Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 03.12.2020 kl. 13:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Torben Haack, (F)


203.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


204.   Godkendelse af DK2020 Klimaplan


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at DK2020 rapporten godkendes endeligt.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget og Ejendoms- og Teknikudvalget har behandlet udkast til rapporten og den er tilrettet med de faldne bemærkninger.

Køge Kommune deltager som en ud af 20 kommuner i DK2020-projektet, der er støttet af Realdania og CONCITO. DK2020 er et to-årigt projekt, der har til formål at fremme indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau og understøtter sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet.

Status og videre proces for arbejdet med DK2020

Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med andre forvaltninger udarbejdet et forslag til ny klimaplan for Køge Kommune. Klimaplanen er en overordnet strategi for, hvordan Køge Kommune vil arbejde henimod CO2-neutralitet i 2050, inkl. CO2-reduktionsdelmål for 2030. Der er i planen beskrevet en række ambitiøse tiltag fordelt på flere emneområder. Forvaltningen vil over de kommende år følge op på de nævnte tiltag med konkrete handleplaner, tidsplaner og budgetter.  

Derudover indeholder Klimaplanen et forslag om at udarbejde en plan for, hvordan Køge Kommune kan tilpasse sig klimaforandringerne i form af fx øgede nedbørsmængder og stigende vandstand.

Klimaplanen vil blive evalueret og revideret løbende frem imod 2030, så det sikres, at tiltag realiseres og tilpasses fremtidige muligheder og behov. 

CO2-regnskab med og uden biomasse og forbrug

Forvaltningen har kortlagt den nuværende CO2-udledning i Køge Kommune og udarbejdet et CO2-regnskab, der er udgangspunktet i forhold til at udpege de mest relevante klimaindsatser. I denne kortlægning behandles den drivhusgasudledning, som kommunen kan bidrage til at reducere gennem målrettede tiltag. Dette gælder også drivhusgasudledninger fra forbrug og afbrænding af biomasse, især fra træ. Dette er med til at synliggøre handlemuligheder i forhold til at reducere det globale klimaaftryk, gennem rettidig planlægning og ændrede forbrugsmønstre – både som privatpersoner, det offentlige og i det private erhvervsliv.

Indsatsområder

For at opfylde målet om CO2-neutralitet i 2050, er der behov for en bred indsats, der involverer alle sektorer og områder. I rapporten er der følgende indsatsområder; ”Varmeforsyning”, ”Elsystemet”, ”Landbrug”, ”Mobilitet”, ”Klimavenligt forbrug” og ”Klimatilpasning”.

Det er planen, at Klimarapporten følges op med en mere borgerrettet version, der vil formidle indholdet i kortere form. Denne udgave bliver udarbejdet primo 2021.

Godkendelse

Ifølge aftalen med Realdania og CONCITO skal DK2020-rapporten være godkendt inden årets udgang.

Der er afleveret et udkast til CONCITO den 30. november 2020, så CONCITO kan godkende rapporten, med forbehold for Byrådets godkendelse.

Økonomi

Klimaplanen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Køge Kommune i 2020.

I budgettet for 2021 er der allerede afsat 1 mio. kr. til at arbejde med indsatserne. Dertil kommer de afsatte midler til fx energirenovering, udbygning af cykelstier mv.

Vedtages Klimaplanen, vil der i årene fremover være behov for en prioriteret indsats for at følge op på indsatserne. Der skal samtidig afsættes midler til at realisere tiltagene efterhånden, som der udarbejdes konkrete handleplaner.

Kommunikation
Der vil i starten af 2021 blive udarbejdet en kortere udgave af Klimaplanen, der formidler indholdet til borgere, skoler og presse.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


205.   Forslag til lokalplan 1089 for boliger i Køge Nord


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1089 for boliger i Køge Nord sendes i offentlig høring.

Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte i februar 2016 Masterplan for Køge Nord og i august 2019 en revideret udgave af masterplanen. I den reviderede udgave af masterplanen disponeres ca. 1.600 boliger i den østlige del af Køge Nord inden for det stationsnære område omkring Køge Nord Station. I masterplanen inddeles boligområdet i syv delområder (A-F). De første arealer, svarende til masterplanens delområde E, er solgt. Desuden ønsker en privat grundejer at udbygge arealet svarende til masterplanens delområde G.

Lokalplan 1089 vil være byggeretsgivende for masterplanens delområde E og G. For delområderne A, B, C og F vil lokalplanen fungere som rammelokalplan og erstatte den gældende rammelokalplan 1046, som blev udarbejdet på baggrund af den første masterplan for Køge Nord.

Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 73 ha. og omfatter boligerne i det nye byområde Køge Nord. Lokalplanens afgrænses mod nord af Egedesvej og mod øst af Nordstjernen, som afgrænser boligområdet fra centerområdet omkring Køge Nord Station. Vest for lokalplanområdet findes arealer til erhverv, bl.a. tredje etape af Skandinavisk Transport Center. Mod syd grænser lokalplanområdet op til Ølsemagle Landsby.

Lokalplanen giver mulighed for støjfølsom anvendelse (boliger) på arealer, som er belastet af støj fra Køge Bugt Motorvejen. Støjberegninger foretaget med udgangspunkt i den klyngestruktur, der er fastlagt i Masterplan for Køge Nord, viser, at ved en disponering af bebyggelsen som i masterplanen, vil det være muligt at opnå et støjniveau på udendørs opholdsarealer, som overholder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Lokalplanen stiller krav om, at boliger disponeres i klynger på en måde, så bygningerne fungerer som støjskærme omkring fælles haverum. Klyngestrukturen danner desuden nære, overskuelige fællesskaber indenfor det samlede boligområde. 

Lokalplanen udlægger areal til en stamvej, som skal servicere boligområdet. Vejen udlægges i et slynget forløb for at sikre lav hastighed, og der fastsættes et max. antal vejadgange fra stamvejen til fremtidig boligudbygning. Lokalplanen udlægger desuden areal til offentligt tilgængelige stiforbindelser gennem lokalplanområdet med koblinger til eksisterende stier udenfor lokalplanområdet.

Ved etablering af en landskabsvold i op til 18 meters højde langs lokalplanens vestlige og nordlige afgrænsning vil det være muligt at skærme boligområdet fra fremtidig virksomhedsstøj fra erhvervsområderne vest for lokalplanområdet. Lokalplanen udlægger areal til en landskabsvold og giver mulighed for, at volden anvendes til rekreative funktioner i det omfang, Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.

I Masterplan for Køge Nord beskrives visionen for et "grønt-blåt" landskab, hvor regnvand håndteres på overfladen og indgår som et rekreativt element. Lokalplanen sikrer, at der udlægges tilstrækkelige arealer til håndtering af regnvand på overfladen og stiller krav til udformning af regnvandsbassiner som beplantede lavninger. Lokalplanen stiller desuden krav om en varieret beplantning, som tager udgangspunkt i den eksisterende natur i området, og som sammen med naturlige regnvandsløsninger kan biddrage til en øget biodiversitet. 

Lokalplanområdet ligger i følsomt indvindingsområde, hvorfor overfladevand fra kørebaner ikke må nedsives. Lokalplanen stiller krav om uigennemtrængelig befæstelse på kørebaner samt krav om, at rabatter og p-pladser skal befæstes med en belægning, som ikke udgør en risiko for grundvandet.

En eksisterende gård i Ølsemagle Landsby planlægges anvendt til kvarterhus for Køge Nord og landsbyen. Gården udgør en firlænget struktur og ligger højt i terrænet, trukket tilbage fra Ølsemagle Kirkevej, hvilket er karakteristisk for Ølsemagle Landsbys struktur. Gården udpeges som bevaringsværdig i lokalplanen, og samtidig gives der mulighed for, at ejendommen kan anvendes til kulturelle institutioner.

Der findes en række beskyttede diger indenfor lokalplanområdet. Beskyttede diger i byzone er ikke omfattet af beskyttelse i museumsloven, men der kan fastsættes bestemmelse om bevaring af diger i lokalplaner. Lokalplanen vil indeholde bestemmelse om bevaring af diger indenfor lokalplanområdet med undtagelse af et enkelt af de udpegede diger, som er fjernet. Det fjernede dige affredes således ved endelig vedtagelse af lokalplanen.

Miljøvurdering:

Lokalplan 1089 er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screening vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering, da parametre som støj, klimasikring, håndtering af overfladevand og grundvandsbeskyttelse allerede indgår i planen. Der er desuden foretaget støjberegninger i forbindelse med Kommuneplantillæg nr. 7 for Køge Nord.

Økonomi
Lokalplan 1089 har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 8 uger er passende i forhold til planlovens § 24. I forbindelse med høringen foreslås borgermøde afholdt den 28. januar 2021.
Beslutning

Anbefales, dog således at lokalplanforslaget justeres, således kravet til forskydninger i facaden i § 6.6 ændres, så længden af en husrække ikke må overstige 32 meter, før der sker en forskydning.

Kravet om, at der ikke ligger mere end 4 boligenheder på række, før der sker en forskydning, fastholdes.

Bilag

Til toppen


206.   Forslag til Lokalplan 1093 - Borup Privatskole


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Forslag til Lokalplan 1093 for Borup Privatskole sendes i offentlig høring.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget vedtog på sit møde den 4. juni 2020 at igangsætte udarbejdelse af lokalplanforslaget for en udvidelse af Borup Privatskole.

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017 udlagt til offentlige formål, med specifik anvendelse til uddannelsesinstitutioner. I kommuneplanen er fastsat maksimal bebyggelsesprocent på 50 og maksimal bygningshøjde på 10 meter. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, hvorfor der er ikke behov for kommuneplantillæg.

Lokalplanen sikrer udvidelsesmuligheder for Borup Privatskole og anvendelsesændring af skolens matrikler langs Bækgårdsvej, hvor Borup Privatskole ønsker at etablere ny bebyggelse på ca. 1.200 m2 til bl.a. idrætshal og faglokaler.

Med lokalplanen sikres et udlæg til parkering centralt beliggende i området til at dække parkeringsbehovet for besøgende til området. Parkeringsarealet etableres med indkørslen fra Bækgårdsvej.

Der udlægges areal til grøn beplantning mod Bækgårdsvej og mod det sydlige skel for at sikre, at området får en grøn karakter mod omgivelserne. Hertil skal mindst 30% af lokalplanens samlede område beplantes med græs eller etableres med anden permeabel belægning for at sikre håndtering af regnvand i lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget udlægger ikke egentlige byggefelter til ny bebyggelse men regulerer bebyggelse via lokalplanens krav om afstand til Bækgårdsvej og udlæg af arealer til beplantningsbælte og parkeringsområde. Hertil skal ny bebyggelse overholde afstandskravene til naboskel i gældende bygningsreglementet, hvilket behandles i den efterfølgende byggesag.

Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering, da den ikke indeholder ændringer, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Økonomi
Udarbejdelse af lokalplanforslag har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 6 uger er passende. I forbindelse med høringen foreslås et digitalt borgermøde afholdt midt i januar. Mødet annonceres på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


207.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1094 for kontor- og serviceerhverv ved Gammel Lyngvej 25


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Lokalplan 1094 for kontor- og serviceerhverv ved Gammel Lyngvej 25 vedtages endeligt.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 22. september 2020 at sende lokalplanforslaget i offentlig høring i to uger i perioden fra den 21. oktober til den 3. november 2020.

Der er ikke modtaget nogen høringssvar i perioden.

Lokalplanen giver mulighed for at indrette kontor- og serviceerhverv, som fx fysioterapiklinik, i byggeriets overetage. Det maksimale areal til denne anvendelse må ikke overstige 900 m2.

Lokalplanen er udformet som et tillæg til Byplanvedtægt nr. 10, som fortsat er gældende for ejendommen. Alle øvrige bestemmelser i byplanvedtægten videreføres uændret. Dog er muligheden for portnerbolig på ejendommen samtidig taget ud ved vedtagelse af lokalplan 1094.

Økonomi
Vedtagelse af lokalplan 1094 påvirker ikke kommunens økonomi.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


208.   Oprettelse af skole på Gymnasievej 21


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der meddeles afslag på at etablere privatskole på Gymnasievej 21.
Baggrund og vurdering

Leonardo-Skolen ved Marianne Ladegaard har søgt om tilladelse til at etablere privatskole for børn på ejendommen Gymnasievej 21.

Skolen har særligt begavede børn som målgruppe. Skolen ønskes åbnet august 2021 med ca. 30 børn stigende til ca. 60 børn i løbet af skoleåret. I løbet af 3-5 år forventes ca. 100 børn og på længere sigt op til ca. 200 børn.

Skolen ønskes placeret i den sydlige del af den tidligere Toldkammerbygning, ud mod Parkvej. Arealet vil udgøre ca. 870 m2 med ca. 500 mudendørs opholdsareal vest for bygningerne.

Ansøger vurderer, at en skole med den påtænkte placering vil ligge tæt på offentlig transport, og at placeringen i Køge vil give et stort opland af elever, både i forhold til København og omegnskommunerne på grund af den lette tilgængelighed med S-tog, men også kunne nå ud til elever fra Næstved og Ringsted, som kan tage toget til Køge Nord Station. Fra stationerne går der busser til døren (linje 101A og 103).

Samtidig vurderer ansøger, at det vil være yderst tiltalende at kunne blive en del af Campus Køge, både i forhold til det praktiske i samarbejdet, men også i forhold til samarbejdet med de øvrige uddannelser for skolens udskolingsbørn, fx Køge Gymnasium.

Parkeringsbehovet forventes opfyldt på ejendommens eksisterende p-plads, hvor der i første omgang er behov for tre faste p-pladser, stigende til ca. 20 p-pladser til skolens ansatte.

Eksisterende forhold

Gymnasievej 21 har adgang både fra Gymnasievej og Parkvej med adgang via krydset Ringstedvej/Gymnasievej eller fra syd, fra Ringvejen via Sdr. Viaduktvej og Parkvej. Ejendommen ligger centralt i et område med flere offentlige funktioner som bl.a. Køge Gymnasium, Ellebækskolen og Ellemarksskolen samt en stor dagligvarebutik. Den store almennyttige boligbebyggelse Ellemarken har ligeledes adgang fra Parkvej.

Umiddelbart vest for ejendommen ligger et mindre erhvervsområde, syd for ejendommen og Parkvej ligger et større parcelhusområde.

Ejendommen er opført til SKAT’s administration men er for en nogle år siden kommet i privat eje og siden anvendt til en række kontor- og serviceerhverv.

Planforhold

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 3D20 Toldkammeret og er udlagt til offentlige formål som administration, service, institutioner og lignende.  Ejendommen er ikke lokalplanlagt. I modsætning til kommuneplanens øvrige rammeområder i nærheden, som er udlagt til offentligt formål, indgår ”skole” ikke som en mulighed.

Vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at beliggenheden centralt i et område, hvor der er adskillige udadvendte funktioner som skoler, ungdomsuddannelser mv. kalder på endnu en udadvendt, offentlig anvendelse. Dog er der allerede en væsentlig trafikbelastning i området, som bør spille ind på vurderingen af den fremtidige anvendelse af ejendommen.

Det er forvaltningens vurdering, at etablering af en skole med 200 elever vil påvirke omgivelserne væsentligt. Det gælder trafikalt i afleverings- og afhentningssituationer, og det gælder støjmæssigt på naboejendommene i den tid, børnene opholder sig udendørs.

Det er forvaltningens vurdering, at etablering af en skole for 0. til 9. klasse vil være lokalplanpligtigt og kræve ændring af kommuneplanen, da anvendelsen er i strid med kommuneplanens rammebestemmelse.

Hvis Byrådet ønsker at igangsætte udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for ejendommen, vil det være hensigtsmæssigt at undersøge især både den trafikale belastning samt støjpåvirkningen af omgivelserne i denne forbindelse. Samtidig er det nødvendigt at vurdere størrelsen af de udendørs opholdsarealer på kun 500 m2, når der på lang sigt ønskes mulighed for op til 200 elever.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Udsat.

Skoleudvalget anmodes om en udtalelse til sagen med udgangspunkt i, at udvalget finder det relevant med et tilbud, som det skitserede.

Bilag

Til toppen


209.   Forslag til råstofplan 2020


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg og Økonomiudvalg, at forslag til høringssvar til Region Sjællands Forslag til Råstofplan 2020 sendes til regionen.
Baggrund og vurdering

Region Sjælland har udsendt et forslag til Råstofplan 2020. Hovedformålet med planen er at sikre forsyningen med råstoffer samtidig med, at der tages hensyn til natur- og miljøbeskyttelse, byudvikling og naboer til råstofgravene. Råstoffer bruges til udbygning af landet med bygge- og anlægsprojekter.

Råstofplanen fastlægger rammerne for forsyning og indvinding med råstoffer gennem udpegning af grave- og interesseområder. Graveområder afgrænser de områder, hvor råstofindvindingen først og fremmest kan ske. Interesseområder reserverer områder til eventuel fremtidig råstofudvinding.

Regionen har med forslaget til råstofplan taget udgangspunkt i, at udvindingen koncentreres i færrest mulige graveområder, og at nye graveområder først og fremmest udlægges i tilknytning til eksisterende graveområder. Der er ingen graveområder i Køge Kommune, hverken eksisterende eller nyudlæg i planforslaget.

Desuden har regionen udtaget en stor del af interesseområderne fra tidligere råstofplaner på baggrund af intensiv råstofkortlægning. I Køge Kommune udtages interesseområder med et samlet areal på 184 ha. Det betyder, at der med forslaget kun er følgende tre interesseområder i kommunen. Se vedhæftede kort:

  • Nord for St. Salby (Dette areal er reduceret væsentligt og strakte sig tidligere til Ølby og Køge Campus)
  • Mellem Dalby Sø og Ejby
  • Mellem Lille Dalby og Spanager

På denne baggrund skal det nye forslag til Kommuneplan 2021 opdateres med udgangspunkt i de tilpassede arealudlæg.

I forslaget til råstofplan er et nyt graveområde i tilknytning til Bjerrede Graveområde i Faxe Kommune tæt på kommunegrænsen til Køge Kommune. Det betyder, at graveområdet kan udvides med 16,8 ha., og indvindingen kan udvides fra 1,2 til 1,6 mio. m3 sand, grus og stenressourcer. Udvidelsen indgik dog allerede som et supplerende område nævnt i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten for gravetilladelsen.

Klima- og Planudvalget har i februar 2020 fremsendt et høringssvar til Region Sjælland i forbindelse med høringen af miljøkonsekvensrapporten. Udvalget påpegede, at der bør stilles krav om, at de trafikale forhold på Bjerredevej forbedres, og at det sker under hensyn til de bløde trafikanter. Desuden at oversigtsforholdene i krydset Bjerredevej/Byvej forbedres. Evt. bør der etableres en rundkørsel ved Slimmingevej, som foreslået af beboere i området. I høringssvaret benyttes lejligheden til at gentage disse forhold.

Desuden påpeges det i høringssvaret, at kommunen er positiv overfor udtagelsen af interesseområder i Køge Kommune. Desuden støtter Køge Kommune op om arbejdet med at spare på ressourcerne ved at arbejde for alternativer til nye råstoffer. Blandt andet gennem af byggeaffald og gennem fælles strategi for råstofområdet i Danmark.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales med en tilføjelse om, at det skal sikres tilstrækkelig trafiksikkerhed, inden der gives gravetilladelse. Udvalget bemyndigede forvaltningen til at skærpe formuleringerne om trafiksikkerhed ved Bjerrede.
Bilag

Til toppen


210.   Status på tværkommunale aktiviteter på forsynings- og klimaområdet 2020


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg og Økonomiudvalg, at

  1. orientering tages til efterretning,
  2. det tilkendegives overfor VEKS, at fjernvarmearbejder i Køge Bymidte kan planlægges i 2021 og udføres fra og med 2022,
  3. det tilkendegives overfor KLAR, at Køge Kommune er enig i, at der ikke skal arbejdes videre med en eventuel overtagelse af Køge Fjernvarme.
Baggrund og vurdering

Den sædvanlige halvårs-status over aktiviteter i de fælleskommunale selskaber på det tekniske område er i år blevet til en redegørelse for hele året 2020.

Der har været en betydelig aktivitet i alle selskaber, dels på grund af Corona, dels på grund af en række nye planer på klimaområdet. I alt har der i ARGO, VEKS og KLAR været afholdt 13 bestyrelsesmøder, 9 embedsmandsmøder og 6 møder i de politiske følgegrupper. I vedlagte bilag 1 er de vigtigste emner i selskaberne beskrevet nærmere.

Redegørelsen er desuden - som noget nyt - suppleret med en status over de tværkommunale aktiviteter på klimaområdet.

I henholdsvis den politiske følgegruppe for VEKS og for KLAR har der været drøftet to forhold, som kræver en efterfølgende politisk stillingtagen. Det drejer sig om fjernvarmearbejder i Køge Bymidte og den organisatoriske placering af "Køge Fjernvarme".

Køge Kommune har hidtil af hensyn til detailhandlen i Køge Bymidte - og under hensyntagen til de mange andre gravearbejder - valgt at udskyde etablering af fjernvarme i Køge Bymidte. Da det imidlertid vurderes ønskværdigt, at ejendommene over 300 kvm. i bymidten kan blive tilbudt fjernvarme, indstilles det, at VEKS kan påbegynde planlægningen af arbejderne i 2021 og opstarte selve udførelsen i 2022. Dette giver mulighed for en god dialog om arbejdernes udførelse så skånsomt som muligt.

Det andet forhold drejer sig om mulighederne for eventuelt at "hjemtage" "Køge Fjernvarme" som et selvstændigt selskab og lægge det ind i KLAR. Der er af KLAR udarbejdet en nærmere redegørelse for mulighederne (bilag 2), og på baggrund heraf har den politiske følgegruppe for KLAR erklæret sig enig i, at dette ikke er relevant at arbejde videre med.

En samlet gennemgang af klimaplanernes betydning for selskaberne og dermed for kommunens borgere er under udarbejdelse og vil blive præsenteret for Klima- og Planudvalget samt Økonomiudvalget i starten af det nye år.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefalet.
Bilag

Til toppen


211.   Orientering fra formanden


Beslutning
  • "Hop i Havet-" havmiljø-begivenhed den 31. marts 2021,
  • Henvendelse fra borger om potentielle lugtgener fra Solrød biogasanlæg.

Til toppen


212.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
Intet.

Til toppen


213.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


214.   Taksationskommissionens forligsforslag vedrørende overtagelse af ejendom (Lukket punkt)Til toppen


215.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


216.   Underskriftsblad KPU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.08.21