Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 06.06.2019 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter

100.

Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Marie Møller, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Torben Haack, (F)


82.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


83.   Valg af næstformand


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget vælger ny næstformand, da Marie Møller (A) er tilbage i udvalget efter endt barsel.
Baggrund og vurdering

Tidligere næstformand i Klima- og Planudvalget Marie Møller (A) er tilbage i udvalget efter endt barsel.

Klima- og Planudvalget skal derfor vælge ny næstformand.

Klima- og Planudvalget valgte i møde den 16. august 2018, under pkt. 135, at vælge stedfortræder for Marie Møller i udvalget, Lene Møller Nielsen (A) som næstformand.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Marie Møller (A) blev valgt.

Til toppen


84.   Prioritering af lokalplaner - juni 2019


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at listen over den prioriterede rækkefølge for udarbejdelse af lokalplaner godkendes.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet forslag til prioriteringsliste for udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg.

I forhold til udvalgets seneste behandling af lokalplanlisten i januar 2019 er der fem nye projekter på listen, mens et enkelt projekt ikke længere er aktuelt.

Listen rummer i alt 35 lokalplanprojekter, der er markeret med henholdsvis grøn, gul og rød farve. De 12 grønne er under udarbejdelse på forskellige stadier i planprocessen. Otte gule projekter afventer formel beslutning om igangsættelse, idet de sidste detaljer afklares i planprocessen, når der er ressourcer til opgaven. Endelig er der 15 røde projekter, der endnu er for uafklarede med hensyn til indhold, økonomi eller lignende til at sætte i gang.

Lokalplanerne er prioriteret i forhold til forvaltningens konkrete viden om de enkelte projekter. Der sker løbende justeringer af prioriteringslisten, hvis tidsplanerne for de enkelte projekter ændres, eller hvis nye akutte sager måtte opstå.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


85.   Etablering af seniorbofællesskab i Ringsbjerg


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at ansøgning om etablering af seniorbofællesskab sendes i høring i hele landsbyen forud for evt. landzonetilladelse.
Baggrund og vurdering

Ejeren af ejendommen "Nebbegaard", Smedetoften 3 i Ringsbjerg Landsby, ønsker at bygge og udleje et seniorbofællesskab for personer i alderen 50+.

Seniorbofælleskabet ønskes bygget som et rækkehus på 625 m² incl. garage til 5 boliger. Ejendommens samlede areal er på ca. 26.000 m².

Den del af ejendommen, som ønskes bebygget, er omfattet af Lokalplan 7-08, Ringsbjerg Landsby. Lokalplanen fastsætter en byggeret på 350 m² til opførelse af fritliggende enfamiliehus med krav om, at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 25%.

Det ansøgte kræver dispensation fra byggeretten på 350 m² til opførelse af en bygning på 625 m² samt fra kravet om fritliggende enfamiliehus til opførelse af rækkehus med 5 boligenheder. Bebyggelsesprocenten på 25% overholdes.

Foruden dispensation fra lokalplanen kræver det ansøgte landzonetilladelse. Planloven giver mulighed for etablering af nye boformer i landzonen, enten ved anvendelse af eksisterende bygninger eller begrænset nybyggeri i afgrænsede landsbyer.

I Kommuneplan 2017 står, at der i de mindre byer skal kunne planlægges for nye boliger centralt i byerne, her primært ved omdannelse af eksisterende bebyggelse. Det er planen, at disse boliger skal udvikles med særlig sigte på at efterkomme efterspørgslen på boliger, der særligt retter sig mod seniorer og ældre borgere. 

Med baggrund i den generelle efterspørgsel på seniorboliger, og at ny bebyggelse på dette sted er indenfor såvel fingerplanens som kommuneplanens og lokalplanens intentioner og rammer, vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at det vil være muligt at bygge et seniorboligfællesskab på denne ejendom.

Bebyggelsens udformning og placering på grunden kræver nærmere drøftelser med forvaltningen for at sikre, at byggeriet er tilpasset landsbyens karakter.

Forvaltningen anbefaler, at projektet sendes i høring i landsbyen forud for evt. landzonetilladelse.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


86.   Ansøgning om lovliggørelse af vognmandsvirksomhed


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget at der gives landzonetilladelse til at drive vognmandsvirksomhed på vilkår af, at virksomheden

 1. afgrænses i henhold til vedhæftede oversigtskort på max. 2.000 m², idet det antages, at landbrug og juletræsdyrkning fortsat er de primære erhverv på ejendommen, 
 2. afskærmes mod nord af beplantning, der har en højde på min. 4 m. som udvokset og skal være færdigetableret 1. september 2019,
 3. må max. have 5 lastbiler og max. 5 containere tilknyttet og parkeret indenfor det areal (lilla farve), der er afmærket til virksomheden jf. oversigtskortet - således at det skæmmer mindst muligt i det åbne landskab.
Baggrund og vurdering

På vegne af Per Fønskov Olsen har advokaterne Dreist Storgaard søgt om landzonetilladelse til lovliggørelse af vognmands- og oplagsvirksomhed på adressen Sonnerupvej 51, 4682 Tureby. Virksomheden har siden 2012 eksisteret på ejendommen uden fornøden tilladelse.

Sagen blev behandlet første gang på Klima- og Planudvalgets møde den 4. april 2019. Her blev det besluttet at sende sagen i naboorientering i 14 dage. Der er i høringsperioden ikke indkommet nogen bemærkninger til sagen.

Ejendommen ligger i landzonen og indenfor transportkorridoren. Det betyder, at der ikke uden en landzonetilladelse må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Transportkorridorens landzoneareal skal friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg - bortset fra bebyggelse og anlæg, som er nødvendig for driften af landbrugsejendomme. Midlertidige bygninger og anlæg kan placeres i transportkorridorerne, når der i forbindelse med landzonetilladelsen tinglyses fjernelsesvilkår for det pågældende anlæg, så anlægget kan fjernes uden udgift for det offentlige, hvis korridoren tages i brug.

På ejendommen dyrkes der juletræer og græs på 4,5 ha. og kvæghold på under 1 ha. Derudover er der 1.500 m2, der er anvendes til landbrugsmaskiner og 3.000 m2, der anvendes til lastbiler og ca. 25 containere.

Der ønskes fortsat at drive vognmandsvirksomhed / oplagsvirksomhed med 4-5 containere og 5 lastbiler tilknyttet, hvoraf 3 dagligt er på adressen. Lastbilerne kører til og fra ejendommen i tidsrummet kl. 6.00 til 16.00.

Planloven - statens vejledning
Vognmandsvirksomheder hører ikke ind under planlovens §37, som en virksomhed der uden landzonetilladelse kan etableres i overflødiggjorte bygninger. Det skyldes, at etablering af vognmandsvirksomheder i landzone kan medføre en væsentlig ændring i det omgivende miljø med transport og støj og støv mv., hvilket bl.a. kan genere naboer. Større vognmandsvirksomheder bør som hovedregel henvises til planlagte erhvervsområder, der er indrettet dertil.

Kommunerne kan dog meddele landzonetilladelse til etablering af vognmandsvirksomheder i landzone baseret på en konkret afvejning af, om tilladelsen vil være forenelig med forskellige interesser indenfor planlovens rammer, herunder fx hensyn til at undgå spredt bebyggelse, hensyn til landskab og miljø, udnyttelse af eksisterende infrastruktur m.v.

Der vil fortsat skulle ske en afvejning af landskabelige, rekreative og arealressourcemæssige hensyn og andre samfundsmæssige interesser, fx trafikale hensyn og hensyn til naboer.

Vurdering
Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2018 godkendt en vognmands-/entreprenørvirksomhed på Tågerødvej 4, der havde udviklet sig på adressen gennem en årrække fra et mindre anlægsgartneri. Her gav  forvaltningen landzonetilladelse efter aftale om reduktion af erhvervsarealet, en yderligere beplantning til afskærmning mod omgivelserne og aftale om, at kun én lastbil parkerede på ejendommen.

Forvaltningen er opmærksom på, at planloven giver mulighed for, at der kan gives landzonetilladelse efter en konkret vurdering, når visse planmæssige hensyn kan forenes såsom infrastruktur, landskabelige interesser og nabohensyn. I den konkrete sag vil trafikken til og fra ejendommen øges på de mindre veje gennem landsbyerne Algestrup og Sonnerup, men det vurderes, at vejene kan klare den trafikale belastning. Landskabeligt vil parkering af lastbiler og containere og andet oplag på de ansøgte 3.000 m2, sløre skovbyggelinjen og oplevelsen af landbrugslandskabet fra de øvrige landejendomme og bør i tilfælde af en evt. landzonetilladelse reduceres som vist på kortbilaget.

Derudover vurderes det, at virksomheden kan indpasses i transportkorridoren, da der ikke etableres faste installationer, og øvrige redskaber kan fjernes uden udgift for det offentlige, hvis korridoren tages i brug.

Der er i høringsperioden udført tilfredsstillende miljøtilsyn med fokus på eventuel jord- og grundvandsforurening.  Klima- og Planudvalget - Ordinær dagsorden - 4. april 2019

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


87.   Etablering af virksomhed på Ringstedvej 645


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget beslutter, om der skal meddeles landzonetilladelse til det ansøgte erhvervsbyggeri med udendørs oplag.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 4. april 2019 at sende en ansøgning om etablering af virksomhed på Ringstedvej 645 i naboorientering. Der er indkommet et enkelt svar på naboorienteringen fra en nabo, der spørger til støj og trafik, men som i øvrigt ikke vil modsætte sig det ansøgte.

En investor ønsker at købe ejendommen og leje de eksisterende bygninger ud til tre forskellige virksomheder samt en bolig. En af disse virksomheder, O.B.Wiik, sælger og udlejer midlertidige haller, bygninger, telte og presenninger. To eksisterende lokaler skal anvendes til administration. Der ønskes opført en telthal på 1.200 m² til opbevaring af papemballager, PVC duge, telthaller, og ca. 50 m² af hallen skal bruges som showroom. Samtidig nedrives en ca. 500 m² eksisterende lagerhal. Udenfor på lukket areal vil de opbevare stålelementer. Virksomhedens produkter leveres direkte fra leverandør og ud til kunden. Der vil køre 1–4 lastbiler til og fra ejendommen dagligt på hverdage.

Plangrundlaget

Ejendommen på ca. 18.500 m² ligger i landzone og har oprindeligt været anvendt til maskinværksted og senest autoværksted samt en bolig. Ejendommen ligger i kommuneplanens rammeområde 7E07, der er udlagt til erhverv i form af større lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der er tilknyttet den enkelte virksomhed.

For at udnytte de muligheder, der ligger i kommuneplanen, skal der som udgangspunkt udarbejdes lokalplan for området, hvorefter det skal byggemodnes i henhold til den vej- og forsyningsstruktur, der fastlægges i lokalplanen. Indtil der er udarbejdet lokalplan, bør Byrådet ikke tillade noget, der vil hindre gennemførelse af kommuneplanen.

Indtil der er udarbejdet lokalplan, kan ejendommen benyttes i overensstemmelse med den hidtidige lovlige anvendelse, hvilket i dette tilfælde er autoværksted. Anden anvendelse end dette kræver landzonetilladelse, eller der skal som minimum være tale om en anvendelse, der er undtaget fra kravet om landzonetilladelse.

Ifølge planlovens § 37 kan overflødiggjorte bygninger uden landzonetilladelse tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål, en bolig samt lager- og kontorformål m.v., hvis

 • virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang,
 • bygninger ikke er opført inden for de seneste 5 år.

I tilknytning til disse bygninger kan der etableres et mindre ikke-skæmmende oplag efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. Efterfølgende kan der opføres en tilbygning på op til 500 m² uden landzonetilladelse.

Der er tale om en umiddelbar ret til at benytte en overflødiggjort bygning til ovennævnte anvendelser. Teknik- og Miljøforvaltningen kan modsætte sig dette ved at udstede et § 14 forbud, hvis en anvendelse strider mod kommunens planlægning, og hvis denne anvendelse efterfølgende vil kunne hindres ved at udarbejde en lokalplan.

Vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at O.B.Wiik er en almindelig lager- og handelsvirksomhed, der ikke har et betydeligt transportbehov - og som derfor bør ligge i et almindeligt erhvervsområde, fx ved Foldagervej i Ll. Skensved. De virksomheder, der etableres i STC, og som også er tiltænkt Bjæverskov Vest, er egentlige transport- og logistikvirksomheder.

Forvaltningen anbefaler, at udvikling med nye virksomheder i området afventer en lokalplanlægning, der tidligst kan gennemføres efter 2020, og som bør ses i sammenhæng med behovet for erhvervsgrunde i relation til udbygningen i STC/Køge Nord.

Den ansøgte virksomhedstype, O.B.Wiik vurderes at ligge indenfor mulighederne i planlovens § 37, hvis den blev etableret i eksisterende bygninger uden et større, udendørs oplag. Efterfølgende ville virksomheden kunne opføre en tilbygning på op til 500 m². Da der er ansøgt om en ny bygning på 1.200 m² og et større oplag, kræver det ansøgte landzonetilladelse, selvom virksomheden ved brug af § 37 kunne opnå næsten samme erhvervsareal.

En landzonetilladelse til virksomheden kunne begrundes i, at anvendelsen ligger tæt op ad mulighederne i Planlovens § 37, men det kan ikke udelukkes, at nyt byggeri vil foregribe den kommende lokalplanlægning og muligvis besværliggøre en fremtidig vej- og grundstruktur.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Udvalget besluttede at meddele tilladelse.
Bilag

Til toppen


88.   Udstykninger i landzone - forår 2019


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget beslutter hvilke ansøgninger, der skal sendes i naboorientering med henblik på politisk stillingtagen til ansøgningerne.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget fem ansøgninger om udstykning til ny boligbebyggelse i landzone. Vedhæftede notat viser kortbilag samt de grundlæggende problemstillinger i stikord.

Generelt gælder det, at nye udstykninger og nye boliger kræver landzonetilladelse. Ifølge Planloven skal nye boliger primært opføres i byzone, men der kan dog meddeles tilladelse til udstykninger og nye boliger som huludfyldninger eller afrunding af de landsbyer, der er afgrænset i kommuneplanen. Lige udenfor landsbyafgrænsninger bør nye boliger kun tillades gennem kommune- og lokalplanlægning.

Ifølge planlovens praksis kan der gives tilladelse til huludfyldning, hvis der er tale om enkelte huludfyldninger "indenfor samlede bebyggelser med landsbypræg". Der kan gives tilladelse til huludfyldning, "hvis bebyggelsen ikke bryder afgrænsningen mod det åbne land, og såfremt der i øvrigt ikke findes flere lignende byggemuligheder, som i givet fald ville have krav på en tilladelse ud fra lighedshensyn".

De fem ansøgninger:

 • Valorevej 36A – principiel tilladelse til opførelse af helårsbolig på eksisterende matrikel,
 • Svansbjergvej 13 - udstykning af to grunde til opførelse af nye helårsboliger,
 • Ejbyvej 88D - udstykning af to grunde til opførelse af nye helårsboliger,
 • Vindegårdsvej 9 - principiel tilladelse til opførelse af helårsbolig på eksisterende matrikel,
 • Teglværksvej 9 – udstykning af grund til helårsbolig.

Forvaltningen kan ikke anbefale de fire førstnævnte ansøgninger, da de falder udenfor planlovens gældende praksis. To sager ligger frit i det åbne land, mens de to øvrige ligger umiddelbart udenfor en plangrænse, hvor eventuelt nybyggeri skal kommune- og lokalplanlægges.

Den femte sag, på Teglværksvej, vil ligge som huludfyldning blandt 10 boliger i en samlet bebyggelse, der dog ikke er en landsby.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Udvalget besluttede at sende Teglværksvej 9 i naboorientering.

De øvrige ansøgninger gives afslag.

Bilag

Til toppen


89.   Opfølgning af påbud af den 31. marts 2019 - Corona Camping


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager tilsynsnotatet til efterretning.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede på udvalgsmøde den 6. december 2018 at udstede påbud om lovliggørelse af forholdene på Corona Camping – med henblik på at tilbageføre Corona Camping til campingplads med de gældende regler indenfor Campingreglementet – herunder afvikle helårsbeboelse m.m.

Kommunen påbød Michael Farnø/Corona Camping at afvikle ulovlige beboelser (helårsbeboelse) på campingpladsen senest den 31. december 2019. Samtidig påbød forvaltningen Michael Farnø/Corona Camping, at der foretages en generel oprydning på campingpladsen, bl.a. ved afvikling af faste konstruktioner med permanent individuelt præg inden den 31. marts 2019.

Det fremgår af vedhæftede tilsynsnotat, at der generelt er sket en stor oprydning på pladsen. Der er dog fortsat ca. 6 campingvogne med opbygninger af forskellig art af fortelte, terrasser, hegn opbevaring af materialer under campingvogne mv. Dette er ikke i overensstemmelse med Campingreglementet. Ifølge ejer er der bl.a. tale om vogne, der er indrettet som fælles opholds- eller aktivitetssteder. Hertil kommer et antal opsatte containere.

Supplerende oplysninger til sagen:

Corona Camping fik i 2012 landzonetilladelse til informations- og opholdsrum på følgende vilkår:

 1. Der sælges kun nødtørftigt hygiejneartikler, dåsemad, drikkevarer og slik i bygningen,
 2. Bygningen skal rumme sociale aktiviteter, herunder TV-stue hyggestue og lign. for max 50 pers.
 3. Der indrettes anretterkøkken i bygningen: Der er ikke tale om produktionskøkken.

I 2018 fik Corona Camping landzonetilladelse til indretning af socialt- og kulturelt samlingssted i eksisterende bygning, som indeholder

 • generelt åben i campingsæsonen 1. marts til 31. oktober,
 • ét større aftenarrangemant pr. måned hele året,
 • åben for mindre kulturelle arrangementer i dagtimerne hele året,
 • lovliggørelse af eksisterende produktionskøkken/restaurent.

Tilladelsen blev givet på vilkår af:

 1. Ét større arrangement pr. måned - slutter senest kl. 24,
 2. Åben for mindre kulturelle arrangementer i dagtimerne hele året kan finde sted fra kl. 10-18.

Herudover vil det fortsat være muligt at afholde enkeltstående festlige begivenheder såsom Sct. Hans fest efter miljølovens gældende regler.

Efter tilladelsen er meddelt, er der opstået tvivl om tolkningen af landzonetilladelsen, særligt hvad der er tilladt henholdsvis sommer og vinter. Den er derfor præciseret overfor ejer og naboer:

"Landzonetilladelsen indebærer, at campingpladsen ikke kan servicere og annoncere for arrangementer, der slutter senere end kl. 18 for andre end pladsens campister. Campisterne kan fortsat benytte lokalet som opholdsrum, uafhængigt af de fastsatte åbningstider i vilkårene.

Vilkåret om ét større aftenarrangement gælder hele året, det vil sige både sommer og vinter. Her er også tale om en aktivitet, der rækker ud over den godkendte campingplads. Af hensyn til beliggenheden; naturen, naboer og trafikken må der kun afholdes ét større aftenarrangement om måneden, og det skal slutte kl. 24."

Klager:

Landzonetilladelsen af 2018 er blevet påklaget til Planklagenævnet af beboere i området samt af Michael Farnø.

Beboere klager over kommunens landzonetilladelse til restaurationsdrift på Corona Camping, da de mener, en tilladelse til restaurationsåbning i vinterhalvåret fortsat vil påføre store gener for beboerne i området. De anfører, at restauranten er drevet ulovligt i mindst 6 år.

Michael Farnø klager over, at ansøgning om ny landzonetilladelse er blevet ændret af forvaltningen. Da campingpladsen har helårs åbent, mener han, ændring af åbningstiden er en restriktion af nuværende tilladelse. Åbningstiden skal gælde hele året. Han anfører videre, at pladsens gæster i dag har adgang til sociale aktiviteter, tv- stue, hyggestue og lign. for max 50 pers. De har således lov til at deltage i foredrag, frem til det slutter, alle ugens dage. En ændring vil være en restriktion. Endelig oplyser han, at han ikke benytter køkkenet som produktionskøkken nu, og agter ikke at gøre det, før der ligger en landzonetilladelse.

Klagerne ligger til behandling i Planklagenævnet, og Teknik- og Miljøforvaltningen får fortsat klager fra beboere i området. Klagerne omhandler primært aktiviteterne på pladsen, aftenarrangementer, musik og restaurantdrift, som annonceres på bl.a. Facebook.

En klage til Planklagenævnet over afgørelsen har opsættende virkning. Det vil sige, at landzonetilladelsen ikke må udnyttes, med mindre Planklagenævnet giver tilladelse til det.

Konsekvensen af klagen er, at Corona Camping på nuværende tidspunkt kun må anvende campingpladsen/faciliteterne i forhold til Campingreglementet den tidligere meddelte landzonetilladelse af den 22. juni 2012.

Konklusion:

Forvaltningen vil fortsat bede ejer indsende et kort over Corona Camping, hvor der er indtegnet en mulig sommerplacering af de 100 tilladte vogne og 4 hytter samt en mulig vinterplacering af de 20 tilladte vogne og evt. afgrænsning af vinteropbevaring.

De ca. 6 ulovlige campingvogne, der er indrettet som fælles opholds- eller aktivitetssteder skal lovliggøres fysisk. Det vil sige, at det skal være muligt at køre vognene væk, og at det individuelle præg mindskes ved at fjerne opbyggede terrasser og hegn.

Generelt gælder det, at alle vogne på pladsen skal kunne flyttes fra pladsen på kort tid, det vil sige uden oplag under vognene og med tilgængeligt træk på vognen.

Der skal redegøres for "cirkusvognens" størrelse jf. campingreglementets regler om større vogne, og vognen skal evt. fjernes.

Bevoksning/hæk og hegn omkring vogne skal lovliggøres.

Forvaltningen afventer fortsat Planklagenævnets afgørelse. Klagen over landzonetilladelsen har opsættende virkning og ikke må udnyttes, før sagen er afsluttet, eller Planklagenævnet giver tilladelse til det.

Sagsbehandling vedr. fredningen og skiltning til Corona Camping varetages af forvaltningens Miljøafdeling.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


90.   Ansøgning om tilladelse til flere fastliggere på Corona Camping


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller overfor Klima- og Planudvalget, at der ikke gives tilladelse til øget andel af fastliggere eller til øget vintercampering på Corona Camping.
Baggrund og vurdering

Corona Camping ansøger jf. Campingreglementet om tilladelse til at have 75 fastliggerpladser og 25 pladser til korttidscamping i sommerperioden 1. marts til 31. oktober. Samtidig ansøges der om tilladelse til vintercamping til 50 enhedspladser.

Begrundelsen er, at i forbindelse med oprydning på standpladserne vil der ikke være synlig forskel på fastliggere og campister, der kun ligger der i kortere tid ad gangen.

Det ansøgte kræver ny udlejningstilladelse efter Campingreglementet. I forbindelse med en fornyet tilladelse kan kommunalbestyrelsen tage den samlede tilladelse op til revision og fx ændre og præcisere vilkårene.

Corona Camping har i dag tilladelse til i alt 100 campingenheder. Heraf må 20 enhedspladser anvendes til vintercampering. Der er desuden tilladelse til vinteropbevaring på 490 m², men det fremgår ikke, hvor på pladsen der kan etableres vinteropbevaring. Corona Camping har tidligere oplyst, at de ikke ønsker vinteropbevaring af campingvogne.

Fastliggere

En campingplads må ifølge Campingreglementet benyttes til campering i perioden 1. marts - 31. oktober. I perioden 20. juni - 10. august skal mindst 50 % af den tilladte kapacitet være til rådighed for campering af højst fire ugers varighed (korttidscampering). Kommunen kan tillade fravigelse af denne grænse, idet dog mindst 25 % af den tilladte kapacitet skal være til rådighed for korttidscampering.

Baggrunden for disse regler er, at campingpladser er til ferieformål, og at de ikke må udvikle sig til sommerhuslignende områder eller til helårsbeboelse.

Ifølge vejledningen til Campingreglementet findes der campingpladser, hvor efterspørgslen i højsæsonen ikke kan begrunde, af 50 % af pladsen skal være til rådighed for korttidscampering. I sådanne tilfælde kan kommunen tillade op til 75 % fastliggere og 25 % korttidscampering.

Vintercampering og vinteropbevaring

Campingvogne, telte m.v. må kun være opstillet på en campingplads i perioden 1. november - 28. februar, hvis kommunen har givet tilladelse til vintercampering, det vil sige kortvarige ophold i weekender m.v. og max. 15 hverdage i hele perioden, eller til vinteropbevaring af campingvogne m.v. på en nærmere afgrænset del af en campingplads.

Arealet til vintercampering og arealet til vinteropbevaring må tilsammen udgøre et areal, der svarer til højst 70 % af det tilladte antal campingenheder. Hvis campingpladsen ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som særligt værdifuldt landskabsområde, naturområde eller lignende, må der ikke meddeles tilladelse til vintercampering, og tilladelse til vinteropbevaring må kun omfatte et areal, der svarer til højst ca. 25 % af det tilladte antal campingenheder. Ved vinteropbevaring skal campingvognene m.v. placeres på en sådan måde, at de ikke kan benyttes til dag- eller natophold.

Forvaltningens vurdering

Der står for tiden ca. 70 campingvogne på Corona Camping. I vinterperioden er der hidtil ikke foregået vinteropbevaring på pladsen, jf. Campingreglementet. Corona Camping har tilladelse til vintercamping med 20 vogne, der kan benyttes til skiftende ophold. De resterende vogne på pladsen skal samles på et angivet sted, hvor de ikke kan benyttes.

Corona Camping ligger i et område, der i kommuneplan 2017 er udpeget som bevaringsværdigt landskab og beliggende midt i et naturbeskyttelsesområde, der desuden er fredet område. Hertil kommer nærhed til område med kulturhistorisk bevaringsværdi, værdifuldt kulturmiljø og beskyttede naturtyper. Derudover ligger campingpladsen i et område med sommerhusbebyggelse, der er udlagt i området netop på grund af de særlige herlighedsværdier.  Hele området er sårbart overfor kontinuerlig trafik og beboelse med tilhørende aktiviteter, og det bør derfor begrænses til sommerperioden.

Ifølge Campingreglementet må der ikke tillades vintercampering i sådanne områder, og vinteropbevaring må max. udgøre 25 %. Hvis andelen af fastliggere i sommerperioden øges til 75 %, vil udfordringen med plads til vinteropbevaring blive tilsvarende større.

På denne baggrund anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen, at i perioden 20. juni - til 10 august skal mindst 50 % af nuværende kapacitet være til rådighed for campering af højst fire ugers varighed (korttidscampering). 

Ligeledes vurderes det, at andelen af vintercampering ikke kan øges, men at de tilladte 20 vinterenhedspladser fortsat kan benyttes til kortvarige ophold om vinteren. Alle andre vogne skal samles på et nærmere angivet areal på campingpladsen i vinterperioden.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


91.   Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der gives dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen på ejendommen Vamdrupvej 1.
Baggrund og vurdering

Marinaudvalget ønsker at udbyde etablering af et hostel på Køge Marina sammen med ejendommen Vamdrupvej 1, som i dag huser Køge Vandrehjem, men som planlægges udbudt til boliger. På den måde forventes en større gruppe potentielle budgivere på marinahostellet.

Det er hensigten at udbyde ejendommen Vamdrupvej 1 til en tæt-lav boligbebyggelse. I ejendommens sydvestlige hjørne findes en fredet rundhøj. Jf. naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1 må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. I udgangspunktet kan der derfor ikke opføres boliger på Vamdrupvej 1. Kommunen har dog mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra fortidsmindebeskyttelsen jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2. Dispensationen kan påklages af bl.a. offentlige myndigheder samt foreninger og organisationer med en klagefrist på 4 uger.

Udbud af ejendommen Vamdrupvej 1 kan først ske, når der er meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelsen på ejendommen og efter afgørelse i en eventuel klagesag. Med dispensationen ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen således at afklare, om der kan planlægges for en bebyggelse i 2 plan med en bebyggelsesprocent på 30 for ejendommen som helhed. Efterfølgende skal det i forbindelse med lokalplanlægning og inddragelse af borgerne afklares, hvorvidt en lavere, mindre tæt bebyggelse er mere hensigtsmæssig.

Den nordlige del af ejendommen Vamdrupvej 1 er bebygget, og nord, øst og vest for ejendommen findes parcelhuse. Det er forvaltningens vurdering, at der kan dispenseres fra fortidsmindebeskyttelsen til en tæt-lav bebyggelse på den nordlige del af ejendommen, da rundhøjen opleves fra syd og i sammenhæng med en fredet rundhøj umiddelbart syd for ejendommen.

Realisering af et projekt som skitseret i dispensationen kræver vedtagelse af en lokalplan samt et tillæg til kommuneplanen. Vamdrupvej 1 er i dag omfattet af byplanvedtægt nr. 5 for Nørremarken, som udlægger ejendommen til offentlige formål samt kommuneplanramme 2B09, som giver mulighed for planlægning af åben-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 30.

Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


92.   Miljømål for indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at miljømålene for indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse godkendes, og at udvalget tilkendegiver, om udvalget er villige til at benytte muligheden for påbud til lodsejere, hvis frivillige aftaler ikke kan opnås.

Miljømål:

Køge Kommunes mål med indsatsplanen er at sikre et højt ambitionsniveau for grundvandsbeskyttelsen, som tager udgangspunkt i, at vandforsyningen baseres på uforurenet grundvand frem for rensning og fortynding.

Målet med indsatsplanen er endvidere at skabe et godt grundlag for at grundvandsbeskyttelsen så vidt muligt baseres på individuelle, frivillige aftaler mellem vandværker, lodsejere og andre interessenter.

Baggrund og vurdering

Udarbejdelse af indsatsplanen for grundvandsbeskyttelsen i Køge Kommune er startet op i marts 2019. I dette arbejde er der behov for formulering af politiske miljømål i indsatsplanen. Formålet med fastsættelse af miljømålene er at få defineret et ambitionsniveau for det videre arbejde med indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse. Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at arbejde videre med et højt ambitionsniveau for grundvandsbeskyttelsen i kommunen.

Miljømålene har været drøftet i Køge Kommunes Grundvandsråd på rådets sidste møde den 6. maj 2019. Referat fra mødet er vedlagt som bilag 1. Der var enighed i grundvandsrådet om, at der bør indgå politiske miljømål i indsatsplanen, som afspejler ambitionsniveauet for indsatsplanen samt målet med at lave indsatsplanen.

Baggrunden for miljømålene er bl.a. Miljøstyrelsens vejledning om indsatsplanlægning. Vejledningen anbefaler, at kommunalbestyrelsen definerer beskyttelsesindsatsen som miljømål i indsatsplanen.

Miljømålene i indsatsplanen har 2 formål, dels:

 • at sikre, at drikkevandsressourcen har en tilfredsstillende kvalitet og mængde, så grundvandsressourcen fortsat kan anvendes til drikkevandsindvinding,

 • at sikre vandforsyningsselskaberne, som er omfattet af vandsektorloven, kan få lov til at øge deres økonomiske rammer. Ved vedtagelse af miljømål i en indsatsplan er det muligt for vandforsyningsselskaberne at opkræve yderligere betaling fra forbrugerne, så der er økonomi til at udføre indsatserne for grundvandsbeskyttelse udover deres vanlige budget.

Samtidig vil opstillingen af miljømål for indsatsplanen tilgodese de planrammer, der er defineret i Kommuneplan 2017-2029 for Køge Kommune, at:

 • Sikre grundvandsressourcen udnyttes på en bæredygtig måde (indvindingstilladelser),
 • Sikre at vandforsyningen som udgangspunkt baseres på uforurenet grundvand (Indsatsplan),
 • Sikre at grundvandsbeskyttelsen sker ved kilden frem for rensning og fortynding (Indsatsplan),
 • Sikre at vandværkerne er nødforbundet med hinanden med hensyn til Forsyningssikkerheden (vandforsyningsplan),
 • Sikre et højt ambitionsniveau for grundvandsbeskyttelsen gennem bl.a. indsatsplaner til sikring af den fremtidige drikkevandsforsyning (Indsatsplan),
 • Sikre den fremtidige drikkevandsproduktion både til kommunens eget forbrug og til den store eksport af drikkevand ud af kommunen, primært til København (Indsatsplan).

Det er hensigten med indsatsplanen at sikre den fremadrettede grundvandsbeskyttelse gennem frivillige aftaler mellem vandværker og lodsejere. Kan der ikke opnås frivillige aftaler, har Køge Kommune mulighed for give påbud til lodsejeren. Påbudsmuligheden skal ses som en mulighed kommunen har, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale i mindelighed eller, hvis en lodsejer udtrykker ønske herom.

For det videre arbejde med indsatsplanen er det vigtigt med en tilkendegivelse fra Klima- og Planudvalget, om udvalget kan tilslutte sig et højt ambitionsniveau for grundvandsbeskyttelse med de opstillede miljømål og dermed også er villige til at benytte muligheden for påbud, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler.

Forvaltningen vil gerne gøre udvalget opmærksom på, at Miljø- og Fødevareklagenævnet netop har givet Århus Kommune medhold i, at kommunen gerne må forbyde brug af sprøjtemidler på grund af grundvandsinteresser. Afgørelsen kan læses her: https://www.dknyt.dk/artikel/101902/aarhus-fr-medhold-m-gerne-forbyde-landmaend-at-sprjte/?nb=1

Økonomi
Med et højt ambitionsniveau for grundvandsbeskyttelse, forventes omfattende indsatser i henhold til restriktioner overfor berørte lodsejere. Det er det enkelte vandværks forbrugere, som skal betale for indsatserne for grundvandsbeskyttelse.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


93.   Revideret Forskrift for olieprodukter og kemikalier


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til, at udkastet til forskriften vedtages af Klima- og Planudvalget og sendes i offentlig høring.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et udkast til en revideret Forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier. Teknik- Miljøforvaltningen har også udarbejdet udkast til to korte pjecer om forskriftens underemner. Forskriftens arbejdstitel er ”Forskrift for olieprodukter og kemikalier”.

Forskriften vedrører håndtering og opbevaring af olie, kemikalier og flydende, farligt affald, samt krav til indretning og drift af påfyldningspladser for brændstoffer (tankstationer er ikke omfattet). Jordbrugsmæssig håndtering og opbevaring af slam, gødningsprodukter og plantebeskyttelsesmidler er ikke omfattet. Forskriftens formål er at sikre imod forurening af jord, overfladevand, grundvand og kloak med olieprodukter, kemikalier, brændstof og flydende, farligt affald.

Forskriften er udarbejdet med hjemmel i § 20 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen (nr. 844 af 23. juni 2017). Forskriften skal offentliggøres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 18. Forskriften vil have status af gældende lovgivning i Køge Kommune.

Forskriften gælder, kort sagt, alle virksomheder og landbrugsejendomme i Køge Kommune, dog med undtagelse af virksomheder med miljøkrav fastsat i miljøgodkendelser (medmindre de har vilkår om at overholde forskriften) eller bekendtgørelser. Forskriften er blevet præciseret på flere punkter og desuden ændret, primært i forhold til indretningskrav for påfyldningspladser. Se vedlagte indstillingsbilag.

Ændringerne kan få betydning for enkelte virksomheder i kommunen, både miljøgodkendte og mindre virksomheder (f.eks. autoværksteder og entreprenørvirksomheder m.m.). Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke overblik over, hvor mange virksomheder det drejer sig om, men forventer at antallet er begrænset.

Ændringerne kan i nogle tilfælde indebære, at en virksomhed skal udføre miljøforbedrende tiltag over for eksempelvis egen påfyldningsplads og/eller kemikalieplag. Fristen vil i så fald være Forskriftens ikrafttrædelsesdato, medmindre særlige forhold taler for en fristforlængelse i det enkelte tilfælde. Forvaltningen foretager en konkret vurdering i hvert tilfælde. Der er i forvejen påfyldningsplader, der ikke overholdt den gamle forskrift.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Den offentlige høring vil ske på Køge Kommunes hjemmeside under ”Høringer og afgørelser”. Der vil også blive sendt et særskilt høringsbrev til de miljøgodkendte virksomheder, der er omfattet af forskriften, og som muligvis vil blive omfattet af krav om miljøforbedrende tiltag inden for en relativt kort frist.

Efter endt høring vil forvaltningen færdiggøre forskriften og vende tilbage til Klima- og Planudvalget med henblik på endelig vedtagelse af den reviderede forskrift.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


94.   Spildevand fra Sjællands Universitetshospital


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at fristen for etablering af særskilt rensningsanlæg udskydes til 1. januar 2021.
Baggrund og vurdering

Den 2. november 2015 har Teknik- og Miljøforvaltningen sendt en afgørelse om spildevand til Region Sjælland, som indebærer, at der skal etableres et dedikeret anlæg til rensning af spildevand fra Sjællands Universitetssygehus, Køge, senest den 1. januar 2019 på baggrund af en udvalgsbeslutning dateret den 8. oktober 2015.

Afgørelsen er i overensstemmelse med gældende regler og krav om ”rensning ved kilden”. Der er vejledende krav om rensning ved kilden, bl.a. fordi det vurderes, at man bedst og billigst kan fjerne miljøfremmede stoffer (lægemidler i dette tilfælde) i spildevand fra virksomheder/institutioner, inden det blandes og fortyndes med andet spildevand.

Etableringen af anlægget blev forsinket, da det bl.a. var nødvendigt at få afklaret, om der bør oprettes et særligt spildevandsforsyningsselskab.

Der opstod desuden en diskussion (bl.a. i medierne), hvor der tales for, at man i stedet for ”rensning ved kilden” (lokal rensning) bør forbedre spildevandsrensning på offentlige renseanlæg (central rensning), da der også findes lægemidler i spildevand fra almindelige husholdninger. Forvaltningen valgte derfor ikke at håndhæve tidsfristen og at afvente Miljøstyrelsens holdning til sagen.

Miljøstyrelsen inviterede diverse parter for at komme med deres bemærkninger til denne problemstilling ved et møde den 19. september 2018. Miljøstyrelsen lovede desuden at tage stilling til emnet inden 2019. Ved et IDA (Ingeniørforeningen i Danmark)-arrangement om hospitalsspildevand den 21. januar 2019 oplyste Miljøstyrelsen, at de fastholder de gældende krav om ”rensning ved kilden”, men at kommuner skal vurdere, om et specifikt hospital defineres som en ”punktkilde”. Dertil skal der tages stilling til hospitalsspildevandets stofindhold, koncentrationer og miljøpåvirkning. Forvaltningen vurderer, at Sjællands Universitetshospital er en større punktkilde (se også rapporten: Universitetssygehus Køge – Kortlægning og miljøvurdering af lægemidler i spildevand, januar 2016). Miljøstyrelsen oplyste desuden, at rense ved kilden er et gennemgående princip om BAT i forhold til spildevand i vedtagne BAT-konklusioner.

Efterfølgende har kommunen modtaget en ”Vejledende udtalelse vedrørende hospitalsspildevand” fra Miljøstyrelsen dateret den 23. april 2019, som bekræfter ovenstående.

Undersøgelser har vist, at lægemidler er farligere, end man har vidst indtil nu, og emnet er mere kompliceret. Derfor anbefales det, at forvaltningen anvender forsigtighedsprincippet og reducerer udledning af lægemidler til Køge Bugt så meget som muligt. Forvaltningen ønsker derfor at fastholde kravene om lokal rensning. Det forventes, at staten på et tidspunkt vil kræve forbedret spildevandsrensning på offentlige renseanlæg, hvilket er deres ansvarsområde. På den måde kan udledning af lægemidler bliv minimal. Følgende er relevant i den sammenhæng:

 1. Lægemidler kan have skadelige virkninger ved langt lavere koncentrationer end man har regnet med indtil nu, da nogle lægemidler ikke kun påvirker vandorganismernes helbred, men også deres adfærd. Koncentrationer af nogle lægemidler har en påvirkning ved en faktor 1.000 lavere (picogrammer) end de koncentrationer, som vi plejer at regne med ved lægemidler (nanogrammer). Påvirkningen af en kombination af lægemidler kan desuden være større end forudset for de enkelte lægemidler (der er synergi).
 2. Antibiotika, resistente bakterier og gener fra resistente bakterier, som afledes til offentlige spildevandsrenseanlæg, kan fremme, at der opdyrkes flere og andre resistente bakterier på disse anlæg, hvilket vurderes at være et væsentligt problem. Derfor bør spildevand fra hospitaler behandles separat, så spredning af resistente bakterier mindskes.
 3. Det forventes, at Regionen skal betale et beløb for bortskaffelse af spildevandet på omkring størrelsen af vandafledningsbidraget ved rensning ved kilden, som regionen betaler p.t. De økonomiske konsekvenser for Regionen er derfor begrænsede.

Regionen har bedt KLAR Forsyning om at etablere det dedikerede spildevandsrenseanlæg. Ifølge KLAR Forsynings planlægning kan anlægget være etableret den 1. januar 2021. Forvaltningen vil derfor udskyde fristen til etablering af anlægget fra den 1. januar 2019 til den 1. januar 2021.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


95.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Afholdt møde med HB Køge om Køge Idrætspark om evt. ændret lokalplan.
Beslutning
 • Afholdt møde i Landsbyforums styregruppe.

Godkendt.


Til toppen


96.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Godkendelse af container ved Revlen
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


97.   Eventuelt


Beslutning
På næste møde evalueres den netop igangsatte renovationsordning.

Til toppen


98.   Startredegørelse for lokalplan (Lukket punkt)Til toppen


99.   Principiel beslutning om selvhjælpshandling i sag (Lukket punkt)Til toppen


100.   Udbud (Lukket punkt)Til toppen


101.   Kontroludbud af vandløbsvedligeholdelsen (Lukket punkt)Til toppen


102.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 11.09.19