Dagsorden til møde i Klima- og Planudvalget

Den 19.04.2021 kl. 16:00 i byrådsstue Niels Juel og virtuelt møde


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Torben Haack, (F)


86.   Godkendelse af dagsordenTil toppen


87.   Endelig vedtagelse af lokalplan 1089 - Boliger i Køge Nord


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at lokalplan 1089 for boliger i Køge Nord vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1).

Klima- og Planudvalget 08-04-2021
Udsat.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 15. december 2020 at sende forslag til lokalplan 1089 for boliger i Køge Nord i offentlig høring. Der er indkommet 5 høringssvar i høringsperioden.

Byrådet godkendte i august 2019 en revideret udgave af Masterplan for Køge Nord, som danner grundlag for den fremtidige planlægning af Køge Nord. I den reviderede udgave af masterplanen disponeres ca. 1.600 boliger i den østlige del af Køge Nord indenfor det stationsnære område omkring Køge Nord Station.

Formålet med lokalplan 1089 er at give mulighed for opførelse af de første boliger i byområdet, og lokalplanen er byggeretsgivende for 247 boliger. Herudover muliggør lokalplanen etablering af en stamvej til boligerne og en landskabsvold, som skal skærme boligerne fra erhvervsområderne vest for lokalplanområdet. Lokalplanen skal desuden give mulighed for anvendelse af en eksisterende gård i Ølsemagle Landsby til kvarterhus og for etablering af parkeringspladser til Ølsemagle Kirke og kvarterhuset.

De indkomne høringssvar indeholder bl.a.:  

  • Indsigelse mod lokalplanens krav om en taghældning på minimum 10 grader for tage med ensidig taghældning
  • Forslag om en højere parkeringsnorm
  • Forslag om at der indtænkes holdepladser til busser.

Der er udarbejdet et høringsnotat, i hvilket der redegøres for høringssvarene. Høringssvarene giver anledning til en række præciseringer samt ændring af lokalplanens krav til taghældning på minimum 10 grader for tage med ensidig taghældning til et krav om en taghældning på minimum 5 grader.

Teknik- og Miljøforvaltningen har desuden haft dialog med Vejdirektoratet, som har ønsket en uddybende redegørelse for håndtering af vejstøj og krævet skærpede støjkrav for delområderne 1a og 1b. Ændringerne fremgår af høringsnotatet.

Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Bilag

Til toppen


88.   EventueltTil toppen


89.   Underskriftsblad - Klima- og Planudvalget (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 01.05.21