Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 01.11.2018 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Torben Haack, (F)


195.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


196.   Tema: Køge Kyst


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at orientering fra Køge Kyst tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget har inviteret projektdirektør for Køge Kyst til at give en status for Køge Kyst-projektet i sin helhed og med særlig fokus på sager og projekter, der vedrører Klima- og Planudvalgets område.

Borgmesteren og byrådsmedlem Flemming Christensen (C) deltager i temamødet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


197.   4. Økonomiske budgetredegørelse 2018 for Klima- og Planuvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at 4. økonomiske budgetredegørelse 2018 for Klima- og Planudvalget godkendes.

Baggrund og vurdering

4. Økonomiske budgetredegørelse 2018 for Klima- og Planudvalget.

Klima- og Planudvalgets budgetramme er for 2018 fordelt med en ramme på et skattefinansieret område (serviceudgifter) på 5,2 mio. kr. og 29,0 mio. kr., som vedrører det gebyrfinansierede område.

Klima- og Planudvalgets største budgetområder omfatter:

 • Byudvikling, bolig og miljøforanstaltning
 • Vandløb
 • Grøn omstilling
 • Gebyrfinansierede ydelser

Vandløbsdrift

Budgettet er presset på grund af reparation af slusen i Kimmerslev Sø på ca. 258.000 kr. Beløbet findes indenfor egen ramme, og evt. merforbrug overføres til 2019.

Gebyrfinansieret område

Der er nu indgået nye kontrakter omkring indsamling af affald og indkøb af beholdere. På den baggrund vil der i november 2018 blive forelagt en sag til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg  og Byråd med indstilling om nye gebyrer på affaldsområdet fra 1. maj 2019.

Området er gebyrfinansieret og skal i princippet hvile i sig selv over en årrække

Lov- og cirkulæreprogrammet vedrører ændringer med netto i alt 14.040 kr. i 2018 fordeles indenfor husdyrbrugsloven med -145.000 kr. og 159.040 kr. indenfor drikkevandsressourcer og ud i årerne.

Klima- og Planudvalgets anlægsbudget

Af vedhæftede notat for anlægsområdet fremgår, at der indenfor Skattefinansierede serviceanlæg forventes en bevillingsoverførelse fra 2018 til 2019 for Kystsikring og klimasikring, hvor projektet fortsætter.

Drifts- og anlægsbilag er vedhæftet.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


198.   Klima- og Planudvalget - orientering om Budget 2019-22


Indstilling

Byrådet vedtog den 9. oktober 2018 budgettet for 2019-22. Forud herfor havde et enigt byråd bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance (herefter benævnt A, V, C, F, O, Ø og I) indgået forlig om budget 2019-22.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 9. oktober 2018 budgettet for 2019-22. Forud herfor havde et enigt byråd bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance (herefter benævnt A, V, C, F, O, Ø og I) indgået forlig om budget 2019-22.

Budget 2019-22 indeholder en genopretning af kommunens økonomi, hvor der er indarbejdet besparelser på gennemsnitligt 55 mio. kr. i 2019-22 og yderligere 60 mio. kr. i besparelsespulje fra 2020 og frem. Budgettet indeholder desuden et anlægsbudget, der udgør 192,2 mio. kr. i 2019 og i alt på 572 mio. kr. i budgetperioden. Samlet set er der i budgetforliget fokus på de kommunale kerneopgaver, og med de indarbejdede besparelser i budget 2019-22 arbejdes der hen mod en økonomi i balance. Forligspartierne lægger op til, at arbejdet med udmøntningen af den resterende økonomiske udfordring bestående af 60 mio. kr. fra 2020 og frem betyder, at der på fagudvalgenes møder i november igangsættes analyser inden for de enkelte fagudvalgs områder med henblik på at finde besparelserne.

Budgettet for Klima- og Planudvalget er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Skattesatser og afgifter er uændrede i forhold til sidste år og udgør i 2019:

 • Personskat: 24,9 procent 
 • Kirkeskat: 0,87 procent 
 • Grundskyld - almindelige ejendomme: 21,038 promille 
 • Grundskyld – produktionsjord: 6,238 promille 
 • Dækningsafgift – erhvervsejendomme: 0 promille 
 • Dækningsafgift - offentlige ejendomme, forskelsværdi: 8,75 promille 
 • Dækningsafgift - offentlige ejendomme, grundværdi: 10,519 promille.

Med det vedtagne budget for 2019-22 sikres det, at kommunens økonomiske politik fortsat er overholdt. Det betyder, at der er en god balance i kommunens økonomi de kommende år, og budget 2019-22 indeholder derfor ikke noget kassetræk. Med aftalen opretholder forligspartierne en god likviditet på den rigtige side af 150 mio. kr. Byrådet besluttede samtidigt valg af statsgaranti for 2019.

Fagudvalgene er efter vedtagelsen af budget 2019-22 ansvarlige for at implementere budget 2019-22.

Økonomi

Se ovenstående.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


199.   Dispensation fra lokalplan 1041 for rækkehuse på Tessebøllevej


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der meddeles dispensation fra lokalplan 1041 til opførelse af 29 tæt-lav boliger. Dispensationen omfatter:

 1. Ændret udformning af interne veje, stier og p-pladser, § 5.2, 5.3 og 5.5
 2. Overskridelse af byggefelter – delvist i fælles friarealer, § 6.3 og 8.2
 3. Ændringer i bygningernes udformning, § 6.4 og 6.6.
Baggrund og vurdering

Teknik- og miljøforvaltningen har modtaget ansøgning om dispensation fra lokalplan 1041 til opførelse af tæt-lav boliger på ovennævnte ejendom. Lokalplanen er fra 2016 og giver mulighed for opførelse af op til 30 boliger i form af rækkehuse på ejendommene Tessebøllevej 18 A-B. Ejendommene er ejet af Køge Kommune og rummer i dag to nedlagte daginstitutioner, der skal nedrives.

Ansøger ønsker at opføre 29 tæt-lav boliger med egen carport i forbindelse med hver bolig. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for en rækkehusbebyggelse med fællesparkering og adgang til den enkelte bolig via stier. Opførsel af tæt-lav boliger med egen carport medfører en anden vejstruktur og en anden parkeringsløsning end den, der er fastlagt i lokalplanen. Herudover medfører det en overskridelse af lokalplanens byggefelter, hvilket primært sker på arealer, som i lokalplanen er udlagt til veje, stier og parkeringsarealer men også på arealer, som er udlagt til fælles friareal.

Lokalplanen er endnu ikke realiseret, hvorfor en ændret intern vejstruktur og parkeringsløsning samt en anderledes disponering af fælles friarealer ikke vil påvirke beboere.

Nabohøring

Ifølge planlovens § 20 skal dispensationer fra en lokalplan eller en plan m.v. sendes til høring hos personer, foreninger m.v. med individuel interesse i sagen i 2 uger, inden der kan træffes en afgørelse. Dispensationen har været sendt i nabohøring fra den 4. - 19. oktober 2018. Der er indkommet 2 svar.

Høringssvarene indeholder bl.a.:

 • Ønske om, at bygninger, som opføres indenfor lokalplanens nordøstligste byggefelt, roteres, så gavle vender mod nord, således at risikoen for indbliksgener minimeres. I lokalplanen er bygningerne placeret med facader mod nord 
 • Indsigelse mod overskridelse af lokalplanens vestligste byggefelt på grund af risiko for indbliksgener.

De ønskede overskridelser af lokalplanens byggefelter sker på en måde således at minimumsafstande til naboskel, som vist på lokalplanens kortbilag 2, overholdes. Lokalplanens byggefelter er placeret, så "det skrå højdegrænseplan jf. bygningsreglementet" ved udnyttelse af lokalplanens mulighed for bygninger i 2 etager kan overholdes, og det er forvaltningens vurdering, at der derved er sikret en rimelig afstand til naboer. 

De ønskede overskridelser af lokalplanens byggefelter sker på en måde, således at der fortsat er udlagt areal til en stiforbindelse, som forbinder lokalplanområdet, boligbebyggelsen vest for lokalplanområdet og det rekreative område syd for lokalplanområdet.

Forvaltningen vurderer, at de ansøgte dispensationer kan meddeles, da de ikke strider mod planens principper. Lokalplanens formål er bl.a. at sikre, at den nye bebyggelse fremstår med variation i bebyggelsen. Lokalplanen sikrer dette med krav om fremspring i facader og forskydninger i tagflader mm. Ved opførsel af tæt-lav boliger med carport i tilknytning til den enkelte bolig opstår der naturligt en vis variation i form af spring i bygningshøjder. Herudover imødekommes lokalplanens formål om variation i bebyggelsen ved brug af forskellige farver tegl.

Økonomi
Sagen om dispensation har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Det er forudsat, at de i lokalplanen nævnte stiforbindelser realiseres, som anført i § 11.

Bilag

Til toppen


200.   Ansøgning om håndværkerhotel på Rugbjergvej 10


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget beslutter, om der skal meddeles landzonetilladelse til ansøgning om håndværkerhotel på Rugbjergvej 10.
Baggrund og vurdering

Et jysk entreprenørfirma ansøger om landzonetilladelse til etablering af håndværkerhotel for op til 10 ansatte og kontorvirksomhed i overflødiggjorte bygninger på Rugbjergvej 10. Der ønskes indrettet 8-10 beboelsesværelser (et værelse pr. person) i en tidligere kontorbygning.

Virksomheden udfører større betonrenoveringsopgaver på forskellige lokaliteter på Sjælland, som har en varighed på 4-8 måneder. I den forbindelse er der behov for overnatningsfaciliteter for virksomhedens håndværkere, der typisk arbejder fire dage om ugen, hvorefter de tager hjem på forlænget weekend. Håndværkerne vil køre fra ejendommen tidligt om morgenen i 1-2 biler og ankomme på ejendommen sidst på eftermiddagen. Der vil ikke være besøgende kunder eller udendørs oplag.

Det eksisterende stuehus vil fungere som kontor og fælleslokaler for håndværkerne. I den forbindelse  ansøges der om tilladelse til nedlæggelse af bopælspligten, idet der ikke længere vil være permanent beboelse. Beboelsesværelserne indrettes i en eksisterende kontorbygning fra 1996 på 315 m².

Ejendommen ligger i landzone. Håndværkerhotel er ikke direkte omtalt i statens vejledning om landzoneadministration. Anvendelsen kan betragtes som enten hotelvirksomhed, i lighed med vandrerhjem og Bed & Breakfast, eller som flere boligenheder, der indrettes i tiloversbleven bygning. Begge dele kræver landzonetilladelse.

Med til vurderingen hører, at anvendelse af stuehuset til overnatning for et antal håndværkere ikke ville være en ændret anvendelse, der kræver landzonetilladelse, da dette ville være sidestillet med bolig. Samtidig kan der uden tilladelse indrettes en ny bolig i den overflødiggjorte erhvervsbygning. Ophævelse af bopælspligten på en landbrugsejendom kræver tilladelse fra Landbrugsstyrelsen. Det vil ikke senere være muligt at udvide bygningsmassen uden tilladelse.

I dette tilfælde indrettes 8-10 beboelsesværelser i en overflødig bygning. Dette vil isoleret set ikke medføre en større ændring i forhold til omgivelserne, men det vil skabe præcedens for lignende tilladelser på andre landejendomme. Gennem de seneste år har der været stor interesse for at indrette boliger til håndværkere på grund af den store aktivitet i branchen.

I 2015 tillod Teknik- og Miljøforvaltningen at indrette fem værelser til i alt 10 håndværkere på en landejendom på Lidemarksvej 26A. Sagen var startet på baggrund af en ulovlig anvendelse til i alt 50 håndværkere. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 7. maj 2015, at der ikke skulle udarbejdes lokalplan med mulighed for at indrette 10 værelser på denne ejendom, da dette ville være i strid med det generelle princip om at begrænse nye boliger og andre byfunktioner i det åbne land.

Forvaltningen vurderer, at ejendommens og bygningernes placering samt den omkransende beplantning kan tale for en tilladelse til den ønskede anvendelse. Hvis der meddeles tilladelse, kan der fastsættes vilkår om værelsernes størrelse og antal, men der kan fx ikke stilles vilkår om beboernes adfærd, ligesom det vil være meget svært at håndhæve eventuelle klagesager.

En tilladelse vil betyde anvendelse af en ubeboet bolig og bygning, men det vil ikke understøtte indsatsen for bosætning i landdistrikterne i form af nye boformer som bofællesskaber og kollektiver, som er et formål med landzonebestemmelserne.

På Klima- og Planudvalgets møde den 4. september 2018 blev sagen behandlet første gang, og det blev besluttet, at sagen skulle sendes i naboorientering, før udvalget tager endelig stilling til sagen.

Ansøgningen har været i naboorientering i 14 dage hos naboer med matrikelskel til den ansøgte ejendom inklusiv genboere på Rugbjergvej - i alt 7 ejendomme. Der er indkommet 21 indsigelser fra 13 ejendomme i lokalområdet. Det vil sige høringssvar fra 6 ejendomme flere, end der er hørt i naboorienteringen.

Alle bemærkningerne tager udgangspunkt i, at ingen ønsker et håndværkerhotel i lokalområdet begrundet i utryghed ved beboere/naboer uden lokal tilknytning til området og betænkelighed ved forvaltningens håndtering af eventuelle nabogener og -klager. Dertil stilles der spørgsmål til konsekvenserne af at nedlægge ejendommens bopælspligt og den formodede præcedenseffekt.

Ét høringssvar omhandler forlydender om, at ejendommens omkransende beplantning, som i sagsfremstillingen af 4. september 2018 nævnes som positiv faktor i den mulige anvendelse til håndværkerhotel, vil blive fjernet i tilfælde af tilladelse til håndværkerhotel. Hertil nævnes, at ansøger har ejet og anvendt ejendommen til overnatning for håndværkere siden 2017, og der nu søges om lovliggørelse og udvidelse af håndværkerhotellet.

Bopælspligten betyder, at en virksomhed, der ejer et stuehus på en landbrugsejendom har pligt til at sørge for, at boligen er beboet og anvendt til fast bopæl i minimum 250 dage om året, jf. Landbrugsloven. En virksomhed kan ikke selv fysisk opfylde bopælspligten, da virksomheden er en juridisk person. Hvis ikke ejeren selv kan bo der, har ejeren altså pligt til at leje boligen ud. Det overordnede formål med loven er at undgå, at boliger står tomme i længere tid ad gangen, og loven har baggrund i ønsker om bl.a. at undgå affolkning og forfald af yderområderne og forhindre spekulation i boligmarkedet. Landbrugsstyrelsen er myndighed. Tilladelse til at ophæve bopælspligten gives efter meddelt landzonetilladelse til ændret anvendelse.

Det er forvaltningens vurdering, at der i tilfælde af en tilladelse til ændret anvendelse af stuehuset vil være flere lignende sager med ønske om ophævelse af bopælspligten til diverse anvendelser af ejendomme i det åbne land. Denne udvikling vil være uhensigtsmæssig i forhold til ét af formålene med landzonebestemmelserne - at understøtte indsatsen for bosætning i landdistrikterne. Omvendt vil en tilladelse til håndværkerhotel understøtte "genanvendelsen" af en tiloversbleven bygning og ubeboet bolig.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Der meddeles afslag på ansøgningen.
Bilag

Til toppen


201.   Renovering af Det Grønne Hus


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget godkender, at

 1. udgiften til lejemålet Det Grønne Hus, som beskrevet i sagen, dækkes af budgettet til Grøn Omstilling
 2. udvalget beder Teknik- og Ejendomsudvalget om at renovere huset for 2,3 mio. kr., finansieret af vedligehold af kommunale bygninger i 2019.
Baggrund og vurdering

Lokalerne i huset i Vestergade 3C er ikke tidssvarende som kontorarbejdspladser. For at bringe lokalerne op på et niveau, så der er mulighed for udlejning, skal der ske en renovering.

Efter en renovering vil lokalerne kunne udlejes som et attraktivt kontor med 6 pladser på 1. salen og 3 pladser i stueetagen.

Connect Køge har udtrykt ønske om at leje kontorer på husets 1. sal og har i den forbindelse meddelt at de vil være villige til at betale 60% af den fremtidige leje, svarende til 133.950 kr.

Grøn omstilling vil efter en renovering leje lokaler i stueetagen og betale 40% af den fremtidige leje, svarende til 89.300 kr. 

Connect Køge har samtidigt fremført, at de vil være indstillet på at fortsætte samarbejdet med grønne foreninger, der benytter huset i aftentimerne.

 

Fordeling %

m2

Husleje

Drift

I alt

Connect Køge

60

141

133.950

108.000

241.950

Grøn omstilling

40

94

89.300

72.000

161.300

I alt

100

235

223.250*

180.000

403.250*

* ved en husleje på 950 kr/m2

Økonomi
Der har hidtil været anvendt omkring 250.000 kr. til leje og drift af Det Grønne Hus dækket af budgettet til Grøn omstilling. Fremadrettet vil dette beløb udgøre omkring 160.000 kr.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


202.   Ansøgninger til landsbypuljen - efterår 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget beslutter, hvilke ansøgninger der skal tildeles støtte fra landsbypuljen.
Baggrund og vurdering

Landsbypuljens formål er at støtte projekter og aktiviteter, der kan fremme realiseringen af Køge Kommunes landdistriktspolitik – i kommunens 32 afgrænsede landsbyer og det åbne land.

I 2017 modtog 16 projekter tilskud fra landsbypuljen på 1,08 mio. kr. på et anlægsprojekt. I 2018 er der afsat 0,5 mio. kr. til nye projekter på Klima- og Planudvalgets driftsbudget. Otte projekter modtog tilskud på i alt 333.549 kr. i foråret 2018. I denne fjerde ansøgningsrunde er der ca. 166.000 kr. tilbage i landsbypuljen.

Der er indkommet 11 ansøgninger til kommunens landsbypulje med et samlet ansøgningsbeløb på 412.545 kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen gør opmærksom på, at det af Køge Kommunes retningslinjer fremgår, at foreninger, der modtager §79 tilskud under serviceloven, ikke kan modtage tilskud til aktiviteteter under flere lovgivninger. 

På baggrund af udvalgets beslutning vil forvaltningen gå i dialog med de enkelte ansøgere for at afklare en række praktiske og myndighedsmæssige forhold.

De elementer/anlæg, der anlægges på offentligt areal, skal koordineres med Anlægsafdelingen og ETK for dels at aftale brugen af kommunale arealer i forhold til sikkerhed og forsikring samt at afstemme forventninger i forhold til de mulige driftsopgaver og -udgifter.

Økonomi
Der er afsat 500.000 kr. til nye projekter på Klima- og Planudvalgets driftsbudget, hvoraf de 333.549 kr. blev tildelt i landsbypuljens tredje ansøgningsrunde i foråret 2018.
Beslutning

Godkendt, at fordelingen i bilag 4 følges.

Vedligeholdelsen af gadekær forudsættes varetaget af landsbyerne.

Bilag

Til toppen


203.   Parkering og adgang til Ølsemagle Kirke


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at sagen tages til efterretning, da begge løsninger forventes at kunne realiseres planlægningsmæssigt.
Baggrund og vurdering

Ølsemagle Menighedsråd har henvendt sig for at følge op på det møde, der blev afholdt mellem Teknik- og Miljøudvalget og repræsentanter for menighedsrådet den 23. august 2017. På dette møde blev problemerne med parkering og tilkørselsforhold til Ølsemagle Kirke drøftet. Se vedhæftede referat.

Menighedsrådet har indsendt to forslag, der ses i vedhæftede bilag.

Forslag 1 indebærer at udvide det 10 m. brede bælte, der i lokalplan 1044 er udlagt mellem kirkegården og et tæt/lav boligområde mod nord, til i alt 15 m. På den måde kan der her etableres en parkeringsplads til ca. 35 biler. Ny tilkørselsvej til kirkegården kan etableres via denne parkeringsplads.

Forslag 2 går på at etablere en p-plads i forhaven til kommunens ejendom, Ølsemagle Kirkevej 62. En tilkørselsvej for maskiner til kirkegården kan etableres nord for kirkegården, som i forslag 1.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at forslag 1 vil kunne gennemføres, hvis der kan opnås aftale med ejer af ejendommen. Lokalplan 1044 giver mulighed for udstykning til nye tæt/lav boliger 10 m nord for kirkegården, hvorfor det kan synes vanskeligt at inddrage yderligere 5 m. i bredden.

I forhold til forslag 2 er det fortsat uafklaret, hvad kommunens ejendom skal anvendes til. Ejendommen vil formentlig indgå helt eller delvist i kommende bygge- og anlægsprojekter for Køge Nord.

Det er forvaltningens vurdering, at begge forslag planlægningsmæssigt vil kunne realiseres. Begge forslag indebærer, at menighedsrådet må indgå aftale med ejer af berørte ejendomme om erhvervelse af areal.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


204.   Åshøjvej 37- opsætning af mobilmast


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget beslutter, om der skal meddeles landzonetilladelse til en telemast på Åshøjvej 37.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget ansøgning om landzonetilladelse til at opsætte en telemast på Åshøjvej 37. Telcon ønsker på vegne af TDC at opsætte en 33 m. høj telemast samt teknikskab på ejendommen.

Telcon har afsøgt forskellige muligheder i området for bedst mulige placering af masten – både ud fra hensynet til bedre dækning samt hensyn til landsbymiljø og landskab. De har nu opnået tilladelse fra ejer af ovenstående ejendom til opsætning af telemast i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Planforhold

Ejendommen ligger i landzone i den nordlige udkant af Åshøj Landsby. Ejendommen ligger ifølge kommuneplanen i et område med kulturhistoriske bevaringsværdier, værdifuldt kulturmiljø samt særlig landsbymiljø. Ifølge kommuneplanens retningslinjer må der generelt ikke opføres byggeri og anlæg ud over landbrugsbyggeri. Der kan dog opføres anlæg, der er begrundet i væsentlige samfundsmæssige hensyn, hvis det kan ske uden at tilsidesætte de udpegede kulturmiljøer.

Ifølge kommuneplanens retningslinjer for telemaster skal de som udgangspunkt place­res indenfor eller i tilknytning til byområder og skal placeres under hensyntagen til de landskabelige og kulturhistoriske værdier. Der kan i særlige tilfælde opstilles telemaster i det åbne land, hvis mobildækningen er util­strækkelig. Denne skal så hvidt muligt place­res i umiddelbar tilknytning til store bygninger, tekniske anlæg eller større sammenhængende trævækst eller lignende, således at master så vidt muligt ikke fremtræder som fritstående elementer i landskabet.

Ejendommen er desuden omfattet af lokalplan 4-23 Åshøj Landsby, som udlægger landsbyen til bolig- og erhvervsområde. Opstilling af masten vil forudsætte, at der meddeles dispensation fra lokalplanens § 6.3: ”Udvendige antenner, paraboler, antennemaster og lignende må ikke opsættes på facade og tagflade mod gadesiden. Fritstående antennemaster må kun opsættes med Byrådets tilladelse.”

Ansøgningen har været i naboorientering i 14 dage hos alle i landsbyen, hvilket omfatter mere end 100 beboere og virksomheder. Der er indkommet 6 bemærkninger til sagen. De fleste påpeger det værdifulde kulturmiljø og den bevarende lokalplans bestemmelser, og de ønsker ingen mast i landsbyen. En enkelt oplever manglende dækning i området og ser behovet for en ny mast, men stiller dog kritiske spørgsmål til behov og placering. Se bilaget "Samlede bemærkninger".

Telcon har kommenteret på alle bemærkningerne i et særskilt bilag. Deres konklusion er, at hullet i mobildækningen bedst lukkes via en mast på den ansøgte placering. En placering udenfor landsbyen fx i et skovbryn tæt på motorvejen vil betyde, at antenner ikke kan udnyttes fuldt ud i alle verdenshjørner. Hertil kommer antennernes samspil med andre mastepositioner.

Redegørelse

TDC ønsker at etablere en ny mast i området ved Åshøj for at styrke mobildækningen. Selskabet oplever, at både beboere og turister efterspørger bedre tale- og datadækning samt kapacitet i området.

TDC arbejder løbende på at styrke mobildækningen i Danmark. I forbindelse med dette arbejde stilles der store krav fra Erhvervsstyrelsen om målene for dækningsniveauer. Eksempelvis ses uddrag fra dækningskrav omkring LTE800 licensen (4G)1:

"Tilladelsesindehaveren skal i de dækningsområder, der fremgår af bilag 3, sikre 98% geografiske udendørsdækning af landområder med undtagelse af skove og 99,8% udendørsdækning af husstande, sommerhuse og virksomheder. TDC er forpligtet til at etablere adgang til mobilbredbånd for 99,8% af alle husstande, virksomheder og sommerhuse i 207 postnumre, hvor der i dag er behov for en bedre bredbåndsdækning."

Ifølge mastedatabasen.dk er de nærmeste sendestationer placeret i henholdsvis Lellinge, Klemmenstrup, Svansbjerg og ved Rapperup. Der er således et dækningsmæssigt hul i området mellem de eksisterende positioner - altså i området omkring Åshøj. Den nye mast skal skabe dækning i og omkring Åshøj, i den vestlige del af Hastrup samt på motorvejen E47.

Der er ingen høje bygninger eller anlæg i området, hvorfor det er nødvendigt med en ny antennemast i området. Den ansøgte placering er valgt blandt fire mulige placeringer i landsbyen, hvor der er større bygninger at placere den ved.

Vurdering

Der skal foretages en afvejning af, om de samfundsmæssige hensyn til bedre it-dækning skal vægtes tungere end de kulturhistoriske og landskabelige hensyn, som de er beskrevet i kommuneplanen.

Forvaltningen vurderer, at en mast i kanten af landsbyen vil medføre mindst mulig indgriben i forhold til kulturmiljø og landskab, hvilket er de hensyn, der primært skal tages ud fra Planloven. En mast vil være et fremmed og skæmmende element i landskabet, men med en placering i kanten af landsbyen og tæt på en større bygning vil den ikke ændre på de bygningsmæssige eller landskabelige strukturer, der ligger til grund for udpegningen som kulturmiljø.

Kravet til mobil- og internetdækning har været jævnt stigende, og tendensen har indtil nu været, at både krav til dækning og hastighed på nettet øges. Indtil nu er det problem søgt løst bl.a. ved at sætte antenner op på høje bygninger mv., og gennem de seneste år desuden ved at opstille nye master i det åbne land.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Yderligere indsigelse fremsendt pr. mail til udvalgets medlemmer.

Udvalget besluttede at give afslag på ansøgningen.

Bilag

Til toppen


205.   Ændring af postdistrikt


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget 

 1. behandler PostNord Danmarks svar om ændring af afgrænsning af postdistrikt 4100 Ringsted 
 2. beslutter om sagen ankes til Trafik-, Bygge og Boligministeren.
Baggrund og vurdering

 Klima- og Planudvalget besluttede ved mødet den 6. februar 2018, at Teknik- og Miljøforvaltningen undersøger borgernes ønske om at ændre postnummer fra 4100 Ringsted til 4632 Bjæverskov.

På baggrund af en afstemning blandt borgerne gennemført i perioden 24. maj 2018 til 22. juni 2018 besluttede Klima- og Planudvalget på deres møde den 16. august 2018 at søge PostNord Danmark om ændring af postnummersystemet.

PostNord Danmark har den 16. oktober 2018 svaret, at man i princippet er indstillet på, at postnummer-grænseændringer godt kan foranlediges af rent almennyttige hensyn. Men med de anførte argumenter er de ikke indstillet på at ændre postnumrene i de anførte områder.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Udvalget besluttede at foretage en ny undersøgelse med henblik på at undersøge, om der er et "markant flertal" for ændringen.
Bilag

Til toppen


206.   Godkendelse af regulativ til Bjæverskov Vandværk


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget godkender præciseringen i Bjæverskov Vandværks regulativ.
Baggrund og vurdering

Bjæverskov Vandværk har oplevet flere uoverensstemmelser mellem forbrugerne og vandværkets ret til at skaffe sig adgang til forbrugernes vandmålere.

Teknik- og Miljøforvaltningen finder det rimeligt, at vandværket kan tilgå afregningsmålerne. Hvis dette ikke er muligt, findes det rimeligt, at det er på forbrugerens regning, at den uhindrede adgang etableres.

Præciseringen er formuleret således i punkt 9.3:
"9.3: Afregningsmåleren anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indførelse i bygningen eller målerbrønd efter vandforsyningens nærmere anvisning og sådan, at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion."

Målerbrønde placeres på privat grund.

Præcisering:

Til afregningsmåleren skal der holdes fri og uhindret adgang for aflæsning, reparation og udskiftning. Eventuel fjernelse af og reetablering af skabe, tildækning m.v. for at dette er muligt, skal betales af forbrugeren.

Økonomi

Ingen udgifter for Køge Kommune.

Der kan komme  en merudgift for de forbrugere, som ikke kan give uhindret adgang til afregningsmåleren.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


207.   Midlertidig dispensation til støjgrænser på byggefelt SH1-3


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der meddeles midlertidig dispensation fra forskriftens krav til støjgrænser ved trækning af spuns på byggefelt SH1-3, Sdr. Havn, Køge.
Baggrund og vurdering

Arkil har den 5. oktober 2018 ansøgt om dispensation fra støjgrænserne i Køge Kommunes Forskrift for bygge- anlægsaktiviteter. Der ansøges om trækning af spuns med kran påmonteret vibrationsmateriel (fjernelse af spunsvægge). Arbejdet forventes at give anledning til omtrent samme støj- og vibrationsbidrag, som da spunsen blev nedvibreret, det vil sige op til ca. 117 dB(A). Ved trækning af spunsen forekommer ikke tydeligt hørbare toner eller impulser, som ved f.eks. ramning eller nedvibrering af spuns. Støjbidraget vil derfor opleves 5 dB(A) lavere end ved nedvibreringen.

Arkil har undersøgt muligheden for at udføre spunsoptrækningen med mindre støjende pressemateriel. Under meget specielle jordbundsforhold vil det være muligt at trække spunsen op med samme materiel som ved f.eks. hydraulisk nedpresning. Spunsens meget store overfladeareal medfører en friktion, der fordrer et enormt træk, hvis spunsen skal kunne tages op i løbet af en fornuftig tidsperiode. Arkil forventer, at metoden vil forlænge arbejdsperioden væsentligt, til 5-6 uger, hvor traditionel trækning med kran og vibrationsmateriel kan gøres på 1 – 1½ uge.

Arkil er bekymret for, at den mere vibrationslette metode ikke medfører garanti for at få alle jernene op. De risikerer derfor alligevel at skulle anvende vibrationsmateriel, som nu ansøgt, for at få trukket det sidste spunsjern op.

Teknik- og Miljøforvaltningen meddelte den 26. januar 2018 dispensation fra forskriften i forbindelse med nedramning af de samme spunsvægge, bl.a. ud fra den betragtning, at en større støjbelastning over kortere tid er at foretrække frem for, at den samlede arbejdsperiode bliver meget langtrukken.

Forvaltningen indstiller til, at den midlertidige dispensation meddeles efter forskriften med følgende begrundelse:

 • At det støjer 5 dB(A) mindre end nedvibreringen
 • At arbejdet kun varer op til 1½ uge og kun foregår i hverdage (mandag-fredag) i tidsrummet kl. 08-16 (hvilket er i overensstemmelse med forskriften)
 • At relativt få boliger (ca. 10) vil blive udsat for et støjniveau over forskriftens støjgrænser
 • At alternativet indebærer et arbejde af 5-6 ugers varighed og uden garanti for, at arbejdet kan gennemføres med vibrationslet materiel.
Økonomi
Afgørelsen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt, idet entreprenøren dog anmodes om at indkalde de 10 berørte naboer til et orienteringsmøde og sikre deres accept af den valgte metode.
Bilag

Til toppen


208.   Nye affaldsgebyrer for énfamilieboliger fra 1. maj 2019


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at nye affaldsgebyrer, jf. bilag 2, gældende fra 1. maj 2019 for énfamilieboliger, vedtages.
Baggrund og vurdering

De nye affaldsordninger for énfamilieboliger, som implementeres pr. 1. maj 2019, indebærer bl.a. indkøb af nye beholdere, nye biler til at indsamle affaldet og de genanvendelige materialer, nye priser på indsamling (jf. de gennemførte udbud) samt en ekstra informationsindsats. Der er derfor behov for at genberegne alle de affaldsgebyrer, som opkræves fra énfamilieboliger, så de kommer til at svare til de fremtidige omkostninger.

Affaldsgebyrer for énfamilieboliger foreslås uændrede fra 2018-størrelserne i perioden 1. januar - 30. april 2019, jf. bilag 2.

Det bemærkes, at de enkelte affaldsordningers budget og regnskab set over en kortere årrække skal balancere, og at der ikke må ske sammenblanding af omkostninger/indtægter mellem de enkelte affaldsordninger (f.eks. mellem ordning for dagrenovation og ordning for indsamling af tørre genanvendelige materialer).

Det bemærkes samtidig, at der igennem de seneste ca. 10 år, hvor affaldsgebyrerne for énfamilieboliger har været fastholdt på omtrent samme niveau, er akkumuleret et underskud i et par af affaldsordningerne og overskud i et par andre. Det er således en god anledning til at få tilpasset alle affaldsgebyrer, så de er mest muligt omkostningsægte, og gebyrberegningen er mest mulig gennemsigtig. Bilag 1 viser udviklingen i affaldsgebyrer for typisk énfamiliebolig i perioden fra 2008 til 2018.

De foreslåede ændringer i ikke-volumenafhængige gebyrer fra 1. maj 2019 skyldes, at der under alle omstændigheder er behov for at tilpasse gebyrindtægterne til de nuværende - og forventede fremtidige - omkostninger til indsamling af affaldet.

Da Teknik- og Miljøforvaltningen fra brugerundersøgelser ved, at sommerhusbeboere er flittige besøgende på genbrugspladserne med affald fra sommerhuset, foreslås det, at der fra 1. maj 2019 opkræves ½ takst af genbrugspladsgebyret: 768,75 kr. årligt (incl. moms).

Nye gebyrer fra 1. maj 2019 - ny affaldsordninger for énfamilieboliger

De i bilag 2 viste gebyrstørrelser er beregnet ud fra dels kendte priser på indkøb af beholdere, tømning af beholdere og containere samt behandlingspriser på modtageanlæggene, dels forvaltningens bedste skøn over levetider for beholdere og containere, fyldningsgrader og densiteter for de forskellige affaldsfraktioner, samt forventninger til udvikling i behandlingspriser i de nærmeste par år.

Sommerhuse pålignes - som hidtil - gebyr for afhentning 26 gange om året af restaffald. Da sækkeløsningen imidlertid udfases pr. 1. maj 2019, vil der skulle betales gebyr for 26 årlige tømninger af 190 l. beholder til restaffald (usorteret dagrenovation) fra 1. maj.

De nye gebyrstørrelser vil samlet set årligt betyde en stigning på 440,00 kr. pr. år (incl. moms) pr. husstand fra nuværende niveau for en typisk énfamiliebolig - det vil sige en bolig, der går fra at have en 190 l. beholder til dagrenovation og en 240 l. beholder til papir/glas til at have en 240 l. til mad-/restaffald og en 370 l. til papir, plast, glas og metal.

Det vurderes, at ca. 55 % af husstandene i énfamilieboligerne vil opleve denne "typiske" gebyrstigning. Resten af husstandene i énfamilieboliger vil opleve stigninger, der er enten større eller mindre end dette beløb. De største stigninger vil typisk forekomme hos husstande, som p.t. har de gamle 140 l. beholdere til dagrenovation (til samme pris som 110 l. sæk), og som vil få behov for et standardsæt af beholdere fremover (240 l. til mad-/restaffald og 370 l. til de 4 tørre fraktioner).

Som det fremgår af bilag 1 vil gebyrniveauet pr. 1. maj 2019 tilnærmelsesvis ligne niveauet i 2009 og 2010.

Gebyropkrævning i praksis

I praksis vil gebyropkrævningen fra énfamilieboliger ske således, at der på faktura for 1. rate af 2019 opkræves de ét sæt af gebyrstørrelser for perioden 1. januar til 30. april 2019 og et andet sæt af gebyrstørrelser (efter implementering af nye affaldsordninger) for de sidste 2 måneder af 1. halvår. Fra 2. rate opkræves så ny gebyrer for hele halvåret.

Økonomi
Affaldsområdet er gebyrfinansieret, og ændring af gebyrstørrelserne påvirker derfor ikke kommunens økonomi.
Kommunikation

De nye affaldsgebyrer vil blive offentliggjort via Køge Kommunes hjemmeside.

Der vil herudover naturligvis løbende ske orientering både bredt og mere målrettet (via e-boks) af de berørte borgere i énfamilieboliger om hele udrulningen af de ny affaldsordninger.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


209.   Nye affaldsgebyrer for flerfamilieboliger


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd at nye affaldsgebyrer, jf. bilag a, gældende fra henholdsvis 1. januar 2019 og 1. maj 2019 for flerfamilieboliger, vedtages.

Baggrund og vurdering

Selv om de nye affaldsordninger for flerfamilieboliger først implementeres pr. 1. maj 2020, er de nye priser på afhentning af dagrenovation trådt i kraft allerede pr. 1. oktober 2018. Der er derfor behov for også at genberegne gebyrer for afhentning af (usorteret) dagrenovation fra boliger med flerfamilieløsninger, således at der opkræves nye gebyrstørrelser fra flerfamilieboliger gældende fra 1. januar 2019.

Volumenafhængige gebyrer pr. 1. januar 2019 for flerfamilieboliger

De volumenafhængige affaldsgebyrer (usorteret dagrenovation, samt indsamling af storskrald i containere) for flerfamilieboliger fastsættes som vist i bilag a, gældende fra 1. januar 2019. Alle beløb er incl. moms.

De i bilag a viste gebyrstørrelser er beregnet ud fra dels kendte priser på tømning af beholdere og containere samt behandlingspriser på modtageanlæggene, dels de nuværende (genanskaffelses)priser på minicontainere og større containere, forvaltningens bedste skøn over levetider for beholdere og containere, fyldningsgrader og densiteter for de forskellige affaldsfraktioner, samt forventninger til udvikling i behandlingspriser i de nærmeste par år.

Da der findes utallige måder at kombinere antal og størrelse af containere med antal boligenheder, er det ikke muligt at sige noget mere præcist om, hvad de nye volumenafhængige gebyrstørrelser samlet set vil betyde for en typisk bolig i en bebyggelse med fælles affaldsløsning. Der vil således både være gebyrer, der stiger og enkelte som falder, og stigningerne vil være ret uensartede i forhold til de nuværende gebyrstørrelser. 

Tilpasning af de ikke-volumenafhængige affaldsgebyrer for flerfamilieboliger pr. 1. maj 2019

De foreslåede ændringer i ikke-volumenafhængige gebyrer skyldes, at der under alle omstændigheder er behov for at tilpasse gebyrindtægterne til de nuværende - og forventede fremtidige - omkostninger til indsamling af affaldet. Dette gælder navnlig for gebyrer for indsamling af storskrald og haveaffald, hvor de nuværende og forventede fremtidige indsamlingsomkostninger ikke dækkes af det nuværende gebyr.

Bemærk: Afhentningsfrekvensen for storskrald vil ligesom for énfamilieboliger ændre sig pr. 1. maj 2019, fra 9 til 6 gange årligt (jf. beslutning på Byrådsmøde 23. maj 2017, sag nummer 98, bilag 1). 

De steder, hvor der er etableret storskraldsgårde eller -skure, får i dag typisk afhentet storskrald hver måned. Der vil også i fremtiden være mulighed for, at disse bebyggelser kan få afhentet storskrald 12 gange årligt, men da der er tale om dobbelt så mange afhentninger som "standardløsningen", foreslås disse steder også at skulle betale dobbelt storskraldsgebyr.

Økonomi
Affaldsområdet er gebyrfinansieret og ændring af gebyrstørrelserne påvirker derfor ikke kommunens økonomi.
Kommunikation

De nye affaldsgebyrer vil blive offentliggjort via Køge Kommunes hjemmeside.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


210.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Corona Camping
 • Pjece om støj og vibrationer ved bygge- og anlægsarbejder
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


211.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Støjgener fra diskotek
 • Henvendelse fra Ølby landsby
Beslutning
 • Der gives forlængelse til Banedanmark med elektrificeringen på betingelse af, at der gives berørte naboer konkret besked om de nøjagtige tidspunkter for natarbejdet.

Godkendt.


Til toppen


212.   Eventuelt


Beslutning
Udvalget beder om, at forvaltningen bistår med to årlige møder i Landsbyforum.

Til toppen


213.   Igangsættelse af analyser omkring puljebesparelser fra 2020 (Lukket punkt)Til toppen


214.   Startredegørelse for lokalplan (Lukket punkt)Til toppen


215.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 05.11.18