Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 17.06.2022 kl. 12:00 i - Skriftligt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Claus René Olesen, (C)
Jonas Bjørn Whitehorn, (A)
Jørgen Petersen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mette Wigand Bode, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


122.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


123.   Genbehandling af endelig vedtagelse af Lokalplan 1038 Køge Marina


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Lokalplan 1038 for Køge Marina vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer som beskrevet i høringsnotatet.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 31. maj 2022 at vedtage lokalplan 1038 for Køge Marina endeligt.

I forbindelse med offentliggørelse af denne beslutning har Teknik- og Miljøforvaltningen konstateret, at forvaltningen havde overset, at der skulle udarbejdes en sammenfattende redegørelse for den miljøvurdering, der fulgte med lokalplanforslaget.

Ifølge Miljøvurderingslovens § 13 skal Byrådet ved endelig vedtagelse af en lokalplan med miljøvurdering udarbejde en sammenfattende redegørelse.

Forvaltningen har nu udarbejdet den sammenfattende redegørelse (vedhæftet) og lægger sagen op til en skriftlig ekstrabehandling af lokalplanen i Klima- og Planudvalget og i Økonomiudvalget inden sagen sættes på ekstraordinær dagsorden på byrådsmødet den 21. juni 2022.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 25. januar 2022 at sende forslag til Lokalplan 1038 for Køge Marina i offentlig høring. Der er indkommet otte høringssvar i høringsperioden.

Lokalplanen omfatter Køges eksisterende lystbådehavn samt nye landområder nord og syd for lystbådehavnen indvundet i forbindelse med etablering af nyt moleanlæg. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af Køge Kommunes Marinaudvalgs arbejde med en visionsplan for Køge Marina, som indeholder ønsker for Marinaen nu og i fremtiden. Lokalplan 1038 er byggeretsgivende for dele af visionsplanen. Det er hensigten, at lokalplanen følges op af supplerende byggeretsgivende lokalplaner i takt med den fortsatte udvikling af Køge Marina.

Lokalplanen muliggør opførelse af et hotel på op til 10.000 m2 i den nordlige del af Marinaen. Lokalplanen giver desuden mulighed for bl.a. sauna, iskiosk mv. i forbindelse med det eksisterende havbad, en udvidelse af det eksisterende ”strøg” med plads til bl.a. flere spisesteder samt sejlerskure i den sydlige del af Marinaen.

Lokalplanforslaget fastlægger en ny trafikløsning for marinaen, hvor to nye vejadgange - en nordlig og en sydlig vejadgang - skal erstatte den eksisterende adgang til Marinaen. De nye vejadgange forbindes af en intern vej med optimerede forhold for cyklister og gående. Herudover udlægger lokalplanen arealer til parkering.

De indkomne høringssvar indeholder bl.a.:

  • Bekymring for, hvorvidt lokalplanens udlæg til veje og parkering er tilstrækkelige.
  • Bekymring for, hvorvidt lokalplanens realisering vil medføre forringede forhold for bådejere og andre brugere, herunder sejlsportsudøvere og KørTilKøge.
  • Ønske om mulighed for detailhandel.
  • Ønske om mulighed for bådehaller.
  • Ideer til udformning af højvandsmur og diger.

Der er udarbejdet et høringsnotat, i hvilket der redegøres for høringssvarene. Høringssvarene giver bl.a. anledning til at muliggøre mindre bygninger til havnens drift uden for lokalplanens byggefelter.

Forvaltningen har desuden haft dialog med Bolig- og Planstyrelsen, som har ønsket en uddybende redegørelse for placeringen af et hotel udenfor de stationsnære områder samt for lokalplanens påvirkning af VEKS' drifts- og udviklingsmuligheder.

Økonomi
Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


124.   Underskriftsblad - Klima- og Planudvalget (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 20.06.22