Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 03.02.2022 kl. 15:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Claus René Olesen, (C)
Jonas Bjørn Whitehorn, (A)
Jørgen Petersen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mette Wigand Bode, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


20.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.


Til toppen


21.   Forretningsorden for Klima- og Planudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget foretager 1. behandling af forslag til forretningsorden for Klima- og Planudvalget for 1. januar 2022 - 31. december 2025.Klima- og Planudvalget 06-01-2022
Godkendt. 1. gang.
Baggrund og vurdering

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden ifølge Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3, 1. pkt. 

Kultur- og Økonomiforvaltningen har udarbejdet et udkast til en standardforretningsorden for de stående udvalg gældende for byrådsperioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

I det af forvaltningen udarbejdet forslag til forretningsorden er der i forhold til den vedtaget forretningsorden for byrådsperioden 1. januar 2018 - 31. december 2021 tilføjet regler om aflysning af et udvalgsmøde og ændring af mødetidspunktet for et møde.

Endvidere er det præciseret, hvornår et medlem har fravær, et medlems frist for at få behandlet en sag i udvalget samt udvalgsformandens frist for, at dagsorden med bilag er gjort tilgængelig for udvalgets medlemmer. Ligeledes er det præciseret, hvornår et medlem kan erklære, at medlemmet ønsker en sag indbragt for Byrådet til afgørelse, samt hvornår et medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen.

Forretningsordenen indeholder først og fremmest en beskrivelse af de processuelle regler for bl.a. mødernes afholdelse, fravær og indkaldelse af stedfortræder, udsendelse af dagsorden, beslutningsdygtighed, afstemning mv.

Udkast til forretningsorden er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Godkendt 2. gang.
Bilag

Til toppen


22.   Opstart af Lokalplan 1109 - Besøgscenter Borgring


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget igangsætter
arbejdet med lokalplan 1109 for Besøgscenter ved Borgringen.
Baggrund og vurdering

Museum Sydøstdanmark ønsker at anlægge et nyt oplevelsescenter ved Vikingeborgen Borgring, Lellinge, der erstatter det eksisterende midlertidige besøgscenter.

Museum Sydøstdanmark forventer, at projektet kan blive godkendt som UNESCO projekt og i den forbindelse udskrive en arkitektkonkurrence om besøgscenteret.

Oplevelsescenteret bliver ca. 2.000m² stort med ca. 250 p-pladser med et forventet besøgstal på ca. 60.000 om året.  

UNESCO stiller meget store krav til æstetikken i projektet samt til et uberørt landskab omkring projektet for at indgå som samarbejdspartner.

Køge Kommune har givet en midlertidig landzonetilladelse til et besøgscenter med tilhørende parkering på et areal umiddelbart nord for Ringstedvej og vest for Sydmotorvejen, på matr.nr. 1aa, Gl. Lellingegård, Køge Jorder. 

Efterfølgende har Byrådet godkendt et kommuneplantillæg nr. 6 til Køge Kommuneplan 2017, som giver mulighed for at ændre anvendelse af arealet fra landbrugsdrift til offentligt formål i form af besøgscenter tilknyttet Borgring.

Dette kommuneplantillæg danner baggrund for en ny lokalplan på stedet til realisering af et nyt oplevelsescenter, som Museum Sydøstdanmark ønsker at anlægge - Vikingeborgen Borgring ved Lellinge, der erstatter det eksisterende midlertidige besøgscenter samt en ny markering af vikingeborgen.

Lokalplanen udarbejdes samtidig med arkitektkonkurrencen og vil indeholde et areal på ca. 2 ha, der dækker både oplevelsescenteret og Ringborgen.

Principperne for udarbejdelse af forslag til lokalplan 1109 for Besøgscenter Borgring er beskrevet i
startredegørelsen (se bilag 1). Det videre arbejde med forslaget til lokalplan 1109 vil bl.a. være
fokuseret på følgende temaer:

 • Arkitektur og etablering af støjforanstaltninger, så vejledende støjgrænser kan overholdes på alle udearealer og ved facader
 • Bæredygtige materialer
 • Udformning af et sammenhængende, mellem bebyggelse, landskab, stier, parkering og Borgring.
Økonomi
Sagen har ingen umiddelbare konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der afholdes et forborgermøde med adgang for alle
interesserede 24. marts 2022 kl. 17-18 på stedet.

Borgermødet annonceres på Køge Kommunes hjemmeside, og der sendes invitation til
umiddelbare naboer m.m.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


23.   Opstart af Lokalplan 1077 - Boliger på Vamdrupvej


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget igangsætter udarbejdelse af lokalplan 1077 for boliger på Vamdrupvej.
Baggrund og vurdering

Ejendommen på Vamdrupvej 1 har været ejet af Køge Kommune og er oprindelig brugt som landbrugsejendom under Gl. Køgegård. I dag huser de eksisterende bygninger Køge Vandrehjem, som skal nedlægges. Ejendommen blev udbudt til salg i 2020 med mulighed for tæt-lav boligbebyggelse. Der skal derfor laves en ny lokalplan for området.

Ejendommen har et samlet areal på 14.698 m². Mod vest, nord og øst grænser den op til parcelhusområdet Nørremarken. Syd for ejendommen løber Ølbyvej og de åbne marker, som er en del af det bevaringsværdige kulturlandskab omkring Køge Ås. På ejendommen findes et stuehus og fire længebygninger fra 1920’erne. Bygningerne på ejendommen er ikke bevaringsværdige, da de er ombyggede og i dårlig stand.

Sydvest på grunden ligger en beskyttet rundhøj. Ejendommen er derfor omfattet af en fortidsmindebeskyttelseslinje. Der har i løbet af 2019 været en dialog med Slots- og Kulturstyrelsen. Der forventes, at der kan dispenseres til en bebyggelse med omtrent samme fodaftryk som den eksisterende bebyggelse på ejendommen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har fra bygherre modtaget et idéoplæg, som rummer 9-10 små rækkehuse/dobbelthuse i to plan med i alt 25 boligenheder. Bebyggelsen placeres langs en ny ensrettet vej, som etableres igennem ejendommen. Forvaltningen anbefaler, at projektet bearbejdes på en række punkter, så bebyggelsen i højere grad udformes med visuel og rumlig kvalitet, som er tilpasset omgivelserne. Forbedringspunkterne og principperne for udarbejdelse af forslag til lokalplanen er beskrevet i startredegørelsen, der er vedlagt som bilag. 

Området er omfattet af ”Byplanvedtægt nr. 5 – Nørremarken”. Ved endelig vedtagelse af lokalplan 1077 aflyses byplanvedtægt nr. 5 for det område, som er omfattet af lokalplan 1077.

Området er omfattet af kommuneplanramme 2B09 Nørremarken. Vedtagelse af lokalplanen kræver et kommuneplantillæg, som ændrer rammen som følger:

 • Fra åben-lav boligbebyggelse til tæt-lav boligbebyggelse.
 • Fra maksimalt 1,5 etager til maksimalt 2 etager.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. 
Kommunikation

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der afholdes et for-borgermøde på Vamdrupvej 1 for alle interesserede onsdag 23. marts 2022 kl. 17-18. Mødet vil blive annonceret på kommunens hjemmeside, og der vil blive sendt invitationer til umiddelbare naboer og Nørremarken Grundejerforening.

Beslutning

Godkendt.

 

Bilag

Til toppen


24.   Opstart af Lokalplan 1108 - Køge Idrætspark


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget beslutter at igangsætte udarbejdelse af Lokalplan 1108 for Køge Idrætspark. 
Baggrund og vurdering

Byrådet har 25. januar 2022 godkendt projektgrundlaget til at fortsætte og dermed færdiggøre moderniseringen af idrætsparken, som beskrevet i Realiseringsstrategien for Køge Idrætspark (august 2021). I strategien lægges der bl.a. op til, at Køge Stadion kapacitetsmæssigt skal forberedes til at kunne afvikle fodboldkampe i øverste række, og ligeledes er der ønske om at etablere et sportscollege for unge sportstalenter i området. Ambitionerne for området kræver udarbejdelse af en ny – opdateret – lokalplan for området. 

Lokalplan 1108 bygger således videre på Lokalplan 1071 Køge Idrætspark og skal herudover muliggøre følgende: 

 • Nye overdækkede syd-, øst- og nordtribuner, så det samlede antal siddepladser bliver 6.000
 • Parkering ved Ølbyvej, der tilfører området yderligere 2-300 parkeringspladser
 • Etablering af sportscollage (studieboliger) i 2 etager ovenpå den vestlige omklædningsbygning inkl. udendørs opholdsarealer 
 • Ny bebyggelse til liberalt erhverv mellem de tre eksisterende hjørnebygninger omkring stadion – på henholdsvis nord- og østsiden. 
 • Etablering af yderligere omklædningsrum til Køge Boldklub under tribunerne
 • Nye tiltag indenfor trafikafvikling og -sikkerhed i området 
 • Sikre hensigtsmæssigt areal til faciliteter til affaldshåndtering

Desuden skal det undersøges, om der med lokalplanen kan ske tiltag i forhold til at binde idrætsparken endnu bedre sammen og øge byrumskvaliteterne i området til gavn for de daglige brugere og besøgende ved de større events. Ligeledes er der et lokalt ønske om at finde plads til en mindre bygning til offentligt tilgængelige toiletter.   

Lokalplan 1108 vil dække et område på ca. 23 ha., der i dag rummer Køge Stadion, der er omgivet af en siddepladstribune og bygning i 2 etager med omklædningsfaciliteter på vestlige side af banen, samt tre hjørnebygninger på hver 4 etager, der benyttes til dagligvarebutik, liberalt erhverv samt serviceerhverv. Området rummer dertil Køge Hallerne, Hal 3, en atletikbane og rekreative grønne græsarealer opdelt af levende hegn, foruden klubber for bl.a. håndbold, fodbold, tennis, kricket og bueskydning. Området rummer desuden en børneinstitution, og centralt i området findes et 42 m. højt vandtårn.

Kommuneplan 2021 
Området omkring selve idrætsparken er omfattet af kommuneplanramme 3C19, der fastlægger anvendelse af området til centerformål, herunder specifikt idrætsanlæg, offentlige formål, sport, samt liberalt erhverv, serviceerhverv og detailvarehandel.

Da den nye planlægning skal give mulighed for etablering af et sportscollage (boligformål) forudsætter det, at der udarbejdes et kommuneplantillæg til kommuneplan 2021-2033. Ligeledes skal det undersøges, om det nuværende samlede bruttoareal til kontor-, service- og liberalt formål skal udvides, idet ny lokalplan vil give mulighed for yderligere bebyggelse i området. 

 Miljøhensyn 
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget, skal der foretages en miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Med screeningen skal det afklares, hvorvidt der skal gennemføres en miljøvurdering af planerne. Det er på nuværende tidspunkt Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at der skal gennemføres en miljøvurdering i forhold til at sikre den støjfølsomme anvendelse i området fra støj fra stadionaktivitet og trafik, regnvandshåndtering og visuelle forhold. 

Økonomi
Ved seneste budgetforhandling er der givet politisk tilsagn til færdiggørelsen af idrætsparken.  
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at der afholdes et forborgermøde om ny lokalplan for Køge Idrætspark for alle interesserede den 30. marts 2022 kl. 17-18. Mødet vil blive annonceret på Køge Kommunes hjemmeside, og der vil blive sendt invitationer ud til umiddelbare naboer til området. 
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


25.   Opstart af lokalplan 1112 for padelhal ved Ravnsborghallen


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget igangsætter udarbejdelse af Lokalplan 1112 for padelhal ved Ravnsborghallen.
Baggrund og vurdering

Køge Padel Center driver i dag seks udendørs padelbaner ved Ravnsborghallen. Foreningen er i fremgang, og de ønsker at overdække fire af de udendørs padelbaner, så de kan benyttes hele året. Derfor har de søgt om at opføre en ny hal på ca. 1.500 m².

Området er omfattet af lokalplan 1095 – Daginstitution og idræt ved Ravnsborg, der blev vedtaget af Byrådet den 2. marts 2021. Et af principperne i denne lokalplan er, at bygninger skal placeres indenfor de udlagte byggefelter. Der kan ikke dispenseres til forhold, som er i strid med principperne i en lokalplan.

Lokalplan 1095 udlægger byggefelter til daginstitution og mulighed for udvidelse af hallerne, men planen udlægger ikke et byggefelt til en padelhal. Det skyldes, at ansøgningen om ny padelhal blev modtaget for sent i forhold til den endelige vedtagelse af lokalplanen 1095. Opførelse af den ansøgte padelhal forudsætter en ny lokalplanproces.

Klima- og Planudvalget besluttede den 2. december 2021, at forvaltningen igangsætter lokalplanprocessen for padel-center ved Ravnsborghallen under størst mulig hensyntagen til øvrige prioriterede lokalplaner. Sagen forelægges det nye udvalg for at bekræfte, at sagen skal prioriteres højt og igangsættes nu.

Kultur- og Idrætsudvalget behandlede sagen på mødet den 10. januar 2022. Udvalget udtalte, at en overdækning af paddelanlæggene ved Ravnsborg vil kunne understøtte brugernes brug af anlægget, hele året og uanset vejrlig.

Den nye lokalplan skal dække hele det område, der i dag er omfattet af lokalplan 1095, men tanken er, at der alene bliver tale om at tilføje et nyt byggefelt på ca. 1500 m² og om at opdatere planens redegørelse.

Placeringen af en ny padelhal er allerede defineret af de fire udendørs padelbaner, der med byggetilladelse i 2021 er tilladt parrallet med Ravnsborghallen. 

Størrelse, arkitektur og materialer forudsættes at kunne holdes indenfor bestemmelserne i lokalplan 1095.

I planprocessen vil der især være fokus på parkering og overfladevand. Området bliver allerede presset af de byggemuligheder, der blev skabt med Lokalplan 1095. Ny daginstitution samt de eksisterende og planlagte halbyggerier betyder stort pres på parkeringskapaciteten i spidsbelastninger. Områdets kloakker er også tæt på kapacitetsgrænsen. Opførelse af den nye daginstitution medfører, at der skal etableres faskiner under projektet for at tilbageholde eller forsinke regnvand på egen grund.

Fire overdækkede padelbaner vil øge belastningen, men det skal belyses, om det udgør et kritisk problem i forhold til de udendørs baner, der allerede er tilladt og anlagt.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

For at tage størst mulige hensyn til øvrige prioriterede lokalplaner foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at der ikke afholdes et forborgermøde. Der bør afholdes et udendørs møde på stedet, når der er vedtaget et planforslag. Når der foreligger et planforslag, kan udvalget tage stilling til, om der er tale om mindre ændringer af den gældende plan, så høringsperioden kan være på kun to uger.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


26.   Teglværksvej 11 - udstykning i landzonen


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der gives afslag på ansøgning om landzonetilladelse til udstykning af ejendommen.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en ansøgning om udstykning af ejendommen Teglværksvej 11 til opførelse af et nyt énfamiliehus.

Ejendommen ligger i landzonen i et område, som i kommuneplanen er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde og område med kulturhistorisk værdi.

Ejendommen udgør et areal på ca. 23.025 m² og ønskes udstykket i to grunde med en størrelse på henholdsvis 17.042 m² (delnr. 1) og 6.010 m² (delnr. 2). Der er søgt om landzonetilladelse til udstykning til opførelse af et énfamiliehus på delnr. 2, se bilag. 

Generelt gælder det, at nye udstykninger og nye boliger i landzonen kræver landzonetilladelse. Ifølge Planloven skal nye boliger primært opføres i byzone, men der kan dog meddeles tilladelse til udstykninger og nye boliger som huludfyldninger eller afrunding af de landsbyer, der er afgrænset i kommuneplanen. Lige udenfor landsbyafgrænsninger bør nye boliger kun tillades gennem kommune- og lokalplanlægning.

Ifølge planlovens praksis kan der gives tilladelse til huludfyldning, hvis der er tale om enkelte huludfyldninger "indenfor samlede bebyggelser med landsbypræg". Der kan gives tilladelse til huludfyldning, "hvis bebyggelsen ikke bryder afgrænsningen mod det åbne land, og såfremt der i øvrigt ikke findes flere lignende byggemuligheder, som i givet fald ville have krav på en tilladelse ud fra lighedshensyn."

Det er forvaltningens vurdering, at den ansøgte udstykning falder udenfor planlovens gældende praksis. Udstykningen vurderes ikke at være en huludfyldning i en samlet bebyggelse, da afstanden til naboejendommens bygninger mod øst er forholdsvis stor. Afstanden mellem bygningerne giver et fint kig til landskabet. Derudover grænser den ansøgte udstykning mod nord og syd op til dyrkede marker uden bebyggelse. 

En eventuel tilladelse til udstykning vil med stor sandsynlighed danne præcedens for de øvrige ejendomme i området. 

I ansøgningen henvises til to andre udstykninger i området, hvor kommunen har givet tilladelse.

 • Matr.nr. 5i, Teglværksvej 9, blev godkendt til udstykning af Klima- og Planudvalget i september 2019 ud fra den vurdering, at der var tale om en huludfyldning. Denne ejendom har bebyggelse på begge sider samt på den modsatte side af vejen
 • Matr.nr 5ae, Teglværksvej 11a, fik i 2018 landzonetilladelse til opførelse af et nyt énfamiliehus. Matriklen var på daværende tidspunkt allerede udstykket og tidligere bebyggelse på grunden nedrevet.

Klima- og Planudvalget har den 3. juni 2021 givet afslag på en sammenlignelig ansøgning om udstykning af Husmandsvejen 7. Denne blev efterfølgende påklaget til Planklagenævnet som stadfæstede kommunens afslag. Nævnet lægger i sin vurdering vægt på, at der med det ansøgte skabes nye frit omsættelige beboelsesejendomme udenfor planlagt område. Nævnet finder ikke, at det forhold, at der ligger eksisterende beboelse på hver side af de ansøgte udstykninger, kan medføre en fravigelse af udgangspunktet om, at byudvikling bør ske i områder, som er udlagt hertil. Derudover lægger Nævnet vægt på hensynet til at undgå præcedens.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Jørgen Petersen (C) og Claus René Olesen (C) stemmer imod at give afslag.

Bilag

Til toppen


27.   Ansøgning om landzonetilladelse til shelterplads


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der meddeles midlertidig landzonetilladelse til et shelter, et brændely, en bålplads og et multtoilet på en shelterplads i udkanten af Bjæverskov.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen søgte, på baggrund af et ønske fra Visit Køge, den 11. november 2021 om landzonetilladelse til at opføre et shelter på 10 m2, et brændely på 8 m2 og et multtoilet på 1 m2 ved Bjæverskov (projektet omfatter også en bålplads). Ansøgningen blev indsendt i forbindelse med restaurering af Bjæverskovvandløbet og på baggrund af et ønske fra Visit Køge.

Shelterpladsen er tilgængelig for offentligheden og har til formål at være endnu et rekreativt støttepunkt i Køge Kommune, som kan fremme friluftslivet. Forvaltningen forventer at pladsen benyttes af institutioner, lokale børn, spejdere, borgere og andre interesserede.

Det ansøgte projekt blev sendt i naboorientering, hvorefter forvaltningen modtog bemærkninger fra i alt syv naboer. Et par af naboerne var positive stemt overfor projektet, mens størstedelen udtrykte bekymringer for en række forhold: Brandfare på grund af bålplads, afstand til beboere, risiko for larm (musik, køretøjer mv.), risiko for indtagelse af alkohol og stoffer på pladsen, giftig røg fra bål, skræmte dyr og forringelse af biodiversitet, efterladt affald, påvirkning af beskyttet dige, for få tilsyn med multtoilet mv.

Vurdering

Køge Kommune har bl.a. et fokus på det almene friluftsliv i det åbne land, og planlovens landzonebestemmelser giver mulighed for etablering af fritliggende shelters, såfremt de er offentligt tilgængelige og ikke er i strid med andre interesser i landzonen.

På baggrund af bygningers placering og formål vurderer forvaltningen derfor, at der kan meddeles landzonetilladelse til projektet. 

For at imødekomme naboernes bemærkninger anbefaler forvaltningen, at der gives landzonetilladelse til et midlertidigt projekt som består af en bålplads, et flytbart shelter på 6 m2, et brændely på 8 m2, og et multtoilet på 1 m2, som kan være på matriklen resten af 2022. I den midlertidige periode vil forvaltningen jævnligt tilse matriklen samt få erfaringer med brug af pladsen. Når den midlertidige periode er overstået, vil forvaltningen indsamle bemærkninger om projektet fra naboerne.

På baggrund af kommunens erfaringer samt naboernes bemærkninger vil forvaltningen i starten af 2023 indstille til Klima- og Planudvalget, at der tages stilling til pladsens fremtid som et rekreativt støttepunkt i form af en shelterplads.

Forvaltningen vil udarbejde og opsætte et ordensreglement for brug af pladsen, som også indeholder kontaktoplysninger til kommunen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


28.   Underføring i Køge bymidte - igangsætning af idéfase til miljøvurdering


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at

 1. der igangsættes en offentlig idéfase i forbindelse med miljøvurdering af projektet for en ny underføring mellem by og havn i Køge bymidte
 2. forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse om afgrænsning af miljøvurderingens indhold.
Baggrund og vurdering

Etableringen af en ny bred underføring for bløde trafikanter mellem Kulturtorvet og Havnepladsen indgår som et væsentligt element i udviklingsplanen for Køge Kyst. Fra bygherren Køge Kyst foreligger nu, med afsæt i de givne tekniske forudsætninger, et sammenhængende anlægsprojekt for selve underføringen og de tilgrænsende byrum. 

På den baggrund har Teknik- og Miljøforvaltningen modtaget og vurderet en VVM-anmeldelse af det samlede anlægsprojekt. Forvaltningen vurderer, at projektet er omfattet af reglerne i Miljøvurderingsloven, og at der skal udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport (tidl. VVM). Den indledende screening peger på to forhold i anlægsprojektet, som skal undersøges nærmere:

 • Nedvibrering af spunsjern og efterfølgende langvarig grundvandssænkning i et sårbart bymiljø. Afledte konsekvenser i form af støj, vibrationer og risiko for grundvandssænkning udenfor byggegruben er de primære opmærksomhedspunkter.
 • Trafikomlægning i anlægsfasen. Den samlede anlægsperiode forventes at vare ca. 2 år, og i en væsentlig del af perioden vil der være behov for trafikale omlægninger på Ivar Huitfeldtsvej og Toldbodvej. Vejene er hovedfærdselsårer i byen, og der forventes andre samtidige anlægsprojekter. Det skal belyses, hvordan trafikken kan afvikles med mindst mulig gene for byen og omgivelserne.

I øjeblikket udarbejdes også et forslag til lokalplan for underføringen og de tilstødende pladser mod øst og vest. Også lokalplanen udløser miljøvurdering efter reglerne i Miljøvurderingsloven, men her er fokus i højere grad på de blivende forandringer, som muliggøres af lokalplanen. En indledende screening peger på følgende emner:

 • Visuel/byarkitektonisk påvirkning af den historiske bymidte
 • Fremtidige trafikale forhold, særligt for bløde trafikanter
 • Håndtering af overfladevand, herunder skybrudssikring
 • Håndtering stormflodshændelser.

I det konkrete tilfælde, hvor der er tidsmæssigt sammenfald mellem plan og projekt, bør alle miljørelaterede emner adresseres samlet. Forvaltningen anbefaler derfor, at alle relevante miljøemner i forhold til anlægsprojekt og lokalplan indeholdes i miljøkonsekvensrapporten.

Ved udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (tidl. VVM) er det et lovkrav, at der indledningsvis afholdes en offentlig idéfase med indkaldelse af forslag og idéer. Efter idéfasen skal emner og omfang afgrænses. For at smidiggøre sagsgangen beder forvaltningen, på baggrund af de indkomne høringssvar, om bemyndigelse til at foretage afgrænsningen. Dog forelægges sagen for udvalget, hvis der fremkommer nye væsentlige emner, som bør belyses.

Når de relevante miljøemner er fastlagt og afgrænset, udarbejdes miljøkonsekvensrapporten, hvorefter den sendes i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden for miljøkonsekvensrapporten kan forløbe samtidig med høringsperioden for lokalplanforslaget.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Idefasen vil med afsæt i vedlagte debatoplæg forløbe i fire uger fra den 8. februar til d. 7. marts 2022. Teknik- og Miljøforvaltningen vil afholde et borgermøde om, hvad en miljøvurdering er samt information om projektet og de dele, der vurderes at skulle undersøges. Borgermødet foreslås afholdt mandag den 28. februar 2022 kl. 19-21 i kantinen på Køge Rådhus. 

Idefase og borgermøde kommunikeres på kommunens hjemmeside og i lokalaviser. Køge Kyst har som led i projektudviklingen haft løbende dialog med naboer og interessenter og har også kommunikeret mere bredt om projektet. Køge Kyst inviteres til at deltage i det planlagte borgermøde.

Beslutning

ad. 1: Godkendt.

ad. 2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


29.   Etablering af erstatningsskov i Herfølge Syd


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til 

Teknik- og Ejendomsudvalg

 1.  at udvalget godkender, at erstatningsskoven for busbroen placeres på det udpegede areal i Herfølge Syd. 

  Klima- og Planudvalg
   
 2. at ovenstående tages til efterretning. 

  Økonomiudvalg
 3.  at arealet udtages af forpagtningsaftale og udlægges til skov.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med etablering af en busforbindelse mellem Køge Nord og STC/Campus (busbroen) er der fældet 4.100 m2 fredskov. Det udløser en pligt til at genetablere skov på 8.200 m2.

På Klima- og Planudvalgets møde den 7. oktober 2021, under pkt. 191, blev der peget på syv konkrete, kommunale arealer, som kan anvendes til kommunal skovrejsning. Arealerne blev beskrevet med vurdering af deres egnethed i forhold til gældende planlægning, miljø-, grundvands- og naturbeskyttelsesinteresser, naturpotentiale og bynærhed. Fælles for de syv arealer er, at de af forskellige årsager ikke kan anvendes til fremtidig byudvikling. Skovrejsning er i tråd med et generelt ønske om mere bynær skov.

Fire ud af syv arealer ligger omkring Herfølge. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at skovrejsning på de fire udpegede arealer omkring Herfølge er mest oplagt og tilgængeligt i forhold til gældende plangrundlag, beskyttelsesinteresser og samspil med den eksisterende natur. Dog skal der tages forbehold for evt. tracé til Stevnsvejen, hvor der senest er ønsket undersøgelse af tracéet langs Holmebækvej syd for Herfølge. De fire arealer omkring Herfølge er ikke inddraget i den nyligt reviderede Fingerplan. Det betyder, at der ikke er mulighed for byudvikling på arealerne på lang sigt.  

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler at placere erstatningsskoven på matrikel 13b, Herfølge by, Herfølge (bilag 1).

Køge Kommune ejer arealet, som er bortforpagtet på en et-årig kontrakt til landbrugsdyrkning. Forvaltningen har været i dialog med forpagteren, som er indforstået med ophør af forpagtningsaftalen foreløbigt for en mindre del af matriklen. Skovetablering kan starte efter årets høst.

Skovrejsning betragtes som et attraktivt element og supplement i tilknytning til den nyligt erhvervede Præsteskoven. Forvaltningen har været i dialog med forkvinde for Præsteskoven, som er positivt stemt for mere skov på det nævnte areal.

Planforhold og lovgrundlag
I Forslag til Kommuneplan 2021 er Byrådets ønsker og mål for skovrejsning beskrevet, ligesom der er et link til kommunens skovpolitik og kommunens nyligt udarbejdede skovkatalog, der beskriver de forskellige skovtyper og deres fordele og ulemper. Kommunens skovpolitik indeholder bl.a. et mål om at fredskov, der fældes i kommunen, også genetableres som erstatningsskov i kommunen.

Alle offentlige skove afkaster en skovbyggelinje på 300 meter, som begrænser muligheden for byggeri mv. Skovbyggelinien påvirker ikke eksisterende lovlig bebyggelse. I praksis betyder det, at ejendommene i Herfølge, nord for skovrejsningsområdet, ikke vil opleve begrænsede byggemuligheder, som følge af den nye skovplantning. 

Skov er omfattet af miljøvurderingsloven og skal derfor VVM-screenes. Afgørelse om VVM-screening skal offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.

Proces
Den videre proces vil indeholde følgende:

 • Udarbejdelse af en skovplan (bilag 2)
 • Godkendelse hos Miljøstyrelsen
 • VVM-screening
 • Udarbejdelse af en driftsplan med driftsøkonomi, så driftsbudget kan opskrives som rammekorrektion
 • Etablering af skoven (forår 2023).
Økonomi
Etablering af erstatningsskov betales af busbro-projektet. Der vil være et økonomisk tab på ca. 10.000 kr. ved at ophæve forpagtningsaftalen.
Beslutning
Ad 2: Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


30.   Corona Camping


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget indleder dialog med henholdsvis naboerne til og ejerne af Corona Camping, inden der træffes nye afgørelser i sagen.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 7. maj 2020, at påbud fra december 2018 til Corona Camping om ophør af helårsbeboelse skulle stå ved magt. Corona Camping har påklaget kommunens afgørelse til Planklagenævnet. Ejer har anført, at helårsbeboelse er foregået gennem mange år, og at kommunen har udvist passivitet og dermed fortabt retten til at håndhæve reglerne.

Planklagenævnet har den 22. december 2021 truffet vedhæftede afgørelse. Planklagenævnet ophæver kommunens afgørelse, da vi i påbuddet har angivet planlovens §§ 51 og 63 som hjemmel. Hjemlen til at udstede påbud om overholdelse af campingreglementet findes i sommerhuslovens § 10. Der er tale om en retlig mangel ved afgørelsen, og et enstemmigt Planklagenævn finder, at manglen er væsentlig, og at afgørelsen derfor er ugyldig.

Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen om, at Køge Kommune har fortabt retten til at kræve forholdet lovliggjort. Planklagenævnet finder ikke, at kommunen har udvist passivitet i et sådant tidsrum eller på en sådan måde, der kan medføre, at retten til håndhævelse er fortabt. Nævnet lægger herved vægt på, at kommunen har fulgt op på varsler inden for rimelig tid og dermed ikke har givet klageren grund til at tro, at forholdet ikke ville blive håndhævet.

Vedhæftede notat gennemgår hele sagsforløbet fra sommeren 2017. Kommunen har grundlæggende ført to sager. En landzonesag om at etablere restaurant og et kulturelt samlingssted – og en sag om lovliggørelse efter Campingreglementet. Ejer har desuden foreslået en løsning, der indebærer landzonetilladelse til en form for helårsbeboelse, hvilket er blevet afvist.

Sagerne hænger sammen, da præmisserne for at drive campingpladsen er med til at sætte rammerne for kundegrundlaget til restaurant og samlingssted.

En gruppe naboer har gennem hele forløbet klaget over aktiviteterne på campingpladsen, herunder problemer med bl.a. trafik og støj.

Med Planklagenævnets seneste afgørelse er der nu en anledning til at genoverveje mulige løsninger. Hidtil har hverken forvaltning eller udvalg fundet egnede løsninger inden for planloven eller Campingreglementet. En dialog med henholdsvis naboerne og pladsens ejere kan afdække eventuelle muligheder for at løsne op for den fastlåste situation.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der afholdes møder mellem udvalget og to parter, inden der tages stilling til evt. nyt påbud.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Udvalget ønsker, at der igangsættes en proces med udarbejdelse af et påbud om lovliggørelse af den ulovlige helårsbeboelse. I den forbindelse optages der dialog med parterne i sagen.

Bilag

Til toppen


31.   Høringssvar på Aflandshage Vindmøllepark


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget at fremsende vedhæftede høringssvar til Energistyrelsen. 
Baggrund og vurdering

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune har sendt en miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark i offentlig høring frem til den 20. februar 2022. Vindmølleparken opføres af HOFOR (Hovedstadens Forsyningsselskab) med henblik på at gøre København til verdens første klimaneutrale hovedstad i 2025. Vindmølleparken placeres i udkanten af Køge Bugt i et område på ca. 42 km2 og med en afstand fra nærmeste vindmølle ca. 20 km til Køge. Vindmølleparken vil få en samlet effekt på op til 300 MW. 

Miljøkonsekvensrapporten konkluderer, at vindmølleparken vil have en moderat visuel påvirkning af kystlandskabet ved Køge Bugt. Desuden er det rapportens konklusion, at vindmølleparken kan gennemføres uden væsentlige virkninger for natur, dyre- og planteliv. I denne forbindelse er havbund, flora, fauna, havpattedyr, fisk, fugle, flagermus og natur på land vurderet. 

Vindmølleparken stemmer overens med både Danmarks og Køge Kommunes klimapolitik og ønske om at nedbringe CO2-udledningen markant. Køge Kommune ønsker desuden at fremme arbejdet med at opstille flere vindmøller på havet. Køge Kommune har i forbindelse med idéfasen forud for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten i efteråret 2019 indsendt høringssvar til projektet med tilsvarende meldinger til projekter.

Teknik- og Miljøforvaltningen har samme vurdering som miljøkonsekvensrapporten og vurderer, at vindmølleprojektet i sig selv udelukkende har mindre eller moderate negative indvirkninger på miljøet. Til gengæld konstaterer forvaltningen, at miljøkonsekvensrapporten ikke har behandlet en række øvrige forhold i Køge Bugt-området og vurderet dem i sammenhæng med projektet som kumulative forhold.

Anlæg af Lynetteholmen i København er påbegyndt og slam fra dette projekt dumpes i Køge Bugt. Desuden er der søgt om at udvide råstofindvindingen ved Fællesområdet Juelsgrund. I forslaget til Danmarks Havplan, som var i høring i 2021, er der yderligere udlagt store områder til råstofindvinding.

Det er forvaltningens vurdering, at disse mange aktiviteter i Køge Bugt kan medføre negative konsekvenser for kystmorfologien langs kysten i Køge Bugt og desuden medføre negative påvirkninger for havmiljøet, herunder flora og fauna, langs kommunens kystlinje. 

Økonomi
Høringssvar på vindmølleparken har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Formanden bemyndiges til at udarbejde et svar i samarbejde med forvaltningen.


Bilag

Til toppen


32.   Organisering af Grøn Omstilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget

 1. godkender, at Klima- og Planudvalget fortsat udgør det politiske ophæng for arbejdet med Grøn
  omstilling,
 2. godkender at der nedsættes en mindre politisk følgegruppe med fire medlemmer, der følger arbejdet med Grøn omstilling,
 3. udpeger fire medlemmer til den politiske følgegruppe,
 4. godkender, at Grønt Forum nedlægges og erstattes at et nyt Bæredygtighedsråd, med udvalgsformanden som formand og resten af udvalgsmedlemmerne som deltagere.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog i december 2020 den ambitiøse DK2020 Klimaplan, der viser vejen til CO2-neutralitet i kommunen. Klimaplanen opstiller mål for klimaindsatsen over de kommende år, hvor konkrete initiativer vil blive udviklet i samarbejde med de relevante aktører. For at realisere tiltagene i Klimaplanen er det påkrævet med løbende koordination, samarbejde og strategisk ledelse. Derfor at det nødvendigt at formalisere en projektorganisation, der kan understøtte og facilitere dette. 

Organisering hidtil

Siden 2017 har arbejdet med den grønne omstilling primært været forankret i Klima- og Planudvalget og den daværende Planafdeling, hvor der blev oprettet en stilling som Grøn Ambassadør. Der blev samtidig udpeget fire politiske repræsentanter, der fungerede som styregruppe for arbejdet gennem regelmæssige møder. Evalueringen af gruppens arbejde viste udbredt tilfredshed med denne model blandt medlemmerne, der dog pegede på, at der skal fokuseres yderligere på kommunikation til hele Klima- og Planudvalget og til øvrige relevante politiske udvalg.

Oprettelse af et Klimasekretariat

Med budget 2022-2025 har Byrådet afsat en merbevilling til Grøn Omstilling for budgetårene 2022 og 23 for at understøtte arbejdet med den grønne omstilling og implementere tiltagene i Klimaplanen og den kommende reviderede klimatilpasningsplan.

Den nye organisering i Teknik- og Miljøforvaltningen med sammenlægningen af Plan, Byg og Miljø giver god mulighed for at koordinere klimaindsatserne og sikre involvering af relevant faglighed. Oprettelsen af et Klimasekretariat i den nye afdeling vil yderligere styrke muligheder for tværfagligt samarbejde og koordination af indsatserne, både hvad angår CO2 reduktion og klimatilpasning. Klimasekretariatets rolle vil spænde fra gennemførelse af konkrete projekter til koordination med andre afdelinger/forvaltninger og samarbejde med virksomheder og borgere.

Politisk ophæng

Det politiske ophæng er Klima- og Planudvalget, hvorfra sager kan sendes videre til andre relevante udvalg. Der kan gennemføres årlige temamøder for hele udvalget, hvor der gøres status for realiseringen af klimaplanen og udstikkes nye mål.  

Chefgruppen i Teknik- og Miljøforvaltningen fungerer som styregruppe for Klimasekretariatet og godkender den prioriterede rækkefølge af tiltag.

Politisk følgegruppe

Hidtil har der været en mindre gruppe på fire politikere fra Klima- og Planudvalget, der har fungeret som følgegruppe for Grøn Omstilling. På det afsluttende møde var den samlede vurdering, at det var en velfungerende og smidig model, der sikrede løbende drøftelser og afstemning af retningen for projekter som fx udarbejdelsen af Klimaplanen. Det blev foreslået, at fortsætte denne model, og at det eventuelt kunne være en gruppe sammensat på tværs af politiske udvalg i erkendelse af, at mange emner er tværgående i deres natur.

Grønt forum

Som afløser for Agenda21-udvalget blev der oprettet et Grønt Forum, bestående af repræsentanter fra forskellige interessenter i Køge Kommune. Tanken var at skabe et mere uformelt forum for dialog og mulighed for at sammensætte møder og deltagere afhængigt af de konkrete tematikker. I praksis har Grønt Forum ikke mødtes ofte, men har været indkaldt i forbindelse med udarbejdelsen af Klimaplanen, hvilket primært har været online-møder. Til gengæld har der været løbende involvering af interessenter i de konkrete projekter, og Grøn Omstilling deltager i virksomhedsnetværk og varetager fortsat kontakter til de grønne foreninger gennem Det Grønne Hus.

Som alternativ til at fortsætte Grønt Forum, kan der oprettes et Bæredygtighedsråd, ud fra samme model som Naturrådet, hvor formanden for Klima- og Planudvalget fungerer som formand, og udvalget inviteres til møderne sammen med faste repræsentanter for foreninger, virksomheder og organisationer.

Fremtidig organisering

Udvalget bedes drøfte og beslutte en model for fremtidig organisering af arbejdet med Grøn Omstilling.

Det er forvaltningens indstilling, at Klima- og Planudvalget fortsat udgør det politiske ophæng for arbejdet med Grøn Omstilling, med inddragelse af øvrige relevante politiske udvalg. 

En fortsættelse af modellen med en mindre politisk følgegruppe med fire repræsentanter fra udvalget, der følger arbejdet med Grøn Omstilling, vil give en værdifuld kontakt i det daglige og fremme deltagelsen i projektansøgninger og udviklingsprojekter.

Oprettelsen af et nyt Bæredygtighedsråd, vil give en struktur for regelmæssige møder og mere formel inddragelse af interessenter i den grønne omstilling. Hele Klima- og Planudvalget har mulighed for at deltage i møderne, hvor der også inviteres deltagere fra foreninger, organisationer og virksomheder. Bæredygtighedsrådet vil samles fire gange om året. 

Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2022. 
Beslutning

Ad 1, 2 og 4: Godkendt

Ad 3: Følgende udvalgsmedlemmer udpeges:

Lene Møller Nielsen (A)

Jonas B. Whitehorn (A)

Niels Rolskov (Ø)

Jørgen Petersen (C)

 

 

 


Til toppen


33.   Udpegning af medlemmer til Køge Landsbyforum


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der udpeges tre medlemmer fra udvalget til Køge Landsbyforums styregruppe.
Baggrund og vurdering

I 2015 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at oprette Køge Landsbyforum i samarbejde med kommunens  landsbyer.

Køge Landsbyforum skal fremme udviklingen i landdistrikterne og skabe en god dialog mellem borgere og kommune. Landsbyforum skal sikre gensidig information og koordination, igangsætte og understøtte tiltag, fx gennem prioritering af midlerne i landsbypuljen.

Køge Landsbyforum styres af en styregruppe, der foruden medlemmer af Klima- og Planudvalget består af repræsentanter fra landsbylaug. Der holdes to faste møder årligt.

Klima- og Planudvalget bedes udpege tre medlemmer til Køge Landsbyforums styregruppe.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Følgende blev udpeget:

Niels Rolskov (Ø)

Jonas Bjørn Whitehorn (A)

Claus René Olesen (C)

Mette Wigand Bode (V), som suppleant

 


Til toppen


34.   Udpegning af medlemmer - Grundvandsrådet


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der udpeges 2 medlemmer
fra udvalget til Grundvandsrådet.
Baggrund og vurdering

Der er nedsat et grundvandsråd i Køge Kommune efter § 12 i Vandforsyningsloven.
Grundvandsrådets opgave er at rådgive kommunen i forbindelse med kommunens arbejde med
grundvandsbeskyttelse samt i forbindelse med kommunens udarbejdelse og revision af
indsatsplaner.

Den øvrige deltagerkreds i rådet er repræsentanter for vandværker og interesseorganisationer. Der holdes 1-2 møder årligt.

Klima- og Planudvalget bedes udpege 2 medlemmer til Grundvandsrådet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Følgende blev udpeget:

Niels Rolskov (Ø)

Jørgen Petersen (C)


Til toppen


35.   Afrapportering af forsøg med forskellige affaldsbeholdere ved énfamilieboliger


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orientering om afrapportering af forsøg med nye affaldsbeholdere til efterretning.
Baggrund og vurdering

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skulle alle landets kommuner senest pr. 1. juli 2021 have implementeret indsamlingsordninger for 9 typer af affald fra alle boliger og sommerhuse. Det vil sige madaffald, pap, papir, plast, glas, metal, fødevarekartoner, farligt affald og restaffald. Køge Kommune søgte – og fik – dispensation til først at implementere nye affaldsordninger pr. 1. januar 2023.

Det blev på møde i Klima- og Planudvalget den 8. april 2021 besluttet at gennemføre forsøg med 2 mulige fremtidige beholderkombinationer for énfamilieboliger.

Formål med forsøget 

Forsøgets resultater skal bidrage til at give det bedst mulige beslutningsgrundlag for den kommende stillingtagen til, hvilken beholderkombination Køge Kommune skal vælge som fremtidig løsning ved énfamilieboliger.

Forsøgets formål er således at undersøge og vurdere, hvilken af de 2 forsøgsopstillinger, der vil være den mest fordelagtige løsning fremadrettet, under hensyntagen til lovkrav, afsætningsmuligheder og ikke mindst en robust og flexibel drift i fremtiden. I de kommende anbefalinger fra forvaltningen vedr. fremtidige affaldsordninger i  Køge Kommune vil naturligvis også indgå anbefalinger vedr. valg af beholderstørrelser og ruminddeling samt tømmefrekvenser.

Fremgangsmåde

For at opnå et sikkert vidensgrundlag i forhold til valg af de mest optimale tømmefrekvenser er der indsamlet observationer dels via skraldemændene vedr. omtrentlig fyldning, evt. overskydende materialer stillet ved siden af beholderne ved afhentning eller andre forhold af betydning, dels ved at en specialist (ekstern konsulent) har udført detaljerede registreringer af fyldningsgraden, umiddelbart inden tømning.

I slutningen af forsøget blev alle deltagere opfordret til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse, som skulle afdække, hvor let eller svært deltagerne havde oplevet at bruge den nye beholderløsning, i hvilet omfang de havde ændret "affaldsvaner", hvad de syntes var godt og skidt, og hvilke kommentarer de i øvrigt havde i relation til forsøget.

Beholderkombinationer og forsøgsområder samt forsøgsperiode

Forsøgsperioden strakte sig fra medio august til primo december 2021.

I det ene forsøgsområde blev den nuværende 4-delte beholder til papir, plast, glas og metal byttet ud med en 4-delt beholder til henholdsvis en blanding af plast, metal, mad- og drikkekartoner og glas plus en beholder (et rum) til papir og pap.

I det andet forsøgsområde blev den nuværende 4-delte beholder byttet ud med en beholder (et rum) til papir og pap, beholder (et rum) til plast og mad- og drikkekartoner samt beholder (2-delt) til glas og metal.

Alle beholdere i forsøget havde samme størrelse: 240 liter.

Det vil sige, at den ene løsning indebærer fortsat brug af de nuværende 4-kammerbiler, hvorimod den anden løsning indebærer, at kommunen går bort fra at køre med 4-kammerbiler.

Konklusioner på kort form

Spørgeskemaundersøgelsen viste bl.a., at deltagerne i begge forsøgsområder generelt var positivt indstillet i forhold til at sortere yderligere - og især for muligheden for at få indsamlet pap ved husstanden - samt at begge forsøgsopstillinger gav bedre mulighed for at få plads til alt plastaffaldet fra husstanden, set i forhold til den nuværende løsning.

Der er væsentligt større tilfredshed med beholderløsningen blandt de forsøgsdeltagere, som havde i alt 4 beholdere set i forhold til dem med i alt 3 beholdere, ligesom disse i meget højere grad anbefaler at anvende denne løsning i fremtiden. Bilag 1 indeholder en afrapportering af spørgeskemaundersøgelsen.

Med hensyn til de afprøvede tømmefrekvenser i forsøget, så ser det umiddelbart ud til, at en tømmefrekvens på hver 2. uge for den "ny" 4-delte beholder ville passe bedst. Eventuelt kunne man nøjes med hver 3. uge, med brug af 370l beholdere i stedet for 240l.

For både beholderne til pap og papir og til plast og mad- og drikkekartoner ser det ud til, at en tømmefrekvens på hver 4. uge er i orden under forudsætning af, at det også bliver muligt at vælge en stor (370l) beholder til disse fraktioner.

Hvad angår den 2-delte beholder til glas og metal er tømning hver 8. uge tilsyneladende rigeligt.

For en mere detaljeret gennemgang af forsøgets resultater, se bilag 2.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


36.   Køge Afløb A/S - Takster for 2022


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at taksterne for 2022 vedrørende spildevand og tømningsordning godkendes.
Baggrund og vurdering

KLAR Forsyning har i henhold til den gældende betalingsvedtægt anmodet Køge Kommune om at legalitetsgodkende takstblad 2022 for Køge Afløb A/S. Det fremgår heraf, at taksten for almindelige forbrugere nedsættes fra 39,25 kr. ex. moms pr. kbm. til 36,00 kr. For en gennemsnitshusstand (2,15 personer) vil reduktionen medføre en årlig besparelse incl. moms på 325 kr. 

Baggrunden for nedsættelsen er den af Forsyningssekretariatet fastsatte indtægtsramme. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2022 er fastsat til 1,48 % for investerings- og finansielle omkostninger og 2 % for driftsomkostninger med undtagelse af ikke-påvirkelige omkostninger. Køge Afløb A/S er på baggrund af resultaterne i benchmarkingen blevet pålagt et individuelt effektiviseringskrav på 1,86 %.

Omsætningen er budgetlagt til 98,44 mio. kr. ved et ændret takstniveau. De samlede driftsomkostninger er budgetlagt til at stige fra 26,8 mio. kr. til 27,0 mio. kr. svarende til en stigning på 1 %. I omkostningerne indgår et administrationsbidrag til KLAR Forsyning på 21,8 mio. kr.

Der er budgetlagt anlægsinvesteringer for 89,5 mio. kr. i 2021. I det vedlagte bilag findes en samlet oversigt over planlagte anlæg i 2022.

Taksterne for tømning af samletanke m.v. stiger med op til 30 % som følge af stigende priser efter udbud.

Efter indstilling fra selskabets bestyrelse har Generalforsamlingen i Køge Afløb A/S godkendt takstblad og budget for 2022. Da taksterne overholder den vedtagne indtægtsramme, opfylder "hvile i sig selv"-princippet og ligebehandlingsgrundsætningen, anbefales de godkendt. 

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. 
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


37.   Orientering fra formanden


Beslutning
Intet.

Til toppen


38.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
Intet.

Til toppen


39.   Eventuelt


Beslutning

Jonas Bjørn Whitehorn (A) orienterede om mulighed for et fælles møde mellem Køge Byråd og Morten D.D. Hansen fra Molslaboratoriet, med forslag for en dato i fx uge 12.

Claus René Olesen (C) spurgte til:

 • et forslag om ny anvendelse af forsamlingshuset på Bækgårdsvej i Borup. Forvaltningen orienterede om at formålet kræver en ny lokalplan.
 • om regler for evt. ny anvendelse af Borup Hovedgade 19.Til toppen


40.   Prioritering af lokalplaner, februar 2022 (Lukket punkt)Til toppen


41.   Udbud af indkøb af bioposer til madaffald (Lukket punkt)Til toppen


42.   Manglende efterkommelse af påbud om fjernelse af affald (Lukket punkt)Til toppen


43.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


44.   Underskriftsblad KPU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 04.02.22