Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 04.04.2019 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Torben Haack, (F)


51.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Thomas Kampmann (C) erklærede sig inhabil i sag 65.


Til toppen


52.   Lokalplan 1074 - endelig vedtagelse af lokalplan for boliger på Højelsevej


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. lokalplan 1074 for boliger på Højelsevej vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet,
 2. Teknik- og Ejendomsudvalget anmodes om at sætte trafiksikkerhed på Højelsevej på listen over trafiksikkerhedsprojekter.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 18. december 2018, under pkt. 220, at sende forslag til Lokalplan 1074 for boliger på Højelsevej i offentlig høring. Der er indkommet 6 høringssvar.

Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 13 grunde ved opførelse af fritliggende enfamiliehuse og op til 19 grunde ved evt. opførelse af dobbelthuse. Lokalplanen anlægger et grønt opholdsområde langs områdets interne boligvej. I den nordlige del af det grønne område, som ligger lavest, anlægges et regnvandsbassin.

Høringssvarene indeholder bl.a. bekymring over udkørslen over den meget trafikerede cykel- og gangsti på Højelsevej. Der er indsendt et forslag om at rykke bebyggelsens udkørsel så denne deles med Højelsevej nr. 4 og 6. Dermed undgås etablering af ny udkørsel til Højelsevej. Forvaltningen vurderer, at det kan være en mulig løsning, men at der er en række forhold som skal undersøges og afklares.

En ny udkørsel vil bl.a. kræve, at der er enighed mellem ejere, og at brugsretten tinglyses. Den del af vejen, som i givet fald skal forsyne lokalplanområdet, vil skulle befæstes og udvides og vil ændre status fra privat vej til privat fællesvej. Hvis ikke vejstykket kan udvides tilstrækkeligt til også at kunne håndtere cykler og gående, vil der skulle etableres en cykel-/gangsti fra lokalplanområdet til Højelsevej.

En ændring af udkørselsforholdene vil kræve, at lokalplanforslaget sendes i fornyet offentlig høring.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der holdes fast i planforslagets udkørselsforhold, som det foreligger.

Derudover indeholder høringssvarene bl.a.

 • Forslag om at vende nogle af bygningerne 90 grader,
 • Ændre bebyggelsen til 30 seniorboliger med grunde på 275 m²,
 • Ønsker om at supplere teksten i bestemmelserne så bebyggelsen fremstår mere grøn; nedsivning af tagvand på egen grund, forbud mod at anvende sprøjtemidler, og at alle huse skal have solceller.

Forvaltningen har haft dialog med KLAR Forsyning, som også har femsendt bemærkninger i høringsperioden. Bemærkningerne omhandler bl.a. risiko for oversvømmelse ved skybrud fra vandløbet nord for lokalplanområdet, og at regnvandsbassinet bør være større for at kunne håndtere både tagvand og vejvand fra området.

Forvaltningen har imødekommet KLAR Forsynings bemærkninger ved at tilføje et delområde V, som, udover at være fælles parkeringsplads, skal fungere som regntilbagehold. Derudover er der tilføjet bestemmelser i forhold til:

 • Vejprofil med ensidigt fald mod delområde V,
 • Begrænset befæstet areal i forhaver,
 • Forsinkelse af regnvand evt. i form af vadier (grøfter),
 • Alle parkeringsarealer skal anlægges med permeabel belægning.

Derudover er der ændret i § 8.8 vedr. terrænregulering, så alle terrænreguleringer skal godkendes af Køge Kommune.

Med de supplerende bestemmelser begrænses mængden af regnvand til regnvandsbassinet og vandløbet.

Der er udarbejdet et høringsnotat, hvor der redegøres for alle høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


53.   Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af aftægts/medhjælperbolig


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der meddeles landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen.
Baggrund og vurdering

På Klima- og Planudvalgsmødet den 7. februar 2019, under pkt. 19, behandlede udvalget nærværende sag første gang, hvor det blev besluttet at sende sagen i naboorientering.

Ansøgningen har nu været i naboorientering i 14 dage, og der er i tidsrummet ikke indkommet nogen bemærkninger eller indsigelser til ansøgningen.

Firmaet BK NORD har på vegne af Claus og Jesper Bælum søgt om landzonetilladelse til at opføre en aftægts-/medhjælperbolig på landbrugsejendommen "Egemosegård", Hastrupvej 21, 4600 Køge. De to brødre ejer ejendommen i fællesskab, og boligen skal benyttes til bolig for den person, der ikke fortsat skal bebo det eksisterende stuehus.

Ansøger oplyser, at der for begge brødre er en reel praktisk medarbejdermæssig tilknytning til gårdens drift ud over fælles ejerskab. Arbejdet består primært i, at de i fællesskab udfører administrative opgaver i relation til driften, personaleledelse, landbrugsstøtteordninger og tilsyn i marken.

Egemosegård er en landbrugsejendom på ca. 40 ha., og den indgår i en samlet bedrift på 250 ha. sammen med en bygningsløs landbrugsejendom Hastrupvej 25. Den nye bolig ønskes placeret i nærheden af eksisterende bebyggelse i en størrelse af max 300 m². Det påtænkes at opføre ny bolig på samme placering som tidligere driftsbygning, som blev revet ned i 2002.

Ifølge kommuneplanen ligger ejendommen i et særligt værdifuldt landbrugsområde. Ejendommen indgår i det areal, der i forslag til Fingerplan 2019 er udlagt til fortykkelse af Køge-fingeren.

Ifølge Planlovens § 36, stk. 1, nr. 3, kan man opføre boliger, der er erhvervsmæssigt nødvendige for driften af en landbrugsejendom uden landzonetilladelse. Dette omfatter stuehuse og boliger til forpagtere, bestyrere og medhjælpere. Hvis flere personer i fællesskab erhverver en landbrugsejendom, berettiger det ikke hver enkelt medejer til at opføre en bolig (stuehus) på ejendommen.

I forhold til boliger til forpagtere, bestyrere og medhjælpere er det en forudsætning, at det er nødvendigt for ejendommens drift, og at bestyreren/medhjælperen bor på ejendommen (fx hvis der er behov for døgnovervågning). Det er i sig selv ikke tilstrækkeligt, at medhjælperen er ansat på ejendommen.

Det er også muligt efter § 36, stk. 1, nr. 14, at opføre ny bolig på en landbrugsejendom over 30 ha, hvor boligen skal anvendes i forbindelse med et generationsskifte eller til en medhjælper.

Vurdering                                                                                                                                        Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at der i denne sag ikke er tale om en tilstrækkelig, erhvervsmæssig nødvendig bolig, eller at boligen skal anvendes i forbindelse med generationsskifte. Derfor er det ansøgte ikke undtaget fra kravet om landzonetilladelse, men ansøgningen bør betragtes som opførelse af ny bolig i det åbne land, og det er op til en konkret vurdering, om der bør meddeles landzonetilladelse. Udgangspunktet er, at kommunen skal begrænse nye boliger i det åbne land, når de ikke er driftsmæssige nødvendige. Det vil være muligt at indrette en ekstra bolig uden landzonetilladelse i en overflødiggjort bygning, hvilket ansøger dog ikke ønsker.

Argumentet for en tilladelse kan ligge i det dobbelte ejerskab og den driftsmæssige tilknytning. På den måde er der lagt vægt på personlige hensyn og delvist det driftsmæssige. Forvaltningen vurderer, at en tilladelse ikke vil medføre en uhensigtsmæssig præcedens i andre lignende sager.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


54.   Ansøgning om landzonetilladelse til lovliggørelse af vognmands- og oplagsvirksomhed


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller overfor Klima- og Planudvalget, at sagen sendes i naboorientering med henblik på at meddele tilladelse til den ansøgte virksomhed.
Baggrund og vurdering

På vegne af Per Fønskov Olsen har advokaterne Dreist Storgaard søgt om landzonetilladelse til lovliggørelse af vognmands- og oplagsvirksomhed på adressen Sonnerupvej 51, 4682 Tureby. Virksomheden har siden 2012 eksisteret på ejendommen uden fornøden tilladelse.

Ejendommen har et samlet areal på 63.547m2, ligger for sig selv og tæt ved Sydmotorvejen i transportkorridoren og indenfor skovbyggelinien.

På ejendommen dyrkes der juletræer og græs på 4,5 ha. og kvæghold på under 1 ha. Derudover er der 1.500 m2, der er anvendes til landbrugsmaskiner og 3.000 m2, der anvendes til lastbiler og ca. 25 containere.

Der ønskes fortsat at drive vognmandsvirksomhed / oplagsvirksomhed med 4-5 containere og 5 lastbiler tilknyttet, hvoraf 3 dagligt er på adressen. Lastbilerne kører til og fra ejendommen i tidsrummet kl. 6.00 til 16.00.

Planlovens, statens vejledning
Vognmandsvirksomheder hører ikke ind under planlovens §37, som en virksomhed der uden landzonetilladelse kan etableres i overflødiggjorte bygninger. Det skyldes, at etablering af vognmandsvirksomheder i landzone kan medføre en væsentlig ændring i det omgivende miljø med transport og støj og støv mv., hvilket bl.a. kan genere naboer. Større vognmandsvirksomheder bør som hovedregel henvises til planlagte erhvervsområder, der er indrettet dertil.

Kommunerne kan dog meddele landzonetilladelse til etablering af vognmandsvirksomheder i landzone baseret på en konkret afvejning af, om tilladelsen vil være forenelig med forskellige interesser indenfor planlovens rammer, herunder fx hensyn til at undgå spredt bebyggelse, hensyn til landskab og miljø, udnyttelse af eksisterende infrastruktur m.v. 

Der vil fortsat skulle ske en afvejning af landskabelige, rekreative og arealressourcemæssige hensyn og andre samfundsmæssige interesser, fx trafikale hensyn og hensyn til naboer.

Transportkorridor                                                                                                     Transportkorridorens landzoneareal skal friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bortset fra bebyggelse og anlæg, som er nødvendig for driften af landbrugsejendomme. Midlertidige bygninger og anlæg kan placeres i transportkorridorerne, når der i forbindelse med landzonetilladelsen tinglyses fjernelsesvilkår for det pågældende anlæg, så anlægget kan fjernes uden udgift for det offentlige, hvis korridoren tages i brug.

Vurdering  
Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2018 godkendt en vognmands-/entreprenørvirksomhed på Tågerødvej 4, der havde udviklet sig på adressen gennem en årrække fra et mindre anlægsgartneri. Her gav Teknik- og Miljø forvaltningen landzonetilladelse efter aftale om reduktion af erhvervsarealet, en yderligere beplantning til afskærmelse mod omgivelserne og aftale om, at kun én lastbil parkerede på ejendommen.

Forvaltningen er opmærksom på, at planloven giver mulighed for, at der kan gives landzonetilladelse efter en konkret vurdering, når visse planmæssige hensyn kan forenes såsom infrastruktur, landskabelige interesser og nabohensyn. I den konkrete sag vil trafikken til og fra ejendommen øges på de mindre veje gennem landsbyerne Algestrup og Sonnerup, men det vurderes, at vejene kan klare den trafikale belastning. Landskabeligt vil parkering af lastbiler og containere og andet oplag på de ansøgte 3.000 m2 sløre skovbyggelinjen og oplevelsen af landbrugslandskabet fra de øvrige landejendomme og bør i tilfælde af en evt. landzonetilladelse reduceres. 

Såfremt der ikke indkommer væsentlige indsigelser eller bemærkninger til sagen, kan/skal der meddeles landzonetilladelse til lovliggørelse af vognmandsvirksomhed/oplag på ejendommen på følgende vilkår:

 • Virksomheden afgrænses i henhold til vedhæftede oversigtskort max. 2.000 m2, idet det antages, at landbrug og juletræsdyrkning fortsat er de primære erhverv på ejendommen, 
 • Virksomheden afskærmes af beplantning mod nord af beplantning, der har en højde på max. 4 m. som udvokset og skal være færdigetableret 1. september 2019,
 • Virksomheden må max. have 5 lastbiler og max. 5 containere tilknyttet indenfor det areal, der er afmærket virksomheden jf. oversigtskortet,
 • Lastbiler og containere skal parkeres indenfor det på oversigtskortet markerede areal - således at det skæmmer mindst muligt i det åbne landskab

Der gennemføres i høringsperioden miljøtilsyn med fokus på eventuel jord- og grundvandsforurening.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


55.   Etablering af virksomhed på Ringstedvej 645


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at ansøgning om nyt erhvervsbyggeri og udendørs oplag sendes i naboorientering, hvorefter sagen lægges op til beslutning i udvalget.

Baggrund og vurdering

Ejeren af Ringstedvej 645 har siden 2015 forsøgt at sælge ejendommen til forskellige erhvervsformål - dels til vognmandsvirksomhed, dels til virksomheder, der har haft behov for større udendørs oplag. Ejendommen er på ca. 18.500 m² og har oprindeligt været anvendt til maskinværksted og senest et autoværksted samt en bolig.

Aktuelt ønsker en investor at købe ejendommen og leje de eksisterende bygninger ud til tre forskellige virksomheder samt en bolig. En af disse virksomheder er Nordens største leverandør af midlertidige haller, bygninger, telte og presenninger, O.B.Wiik, der ønsker at etablere en afdeling på ejendommen. To eksisterende lokaler skal anvendes til administration. Der ønskes opført en telthal på 1.200 m², der skal bruges til opbevaring af papemballager, PVC duge, telthaller, og ca. 50 m² af hallen skal bruges som showroom. Samtidig nedrives en ca. 500 m² eksisterende lagerhal. Udenfor på lukket areal vil de opbevare stålelementer. Virksomhedens produkter kan både lejes og købes, men de leveres direkte fra leverandør og ud til kunden. Der vil køre 1–4 lastbiler til og fra ejendommen dagligt på hverdage.

Plangrundlaget

Ejendommen ligger i landzone og blev med Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav inden for transport- og logistikvirksomhed, jf. bestemmelserne i Fingerplanen. Kommuneplantillægget omfatter både rammeområde 7E08 syd for Ringstedvej med den aktuelle ejendom og rammeområde 7E07 nord for Ringstedvej. Kommuneplantillægget indeholder en rækkefølgeplan, hvorefter rammeområdet kan udvikles efter 2020, forudsat at det nordlige område er udbygget.

I Kommuneplan 2017 er rammeområdet udlagt til erhverv i form af større lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der er tilknyttet den enkelte virksomhed.

For at udnytte de muligheder, der ligger i kommuneplanen, skal der som udgangspunkt udarbejdes lokalplan for området, hvorefter det skal byggemodnes i henhold til den vej- og forsyningsstruktur, der fastlægges i lokalplanen. Indtil der er udarbejdet lokalplan, bør Byrådet ikke tillade noget, der vil hindre gennemførelse af kommuneplanen.

Mulige anvendelser uden planlægning

Indtil der er udarbejdet lokalplan, kan ejendommen benyttes i overensstemmelse med den hidtidige lovlige anvendelse, hvilket i dette tilfælde er autoværksted. Anden anvendelse end dette kræver landzonetilladelse, eller der skal som minimum være tale om en anvendelse, der er undtaget fra kravet om landzonetilladelse.

Ifølge planlovens § 37 kan overflødiggjorte bygninger uden landzonetilladelse tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål, en bolig samt lager- og kontorformål m.v., hvis

 • virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang,
 • bygninger ikke er opført inden for de seneste 5 år.

I tilknytning til disse bygninger kan der etableres et mindre ikke skæmmende oplag efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. Efterfølgende kan der opføres en tilbygning på op til 500 m² uden landzonetilladelse.

Der er tale om en umiddelbar ret til at benytte en overflødiggjort bygning til ovennævnte anvendelser. Teknik- og Miljøforvaltningen kan modsætte sig dette ved at udstede et § 14 forbud, hvis en anvendelse strider mod kommunens planlægning, og hvis denne anvendelse efterfølgende vil kunne hindres ved at udarbejde en lokalplan.

Vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at O.B.Wiik, er en almindelig lager- og handelsvirksomhed, der ikke har et betydeligt transportbehov - og som derfor bør ligge i et almindeligt erhvervsområde, fx ved Foldagervej i Ll. Skensved. De virksomheder, der etableres i STC, og som også er tiltænkt Bjæverskov Vest, er egentlige transport- og logistikvirksomheder.

Forvaltningen anbefaler, at udvikling med nye virksomheder i området afventer en lokalplanlægning, der tidligst kan gennemføres efter 2020, og som bør ses i sammenhæng med behovet for erhvervsgrunde i relation til udbygningen i STC/Køge Nord.

Den ansøgte virksomhedstype, O.B.Wiik vurderes at ligge indenfor mulighederne i planlovens § 37, hvis den blev etableret i eksisterende bygninger uden et større, udendørs oplag. Efterfølgende ville virksomheden kunne opføre en tilbygning på op til 500 m². Da der er ansøgt om en ny bygning på 1.200 m² og et større oplag, kræver det ansøgte landzonetilladelse, selvom virksomheden ved brug af § 37 kunne opnå næsten samme erhvervsareal.

En landzonetilladelse til virksomheden kunne begrundes i, at anvendelsen ligger tæt op ad mulighederne i Planlovens § 37, men det kan ikke udelukkes, at nyt byggeri vil foregribe den kommende lokalplanlægning og muligvis besværliggøre en hensigtsmæssig vej- og grundstruktur.

Hvis udvalget ønsker at meddele landzonetilladelse, skal ansøgningen først i 14 dages naboorientering. De nærmeste naboer er to boligejendomme, der ligger henholdsvis umiddelbart øst og vest for ejendommen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


56.   Klimakommunerapport for 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager Klimakommune-rapporten for 2018 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har underskrevet Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere kommunens CO2-udledning med minimum 2% hvert år og minimum i fem år. Aftalen gælder for kommunen som virksomhed.

For at nå dette mål kan kommunen gennemføre energibesparelser i kommunens egne bygninger eller lave større vedvarende energiprojekter.

Køge Kommune reducerede i 2018 CO2 udledningen med 382 ton svarende til 6,75%.

Køge Kommune har set over de sidste 10 år opfyldt reduktionsmålet gennem energirenoveringer og konvertering til C02 neutral fjernvarme.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


57.   Havvindmøller i Køge Bugt - anmodning til Køge Vind A/S


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg og Økonomiudvalg, at KLAR Forsyning anmodes om, sammen med forvaltningen, at undersøge muligheden for at tage del i HOFORs Havvindmølleprojekt i Køge Bugt.

Baggrund og vurdering

Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) planlægger at undersøge mulighederne for at opføre to havvindmølleparker i henholdsvis Øresund og Køge Bugt, og har netop fået Energistyrelsens tilladelse til at lave forundersøgelser i de to områder. Formålet med forundersøgelserne er at indsamle data og analyser til brug for en vurdering af projekternes potentiale, herunder også potentielle påvirkning på miljø, natur, flytrafik m.v.

Vindmølleparken i Køge Bugt ligger ca. 20 km. stik øst for Køge. Der ville kunne etableres 25-63 220 m. høje vindmøller.

Der er mange muligheder for Køge Kommunes engagement i projektet, og et oplagt bud vil være, at Køge Kommune via Køge Vind A/S investerer i og på borgernes vegne ejer 1 eller flere af havvindmøllerne. Setup'et er kendt, og foruden en forventet betydelig klimagevinst og bidrag til den grønne omstilling i Køge Kommune, viser erfaringer fra bl.a. Samsø Kommune, at der kan være tale om en fornuftig investering med god rentabilitet.

Forvaltningen har drøftet ideen med HOFOR og med Køge Vind A/S (KLAR Forsyning). Køge Vind A/S synes interesseret og er indstillet på, sammen med forvaltningen, at undersøge muligheden for deltagelse i projektet nærmere. Økonomiudvalget skal dog, som ejerudvalg for Køge Vind A/S, formelt anmode selskabet om at tage del i arbejdet, og sammen med forvaltningen undersøge mulighederne for deltagelse i projektet.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Beslutning

Anbefales.

Klima- og Planudvalget vil gerne fungere som følgegruppe for projektet.


Til toppen


58.   Teknisk opfyldning på Køge Marina


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget

1.  godkender, at der sker en yderligere opfyldning på Køge Marina, nærmere bestemt på området syd for Køge Marina med henblik på en sikring af området forud for en fremtidig klimasikring,

til Klima- og Planudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget, at

2. orienteringen om Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse af yderligere opfyldning på området syd for Køge Marina med henblik på en sikring af området forud for en fremtidig klimasikring tages til efterretning.

Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning på mødet den 1. april 2019 forventes at foreligge til Klima- og Planudvalgets møde, og der orienteres mundtligt herom.

Baggrund og vurdering

Som led i Køge Kommunes arbejde med fremtidig klimasikring har forvaltningen undersøgt mulighederne for yderligere opfyldning på Køge Marina i samarbejde med Køge Jorddepot.

En 'teknisk opfyldning' skal ske med henblik på fremtidig klimasikring af Køge Marina, som også indebærer klimasikring af den centrale, bebyggede del af Køge Marina, evt. med en mur- og/eller port-løsning. Den egentlige klimasikring af Køge Marina planlægges til at finde sted inden for to-fire år.

Den tekniske opfyldning sker væsentligst ved opfyldning med ren jord til minimum kote 3,00.

Forventet rækkefølge af opfyldningerne på Køge Marina (jf. kortbilag):

 • Rødfyrsmolen (rød)
 • Vold på tværs ved gamle rødfyrsmole (orange)
 • Gl. KARA-grund i nord (grøn)
 • Område/opfyldning nord for grusparkering (blå)
 • Bådoplag syd for grusparkering (gul).

I forbindelse med opfyldningen på Køge Marina forventes etableret en række støtteanlæg og adgangsveje, herunder

 • Adgangsvej til rødfyrsmole,
 • Trafiksikring af nordlige adgang fra Værftsvej til Nordstranden,
 • Hævning af stensætninger mod vandet,
 • Anlæg af maskin-/arbejdspladser.

Herudover vil der eventuelt ske yderligere tiltag med henblik på at sikre øvrige trafikanter og brugere i områderne under arbejdets udførelse.

Processen for opfyldningen på Køge Marina foreslås tilrettelagt i to faser, henholdsvis 1. Rødfyrsmolen og tværgående vold og 2. Øvrig opfyldning på Køge Marina.

Proces for 1. Rødfyrsmolen og tværgående vold:

 • April 2019: Kultur- og Idrætsudvalget godkender, at der skal ske en yderligere opfyldning på Rødfyrsmolen, og at der etableres en tværgående vold med henblik på at sikre områderne forud for en fremtidig klimasikring. Vedlagte terrænplan beskriver projektet,
 • Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget orienteres om Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning,
 • Maj-juni 2019: Rødfyrsmolen er ikke omfattet af lokalplanlægning og ligger i landzone. Der skal derfor i forlængelse af Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse opnås landzonetilladelse til opfyldning. Kompetencen til behandling af landzonesager ligger i Teknik- og Miljøforvaltningen,
 • August 2019: På baggrund af det godkendte projekt/landzonetilladelse påbegynder Køge Jorddepot etableringen af adgangs-/arbejdsvej til rødfyrsmolen,
 • September-november 2019: Køge Jorddepot gennemfører teknisk opfyldning af rødfyrsmolen og etablerer tværgående vold.

2. Øvrige opfyldning på Køge Marina: Processen for den videre opfyldning vil blive foreslået på næste møde i Marinaudvalget med henblik på, at anden fase kan igangsættes efter sommeren 2019. Herunder beskrives såvel den politiske proces som de plantekniske forudsætninger og tidsplanlægningen for den praktiske gennemførelse af arbejdet.

  Det prioriteres, at opfyldningen sker i en rækkefølge og på tidspunkter, hvor den vil være til mindst mulig gene for marinaens forskellige brugere.

  Marinaudvalget anbefalede på mødet den 27. februar 2019 ovennævnte rammer for yderligere opfyldning på Køge Marina over for Kultur- og Idrætsudvalget.

  Økonomi
  Opfyldningen forventes at være omkostningsneutral for Køge Kommune.
  Beslutning
  Godkendt.
  Bilag

  Til toppen


  59.   Beredskabsplan i forhold til stormflod


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
  Baggrund og vurdering

  Teknik- og Miljøforvaltningen præsenterer her et forslag til en beredskabsplan i forhold til at imødegå en stormflod fra Køge Bugt. Forslaget er udarbejdet i samarbejde mellem Miljøafdelingen og ETK. Undervejs er KLAR Forsyning og Østsjællands Beredskab (ØSB) blevet hørt. ETK har udarbejdet actioncards svarende til at gennemføre de foreslåede tiltag.

  Beredskabsplanen er i øvrigt i overensstemmelse med kommunens overordnede beredskabsplan. ØSB har i deres høringssvar påpeget, at kommunen burde etablere to stabe - en til at stå for selve opgaveløsningen og derudover den overordnede krisestab. Forvaltningen deler ikke dette synspunkt og har gode erfaringer med en organisering, som den beskrevne med kun en samlet krisestab.   

  Formålet med planen er at beskrive kommunens organisering samt danne rammen for prioritering af ressourcer samt den forebyggende og afværgende indsats før, under og efter en stormflod. Derudover skal den sikre den interne og eksterne kommunikation mellem myndigheder, borgere, virksomheder, politikere m.v. Planen beskriver, hvornår, hvordan og hvem der varsles i Køge Kommune. Der er en liste over de repræsentanter for afdelinger og organisationer, der indgår i en kommunal varslingsstab og en efterfølgende krisestab.

  De fysiske tiltag i planen er opdelt efter højde af en varslet max. havvandsstand på mellem 1,4 - 2,0 meter. Den beskriver, hvor der bør udlægges watertubes, spærres vandløb m.v., samt hvor der kan etableres plads for udlevering af sandsække til borgerne. De fysiske tiltag er fastlagt ud fra højdemodel 2014, samt de høstede erfaringer fra stormfloden 4-5. januar 2017. Efter den hændelse indkøbte kommunen en del materiel til at gennemføre egne tiltag. Det vil blive anvendt i første omgang. Men det vil være nødvendigt med assistance fra andre beredskaber, hvis havvandstanden kommer over 1,8 meter mod 2 meter.

  Selvom der i planen foreslås eksakte tiltag i forhold til max. havvandsstand, lægges der op til, at de nødvendige tiltag på dagen vurderes nøje af krisestaben, fordi tiltag bl.a. bør tilpasses stormflodens varighed, vindtryk og vandtryk fra baglandet samt den kapacitet og de ressourcer, der er til rådighed internt og eksternt.

  Det foreslås, at planen bliver opdateret 1 gang årligt, da den bl.a. bør tilpasses udviklingen i forhold til ændringer i terrænet, forsyningens arbejde med at montere modtryksventiler i deres udløbsledninger samt organisatoriske ændringer.  

  Arbejdet med planen startede i 2016 med en arbejdsgruppe bestående af teknikere fra ØSB, kommunerne samt de to forsyningsselskaber, KLAR Forsyning og FORS A/S, der dækker Østsjællands beredskab's område. Arbejdsgruppen kom i stand på initiativ af Køge Kommune. Baggrund er, at en stormflod vil kunne skade værdier i flere kommuner samtidig, og vores beredskabsplaner derfor som udgangspunkt skulle være sammenlignelige. Derved er det muligt at prioritere regionale og nationale ressourcer mellem kommunerne. Arbejdet sluttede i sommeren 2017 med, at ØSB sendte en skabelon til en beredskabsplan til kommunerne, og den har dannet grundlag for planen.   

  Økonomi
  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Beslutning
  Godkendt.
  Bilag

  Til toppen


  60.   Orientering fra formanden


  Indstilling
  • Bygge- og anlægsarbejder på byggefelt SH 2-3.
  Beslutning
  Taget til efterretning.

  Til toppen


  61.   Orientering fra forvaltningen


  Indstilling
  • Status på postnummerafstemningen.
  Beslutning

  Ad. 1. dot: Udvalget udsætter fristen med en uge, såfremt det er teknisk muligt.

  • Møde om støj i Køge Nord afholdes 21. maj kl. 19.00,
  • Strategi for anvendelse af ren jord til støjvolde mv.

  Til toppen


  62.   Eventuelt


  Beslutning
  Intet.

  Til toppen


  63.   Orientering om budgetanalyser vedr. 2020 - 2023 (Lukket punkt)  Til toppen


  64.   Startredegørelse for lokalplan (Lukket punkt)  Til toppen


  65.   Startredegørelse for lokalplan (Lukket punkt)


  Fraværende
  Thomas Kampmann (C)

  Til toppen


  66.   Overtrædelse af forskriftens krav om støj og arbejdstider (Lukket punkt)  Til toppen


  67.   Eventuelt (Lukket punkt)  Til toppen

  Opdateret af Køge Kommune 05.04.19