Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 01.03.2018 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Marie Møller, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Torben Haack, (F)


74.   Delegation ved administration af dispensationer for støj og støv


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at punktet drøftes.

Baggrund og vurdering

I henhold til den gældende delegationsplan for Teknik- og Miljøområdet er dispensationer fra kommunens forskrift for nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune tillagt Teknik- og Miljøforvaltningen.

Forskriften er gældende for hele kommunen, og dispensationsmuligheden omfatter derfor aktiviteter i hele kommunen. Forvaltningen administrerer forskriften i overensstemmelse med de forudsætninger, der i henhold til forskriften skal være til stede for, at en given aktivitet kan opnå dispensation. For en ordens skyld skal det understreges, at forskriftens dispensationsmulighed ikke omfatter bygningsskadelige vibrationer.

Idet Niels Rolskov (Ø) og Torben Haack (F) har ønsket delegationsbeføjelsen sat på dagsorden, lægges der med dette punkt op til en drøftelse.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Forslag til delegationsplan fremlægges på næste møde.

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 02.03.18