørgsmål til sagens status med henvisning til den midlertidige tilladelses udløb og vilkår, samt bemærkningen ”der bygges løs med nye bure og anlæg”. Dagbladet bragte i marts 2021 en artikel, hvori udvidelser af parken fremgik (bilag 2).

Partshøring
På baggrund heraf har forvaltningen sendt en partshøring til Pangea Park samt de to grundejere. Ejer af Pangea Park svarer følgende:

 • Grotten er påbegyndt i 2019 og er nu færdigetableret.
 • Der er ikke påbegyndt nye anlæg, blot lavet lidt om samt etableret toiletter for at overholde coronarestriktioner og dyreværnslov.
 • Der er reklameret med nye dyr og andre ting, men det etableres først, hvis og når der gives permanent tilladelse.
 • Ønske om møde om fremadrettet proces.

Planlovens midlertidige dispensationsmulighed
Forvaltningen kan efter byggeloven give en tidsbegrænset byggetilladelse i forbindelse med den midlertidige dispensation. Udvidelsen har til formål at muliggøre, at områder kan udnyttes i en tidsbegrænset periode, så de ikke står ubrugte hen.

Dispensationen kan angå både anvendelse af ubebyggede arealer og eksisterende bebyggelse m.v. Kommunen vil i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige principper forud for en dispensation skulle oplyse sagen og inddrage og afveje relevante hensyn. I vurderingen vil det fx kunne indgå, om der er tale om et område, som ifølge det gældende plangrundlag – eller de facto – anvendes til virksomhed, som vurderes at være helt eller delvis uforenelig med den ansøgte midlertidige aktivitet.

Der vil kunne meddeles en ny dispensation for maksimalt 3 år. En ny dispensation vil i princippet – hvis det er sagligt begrundet – kunne meddeles et ubegrænset antal gange. En dispensation skal i forudgående nabohøring og kan påklages. Det skal dog præciseres, at der ikke kan dispenseres til anlæg m.v., der ikke vil kunne fjernes, eller som på anden måde vil medføre en permanent ændring eller påvirkning af området. Ligeledes vil der som udgangspunkt ikke kunne dispenseres til meget omkostningsfulde konstruktioner, som kun vanskeligt vil kunne fjernes.

Vurdering af dyreparken i forhold til forlængelsesmulighed
Dyreparkens krybdyrsgrotte er indrettet i en del af underetagen af den tidligere fødevarevirksomhed Nutana. Krybdyrsgrotten er dermed en del af et stort bygningskompleks, hvor flere fødevarevirksomheder lejer sig ind. Anvendelse til fødevarevirksomheder er i overensstemmelse med den gældende lokalplan for ejendommen.

De gældende vilkår i den nuværende midlertidige dispensation om, at der kun må ske ændringer på ejendommen, som led i afvikling af aktiviteterne på ejendommen vurderes ikke at være overholdt, idet det er oplyst, at bl.a. krybdyrsgrotten er udvidet/færdigetableret. Forvaltningen har ikke modtaget ansøgningsmateriale i forbindelse med lovliggørelse efter byggeloven.

Det anbefales, at forholdene lovliggøres efter byggeloven, forud for evt. afgørelse om forlængelse af dispensation. Det samme gør sig gældende for overkørselsforholdene. 

Nogle af disse forhold vil formentlig kræve større udgifter, der muligvis ikke er foreneligt med den midlertidige dispensationsmulighed.

Ny lokalplan på ejendommen er ikke muligt på grund af Fingerplanen.

Flytning af dyreparken
Dyreparkens ejere er blevet præsenteret for travbanen som en mulig lokalitet. Travbanen ejes af Det Danske Travselskab i Charlottenlund. På baggrund af dialog med Travbanen i 2016/17 (i forbindelse med kommuneplanproces) har forvaltningen peget på travbanens arealer, idet det er udlagt i kommuneplanen til rekreativt område, herunder forlystelsespark. Området har de optimale tilkørsels- og parkeringsforhold til formålet. Connect Køge har genoptaget denne dialog. Status på dialog kendes ikke.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


99.   Nye vejnavne til boligbebyggelse ved Borup Øst


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at
 1. de to stikveje som udgår fra den sydlige del af Ørnehøj navngives Høgebakken,
 2. de to stikveje som udgår fra den nordlige del af Ørnehøj navngives Falkebakken.
Baggrund og vurdering

Øst for Borup er det kommende, store boligområde Møllebankerne under udvikling.

De to nordlige etaper er omfattet af Lokalplan 1025 Møllebankerne - Boligområde Etape II og III, og ejeren af den sydligste del af dette lokalplanområde ønsker, at de fire boligveje, som udgår fra vejen Ørnehøj i området, bliver navngivet nu.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at boligvejene to og to kaldes henholdsvis Falkebakken og Høgebakken. De nye veje vil få adgang fra Ørnehøj fra henholdsvis nord og syd, som vist på det vedhæftede  bilag.

Forvaltningen  foreslår disse vejnavne, da høge og falke er rovfuglegrupper som ørne, og lever i det åbne land i Danmark. Samtidig skråner alle boligveje ned mod ådalen, hvilket begrunder vejnavnenes endelse: -bakken.

Nye vejnavne må ikke være anvendt indenfor kommunen eller i en afstand på 15 km, herunder også ind i nabokommunerne. Hverken Falkebakken eller Høgebakken er registreret som vejnavn indenfor denne afstand.

Jordejer er hørt om forslaget til vejnavne og bifalder det. Museum Sydøstdanmark er hørt, men har ikke sendt en udtalelse.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


100.   Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - økonomi


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orienteringen om økonomi omkring indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse til efterretning.
Baggrund og vurdering

På Klima- og Planudvalgets sidste møde den 8. april 2021 orienterede Teknik- og Miljøforvaltningen om status for arbejdet med indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse. Klima- og Planudvalget udbad sig yderligere oplysninger omkring økonomien i indsatsplanerne.

Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med udarbejdelse af indsatsplanen til grundvandsbeskyttelse i Køge Kommune. Udgangspunktet er, at der bliver lavet de nødvendige grundvandsbeskyttende indsatser i BNBO og sårbare 25 års-grundvandsdannede oplande. I indsatsplanen vurderer forvaltningen hvilke områder, som kræver en indsats for at beskytte grundvandet. Formålet er at sikre, at der også i fremtiden er rent drikkevand.

Indsatserne vil medføre en økonomisk byrde for Køge Kommune, såvel som vandværkerne. I indsatsplanen lægger forvaltningen op til, at indsatserne, som vandværkerne har direkte fordel af, skal betales af vandværkerne og dermed vandværkernes forbrugere.

Indsatserne vil være meget forskellige i omfang fra vandværk til vandværk, da indsatser afhænger af en række faktorer, som til sammen udgør vurderingen, om der er fare for forurening og dermed behov for indsats. Der vil være vandværker, hvor alle eller en del af BNBO/grundvandsdannede oplande vil vurderes for sårbart til, at man fortsat kan sprøjte med pesticider. Det vil være disse arealer, der vil være omfattet af aftale om pesticidfri drift og dermed rådighedsindskrænkning, som der skal betales fuld erstatning for. Enkelte vandværker vil ikke have BNBO´er eller grundvandsdannende oplande, som skal beskyttes, eksempelvis hvis området er beliggende i skov eller øvrigt vurderes at være uden for forureningsfare.

Prisen for ikke længere at anvende pesticider:

Prisen for ikke at anvende pesticider for landbrugsjord i omdrift svinger meget med jordprisen for et område. Til BNBO-vejledningen fra Miljøstyrelsen, har Københavns Universitet udarbejdet et bilag, hvor erstatningsniveauer er vurderet. I beregningsmodel fra bilaget til BNBO-vejledningen opereres med et engangsbeløb på et sted mellem 40.000-80.000 kr./ha., for ikke at anvende pesticider. Det er ikke den fulde salgspris for jorden, da der ikke er et forbud mod at dyrke og gøde jorden. En anden mulighed er, at der indgås en aftale med en lodsejer om ingen brug af pesticider mod en årlig kompensation på i størrelsesorden 1.500- 2.500 kr./ha. Kompensationen skal fortsætte i BNBO´ets levetid (så længe der indvindes fra boringen).

Eksempel: Vandværk 1 med en årlig indvinding på 100.000 m3.

 Vandværket har 2 boringer med et samlet BNBO og 25 års indvindingsopland på 10 ha og en gennemsnits kompensation på 50.000 kr/ha. Det vil give en engangserstatning på 500.000 eller 5 kr. pr. m3.  En almindelig husstand, med et årsforbrug på 100 m3 vil dermed få en merudgift på 500 kr. Indsatsen vil typisk blive finansieret over et 30-årigt lån, hvilket resulterer i en merudgift pr husstand på 17 kr. pr år.  Det skal ses i forhold til at en m3-pris på vandværksvand koster 15-19 kr. pr. m3. Der er altså tale om en prisstigning på en ekstra kubikmeter vand om året. 

Økonomi
Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Udvalget lægger vægt på, at vandværkerne orienteres om indsatsplanlægningen og økonomien på et møde.


Til toppen


101.   Vandløbsvedligeholdelsen planter skyggetræer langs 4 vandløb


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orienteringen, om at der plantes skyggetræer langs 4 vandløb, til efterretning.
Baggrund og vurdering

Vandløbsvedligeholdelsen planter i foråret 2021 skyggetræer langs 4 vandløbsstrækninger over 3,5 kilometer og ca. 3.000 træer primært rødel. Retten til at plante træer på brinken af offentligt vedligeholdte vandløb er nævnt i vandløbsloven som en metode til at nedsætte grødevæksten. Træerne bidrager endvidere til at give et forskelligartet miljø langs vandløbet og omkring træernes rødder nede i vandløbet.

Lodsejerne er blevet orienteret, og de er blevet bedt om at komme med eventuelle kommentarer til planen. 5 lodsejere har henvendt sig, og det har givet anledning til nogle tilpasninger i planerne, så alle ønsker er blevet imødekommet.

Træer plantes: Langs Kimmerslev Møllebæk syd for Bækgårdsvej. Ved Vedskølle Å mellem udløb af Holmebæk og til lidt før Gunderupvej. Langs Tranemose Bæk fra Dalbyvej og til Salby By – undtagen på Harekær Golfbane. Desuden plantes der lidt langs det private Dyndetvandløb i Regnemark Mose.

Forvaltningen forventer at lave en kampagne med plantning af skyggetræer langs vandløb hvert år fremover, efter vandløbsmedarbejderen er blevet aflastet for andre opgaver.

Bilaget viser et kort med de pågældende vandløbsstrækninger.

Økonomi
Udgiften dækkes af kontoen til vandløbsvedligeholdelse.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


102.   Tilsynsberetning for 2020


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Indsatsen i Køge Kommune har været præget af COVID-19 situationen. Kommunerne har af Miljøstyrelsen fået dispensation til i 2020 at fravige kravene om den lovregulerede tilsynsindsats på miljøområdet, der bl.a. indeholder krav om, hvor mange virksomheder og landbrug myndighederne skal føre fysisk tilsyn med årligt.

Dispensationen gav kommunerne mulighed for at begrænse omfanget af det fysiske tilsyn på virksomheder og landbrug dels ved at tillade, at der udførtes tilsyn digitalt/virtuelt uden at møde op på virksomhederne og dels ved at fravige definitionen af et samlet tilsyn, idet miljøtilsynene alene skulle fokusere på de væsentligste miljøforhold, og ikke som tilsynsbekendtgørelsen foreskriver; en total gennemgang af alle gældende krav og vilkår. Der har tillige ikke været krav om 2 årlige tilsynskampagner. 

Dispensationen fra Miljøstyrelsen har derfor i Køge Kommune bevirket, at en del af miljøtilsynene er blevet udført med fokus på væsentlige miljøforhold uden at gennemgå hele virksomhedens miljøforhold, som der normalt udføres ved et samlet tilsyn. Derudover er der benyttet muligheden, grundet hjemsendelsen, til at udføre en del miljøtilsyn virtuelt. Af kategori 1-virksomheder (de miljøgodkendte virksomheder) er 22 % af tilsynene udført virtuelt, mens der for kategori 2-virksomheder er udført 29 % af tilsynene virtuelt. Mange af de virtuelle tilsyn kræver dog opfølgende tilsyn i år.

Teknik- og Miljøforvaltningens erfaring med at udføre virtuelle/digitale tilsyn i stedet for fysiske tilsyn er, at det er en nødløsning, der medvirker til at fastholde den direkte kontakt med virksomhederne og dialogen omkring miljøforholdene, men ofte giver anledning til opfølgning med fysisk tilsyn, så snart det er muligt.

Forvaltningen har dermed udført samme antal lovpligtige miljøtilsyn som normalt.

Digitale tilsyn egner sig imidlertid ikke til alle virksomheder. De egner sig især ikke til de store miljøgodkendte virksomheder, da de tit har mange miljøforhold, der skal gennemgås og der derudover opdager mange forhold ved det fysiske tilsyn ved rundgangen på virksomheden, som er af væsentlig betydning for miljøforholdene. Digitale tilsyn egner sig bedst til de virksomheder, hvor samarbejdet med miljømyndigheden er årelangt, og hvor der er et gensidigt tillidsfuldt forhold til og især, hvor kompleksiteten i miljøtilsynet er lav. 

Der er ingen tidsbesparelser forbundet med digitale tilsyn, da det sjældent kan nå at afdække alle miljøforhold ved et virtuelt tilsyn. De digitale tilsyn kræver dermed ofte opfølgning næste år. Derfor forventer forvaltningen, at føre tilsyn med flere virksomheder end normalt i 2021, alene med henblik på at følge op på de digitale tilsyn fra 2020.

Selvom Miljøstyrelsen havde fraveget kravet om tilsynskampagner i 2020, har forvaltningen arbejdet videre med tilsynskampagnen fra 2019 omhandlende afledning af afledning af kviksølv fra virksomhedernes spildevand til Køge Bugt.

Alle tilsynskrav med hensyn til årstilsynsmål med virksomheder og landbrug er således overholdt.

Indsatsen iKøge Kommune har også i 2020 været præget af tilsyn og myndighedsbehandling med de mange større bygge- og anlægsprojekter, der foregår i Køge Kommune disse år.

Forvaltningen har opkrævet ca. 200.000 kr. i brugerbetaling på godkendelse af virksomheder og landbrug, og ca. 365.000 kr. i brugerbetaling på miljøtilsyn på alle tilsynspligtige virksomheder og landbrug. Der er udarbejdet flere miljøgodkendelser og revurderinger i 2020 end i 2019. Dette skyldes primært, at de digitale tilsyn har frigivet ressourcer til godkendelsesområdet.

Økonomi
Sagen har ikke økonomisk betydning for Køge Kommune.
Kommunikation
Kommunens tilsynsindsats på miljøområdet skal offentliggøres på Danmarks Miljø Portal. Derudover vælger Teknik- og Miljøforvaltningen at offentliggøre den på kommunens hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


103.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Besøg i Lellinge.

Til toppen


104.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Afgørelse fra Planklagenævnet i sag om byggeri på den tidligere skolegrund i Lellinge.
Beslutning
 • Nævnsafgørelse om dispensation til byggeri i Lellinge
 • Påbud til Bøgedevej 9 har fået medhold i Planklagenævnet. Ejeren har efterfølgende stævnet Planklagenævnet.

Til toppen


105.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


106.   Opfølgning på sag (Lukket punkt)


Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


107.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


108.   Underskriftsblad KPU (Lukket punkt)


Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.05.21