Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 03.05.2018 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Marie Møller, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Torben Haack, (F)


95.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Torben Haack (F) deltog ikke under sagerne 106-109.


Til toppen


96.   Temamøde: Regn- og Spildevandsplanlægning


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at orienteringen om temamødet tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vil med dette temamøde orientere Klima- og Planudvalget om den kommende Regn- og Spildevandsplan for Køge Kommune, og hvilke udfordringer der er med håndtering af mere overfladevand og klimaforandringer.

Forvaltningen har igangsat udarbejdelse af en ny Regn- og Spildevandsplan for Køge Kommune og har bedt rådgiverfirmaet EnviDan om hjælp til opgaven. Den gældende spildevandsplan for Køge Kommune 2012-2016 er i store træk gennemført, og der er behov for at udarbejde en ny plan for næste planperiode. Siden Spildevandsplan 2012-2016 blev vedtaget, har forvaltningen udarbejdet en række tillæg til spildevandsplanen. Disse tillæg vil blive indarbejdet i den nye Regn- og Spildevandsplan.

I forbindelse med udarbejdelsen af ny Regn- og Spildevandsplan er en af de udfordringer, der skal meget mere fokus på end tidligere, håndteringen af vand, bl.a. som følge af klimaforandringer. Klimaændringer i Danmark betyder bl.a. mere regn og kraftigere regnskyl. Samtidig er en anden stor udfordring ved klimaændringerne også, at der sker generelle vandstandsstigninger i havene omkring Danmark, og grundvandsstanden stiger. Det er både de enkelte konsekvenser - som følge af mere vand fra nedbør og grundvands- og havvandstigninger - men også samspillet og de samlede konsekvenser af disse forhold, når de forstærker hinanden, der virkelig giver os udfordringer allerede idag!

Disse udfordringer med uønsket vand kan ikke løses af en Regn- og Spildevandsplan alene. Forvaltningen er nødt til at tænke vandet ind i og tage højde for det, både i planlægningen af nye byområder men også i forhold til de eksisterende byområder. Der skal derfor i langt højere grad indtænkes håndteringen af vand i alle projekter. Det kan f.eks. være, når der planlægger at udstykke nye områder til bl.a. boliger eller erhvervsområder. Fremover skal vandet og de udfordringer, der kan være med håndteringen af vand, være det, der startes med at have fokus på ved alle nye projekter.

Der er også behov for nye tiltag, når der ses på de eksisterende byområder og de anlæg, som kommunen har. Med tanke på det uønskede vand og klimaforandringer, må der arbejdes hen imod og sikres, at situationen ikke forværres. Der er for eksempel problematikken omkring fortætning af eksisterende byområder med genudstykning af eksisterende grunde med større bebyggelses- og befæstelsesgrader, på bekostning af de grønne områder og øvrige ubefæstede arealer. En konsekvens af fortætning og øget befæstelse er, at vandet ikke "bare" kan trænge ned i jorden men afledes til kloakkerne. Kloakkerne vokser bare ikke, når der kommer flere bygninger og mere asfalt på terræn. Et normalt regnskyl kan derfor give samme effekt som, når der kommer et kraftigt regnskyl eller langvarig vedvarende regn, hvor man vil opleve, at der står vand på terræn og i bygninger.

KLAR Forsyning deltager i temamødet og har et kort indlæg. De vil bl.a. fortælle om deres udfordringer og rammebetingelser. De vil forklare, hvorfor forsyninger ikke kan løse problemerne ved at lægge større rør til at tage den øgede mængde vand. Endvidere vil de kunne fortælle om serviceniveauet, og hvad forsyningen kan håndtere.

Med temamødet vil forvaltningen gerne introducere Klima- og Planudvalget til disse problemstillinger omkring klimatilpasning og Regn- og Spildevandsplanens muligheder og begrænsninger.

Processen omkring Regn- og Spildevandsplanen følger Miljøbeskyttelseslovens § 32 og Spildevandsbekendtgørelsens kapitel 4. Det betyder, at Klima- og Planudvalget vil få fremlagt et forslag til Regn- og Spildevandsplan, som skal vedtages. Herefter offentliggøres forslaget i mindst 8 uger. Efter den offentlige høringsperiode er afsluttet, indarbejdes evt. kommentarer, inden Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager den endelige Regn- og Spildevandsplan. Efter vedtagelse offentliggøres den endelige Regn- og Spildevandsplan på kommunens hjemmeside.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen på temamødet.
Kommunikation
I forbindelse med regn- og spildevandsplanlægningen vil der blive indkaldt til borgermøder, og der vil blive mulighed for at komme med kommentarer og indsigelser ved offentliggørelsen af forslaget til Regn- og Spildevandsplan.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


97.   2. Økonomiske budgetredegørelse for 2018 - Klima- og Planudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at

 1. udvalget godkender og tager 2. økonomiske budgetredegørelse pr. 31. marts 2018 på området til efterretning
 2. der foretages en budgetneutral omplacering af tjenestemandspension på el- og vandforsyningsområdet på -320.000 kr. fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget for 2018 og ud i årene.
Baggrund og vurdering

2. Økonomiske budgetredegørelse fremlægges i henhold til de økonomiske styrringsprincipper.

Klima- og Planudvalgets budgetramme er for 2018 fordelt med en ramme på 4,6 mio. kr. på det skattefinansierede område ( serviceudgifter ) og 4,1 mio. kr., som vedrører det gebyrfinansierede område.

Klima- og Planudvalgets største budgetområder omfatter:

 • Byudvikling, bolig og miljøforanstaltning
 • Vandløb
 • Grøn omstilling
 • Gebyrfinansierede ydelser

Gebyrfinansieret takster

Der er indgået nye kontrakter på affaldsområdet gældende fra 1. maj 2019 med RenoNorden og ETK. På baggrund af de nye affaldsordninger forventes gebyrerne revideret gældende fra 1. januar 2019. Området er gebyrfinansieret og skal i princippet hvile i sig selv over en årrække. Klima- og Planudvalget orienteres løbende omkring ovennævnte proces og udrulning af ordningerne.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


98.   Faglige anlægsbehov for Klima- og Planudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at

 1. drøfte hvorvidt der skal arbejdes videre med Faglige Anlægsbehov på udvalgets område.
 2. såfremt der ønskes arbejdet med Faglige anlægsbehov, fremsættes input til faglige anlægsbehov.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med Budgetvejledningen 2019-22 har Byrådet besluttet, at Faglige Anlægsbehov erstatter Masterplaner. Udvalget skal derfor beslutte, hvorvidt der skal arbejdes videre med Faglige Anlægsbehov og i så fald, hvordan det videre arbejde skal være. Ved Faglige Anlægsbehov forstås anlæg, der

 • er begrundet i et fagligt behov
 • der er nødvendige for at løfte/varetage de lovgivningsmæssige krav eller
 • der opstår i forbindelse med omstilling/effektivisering.

Der er i Budgetvejledningen 2019-22 besluttet en anlægsramme på 145 mio. kr., hvoraf der er afsat 40 mio. kr. til vedligeholdelsesudgifter og 40 mio. kr. til Jordforsyningen. Derved er der en resterende anlægsramme på 65 mio. kr. til øvrige anlæg, hvoraf ca. 40 mio. kr. allerede er disponeret til igangsatte anlæg, eller anlæg der følger af kapacitetsbehov, og som derfor kun svært kan omprioriteres. Den herefter resterende ledige anlægsramme på ca. 25 mio. kr. pr. år er allerede godt og vel disponeret i sidste års budgetlægning, hvorfor eventuelt nye faglige anlægsbehov, der ønskes opprioriteret, vil fordre, at andre anlægsprojekter i budgetlægningsprocessen prioriteres ud af den eksisterende anlægsplan.

Såfremt udvalget beslutter at arbejde videre med Faglige Anlægsbehov, vil forvaltningen udarbejde udkast og præsentere det på udvalgsmødet i august måned. Faglige Anlægsbehov udarbejdes i vedlagte skabelon.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget giver input til faglige udviklingsbehov, så disse kan medtages i august.

I budgetvejledningen 2019-22 er det besluttet, at Køge Kommune – ud over eventuelle oversigter over faglige anlægsbehov - fortsat udarbejder følgende planer:

 • Vedligeholdelsesplaner der fastsættes et måltal for niveauet
 • Kapacitetsprognosen indarbejdes administrativt i budgetforslaget.

Efter eventuel udarbejdelse af faglige anlægsbehov i udvalgene er det op til de enkelte partier at bære forslag ind til drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne i august.

Økonomi
Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Udvalget beder forvaltningen arbejde videre med faglige anlægsbehov vedrørende naturpleje, rekreative stier og grøn omstilling (OGH).
Bilag

Til toppen


99.   Lokalplan 1042 for dagligvarebutik og boliger i Herfølge bymidte


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1042 for dagligvarebutik og boliger i Herfølge bymidte vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1).
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 23. januar 2018 at sende forslag til lokalplan 1042 for dagligvarebutik og boliger i Herfølge Bymidte i offentlig høring. Der er indkommet 8 høringssvar i høringsperioden.

Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra en dagligvarekæde, som ønsker at opføre en 1.500 m2 stor dagligvarebutik inden for lokalplanområdet. Dagligvarekæden har i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet et skitseprojekt for en dagligvarebutik med boliger på førstesalen. Ejer af Hammershus Bageri på Vordingborgvej ønsker mulighed for at udvide, hvorfor ejers ejendom er taget med i lokalplanen.

De indkomne høringssvar indeholder bl.a. indsigelse mod lokalplanens krav om én vejadgang til lokalplanområdet fra Vordingborgvej, herunder ønske om mulighed for vejadgange fra Billesborgvej og Elmevej. Høringssvarene indeholder desuden bekymring for trafikafvikling i forbindelse med dagligvarebutikken, særligt konsekvenser for Elmevej og Kastanjevej samt ønske om lukning af Elmevej.

Høringssvarene indeholder herudover bl.a.:  

 • Bekymring for hvorvidt lokalplanen vil medføre lukning af en eksisterende dagligvarebutik i Holmebækcentret i den sydlige del af Herfølge
 • Orientering om regn- og spildevandskloakledninger inden for lokalplanområdet
 • Forslag fra nuværende og fremtidig forretningsdrivende i lokalplanområdet til en række konkrete ændringer i lokalplanens bestemmelser om bl.a. anvendelse, byggefelter, bebyggelsens udformning og skiltning
 • Bekymring for gener for omboende i forbindelse med byggefasen
 • Indsigelse mod muligheden for dagligvarebutik, som i indsigers optik strider mod intentionen om en ny bymidte ved Herfølge Station
 • Indsigelse mod muligheden for en bygningshøjde på op til 12,5 m.

Der er udarbejdet et høringsnotat, i hvilket der redegøres for høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen. De væsentligste ændringer omhandler mindre præciseringer i lokalplanens bestemmelser om anvendelse og udformning af facader.

Økonomi
Indstillingen har økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, da realisering af lokalplanen indebærer salg af kommunalt ejede vejarealer.
Beslutning

Notat af 26. april 2018 om trafik blev udleveret.

Udvalget besluttede at anbefale vedtagelse af lokalplanen med de i høringsnotatet beskrevne ændringer.

Der sikres adgang for lastbiler fra Elmevej til bageren.

Spørgsmålet om eventuel lukning af Elmevej oversendes til Teknik- og Ejendomsudvalget.

Bilag

Til toppen


100.   Vandindvindingstilladelse til Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at vandindvindingstilladelsen til Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk godkendes.
Baggrund og vurdering

Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk producerer drikkevand til området omkring Nr. Dalby og indgår dermed i den samlede vandforsyning af Køge Kommune.

Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk havde en tilladelse til oppumpning af 80.000 m3 grundvand årligt. Vandværket ønsker at forny denne tilladelse og fortsat kunne indvinde op til 80.000 m3 grundvand årligt.

Teknik- og Miljøforvaltningen har behandlet ansøgning og vurderet de geologiske forhold og vandkemien for området omkring vandindvindingen. Der er lavet modelberegninger for vandindvindingspåvirkning af den våde natur i området, og der er foretaget VVM-screening af vandindvindingen. Forvaltningen vurderer, at Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk er meget veldrevet, og at vandværket og de tilhørende boringer fremtræder velholdte.

På baggrund af ansøgningen og forvaltningens vurderinger er der udarbejdet en tilladelse med vilkår, der sikrer den fremtidige drikkevandsforsyning i området. Tilladelsen har været til udtalelse hos vandværket. Tilladelsen inkl. bilag er vedlagt.

Med vedlagte vandindvindingstilladelse vurderer forvaltningen, at vandindvindingen til Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk forsat kan indgå i en bæredygtig vandindvinding i området.

Økonomi
Ingen økonomi involveret.
Kommunikation
Godkendes vandindvindingstilladelsen, fremsendes den til vandværket samt de øvrige interessenter, som fremgår af tilladelsen. Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


101.   Bekæmpelse af kæmpebjørneklo på private arealer


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at 

 

 1. der udarbejdes en ny indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo
 2. udgiften på 40.000 kr. hertil afholdes af puljen til Grøn Omstilling
 3. opgaven med implementering af indsatsplanen overdrages til Teknik- og EjendomsudvalgetKlima- og Planudvalget 05-04-2018
Sagen videregives til Økonomiudvalget med henblik på evt. finansiering.

 

Sagen genoptages fra sidste møde, da forvaltningen har et forslag til finansiering af selve udarbejdelsen af en ny indsatsplan. Udgiften på de 40.000 kr. foreslås finansieret af puljen til Grøn Omstilling, og arbejdet udført af ETK. Planen skal efterfølgende i 8 ugers høring og kan derefter vedtages af Klima- og Planudvalget. Selve udførelsen af bjørneklobekæmpelse på private arealer vil efterfølgende overdraget til Teknik- og Ejendomsudvalget. Forvaltningen arbejder i mellemtiden på forslag til finansiering af den løbende drift på 160.000 kr. indenfor forvaltningens samlede budgetramme.

Baggrund og vurdering

Køge kommune havde en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo fra 2014-2017. Det er nødvendigt at have vedtaget en indsatsplan, for at en kommune kan gøre bekæmpelse af kæmpebjørneklo lovpligtig ifølge Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

I løbet af perioden med indsatsplaner er de væsentligste forekomster af kæmpebjørneklo kendt og blevet registreret. Det er typisk planter, der har spredt sig langs kommunens vandløb, fx Køge Å, Kimmerslev Møllebæk og Skensved Å, og har bredt sig langs brinker og op på udyrkede og fugtige arealer. Dette kan være et problem for den hjemmehørende vegetation i § 3-beskyttede moser fx i Valore Mose, op mod Jersie Mose og i Regnemark Mose, hvor fx den sjældne Løgurt eller orkidéen Tyndakset Gøgeurt vokser. Også langs motorveje, efter anlægsarbejder og på tomme industrigrunde kan der dukke forekomster op, der får lov at stå og blive store.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at der i løbet af den aktive indsatsperiode 2010-2016 er igangsat bekæmpelse på langt de fleste private arealer. Bekæmpelsen er foregået med alle kendte metoder, tidlig rodstikning, sen skærmkapning, slåning af bestande, i mindre omfang sprøjtning, afdækning, og afgræsning med får og kreaturer. Der har været omfattende tilsyn og kommunikation fra forvaltningens side, og bekæmpelsen er indtil videre kommet i gang uden håndhævelser for manglende bekæmpelse.

Med ændringen i bekendtgørelsen fra 2017 er det nu ikke længere muligt at pålægge bøder for manglende bekæmpelse. I stedet er der indført en bestemmelse i bekendtgørelsen om, at kommunerne kan foretage bekæmpelse for ejerens eller brugerens regning. Prisen for dette kan indtil videre ikke overstige 3,81 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

På trods af udbredt opbakning blandt kommunens lodsejere må det forventes, at selvhjælpshandlinger med bekæmpelse i samme vækstsæson i et mindre omfang er nødvendige for at få alle forekomster bekæmpet på omtrent samme tid. Efter to år med henstillinger om bekæmpelse til private lodsejere men uden egentlig indsatsplan, må en del genvækst også forventes, hvilket forstærker forventningerne til og behovet for en koordineret bekæmpelse med selvhjælpshandlinger i den næste indsatsplan. Det forventes at tage op til 8-12 års uafbrudt bekæmpelse, før planten er helt væk, men behovet for indsats falder markant efter de første par år.

Opgaven foreslås placeret i ETK, da bekæmpelsen på private arealer nu kommer til delvis at udføres af kommunen selv, og da ETK nu har flere års erfaring med bekæmpelse fra vores egne arealer. 

Vedlagte bilag er et bud på, hvad en styrket indsats mod kæmpebjørneklo vil indebære. 

Økonomi

Kommenteret budget er vedhæftet som bilag. Der er ikke længere afsat midler til opgaven, da den bortfaldt som del af budgetforliget i 2016.

Opstart med udarbejdelse og formidling af ny indsatsplan:    40.000 kr.
   
 Årlig drift:  
 Tilskud til hegning og græsning af arealer med bjørneklo 40.000 kr.
 ETKs selvhjælpshandlinger på private arealer 60.000 kr.
 Tilsyn og administration af påbud 60.000 kr.
 Drift i alt pr. år

 160.000 kr.

 

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


102.   Tilsynsindberetning 2017 til Miljøstyrelsen


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orienteringen om indberetningen af kommunens tilsynsindsats på miljøområdet for 2017 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Kommunerne skal hvert år senest 1. april udarbejde en indberetning om miljøarbejdet for det sidste år, hvoraf det fremgår, hvorvidt kommunen overholder de fastsatte tilsynsfrekvenser på miljøområdet (minimumskrav for tilsynsfrekvens). Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen.

Tilsynsberetningen er offentliggjort på kommunens hjemmeside i lighed med de foregående år. Endvidere er tilsynsindberetningen offentliggjort på DMA-portalen (www.dma.mst.dk).

Formålet med tilsynsberetningen er, at Miljøstyrelsen kan kontrollere, om kommunerne overholder de frekvenskrav, Miljøstyrelsen og KL har aftalt der stilles til tilsynene med landbrug og virksomheder.

Teknik- og Miljøforvaltningen har bl.a. brugt eksterne konsulenter til tilsyn og godkendelser i 2017 som tidligere år. Det har været påkrævet, da kommunen tillige har brugt mange ressourcer på at føre tilsyn og udføre myndighedsbehandling med de mange større bygge- og anlægsprojekter, der foregår i Køge Kommune lige nu. Disse aktiviteter kan der ikke opkræves brugerbetaling for, da det ikke er almindelige gebyrpligtige virksomheder i Køge Kommune.

Minimumskravene er fastsat i tilsynsbekendtgørelsen og fordeler sig som følger:

 • Miljøgodkendte virksomheder inkl. landbrug: Min. 40 % besøgte virksomheder pr. år
 • Andre mindre virksomheder og landbrug: Min. 25 % besøgte virksomheder og landbrug pr. år

Minimumskravet for antal miljøtilsyn i 2017 er samlet set overholdt for tilsyn med gruppen af landbrug og virksomheder med en tilsynsfrekvens på 31 %, mens det er pænt overholdt for de miljøgodkendte virksomheder og landbrug med en tilsynsfrekvens på 53 %. Det betyder, at Miljøafdelingen i 2017 har foretaget 194 tilsyn på virksomheder og 8 tilsyn på landbrug. Derudover har Miljøafdelingen foretaget ca. 40 tilsyn på byggepladser (heri er ikke medregnet tilsynene udført af tilsynsførende fra Anlægsafdelingen).  Tilsyn med byggepladser kan ikke gebyropkræves, og derfor indgår de ikke i tilsynsfrekvenskravet. 

At forvaltningen overholder tilsynsfrekvensen så godt for de miljøgodkendte virksomheder samt de andre mindre virksomheder skyldes, at forvaltningen har mange opfølgende tilsyn på igangværende sager for virksomheder, der enten udvider/ændres eller har en anden miljøproblematik, der nødvendiggør et ekstra tilsyn. Derudover har der været en del klagesager på eksisterende virksomheder (især støv og støj).

Der er desuden krav om 2 årlige tilsynskampagner. Den ene af sidste års tilsynskampagner havde fokus på kommunens vejledende retningslinier for indretning, dimensionering og drift af olie- og benzinudskillere. Tilsynskampagnen havde her til formål at højne bevidstheden omkring korrekt drift og egenkontrol med olieudskillere hos virksomhederne.

Af ressourcemæssige årsager har forvaltningen ikke udført den anden tilsynskampagne. Det skyldes især ekstra antal ansøgninger om miljøgodkendelse på landbrug, mange opfølgende tilsyn på eksisterende virksomheder samt øget fokus på byggepladstilsyn.

Siden 2016 har indberetningen af tilsyn være anderledes. Det skyldes, at Miljøstyrelsen åbnede en ny statslig digital portal, DMA-portalen. De sidste 2 år er en række tilsyns- og godkendelsesoplysninger om virksomheder og landbrug løbende blevet indberettet til Miljøstyrelsen og offentliggjort på DMA i stedet for den tidligere manuelle indberetning via den årlige tilsynsberetning. DMA-portalen er tilgængelig for alle. Formålet med den offentlige portal er, at borgere såvel som virksomheder og myndigheder kan finde oplysninger om tilsyn på konkrete virksomheder og landbrug, offentliggørelse af tilsynsrapporter, håndhævelser mv. DMA-portalen giver således et landsdækkende overblik over kommunernes og Miljøstyrelsens tilsyn, håndhævelser og godkendelsesarbejde på virksomheder og landbrug. Enhver kan dermed følge sagsudviklingen på en bestemt virksomhed i en bestemt kommune.

Virksomhedernes stamdata skal registreres i DMA og opdateres løbende. Som noget nyt skal forvaltningen tillige offentliggøre nye miljøgodkendelser på portalen. Link til DMA-portalen: https://dma.mst.dk.

Da Miljøstyrelsen løbende kan søge oplysninger om det kommunale tilsynsarbejde på portalen, betyder det, at den årlige tilsynsindberetning har ændret form fra en "låst" papirudgave til en digital, dynamisk udgave.

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen har opkrævet 437.000 kr. på brugerbetaling for tilsyns- og godkendelsesområdet for 2017 på virksomheds- og landbrugsområdet. Det er lidt mindre end 2016. Der er ikke foretaget færre miljøtilsyn i 2017 end året før, da minimumtilsynsfrekvenserne ligger på næsten det samme i 2016 som 2017. Årsagen til det mindre fald i beløbet vurderes at skyldes, at andelen af ikke-gebyrpligtige sagsbehandlinger er steget tilsvarende.

Tilsynsberetningen får ingen økonomisk betydning for Køge Kommune.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


103.   Oplæg til Naturstrategi i Køge Kommune


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der tages stilling til forslaget om at udarbejde en naturstrategi.

Klima- og Planudvalget 05-04-2018
Udsat.
Baggrund og vurdering

Mange kommuner har i de seneste år udviklet naturstrategier, som indeholder kommunens analyser, retningslinjer og prioriteringer som forberedelse til konkrete indsatser på naturområdet.

En naturstrategi vil typisk forholde sig til en plan for naturområdet med beskrivelser og analyser inddelt efter følgende overordnede idékatalog af emner:

Naturtyper og naturområder i kommunen
Naturværdierne i kommunen, som fx kan være § 3-beskyttede naturtyper, der har behov for rydning, eller dyreholdere eller græsningslaug til at forhindre tilgroning. Emnet skal også indeholde beskrivelser af analyser og planer for større og vigtige naturområder, fx fredningen af Valore Mose, nye naturområder som fx Ejby Skov eller nedlagte råstofgrave. Der kan også peges på egnede steder til åbning af strækninger med rørlagte vandløb, genslyngninger, eller ændret vandløbsvedligeholdelse.    

Biodiversitet i kommunen
De karakteristiske og beskyttelseskrævende arter i kommunen. Det kan være alle artsgrupper, fugle, planter, fisk, insekter, svampe osv. Forekomst, status og plan for arterne. Data fra Grønt Danmarkskort kan inddrages. Afsnittet kan også indeholde forslag til programmer for bestemte, prioriterede arter, fx Ringplettet Gøgeurt, flere vandhuller for Springfrø eller forbedret spredning for mark-firben.  

Befolkningens adgang og oplevelser i naturen
Skiltning, vedligeholdelse af stier eller nye aftaler med lodsejere om stiforløb herunder trampestier og ridestier. Etablering og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter som fx shelters, borde, bænke, fugletårne eller cykelstier. Områder til udvikling af undervisningspotentiale, fx bynære områder med kultur- og/eller naturhistorie.

Kulturhistorie
Formidling og bevarelse af fortidsminder, fx broer, gravhøje, stendysser og stendiger. Mange har udover historisk eller arkæologisk interesse også synergieffekter med landskabelige, rekreative og karakteristiske, biologiske værdier.

Vigtigste områder i Køge kommune
En kort liste over prioriterede områder ud fra en samlet vurdering af værdi og potentiale på hele naturområdet.

Generelle værktøjer til forbedring af naturværdier
Fremtidig planlægning kan inddrage fx biologisk hensigtsmæssig drift af grøftekanter, parker, tekniske anlæg og gravearbejder. Det kan fx være gradueret slåning af græs og grøftekanter, naturlig indvandring, egnede steder efter anlægsarbejder uden muld og udsåning af græsblandinger, nye faunapassager og spredningskorridorer i by, landskab og bynært landskab som åbne grøfter og levende hegn.  

Kommunens seneste naturstrategi fra 2008 er vedlagt.

Økonomi

Der har siden 2016, som følge af et budgetforlig, været nedlagt et årsværk, samtidigt med at der ikke har været afsat projektmidler til naturforvaltning (op til 885.000 kr. pr. år) inkl. privat bjørneklobekæmpelse siden 2016. 

Der er ikke afsat midler til udarbejdelsen af en naturstrategi eller efterfølgende realisering af den. En naturstrategi for kommunen forventes at kunne udarbejdes med bistand fra en konsulent for max. 250.000 kr. På baggrund af strategien vil der efterfølgende i forbindelse med budgetforhandlinger for 2019 kunne tages stilling til det videre forløb.

En samlet redegørelse for Miljøafdelingens opgave er vedlagt som bilag.

Beslutning

Godkendt.

Workshop søges afholdt inden sommerferien.

Bilag

Til toppen


104.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Møde afholdt med Bjæverskov Nærmiljø
Beslutning
 • Møde afholdt med DOF

Til toppen


105.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Opfølgning på meddelte dispensationer til bygge- og anlægsarbejder på Sdr. Havn
 • Råstofindvinding ved Bjerrede
 • Orientering om planlægning for samlet forløb mellem Campus Køge, Karlemoseparken og Ølby Station
 • Problemer med tømning af affald
 • Møde afholdt med VEKS om Køge Fjernvarme
Beslutning
 • Forvaltningen vil anmode ejeren om at redegøre for affaldsdepotet på Bækgårdsvej og den endelige løsning

Til toppen


106.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


107.   Opstart af lokalplanlægning for byggeri (Lukket punkt)


Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


108.   Status for etablering af genbrugsbutik (Lukket punkt)


Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


109.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 06.12.18