Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 16.08.2018 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Torben Haack, (F)


134.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Udvalgsmødet den 4. september 2018 kl. 10.00 flyttes til kl. 12.00 samme dag.

Lene Møller Nielsen (A) deltog ikke under punkterne 142-144, 146-148 og 150-152.


Til toppen


135.   Valg af næstformand


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget vælger ny næstformand grundet næstformand Marie Møllers (A) barsel.
Baggrund og vurdering

Næstformand i Klima- og Planudvalget Marie Møller (A) går på barsel pr. 11. august 2018, og Byrådet har i møde den 26. juni 2018, under pkt. 124, valgt Lene Møller Nielsen (A) som stedfortræder for Marie Møller.

Klima- og Planudvalget skal derfor vælge ny næstformand.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Lene Møller Nielsen (A) valgt.

Til toppen


136.   Mødekalender 2019 - Klima- og Planudvalget


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at mødekalender for udvalget for 2019 godkendes.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalgets møder planlægges som udgangspunkt til 1. torsdag i måneden kl. 16.00 - dog med følgende ændringer:

 • Mødet i januar afholdes 2. onsdag kl. 15.00 grundet nytår og anden mødeaktivitet
 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i august afholdes 3. onsdag kl. 15.00 grundet sommerferie og anden mødeaktivitet

Forslag til mødeplan er herefter følgende:

9. januar
7. februar
7. marts
4. april
2. maj
6. juni
14. august
5. september
3. oktober
7. november
5. december

 

Udvalgets studietur foreslås afholdt 22. - 25. maj 2019.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Følgende møder ændres:

 • 10. januar kl. 13.00
 • 15. august kl. 13.00
 • 10. oktober kl. 13.00

I øvrigt godkendt.


Til toppen


137.   3. økonomiske budgetredegørelse for 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget godkender og tager 3. økonomiske budgetredegørelse pr. 30. juni 2018 på området til efterretning.
Baggrund og vurdering

3. Økonomiske budgetredegørelse fremlægges i henhold til de økonomiske styringsprincipper.

Klima- og Planudvalgets driftsbudget

Klima- og Planudvalgets budgetramme er for 2018 fordelt med en ramme på et skattefinansieret område (serviceudgifter) på 4,6 mio. kr. og 29,1 mio. kr., som vedrører det gebyrfinansierede område.

Klima- og Planudvalgets største budgetområder omfatter:

 • Byudvikling, bolig og miljøforanstaltning
 • Vandløb
 • Grøn omstilling
 • Gebyrfinansierede ydelser

Gebyrfinansieret takster

Efter indgåelse af de nye kontrakter på affaldsområdet, er der igangsat en indfasning i 2018 som fortsætter ind i 2019, hvor der bl.a. sker indkøb og levering af nye affaldsbeholdere. Området er gebyrfinansieret og skal i princippet hvile i sig selv over en årrække. Klima og Planudvalget orienteres løbende omkring ovennævnte proces og udrulning af ordningerne.                           

Klima- og Planudvalgets anlægsbudget

Af vedhæftede notat for anlægsområdet fremgår, at der indenfor Skattefinansierede serviceanlæg forventes 0,5 mio. kr. overført fra 2018 til 2019 for Kystsikring og klimasikring hvor projektet fortsætter.

Budgetrammekorrektionerne er uddybet i vedhæftede bilag.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


138.   Faglige Anlægsbehov for Klima- og Planudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltning indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget godkender vedlagte 2 skemaer med ønsker til anlægsplanen.


Klima- og Planudvalget 07-06-2018

Drøftet.

Genoptages på augustmødet.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget drøftede i maj måned input til Faglige Anlægsbehov. På den baggrund samt Teknik- og Miljøforvaltningens egne input er de Faglige Anlægsbehov på Klima- og Planudvalget vedhæftet som bilag.

Ved Faglige Anlægsbehov forstås anlæg, der

 • er begrundet i et fagligt behov,
 • er nødvendige for at løfte/varetage de lovgivningsmæssige krav,
 • opstår i forbindelse med omstilling/effektivisering.

Udvalget skal på mødet i juni måned drøfte de fremlagte Faglige Anlægsbehov og beslutte eventuelle ændringer heri. De resterende forslag udgør herefter udvalgets oversigt over Faglige Anlægsbehov.

Derefter er det op til de enkelte partier at bære forslag ind til drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne i august/september.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.
Bilag

Til toppen


139.   Boliger på Tuen i Borup


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget drøfter, hvorvidt der skal udarbejdes en ny lokalplan for Tuen i Borup.
Baggrund og vurdering

I november 2016 kontaktede Bozel Totalentreprise, på vegne af nuværende ejer af ejendommen Svend Brasch Vej (en del af Tuen i Borup), Teknik- og Miljøforvaltningen med forespørgsel om dispensation fra lokalplan 116 med tillæg nr. 1 fra 2003/2006.

Den gældende lokalplan 116 med tillæg udlægger en del af Tuen til parcelhuse i traditionel arkitektur. Lokalplanen stiller bl.a. krav om sadeltage dækket af røde teglsten. 

Ejer af Svend Brasch Vej 1 ønskede en anden arkitektur end den, der kan lade sig gøre indenfor den gældende lokalplan, og i april 2017 vedtog Teknik- og Miljøudvalget, at der ikke skulle gives dispensation fra den gældende lokalplan, men i stedet udarbejdes en ny lokalplan med samme vejudlæg og principper for udstykning som lokalplan 116, men med mulighed for en mere tidssvarende arkitektur.

I januar 2018 mødtes forvaltningen med Bozel Totalentreprise for at tale om ejers ønsker i forbindelse med opstarten af den ny lokalplan. Bozel meddelte, at ejeren gerne ville opføre rækkehuse i 2 etager i den nordlige del af Svend Brasch Vej 1 samt parcelhuse i 2 etager på den sydlige del af ejendommen.

På møde 1. marts 2018 godkendte Klima- og Planudvalget forvaltningens indstilling om at udarbejde en ny lokalplan (lokalplan 1083) med mulighed for rækkehuse og parcelhuse og en anden type arkitektur end den, som er muliggjort i den gældende lokalplan 116. Klima- og Planudvalget besluttede desuden, at der skulle afholdes et borgermøde inden egentlig opstart af lokalplanen.

Den 16. maj 2018 afholdt forvaltningen borgermøde i Borup Kulturhus. På borgermødet deltog omkring 130 Borup-borgere, og det var tydeligt, at borgerne ikke ønskede bebyggelse på Tuen. Det blev aftalt på mødet, at der skulle gives mulighed for, at borgerne kunne indsende bemærkninger, inden Klima- og Planudvalget igen tog stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes en ny lokalplan for Tuen.

Forvaltningen har modtaget 14 henvendelser. I bilag 1 er henvendelserne opsummeret. I bilag 2 kan henvendelserne ses i deres fulde længde.

Ejer af Svend Brasch Vej 1 har efter borgermødet reduceret omfanget af sit projekt og ønsker nu at opføre rækkehuse i 1 etage og max. 4,5 m. højde i den nordlige del af ejendommen samt parcelhuse i 2 etager, men max. 6,5 m. højde i den sydlige del af ejendommen. Den gældende lokalplan 116 med tillæg giver mulighed for parcelhuse i 1 etage og max. 6,5 m. højde på hele ejendommen.

Tuen udgør en mindre bakkekam i dalstrøget langs Kimmerslev Møllebæk syd for Møllevej i den østlige del af Borup. Lokalplanområdet udgøres af de fladeste dele af bakkekammen samt et vejudlæg til Møllevej, hvorfra der er planlagt overkørsel til lokalplanområdet.

Bebyggelse på Tuen vil være meget synlig som følge af placeringen højt i landskabet. Bebyggelsen vil desuden få betydning for oplevelsen af den blå/grønne kile langs Kimmerslev Møllebæk.

Projektudvikler ønsker at bygge i 2 etager i den sydlige del af ejendommen. Det er forvaltningens vurdering, at hele bebyggelsen bør opføres i 1 etage, dog med mulighed for forskudte plan. I en eventuel ny lokalplan for boliger på Tuen bør der derfor tilstræbes et højt detaljeringsniveau i lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens udformning, placering og ydre fremtræden. 

En eventuel ny lokalplan bør bl.a. sikre, at

 • bebyggelsen indpasses i det eksisterende terræn på en måde, så bebyggelsen ikke slører de markante landskabstræk i og omkring lokalplanområdet,
 • bebyggelsen fremstår afdæmpet og ensartet i forhold til det omkringliggende landskab,
 • de trafikale løsninger, herunder parkering, indpasses i det eksisterende terræn,
 • der fortsat er offentlig adgang til en eksisterende sti, som krydser lokalplanområdet.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Den nuværende lokalplan fastholdes.
Bilag

Til toppen


140.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1078 for boliger i Lellinge


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at lokalplan 1078 for boliger i Lellinge samt kommuneplantillæg 29 vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1).
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 24. april 2018 at sende forslag til lokalplan 1078 for boliger i Lellinge samt kommuneplantillæg 29 i offentlig høring. Der er indkommet 14 høringssvar i høringsperioden.

Køge Kommune har solgt to ejendomme i Lellinge til en projektudvikler, som ønsker at opføre tæt-lav boliger. Ejendommene har tidligere huset henholdsvis Lellinge Skole og Lellinge SFO. Projektudvikler har udarbejdet et skitseprojekt i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen. Lokalplanen tager udgangspunkt i skitseforslaget, som giver mulighed for opførelse af op til 40 tæt-lav boliger.

Hovedparten af de indkomne høringssvar indeholder indsigelse mod lokalplanens mulighed for at bygge i 2 etager, herunder ønske om at der stilles krav om, at bebyggelsen ikke må være højere end 1 etage langs det sydlige skel i lokalplanens delområde A, samt at der ikke må isættes døre og vinduer i facader, som vender ind mod naboejendomme.

Høringssvarene indeholder herudover bl.a.:  

 • Udtryk for utilfredshed med inddragelsen af borgere og beboerforening i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen,
 • Ønske om krav til hegning ved naboskel,
 • Spørgsmål til en fremtidig parkeringsplads for skolebussen til Vemmedrup Skole, som i dag holder på Lellinge Skoles parkeringsplads.

Der er udarbejdet et høringsnotat, i hvilket der redegøres for høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen. De væsentligste ændringer omhandler bestemmelser for bebyggelsens højder.

Forvaltningen har desuden haft dialog med KLAR Forsyning og Erhvervsstyrelsen, som har ønsket præciseringer i lokalplanens redegørelse samt med bygherre, som har ønsket præciseringer i lokalplanens bestemmelser vedrørende muligheden for trempel og overskridelse af det skrå højdegrænseplan som følge af forvaltningens forslag til ændringer. Ændringerne fremgår af høringsnotatet.

Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


141.   Vordingborgvej 105B - ændret anvendelse fra erhverv til boliger


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget godkender, at ejendommens anvendelse ændres fra erhvervsformål successivt til boliger. 
Baggrund og vurdering

Ejeren af ejendommen Vordingborgvej 105B ønsker at ændre de nuværende erhvervslejemål til beboelseslejemål successivt, når de nuværende erhvervslejere fraflytter ejendommen. 

Ejendommen består i dag af 8 lejemål, hvoraf de 3 er godkendt til boliger, og 5 er erhvervslejemål. Ejer ønsker at omdanne lejemålene til i alt 12 lejemål, som spænder fra en ungdomsbolig på 44 m² som den mindste bolig til en 4-værelses lejlighed på 148 m² som den største bolig. 

Ejendommen er tidligere Herfølge Andelsmejeri og ligger i landzone. Ejendommen er placeret mod Vordingborgvej overfor erhvervsområdet på Solvangsvej. Der er ikke lokalplan for erhvervsområdet. Ejendommen ligger ikke i umiddelbar tilknytning til anden bymæssig bebyggelse.

Planloven giver mulighed for at meddele landzonetilladelse til indretning af flere boligenheder i eksisterende bygninger i landzone, som er egnede hertil, fx i tidligere mejerier.

Det er en forudsætning, at den eksisterende bygning er egnet til boligformål, og at boligenhederne kan indrettes uden væsentlig om- eller tilbygning. En landzonetilladelse er gældende i 5 år.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det juridisk vil være muligt at etablere flere boliger på ejendommen.

Ejendommens beliggenhed overfor et stort erhvervsområde, samt ud til den trafikerede Vordingborgvej, gør dog, at det ikke er det mest optimale sted at etablere nye boliger. Det er forvaltningens erfaring, at boliger så tæt på et erhvervsområde ofte giver anledning til klager fra de omkringboende, hvilket vil kunne få indflydelse på/begrænse virksomhedernes udviklingsmuligheder. Det skal dog pointeres, at der ikke på nuværende tidspunkt har været klager i området.

Ejendommen ligger ikke i tilknytning til anden bymæssig bebyggelse men i et område, som i kommuneplanen er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. 

Ejendommen består i dag af flere godkendte boligenheder, og som helhed vil ejendommen kunne ændres til boliger uden væsentlig om- og tilbygning. De nærmeste ejendomme på denne side af Vordingborgvej er boliger - et fritliggende enfamiliehus (Vordingborgvej 105A) og 2 enfamiliehuse - som er tilknyttet den nærliggende landbrugsejendom (Vordingborgvej 107).  

Forvaltningen har været på besigtigelse på stedet og vurderer, at der vil være gode muligheder for at etablere de nødvendige opholdsarealer og parkeringspladser, samt at den eksisterende bygningsmasse vil kunne omdannes til boliger uden de store ændringer.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


142.   Lovliggørelse af Corona Camping


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at

 1. der meddeles afslag på landzoneansøgning vedrørende ændret anvendelse af informations- og opholdsrum, eller
 2. udvalget meddeler landzonetilladelse til det ansøgte sociale og kulturelle samlingssted, hvilket kunne indebære:
  • generelt åben i campingsæsonen 1. marts - 31. oktober,
  • ét større aftenarrangement pr. måned hele året,
  • åben for mindre, kulturelle arrangementer i dagtimerne hele året,
  • lovliggørelse af mindre produktionskøkken/restaurant,
 3. der varsles påbud om lovliggørelse af forholdene på campingpladsen – med henblik på at tilbageføre Corona Camping til campingplads med de gældende tilladelser.

Baggrund og vurdering

Baggrunden for sagen er, at Teknik- og Miljøforvaltningen i foråret 2017 indledte en byggesagsbehandling vedr. en terrasse på fællesbygningen på Corona Camping. Samtidig har forvaltningen modtaget en lang række henvendelser fra naboer i området, der klager over anvendelsen og aktiviteter på campingpladsen året igennem. Forvaltningen har derudover erfaret, at der foregår ulovlig helårsbeboelse på pladsen. På denne baggrund har det vist sig, at der foreligger en række forhold, som ikke stemmer overens med gældende tilladelser eller med plan- og miljølovgivningen på området.

Corona Campings advokat har den 9. juni 2017 svaret på spørgsmål fra forvaltningen, og ejer har den 5. oktober 2017 søgt om landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende informations- og opholdsrum til etablering af socialt og kulturelt samlingssted på ejendommen.

Klima- og Planudvalget besluttede på mødet den 6. februar 2018, at forvaltningen skulle gå i dialog med Corona Camping vedr. forholdene på campingpladsen.

Den 28. februar 2018 blev der på Corona Camping afholdt møde mellem ejer, ejers advokat, forvaltningen og udvalgsformanden. På mødet redegjorde ejer om forholdene på stedet, og forvaltningen blev vist rundt på campingpladsen. Se vedhæftede referat.

Gældende planforhold og tilladelser

Ejendommen Coronavej 1, 4140 Borup, er i kommuneplanen udlagt til rekreativt område med en specifik anvendelse til campingplads. Ejendommen ligger i landzonen, hvilket betyder, at der ikke uden en landzonetilladelse fra Køge Kommune må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. § 35, stk. 1 i Planloven.

Corona Camping har efter forvaltningens oplysninger tilladelse til at drive campingplads med 100 enheder og 4 hytter. En campingplads må benyttes til campering i sommerperioden 1. marts – 31. oktober i henhold til campingreglementet.

Forvaltningen kan give tilladelse til vintercamping, hvis der skønnes at være et særligt behov i vintersæsonen. Forvaltningen kan tillade, at arealet udgør op til 50% af det tilladte antal campingenheder eller præcisere det maksimale antal vogne, der kan benyttes til vintercamping. I perioden 1. november - 28. februar må der kun være kortvarige ophold i weekends m.v. I samme periode kan der tillades vinteropbevaring. Vinteropbevaring og vintercamping må udgøre et areal, der svarer til ca. 50% af det tilladte antal campingenheder. Ved vinteropbevaring skal campingvogne placeres på en sådan måde, at de ikke kan benyttes til dag- eller natophold.

Den 21. maj 2014 er der givet alkoholbevilling på en række vilkår bl.a., at stedet, hvorfra der udskænkes, drives som camping/café.

Teknik- og Miljøudvalget har i 2012 givet landzonetilladelse til etablering af et informations- og opholdsrum i eksisterende bygning på 96 m² på campingpladsen. Tilladelsen blev givet på følgende vilkår:

 1. Der sælges kun nødtørftigt af hygiejneartikler, dåsemad, drikkevarer og slik i bygningen.
 2. Bygningen skal rumme sociale aktiviteter, herunder TV-stue, hyggestue og lignende for max. 50 personer.
 3. Der indrettes et anretterkøkken i bygningen. Der er ikke tale om et produktionskøkken.

Tilladelsen blev givet efter Planlovens § 35 og blev begrundet med, at det ikke strider imod de hensyn, som lovgivningens landzonebestemmelser varetager. I afgørelsen er det understreget, at den tilladte anvendelse retter sig mod den lovlige, almindelige drift af en campingplads.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte sociale og kulturelle samlingssted med restaurationsvirksomhed, afholdelse af koncerter, foredrag og fester med offentlig adgang året rundt er en ændret anvendelse, som i dette tilfælde ligger udenfor, hvad der generelt bør tillades i landzonen, og at det strider imod den vedtagne planlægning jf. Kommuneplan 2013.

Restaurantvirksomhed er en byfunktion og skal jf. Planloven søges begrænset i landzonen, med mindre lokaliseringen er udpeget konkret i kommuneplanen. I området er der i øjeblikket to udskænkningssteder

 • "Malerklemmen" fortrinsvis med kaffe/kage og morgenmadsservering samt bestillinger af selskaber med aftenmenuer og så videre, samt
 • "Mosehuset" med kaffe-/kageservering i dagtimer.

Disse udskænkningssteder henvender sig bl.a. til besøgende i de omgivende naturområder og er eksempler på gamle traktørsteder o.l., der gennem mange år har ligget ved udflugtsmål.

Hertil kommer, at ændret anvendelse af campingpladsens informations- og opholdsrum til et socialt og kulturelt samlingssted generelt vil generere væsentligt mere støj, trafik og uro – gennem hele året i en grad, der overstiger, hvad naboer og øvrige borgere må forvente fra en campingplads i landzone. Mange campingpladser har restaurant og forskellige arrangementer for feriegæsterne, men omfanget er normalt afstemt med det kundegrundlag, der stammer primært fra campingpladsen, og aktiviteterne foregår kun i feriesæsonen.

Forvaltningen vurderer derudover, at helårsbeboelse udover ejers egen familie ikke er foreneligt med Campingreglementet eller med Planlovens regler om helårsbeboelse. Ved at håndhæve Campingreglementet kan de ulovlige helårsbeboelser bringes til ophør, og campingpladsen kan særligt i vintersæsonen fremstå mere ryddelig i respekt for de omgivende, fredede natur- og landskabsområder.

Hvis udvalget ønsker at fremme hele eller dele af det ansøgte, bør aktiviteterne begrænses til pladsens hovedbygning, og det bør overvejes at sætte begrænsninger på antallet af arrangementer, dels i aftentimerne generelt, dels i vinterhalvåret.

Varsel om påbud

På baggrund af udvalgets beslutning vil forvaltningen varsle et påbud om lovliggørelse. Der vil blive fastsat en frist for at kommentere varslingen, hvorefter påbuddet kan udstedes. Forvaltningen foreslår, at de forhold, der vedrører Campingreglementet og eventuelt anvendelsen af det nuværende informations- og opholdsrum, skal være bragt i orden senest den 31. oktober 2018. Med hensyn til helårsbeboelse foreslår forvaltningen, at ulovlige beboelser skal være fraflyttet pladsen med ét års varsel fra udstedelsen af et påbud.

Hvis der meddeles afslag på det ansøgte, vil påbuddet omhandle:

 • At der kun drives campingplads, som oprindeligt tilladt, og at der i sommerperioden fra marts til oktober må serveres mad fra anretterkøkken, jf. landzonetilladelsen fra 2012.

 • At der kun foregår begivenheder og musikarrangementer i sommerperioden fra marts til oktober.

 • At campingpladsen ikke benyttes til helårsbeboelse ud over den ene bolig, som ejer bor i. Det vil sige, at campingpladsen i sommerhalvåret kun benyttes af feriegæster i perioder på maksimalt 4 uger. Som udgangspunkt kan campingpladsen opdeles, således at 50% af kapaciteten skal være forbeholdt gæster af kortere varighed og 50% til fastliggere. 

 • At campingpladsen i den udstrækning der er behov for vinteropbevaring overholder reglerne om opmagasinering af campingvogne uden mulighed for benyttelse og kun har det tilladte antal vogne til vintercamping i korte tidsrum fra oktober til marts.

 • At campingpladsen ryddes for al opbygning af terrasser og læhegn og skure på selve pladsen.

 • At de flytbare vægge på den fælles opholdsterrasse nedtages, således at terrassen fremstår åben og ikke som en tilbygning.

 • At Corona Camping generelt lever op til gældende campingreglement.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Udvalget godkendte indstillingens pkt. 2 og 3.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


143.   Landzonetilladelse til opsætning af telemaster i Køge


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget beslutter, at der meddeles landzonetilladelse til opsætning af telemast på Urupvej 12.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget ansøgning om landzonetilladelse til opsætning af mobilmast på Urupvej 12. Adressen ligger i et område med værdifuldt kulturmiljø, kulturhistoriske bevaringsværdi og bevaringsværdigt landskab.

På Klima- og Planudvalgets møde den 7. juni 2018 blev sagen behandlet første gang, og det blev besluttet, at sagen skulle undersøges nærmere, før udvalget tager endelig stilling til sagen.

I den forbindelse har Telcon udarbejdet et nyt dækningskort, der viser situationen, hvis Roskilde-masten blev udskiftet til en 48 m. høj mast. Her ses det, at der fortsat vil være et "dækningshul" langs banen, og at en fuld dækning af banestrækningen stadig vil kræve en 48 m. mast på Urupvej 12.

Nye dækningskort er vedhæftet sagen som "Nyt dækningskort".

Telcon ansøger om landzonetilladelse til opsætning af én telemast på 48 m. højde på Urupvej 12 med teknikskab. Ejendommens ejer har givet tilsagn om tilladelse til opsætning på hans jord ved jernbanen. Baggrunden for ansøgningen er, at Folketinget har besluttet at forbedre mobil- og internetdækning i tog, så togpassagerer kan anvende toget som fuldt funktionsdygtig arbejdsplads med stabil internetforbindelse.

Ansøgningen har været i naboorientering i 14 dage hos berørte naboer både i Køge Kommune og i Roskilde Kommune. Der er indkommet 6 bemærkninger til sagen alene fra borgere i Køge Kommune. Alle bemærkningerne tager udgangspunkt i, at ingen ønsker en telemast på adressen begrundet i den bevaringsværdi og kulturhistoriske værdi landskabet har på stedet, og de er uforstående over, hvorfor eksisterende master ikke kan dække.

I 2010 gav forvaltningen landzonetilladelse til Telcon til at opsætte en telemast på 36 m. højde med præcis samme placering. Efterfølgende tilbagekaldte forvaltningen ansøgningen, da det erfaredes, at der blev opsat en tilsvarende mast på den anden side af kommunegrænsen til Roskilde ca. 1.400 m. derfra.  

Som bilag til sagen har Telcon udarbejdet et notat, der beskriver, hvorfor det i dag ikke er muligt at bruge eksisterende master i området til at dække hele banestrækningen.

Forvaltningen har udpeget 3 lokaliteter, hvorfra der ønskes en visualisering af ny mast ved Urupvej. Lokaliteterne er valgt ud fra, hvor der er beboelse, som kan være særligt generet af udsigten.

Telcon har leveret vedhæftede visualisering. Visualiseringen viser, at mobilmasten vil være delvist dækket af beplantning og kuperet terræn fra de udvalgte steder. Tættere på masten er der ikke den samme beplantning til at skærme, og masten vil selvsagt være mere synlig.

Ansøgningen er begrundet i et statsligt krav til Banedanmark, og at der er tale om samfundsmæssige hensyn. Forvaltningens vurdering er, at den enkelte mast vil skæmme landskabet i mere eller mindre grad, og at det vil være en afvejning om, hvorvidt der skal tages hensyn til samfundsmæssige hensyn om it-dækning eller de landskabelige hensyn, som er beskrevet i kommuneplanen. 

Retningslinjer for kulturhistoriske interesseområder og bevaringsværdige landskaber  i Kommuneplan 2013 er stort set enslydende og omhandler følgende hovedpunkter:

 • Der må som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug m.m.  Bygninger og anlæg skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af værdierne.
 • Arealanvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer må ikke ændres, hvis det forringer deres værdi. Ændringer kan dog ske, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret planmæssig vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer.

Kravet til mobil- og internetdækning har været jævnt stigende. Der foregår hele tiden udvikling på området, og tendensen har indtil nu været, at kravet til dækningen og hurtighed på nettet optrappes. Tendensen på dette problem er at søge det løst ved bl.a. ved at sætte et øget antal master op.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


144.   Administrationsgrundlag for sager vedrørende heste i landzone


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at administrationsgrundlag for behandling af landzonesager vedrørende byggeri til hestehold godkendes.

Klima- og Planudvalget 05-04-2018
Udsat.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen modtager et stigende antal forespørgsler og ansøgninger om landzonetilladelser til byggeri og anlæg til hestebrug, herunder flere henvendelser vedrørende ikke-anmeldte erhvervsmæssige hestehold.

Køge Kommunes landområder er præget af mange husmandsudstykninger, hvor ejendommene er karakteriseret ved at være mindre og tætliggende. Disse områder ligger ofte nær skov og med landskabs-/naturbeskyttelsesmæssige og kulturhistoriske interesser i kommuneplanen. Ejendommene er populære "hesteejendomme", og etablering af byggeri og anlæg kan påvirke naboer og det omkringliggende miljø i forhold til de hensyn, der skal varetages i det åbne land.

Forvaltningen har ingen fast praksis for, hvornår der meddeles tilladelse eller afslag, og ansøgninger har været vurderet fra sag til sag. Med planlovsændringen i 2017 er formålet (Planlovens § 1) ændret, og der er gennemført en række generelle lempelser af landzonereglerne for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Planlovens landzonebestemmelser giver mulighed for, at de enkelte kommuner fastsætter nærmere bestemmelser for byggeri og anlæg i det åbne land. Derfor er der udarbejdet et forslag til Køge Kommunes administrationsgrundlag for ansøgninger om byggeri og anlæg til hestebrug (se bilag).

Formålet med administrationsgrundlaget er at fortælle, hvad forvaltningen lægger vægt på, når der træffes afgørelser i landzonesager vedrørende hestehold. Desuden er det formålet at sikre en ensartet landzonesagsbehandling i hele kommunen.

Ud over forslaget til praksis er der vedhæftet et bilag med en række aktuelle ansøgninger. Forvaltningen har med baggrund i praksispapiret foreslået mulige afgørelser på disse sager. Eksemplerne er medtaget for at give et billede på konsekvenserne af administrationsgrundlagets retningslinjer. Forvaltningen vil afgøre disse sager i henhold til den praksis, udvalget vedtager.

I forhold til første udkast er der tilføjet ændringer i afsnittet om ridehaller. Med ændringerne er det gjort muligt på baggrund af konkrete vurderinger at opnå tilladelse til opførelse af ridehaller ved rideskoler eller anden foreningsbåren/fælles konstruktion.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


145.   Forsamlingshus på Bækgårdsvej 14 i Borup


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes en lokalplan, som kan muliggøre etablering af selskabslokale på ejendommen med krav om maksimalt 15 arrangementer pr. år med sluttidspunkt efter kl. 22.00.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 5. januar 2018, at der ikke skal udarbejdes ny lokalplan, der kan muliggøre selskabslokaler på Bækgårdsvej 14 i Borup. Bag denne beslutning lå bl.a. de forhold, at ejendommen ligger omkranset af boliger, og at ejer ikke ønskede begrænsninger i antal støjende aktiviteter efter kl. 22.

Ejer af ejendommen, Frank Poulsen, har nu indsendt anmodning om at genoptage sagen om udarbejdelse af ny lokalplan. Ejer har revurderet det økonomiske grundlag for at drive forsamlingshuset Zonen og er nu villig til at acceptere en begrænsning på maksimalt 15 sene arrangementer om året, det vil sige fester mv., der slutter efter kl. 22.

Planklagenævnet afgjorde den 30. juni 2017, at ejendommen ikke kan anvendes til selskabslokale, da den gældende lokalplan 59 udlægger området til boligområde.

Forvaltningen har hidtil anbefalet, at der ikke udarbejdes ny lokalplan ud fra en bekymring for, at hvis plangrundlaget for ejendommen ændres til fx centerformål for at muliggøre en tilladelse til selskabslokale, vil det samtidig åbne op for en bredere anvendelse til fx et egentligt forsamlingshus eller en restaurant, hvilket ikke vil være hensigtsmæssigt med de mange nabobeboelser. Et selskabslokale bør henvises til centerområde i Borup, hvor der findes flere ledige lokaler.

Forvaltningen kan kun myndighedsregulere den støj, som produceres fra bygningen og ikke den støj, der opstår, når gæster opholder sig udendørs på forsamlingshusets grund, på fortove og gader, hvilket forvaltningen har erfaring for, har givet anledning til nabogener tidligere. Der må derfor forventes gener for naboerne, der ikke kan reguleres, og som alene henhører til Politiets ordensvedtægt. Forvaltningen har dog mulighed for at stille krav, der begrænser antallet af støjende arrangementer pr. år.

Det er denne mulighed Frank Poulsen nu har accepteret, da der har vist sig stor lokal interesse for at benytte forsamlingshuset til meget andet end blot aftenarrangementer.

Hvis udvalget beslutter, at der skal udarbejdes lokalplan, vil krav og begrænsninger vedrørende støj i relation til omgivelserne blive tydeliggjort i lokalplanens redegørelse. Frank Poulsen har tidligere anerkendte kravet om, at musikanlæg i forsamlingshuset skal indreguleres, så det maksimalt kan spille 90 dB(A) på dansegulvet, hvorved støjgrænserne ved nærmeste boliger udenfor skel er overholdt.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde, når der foreligger et eventuelt lokalplanforslag.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Udvalgets flertal bestående af Niels Rolskov (Ø), Ken Kristensen (V), Mette Jorsø (V), Thomas Kampmann (C) og Torben Haack (F) besluttede at igangsætte lokalplanarbejdet og fastholde max. 15 årlige arrangementer efter kl. 22.

Erling Larsen (A) og Lene Møller Nielsen (A) stemmer imod.

 

Bilag

Til toppen


146.   Ansøgning om ændring af postdistrikt


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget godkender, at forvaltningen ansøger Post Nord om ændring af afgrænsning af postdistrikt 4100 Ringsted.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede ved mødet den 6. februar 2018, at forvaltningen undersøger borgernes ønske om at ændre postnummer fra 4100 Ringsted til 4632 Bjæverskov.

Resultatet af undersøgelsen skulle herefter tages op i udvalget.

Forvaltningen har i løbet af juni 2018 gennemført en høring af de borgere, der bor i den del af postdistrikt 4100, som ligger i Køge Kommune.

Høringen er gennemført som en afstemning om, hvorvidt de ønskede at ændre postdistrikt til 4632 Bjæverskov, eller om de ønskede at fastholde nuværende postnummer.

Der var 1390 stemmeberettigede, hvoraf der kom svar fra 477. Heraf valgte 383 at stemme ja til at ændre postnummer til 4632 Bjæverskov. 82 stemte nej og ønskede ikke at ændre postnummer, men ville beholde 4100 Ringsted. Der var 12 ugyldige stemmer.

Ved afstemningen var der således et flertal for ændring af postdistriktet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge kommune.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


147.   Orientering om byggesagsafgørelser


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med behandling af ansøgning om opførelse af nye huse i Køge by fået klager over afgørelserne. Der er derfor oprettet orienteringssag, hvor der kort redegøres for de enkelte sager samt forvaltningens afgørelse.

Sankt Gertrudsstræde 3

Ejer ønsker at opføre et dobbelthus som en sluttet bebyggelse langs gade/skel. Området er overvejende udført som sluttet bebyggelse langs Sankt Gertrudsstræde.

Forvaltningen har vurderet, at den ny bygning formidler overgangen mellem de gamle huse i Nyportstræde og Sankt Gertrudsstræde og de nyere huse i Sankt Gertrudsstræde på en måde, som er tilpasset gadens profil og bebyggelsesstruktur. Der er derfor meddelt mindre dispensationer fra lokalplanens bestemmelser vedrørende bebyggelsesprocent.

Der er herefter meddelt byggetilladelse til opførelse af et dobbelthus som en sluttet bebyggelse langs Sankt Gertrudsstræde. Afgørelsen er af nabo (nr. 5) påklaget til Planklagenævnet, hvor klagen afventer behandling.

Pedersvej 95

Ejendommen er omfattet af bevarende lokalplan 3-46. Ansøger har ønsket at nedrive den eksisterende bygning og opføre et dobbelthus i 2 etager og foretage en udstykning. Forvaltningen har meddelt afslag til projektet for at fastholde den bevaringsværdige lokalplans bestemmelser om bygningers udseende og udformning. Ansøger er vejledt om mulighederne for nybyggeri, der overholder bestemmelserne i lokalplanen. 

Flindts vænge 8

Ejer har ansøgt om opførelse af et nyt énfamiliehus med udnyttet tagetage i et område, der ikke er omfattet af en lokalplan. Naboen har klaget til forvaltningen over byggetilladelsen, da de føler sig generet af skyggevirkning og indblik.

Byggeriet overholder bygningsreglementets byggeretsbestemmelser, så forvaltningen har ikke mulighed for at nægte en byggetilladelse til det ansøgte eller stille særlige krav til placering af vinduer eller kviste. Forvaltningen har på denne baggrund ikke foretaget naboorientering eller partshøring af naboer.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


148.   Idéfase i forbindelse med miljøvurdering af kystsikring


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at

 1. den offentlig idéfase i forbindelse med en miljøvurdering af kystsikringsprojeket, jf. miljøvurderingsloven holdes i perioden 3. september til 1. oktober 2018,
 2. der fastsættes et nyt tidspunkt for borgermøde den 18. september 2018 kl. 19.00.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. juni 2018, under pkt. 185, efter indstilling fra Klima- og Planudvalget den 7. juni 2018, under pkt. 113, at igangsætte en miljøvurdering af kystsikringsprojektet med en idéfase, der var planlagt til at løbe fra den 6. august til den 3. september 2018 og et borgermøde den 16. august 2018.

Imidlertid er Teknik- og Miljøforvaltningen blevet opmærksom på, at kommunerne først bliver VVM- myndighed for stormflodssikringsanlæg på søterritoriet den 1. september 2018. Kystdirektoratet har den 18. juni 2018 meddelt, at sluser i vandløb defineres som anlæg på søterritoriet. Derfor har kommunen ikke hjemmel til at beslutte en samlet miljøvurdering af projektet før efter 1. september 2018, og idéfasen må derfor udskydes til efter denne dato. Dette meddelte forvaltningen via mail til Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget den 21. juni 2018. Forvaltningen skrev dengang, at den planlagte idéfase foreslås flyttet til perioden mandag 3. september 2018 til mandag 1. oktober 2018, og at borgermødet afholdes  den 18. september 2018 kl. 19.00.

Som bilag er vedlagt tidligere udkast til debatoplæg. Det vil blive opdateret med den nye debatperiode og tidpunkt for borgermøde, når det er besluttet.  

Økonomi
Udgifterne i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten afholdes af kystbeskyttelsesprojektet. Rapporten skal udarbejdes af eksterne konsulenter, og opgaven udbydes i efteråret 2018. Rapporten vurderes at koste ca. 1 mio. kr., som senere vil blive pålagt det nedsatte digelaug.
Beslutning
Borgermødet afholdes torsdag den 27. september 2018 kl. 19.00.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


149.   Deltagelse i fælles behandlingsløsning for madaffald


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at Køge Kommune tilslutter sig en fælles løsning til forbehandling og bioforgasning af madaffald, baseret på et udbud af en længerevarende kontrakt på behandlingsløsningen.
Baggrund og vurdering

Der er i de senere år sket en kraftig udvikling inden for genanvendelse af madaffald, og stadig flere kommuner enten har indført eller vil i løbet af en kortere tidshorisont indføre særskilt indsamling af madaffald - herunder også Køge Kommune.

Madaffald er en af de syv fokusfraktioner med hvilke der i henhold til den nationale ressourcestrategi skal nås en genanvendelse på 50% i 2022. Hertil kommer, at EU-landene er blevet enige om at gøre særskilt indsamling af madaffald obligatorisk fra 2023.

På den baggrund har ARGO’s bestyrelse ønsket at lægge en strategi for den fremtidige behandling af madaffald, som er miljømæssig bæredygtig, økonomisk attraktiv, og som er fremtidsrettet, robust og fleksibel.

Bestyrelsesmedlem Erik Swiatek er inviteret til at deltage under dette punkt.

ARGOs bestyrelse har derfor, på baggrund af en række vurderinger, besluttet at tilbyde og anbefale ejerkommunerne en fælles udbudsbaseret løsning til både forbehandling og bioforgasning af madaffald (se bilag 1). Det er besluttet at sigte efter en længerevarende kontrakt, som baseres på høje miljøkrav til både proces og slutprodukt. Desuden har bestyrelsen besluttet, at der i udbudsprocessen skal være en dialog med markedet for at sikre den bedst mulige løsning. Selve udbuddet vil blive udarbejdet af Argo med støtte fra en referencegruppe med kommunale fagmedarbejdere.

ARGO’s bestyrelse anbefaler, at kommunerne tilslutter sig den fælles udbudsløsning. Dels vil kommunerne også individuelt være omfattet af udbudspligten, og en fælles udbudsløsning giver mulighed for, at de 9 ejerkommuner kan

 • deles om udgifter til fælles omlastningsfaciliteter, logistik og transport af madaffald til forbehandlingsanlægget,
 • forventes at kunne opnå mere attraktive priser og bedre kunne få opfyldt politiske og miljømæssige målsætninger på grund af større samlede mængder, 
 • få fordelen af fælles udbudsproces og efterfølgende kontraktopfølgning.

ARGO beder således om en tilbagemelding fra ejerkommunerne om, hvorvidt man ønsker at benytte sig af en kommende fællesløsning, fordi biologisk affaldsbehandling, ifølge ARGO’s vedtægter, er en tilvalgsydelse (se bilag 3).

Udvalgets beslutning om at deltage i den fælles løsning er vigtig for at få det miljø- og prismæssige bedste bud på løsning af opgaven, da det giver de virksomheder, der byder på opgaven, sikkerhed for, hvilke kommuner de vil kunne komme til at løse opgaven for.

Miljømæssige konsekvenser

Indsamling og bioforgasning af madaffald er med til at sikre opfyldelse af ressourcestrategiens målsætning om 50 % genanvendelse.

Bioforgasning med oparbejdning af gassen til naturgaskvalitet giver en fleksibel, lagerbar energi, der bl.a. kan bruges til tung transport. Desuden giver det mulighed for at føre kulstof og næringsstoffer tilbage til landbrugsjorden.

ARGO vil i udbuddet indarbejde miljømæssige krav til:

 • Optimering af gasproduktion,
 • Oparbejdning af biogassen,
 • Minimering af metanudslip,
 • Minimering af energitab til transport,
 • Krav om at den afgassede biomasse skal være tilgængelig for økologisk jordbrug.
Økonomi
ARGOs kommende behandlingstakst vil blive fastlagt, når udgifterne, efter udbudsprocessen, kendes. Området skal hvile i sig selv. Behandlingsomkostningen for madaffald forventes at være på niveau med de nuværende behandlingstakster for dagrenovation.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


150.   Status om aktiviteter i de (fælles)kommunale selskaber


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg og Økonomiudvalg, at vedlagte status på aktiviteter i de (fælles)kommunale selskaber på det tekniske område for 1. halvår 2018 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Som opfølgning på Politik for Aktivt Ejerskab for selskaber indenfor teknik- og miljøområdet udarbejdes en statusrapport om aktiviteter i de (fælles)kommunale selskaber på det tekniske område.

Politik for Aktivt Ejerskab har til formål at styrke kommunens rolle som selskabsejer og aktive ejerrolle. Formålet er at sikre, at kommunen i endnu højere grad sætter retning og følger op over for sine selskaber, og dermed styrke varetagelsen af Køge Kommunes ejerinteresser i selskaberne indenfor teknik- og miljøområdet.

Ejerinteresserne vedrører dels fastholdelse og udvikling af kommunens økonomiske værdier, dels sikring af sammenhæng mellem virksomhedernes aktiviteter og kommunens visioner, politikker, strategier, planer mv.

Et aktivt ejerskab og god selskabsledelse forudsætter et konstruktivt og positivt samarbejde mellem virksomhederne og ejer og gensidig information om forhold, der må antages at have interesse for den anden part. Som led heri udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen en kortfattet status til de relevante fagudvalg og Økonomiudvalget om virksomhedernes aktiviteter.

Der er tidligere udarbejdet kvartalsrapporter. Disse erstattes som et forsøg fremover af halvårlige rapporter. Vedlagt er således status for 1. halvår 2018 vedrørende de væsentligste ejerrelaterede aktiviteter på selskabsniveau for så vidt angår følgende selskaber:

 • VEKS
 • ARGO
 • KLAR FORSYNING
 • HMN
 • SEAS NVE
 • Movia
 • Østsjællands Beredskab
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


151.   Godkendelse af ejerstrategi for VEKS


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at oplæg til fælles ejerstrategi for VEKS godkendes.

Baggrund og vurdering

VEKS's bestyrelse har den 26. april 2018 godkendt vedlagte oplæg til en ejerstrategi for VEKS.

Den 1. december 2017 blev der afholdt fællesmøde med VEKS’ bestyrelse og ejere. Mødet dannede baggrund for en beslutning i VEKS’ bestyrelse den 15. december 2017 om nedsættelse af en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra ejerkommunernes administration, herunder fra Køge Kommune, samt VEKS’ direktion som sekretærfunktion.

Arbejdsgruppen har udarbejdet oplæg til en ejerstrategi for VEKS. Oplægget blev godkendt af VEKS’ bestyrelse den 26. april 2018.

Formålet med ejerstrategien er at lave et fælles dokument for alle ejerkommunerne. Formålet er således ikke at varetage enkelte kommuners særinteresser. Det understreges derfor, at der nogle steder i oplægget er anvendt brede vendinger netop for at kunne dække alle 12 kommuners ønsker.  

Oplægget til ejerstrategi bygger på ejerstrategien for ARGO, og er derudover i god overensstemmelse med Køge Kommunes Politik for Aktivt Ejerskab. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at ejerstrategien godkendes.

Ejerstrategien er sendt til politisk behandling i alle ejerkommuner med frist for godkendelse den 31. august 2018. Den godkendte ejerstrategi vil efterfølgende blive fremlagt endeligt for VEKS’ bestyrelse den 28. september 2018.

Såfremt det ikke kan lade sig gøre at blive enige om en fælles ejerstrategi, vil Køge udarbejde egen ejerstrategi for VEKS, der konkretiserer kommunens mål og forventninger til selskabet, jf. Politik for Aktivt Ejerskab.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


152.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Status for hospitalsbyggeriet og behovet for dispensationer
 • Henvendelse om eventuel køb af naturareal i Ejby Mose
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


153.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Orientering om byggeplaner på IRMA-grunden, herunder bevaring af træer
 • Orientering om vejnavne på Campus
 • Orientering om Planklagenævnets afgørelse i landzonesagen på Egøjevej 118
 • Orientering om Paraplyplaner for Køge Idrætspark
 • Orientering om resultat af høring vedr. zonetilladelse til Stubberupgård
 • Orientering om afslag på landzonetilladelse til restaurant på Ejbyvej
 • Orientering om beboelse på Højskolevej
 • Orientering om Banedanmarks støjende arbejde i forbindelse med elektrificering af Køge-Næstved-banen
 • Orientering om problemer med daglig renovation
 • Orientering om Solrød-borgeres brug af Køge Genbrugsplads
 • Orientering om badevandstilsyn, særligt ved Ølsemagle Revle
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


154.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


155.   Orientering om valg af leverandør af affaldsbeholdere (Lukket punkt)Til toppen


156.   Budgetlægning 2019-2022 (Lukket punkt)Til toppen


157.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 12.03.19